ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 251

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
27 juli 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1353/2004 av den 26 juli 2004 om ändring av förordning (EG) nr 131/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Sudan

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1354/2004 av den 26 juli 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1355/2004 av den 26 juli 2004 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under juli 2004 för levande nötkreatur med en vikt på 80–300 kg inom ramen för den avgiftskvot som fastställts i förordning (EG) nr 1204/2004 kan beviljas

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1356/2004 av den 26 juli 2004 om godkännande för tio år av fodertillsatsen Elancoban av typen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser ( 1 )

6

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/563/EG, Euratom:Kommissionens beslut av den 7 juli 2004 om ändring av dess arbetsordning

9

 

*

2004/564/EG:Kommissionens beslut av den 20 juli 2004 om gemenskapens referenslaboratorium för zoonosepidemiologi och för salmonella samt nationella referenslaboratorier för salmonella (delgivet med nr K(2004) 2781)  ( 1 )

14

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

2004/565/GUSP:Rådets gemensamma åtgärd 2004/565/GUSP av den 26 juli 2004 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och om ändring av gemensam åtgärd 2003/870/GUSP

18

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2004/566/RIF av den 26 juli 2004 om ändring av beslut 2000/820/RIF om inrättande av Europeiska polisakademin

19

 

*

Rådets beslut 2004/567/RIF av den 26 juli 2004 om ändring av beslut 2000/820/RIF om inrättande av Europeiska polisakademin

20

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

27.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1353/2004

av den 26 juli 2004

om ändring av förordning (EG) nr 131/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Sudan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2004/510/GUSP av den 10 juni 2004 om ändring av rådets gemensamma ståndpunkt 2004/31/GUSP om införande av ett mot Sudan riktat embargo mot vapen, ammunition och militär utrustning (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets gemensamma ståndpunkt 2004/31/GUSP (2) införs ett embargo på vapen, ammunition och militär utrustning riktat mot Sudan, vilket även inbegriper ett förbud mot tillhandahållande av tekniskt och ekonomiskt bistånd som rör militär verksamhet i Sudan. Förbudet mot tillhandahållande av tekniskt och ekonomiskt bistånd som rör militär verksamhet genomförs på gemenskapsnivå genom förordning (EG) nr 131/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Sudan (3).

(2)

Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling i Sudan och den omkringliggande regionen, bl.a. undertecknandet av ett humanitärt avtal om vapenvila den 8 april 2004 gällande konflikten i Darfur, och med hänsyn till den planerade utplaceringen i Sudan av en kommission för vapenvila ledd av Afrikanska unionen, ändrades gemensam ståndpunkt 2004/31/GUSP genom gemensam ståndpunkt 2004/510/GUSP av den 10 juni 2004 i vilken ytterligare undantag från embargot anges för Afrikanska unionens krishanteringsoperationer.

(3)

Undantaget är även tillämpligt på embargot rörande visst tekniskt och ekonomiskt bistånd. Förordning (EG) nr 131/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

För att se till att undantaget blir verkningsfullt så snart som möjligt bör denna förordning träda i kraft omedelbart och tillämpas från och med dagen för antagandet av gemensam ståndpunkt 2004/510/GUSP.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4 i förordning (EG) nr 131/2004 skall ersättas med följande:

”Artikel 4

1.   Genom undantag från artiklarna 2 och 3 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges i bilagan ge tillstånd till tillhandahållande av finansiering och ekonomiskt stöd och tekniskt bistånd som rör

a)

icke-dödande militär utrustning som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd, eller för FN:s, Afrikanska unionens, EU:s och gemenskapens program för institutionsuppbyggnad,

b)

material som är avsett för EU:s eller FN:s krishanteringsoperationer,

c)

utrustning och materiel för minröjning.

d)

Afrikanska unionens krishanteringsoperationer, inbegripet material till dessa.

2.   Tillstånd får inte ges till åtgärder som redan ägt rum.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall gälla från och med den 10 juni 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2004.

På rådets vägnar

Ordförande

B. BOT


(1)  EUT L 209, 11.6.2004, s. 28.

(2)  EUT L 6, 10.1.2004, s. 55. Gemensam ståndpunkt ändrad genom gemensam ståndpunkt 2004/510/GUSP (EUT L 209, 11.6.2004, s. 28).

(3)  EUT L 21, 28.1.2004, s. 1.


27.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1354/2004

av den 26 juli 2004

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 27 juli 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 26 juli 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredje land (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

096

42,5

999

42,5

0707 00 05

052

83,4

092

101,8

999

92,6

0709 90 70

052

76,5

999

76,5

0805 50 10

382

64,7

388

55,6

508

39,2

524

54,5

528

49,8

999

52,8

0806 10 10

052

151,8

220

122,1

616

105,2

624

129,7

800

99,3

999

121,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

90,5

400

114,1

404

128,1

508

76,9

512

85,2

524

56,0

528

79,3

720

69,7

804

85,7

999

87,3

0808 20 50

052

134,0

388

98,9

512

88,2

999

107,0

0809 10 00

052

182,6

092

189,7

094

69,5

999

147,3

0809 20 95

052

290,6

400

288,5

404

322,5

616

183,0

999

271,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

156,5

999

156,5

0809 40 05

512

91,6

624

177,4

999

134,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


27.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1355/2004

av den 26 juli 2004

om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under juli 2004 för levande nötkreatur med en vikt på 80–300 kg inom ramen för den avgiftskvot som fastställts i förordning (EG) nr 1204/2004 kan beviljas

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1204/2004 av den 29 juni 2004 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för levande nötkreatur med en vikt på 80–300 kg med ursprung i Bulgarien eller Rumänien (1 juli 2004–30 juni 2005) (2), särskilt artikel 4.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 1.3 a i förordning (EG) nr 1204/2004 fastställs det antal levande nötkreatur med en vikt på 80–300 kg och med ursprung i Bulgarien eller Rumänien, vilka får importeras på särskilda villkor under perioden 1 juli–31 december 2004.

(2)

De kvantiteter för vilka ansökningar om importlicenser har lämnats in under juli 2004 överskrider de disponibla kvantiteterna. I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1204/2004 bör en standardprocentsats fastställas för minskning av kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Alla ansökningar om importlicenser som lämnats in i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1204/2004 skall beviljas upp till 3,1833 % av de begärda kvantiteterna.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 27 juli 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 230, 30.6.2004, s. 32.


27.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1356/2004

av den 26 juli 2004

om godkännande för tio år av fodertillsatsen Elancoban av typen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9g.5 b i detta, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med direktiv 70/524/EEG godkändes koccidiostatika som tagits upp i bilaga I till det direktivet före den 1 januari 1988 provisoriskt från och med den 1 april 1998 och fördes över till kapitel I i bilaga B för att på nytt kunna utvärderas i sin egenskap av tillsatser knutna till någon som är ansvarig för avyttringen. Monensinnatriumprodukten Elancoban är en tillsats av typen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser som förtecknas i kapitel I i bilagan till direktiv 70/524/EEG.

(2)

Den person som ansvarar för avyttringen av Elancoban har lämnat in en ansökan om godkännande och en dokumentation i enlighet med artikel 9g.2 och 9g.4 i det direktivet.

(3)

Enligt artikel 9g.6 i direktiv 70/524/EEG får tiden för godkännandet för tillsatserna automatiskt förlängas till dess att kommissionen fattar ett beslut, om beslutet om ansökan inte kan fattas innan godkännandet slutar gälla av orsaker som inte kan hänföras till den som innehar godkännandet. Denna bestämmelse är tillämplig på godkännandet av Elancoban. Kommissionen bad Vetenskapliga foderkommittén den 26 april 2001 om en fullständig riskbedömning som sedan vidarebefordrade begäran till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Under den förnyade utvärderingen begärdes ytterligare information vid ett flertal tillfällen, vilket gjorde det omöjligt att avsluta den förnyade utvärderingen inom den tidsram som föreskrivs i artikel 9g.

(4)

Den vetenskapliga panelen för tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder som är knuten till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet fastställde i ett yttrande att Elancoban är säkert och effektivt vid användning på slaktkycklingar, på kycklingar för uppfödning till värphöns och på kalkoner.

(5)

Kommissionens förnyade utvärdering av Elancoban visade att de relevanta villkoren i direktiv 70/524/EEG är uppfyllda. Elancoban bör därför godkännas för tio år som en tillsats som är knuten till någon som är ansvarig för avyttringen och som tagits upp i kapitel I av den förteckning som avses i artikel 9t b i det direktivet.

(6)

Eftersom godkännandet av tillsatsen nu är knutet till någon som är ansvarig för avyttringen och ersätter det tidigare godkännandet som inte var knutet till någon person bör det tidigare godkännandet strykas.

(7)

Eftersom inga säkerhetsskäl talar för ett omedelbart återkallande av monensinnatriumprodukten från marknaden bör en övergångsperiod på sex månader för avveckling av befintliga lager av tillsatsen tillåtas.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel I i bilaga B till direktiv 70/524/EEG skall ändras på följande sätt:

Tillsatsen monensinnatrium av typen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser skall utgå.

Artikel 2

Tillsatsen Elancoban av typen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser som förtecknas i bilagan till denna förordning skall godkännas för användning i foder på de villkor som anges i den bilagan.

Artikel 3

En period på sex månader från och med ikraftträdandet av denna förordning medges för avyttring av de befintliga lagren av monensinnatrium.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1756/2002 (EGT L 265, 3.10.2002, s. 1).


BILAGA

Tillsatsens registreringsnummer

Namn och registreringsnummer för den person som är ansvarig för avyttringen av tillsatsen

Tillsats

(handelsnamn)

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Maximiålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg aktiv substans/kg helfoder

Koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser

”E 757

Eli Lilly and Company Limited

Monensinnatrium

Aktiv substans:

 

C36H61O11Na

Natriumsalt av monokarboxylsyrapolyeter framställt av Streptomyces cinnamonensis, ATCC 15413 som granulat

 

Sammansättning:

 

Monensin A: ≥ 90 %

 

Monensin A + B: ≥ 95 %

Slaktkycklingar

100

125

Användning förbjuden minst tre dagar före slakt. Ange följande i bruksanvisningen: ’Farligt för hästdjur’. ’Detta foder innehåller en jonofor: bör ej användas samtidigt med tiamulin, och det bör övervakas för eventuella biverkningar när det används samtidigt med andra medicinskt verksamma substanser.’

30.7.2014”

Elancoban G100

Elancoban 100

Elancogran 100

Tillsatsens sammansättning:

 

Monensingranulat (torkad jäsningsprodukt) motsvarande 10 viktprocent aktivt monensin

 

Mineralolja 1–3 viktprocent

 

Granulat av kalksten 13–23 viktprocent

 

Risskal eller granulat av kalksten qs 100 viktprocent

Kycklingar för uppfödning till värphöns

16 veckor

100

120

Ange följande i bruksanvisningen: ’Farligt för hästdjur’. ’Detta foder innehåller en jonofor: bör ej användas samtidigt med tiamulin, och det bör övervakas för eventuella biverkningar när det används samtidigt med andra medicinskt verksamma substanser.’

Elancoban G200

Elancoban 200

 

Monensingranulat (torkad jäsningsprodukt) motsvarande 20 viktprocent aktivt monensin

 

Mineralolja 1–3 viktprocent

 

Risskal eller granulat av kalksten qs 100 viktprocent

Kalkoner

16 veckor

60

100

Användning förbjuden minst tre dagar före slakt.

Ange följande i bruksanvisningen: ’Farligt för hästdjur’. ’Detta foder innehåller en jonofor: bör ej användas samtidigt med tiamulin, och det bör övervakas för eventuella biverkningar när det används samtidigt med andra medicinskt verksamma substanser.’


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

27.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/9


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 7 juli 2004

om ändring av dess arbetsordning

(2004/563/EG, Euratom)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 218.2 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 131 i detta,

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28.1 och 41.1 i detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionens bestämmelser om elektroniska och digitala handlingar, som återges i bilagan till detta beslut, skall fogas som en bilaga till kommissionens interna arbetsordning.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 7 juli 2004.

På kommissionens vägnar

Romano PRODI

Ordförande


BILAGA

Kommissionens bestämmelser om elektroniska och digitala handlingar

Av följande skäl:

(1)

Den utbredda användningen av ny informations- och kommunikationsteknik både inom kommissionens interna verksamhet och för dess dokumentutbyte med omvärlden, särskilt med gemenskapens institutioner, inbegripet de organ som har hand om genomförandet av vissa delar av gemenskapspolitiken, samt med de nationella förvaltningarna leder till att kommissionens dokumentflöde innehåller en allt större mängd elektroniska och digitala handlingar.

(2)

Som uppföljning till vitboken om reformen av kommissionen (1), vars åtgärder 7, 8 och 9 syftar till att förbereda övergången till ”e-kommissionen” och meddelandet ”Towards the eCommission: Implementation Strategy 2001–2005 (Actions 7, 8 and 9 of the White Paper on Reform)” (2), har kommissionen, både för sina egna arbetsrutiner och för förbindelserna mellan avdelningarna, främjat utvecklingen av informationssystem som gör det möjligt att hantera såväl dokument som förfaranden elektroniskt.

(3)

Kommissionen har genom sitt beslut 2002/47/EG, EKSG, Euratom (3) fogat bestämmelser om dokumenthantering till sin interna arbetsordning, framför allt för att garantera att den alltid skall kunna redogöra för de uppgifter den är ansvarig för. I sitt meddelande om förenkling och modernisering av kommissionens dokumenthantering (4) fastställde kommissionen som mål på medellång sikt att införa ett elektroniskt dokumentarkiveringssystem som följer regler och förfaranden som skall vara gemensamma för alla avdelningar.

(4)

Dokumenthanteringen bör ske i överensstämmelse med de säkerhetskrav som gäller för kommissionen, särskilt vad beträffar klassificering av handlingar enligt kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom (5), skydd av informationssystem enligt dess beslut K(95)1510, samt skydd av personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (6). Kommissionens dokumentflöde bör således organiseras på ett sådant sätt att informationssystemen, näten och de överföringsmetoder som används skyddas genom lämpliga säkerhetsåtgärder.

(5)

Det är nödvändigt att anta bestämmelser inte bara om villkoren för att elektroniska och digitala handlingar eller handlingar som överförs på elektronisk väg skall vara giltiga för kommissionens ändamål, om inte dessa villkor fastställs på annat sätt, utan också villkoren för att bevara dessa handlingar och de metadata som åtföljer dem så att garantier kan ges för fullständighet och läsbarhet över tiden under hela den föreskrivna bevarandetiden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom dessa bestämmelser fastställs villkoren för att elektroniska och digitala handlingar skall vara giltiga för kommissionens ändamål. De syftar även till att garantera äktheten, fullständigheten och läsbarheten över tiden hos dessa handlingar och åtföljande metadata.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Dessa bestämmelser är tillämpliga på sådana elektroniska och digitala handlingar som upprättas eller mottas och bevaras av kommissionen.

De kan genom överenskommelse bli tillämpliga på elektroniska och digitala handlingar som bevaras av andra enheter som ansvarar för genomförandet av viss gemenskapspolitik eller på handlingar som utväxlas via telematiska nät mellan olika förvaltningar och kommissionen.

Artikel 3

Definitioner

I dessa bestämmelser används följande beteckningar i den betydelse som här anges:

1)   handling: handlingar enligt definitionerna i artikel 3 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (7) och i artikel 1 i bestämmelserna för dokumenthantering som är fogade som bilaga till kommissionens interna arbetsordning (nedan kallade ”bestämmelserna för dokumenthantering”),

2)   elektronisk handling: en samling uppgifter insamlade eller lagrade i någon form genom ett informationssystem eller en liknande anordning, som kan läsas eller behandlas av en fysisk person eller av ett sådant system eller en sådan anordning, liksom varje redovisning och framställning, i form av en utskrift eller i annan form, av dessa uppgifter,

3)   digitalisering av handlingar: det förfarande som består i att överföra en handling från papper eller annan traditionell form till digital form. Digitaliseringen gäller alla typer av dokument och kan göras från olika media som papper, telefax, mikrofiche, mikrofilm, fotografi, video- eller audiokassett och film.

4)   en handlings livscykel: i en handlings livslängd, samtliga stadier eller perioder, från det att den mottas eller formellt upprättas i den mening som avses i artikel 4 i bestämmelserna för dokumenthantering till dess att den överförs till kommissionens historiska arkiv och görs tillgänglig för allmänheten eller förstörs enligt artikel 7 i samma bestämmelser,

5)   kommissionens dokumentflöde: samtliga handlingar, akter och metadata som upprättas, mottas, registreras, klassificeras och bevaras av kommissionen,

6)   fullständighet: det faktum att den information som finns i en handling och de metadata som åtföljer denna handling är fullständig (att alla uppgifter finns med) och exakt (att alla uppgifter är oförändrade),

7)   läsbarhet över tiden: det faktum att den information som ingår i handlingen och åtföljande metadata förblir lätt att läsa av var och en som är skyldig eller berättigad att ta del av den, under hela handlingens livscykel, från det att den upprättas formellt eller mottas, till dess att den överförs till kommissionens historiska arkiv och görs tillgänglig för allmänheten eller får förstöras i enlighet med den bevarandetid som gäller för den ifrågavarande handlingen,

8)   metadata: de uppgifter som beskriver handlingarnas bakgrund, innehåll och struktur, samt deras förvaltning över tiden, i den form som fastläggs i tillämpningsföreskrifterna till bestämmelserna för dokumenthantering, med de kompletteringar som kommer att tillföras genom tillämpningsföreskrifterna till dessa bestämmelser,

9)   elektronisk signatur: elektronisk signatur i den mening som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG (8),

10)   avancerad elektronisk signatur: elektronisk signatur i den mening som avses i artikel 2.2 i direktiv 1999/93/EG.

Artikel 4

Giltighet för elektroniska handlingar

1.   Om det krävs en undertecknad originalhandling enligt tillämplig gemenskapslagstiftning eller nationell lag skall detta krav vara uppfyllt av en elektronisk handling som har upprättats eller mottagits av kommissionen, om handlingen i fråga innehåller en avancerad elektronisk signatur som grundas på ett kvalificerat certifikat och är skapad genom en säker anordning för skapande av signaturer eller en elektronisk signatur som åtföljs av likvärdiga garantier för de funktioner som tillskrivs signaturen.

2.   Om det krävs en skriftlig handling enligt tillämplig gemenskapslagstiftning eller nationell lag, men inte en undertecknad originalhandling, skall detta krav vara uppfyllt av en elektronisk handling som har upprättats eller mottagits av kommissionen, om den person som har upprättat handlingen kan styrka sin identitet i vederbörlig ordning och om handlingen har upprättats under sådana förhållanden att fullständigheten hos uppgifterna i handlingen och åtföljande metadata kan garanteras och att handlingen bevaras enligt de villkor som föreskrivs i artikel 7.

3.   Bestämmelserna i denna artikel är tillämpliga från och med dagen för antagandet av de tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 9.

Artikel 5

Giltigheten av elektroniska förfaranden

1.   Om det enligt ett av kommissionens interna förfaranden krävs en underskrift av en person i ansvarig ställning eller tillstånd från en person för ett eller flera steg av förfarandet i fråga, kan detta förfarande hanteras genom informationssystem under förutsättning att varje persons identitet kan styrkas på ett säkert och otvetydigt sätt och att det ifrågavarande systemet innehåller garantier för att innehållet inte ändras inbegripet de olika stegen i förfarandet.

2.   Om ett förfarande inbegriper kommissionen och andra enheter och kräver en underskrift av en person i ansvarig ställning eller tillstånd från en person för ett eller flera steg av förfarandet i fråga, kan detta förfarande hanteras genom informationssystem för vilka villkor och tekniska garantier skall fastställas genom överenskommelse.

Artikel 6

Elektronisk överföring

1.   Överföringen av handlingar från kommissionen till en intern eller extern mottagare kan göras med det kommunikationsmedium som lämpar sig bäst för omständigheterna i ärendet.

2.   Överföringen av handlingar till kommissionen kan göras med vilket kommunikationsmedium som helst, inbegripet i elektronisk form såsom fax, e-post, elektroniskt formulär, webbgränssnitt på Internet.

3.   Punkterna 1 och 2 är inte tillämpliga om det genom bestämmelser i gemenskapslagstiftningen eller i nationell lagstiftning eller genom överenskommelse eller avtal mellan parterna krävs särskilda överföringsmedier eller ställs särskilda formella villkor för överföringen.

Artikel 7

Bevarande

1.   Kommissionen skall säkerställa bevarandet av elektroniska och digitala handlingar under hela den föreskrivna tidslängden, enligt följande villkor:

a)

Handlingen skall bevaras i den form den har upprättats, skickats eller mottagits eller i en form som bevarar fullständigheten, inte bara vad beträffar handlingens innehåll, utan även åtföljande metadata.

b)

Innehållet i handlingen och hos åtföljande metadata skall vara läsbart under hela bevarandetiden för var och en som har tillstånd att ta del av detta innehåll.

c)

Om det rör sig om en handling som har skickats eller mottagits på elektronisk väg skall sådan information som gör det möjligt att fastställa dess ursprung och dess mottagaradress, samt datum och tidpunkt för mottagandet, ingå i de metadata som minst skall bevaras.

d)

Om det handlar om elektroniska förfaranden som hanteras genom informationssystem, skall de uppgifter som avser de formella stegen i förfarandet bevaras på ett sådant sätt att dessa steg samt upphovsmännen och de som deltar i förfarandet skall kunna identifieras.

2.   För att genomföra kraven under punkt 1 skall kommissionen upprätta ett elektroniskt arkiveringssystem, som skall omfatta hela de elektroniska och digitala handlingarnas livscykel.

De tekniska villkoren för det elektroniska arkiveringssystemet fastställs genom de tillämpningsföreskrifter som anges i artikel 9.

Artikel 8

Säkerhet

De elektroniska och digitala handlingarna skall hanteras i enlighet med de säkerhetskrav som gäller för kommissionen. För detta ändamål skall de informationssystem, nät och överföringsmetoder som används för kommissionens dokumentflöde skyddas genom lämpliga säkerhetsåtgärder som avser såväl klassificering av handlingar och skydd av informationssystemen som skydd av personuppgifter.

Artikel 9

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifterna för dessa bestämmelser skall utarbetas i samarbete mellan generaldirektoraten och därmed likställda avdelningar och skall godkännas av kommissionens generalsekreterare i samråd med den generaldirektör som har ansvar för kommissionens datasystem.

De skall uppdateras regelbundet med hänsyn tagen till utvecklingen av ny informations- och kommunikationsteknik och de nya skyldigheter som kommissionen kan komma att omfattas av.

Artikel 10

Genomförande på avdelningarna

Varje generaldirektör eller avdelningschef skall vidta de åtgärder som behövs för att de handlingar, förfaranden och elektroniska system som han eller hon ansvarar för uppfyller de krav som ställs på dem genom dessa bestämmelser och deras tillämpningsföreskrifter.

Artikel 11

Genomförande

Kommissionens generalsekretariat skall i samarbete med generaldirektoraten och de därmed likställda avdelningarna, särskilt det generaldirektorat som ansvarar för kommissionens datasystem, se till att dessa bestämmelser genomförs.


(1)  KOM(2000) 200.

(2)  SEK(2001) 924.

(3)  EGT L 21, 24.1.2002, s. 23.

(4)  C(2002) 99 slutlig (ej översatt till svenska).

(5)  EGT L 317, 3.12.2001, s. 1.

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(8)  EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.


27.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/14


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 juli 2004

om gemenskapens referenslaboratorium för zoonosepidemiologi och för salmonella samt nationella referenslaboratorier för salmonella

(delgivet med nr K(2004) 2781)

(Text av betydelse för EES)

(2004/564/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG av den 17 november 2003 om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG (1), särskilt artikel 10.1, 10.2 och 10.4 i detta,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (2), särskilt artikel 11.1, 11.2 och 11.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Ett referenslaboratorium för gemenskapen för zoonosepidemiologi och ett referenslaboratorium för gemenskapen för salmonella utsågs enligt rådets direktiv 92/117/EEC (3). Enligt direktiv 2003/99/EG upphör direktiv 92/117/EEG att gälla den 12 juni 2004.

(2)

Enligt direktiv 2003/99/EG skall Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ta över ansvaret för den typ av uppgifter som gemenskapens referenslaboratorium för zoonosepidemiologi utförde. Men för att övergången skall bli smidig bör gemenskapens referenslaboratorium för zoonosepidemiologi behålla sin tidigare funktion under en begränsad tid. Detta laboratorium bör alltså temporärt utses igen till gemenskapens referenslaboratorium för zoonosepidemiologi.

(3)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (4) utses det referenslaboratorium för gemenskapen för salmonella, som tidigare hade utsetts enligt direktiv 92/117/EEG, till referenslaboratorium för gemenskapen för analys och testning avseende zoonoser (salmonella) från och med den 1 januari 2006. För att undvika en situation där gemenskapen fram till den dagen saknar ett sådant laboratorium bör detta laboratorium tillfälligt åter igen utses till gemenskapens referenslaboratorium för salmonella.

(4)

För att underlätta den ekonomiska förvaltningen bör det specificeras att ovannämnda referenslaboratorier för gemenskapen får sina respektive funktioner förlängda från och med den dag då direktiv 92/117/EEG upphör att gälla.

(5)

Gemenskapens referenslaboratorium för salmonella och de motsvarande nationella referenslaboratorierna bör få sina ansvarsområden och uppgifter noggrant omformulerade med hänsyn till det nya regelverk som fastställs i direktiv 2003/99/EG och förordning (EG) nr 2160/2003. Gemenskapens referenslaboratorium för salmonella har främst ägnat sig åt levande fjäderfä, och arbetsprogrammet för 2004 bör inte ändras. De nya ansvarsområdena för detta referenslaboratorium för gemenskapen och för de nationella referenslaboratorierna för salmonella bör därför gälla först från och med den 1 januari 2005.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bundesinstitut für Risikobewertung, Berlin, Tyskland, utses härmed till gemenskapens referenslaboratorium för zonoosepidemiologi till och med den 31 december 2004.

Artikel 2

1.   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Nederländerna, utses härmed till gemenskapens referenslaboratorium för salmonella till och med den 31 december 2005.

2.   Ansvarsområden och uppgifter för gemenskapens referenslaboratorium som anges i punkt 1 fastställs i bilaga I. De skall gälla andra områden än levande fjäderfä från och med den 1 januari 2005.

Artikel 3

Ansvarsområden och uppgifter för de nationella referenslaboratorierna för salmonella fastställs i bilaga II. De skall gälla andra områden än levande fjäderfä från och med den 1 januari 2005.

Artikel 4

Detta beslut skall tillämpas från och med den 12 juni 2004.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 juli 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 31.

(2)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 1.

(3)  EGT L 62, 15.3.1993, s. 38. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(4)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.


BILAGA I

Följande ansvarsområden och uppgifter för gemenskapens referenslaboratorium för salmonella följer av direktiv 2003/99/EG och förordning (EG) nr 2160/2003

1.

Behörighetsområden

a)

Fastställande och utveckling av bakteriologiska metoder för att påvisa och, där så är tillämpligt, kvantifiera förekomsten av zoonotisk salmonella i djurbesättningar, foder och livsmedel samt i miljön.

b)

Subtypning av zoonotisk salmonella, särskilt serotypning, men också annan, inklusive fenotypning och genetiska metoder.

c)

Resistensbestämning på isolat av zoonotisk salmonella.

d)

Fastställande och utveckling av immunologiska metoder för zoonotisk salmonella.

e)

Fastställande och utveckling av provtagningsmetoder.

2.

Allmänna uppgifter och åligganden

a)

Att förse de nationella referenslaboratorierna med uppgifter om analysmetoder, inklusive referensmetoder.

b)

Att samordna de nationella referenslaboratoriernas tillämpning av de metoder som avses i a, särskilt genom att organisera jämförande tester och genom att se till att en lämplig uppföljning sker av sådana jämförande tester i enlighet med internationellt godkända protokoll, där sådana finns.

c)

Att inom sitt behörighetsområde samordna de praktiska arrangemang som är nödvändiga för att tillämpa nya analysmetoder och informera de nationella referenslaboratorierna om framsteg på detta område.

d)

Att leda nybörjar- och fortsättningskurser för anställda från de nationella referenslaboratorierna och för experter från utvecklingsländer.

e)

Att bistå kommissionen med vetenskaplig och teknisk hjälp, särskilt i de fall medlemsstaterna ifrågasätter analysresultaten.

f)

Att samarbeta med laboratorier som har samma behörighetsområde i tredje länder.

3.

Särskilda uppgifter och åligganden

a)

Att bistå kommissionen med teknisk hjälp när det gäller att anordna övervakningsprogram för salmonella och därtill kopplad antimikrobiell resistens i enlighet med särskilt artiklarna 4, 5 och 7 i direktiv 2003/99/EG.

b)

Att bistå kommissionen med teknisk hjälp inom ramen för de mål som skall fastställas i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 2160/2003.

c)

Att bistå kommissionen med råd i sådana frågor som rör salmonellavaccinstammar och andra särskilda kontrollmetoder, där så är tillämpligt.

d)

Att ge teknisk hjälp till kommissionen och, där så är tillämpligt, att delta i internationella forum som rör de behörighetsområden som specificeras i punkt 1 ovan, särskilt när det gäller standardiseringen av analysmetoder och deras tillämpning.

e)

Att samla in data och uppgifter om vilken verksamhet som bedrivs och vilka metoder som används i de nationella referenslaboratorierna och att underrätta kommissionen om detta.

f)

Att följa utvecklingen inom salmonellaepidemiologi.

g)

Att samarbeta, där så är tillämpligt, med gemenskapens strukturer som är involverade i övervakning av salmonella, särskilt nätverket för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i gemenskapen, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG (1), men också de relevanta särskilda nätverken för övervakning.

4.

Gemenskapens referenslaboratorium skall införa ett kvalitetssäkringssystem och skall senast den 12 december 2005 vara ackrediterat i enlighet med standarden EN ISO/IEC 17025.


(1)  EGT L 268, 3.10.1998, s. 1. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA II

Följande ansvarsområden och uppgifter för de nationella referenslaboratorierna för salmonella följer av direktiv 2003/99/EG och förordning (EG) nr 2160/2003

1.   Allmänna uppgifter

a)

Att inom sitt behörighetsområde samarbeta med gemenskapens referenslaboratorium.

b)

Att där så är lämpligt samordna verksamheten i de laboratorier som har ansvar för analys av prover i enlighet med särskilt artiklarna 4, 5 och 7 i direktiv 2003/99/EG.

c)

Att samordna verksamheten i de laboratorier som har ansvar för analys av prover i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 2160/2003/EG.

d)

Att där så är tillämpligt organisera jämförande tester vid de laboratorier som avses i b och c samt att säkerställa en lämplig uppföljning av sådana jämförande tester.

e)

Att se till att den information som gemenskapens referenslaboratorium tillhandahåller sprids till den behöriga myndigheten och till de laboratorier som avses i b och c.

f)

Att inom sitt behörighetsområde bistå de nationella behöriga myndigheterna med vetenskaplig och teknisk hjälp.

2.   Särskilda uppgifter och åligganden

a)

Att där så är lämpligt delta i övervakningsprogrammen för salmonella och därtill kopplad antimikrobiell resistans i enlighet med direktiv 2003/99/EG samt i analys och provtagning av salmonella i enlighet med förordning (EG) nr 2160/2003.

b)

Att där så är lämpligt leda utbildning för anställda från de berörda laboratorierna.

c)

Att där så är lämpligt informera gemenskapens referenslaboratorium om frågor som rör salmonellavaccinstammar och andra särskilda kontrollmetoder.

d)

Att samla in data och uppgifter om vilken verksamhet som bedrivs och vilka metoder som används i de berörda laboratorierna och att underrätta gemenskapens referenslaboratorium om detta.

e)

Att följa med utvecklingen inom salmonellaepidemiologi.


Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

27.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/18


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2004/565/GUSP

av den 26 juli 2004

om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och om ändring av gemensam åtgärd 2003/870/GUSP

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14 och artiklarna 18.5 och 23.2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Den 8 december 2003 antog rådet gemensam åtgärd 2003/870/GUSP (1) om ändring och förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

(2)

Den 26 januari 2004 antog rådet gemensam åtgärd 2004/86/GUSP (2) om utnämning av Søren JESSEN- PETERSEN som Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, vars uppdrag löper ut den 31 juli 2004.

(3)

Den 12 juli 2004 enades rådet om att utnämna Michael SAHLIN till ny särskild representant för Europeiska unionen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien efter Søren JESSEN-PETERSEN.

(4)

Gemensam åtgärd 2003/870/GUSP bör ändras i enlighet med detta.

(5)

EU:s särskilda representant kommer att genomföra sitt uppdrag i en situation som kan förvärras och inverka menligt på de mål för GUSP som anges i artikel 11 i Fördraget om Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i gemensam åtgärd 2003/870/GUSP ersätts härmed med följande:

”Artikel 1

Michael SAHLIN utses härmed till Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien från och med den 1 augusti 2004 till och med den 28 februari 2005.”

Artikel 2

Artikel 5.1 i gemensam åtgärd 2003/870/GUSP ersätts härmed med följande:

”1.   Det finansiella referensbelopp som anslagits för att täcka utgifter i samband med den särskilda representantens mandat har fastställts till 530 000 EUR.”

Artikel 3

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft den 1 augusti 2004.

Artikel 4

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2004.

På rådets vägnar

Ordförande

B. BOT


(1)  EUT L 326, 13.12.2003, s. 39.

(2)  EUT L 21, 28.1.2004, s. 30.


Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen

27.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/19


RÅDETS BESLUT 2004/566/RIF

av den 26 juli 2004

om ändring av beslut 2000/820/RIF om inrättande av Europeiska polisakademin

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 30.1 c) och 34.2 c) i detta,

med beaktande av Irlands initiativ (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Europeiska polisakademin (CEPOL), som inrättades genom beslut 2000/820/RIF (3), har för närvarande inte status som juridisk person.

(2)

Vid översynen av den första treårsperiodens verksamhet har avsaknaden av status som juridisk person befunnits vara ett av de största hindren för att CEPOL skall kunna fungera rätt.

(3)

Det är lämpligt att CEPOL ges den rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer.

(4)

Denna ändring påverkar inte eventuella framtida ändringar, i synnerhet inte sådana som kan anses nödvändiga efter översynen av den första treårsperiodens verksamhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2000/820/RIF ändras härmed på följande sätt:

1.

Följande artikel skall införas:

”Artikel 4a

1.   CEPOL skall ha status som juridisk person.

2.   CEPOL skall i varje medlemsstat åtnjuta den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. CEPOL får särskilt förvärva och avyttra fast eller lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

3.   Den administrativa chef som avses i artikel 4.2 skall vara CEPOL:s rättsliga företrädare.”

2.

I artikel 5.4

a)

skall led d) ersättas med följande:

”d)

Sekretariatets allmänna driftskostnader utan att led f åsidosätts.”

b)

skall led f) ersättas med följande:

”f)

Lön till sekretariatets ledamöter och/eller ersättning för kostnaderna för den eller de medlemsstater som betalar ut lönen till sekretariatets ledamöter, i proportion till medlemsstaternas bidrag.”

Artikel 2

Detta beslut får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2004.

På rådets vägnar

B. BOT

Ordförande


(1)  EUT C 1, 6.1.2004, s. 8.

(2)  Yttrandet avgivet den 20 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EGT L 336, 30.12.2000, s. 1.


27.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/20


RÅDETS BESLUT 2004/567/RIF

av den 26 juli 2004

om ändring av beslut 2000/820/RIF om inrättande av Europeiska polisakademin

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 30.1 c och 34.2 c i detta,

med beaktande av Förenade kungarikets initiativ (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2004/97/EG, Euratom (3) enades medlemsstaternas företrädare, församlade på stats- eller regeringschefsnivå den 13 december 2003 om lokaliseringen av sätena för vissa av Europeiska unionens myndigheter och byråer, däribland Europeiska polisakademins säte.

(2)

Denna överenskommelse bör införlivas med beslut 2000/820/RIF (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2000/820/RIF ändras härmed på följande sätt:

1.

Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

”1.   En Europeisk polisakademi inrättas härmed. Den skall ha sitt säte i Bramshill i Förenade kungariket.”

2.

Artikel 4.1 skall ersättas med följande:

”1.   Styrelsen skall inrätta ett permanent sekretariat för att bistå Europeiska polisakademin i de administrativa uppgifter som är nödvändiga för att akademin skall fungera väl och kunna genomföra det årliga programmet, och i förekommande fall ytterligare program och initiativ. Detta sekretariat skall ha sitt säte i Bramshill.

Bestämmelserna rörande Europeiska polisakademins lokaler i Förenade kungariket och de resurser som skall tillhandahållas av Förenade kungariket samt de särskilda regler som är tillämpliga i Förenade kungariket på Europeiska polisakademins personal, dess administrativa chef, dess anställda och deras familjemedlemmar skall efter styrelsens enhälliga godkännande fastställas i en överenskommelse om säte mellan Europeiska polisakademin och Förenade kungariket.”

Artikel 2

Detta beslut får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2004.

På rådets vägnar

B. BOT

Ordförande


(1)  EUT C 20, 24.1.2004, s. 18.

(2)  Yttrandet avgivet den 20 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 29, 3.2.2004, s. 15.

(4)  EGT L 336, 30.12.2000, s. 1.