ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 260

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
6 augusti 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1421/2004 av den 19 juli 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2792/1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1422/2004 av den 5 augusti 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/589/EG:Rådets beslut av den 19 juli 2004 om meddelande till Republiken Korea om Europeiska gemenskapens uppsägning av avtalet om telekommunikationsupphandling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Korea

8

 

 

Kommissionen

 

*

2004/590/EG:Kommissionens beslut av den 4 juni 2004 om erkännande av att den cypriotiska databasen för nötkreatur är fullt fungerande (delgivet med nr K(2004) 1969) (Endast den grekiska texten är giltig) ( 1 )

9

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europeiska centralbankens riktlinje av den 1 juli 2004 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker utanför Europeiska unionen, länder utanför Europeiska unionen och internationella organisationer (ECB/2004/13) (EUT L 241 av den 13.7.2004)

10

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

6.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1421/2004

av den 19 juli 2004

om ändring av förordning (EG) nr 2792/1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 2792/1999 (2) fastställs föreskrifter för skydd och utveckling av akvatiska resurser och utveckling av gemenskapens vattenbrukssektor.

(2)

I gemenskapslagstiftningen fastställs möjligheten till kompletterande stöd för skrotning av fartyg, om en återhämtningsplan är tillämplig. I detta fall eller om de av kommissionen eller medlemsstaterna vidtagna nödåtgärderna sannolikt har samma verkan, bör stödet även ökas till besättningar som tvingas upphöra med fiske på grund av planen eller åtgärderna. Detta bör även tillämpas på besättningar som förlorar sina arbeten utan att fartyget skrotas, på grund av antagande av en återhämtningsplan eller nödåtgärder.

(3)

Den 19 september 2002 utfärdade kommissionen ett meddelande till Europaparlamentet och rådet om en strategi för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket. Genomförandet av denna strategi innebär att förordning (EG) nr 2792/1999 måste ändras.

(4)

Skydd och utveckling av akvatiska resurser gäller inte enbart åtgärder till havs utan också särskilt åtgärder för anadroma och katadroma arter i inlandsvatten. I detta avseende är det särskilt viktigt att återställa och på nytt öppna vandringsvägar och lekplatser.

(5)

Ökning av produktionen utöver den troliga efterfrågeutvecklingen bör inte uppmuntras. Bättre saluföringsstrategier bör genomföras, men tillförlitlig statistik om fiskkonsumtionen saknas ofta, liksom ekonomisk analys av marknaderna och saluföringen av vattenbruksprodukter.

(6)

Den skadliga algblomningen är bland de allvarligaste hoten mot den framtida skaldjursodlingen i Europa. Ibland kan blomningen pågå under exceptionellt långa perioder eller uppstå under perioder med koncentrerad försäljning och ersättning till de berörda skaldjursodlarna kan vara berättigad, om det inte rör sig om återkommande fenomen.

(7)

En utvidgning av näringens kunskapsbas inbegriper alla aspekter av odling och är av största vikt för vattenbruket. Eftersom de medel som har anslagits för ändamålet är otillräckliga, är det viktigt att ytterligare främja tillämpad forskning och teknisk utveckling inom vattenbruket, genom att utvidga möjligheterna till offentlig finansiering och främja privata initiativ inom detta område.

(8)

Vattenbruksföretag bör uppmuntras att förbättra sina miljöprestanda och att frivilligt utveckla initiativ som går längre än de rättsliga minimikraven för miljöskyddet.

(9)

För att det offentliga stödet till vattenbruksfartyg skall kunna bibehållas, måste det göras en tydlig åtskillnad mellan sådana fartyg och fiskefartyg enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (3), eftersom vissa fiskefartyg kanske bara används inom vattenbruket men eventuellt skulle kunna återgå till fiske.

(10)

För att uppmuntra en permanent minskning av fiskeansträngningen, om en återhämtningsplan antas av rådet eller om nödåtgärder antas av kommissionen eller medlemsstaterna, bör återbetalning inte krävas av det stöd som tidigare erhållits av fartyg som omfattas av planen eller åtgärderna.

(11)

Om ett fartyg måste byta ut fiskeredskap på grund av en återhämtningsplan, bör det bli möjligt att betrakta det första utbytet av fiskeredskap som bidragsberättigande kostnad.

(12)

Gemenskapsfartyg kan åläggas att använda ljudskrämmare vid visst fiske för att minska oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande av valar. Kostnaden för att fullgöra en sådan skyldighet bör omfattas av stöd för modernisering av fartyg.

(13)

Offentliga myndigheters insatser till förmån för vattenbruket har alltsedan slutet av 1970 -talet stimulerat produktionsökning, men situationen har nu förändrats och överproduktion är ett hot mot vissa produktionsinriktningar. Följaktligen bör nya prioriteringar för vattenbruksåtgärderna i programmen inom Fonden för fiskets utveckling fastställas och stödnivån i vissa fall sänkas.

(14)

Vissa former av fiskodling kan ha en positiv inverkan på miljön, som ett sätt att förena ekonomisk verksamhet med bevarande eller utveckling av våtmarksområden. En ökning av det offentliga stödet kan under sådana förhållanden vara berättigad.

(15)

Förordning (EG) nr 2792/1999 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2792/1999 ändras på följande sätt:

1.

I artikel 10.3 skall led a ersättas med följande:

”a)

Utgifter för utrustning och modernisering skall inte omfattas av stöd under de fem år som följer på beviljandet av offentligt stöd för att bygga det berörda fartyget med undantag för utrustning med satellitbaserade kontrollsystem eller ljudskrämmare.”

2.

I artikel 12.3 skall följande led e läggas till:

”e)

Om rådet antar en återhämtningsplan eller om kommissionen eller en eller flera medlemsstater beslutar om särskilda åtgärder eller nödåtgärder, får det högsta stödbelopp som anges i leden b och c höjas med 20 %. Kravet att det fartyg på vilket besättningen var påmönstrad definitivt skall ha upphört med sin verksamhet, i enlighet med led b, skall dessutom inte vara tillämpligt.”

3.

I artikel 12.4 skall led c ersättas med följande:

”c)

att den ersättning som avses i punkt 3 b eller 3 e återbetalas tidsproportionellt om förmånstagaren återupptar sin fiskeverksamhet inom mindre än ett år efter det att ersättningen betalats ut till honom,”

4.

I artikel 13.1 skall led a ersättas med följande:

”a)

Anläggningar för skydd och utveckling av de akvatiska resurserna, inklusive sötvattensresurser, förutom utsättning.”

5.

I artikel 15.3 skall led n ersättas med följande:

”n)

Förbättring av kunskap om och insyn i produktionen och marknaden, inklusive statistik och ekonomisk analys.”

6.

Artikel 16 skall ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt skall införas som punkt 1a:

”1a:   Medlemsstaterna får bevilja ekonomisk ersättning till skaldjursodlare i de fall där förorening av skaldjuren på grund av tillväxt av toxinproducerande plankton eller förekomst av plankton som innehåller marina biotoxiner gör det nödvändigt att, för att skydda människors hälsa, ställa in skörden i mer än fyra månader i följd eller i de fall där de förluster som åsamkats till följd av den inställda skörden under en period av koncentrerad försäljning utgör mer än 35 % av det berörda företagets årsomsättning, beräknad på företagets genomsnittliga omsättning under de tre föregående åren. Ersättning får endast täcka sex månaders inställd skörd under hela tidsperioden från ikraftträdandet av rådets förordning (EG) nr 1421/2004 av den 19 juli 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2792/1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn (4) till och med utgången av 2006.

b)

I punkt 3 skall första stycket ersättas med följande:

”Det finansiella bidraget från FFU till de åtgärder som avses i punkterna 1, 1a och 2 får per medlemsstat och för hela perioden 2000–2006 inte överskrida den högsta av följande två trösklar: en miljon euro eller 4 % av det finansiella bidrag från gemenskapen som beviljas sektorn i den berörda medlemsstaten.”.

c)

I punkt 3 skall följande stycke läggas till:

”Om rådet antar en återhämtningsplan eller kommissionen eller en eller flera medlemsstater beslutar om nödåtgärder, skall artikel 10.3 b ii inte gälla.”

d)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.   Återkommande säsongsanknutet upphörande av fiske och vattenbruk får inte berättiga till ersättning enligt punkterna 1, 1a, 2 och 3.”

7.

I artikel 17.2 skall följande stycke läggas till:

”Småskaliga projekt inom tillämpad forskning som inte överskrider 150 000 euro i totalkostnad och tre års varaktighet och som utförs av en ekonomisk aktör, ett vetenskapligt eller tekniskt organ, en representativ yrkesorganisation eller ett annat behörigt organ, skall vara stödberättigande som pilotprojekt, under förutsättning att de bidrar till målet att åstadkomma en hållbar utveckling av vattenbruket i gemenskapen.”

8.

Bilaga III skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1.4 a skall ersättas med följande:

”a)

Fartyg måste ha varit registrerade i gemenskapens register över fiskefartyg i minst fem år, med undantag för utrustning i satellitbaserade kontrollsystem eller ljudskrämmare. Ändringar i fartygens karakteristika skall meddelas till detta register och fartygen skall vid moderniseringsarbetet mätas i enlighet med gemenskapsbestämmelserna.”

b)

Punkt 1.4 b ändras på följande sätt:

Led iii skall ändras på följande sätt:

”iii)

förbättring av arbets och säkerhetsvillkoren, och/eller”.

Följande led iv skall läggas till:

”iv)

inköp av ljudskrämmare i enlighet med rådets förordning (EG) nr 812/2004 av den 26 april 2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske (5).

Sista stycket i punkt 1.4 b skall ersättas med följande:

”Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 16.2, skall utbyte av fiskeredskap inte betraktas som bidragsberättigande kostnad, utom när fartyget omfattas av en återhämtningsplan och tvingas upphöra med sitt deltagande i fisket i fråga och bedriva fiske efter andra arter med andra fiskeredskap. I detta fall kan kommissionen besluta att det första utbytet av fiskeredskap skall betraktas som bidragsberättigande kostnad, om fiskemöjligheterna har minskat i betydande grad på grund av en återhämtningsplan.”

c)

I punkt 2.1 skall första meningen ersättas med följande:

”De kostnader som får omfattas av stöd genom FFU kan avse utplacering av fasta eller flyttbara anordningar för att skydda och utveckla de akvatiska resurserna, återställande av floder och sjöar, inklusive lekområden och underlättande av upp- och nedvandring för vandrande arter, samt vetenskaplig övervakning av projekten.”

d)

Punkt 2.2 skall ersättas med följande:

”2.2   Vattenbruk

a)

I denna förordning avses med

vattenbruk: uppfödning eller odling av vattenlevande organismer där tekniker används som utformats i syfte att utöver den aktuella miljöns naturliga kapacitet öka produktionen av organismerna i fråga. Dessa skall under hela uppfödnings eller odlingsfasen och fram till och med skörden förbli en fysisk eller juridisk persons egendom.

b)

Initiativtagare till projekt för intensiv fiskodling skall tillsammans med en ansökan om offentligt stöd till förvaltningsmyndigheten överlämna den information som avses i bilaga IV till rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (6). Förvaltningsmyndigheten skall avgöra om projektet skall utvärderas i enlighet med artiklarna 5–10 i det direktivet. När det offentliga stödet har beviljats, skall kostnaderna för denna informationsinsamling om miljöpåverkan samt eventuella utvärderingskostnader berättiga till stöd genom FFU.

c)

De initialkostnader som uppstår när vattenbruksföretag går med i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS), som inrättas genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars 2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) (7), samt investeringar för att installera eller förbättra vattencirkulationen vid vattenbruksföretag eller på vattenbruksfartyg skall vara bidragsberättigande.

d)

Fiskefartyg enligt artikel 3 c i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (8) skall inte anses vara vattenbruksfartyg, även om de bara används för vattenbruk.

e)

Inom ramen för åtgärder i anslutning till vattenbruk i FFU programmen skall företräde ges åt

i)

utveckling av teknik som avsevärt reducerar miljöpåverkan,

ii)

förbättring av traditionellt vattenbruk av vikt när det gäller att bevara den sociala och miljömässiga sammanhållningen i vissa områden,

iii)

modernisering av befintliga företag,

iv)

åtgärder som är avsedda att främja vattenbruk enligt artiklarna 14 och 15 i denna förordning,

v)

diversifiering i fråga om odlade arter.

f)

Genom undantag från kolumnen för grupp 3 i tabell 3 i punkt 2 i bilaga IV, och utan att bidragssatserna för de yttersta randområdena påverkas, skall följande bidragssatser tillämpas:

i)

För investeringar i teknik som avsevärt reducerar miljöpåverkan eller för fiskodlingsprojekt med en positiv inverkan på miljön skall de privata stödmottagarnas egna insats (C) uppgå till minst 30 % av den bidragsberättigande kostnaden i mål 1- områden och minst 50 % i andra områden. Bedömningen av miljöfördelarna skall utföras på initiativtagarens bekostnad och kontrolleras av förvaltningsmyndigheten. Om offentligt stöd beviljas, skall kostnaderna för bedömningen berättiga till stöd genom FFU.

ii)

För investeringar i byggande av nya anläggningar för intensiv fiskodling vilka inte ingår bland de prioriteringar som förtecknas i led e skall de privata stödmottagarnas egna insats (C) uppgå till minst 50 % av de bidragsberättigande kostnaderna i mål 1- områden och minst 70 % i andra områden.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juli 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  Yttrande avgivet den 1 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 337, 30.12.1999, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 639/2004 (EUT L 102, 7.4.2004, s. 9).

(3)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(4)  EUT L 260, 6.8.2004, s. 1.”

(5)  EUT L 150, 30.4.2004, s. 12.”

(6)  EGT L 175, 5.7.1985, s. 40. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG (EUT L 156, 25.6.2003, s. 17).

(7)  EGT L 114, 24.4.2001, s. 1. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(8)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.”


6.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1422/2004

av den 5 augusti 2004

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 6 augusti 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 5 augusti 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0707 00 05

052

44,5

999

44,5

0709 90 70

052

67,8

999

67,8

0805 50 10

388

57,5

508

46,6

520

45,9

524

60,8

528

52,9

999

52,7

0806 10 10

052

126,9

204

108,5

220

129,5

400

172,1

624

144,7

628

136,6

999

136,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

88,4

400

96,5

404

98,4

508

67,4

512

72,6

528

96,3

720

49,2

800

124,8

804

79,6

999

85,9

0808 20 50

052

155,6

388

80,1

528

46,7

999

94,1

0809 20 95

052

309,0

400

290,2

404

288,3

999

295,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

152,6

999

152,6

0809 40 05

066

32,0

093

41,6

094

37,5

512

91,6

624

104,1

999

61,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

6.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/8


RÅDETS BESLUT

av den 19 juli 2004

om meddelande till Republiken Korea om Europeiska gemenskapens uppsägning av avtalet om telekommunikationsupphandling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Korea

(2004/589/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300 första meningen i detta,

med beaktande av artikel 8.5 i avtalet om telekommunikationsupphandling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Korea (1) (nedan kallat ”avtalet”), som ingicks genom beslut 97/784/EG (2),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 8.5 i avtalet får en part säga upp avtalet genom att meddela den andra parten härom.

(2)

Avtalet har genom att gemenskapens teleoperatörer inte längre omfattas av avtalet, genom liberaliseringen av den sydkoreanska telemarknaden och privatiseringen av Korea Telecom förlorat sitt syfte.

(3)

Republiken Korea anser också att avtalet har förlorat sitt syfte.

(4)

Det är lämpligt att gemenskapen säger upp avtalet.

(5)

Rådet bör bemyndiga kommissionen att meddela uppsägningen av avtalet.

(6)

Samförståndsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Korea om privata teleoperatörers upphandling (3) bör upprätthållas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapen säger härmed upp avtalet om telekommunikationsupphandling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Korea.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den person/de personer som skall ha befogenhet att meddela Republiken Korea beslutet om uppsägning.

Utfärdat i Bryssel den 19 juli 2004.

På rådets vägnar

P. H. DONNER

Ordförande


(1)  EGT L 321, 22.11.1997, s. 32.

(2)  EGT L 321, 22.11.1997, s. 30.

(3)  EGT L 321, 22.11.1997, s. 41.


Kommissionen

6.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/9


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 juni 2004

om erkännande av att den cypriotiska databasen för nötkreatur är fullt fungerande

(delgivet med nr K(2004) 1969)

(Endast den grekiska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2004/590/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 57 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Cypern har lämnat in en ansökan om erkännande av att den databas som utgör en del av det cypriotiska systemet för identifiering och registrering av nötkreatur är fullt fungerande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 (1).

(2)

De cypriotiska myndigheterna har överlämnat relevanta upplysningar som uppdaterades den 31 mars 2004.

(3)

De cypriotiska myndigheterna har förbundit sig att förbättra databasens tillförlitlighet, framför allt genom att se till i) att det vidtas ytterligare åtgärder, inklusive inspektioner, så att tidsfristen på fem arbetsdagar för djurhållarens anmälan av födslar, dödsfall och förflyttningar iakttas på ett bättre sätt, särskilt på jordbruksföretag, ii) att det vidtas ytterligare åtgärder så att det snabbt går att korrigera fel eller brister som upptäcks automatiskt eller vid inspektioner på plats, iii) att det införs ytterligare tillförlitlighetstest som garanterar uppgifternas kvalitet i databasen, särskilt om födslar, iv) att databasen förbättras för att garantera uppgifternas kvalitet när det gäller användning av ersättningsmärken för förlorade öronmärken, v) att det vidtas åtgärder som garanterar att kontrollerna avseende identifiering och registrering av nötkreatur utförs enligt kommissionens förordning (EG) nr 1082/2003 (2).

(4)

De cypriotiska myndigheterna har förbundit sig att vidta de beslutade åtgärderna för förbättringar senast den 30 april 2004.

(5)

Med hänsyn till ovanstående bör Cyperns databas för nötkreatur erkännas som fullt fungerande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den cypriotiska databasen för nötkreatur skall erkännas som fullt fungerande från och med den 1 maj 2004.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Cypern.

Utfärdat i Bryssel den 4 juni 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 204, 11.8.2000, s. 1. Förordningen ändrad genom Anslutningsakten 2003.

(2)  EUT L 156, 25.6.2003, s. 9. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 499/2004 (EUT L 80, 18.3.2004, s. 24).


Rättelser

6.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/10


Rättelse till Europeiska centralbankens riktlinje av den 1 juli 2004 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker utanför Europeiska unionen, länder utanför Europeiska unionen och internationella organisationer

(ECB/2004/13)

( Europeiska unionens officiella tidning L 241 av den 13 juli 2004 )

På sidan 68 i titeln skall det

i stället för:

vara:

På sidan 69 i artikel 1, sjätte strecksatsen skall det

i stället för:

Eurosystemets tjänsteleveratör: en medlem i Eurosystemet som åtar sig att tillhandahålla samtliga Eurosystemets reservförvaltningstjänster”

vara:

Eurosystemets tjänsteleverantör: en medlem i Eurosystemet som åtar sig att tillhandahålla samtliga Eurosystemets reservförvaltningstjänster”.