ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 249

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
23 juli 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1337/2004 av den 22 juli 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1338/2004 av den 22 juli 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2799/1999 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1339/2004 av den 22 juli 2004 om ändring av förordning (EG) nr 214/2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1340/2004 av den 22 juli 2004 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1341/2004 av den 22 juli 2004 om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Spanien från tredjeland

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2004 av den 22 juli 2004 om att tillämpa en nedsättningskoefficient på utfärdandet av bidragslicenser för varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, enligt artikel 8.5 i förordning (EG) nr 1520/2000

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1343/2004 av den 22 juli 2004 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater och äpplen)

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1344/2004 av den 22 juli 2004 om ändring av importtullar inom rissektorn

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1345/2004 av den 22 juli 2004 om ändring av innehållet i produktspecifikationen för en beteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (Scotch Lamb)

14

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/557/EG:Kommissionens beslut av den 2 juli 2004 om undantag från de övergångsbestämmelser som fastställs i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 när det gäller transitering av sällskapsdjur genom Sveriges territorium mellan ön Bornholm och andra delar av Danmarks territorium (delgivet med nr K(2004) 2435) (Endast de danska och svenska texterna är giltiga) ( 1 )

18

 

*

2004/558/EG:Kommissionens beslut av den 15 juli 2004 om genomförande av rådets direktiv 64/432/EEG när det gäller tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rhinotrakeit i samband med handeln med nötkreatur inom gemenskapen och godkännande av de utrotningsprogram som vissa medlemsstater lagt fram (delgivet med nr K(2004) 2104)  ( 1 )

20

 

*

2004/559/EG:Kommissionens beslut av den 21 juni 2004 om upprättande av en förteckning över de områden i Republiken Tjeckien som är stödberättigade enligt strukturfondernas mål 2 under perioden 2004–2006 (delgivet med nr K(2004) 2134) (Endast den tjeckiska texten är giltig)

26

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

23.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 249/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1337/2004

av den 22 juli 2004

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 22 juli 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredje land (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

096

42,5

999

42,5

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

052

65,1

382

58,2

388

54,9

508

39,2

524

31,8

528

53,5

999

50,5

0806 10 10

052

166,0

220

120,6

616

105,2

624

144,8

800

131,4

999

133,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

76,6

400

104,5

508

79,1

512

69,3

524

56,0

528

81,6

720

88,5

804

93,6

999

81,2

0808 20 50

052

98,8

388

96,8

512

96,9

999

97,5

0809 10 00

052

185,7

092

189,7

094

69,5

999

148,3

0809 20 95

052

272,9

400

296,9

616

183,0

999

250,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,4

999

157,4

0809 40 05

512

91,6

624

149,8

999

120,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


23.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 249/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1338/2004

av den 22 juli 2004

om ändring av förordning (EG) nr 2799/1999 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknader för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 26 i kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999 (2), har interventionsorganen öppnat en stående anbudsinfordran för skummjölkspulver som inlagrats före den 1 juli 2002.

(2)

Med hänsyn till den mängd som är tillgänglig och marknadsläget bör den ovannämnda dagen ersättas med den 1 oktober 2002.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 26.2 i förordning (EG) nr 2799/1999 skall dagen ”den 1 juli 2002” ersättas med ”den 1 oktober 2002”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 340, 31.12.1999, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1079/2004 (EUT L 203, 8.6.2004, s. 13).


23.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 249/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1339/2004

av den 22 juli 2004

om ändring av förordning (EG) nr 214/2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 214/2001 (2) är den mängd skummjölkspulver som interventionsorganen i medlemsstaterna skall sälja begränsad till den som inlagrades före den 1 juli 2002.

(2)

Med hänsyn till den mängd som är tillgänglig och marknadsläget bör den ovannämnda dagen ersättas med den 1 oktober 2002.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 21 i förordning (EG) nr 214/2001 skall ”den 1 juli 2002” ersättas med ”den 1 oktober 2002”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 37, 7.2.2001, s. 100. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1319/2004 (EUT L 245, 17.7.2004, s. 11).


23.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 249/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1340/2004

av den 22 juli 2004

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EEG) nr 2658/87 fastställdes en varunomenklatur, nedan kallad ”Kombinerade nomenklaturen”. Kombinerade nomenklaturen återges i bilaga I till ifrågavarande förordning.

(2)

I syfte att bestämma tillsatsen av socker i frukt- och bärsafter enligt nr 2009 återges i förordning (EEG) nr 2658/87, i kompletterande anmärkning 5 a till kapitel 20 i Kombinerade nomenklaturen, vissa tal som fastställts genom rådets förordning (EEG) nr 950/68 av den 28 juni 1968 om Gemensamma tulltaxan (2). I fråga om äppelsaft är detta tal 11.

(3)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1776/2001 av den 7 september 2001, om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (3) infördes kompletterande anmärkning 5 b i kapitel 20 varigenom kompletterande anmärkning 5 i Kombinerade nomenklaturen ändrades. Enligt kompletterande anmärkning 5 b till kapitel 20 behåller frukt- och bärsafter med tillsats av socker sin ursprungliga karaktär av frukt- och bärsaft enligt nr 2009 endast om innehållet av frukt- och bärsaft uppgår till minst 50 %.

(4)

Den metod som används för att beräkna innehållet av frukt- och bärsaft med Brixtal, som fastställs i enlighet med kompletterande anmärkning 2 b till kapitel 20 i Kombinerade nomenklaturen, och med hjälp av de schablontal som anges i kompletterande anmärkning 5 a till kapitel 20, beskrivs i de förklarande anmärkningarna till nr 2009 i Kombinerade nomenklaturen (4).

(5)

Efter ikraftträdandet av förordning (EG) nr 1776/2001 och de förklarande anmärkningarna till nr 2009 har det visat sig att vissa koncentrerade äppelsafter med ett Brixtal av högst 67 utesluts från nr 2009 genom tillämpning av anmärkning 5 och beräkning av innehållet av äppelsaft på grundval av de förklarande anmärkningarna till nr 2009, trots att det rör sig om naturlig äppelsaft utan tillsats av socker där vatten har avlägsnats för att få fram en koncentrerad äppelsaft.

(6)

Dessutom har vetenskapliga studier visat att sedan schablontalet 11 infördes för äpplen 1968 har nya äppelsorter odlats fram och använts i framställningen av koncentrerad äppelsaft. Dessa nya sorter har en hög surhetsgrad som gör det möjligt att nå ett genomsnittligt Brixtal på 13 för okoncentrerad äppelsaft. Därför bör talet 11 som fastställdes 1968 ändras till 13 så att inte vissa naturliga fruktsafter som framställs av dessa nya sorter utesluts från nr 2009.

(7)

Kompletterande anmärkning 5 a till kapitel 20 i Kombinerade nomenklaturen, som återfinns i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87, bör följaktligen ändras genom att raden ”— Äppelsaft: 11” utgår och i stället omfattas av raden ”— Andra frukt- eller grönsakssafter, inbegripet blandsafter: 13”.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I kompletterande anmärkning 5 a till kapitel 20 i Kombinerade nomenklaturen, som återfinns i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87, skall andra strecksatsen ”— Äppelsaft: 11” tas bort.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2004.

På kommissionens vägnar

Frederik BOLKESTEIN

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2344/2003 (EUT L 346, 31.12.2003, s. 38).

(2)  EGT L 172, 22.7.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 3529/87 (EGT L 336, 26.11.1987, s. 3).

(3)  EGT L 240, 8.9.2001, s. 3.

(4)  EGT C 256, 23.10.2002, s. 84.


23.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 249/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1341/2004

av den 22 juli 2004

om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Spanien från tredjeland

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 12.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I och med genomförandet av jordbruksavtalet (2) som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, har gemenskapen åtagit sig att Spanien skall importera en viss kvantitet majs.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1839/95 av den 26 juli 1995 med tillämpningsföreskrifter för tullkvoter vad gäller de särskilda ordningarna för import av respektive majs och sockerhirs till Spanien och majs till Portugal (3) fastställs de specifika kompletterande regler som är nödvändiga för att verkställa anbudsförfarandet.

(3)

Under beaktande av den aktuella situationen för import av majs från tredjeland till Spanien och det aktuella marknadsbehovet i Spanien skall ett anbudsförfarande öppnas för nedsättning av importtullen för majs.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Anbudsförfarande för sänkning av tull vidtas enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 för import av majs till Spanien.

2.   Reglerna i förordning (EG) nr 1839/95 skall tillämpas så länge inga bestämmelser i denna förordning föreskriver något annat.

Artikel 2

Anbudsförfarandet är öppet till den 9 september 2004. Under denna period vidtas anbudsförfarande veckovis för vilken kvantiteterna och datumen för inlämnandet av anbud avgörs i avin om anbudsförfarande.

Artikel 3

De importlicenser som utfärdas inom ramen för dessa anbudsförfaranden är giltiga i 50 dagar från och med dagen för utfärdandet, enligt artikel 10.4 i förordning (EG) nr 1839/95.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  EGT L 177, 28.7.1995, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


23.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 249/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1342/2004

av den 22 juli 2004

om att tillämpa en nedsättningskoefficient på utfärdandet av bidragslicenser för varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, enligt artikel 8.5 i förordning (EG) nr 1520/2000

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1)

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1520/2000 av den 13 juli 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt om kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2), särskilt artikel 8.5 i denna, och

Whereas:

(1)

Av underrättelserna från medlemsstaterna enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1520/2000 framgår det att de mottagna ansökningarna uppgår till ett sammanlagt belopp av 443 844 247 EUR, medan det belopp som enligt artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1520/2000 är tillgängligt för denna omgång av bidragslicenser för användning efter den 1 augusti 2004 är 31 519 560 EUR.

(2)

En nedsättningskoefficient skall beräknas på grundval av artikel 8.3 och 8.4 i förordning (EG) nr 1520/2000. En sådan nedsättningskoefficient skall därför tillämpas på de belopp som begärts i form av bidragslicenser för användning från den 1 augusti 2004, såsom fastställs i artikel 8.6 i förordning (EG) nr 1520/2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En nedsättningskoefficient på 0,929 skall tillämpas på beloppen i ansökningarna om bidragslicenser som gäller från och med den 1 augusti 2004.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2004.

På kommissionens vägnar

Olli REHN

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EGT L 177, 15.7.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 886/2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 14).


23.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 249/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1343/2004

av den 22 juli 2004

om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater och äpplen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 35.3 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1205/2004 (2) inleds ett anbudsförfarande som fastställer de vägledande exportbidragssatserna och kvantiteterna för de exportlicenser som kan utfärdas om inom ramen för system A3.

(2)

På grundval av de anbud som lämnats in skall de maximala exportbidragssatserna fastställas liksom de procentsatser som skall gälla för de kvantiteter för vilka anbuden ligger på samma nivå som dessa maximisatser.

(3)

När det gäller äpplen är den maximala bidragssats som krävs för att utfärda licenser för den vägledande kvantiteten, inom ramen för de kvantiteter som anges i anbuden, inte mer än en och en halv gång större än den vägledande bidragssatsen.

(4)

När det gäller tomater är de satser som begärts betydligt högre än väglendande bidragssatsen, och det är därför lämpligt att inte godta något anbud, samt att fastställa en högsta sats på noll.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den maximala exportbidragssatsen och procentsatsen för utfärdande av licenser som skall gälla för tomater och äpplen inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 1205/2004 skall vara den som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EUT L 230, 30.6.2004, s. 39.


BILAGA

Utfärdande av exportlicencer enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater och äpplen)

Produkt

Maximal bidragssats

(EUR/t nettovikt)

Procentsats för utfärdande av licenser för de kvantiteter som ligger på samma nivå som den maximala bidragssatsen

Tomater

0

Äpplen

30

100 %


23.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 249/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1344/2004

av den 22 juli 2004

om ändring av importtullar inom rissektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1503/96 av den 29 juli 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3072/95 vad avser importtullar inom rissketorn (2), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Importtullarna inom rissektorn fastställs av kommissionens förordning (EG) nr 1290/2004 (3).

(2)

I artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1503/96 föreskrivs att om genomsnittet av de beräknade importtullarna under den period då de tillämpas skiljer sig med 10 euro/ton från den fastställda tullen skall en justering som motsvarar denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det är därför nödvändigt att justera de importtullar som fastställts i förordning (EG) nr 1290/2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1290/2004 skall ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 329, 30.12.1995, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 411/2002 (EGT L 62, 5.3.2002, s. 27).

(2)  EGT L 189, 30.7.1996, s. 71. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2294/2003 (EUT L 340, 24.12.2003, s. 12).

(3)  EUT L 243, 15.7.2004, s. 18.


BILAGA I

Importtullar vad gäller ris och brutet ris

(EUR/t)

KN-nummer

Importtull (5)

Tredje land

(undantaget AVS och Bangladesh) (3)

AVS (1)  (2)  (3)

Bangladesh (4)

Basmati

från Indien och Pakistan (6)

Egypten (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  För import av ris med ursprung i och som kommer från AVS-länderna skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets ändrade förordning (EG) nr 2286/2002 (EGT L 348, 21.12.2002, s. 5) och kommissionens förordning (EG) nr 638/2003 (EGT L 93, 10.4.2003, s. 3).

(2)  I enlighet med förordning (EEG) nr 1706/98, skall importtull inte tillämpas på produkter som har sitt ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och som direktimporteras till det franska utomeuropeiska departementet Réunion.

(3)  I artikel 11.3 i förordning (EG) nr 3072/95 fastställs importtullen för import av ris till det franska utomeuropeiska departementet Réunion.

(4)  För import av ris, undantaget brutet ris (KN-nummer 1006 40 00), med ursprung i Bangladesh skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EEG) nr 3491/90 (EGT L 337, 4.12.1990, s. 1) och kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 862/91 (EGT L 88, 9.4.1991, s. 7).

(5)  Import av produkter med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) skall befrias från importtull enligt artikel 101.1 i rådets ändrade beslut 91/482/EEG (EGT L 263, 19.9.1991, s. 1).

(6)  Importtullen för råris av sorten Basmati med ursprung i Indien och Pakistan skall nedsättas med 250 EUR/t (artikel 4a i förordning (EG) nr 1503/96, ändrad).

(7)  Tull som fastställts i den Gemensamma tulltaxan.

(8)  För import av ris med ursprung i och som kommer från Egypten skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr 2184/96 (EGT L 292, 15.11.1996, s. 1) och kommissionens förordning (EG) nr 196/97 (EGT L 31, 1.2.1997, s. 53).


BILAGA II

Beräkning av importtull inom rissektorn

 

Paddyris

Indicaris

Japonicaris

Brutet ris

Råris

Helt slipat ris

Råris

Helt slipat ris

1.

Importtull (EUR/t)

 (1)

190,51

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Beräkningsfaktorer:

a)

Cif-pris ARAG (EUR/t)

360,92

224,10

280,58

361,91

b)

Pris fritt ombord (EUR/t)

256,18

337,51

c)

Sjöfrakt (EUR/t)

24,40

24,40

d)

Källa

USDA och operatörer

USDA och operatörer

Operatörer

Operatörer


(1)  Tull som fastställts i den Gemensamma tulltaxan.


23.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 249/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1345/2004

av den 22 juli 2004

om ändring av innehållet i produktspecifikationen för en beteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (Scotch Lamb)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Förenade kungarikets myndigheter har i enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2081/92 begärt ändringar i produktbeskrivningen och i beskrivningen av framställningsmetoden för beteckningen ”Scotch Lamb”, som genom kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 av den 12 juni 1996 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 (2) registrerats som skyddad geografisk beteckning.

(2)

Efter en genomgång av denna begäran har det konstaterats att det inte rör sig om mindre ändringar.

(3)

I enlighet med förfarandet i artikel 9 i förordning (EEG) nr 2081/92, och eftersom det inte rör sig om mindre ändringar, skall förfarandet i artikel 6 gälla i tillämpliga delar.

(4)

Det har bedömts att det i detta fall rör sig om ändringar i enlighet med förordning (EEG) nr 2081/92. Ingen invändning i enlighet med artikel 7 i den förordningen har inkommit till kommissionen efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning  (3) av ovannämnda beteckning.

(5)

Följaktligen bör dessa ändringar registreras och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ändringar som anges i bilagan till denna förordning skall registreras och offentliggöras i enlighet med artikel 6.4 i förordning (EEG) nr 2081/92.

Den konsoliderade översikten över innehållet i produktspecifikationerna finns i bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003, (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EGT L 148, 21.6.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 526/2004 (EUT L 85, 23.3.2004, s. 3).

(3)  EUT C 99, 25.4.2003, s. 3 (Scotch Lamb).


BILAGA I

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2081/92

ANSÖKAN OM ÄNDRING I PRODUKTSPECIFIKATIONEN FÖR EN SKYDDAD GEOGRAFISK BETECKNING (artikel 9)

EG-nummer: UK/0275/24.1.1994

1.   Registrerad beteckning: S.G.B. Scotch Lamb

2.   Begärd(a) ändring(ar):

Ändringarna avser följande delar av produktspecifikationen:

Image

Namn

Image

Beskrivning

Image

Geografiskt område

Image

Bevis på ursprung

Image

Framställningsmetod

Image

Samband med området

Image

Märkning

Image

Nationella krav

Ändring(ar):

Beskrivning

För att spegla gällande praxis, beakta konsumenternas önskemål om en tydligare märkning och förbättra kvaliteten på Scotch Lamb, skall följande beskrivning ändras:

”Produkten kommer från får som under minst två månader har fötts upp, slaktats och styckats i det angivna området.”

Den skall ersättas med följande text:

”Produkten kommer från får som är födda inom det angivna området, som har fötts upp där under hela sin livstid och som slaktats och styckats inom samma område. Djuren har producerats och slaktats i enlighet med systemet för kvalitetsgaranti Europastandard EN 45011 (ISO-guide 65) och uppfyller de normer, bedömningar och bedömningsfrekvenser som anges av den sökande.”

Framställningsmetod

Till följd av ändringarna i ovannämnda beskrivning är det nödvändigt att ändra de närmare uppgifterna om framställningsmetoden. Vidare var det vid tidpunkten för ansökan mycket ovanligt med djupfryst Scotch Lamb. Det är fortfarande inte vanligt, men den sökande skulle vilja stryka ”Endast färsk eller kyld vara får säljas”, så att Scotch Lamb kan säljas djupfryst om bearbetningsföretagen så önskar.

Den nuvarande beskrivningen lyder:

”Fåren föds upp i Skottland under minst två månader. Djuren slaktas och styckas i enlighet med angivna specifikationer. Endast färsk eller kyld vara får säljas.”

Den skall ersättas med följande text:

”Produkten kommer från får som är födda inom det angivna området, som har fötts upp där under hela sin livstid och som slaktats och styckats inom samma område. Djuren har producerats och slaktats i enlighet med systemet för kvalitetsgaranti Europastandard EN 45011 (ISO-guide 65) och uppfyller de normer, bedömningar och bedömningsfrekvenser som anges av den sökande. De slaktas och styckas i enlighet med angivna specifikationer.”


BILAGA II

KONSOLIDERAD ÖVERSIKT

Rådets förordning (EEG) nr 2081/92

”SCOTCH LAMB”

EG-NUMMER: UK/0275/24.1.1994

SUB ( ) SGB (x)

Denna sammanfattning har tagits fram i informationssyfte. För komplett information, särskilt till producenterna av produkter som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen eller den skyddade geografiska beteckningen i fråga, är det bäst att använda den fullständiga versionen i produktspecifikationen som kan erhållas antingen hos nationella myndigheter eller hos Europeiska kommissionen (1).

1.

   Behörig myndighet i medlemsstaten

Namn:

Department of Environment, Food and Rural Affairs — Food Chain Marketing and Competitiveness Division

Adress:

Room 338

Nobel House

17 Smith Square

London — SW1P 3JR

Tfn.

(44-207) 238 66 87

Fax

(44-207) 238 57 28

E-post:

rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk

2.

   Grupp

2.1

Namn

:

Quality Meat Scotland

2.2

Adress:

Rural Centre

West Mains

Ingliston

Newbridge

Midlothian — EH28 8NZ

Tfn.

(44-131) 472 40 40

Fax.

(44-131) 472 40 38

E-post:

info@qmscotland.co.uk

2.3

Sammansättning: producenter (6 633), bearbetningsföretag (32), andra (310)

3.

   Produkttyp: Klass 1.1 — färskt kött

4.

   Produktspecifikation (sammanfattning av kraven i artikel 4.2)

4.1   Namn: ”Scotch Lamb”

4.2   Beskrivning Produkten kommer från får som är födda inom det angivna området, som har fötts upp där under hela sin livstid och som slaktats och styckats inom samma område. Djuren har producerats och slaktats i enlighet med systemet för kvalitetsgaranti Europastandard EN 45011 (ISO-guide 65) och uppfyller de normer, bedömningar och bedömningsfrekvenser som anges av den sökande.

4.3   Geografiskt område Området är Skottlands fastland och öarna i väster, Orkney och Shetland.

4.4   Bevis på ursprung Sedan 1800-talet har Scotch Lamb varit omtalad för sin överlägsna kvalitet i den traditionella livsmedelsindustrin. Produkten är mycket välkänd på köttmarknaden, både i Förenade kungariket och på andra håll.

4.5   Framställningsmetod Produkten kommer från får som är födda inom det angivna området, som har fötts upp där under hela sin livstid och som slaktats och styckats inom samma område. Djuren har producerats och slaktats i enlighet med systemet för kvalitetsgaranti Europastandard EN 45011 (ISO-guide 65) och uppfyller de normer, bedömningar och bedömningsfrekvenser som anges av den sökande. De slaktas och styckas i enlighet med angivna specifikationer.

4.6   Samband med området Kvalitet och kännetecken för Scotch Lamb är resultatet av extensivt bete på Skottlands typiska hedar.

4.7   Kontrollorgan

Namn:

Scottish Food Quality Certification

Adress:

Royal Highland Centre

10th Avenue

Ingliston

Edinburgh — EH28 8NF

Tfn.

(44-131) 335 66 15

Fax

(44-131) 335 66 01

E-post:

enquiries@sfqc.co.uk

4.8   Märkning: SGB

4.9   Nationella krav:


(1)  Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för jordbruk, Kvalitetspolitik för jordbruksprodukter, B-1049 Bryssel.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

23.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 249/18


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 juli 2004

om undantag från de övergångsbestämmelser som fastställs i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 när det gäller transitering av sällskapsdjur genom Sveriges territorium mellan ön Bornholm och andra delar av Danmarks territorium

(delgivet med nr K(2004) 2435)

(Endast de danska och svenska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

(2004/557/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (1), särskilt artikel 21 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 6 i förordning (EG) nr 998/2003 föreskrivs veterinärbestämmelser för en övergångsperiod på fem år avseende bland annat transporter av sällskapsdjur (hundar och katter) utan kommersiellt syfte till Sveriges territorium.

(2)

Dessa bestämmelser är i stort sett desamma som de nationella bestämmelser som tillämpades för inresa i Sverige före genomförandet av förordning (EG) nr 998/2003.

(3)

Sedan tidigare fanns det ett bilateralt avtal mellan Sverige och Danmark om transitering av sällskapsdjur genom Sveriges territorium mellan den danska ön Bornholm i Östersjön och andra delar av Danmarks territorium, som innebar mindre stränga krav än de som är tillämpliga vid inresa i Sverige.

(4)

Det är lämpligt att behålla detta begränsade undantag från de övergångsbestämmelser som anges i artikel 6 i förordning (EG) nr 998/2003.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 6 i förordning (EG) nr 998/2003 och till och med slutet av den övergångsperiod som fastställs i den artikeln skall transitering av husdjur av de arter som anges i del A i bilaga I till förordning (EG) nr 998/2003 mellan ön Bornholm och andra delar av Danmarks territorium genom Sveriges territorium tillåtas på de villkor som beslutats genom överenskommelse mellan de två medlemsstaterna.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 3 juli 2004.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Konungariket Danmark och Konungariket Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 2 juli 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 592/2004 (EUT L 94, 31.3.2004, s. 7).


23.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 249/20


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 15 juli 2004

om genomförande av rådets direktiv 64/432/EEG när det gäller tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rhinotrakeit i samband med handeln med nötkreatur inom gemenskapen och godkännande av de utrotningsprogram som vissa medlemsstater lagt fram

(delgivet med nr K(2004) 2104)

(Text av betydelse för EES)

(2004/558/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (1), särskilt artiklarna 9.2 och 10.2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Infektiös bovin rhinotrakeit (IBR) är det tydligaste kliniska tecknet på infektion med bovint herpesvirus typ 1 (BHV1). Eftersom många infektioner med detta virus har ett subkliniskt förlopp, bör kontrollåtgärder inriktas mot att utrota infektionen snarare än att bekämpa symptomen.

(2)

I bilaga E.II till direktiv 64/432/EEG finns ”infektiös bovin rhinotrakeit” med i förteckningen över de sjukdomar för vilka nationella kontrollprogram kan godkännas och ytterligare garantier krävas.

(3)

Tyskland har lagt fram ett program som har som mål att utrota BHV1-infektion i alla delar av dess territorium, vilket överensstämmer med de kriterier som fastställs i artikel 9.1 i direktiv 64/432/EEG, och programmet innehåller regler för förflyttning av nötkreatur inom landet som motsvar de som tidigare genomförts i Österrike, provinsen Bolzano i Italien och Sverige, och som resulterat i att sjukdomen utrotats i dessa länder.

(4)

Det program som Tyskland lade fram, i enlighet med Tysklands anmodan, och de tilläggsgarantier som fastställdes i samband med handel med nötkreatur så att programmets mål kan uppnås, godkändes genom kommissionens beslut 2004/215/EG av den 1 mars 2004 om genomförande av rådets direktiv 64/432/EEG när det gäller tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rhinotrakeit i samband med handeln med nötkreatur inom gemenskapen och godkännande av de utrotningsprogram som vissa medlemsstater lagt fram (2).

(5)

Tilläggsgarantier finns när det gäller Danmark, Österrike, Finland och Sverige samt provinsen Bolzano i Italien. Dessa medlemsstater anser att deras territorium är fritt från infektiös bovin rhinotrakeit och Italien anser att det samma gäller för provinsen Bolzano. I enlighet med artikel 10.1 i direktiv 64/432/EEG lämnade de in styrkande handlingar till kommissionen som bl.a. visar att situationen fortfarande övervakas.

(6)

För de medlemsstater eller regioner som anses vara fria från sjukdomen, och som för närvarande finns upptagna i förteckningen i bilagan till kommissionens beslut 93/42/EEG (3), bör endast minimikrav gälla för sändning av nötkreatur för avel och bruksändamål till andra medlemsstater.

(7)

För standardiseringen av BHV1-tester i laboratorier har Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (OIE) antagit ett starkt positivt, ett svagt positivt och ett negativt serum som internationell OIE-standard för BHV1-tester, vilka kan fås hos OIE:s referenslaboratorier för infektiös bovin rhinotrakeit som nämns i Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines (4).

(8)

Problem har förekommit i samband med handel inom gemenskapen med nötkreatur som härrör från medlemsstater med olika status i fråga om infektiös bovin rhinotrakeit.

(9)

För tydlighetens skull och för att se till att åtgärderna språkligt stämmer överens är det lämpligt att i ett enda beslut samla godkännandet av det tyska programmet och tilläggsgarantierna för infektiös bovin rhinotrakeit och att upphäva beslut 2004/215/EG.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed godkänns de program för kontroll och utrotning av infektion med bovint herpesvirus typ 1 (BHV1), nedan kallade ”infektiös bovin rhinotrakeit” eller ”IBR”, som de medlemstater som förtecknas i första kolumnen i tabellen i bilaga I har lagt fram avseende de regioner som förtecknas i andra kolumnen i tabellen i bilaga I.

Artikel 2

1.   Nötkreatur för avel och produktion från andra medlemsstater eller regioner än de som förtecknas i bilaga II som skall sändas till de medlemsstater eller regioner som förtecknas i bilaga I, skall uppfylla minst följande tilläggsgarantier:

a)

De skall komma från ett jordbruksföretag där inga kliniska eller patologiska tecken på infektiös bovin rhinotrakeit har noterats under de senaste tolv månaderna, enligt officiell information.

b)

De skall ha hållits isolerade i en av den behöriga myndigheten godkänd anläggning under de 30 närmast föregående dagarna före transporten, och alla nötkreatur vid samma isoleringsanläggning skall ha varit fria från kliniska tecken på infektiös bovin rhinotrakeit under denna period.

c)

De och alla andra nötkreatur vid samma isoleringsanläggning skall med negativt resultat ha genomgått en serologisk undersökning på blodprover som tagits tidigast 21 dagar efter deras ankomst till isoleringsanläggningen, i syfte att upptäcka följande antikroppar:

i)

När det gäller vaccinerade nötkreatur, antikroppar mot gE-glykoprotein i BHV1, eller

ii)

när det gäller icke vaccinerade nötkreatur, antikroppar mot hela BHV1.

2.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i ursprungsmedlemsstaten godkänna avsändande till jordbruksföretag i regioner som förtecknas i bilaga I över nötkreatur som uppfyller minst ett av följande alternativa villkor:

a)

Djuren härrör från en medlemsstat som förtecknas i bilaga I och kommer från BHV1-fria jordbruksföretag som uppfyller minst de krav som fastställs i bilaga III.

b)

Djuren är avsedda för köttproduktion och uppfyller följande villkor:

i)

Djuren

härrör från BHV1-fria jordbruksföretag enligt bilaga III, eller

härstammar från vaccinerade och regelbundet omvaccinerade moderdjur, eller

har regelbundet vaccinerats eller omvaccinerats enligt anvisningarna från tillverkaren av ett gE-deleterat vaccin, eller

skall med negativt resultat ha genomgått en serologisk undersökning för upptäckt av de antikroppar som aves i punkt 1 c i blodprover som tagits högst 14 dagar före deras avsändande.

ii)

De transporteras utan att komma i kontakt med andra djur med sämre hälsostatus till ett jordbruksföretag vars BHV1-status är okänd i den mottagande medlemsstat som förtecknas i bilaga I, där alla djur enligt godkända nationella bekämpningsprogram föds upp inomhus, och därifrån de kan transporteras endast direkt till slakteriet.

c)

Djuren härrör från jordbruksföretag där alla nötkreatur på jordbruksföretaget som är äldre än 15 månader har vaccinerats och regelbundet omvaccinerats och alla djur på jordbruksföretaget som är äldre än nio månader med negativt resultat har genomgått en serologisk undersökning för upptäckt av antikroppar mot gE-glykoprotein i BHV1 med högst tolv månaders mellanrum och djuren med negativt resultat har testats för upptäckt av de antikroppar som avses i punkt 1 c i på blodprover som tagits högst 14 dagar före avsändandet.

d)

Djuren härrör från BHV1-fria jordbruksföretag enligt bilaga III som befinner sig i en medlemsstat där infektiös bovin rhinotrakeit är en anmälningspliktig sjukdom, och inom en radie på 5 km från jordbruksföretaget där det inte funnits några kliniska eller patologiska tecken på BHV1-infektion under de senaste 30 dagarna och där djuren testats med negativt resultat för upptäckt av de antikroppar som avses i punkt 1 c på blodprover som tagits högst 14 dagar före avsändandet.

3.   Nötkreatur för slakt från andra medlemsstater eller regioner i dessa än de som förtecknas i bilaga II och som skall sändas till medlemsstater eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga I, skall transporteras direkt till bestämmelseslakteriet eller till en godkänd uppsamlingsplats från vilken de skall överföras till slakteriet för slakt, i enlighet med artikel 7.2 i direktiv 64/432/EEG.

4.   I punkt 4 i avsnitt C i det hälsointyg som utgör mall 1 i bilaga F till direktiv 64/432/EEG, och som åtföljer nötkreatur i enlighet med punkt 1, skall följande införas:

a)

Efter första strecksatsen: ”IBR”.

b)

Efter andra strecksatsen: ”Artikel 2 punkt …. Punkt … i kommissionens beslut 2004/558/EG”.

Artikel 3

1.   Nötkreatur för avel och produktion från andra medlemsstater eller regioner än de som förtecknas i bilaga II som skall sändas till de medlemsstater eller regioner som är fria från infektiös bovin rhinotrakeit och som förtecknas i bilaga II, skall uppfylla följande tilläggsgarantier:

a)

De skall uppfylla tilläggsgarantierna i artikel 2.1 a och b.

b)

De och alla andra nötkreatur vid samma isoleringsanläggning som avses i artikel 2.1 b skall med negativt resultat ha genomgått en serologisk undersökning på blodprover som tagits tidigast 21 dagar efter deras ankomst till isoleringsanläggningen, i syfte att upptäcka antikroppar mot hela BHV1.

c)

De skall inte ha vaccinerats mot infektiös bovin rhinotrakeit.

2.   Nötkreatur för slakt från andra medlemsstater eller regioner än de som förtecknas i bilaga II som skall sändas till de medlemsstater eller regioner som förtecknas i bilaga II skall transporteras direkt till bestämmelseslakteriet för slakt i enlighet med artikel 7.1 i direktiv 64/432/EEG.

3.   I punkt 4 i avsnitt C i det hälsointyg som utgör mall 1 i bilaga F till direktiv 64/432/EEG, och som åtföljer nötkreatur i enlighet med punkt 1, skall följande införas:

a)

Efter första strecksatsen: ”IBR”.

b)

Efter andra strecksatsen: ”Artikel 3 i kommissionens beslut 2004/558/EG”.

Artikel 4

Nötkreatur för avel och produktion med ursprung i en medlemsstat eller region som förtecknas i bilaga II och som skall sändas till en medlemsstat eller region som förtecknas i bilagorna I eller II, skall uppfylla villkoren i artikel 2.1 a.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall garantera att den serologiska undersökning som avses i artikel 2.1 c ii och i artikel 3.1 b för upptäckt av antikroppar mot hela BHV1 standardiseras så att ett starkt positivt, ett svagt positivt och ett negativt serum, som OIE fastställt som internationella standarder för BHV1-test, används som referensserum.

Artikel 6

Beslut 2004/215/EEG upphör att gälla.

Artikel 7

Detta beslut träder i kraft den 26 juli 2004.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 juli 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 21/2004 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

(2)  EUT L 67, 5.3.2004, s. 24.

(3)  EGT L 16, 25.1.1993, s. 50. Beslutet ändrat genom beslut 2000/502/EG (EGT L 200, 8.8.2000, s. 62).

(4)  Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, fjärde utgåvan, augusti 2000.


BILAGA I

Medlemsstat

Regioner i medlemsstaten för vilka tilläggsgarantier för infektiös bovin rhinotrakeit gäller i enlighet med artikel 9 i direktiv 64/432/EEG

Tyskland

Samtliga regioner


BILAGA II

Medlemsstat

Regioner i medlemsstaten för vilka tilläggsgarantier för infektiös bovin rhinotrakeit gäller i enlighet med artikel 10 i direktiv 64/432/EEG

Danmark

Samtliga regioner

Italien

Provinsen Bolzano

Österrike

Samtliga regioner

Finland

Samtliga regioner

Sverige

Samtliga regioner


BILAGA III

BHV1-fritt jordbruksföretag

1.

Ett jordbruksföretag som håller nötkreatur skall anses vara fritt från BHV1-infektion om det uppfyller följande villkor:

1.1

Inga misstänkta fall av BHV1-infektion har noterats i samband med jordbruksföretaget under de senaste sex månaderna och alla nötkreatur på jordbruksföretaget är fria från kliniska symptom som tyder på BHV1-infektion.

1.2

Endast nötkreatur från jordbruksföretag i medlemsstater eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga II eller från BHV1-fria jordbruksföretag har kommit till jordbruksföretaget. Och inget av nötkreaturen på jordbruksföretaget har varit i kontakt med andra nötkreatur än de som kommer från jordbruksföretag i medlemsstater eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga II eller från BHV1-fria jordbruksföretag.

1.3

Hondjur av nötkreatur har inseminerats endast med sperma från tjurar som producerats enligt direktiv 88/407/EEG och har med negativt resultat genomgått det antikroppstest som avses i artikel 2.1 c i eller har betäckts av tjurar från jordbruksföretag i medlemsstater eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga II eller från BHV1-fria jordbruksföretag.

1.4

Åtminstone ett av följande bekämpningsprogram tillämpas på jordbruksföretaget:

1.4.1

En serologisk undersökning för upptäckt av de antikroppar som avses i artikel 2.1 c har gjorts med negativt resultat i varje fall på minst två blodprover som tagits med 5–7 månaders mellanrum från alla hon- och handjur av nötkreatur äldre än nio månader som använts eller är avsedda för avel.

1.4.2

En serologisk undersökning för upptäckt av antikroppar mot BHV1 har gjorts med negativt resultat på minst två mjölkprover, eller ett samlingsprov av mjölk från högst fem djur, som tagits med 5–7 månaders mellanrum från alla mjölkproducerande djur, och en serologisk undersökning har gjorts för upptäckt av de antikroppar som avses i artikel 2.1 c med negativt resultat i varje fall av minst två blodprover som tagit med 5–7 månaders mellanrum från alla icke-mjölkproducerande hondjur av nötkreatur och från alla handjur av nötkreatur äldre än nio månader som används eller är avsedda för avel.

1.4.3

Vid mjölkproduktionsföretag där minst 30 % av nötkreatur är mjölkproducerande kor, har en serologisk undersökning för upptäckt av antikroppar mot BHV1 gjorts med negativt resultat på minst tre insamlade mjölkprover, beroende på kraven för den test som används, från högst 50 djur med minst tre månaders mellanrum, och en serologisk undersökning för upptäckt av de antikroppar som avses i artikel 2.1 c har gjorts med negativt resultat i varje fall på minst ett blodprov från alla icke-mjölkproducerande hondjur av nötkreatur och från alla handjur av nötkreatur äldre än nio månader som används eller är avsedda för avel.

1.4.4

Alla nötkreatur på jordbruksföretaget härrör antingen från jordbruksföretag i medlemsstater eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga II eller från BHV1-fria jordbruksföretag.

2.

Ett jordbruksföretag med nötkreatur får behålla sin status som BHV1-fritt jordbruksföretag om

2.1

villkoren i punkt 1.1–1.3 fortfarande gäller, och

2.2

åtminstone ett av följande bekämpningsprogram tillämpas:

2.2.1

Alla nötkreatur på jordbruksföretaget äldre än 24 månader har uppvisat negativa resultat på en serologisk undersökning för upptäckt av de antikroppar som avses i artikel 2.1 c som gjorts på ett blodprov som tagits med högst tolv månaders mellanrum.

2.2.2

Den serologiska undersökningen för upptäckt av antikroppar mot BHV1 har gjorts med negativt resultat på minst ett mjölkprov, eller ett samlingsprov av mjölk som tagits från högst fem djur med högst tolv månaders mellanrum från alla mjölkproducerande djur, och alla icke-mjölkproducerande hondjur av nötkreatur och handjur av nötkreatur på jordbruksföretaget äldre än 24 månader har uppvisat negativa resultat på en serologisk undersökning för upptäckt av de antikroppar som avses i artikel 2.1 c som gjorts på ett blodprov som tagits med högst tolv månaders mellanrum.

2.2.3

Vid mjölkproduktionsföretag där minst 30 % av nötkreatur är mjölkproducerande kor, har en serologisk undersökning på mjölk för upptäckt av antikroppar mot BHV1 gjorts med negativt resultat på minst tre insamlade mjölkprover, beroende på kraven för den test som används, från högst 50 djur med minst tre månaders och högst tolv månaders mellanrum och en serologisk undersökning för upptäckt av de antikroppar som avses i artikel 2.1 c har gjorts med negativt resultat i varje fall på minst ett blodprov från alla icke-mjölkproducerande hondjur av nötkreatur och från alla handjur av nötkreatur äldre än 24 månader med högst tolv månaders mellanrum.

3.

Ett jordbruksföretag förlorar sin status som BHV1-fritt jordbruksföretag om ett djur vid de undersökningar som avses i punkt 2.2.1–2.2.3 uppvisat ett positivt resultat i en undersökning för upptäckt av de antikroppar som avses i artikel 2.1 c.

4.

BHV1-status som förlorats enligt punkt 3 kan återges först efter en serologisk undersökning som uppvisar ett negativt resultat i varje fall vid två tillfällen med minst två månaders mellanrum och börja tidigast 30 dagar efter att de seropositiva djuren avlägsnats, vilket omfattar serologisk undersökning för upptäckt av de antikroppar som avses i artikel 2.1 c på alla nötkreatur på jordbruksföretaget på blodprover, eller om det gäller mjölkproducerande kor, undersökning för upptäckt av antikroppar mot BHV1 som gjorts på enskilda mjölkprover eller samlingsprover på mjölk från högst fem djur.


23.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 249/26


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 juni 2004

om upprättande av en förteckning över de områden i Republiken Tjeckien som är stödberättigade enligt strukturfondernas mål 2 under perioden 2004–2006

(delgivet med nr K(2004) 2134)

(Endast den tjeckiska texten är giltig)

(2004/559/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (1), särskilt artikel 4.4 i denna,

efter samråd med Kommittén för utveckling och omställning av regioner, Kommittén för jordbrukets struktur och landsbygdens utveckling och Kommittén för fiskets och vattenbrukets struktur, och

av följande skäl:

(1)

Syftet med strukturfondernas mål 2 är att stödja den ekonomiska och sociala omställningen av områden med strukturella problem.

(2)

Kommissionen och medlemsstaterna strävar efter att sörja för att stödet verkligen koncentreras till de områden som drabbats mest och på den geografiska nivå som är lämpligast.

(3)

Taket för den stödberättigade folkmängden är 370 000 invånare, vilket är i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1260/1999, där taket för Tjeckien fastställs till 31 % av befolkningen i de NUTS II-regioner som inte omfattas av mål 1.

(4)

Kommissionen upprättar på grundval av förslag från medlemsstaterna och i nära samråd med den berörda medlemsstaten en förteckning över de områden som med hänsyn tagen till de nationella prioriteringarna är stödberättigade mål 2-områden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De områden i Tjeckien som är berättigade till stöd enligt strukturfondernas mål 2 under perioden 1 maj 2004–31 december 2006 är förtecknade i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Tjeckien.

Utfärdat i Bryssel den 21 juni 2004.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Anslutningsakten.


BILAGA

Förteckning över områden som är stödberättigade för mål 2 i Tjeckien

Period 2004–2006

NUTS III-region

Stödberättigat område

Befolkning i NUTS III- regionen som bor i stödberättigade områden (antal invånare)

Samtliga NUTS III- regioner utom

Endast följande NUTS III-regioner

Områden som uppfyller kraven i artikel 4.7 i förordning (EG) nr 1260/1999

Prag

 

Distrikten (nationell kod):

 

Praha 1 (500054)

 

Praha 8 (500208)

 

Praha – Březiněves (538124)

 

Praha – Ďáblice (547298)

 

Praha – Dolní Chabry (547301)

 

Praha 9 (500216)

 

Praha 12 (547107)

 

Praha – Libuš (547051)

 

Praha 14 (547361)

 

Praha – Dolní Počernice (538175)

 

Praha 15 (547387)

 

Praha – Dolní Měcholupy (547379)

 

Praha – Dubeč (538205)

 

Praha – Petrovice (547395)

 

Praha – Štěrboholy (547409)

 

Praha 19 – Kbely (547344)

 

Praha – Čakovice (547310)

 

Praha – Satalice (538736)

 

Praha – Vinoř (539007)

 

Praha 20 – Horní Počernice (538213)

 

Praha 21 – Újezd nad Lesy (538949)

 

Praha – Běchovice (538060)

 

Praha – Klánovice (538302)

 

Praha – Koloděje (538353)

364 766