ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 245

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
17 juli 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1312/2004 av den 16 juli 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1313/2004 av den 16 juli 2004 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 145:a särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1314/2004 av den 16 juli 2004 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 145:a särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1315/2004 av den 16 juli 2004 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 64:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1316/2004 av den 16 juli 2004 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 317:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1317/2004 av den 16 juli 2004 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1318/2004 av den 16 juli 2004 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den första enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1319/2004 av den 16 juli 2004 om ändring av förordning (EG) nr 214/2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1320/2004 av den 16 juli 2004 om utfärdande av importlicenser för vitlök för tremånadersperioden den 1 september till 30 november 2004

15

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2004/551/GUSP av den 12 juli 2004 om inrättande av en europeisk försvarsbyrå

17

 

 

 

*

Meddelande till läsarna(se omslagets tredje sida)

s3

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

17.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1312/2004

av den 16 juli 2004

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 16 juli 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredje land (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

39,9

096

46,2

999

43,1

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

80,3

999

80,3

0805 50 10

382

134,1

388

50,8

524

57,4

528

51,6

999

73,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

83,5

400

106,8

404

86,6

508

74,9

512

89,1

524

83,4

528

74,4

720

74,2

804

91,7

999

85,0

0808 20 50

052

120,3

388

91,7

512

90,4

528

80,3

999

95,7

0809 10 00

052

195,1

999

195,1

0809 20 95

052

270,7

400

297,1

404

303,6

999

290,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

162,9

999

162,9

0809 40 05

388

108,3

512

91,6

624

171,0

999

123,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


17.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1313/2004

av den 16 juli 2004

om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 145:a särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 av den 15 december 1997 om försäljningen av smör till sänkta priser och beviljandet av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel (2), använder interventionsorganen sig av anbudsfordran för försäljning av vissa kvantiteter interventionssmör som de innehar och beviljande av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 18 i den förordningen fastställs att det med hänsyn till de anbud som inlämnas för varje enskild anbudsinfordran skall bestämmas ett lägsta försäljningspris för smör och ett högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör som kan varieras enligt det avsedda användningsområdet, fetthalten i smöret och iblandningsförfarandet, eller också skall det fattas beslut om att inget kontrakt skall tilldelas med avseende på en anbudsinfordran. Förädlingssäkerhetens eller -säkerheternas belopp bör bestämmas i enlighet med detta.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 145:a särskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97, skall det lägsta försäljningspriset för interventionssmör och beloppen på säkerheterna för förädling fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 350, 20.12.1997, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 921/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 94).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 16 juli 2004 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 145:a enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandningsförfarande

Med spårämnen

Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Lägsta försäljningspris

Smör ≥ 82 %

Oförändrat

211,1

215,1

215,1

Koncentrerat

209,1

213,1

Förädlingssäkerhet

Oförändrat

129

129

129

Koncentrerat

129

129


17.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1314/2004

av den 16 juli 2004

om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 145:a särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 av den 15 december 1997 om försäljningen av smör till sänkta priser och beviljandet av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel (2) använder interventionsorganen sig av anbudsfordran för försäljning av vissa kvantiteter interventionssmör som de innehar och beviljande av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 18 i den förordningen fastställs att det med hänsyn till de anbud som inlämnas för varje enskild anbudsinfordran skall bestämmas ett lägsta försäljningspris för smör och ett högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör som kan varieras enligt det avsedda användningsområdet, fetthalten i smöret och iblandningsförfarandet, eller också skall det fattas beslut om att inget kontrakt skall tilldelas med avseende på en anbudsinfordran. Förädlingssäkerhetens eller -säkerheternas belopp bör bestämmas i enlighet med detta.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 145:a särskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97, skall det högsta stödbeloppet och beloppen på säkerheterna för förädling fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 350, 20.12.1997, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 921/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 94).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 16 juli 2004 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 145:a enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandninsförfarande

Med spårämnen

Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Högsta stödbelopp

Smör ≥ 82 %

59

55

59

55

Smör < 82 %

57

53

Koncentrerat smör

74

67

74

65

Grädde

26

23

Förädlingssäkerhet

Smör

65

65

Koncentrerat smör

81

81

Grädde

29


17.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1315/2004

av den 16 juli 2004

om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 64:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 26 i kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999 av den 17 december 1999 om tilllämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver , har interventionsorganen öppnat en stående anbudsinfordran för vissa kvantiteter skummjölkspulver som de innehar (2), har interventionsorganen öppnat en stående anbudsinfordran för vissa kvantiteter skummjölkspulver som de innehar.

(2)

I enlighet med artikel 30 i denna förordning bör ett lägsta försäljningspris fastställas med beaktande av de anbud som mottagits under varje enskild anbudsinfordran, eller också bör beslut fattas om att inte anta något anbud. Beloppet på säkerheten för förädling bör bestämmas med beaktande av skillnaden mellan marknadspriset för skummjölkspulvret och det lägsta försäljningspriset.

(3)

Med beaktande av de anbud som mottagits bör det lägsta försäljningspriset fastställas till den nivå, som anges nedan, och säkerheten för förädling bestämmas enligt detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 64:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999 och för vilken den sista dag för vilken inlämningstiden för anbuden utgick den 13 juli 2004, fastställs det lägsta försäljningspriset och säkerheten för förädling på följande sätt:

Lägsta försäljningspris:

189,52 EUR/100 kg,

Säkerheten för förädling:

50,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 340, 31.12.1999, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 922/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 96).


17.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1316/2004

av den 16 juli 2004

om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 317:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 429/90 av den 20 februari 1990 om beviljande genom anbudsinfordran av stöd för koncentrerat smör avsett för direkt förbrukning inom gemenskapen (2) använder interventionsorganen stående anbudsinfordran för beviljande av stöd för koncentrerat smör. Artikel 6 i ovannämnda förordning fastställer att med beaktande av de anbud som inkommit i samband med en särskild anbudsinfordran bör det bestämmas ett högsta stödbelopp för koncentrerat smör med en fetthalt av minst 96 % eller också bör beslut fattas om att inget kontrakt skall tilldelas. Beloppet på säkerheten för slutanvändningen bör bestämmas i enlighet med detta.

(2)

Med beaktande av de anbud som mottagits bör det högsta stödbeloppet fastställas till den nivå, som anges nedan, och säkerheten för slutanvändningen bestämmas enligt detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 317:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 fastställs ett högsta stödbelopp och säkerheten för slutanvändning på följande sätt:

Högsta stödbelopp:

74 EUR/100 kg.

Säkerhet för slutanvändning:

82 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 45, 21.2.1990, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 921/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 94).


17.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1317/2004

av den 16 juli 2004

om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde (2), särskilt artikel 2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 2771/1999 skall kommissionen inleda respektive avbryta uppköp genom anbudsinfordran så snart det i en medlemsstat konstateras att det nationella marknadspriset under två på varandra förljande veckor är lägre än 92 % av interventionspriset, respektive uppgår till 92 % eller mer av interventionspriset.

(2)

Den senaste förteckningen över medlemsstater i vilka interventionsuppköpen tillfälligt skall upphöra fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1269/2004 (3). Denna förteckning bör uppdateras med tanke på de nya marknadspriser som Tyskland, Irland, Portugal och Förenade kungariket meddelat i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 2771/1999. Av tydlighetsskäl bör förteckningen ersättas och förordning (EG) nr 1269/2004 upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppköp av smör genom anbudsinfordran enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall tillfälligt upphöra i Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Frankrike, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal, Finland, Sverige och Förenade kungariket.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 1269/2004 skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 333, 24.12.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1236/2004 (EUT L 235, 6.7.2004, s. 4).

(3)  EUT L 240, 10.7.2004, s. 3.


17.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1318/2004

av den 16 juli 2004

om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den första enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10c i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde (2) har interventionsorganen bjudit ut vissa kvantiteter smör som de innehar till försäljning genom stående anbudsinfordran.

(2)

Mot bakgrund av de anbud som mottagits inom ramen för varje enskild anbudsinfordran måste det fastställas ett lägsta försäljningspris eller fattas ett beslut om att det inte skall tilldelas några kvantiteter, i enlighet med artikel 24a i förordning (EG) nr 2771/1999.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som mottagits bör det fastställas ett lägsta försäljningspris.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom den första enskilda anbudsinfordran enligt förordning (EG) nr 2771/1999, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 13 juli 2004, skall det lägsta försäljningspriset på smör vara 281 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 333, 24.12.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1236/2004 (EUT L 235, 6.7.2004, s. 4).


17.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1319/2004

av den 16 juli 2004

om ändring av förordning (EG) nr 214/2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall skummjölkspulver som köpts upp av interventionsorganen avyttras till ett minimipris och på sådana villkor att marknadsbalansen inte äventyras och köparna får lika behandling och lika tillgång till det skummjölkspulver som säljs.

(2)

Enligt bestämmelserna om interventionsåtgärder för avsättning av skummjölkspulver i kommissionens förordning (EG) nr 214/2001 (2) skall försäljningen ske till fast pris.

(3)

För att säkerställa en god förvaltning av interventionslagren är det lämpligt att sälja skummjölkspulvret så snart det finns avsättningsmöjligheter. Det är därför lämpligt att ersätta systemet för försäljning av skummjölkspulver från interventionslager till fast pris med försäljning genom anbudsinfordran, så att försäljningspriset kan fastställas med hänsyn till marknadsvillkoren.

(4)

Erfarenheten visar att medlemsstaterna måste lämna sina meddelanden tidigare för att kommissionen skall kunna följa utvecklingen när det gäller de kvantiteter skummjölkspulver som erbjuds till offentlig intervention och eventuellt avbryta interventionsuppköpen då de kvantiteter som fastställs i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1255/1999 har utbjudits.

(5)

Förordning (EG) nr 214/2001 bör därför ändras.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 214/2001 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 c skall ersättas med följande:

”c)

försäljning av skummjölkspulver från offentliga lager genom en stående anbudsinfordran;”

2.

Kapitel II skall ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt 5 skall ersättas med följande:

”AVSNITT 5

FÖRSÄLJNING GENOM ANBUDSINFORDRAN AV SKUMMJÖLKSPULVER FRÅN OFFENTLIGA LAGER

Artikel 21

1.   Skummjölkspulver som inlagrades före den 1 juli 2002 skall säljas genom det stående anbudsförfarande som de olika interventionsorganen infört.

2.   Interventionsorganet skall utfärda ett meddelande om stående anbudsinfordran med uppgift om bland annat sista anbudsdag och den adress dit anbuden skall lämnas. Vidare skall interventionsorganet lämna följande uppgifter om det skummjölkspulver som det innehar:

a)

lagringsplatsen för det skummjölkspulver som skall säljas;

b)

den kvantitet skummjölkspulver som är till salu i varje lager.

En stående anbudsinfordran skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning senast åtta dagar före utgången av den första tidsfristen för inlämning av anbud.

3.   Interventionsorganet skall upprätthålla en uppdaterad förteckning över de upplysningar som avses i punkt 2 och på begäran ställa denna förteckning till berörda parters förfogande. Interventionsorganet skall dessutom regelbundet offentliggöra den uppdaterade förteckningen på ett lämpligt sätt, vilket skall anges i meddelandet om den stående anbudsinfordran.

4.   Interventionsorganet skall vidta de åtgärder som krävs för att berörda parter skall få möjlighet att:

a)

på egen bekostnad och innan de lämnar anbud undersöka prov av det skummjölkspulver som är till salu;

b)

kontrollera resultaten av de analyser som avses i artikel 2.2.

Artikel 22

1.   Interventionsorganet skall organisera särskilda anbudsinfordringar under den stående anbudsinfordrans giltighetstid.

2.   Fristen för inlämning av anbuden i varje särskild anbudsinfordran skall löpa ut kl. 12.00 (lokal tid i Bryssel) den andra och fjärde tisdagen i månaden, med undantag för den andra tisdagen i augusti och den fjärde tisdagen i december. Om tisdagen är en allmän helgdag skall fristen löpa ut kl. 12.00 (lokal tid i Bryssel) den närmast föregående arbetsdagen.

Artikel 23

1.   Deltagande i anbudsinfordran skall ske antingen genom att det till interventionsorganet lämnas in ett skriftligt anbud mot erhållande av mottagningsbevis eller genom något annat skriftligt telekommunikationsmedel med mottagningsbevis.

Anbuden skall lämnas in till det interventionsorgan som innehar det skummjölkspulver som anbudet gäller.

2.   Anbudet skall innehålla uppgift om följande:

a)

anbudsgivarens namn och adress;

b)

den önskade kvantiteten;

c)

anbudspriset per 100 kg skummjölkspulver, exklusive nationella skatter, fritt lager, i euro;

d)

vid behov det lager där skummjölkspulvret förvaras och eventuellt ett alternativt lager.

3.   Anbud skall endast vara giltiga om:

a)

de avser minst 10 ton, utom i de fall då den kvantitet som finns tillgänglig i ett lager är mindre än 10 ton;

b)

de innehåller en skriftlig försäkran från anbudsgivaren om att iaktta bestämmelserna i denna förordning;

c)

bevis inges som visar att anbudsgivaren, före utgången av fristen för inlämning av de anbud som avses i artikel 22.2, i den medlemsstat där anbudet lämnas in, har ställt en anbudssäkerhet på 50 euro per ton för den aktuella särskilda anbudsinfordran.

4.   Anbud får inte dras tillbaka då den tidsfrist som avses i artikel 22.2 har löpt ut.

Artikel 24

När det gäller den anbudssäkerhet som fastställs i artikel 23.3 c utgör upprätthållandet av anbudet efter det att den tidsfrist som avses i artikel 22.2 har löpt ut och betalningen av priset inom den frist som avses i artikel 24f.2 primära krav i den mening som avses i artikel 20 i förordning (EEG) nr 2220/85.”

b)

Följande avsnitt 6 skall läggas till:

”AVSNITT 6

GENOMFÖRANDE AV ANBUDSINFORDRAN

Artikel 24a

1.   Samma dag som den tidsfrist som anges i artikel 22.2 löper ut skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om de kvantiteter och priser som de mottagna anbuden gäller samt den kvantitet skummjölkspulver som utbjuds till försäljning.

När medlemsstaterna lämnar dessa uppgifter skall aktörerna anges med kodnummer så att deras identitet inte röjs för kommissionen. De skall också uppge om en aktör har lämnat in flera anbud.

Om inget anbud har inkommit skall medlemsstaterna informera kommissionen om detta inom samma tidsfrist.

2.   Kommissionens skall fastställa ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver på grundval av de anbud som mottagits inom varje särskild anbudsinfordran och i enlighet med förfarandet i artikel 42 i förordning (EG) nr 1255/1999. Detta pris får differentieras i förhållande till när skummjölkspulvret inlagrades och var det lagras.

Det får beslutas att anbudsinfordran inte skall fullföljas.

Beslutet om en särskild anbudsinfordran skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 24b

Anbud under det lägsta försäljningspriset skall avslås.

Artikel 24c

1.   Interventionsorganet skall tilldela kontrakten i enlighet med bestämmelserna i punkterna 2–5.

2.   Skummjölkspulvret skall tilldelas på grundval av inlagringsdag, så att den äldsta produkten av den totala kvantitet som är tillgänglig i det eller de lager som aktören har angivit, alltid tilldelas först.

3.   Den som erbjuder det högsta priset skall tilldelas kontraktet. Om inte hela den kvantiteten som finns tillgänglig omfattas av detta kontrakt, skall kontrakt på den återstående kvantiteten tilldelas de andra anbudsgivarna i fallande ordning efter deras anbud.

4.   Om antagandet av ett anbud skulle medföra att kontrakt tilldelas för mer skummjölkspulver än vad som finns tillgängligt i det aktuella lagret, skall kontraktet endast gälla den tillgängliga kvantiteten.

Interventionsorganet får dock, med anbudsgivarens samtycke, ange andra lager för att nå upp till den kvantitet som anbudet gäller.

5.   Om antagandet av flera anbud till samma pris på skummjölkspulver från ett visst lager skulle leda till att den tillgängliga kvantiteten överskrids, skall dock den tillgängliga kvantiteten tilldelas i proportion till de kvantiteter som begärts i anbuden.

Om en sådan tilldelning skulle medföra att kvantiteter under 5 ton tilldelas, skall tilldelningen ske genom lottdragning.

6.   Senast den tredje arbetsdagen i veckan efter den att det beslut som avses i artikel 24a.2 offentliggjorts skall medlemsstaterna meddela kommissionen namn- och adressuppgifter avseende varje anbudsgivare som angivits med kodnummer enligt artikel 24a.1.

Artikel 24d

Rättigheter och skyldigheter som uppstår i samband med anbudsinfordran får inte överlåtas.

Artikel 24e

1.   Interventionsorganet skall omedelbart underrätta varje anbudsgivare om resultatet av hans deltagande i en särskild anbudsinfordran.

Den säkerhet som avses i artikel 23.3 c skall omedelbart frisläppas för de anbud som inte antas.

2.   Den anbudsgivare vars anbud blivit antaget skall, för varje kvantitet som han önskar hämta, betala anbudspriset till interventionsorganet inom den tidsfrist som avses i artikel 24f.2 och innan skummjölkspulvret avhämtas.

Artikel 24f

1.   När det belopp som avses i artikel 24e.2 är betalt, skall interventionsorganet utfärda en uttagsorder som skall innehålla följande uppgifter:

a)

den kvantitet för vilken motsvarande belopp har betalats;

b)

den plats där skummjölkspulvret lagras;

c)

sista dagen för avhämtning av skummjölkspulvret.

2.   Inom trettio dagar efter det att den tidsfrist som avses i artikel 22.2 har löpt ut skall den anbudsgivare vars anbud antagits hämta det skummjölkspulver som han tilldelats. Kvantiteten får tas ut i etapper om minst 5 ton vardera. Om den resterande kvantiteten i ett lager är mindre än 5 ton får emellertid denna mindre mängd avhämtas.

Utom vid force majeure skall lagringskostnaden för skummjölkspulver som inte tagits ut inom den tid som anges i första stycket bäras av anbudsgivaren från och med den första dagen efter fristens utgång. Dessutom skall lagringen ske på anbudsgivarens risk.

3.   Den säkerhet som ställts i enlighet med artikel 23.3 c skall omedelbart frisläppas för kvantiteter som tas ut inom den period som avses i punkt 2 första stycket i den här artikeln.

I händelse av force majeure enligt punkt 2 andra stycket skall interventionsorganet vidta sådana åtgärder som det anser vara nödvändiga med hänsyn till de omständigheter som åberopats.”

3)

Artikel 36 skall ersättas med följande:

”Artikel 36

1.   Senast måndag varje vecka före kl. 15.00 (lokal tid i Bryssel) skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om de kvantiteter skummjölkspulver som under föregående vecka:

a)

omfattades av ett anbud om försäljning enligt artikel 5;

b)

omfattades av ett kontrakt för privat lagring enligt artikel 28.

2.   Då det konstateras att de anbud som avses i artikel 5 uppgår till 80 000 ton skall den information som avses i punkt 1 a i denna artikel lämnas varje dag före kl. 15.00 (lokal tid i Bryssel) avseende de kvantiteter skummjölkspulver som bjudits ut till försäljning föregående dag.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 37, 7.2.2001, s. 100. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2131/2003 (EUT L 320, 5.12.2003, s. 3).


17.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1320/2004

av den 16 juli 2004

om utfärdande av importlicenser för vitlök för tremånadersperioden den 1 september till 30 november 2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 565/2002 av den 2 april 2002 om förvaltningsbestämmelser för tullkvoter och om införande av ett system med ursprungsintyg för vitlök som importeras från tredje land (2), särskilt artikel 8.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

De kvantiteter som omfattas av licensansökningar som traditionella importörer och nya importörer lämnat in den 12 och den 13 juli 2004, i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 565/2002, överskrider de tillgängliga kvantiteterna för produkter med ursprung i Kina och alla andra tredjeländer än Kina och Argentina.

(2)

Det bör därför beslutas i vilken utsträckning de licensansökningar som skickats in till kommissionen den 15 juli 2004 kan beviljas och fram till vilka datum utfärdande av licenser, beroende på importörkategori och produkternas ursprung, bör stoppas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ansökningar om importlicenser som lämnats in i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 565/2002 den 12 och den 13 juli 2004 och som insänts till kommissionen den 15 juli 2004 skall beviljas den procentuella andel av de begärda kvantiteterna som anges i bilaga I.

Artikel 2

För den kategori importör och det ursprung som berörs skall de ansökningar om importlicenser enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 565/2002 som avser tremånadersperioden den 1 september till 30 november 2004 och som lämnats in efter den 13 juli 2004 och före det datum som anges i bilaga II avslås.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 86, 3.4.2002, s. 11.


BILAGA I

Produkternas ursprung

Procentsatser för tilldelning

Kina

Andra tredje länder än Kina och Argentina

Argentina

traditionella importörer

(artikel 2 c i förordning (EG) nr 565/2002)

12,404 %

100,000 %

X

nya importörer

(artikel 2 e i förordning (EG) nr 565/2002)

0,845 %

31,988 %

X

”X”

:

För detta ursprung beviljas inga kvoter för den aktuella tremånadersperioden.

”—”

:

Ingen ansökan har överlämnats till kommissionen.


BILAGA II

Produkternas ursprung

Datum

Kina

Andra tredje länder än Kina och Argentina

Argentina

traditionella importörer

(artikel 2 c i förordning (EG) nr 565/2002)

30.11.2004

nya importörer

(artikel 2 e i förordning (EG) nr 565/2002)

30.11.2004

4.10.2004


Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

17.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/17


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2004/551/GUSP

av den 12 juli 2004

om inrättande av en europeisk försvarsbyrå

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet gav vid mötet den 19–20 juni 2003 i Thessaloniki ”rådets relevanta organ i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att under 2004 inrätta en mellanstatlig byrå för utveckling av försvarsresurser, forskning, anskaffning och försvarsmateriel”.

(2)

I den av Europeiska rådet godkända europeiska säkerhetsstrategin fastslås att inrättandet av en försvarsbyrå är ett viktigt inslag i utvecklingen mot mer flexibla och effektiva europeiska militära resurser.

(3)

Syftet med en europeisk försvarsbyrå (nedan kallad ”byrån”), som bör stå under rådets myndighet och vara öppen för deltagande av alla medlemsstater, är att utveckla försvarskapacitet för krishantering, främja och stärka det europeiska försvarsmaterielsamarbetet, stärka det europeiska försvarets industriella och tekniska bas, skapa en konkurrenskraftig europeisk försvarsmaterielmarknad samt, vid behov i förening med gemenskapens forskningsverksamhet, främja forskning som syftar till en ledande position inom teknik av strategisk betydelse för framtida kapacitet på försvars- och säkerhetsområdet och därigenom stärka Europas industriella potential på området.

(4)

Politik och strategier på området bör, i samråd med kommissionen och näringslivet alltefter omständigheterna, föras framåt för att med hänsyn till resursstyrkan i medlemsstaternas näringsliv på väl avvägt sätt utveckla det europeiska försvarets industriella och tekniska bas.

(5)

Inrättandet av denna byrå är ämnat att bidra till genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP), och framför allt den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP).

(6)

En byrå av detta slag planeras också i utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa.

(7)

Byråns struktur bör göra den i stånd att tillgodose Europeiska unionens och medlemsstaternas behov och att, när så behövs, fullgöra sina uppgifter och samarbeta med tredjeländer, organisationer och enheter.

(8)

Byrån bör utveckla nära förbindelser med befintliga arrangemang, grupperingar och organisationer, t.ex. Avsiktsförklaring om åtgärder för att underlätta en omstrukturering av den europeiska försvarsindustrin (LoI), Gemensamma organisationen för samarbete om försvarsmateriel (OCCAR) och Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG), Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen (WEAO). i syfte att när så behövs uppta eller införliva relevanta principer och metoder.

(9)

Generalsekreteraren/den höge representanten bör i enlighet med artikel 26 i Fördraget om Europeiska unionen ha en ledande roll i byråns struktur och utgöra den huvudsakliga länken mellan byrån och rådet.

(10)

Rådet bör inom ramen för sitt politiska överinseende och beslutsfattande utfärda riktlinjer för byrån.

(11)

När rådet antar riktlinjer eller beslut avseende byråns verksamhet bör det sammanträda på försvarsministernivå.

(12)

Alla riktlinjer eller beslut som rådet antar med avseende på byråns arbete skall utarbetas i överensstämmelse med artikel 207 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

(13)

Befogenheterna för rådets förberedande och rådgivande organ, särskilt de befogenheter som Ständiga representanternas kommitté (Coreper) har enligt artikel 207 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt befogenheterna för Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) och Europeiska unionens militära kommitté (EUMC) skall inte påverkas.

(14)

De nationella försvarsmaterieldirektörerna bör, på sätt som kommer att anges, tillställas rapporter och i frågor inom sina kompetensområden bidra till utformningen av rådets beslut.

(15)

Byrån bör vara en juridisk person för att kunna fullgöra sina uppgifter och uppnå sina mål, samtidigt som den upprätthåller nära förbindelser med rådet och fullt ut respekterar Europeiska unionens och dess institutioners ansvarsområden.

(16)

Det bör föreskrivas att de budgetar som förvaltas av byrån i enskilda fall får erhålla bidrag till finansieringen av icke-administrativa kostnader från Europeiska unionens allmänna budget, med fullt beaktande av de regler, förfaranden och beslutsprocesser som gäller för denna, däribland artikel 28.3 i EU-fördraget.

(17)

Samtidigt som byrån är öppen för deltagande från alla medlemsstater bör den också lämna utrymme för särskilda grupper av medlemsstater som inrättar särskilda projekt eller program.

(18)

Byrån bör ha sådana beslutsförfaranden att den är i stånd att fullgöra sina uppgifter effektivt samtidigt som den respekterar deltagande medlemsstaters nationella säkerhets- och försvarspolitik.

(19)

Byrån bör fullgöra sina uppgifter i enlighet med artikel 3 i EU-fördraget och i full efterlevnad av artikel 47 i EU-fördraget.

(20)

Byrån bör verka i full överensstämmelse med EU:s säkerhetsnormer och säkerhetsbestämmelser.

(21)

I enlighet med artikel 6 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar Danmark inte i utarbetandet och genomförandet av beslut och åtgärder från Europeiska unionens sida som har anknytning till försvarsfrågor. Danmark har således inte deltagit i utarbetandet och antagandet av denna gemensamma åtgärd, som inte är bindande för Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

INRÄTTANDE AV BYRÅN, DESS UPPDRAG OCH ARBETSUPPGIFTER

Artikel 1

Inrättande

1.   En byrå för utveckling av försvarskapacitet och för forskning, anskaffning och försvarsmateriel (Europeiska försvarsbyrån), nedan kallad ”byrån”, inrättas härmed.

2.   Byrån skall till stöd för GUSP och ESFP arbeta under rådets myndighet inom Europeiska unionens gemensamma institutionella ram utan att det påverkar ansvarsområdena för EU:s institutioner och rådets organ. Byråns uppgift skall i full efterlevnad av artikel 47 i EU-fördraget inte påverka Europeiska gemenskapens befogenheter.

3.   Byrån skall vara öppen för deltagande av alla EU:s medlemsstater som är bundna av denna gemensamma åtgärd. Medlemsstater som med omedelbar verkan önskar delta i byrån skall när denna gemensamma åtgärd antas anmäla denna avsikt till rådet och underrätta generalsekreteraren/den höge representanten.

4.   Varje medlemsstat som önskar delta i byrån efter det att denna gemensamma åtgärd har antagits eller önskar utträda ur byrån skall anmäla sin avsikt till rådet och underrätta generalsekreteraren/den höge representanten. Eventuella nödvändiga tekniska och finansiella arrangemang för deltagande eller utträde skall fastställas av styrelsen.

5.   Byrån skall ha sitt huvudkontor i Bryssel.

Artikel 2

Uppdrag

1.   Byråns uppdrag är att stödja rådet och medlemsstaterna i deras strävan att ge EU bättre försvarskapacitet på området krishantering samt bistå ESFP i dess nuvarande och framtida form.

2.   Byråns uppdrag skall inte påverka medlemsstaternas befogenheter i försvarsfrågor.

Artikel 3

Definitioner

I denna gemensamma åtgärd avses med

deltagande medlemsstater: de medlemsstater i Europeiska unionen som deltar i byrån,

bidragande medlemsstater: de deltagande medlemsstater i Europeiska unionen som bidrar till ett visst projekt eller program.

Artikel 4

Politiskt överinseende och rapportering

1.   Byrån skall arbeta under rådets myndighet och politiska överinseende och skall regelbundet rapportera till rådet och av rådet regelbundet erhålla riktlinjer.

2.   Byrån skall regelbundet rapportera till rådet om sin verksamhet, och skall särskilt

a)

i maj varje år förelägga rådet en rapport om byråns verksamhet under föregående och innevarande år,

b)

i november varje år förelägga rådet en rapport om byråns verksamhet under innevarande år och lämna information om de preliminära inslagen i byråns arbetsprogram och budgetar för det kommande året.

Byrån skall i god tid informera rådet om viktiga ärenden som föreläggs styrelsen för beslut.

3.   Rådet skall enhälligt och på inrådan av KUSP eller, när så behövs, andra behöriga rådsorgan årligen utfärda riktlinjer för byråns arbete, särskilt med avseende på dess arbetsprogram. Byråns arbetsprogram skall fastställas inom ramen för dessa riktlinjer.

4.   Rådet skall vart tredje år enhälligt godkänna en finansieringsram för byrån för de följande tre åren. Det skall i denna finansieringsram anges överenskomna prioriteringar och den skall utgöra ett rättsligt bindande budgettak. Den första finansieringsramen skall omfatta tiden 2006-2008.

5.   Byrån får lämna rekommendationer till rådet och kommissionen om så är nödvändigt för att den skall kunna genomföra sitt uppdrag.

Artikel 5

Funktioner och uppgifter

1.   När byrån fullgör sina funktioner och uppgifter skall den respektera Europeiska gemenskapens och EU-institutionernas befogenheter.

2.   Byråns sätt att fullgöra sina funktioner och uppgifter skall inte påverka medlemsstaternas befogenheter i försvarsfrågor.

3.   Byrån skall arbeta på i huvudsak följande områden:

3.1

Utveckling av försvarskapaciteter på området krishantering, särskilt genom att

3.1.1

i samarbete med behöriga rådsorgan och med användning av mekanismen för kapacitetsutveckling fastställa EU:s kommande behov av försvarskapacitet i kvantitativa och kvalitativa termer (både styrkor och utrustning),

3.1.2

samordna genomförandet av den europeiska handlingsplanen för kapaciteter (ECAP) och varje eventuell efterföljande plan,

3.1.3

granska, bedöma och utvärdera, med ledning av kriterier som medlemsstaterna skall fastställa, de kapacitetsåtaganden som medlemsstaterna gjort genom ECAP-processen, och använda mekanismen för kapacitetsutveckling,

3.1.4

verka för och samordna harmonisering av militära behov,

3.1.5

kartlägga och föreslå samarbetsaktiviteter på det operativa området,

3.1.6

göra uppskattningar av ekonomiska prioriteringar för utveckling och anskaffning av kapacitet.

3.2

Främjande och förstärkning av europeiskt försvarsmaterielsamarbete, särskilt genom att

3.2.1

verka för och föreslå nya multilaterala samarbetsprojekt för att tillgodose ESFP:s kapacitetsbehov nu och i framtiden,

3.2.2

arbeta för samordning av medlemsstaternas pågående program,

3.2.3

på medlemsstaternas begäran ansvara för hanteringen av specifika program (genom OCCAR, eller vid behov genom andra arrangemang för hantering av program),

3.2.4

verka för kostnadseffektiv och rationell upphandling genom att kartlägga och ge spridning åt bästa praxis.

3.3

Insatser för att stärka det europeiska försvarets tekniska och industriella bas och för att inrätta en internationellt konkurrenskraftig europeisk försvarsmaterielmarknad, särskilt genom att

3.3.1

utveckla politik och strategier på området, i samråd med kommissionen och branschen alltefter omständigheterna,

3.3.2

bedriva utveckling och harmonisering inom hela EU av tillämpliga regler och bestämmelser (särskilt genom en EU-övergripande tillämpning av tillämpliga bestämmelser i ramavtalet LoI).

3.4

Ökad effektivitet i det europeiska försvarets forskning och tekniska utveckling (FoTU), särskilt genom att

3.4.1

i kontakt med gemenskapens forskningsverksamhet, där så är lämpligt, främja forskning som syftar till att tillgodose framtida behov av försvars- och säkerhetskapacitet för att därmed stärka Europas industriella och tekniska potential på detta område,

3.4.2

främja en effektivare och målinriktad gemensam FoTU på försvarsområdet på grundval av erfarenheter från relevanta delar av WEAG:s och WEAO:s erfarenheter på relevanta områden,

3.4.3

samordna och planera gemensam forskningsverksamhet,

3.4.4

påskynda FoTU på försvarsområdet genom studier och projekt,

3.4.5

hantera FoTU-kontrakt på försvarsområdet,

3.4.6

arbeta tillsammans med kommissionen för att maximera komplementaritet och synergi mellan försvars- och civil- eller säkerhetsrelaterade forskningsprogram.

Artikel 6

Status som juridisk person

Byrån skall vara en juridisk person för att kunna utföra sina funktioner och nå sina mål. Medlemsstaterna skall se till att byrån har den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt deras nationella lagstiftning. Byrån får särskilt förvärva eller avyttra lös och fast egendom samt vara part i rättsliga förfaranden. Byrån skall ha kapacitet att ingå avtal med såväl privata som offentliga enheter eller organisationer.

KAPITEL II

BYRÅNS ORGAN OCH PERSONAL

Artikel 7

Byråns chef

1.   Byråns chef skall vara generalsekreteraren/den höge representanten för GUSP.

2.   Byråns chef skall vara ansvarig för byråns övergripande organisation och funktion och skall se till att de riktlinjer som rådet utfärdar samt styrelsens beslut genomförs av den verkställande direktören, som skall rapportera till honom/henne.

3.   Byråns enhet skall lägga fram byråns rapporter för rådet i enlighet med artikel 4.2.

4.   Byråns chef skall ansvara för förhandlingar om administrativa arrangemang med tredjeländer och andra organisationer, grupperingar eller enheter i enlighet med styrelsens direktiv. Inom ramen för sådana arrangemang, som skall godkännas av styrelsen, skall byråns chef ansvara för att det upprättas lämpliga arbetsförbindelser med dessa.

Artikel 8

Styrelsen

1.   En styrelse med en företrädare för varje deltagande medlemsstat, som får ingå åtaganden för sin regerings räkning, och en företrädare för kommissionen skall vara byråns beslutsfattande organ. Styrelsen skall agera inom ramen för de riktlinjer som rådet har utfärdat.

2.   Nivån på styrelsen när den sammanträder skall vara de deltagande medlemsstaternas försvarsministrar eller företrädare för dessa. Styrelsen skall i princip hålla åtminstone två möten varje år på försvarsministernivå.

3.   Byråns chef skall sammankalla och leda styrelsens möten. Om en deltagande medlemsstat så begär skall byråns chef sammankalla ett möte inom högst en månad.

4.   Byråns chef får delegera ordförandeskapet för styrelsemöten på nivån företrädare för försvarsministrarna.

5.   Styrelsen kan sammanträda i särskilda konstellationer (till exempel nationella direktörer med ansvar för försvarsforskning, försvarsmateriel, försvarsplanering eller försvarspolitik).

6.   Följande personer skall delta i styrelsens möten:

Byråns verkställande direktör eller hans/hennes företrädare.

Ordföranden för EUMC och EU-ordförandeskapets nationella försvarsmaterieldirektör, eller deras företrädare.

7.   Styrelsen får besluta att bjuda in följande personer att delta när det gäller frågor av gemensamt intresse:

Natos generalsekreterare.

Chefer/ordförande för andra sammanslutningar, organisationer eller grupperingar vilkas verksamhet är relevant för byrån (till exempel LoI, WEAG/WEAO, OCCAR).

Vid behov företrädare för andra tredje parter.

Artikel 9

Styrelsens uppgifter och befogenheter

1.   Styrelsen skall, inom ramen för rådets riktlinjer, enligt artikel 4.1

1.1

godkänna de rapporter som skall läggas fram för rådet,

1.2

senast den 31 december varje år godkänna byråns årliga arbetsprogram för det kommande året på grundval av ett utkast som byråns chef lägger fram,

1.3

senast den 31 december varje år anta byråns allmänna budget inom byråns finansieringsram som beslutats av rådet,

1.4

godkänna inrättandet av ad hoc-projekt eller ad hoc-program inom byrån i enlighet med artikel 20,

1.5

utse den verkställande direktören och hans/hennes ställföreträdare,

1.6

besluta att en eller flera medlemsstater får anförtro byrån den administrativa och finansiella förvaltningen av viss verksamhet inom dess ansvarsområde i enlighet med artikel 17,

1.7

godkänna eventuella rekommendationer till rådet eller kommissionen,

1.8

anta byråns arbetsordning,

1.9

kunna ändra de finansiella bestämmelserna för genomförandet av byråns allmänna budget,

1.10

kunna ändra de regler och bestämmelser som gäller kontraktsanställd personal och nationella utstationerade experter,

1.11

besluta om de tekniska och finansiella arrangemangen för medlemsstaternas deltagande eller utträde enligt artikel 1.4,

1.12

anta direktiv för de förhandlingar som chefen för byrån för om administrativa arrangemang,

1.13

godkänna de ad hoc-arrangemang som avses i artikel 23.1,

1.14

sluta avtal om de administrativa arrangemang mellan byrån och tredje parter som avses i artikel 25.1,

1.15

godkänna årsbokslut och balansräkning,

1.16

anta samtliga övriga beslut med anknytning till fullföljandet av byråns uppdrag.

2.   Styrelsen skall fatta beslut med kvalificerad majoritet. De deltagande medlemsstaternas röster skall vägas i enlighet med artikel 23.2 i EU-fördraget. För beslut som styrelsen skall anta med kvalificerad majoritet skall det krävas minst två tredjedelar av de deltagande medlemsstaternas röster. Endast företrädare för de deltagande medlemsstaterna skall delta i omröstningen.

3.   Om en företrädare för en deltagande medlemsstat i styrelsen förklarar att denne av viktiga och uttalade skäl som rör nationell politik avser att motsätta sig antagandet av ett beslut som skall fattas med kvalificerad majoritet, skall omröstning inte ske. Företrädaren får genom byråns chef hänskjuta ärendet till rådet för att i förekommande fall utfärda riktlinjer för styrelsen. Alternativt får styrelsen med kvalificerad majoritet besluta om att hänskjuta frågan till rådet för beslut. Rådet skall besluta med enhällighet.

4.   Styrelsen kan på förslag från verkställande direktören eller från en deltagande medlemsstat besluta att inrätta

a)

kommittéer som utarbetar styrelsens administrativa och budgetära beslut, bestående av företrädare för de deltagande medlemsstaterna och en företrädare för kommissionen,

b)

kommittéer som är specialiserade på särskilda frågor inom byråns kompetensområde. Dessa kommittéer skall bestå av delegater från de deltagande medlemsstaterna och, såvida inte styrelsen beslutar annorlunda, en företrädare för kommissionen.

Beslutet att inrätta sådana kommittéer skall innehålla en specifikation av deras mandat och varaktighet.

Artikel 10

Verkställande direktören

1.   Verkställande direktören och hans/hennes ställföreträdare utnämns av styrelsen på förslag av byråns chef på tre år. Styrelsen får bevilja en förlängning med två år. Verkställande direktören och hans/hennes ställföreträdare skall vara underställd byråns chef och arbeta i enlighet med styrelsens beslut.

2.   Verkställande direktören skall, med biträde av sin ställföreträdare, vidta alla erforderliga åtgärder för att upprätthålla byråns effektivitet. Han/hon är ansvarig för överinseendet över och samordningen av de funktionella enheterna så att de arbetar samstämmigt. Han/hon skall vara chef för byråns personal.

3.   Verkställande direktören har ansvaret för

3.1

att säkerställa att byråns årliga arbetsprogram genomförs,

3.2

att förbereda styrelsens arbete, särskilt utkastet till byråns årliga arbetsprogram,

3.3

att ombesörja ett nära samarbete med och lämna information till rådets förberedande organ, särskilt KUSP och EUMC,

3.4

att utarbeta det förslag till årlig allmän budget som skall läggas fram för styrelsen,

3.5

att utarbeta de rapporter som avses i artikel 4.2,

3.6

att utarbeta inkomst- och utgiftsberäkningen och genomföra byråns allmänna budget och budgetarna för ad hoc-projekt eller ad hoc-program som anförtrotts byrån,

3.7

byråns dagliga verksamhet,

3.8

alla säkerhetsaspekter,

3.9

alla personalfrågor.

4.   Inom byråns arbetsprogram och allmänna budget skall verkställande direktören ha befogenhet att ingå avtal och rekrytera personal. Verkställande direktören skall vara utanordnare för de budgetar som förvaltas av byrån och ansvarig för genomförandet av dessa budgetar.

5.   Verkställande direktören skall vara ansvarig inför styrelsen.

6.   Verkställande direktören skall vara byråns rättsliga företrädare.

Artikel 11

Personal

1.   Byråns personal, inklusive verkställande direktören, skall bestå av kontraktsanställda och tjänstemän som rekryterats på bredaste möjliga geografiska bas bland kandidater från samtliga medverkande medlemsstater, och från EU-institutionerna. Byråns personal skall utses av verkställande direktören på grundval av lämplig kompetens och sakkunskap och genom rättvisa och öppna uttagningsförfaranden. Verkställande direktören skall i förväg offentliggöra närmare uppgifter om alla lediga poster och vilka kriterier som är av betydelse för urvalsförfarandet. Rekryteringen skall alltid vara inriktad på att byråns anställda skall ha högsta kompetens och prestationsförmåga.

2.   Chefen för byrån skall på förslag av verkställande direktören och efter samråd med styrelsen utse byråns anställda på chefsnivå.

3.   Byråns anställda skall bestå av följande kategorier:

3.1

Personal som rekryteras direkt av byrån med tidsbegränsade kontrakt och som utses bland medborgare från de deltagande medlemsstaterna. Rådet skall enhälligt godkänna de regler som skall gälla för dessa anställda. Styrelsen skall inom ett år efter antagandet av denna gemensamma åtgärd vid behov se över och ändra dessa bestämmelser.

3.2

Nationella experter utstationerade av de deltagande medlemsstaterna för att antingen besätta tjänster inom byråns organisation eller för specifika uppgifter och projekt. Rådet skall enhälligt godkänna de bestämmelser som skall gälla för denna kategori av experter. Styrelsen skall inom ett år efter antagandet av denna gemensamma åtgärd se över och ändra dessa bestämmelser.

3.3

Gemenskapstjänstemän som efter behov utstationeras till byrån för en bestämd tid och/eller för särskilda uppgifter eller projekt.

KAPITEL III

BUDGETREGLER OCH FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 12

Budgetprinciper

1.   Budgetar, som skall upprättas i euro, är de rättsakter där, för varje budgetår, samtliga inkomster och utgifter som förvaltas av byrån skall fastställas och godkännas.

2.   De anslag som tas upp i en budget skall beviljas för ett budgetår som börjar den 1 januari och slutar den 31 december samma år.

3.   För varje budget skall inkomster och utgifter balansera varandra. Alla inkomster och utgifter skall tas upp som bruttobelopp i budgeten utan att justeras mot varandra.

4.   I budgeten skall det förekomma såväl differentierade anslag, i form av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden, som icke-differentierade anslag.

5.   Åtagandebemyndiganden skall täcka den totala kostnaden för alla rättsliga åtaganden som ingås under budgetåret i fråga. Åtaganden kan dock göras övergripande eller delas in i årliga delåtaganden. Åtaganden skall tas upp i räkenskaperna på grundval av de rättsliga åtaganden som gjorts till och med den 31 december.

6.   Betalningsbemyndiganden skall täcka de betalningar som krävs för att uppfylla rättsliga åtaganden som ingås under det berörda budgetåret och/eller som ingåtts under tidigare budgetår. Betalningarna skall tas upp i räkenskaperna på grundval av de budgetmässiga åtaganden som gjorts till och med den 31 december.

7.   Ett budgetårs inkomster skall tas upp i räkenskaperna för det budgetåret på grundval av de belopp som tagits emot under budgetåret.

8.   Alla inkomster och utgifter skall medföra att en budgetpost tillgodogörs eller belastas, inom ramen för de anslag som förts in där.

9.   Anslagen skall användas i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning, sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.

Artikel 13

Allmän budget

1.   Chefen för byrån skall senast den 30 juni varje år lämna styrelsen en samlad beräkning av förslaget till allmän budget för kommande år, med fullt iakttagande av finansieringsramens gränser.

2.   Chefen för byrån skall senast den 30 september varje år ge styrelsen förslag till budget. Budgeten skall innehålla följande information:

a)

De anslag som anses nödvändiga

i)

för att täcka kostnaderna för byråns drift och anställda samt kostnader för möten,

ii)

för anskaffande av extern rådgivning, i synnerhet operativ analys, som är av stor vikt för att byrån skall kunna utföra sina uppgifter, och för specifik verksamhet inom forskning och teknik som är till allmän nytta för de deltagande medlemsstaterna, i synnerhet tekniska fallstudier och förberedande genomförbarhetsstudier,

b)

En beräkning av de inkomster som behövs för att täcka utgifterna.

3.   Styrelsen skall sträva efter att se till att de anslag som avses i punkt 2 a ii utgör en väsentlig del av de totala anslag som avses i punkt 2. Dessa anslag skall avspegla de verkliga behoven och ge utrymme för byråns operativa uppgift.

4.   Det allmänna budgetförslaget skall åtföljas av en detaljerad tjänsteförteckning och detaljerade motiveringar.

5.   Styrelsen får enhälligt besluta att det allmänna budgetförslaget dessutom skall täcka ett särskilt projekt eller program, när detta klart är till allmän nytta för samtliga deltagande medlemsstaterna.

6.   Anslagen skall delas in i avdelningar och kapitel alltefter utgifternas art eller ändamål och, i mån av behov, ytterligare delas in i artiklar.

7.   Varje avdelning får innehålla ett kapitel kallat ”preliminära anslag”. Dessa anslag skall införas om det finns en allvarligt grundad osäkerhet om storleken på de anslag som behövs eller om användningsområdet för de införda anslagen.

8.   Inkomsterna skall bestå av

a)

övriga inkomster,

b)

bidrag som inbetalas av de medlemsstater som deltar i byrån, i förhållande till bruttonationalinkomsten (BNI).

Det allmänna budgetförslaget skall innehålla rubriker för öronmärkta inkomster och det härför förutsedda beloppet skall om möjligt anges.

9.   Styrelsen skall anta det allmänna budgetförslaget senast den 31 december varje år, inom byråns finansieringsram. Vid godkännandet skall styrelsen ledas av byråns chef, eller av en företrädare som utsetts av honom/henne inom rådets generalsekretariat, eller av en styrelseledamot som uppmanats till detta av honom/henne. Verkställande direktören skall förklara att budgeten har antagits och underrätta de deltagande medlemsstaterna.

10.   Om det allmänna budgetförslaget inte har antagits i början av ett budgetår, får ett belopp som motsvarar högst en tolftedel av budgetanslagen för det föregående budgetåret användas varje månad för ett kapitel eller annan underavdelning i budgeten. Detta arrangemang skall dock inte få till följd att byrån får förfoga över medel som överstiger en tolftedel av de anslag som anges i det allmänna budgetförslag som är under utarbetande. Styrelsen får genom beslut med kvalificerad majoritet på förslag av verkställande direktören ge sitt tillstånd till utgifter som överstiger en tolftedel. Verkställande direktören får begära de bidrag som behövs för att täcka de anslag som beviljats enligt denna bestämmelse. Dessa bidrag skall betalas inom 30 dagar efter det att begäran om bidrag avsänts.

Artikel 14

Ändringsbudgetar

1.   Under oundvikliga, exceptionella eller oförutsedda omständigheter får verkställande direktören föreslå en ändringsbudget inom de gränser som anges i finansieringsramen.

2.   Förslaget till ändringsbudget skall utarbetas, föreslås och antas, med därefter följande underrättelse, i enlighet med samma förfarande som det som gäller för den allmänna budgeten, med de i finansieringsramen fastställda gränserna. Styrelsen skall agera med hänsyn till hur brådskande frågan är.

3.   Under sådana förhållanden att de gränsvärden som fastställts i finansieringsramen skulle befinnas vara otillräckliga på grund av exceptionella eller oförutsedda omständigheter, kommer styrelsen att lägga fram en ändringsbudget för enhälligt antagande av rådet och med full hänsyn till de bestämmelser som avses i artikel 13.2 och 13.3.

Artikel 15

Öronmärkta inkomster

1.   Byrån får, som öronmärkta inkomster för ett särskilt ändamål, i sin allmänna budget ta emot finansiella bidrag för att täcka andra kostnader än de som avses under artikel 13.2 a i

a)

från Europeiska unionens allmänna budget från fall till fall, i full enlighet med de regler, förfaranden och beslutsprocesser som är tillämpliga,

b)

från medlemsstater, tredje stater eller andra tredje parter.

2.   Öronmärkta inkomster får endast användas för det särskilda ändamål som de är avsedda för.

Artikel 16

Bidrag och återbetalningar

1.   Fastställande av bidrag för vilka BNI-fördelningsnyckeln skall tillämpas.

1.1

När BNI-fördelningsnyckeln skall tillämpas skall fördelningen av bidragen mellan de bidragsgivande medlemsstaterna fastställas enligt den på bruttonationalinkomsten grundade fördelningsnyckeln så som anges i artikel 28.3 i EU-fördraget och i enlighet med rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (1) eller varje annat rådsbeslut som kan komma att ersätta detta.

1.2

Varje bidrag skall beräknas enligt de uppgifter som fastställts i kolumnen ”Egna medel på grundval av BNI” i tabellen ”Sammanställning av finansieringen av den allmänna budgeten efter slag av egna medel och per medlemsstat” som bifogas till Europeiska gemenskapernas senast antagna budget. Bidraget från varje bidragsgivande medlemsstat skall vara proportionellt i förhållande till dess andel av de bidragsgivande medlemsstaternas totala BNI.

2.   Schema för betalning av bidrag

2.1

De bidrag som är avsedda att finansiera den allmänna budgeten skall betalas av de deltagande medlemsstaterna i tre lika stora delbetalningar, senast den 15 februari, 15 juni och 15 oktober det berörda budgetåret.

2.2

När en ändringsbudget antas skall de nödvändiga bidragen betalas av de berörda medlemsstaterna inom 60 dagar efter det att begäran om bidrag avsänts.

2.3

Varje medlemsstat skall erlägga de bankavgifter som avser betalningen av dess egna bidrag.

Artikel 17

Byråns förvaltning av utgifter på medlemsstaternas vägnar

1.   Styrelsen får på förslag av verkställande direktören eller en medlemsstat besluta att medlemsstaterna på avtalsenlig grund får anförtro byrån den administrativa och finansiella förvaltningen av viss verksamhet inom dess ansvarsområde.

2.   Styrelsen får i sitt beslut bemyndiga byrån att ingå avtal på vissa medlemsstaters vägnar. Den får bemyndiga byrån att från dessa medlemsstater i förväg uppbära de medel som behövs för att kunna infria ingångna avtal.

Artikel 18

Budgetgenomförande

1.   De finansiella bestämmelser som skall tillämpas på byråns allmänna budget skall enhälligt antas av rådet. Styrelsen skall inom ett år från antagandet av denna gemensamma åtgärd vid behov se över och ändra dessa bestämmelser.

2.   Styrelsen skall på förslag från verkställande direktören vid behov anta bestämmelser för genomförande och kontroll av den allmänna budgeten, bland annat när det gäller offentlig upphandling, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i relevant gemenskapslagstiftning. Styrelsen skall särskilt säkerställa att kraven på försörjningstrygghet och skydd både av sekretessen på försvarsområdet och immateriella rättigheter beaktas på lämpligt sätt.

3.   De finansiella bestämmelser och regler som avses i denna artikel är inte tillämpliga på ad hoc-projekt och ad hoc-program enligt artiklarna 20 och 21.

Artikel 19

Första budget för 2004 och budget för 2005

1.   Den första allmänna budgeten för budgetåret 2004, som inriktats på igångsättandet av verksamheten, skall överensstämma med den finansieringsöversikt som skall läggas fram tillsammans med den gemensamma åtgärden. Det första budgetåret skall börja dagen efter det att denna gemensamma åtgärd träder i kraft.

2.   Den första allmänna budgeten skall finansieras genom bidrag från de deltagande medlemsstaterna; dessa bidrag skall betalas så snart som möjligt och i varje fall senast inom 45 dagar efter avsändande av bidragsinfordringar från byråns chef, generalsekreteraren för Europeiska unionens råd.

3.   Den allmänna budgeten för budgetåret 2005 skall antas av styrelsen med rådets enhälliga godkännande.

KAPITEL IV

AD HOC-PROJEKT, AD HOC-PROGRAM OCH DÄRMED FÖRBUNDNA BUDGETAR

Artikel 20

Godkännande av ad hoc-projekt, ad hoc-program och därmed förbundna budgetar (Kategori A)

1.   En eller flera deltagande medlemsstater eller verkställande direktören kan förelägga styrelsen ett ad hoc-projekt eller ad hoc-program inom byråns uppdrag, i vilket man skall förutsätta ett generellt deltagande av de deltagande medlemsstater. Styrelsen skall informeras om sådana fall där en ad hoc-budget skall knytas till det föreslagna projektet eller programmet samt om eventuella bidrag från tredje part.

2.   Alla deltagande medlemsstater skall i princip lämna bidrag. De skall informera verkställande direktören om sina avsikter i detta avseende.

3.   Styrelsen skall godkänna inrättandet av ad hoc-projektet eller ad hoc-programmet.

4.   Styrelsen får på förslag från verkställande direktören eller från en deltagande medlemsstat besluta om att inrätta en kommitté för övervakning av förvaltningen och genomförandet av ad hoc projektet eller ad hoc-programmet. Kommittén skall bestå av delegater från varje bidragsgivande medlemsstat och när gemenskapen bidrar till projektet eller programmet, en företrädare för kommissionen. Styrelsen skall i sitt beslut specificera kommitténs mandat och varaktighet.

5.   För ad hoc-projektet eller ad hoc-programmet skall de bidragsgivande medlemsstaterna som sammanträder i styrelsen godkänna

a)

bestämmelserna för projektets eller programmets förvaltning,

b)

i förekommande fall, den ad hoc-budget som är knuten till projektet eller programmet, fördelningsnyckeln för bidrag och de nödvändiga tillämpningsbestämmelserna,

c)

tredje parters deltagande i den kommitté som avses i punkt 4. Deras deltagande skall inte påverka EU:s beslutsautonomi.

6.   När gemenskapen bidrar till ett ad hoc-projekt eller ad hoc-program, skall kommissionen delta i de beslut som avses i punkt 5, i full enlighet med de beslutsprocesser som är tillämpliga för EU:s allmänna budget.

Artikel 21

Godkännande av ad hoc-projekt, ad hoc-program och därmed förbundna budgetar (Kategori B)

1.   En eller flera deltagande medlemsstater får meddela styrelsen att de avser att fastställa ett ad hoc-projekt eller ad hoc-program inom byråns ansvarsområde och vid behov därmed förbundna ad hoc-budgetar. Styrelsen skall informeras om sådana fall där en ad hoc-budget skall knytas till det föreslagna projektet eller programmet, och, om så är relevant, erhålla närmare upplysningar om mänskliga resurser till ett sådant projekt eller program, samt potentiella bidrag från tredje parter.

2.   För att maximera möjligheterna till samarbete skall alla deltagande medlemsstater informeras om ad hoc-projektet eller ad hoc-programmet, inbegripet på vilken grund deltagandet kan utvidgas, i god tid, så att varje deltagande medlemsstat som så önskar kan framföra sitt intresse att medverka. Vidare kommer initiativtagarna till sådana projekt eller program att sträva efter att göra medlemskapet så omfattande som möjligt. Deltagande skall fastställas från fall till fall av initiativtagarna.

3.   Ad hoc-projektet eller ad hoc-programmet skall därefter anses vara byråns projekt eller program såvida inte styrelsen beslutar annorlunda inom en månad efter mottagandet av den information som avses i punkt 1.

4.   Varje deltagande medlemsstat som i ett senare skede önskar delta i ad hoc-projekt eller ad hoc-program skall meddela de bidragsgivande medlemsstaterna om sina avsikter. De bidragsgivande medlemsstaterna skall inom två månader efter mottagandet av denna anmälan sinsemellan besluta om den berörda medlemsstatens deltagande med vederbörlig hänsyn till den grund som fastställs när deltagande medlemsstater informeras om projektet eller programmet.

5.   De bidragande medlemsstaterna skall sinsemellan fatta de beslut som krävs för att fastställa och genomföra ad hoc-projektet eller ad hoc-programmet och, i förekommande fall, den därmed förbundna budgeten. När gemenskapen bidrar till ett sådan ad hoc-projekt eller ad hoc-program skall kommissionen delta i det beslut som avses i denna punkt i full enighet med de beslutsprocesser som är tillämpliga för EU:s allmänna budget. De bidragande medlemsstaterna skall i förekommande fall hålla styrelsen underrättad om utvecklingen av sådana projekt eller program.

Artikel 22

Bidrag från Europeiska unionens budget till ad hoc-budgetar

Bidrag från EU:s allmänna budget får lämnas till ad hoc-budgetar som upprättas för ad hoc-projekt och ad hoc-program enligt artiklarna 20 och 21.

Artikel 23

Tredje parters deltagande

1.   Tredje parter får bidra till ett särskilt ad hoc-projekt eller ad hoc-program, som inrättats i enlighet med artiklarna 20 och 21, och därmed förbunden budget. Styrelsen skall med kvalificerad majoritet vid behov godkänna ad hoc-arrangemang mellan byrån och tredje parter för varje särskilt projekt eller program.

2.   För sådana projekt som inrättats i enlighet med artikel 20 skall de bidragande medlemsstaterna församlade i styrelsen godkänna alla nödvändiga arrangemang med berörda tredje parter avseende deras bidrag.

3.   För sådana projekt som inrättats i enlighet med artikel 21 skall de bidragande medlemsstaterna besluta om alla nödvändiga arrangemang avseende berörda tredje parters bidrag.

4.   När gemenskapen bidrar till ett ad hoc-projekt eller ad hoc-program skall kommissionen delta i de beslut som avses i punkterna 2 och 3.

KAPITEL V

FÖRBINDELSERNA MED KOMMISSIONEN

Artikel 24

Deltagande i byråns arbete

1.   Kommissionen är ledamot av styrelsen utan rösträtt och skall delta fullt ut i byråns arbete.

2.   Kommissionen får även, på gemenskapens vägnar, delta i byråns projekt och program.

3.   Byrån skall upprätta nödvändiga administrativa arrangemang och arbetsförbindelser med kommissionen, i synnerhet i syfte att utbyta sakkunskap och rådgivning på de områden där gemenskapens verksamhet står i samband med byråns uppdrag och när byråns verksamhet är av betydelse för gemenskapens verksamhet.

4.   Nödvändiga arrangemang för att täcka ett bidrag från fall till fall från EU:s allmänna budget enligt artiklarna 15 och 22 skall i samförstånd fastställas mellan byrån och kommissionen, eller i samförstånd mellan de bidragande medlemsstaterna och kommissionen.

KAPITEL VI

FÖRBINDELSERNA MED TREDJELÄNDER, ORGANISATIONER OCH ENHETER

Artikel 25

Förbindelser med tredjeländer, organisationer och enheter

1.   För att kunna fullgöra sina uppdrag får byrån inrätta administrativa arrangemang med tredjeländer, organisationer och enheter. Sådana arrangemang skall särskilt omfatta

a)

principerna för förbindelserna mellan byrån och den tredje parten,

b)

bestämmelser för samråd om ämnen som rör byråns arbete,

c)

säkerhetsfrågor.

När så sker skall den respektera EU:s gemensamma institutionella ram och beslutsautonomi. Varje sådant arrangemang skall ingås av styrelsen efter det att rådet enhälligt samtyckt detta.

2.   Byrån skall utveckla nära arbetsförbindelser med berörda element inom OCCAR, ramavtalet enligt LoI samt WEAG/WEAO för att, i förekommande fall, vid lämplig tidpunkt och i samförstånd införliva dessa element eller assimilera deras principer och praxis.

3.   Inbördes öppenhet och enhetlig utveckling när det gäller kapacitet skall säkerställas genom tillämpning av förfarandena för kapacitetsutveckling. Andra arbetsförbindelser mellan byrån och berörda Nato-organ skall fastställas genom ett administrativt arrangemang enligt punkt 1, varvid de etablerade formerna för samarbete och samråd mellan EU och Nato till fullo skall respekteras.

4.   I syfte att underlätta ett tänkbart deltagande i projekt och program av andra organisationer och enheter än de som omnämns i punkterna 2 och 3 skall byrån, inom ramen för de arrangemang som avses i punkt 1, ha rätt att upprätta arbetsförbindelser med dessa.

5.   I syfte att underlätta ett tänkbart deltagande i särskilda projekt och program av tredjeländer skall byrån, inom ramen för de arrangemang som avses i punkt 1, ha rätt att upprätta arbetsförbindelser med dessa.

6.   De medlemmar av WEAG som inte är medlemmar i EU skall i förekommande fall ges största möjliga insyn i byråns särskilda projekt och program inför deras deltagande däri. Det skall inrättas en rådgivande kommitté i detta avseende för att skapa ett forum för utbyte av synpunkter och information av gemensamt intresse som faller inom ramen för byråns uppdrag. Verkställande direktören eller hans/hennes företrädare skall vara ordförande för kommittén. I kommittén skall en företrädare från varje deltagande medlemsstat, en företrädare för kommissionen samt företrädare för de medlemmar i WEAG som inte är medlemmar i EU ingå, i enlighet med villkor som skall fastställas tillsammans med dessa.

7.   På begäran får även andra europeiska Nato-medlemmar som inte är medlemmar i EU delta i den rådgivande kommitté som avses i punkt 6, i enlighet med villkor som skall fastställas med dessa.

8.   Den rådgivande kommitté som anges i punkt 6 får även tjäna som ett forum för dialog med andra tredje parter om särskilda frågor av gemensamt intresse inom byråns uppdrag, och kan även tjäna till att ge dessa parter heltäckande information om utvecklingen av frågor av gemensamt intresse och om möjligheter till framtida samarbete.

KAPITEL VII

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 26

Privilegier och immunitet

Privilegier och immunitet som behövs för att fullgöra byråns, verkställande direktörens och de anställdas uppgifter skall fastställas i ett avtal mellan de deltagande medlemsstaterna.

Artikel 27

Översynsklausul

Byråns chef skall senast tre år efter det att denna gemensamma åtgärd trätt i kraft eller när Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa träder i kraft, om detta inträffar tidigare, lägga fram en rapport för styrelsen om genomförandet av denna gemensamma åtgärd för eventuell översyn av rådet.

Artikel 28

Rättsligt ansvar

1.   Byråns avtalsrättsliga ansvar skall regleras av den lag som är tillämplig på det berörda avtalet.

2.   De anställdas personliga ansvar gentemot byrån skall regleras av de föreskrifter som gäller för byrån.

Artikel 29

Tillgång till dokument

På förslag från verkställande direktören skall styrelsen anta bestämmelser om allmänhetens tillgång till byråns handlingar, med beaktande av de principer och begränsningar som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (2).

Artikel 30

Säkerhet

1.   Byrån skall tillämpa rådets säkerhetsbestämmelser enligt beslut 2001/264/EG (3).

2.   Byrån skall se till att kommunikationerna utåt är tillräckligt säkra och snabba.

Artikel 31

Språkordning

Byråns språkordning skall fastställas och enhälligt godkännas av rådet.

Artikel 32

Övergångsåtgärder

Generalsekreteraren/den höge representanten skall vidta de åtgärder som behövs för att byrån skall kunna inleda sin operativa verksamhet. Han/hon får även utöva verkställande direktörens befogenheter enligt denna gemensamma åtgärd fram till hans/hennes utnämning.

Artikel 33

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas

Artikel 34

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2004.

På rådets vägnar

B. BOT

Ordförande


(1)  EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.

(2)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(3)  EGT L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/s3


MEDDELANDE TILL LÄSARNA

Till följd av den senaste utvidgningen av Europeiska unionen blev vissa upplagor av EUT den 30 april 2004 publicerade i ett enklare format på de dåvarande elva officiella EU-språken. Det har därför beslutats att på nytt publicera rättsakterna från dessa nummer som rättelser, och i sitt traditionella format.Därför kommer de EUT, som innehåller dessa rättelser, bara att publiceras på de elva språkversionerna som fanns före utvidgningen.Översättningarna av dessa rättsakter till de nya medlemsspråken kommer att publiceras i en specialutgåva av Europeiska unionens officiella tidning, innehållande institutionernas och Europeiska centralbankens rättsakter som antagits före den 1 maj 2004.Följande tabell visar de nummer av EUT som publicerades den 30 april, samt de rättelser som överensstämmer med dessa.

EUT av den 30 april

Rättelse i EUT

L 139

L 226 av den 25 juni

L 144

L 199 av den 7 juni

L 146

L 225 av den 25 juni

L 149

L 215 av den 16 juni

L 150

L 185 av den 24 maj

L 151

L 208 av den 10 juni

L 152

L 216 av den 16 juni

L 153

L 231 av den 30 juni

L 154

L 189 av den 27 maj

L 155

L 193 av den 1 juni

L 156

L 202 av den 7 juni

L 157

L 195 av den 2 juni

L 158

L 229 av den 29 juni

L 159

L 184 av den 24 maj

L 160

L 212 av den 12 juni

L 161

L 206 av den 9 juni

L 164

L 220 av den 21 juni

L 165

L 191 av den 28 maj

L 166

L 200 av den 7 juni

L 167

L 201 av den 7 juni