ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 230

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
30 juni 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1196/2004 av den 29 juni 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1197/2004 av den 29 juni 2004 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter samt fjäderfäkött som ges in under juni 2004 inom ramen för förordningarna (EG) nr 593/2004 och (EG) nr 1251/96 kan godtas

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1198/2004 av den 29 juni 2004 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juni 2004 om importlicens för vissa basprodukter av fjäderfäkött enligt det förfarande som fastställs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött och vissa andra jordbruksprodukter

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1199/2004 av den 29 juni 2004 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa köttprodukter från fjäderfäsektorn som ges in under juni 2004 inom ramen för förordning (EG) nr 2497/96 kan godtas

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1200/2004 av den 29 juni 2004 om inledande av ett anbudsförfarande för vinalkohol för nya industriella användningsområden, nr 52/2004 EG

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1201/2004 av den 29 juni 2004 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för kalvar med en vikt på högst 80 kg med ursprung i Bulgarien eller Rumänien (1 juli 2004–30 juni 2005)

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1202/2004 av den 29 juni 2004 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning (1 juli 2004–30 juni 2005)

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1203/2004 av den 29 juni 2004 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fryst kött av nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0202 och produkter som omfattas av KN-nummer 02062991 (1 juli 2004–30 juni 2005)

27

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1204/2004 av den 29 juni 2004 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för levande nötkreatur med en vikt av mellan 80 och 300 kg med ursprung i Bulgarien eller Rumänien (1 juli 2004–30 juni 2005)

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1205/2004 av den 29 juni 2004 om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, bordsdruvor, äpplen och persikor)

39

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1206/2004 av den 29 juni 2004 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst kött av nötkreatur och andra oxdjur avsett för bearbetning (1 juli 2004-30 juni 2005)

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1207/2004 av den 29 juni 2004 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn

52

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens

 

*

2004/524/EG, Euratom:Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater av den 23 juni 2004 om utseende av en domare i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt

55

 

 

Europeiska centralbanken

 

*

2004/525/EG:Europeiska centralbankens beslut av den 3 juni 2004 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av Europeiska centralbanken för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och om ändring av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal (ECB/2004/11)

56

 

*

2004/526/EG:Europeiska centralbankens beslut av den 17 juni 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbankens allmänna råd (ECB/2004/12)

61

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1166/2004 av den 24 juni 2004 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (EUT L 224 av den 25.6.2004)

64

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

30.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1196/2004

av den 29 juni 2004

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 juni 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nr

Kod för tredje land (1)

Schablonvärde vid import

0707 00 05

052

102,7

999

102,7

0709 90 70

052

84,6

999

84,6

0805 50 10

382

55,6

388

65,9

528

59,2

999

60,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

82,1

400

105,2

404

106,8

508

69,2

512

75,2

528

75,0

720

78,5

804

92,8

999

85,6

0809 10 00

052

249,0

624

104,3

999

176,7

0809 20 95

052

344,6

068

127,8

400

366,6

616

146,8

999

246,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

152,4

624

106,4

999

129,4

0809 40 05

512

96,4

624

191,5

999

144,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


30.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1197/2004

av den 29 juni 2004

om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter samt fjäderfäkött som ges in under juni 2004 inom ramen för förordningarna (EG) nr 593/2004 och (EG) nr 1251/96 kan godtas

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 593/2004 av den 30 mars 2004 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin (1), särskilt artikel 5.5 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1251/96 av den 28 juni 1996 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött (2), särskilt artikel 5.5 i denna, och

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De ansökningar om importlicens för perioden 1 juli–30 september 2004 som ges in i enlighet med förordningarna (EG) nr 593/2004 och (EG) nr 1251/96 skall behandlas på det sätt som avses i bilagan till denna förordning.

2.   För perioden 1 oktober–31 december 2004 får ansökningar lämnas in i enlighet med förordningarna (EG) nr 593/2004 och (EG) nr 1251/96 för importlicenser som uppgår till den totala kvantitet som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 94, 31.3.2004, s. 10.

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 136. Senast ändrad genom förordning (EG) nr 1043/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 24).


BILAGA

Gruppnummer

Procentsats beviljade ansökningar om importlicens som inlämnats under perioden 1 juli–30 september 2004

Total disponibel kvantitet för perioden 1 oktober–31 december 2004

(t)

E1

100,00

67 300,00

E2

48,69

1 750,00

E3

100,00

7 161,58

P1

96,27

1 550,00

P2

100,00

1 976,00

P3

2,12

175,00

P4

6,17

250,00


30.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1198/2004

av den 29 juni 2004

om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juni 2004 om importlicens för vissa basprodukter av fjäderfäkött enligt det förfarande som fastställs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött och vissa andra jordbruksprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1431/94 av den 22 juni 1994 om föreskrifter för tillämpningen inom fjäderfäköttsektorn av de importförfaranden som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (1), särskilt artikel 4.4 i denna, och

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden 1 juli–30 september 2004 i enlighet med förordning (EG) nr 1431/94 skall godkännas i enlighet med bilagan till denna förordning.

2.   För perioden 1 oktober–31 december 2004 får ansökningar lämnas in i enlighet med förordning (EG) nr 1431/94 för importlicenser som uppgår till den totala kvantitet som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 156, 23.6.1994, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1043/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 24).


BILAGA

Gruppnummer

Andel beviljade ansökningar om importlicens som inlämnats under perioden 1 juli–30 september 2004

Total disponibel kvantitet för perioden 1 oktober–31 december 2004

(t)

1

1,48

1 775,00

2

1,60

1 275,00

3

1,55

825,00

4

1,81

450,00

5

3,92

175,00


30.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1199/2004

av den 29 juni 2004

om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa köttprodukter från fjäderfäsektorn som ges in under juni 2004 inom ramen för förordning (EG) nr 2497/96 kan godtas

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2497/96 av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter vad avser fjäderfäkött för den ordning som fastställs i associeringsavtalet och interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel (1), särskilt artikel 4.5 i denna, och

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De ansökningar om importlicens för perioden 1 juli–30 september 2004 som ges in i enlighet med förordning (EG) nr 2497/96 skall behandlas på det sätt som avses i bilagan.

2.   För perioden 1 oktober–31 december 2004 får ansökningar lämnas in i enlighet med förordning (EG) nr 2497/96 för importlicenser som uppgår till den totala kvantitet som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 338, 28.12.1996, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 361/2004 (EUT L 63, 28.2.2004, s. 15).


BILAGA

Gruppnummer

Procentsats beviljade ansökningar om importlicens som inlämnats under perioden 1 juli–30 september 2004

Total disponibel kvantitet för perioden 1 oktober–31 december 2004

(t)

I1

30,30

360,50

I2

100,00

128,75


30.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1200/2004

av den 29 juni 2004

om inledande av ett anbudsförfarande för vinalkohol för nya industriella användningsområden, nr 52/2004 EG

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 33 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 av den 25 juli 2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna (2) fastställs bland annat tillämpningsföreskrifter för avsättning av de alkohollager som uppstått genom destillationer enligt artiklarna 27, 28 och 30 i förordning (EG) nr 1493/1999 och som innehas av interventionsorganen.

(2)

I enlighet med artikel 80 i förordning (EG) nr 1623/2000 bör det organiseras anbudsförfaranden för försäljning av vinalkohol för nya industriella användningsområden för att minska gemenskapslagren av vinalkohol och för att möjliggöra att begränsade industriella projekt inom gemenskapen förverkligas eller att vinalkoholen bearbetas till produkter avsedda för export för industriändamål. De gemenskapslager av vinalkohol som finns i medlemsstaterna utgörs av kvantiteter som framställts genom destillation enligt artiklarna 27, 28 och 30 i förordning (EG) nr 1493/1999.

(3)

Sedan den 1 januari 1999, och i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för euron (3), måste försäljningspris och säkerheter uttryckas i euro och utbetalningarna göras i euro.

(4)

För anbudsinlämnandet bör lägsta priser fastställas, differentierade efter typ av slutgiltigt användningsområde.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Försäljning av vinalkohol för nya industriella användningsområden skall ske genom anbudsinfordran nr 52/2004 EG. Alkoholen har framställts genom destillation enligt artiklarna 27, 28 och 30 i förordning (EG) nr 1493/1999 och innehas av det franska interventionsorganet.

Den volym som utbjuds till försäljning omfattar 100 000 hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent. Uppgifter om behållarnas nummer, lagringsplatser och den mängd alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent som varje behållare innehåller anges i bilagan.

Artikel 2

Försäljningen skall äga rum enligt artiklarna 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 och 101 i förordning (EG) nr 1623/2000 och enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 2799/98.

Artikel 3

1.   Anbuden skall lämnas till följande berörda interventionsorgan som innehar alkoholen i fråga:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

Tfn (33-5) 57 55 20 00

Telex: 57 20 25

Fax (33-5) 57 55 20 59

eller skickas till samma adress i rekommenderat brev.

2.   Anbuden skall läggas i ett förseglat kuvert märkt ”Soumission-adjudication en vue de nouvelles utilisations industrielles, no 52/2004 CE” vilket i sin tur skall läggas i ett kuvert som adresseras till det berörda interventionsorganet.

3.   Anbuden skall vara det berörda interventionsorganet till handa senast den 27 juli 2004 kl. 12.00 (belgisk tid).

4.   Varje anbud skall åtföljas av ett bevis på att en deltagandesäkerhet på 4 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent har ställts hos det berörda interventionsorganet.

Artikel 4

De lägsta prisen i anbuden skall vara 8,60 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent avsedd för produktion av bagerijäst, 26 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent avsedd för produktion av kemiska produkter som aminer och kloral för export, 32 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent avsedd för produktion av eau de Cologne för export och 7,50 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent avsedd för andra industriella användningsområden.

Artikel 5

Förfarandena för att erhålla prover fastställs i artikel 98 i förordning (EG) nr 1623/2000. Proverna kostar 10 euro/liter.

Interventionsorganet skall tillhandahålla alla relevanta upplysningar om den alkohol som utbjuds till försäljning.

Artikel 6

Säkerheten för fullgörande av skyldigheter skall uppgå till 30 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  EGT L 194, 31.7.2000, s. 45. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 908/2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 56).

(3)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.


BILAGA

ANBUDSFÖRFARANDE FÖR ALKOHOL FÖR NYA INDUSTRIELLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN nr 52/2004 EG

Lagringsplats, volym och egenskaper för den alkohol som bjuds ut till försäljning

Medlemsstat

Plats

Nummer på behållarna

Mängd alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent (hektoliter)

Hänvisningar till förordning (EG) nr 1493/1999 artikel

Typ av alkohol

Alkoholhalt

(i volymprocent)

Frankrike

Onivins – Longuefuye

F-53200 Longuefuye

20

22 410

27

Råalkohol

+ 92

4

22 555

27

Råalkohol

+ 92

10

22 310

28

Råalkohol

+ 92

15

15 155

28

Råalkohol

+ 92

Onivins – Port-la-Nouvelle

Avenue Adolphe Turel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

37

165

27

Råalkohol

+ 92

37

8 100

30

Råalkohol

+ 92

37

550

28

Råalkohol

+ 92

36

120

28

Råalkohol

+ 92

36

8 610

30

Råalkohol

+ 92

36

25

27

Råalkohol

+ 92

Totalt

 

100 000

 

 

 


30.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1201/2004

av den 29 juni 2004

om öppnande och förvaltning av en tullkvot för kalvar med en vikt på högst 80 kg med ursprung i Bulgarien eller Rumänien (1 juli 2004–30 juni 2005)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 32.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Öppnande av vissa årliga tullkvoter föreskrivs i rådets beslut 2003/18/EG av den 19 december 2002 om ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Rumänien å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden (2), och i rådets beslut 2003/286/EG av den 8 april 2003 om ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Bulgarien å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden (3). Närmare bestämt rör det sig om tullkvoter på 178 000 levande nötkreatur med en vikt på högst 80 kg (löpnummer 09.4598) och med ursprung i vissa tredjeländer, bland annat Bulgarien och Rumänien, på villkoren i bilagorna A.b till de protokoll som fogats till respektive beslut. Tillämpningsföreskrifter för denna tullkvot antogs genom kommissionens förordning (EG) nr 1128/1999 av den 28 maj 1999 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för kalvar med en vikt på högst 80 kg och med ursprung i vissa tredjeländer (4).

(2)

Utom för Bulgarien och Rumänien gäller tullkvoten också för Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen och Slovakien. Med hänsyn till de sistnämnda ländernas samt Cyperns, Maltas och Sloveniens anslutning – och i avvaktan på resultaten från förhandlingarna om nya tariffmedgivanden för Bulgarien och Rumänien – bör det i förvaltningsreglerna för tullkvoten fastställas att den tillgängliga kvantiteten fördelas på lämpligt sätt över perioden 1 juli 2004–30 juni 2005 i enlighet med artikel 32.4 i förordning (EG) nr 1254/1999.

(3)

Med hänsyn till de traditionella mönstren för handeln mellan gemenskapen, Bulgarien och Rumänien bör det fastställas kvoter för tre perioder med beaktande av försörjningen med levande kreatur med ursprung i Bulgarien och Rumänien under referensperioden 1 juli 2000–30 juni 2003. När de pågående förhandlingarna om tilläggsprotokoll till respektive lands Europaavtal har avslutats och ratificerats, kommer de nya förvaltningsreglerna att tillämpas från och med dagen för de nya medgivandenas ikraftträdande.

(4)

För att man skall kunna sörja både för en jämnare fördelning av kvoten och ett ekonomiskt lönsamt antal djur per ansökan, bör en nedre och en övre gräns för antalet djur gälla för varje ansökan om importlicenser.

(5)

För att undvika spekulation bör de tillgängliga kvantiteterna inom kvoten ställas till sådana aktörers förfogande som kan visa att de bedriver en seriös verksamhet och importerar en icke obetydlig kvantitet från tredjeland. Mot denna bakgrund och för en effektiv förvaltnings skull bör det av de berörda aktörerna krävas att de under 2003 har importerat minst 100 djur, eftersom ett parti på 100 djur får betraktas som ekonomiskt lönsamt. Aktörer i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien bör för uppfyllandet av detta kriterium tillåtas räkna med importer från sådana länder som för dem var tredjeland under 2003.

(6)

För kontrollen av dessa kriterier krävs att ansökan lämnas in i den medlemsstat där importören är upptagen i registret för mervärdesskatt.

(7)

För att undvika spekulation bör importörer som den 1 januari 2004 inte längre bedrev handel med levande nötkreatur nekas tillgång till kvoten, och licenserna får inte kunna överlåtas.

(8)

De kvantiteter för vilka ansökan om importlicens kan göras bör tilldelas efter en viss betänketid och eventuellt med tillämpning av en enhetlig procentsats för nedsättning.

(9)

Systemet bör administreras med hjälp av importlicenser. Det bör för detta ändamål införas närmare bestämmelser om inlämnande av ansökningar och om de uppgifter som skall lämnas i ansökningar och licenser, i förekommande fall som tillägg till relevanta bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (5) och i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (6).

(10)

Erfarenheten visar att det för en korrekt förvaltning av kvoten också krävs att licensinnehavaren verkligen är importör. En importör bör därför aktivt delta i uppköp, transport och import av djuren i fråga. Uppvisande av bevis för sådan verksamhet bör därför också vara ett primärt krav när det gäller säkerheten för licensen.

(11)

För säkerställande av en strikt statistisk kontroll av de djur som importeras inom kvoten får den tolerans som avses i artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/2000 inte tillämpas.

(12)

Förordning (EG) nr 1128/99 bör därför upphävas och ersättas av denna förordning.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Under perioden 1 juli 2004–30 juni 2005 får 178 000 levande nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0102 90 05, med en vikt på högst 80 kg och med ursprung i Bulgarien eller Rumänien, importeras i enlighet med denna förordning och med förbehåll för de nedsättningar som senare förhandlas fram mellan gemenskapen och dessa länder.

Tullkvoten skall ha löpnummer 09.4598.

2.   Tullsatsen skall sänkas med 90 %.

3.   Kvantiteterna enligt punkt 1 skall fördelas över den period som avses i samma punkt enligt följande:

a)

5 000 levande nötkreatur under perioden 1 juli 2004–31 december 2004.

b)

86 500 levande kreatur under perioden 1 januari 2005–31 mars 2005.

c)

86 500 levande kreatur under perioden 1 april 2005–30 juni 2005.

4.   Om kvantiteten i licensansökningarna för någon av de perioder som avses i punkterna 3 a och 3 b understiger den ifrågavarande periodens tillgängliga kvantitet, skall den berörda periodens resterande kvantitet läggas till kvantiteten för nästföljande period.

Artikel 2

1.   För att få ta del av den kvot som avses i artikel 1 krävs att de som ansöker om importlicenser är fysiska eller juridiska personer som vid ansökningstillfället på ett för de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten tillfredsställande sätt kan bevisa att de under 2003 har importerat minst 100 djur som omfattas av HS-undernummer 0102 90.

De sökande skall vara införda i ett nationellt register för mervärdesskatt.

2.   Aktörer i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien får ansöka om importlicenser på grundval av importer enligt punkt 1 från sådana länder som för dem var tredjeland under 2003.

3.   Som bevis för import gäller endast tulldokument om övergång till fri omsättning, som i vederbörlig ordning bestyrkts av tullmyndigheterna och där sökanden i fråga uppges som mottagare.

Medlemsstaterna får godta en kopia av detta dokument, som i vederbörlig ordning bestyrkts av den utfärdande myndigheten. Om en sådan kopia godtas, skall medlemsstaten för varje berörd sökande anmäla detta i det meddelande som avses i artikel 3.5.

4.   Aktörer som den 1 januari 2004 hade avbrutit sin handelsverksamhet med tredjeland inom nötköttssektorn får inte ansöka om licenser.

5.   Ett företag som bildats genom fusion av företag som vart för sig hade en referensimport på minst den mängd som anges i punkt 1 får lägga dessa referensimporter till grund för sin ansökan.

Artikel 3

1.   Ansökan om importlicenser får endast lämnas in i den medlemsstat där den sökande är upptagen i ett nationellt register för mervärdesskatt.

2.   Ansökan om importlicenser för var och en av perioderna enligt artikel 1.3 skall avse:

a)

minst 100 djur,

b)

högst 5 % av den tillgängliga kvantiteten.

Om ansökan avser en större kvantitet än den i punkt 1 b, skall endast kvantiteten i punkt 1 b beaktas.

3.   Ansökan om importlicenser skall lämnas in under de första tio arbetsdagarna i respektive period enligt artikel 1.3. Ansökan avseende den första perioden skall dock lämnas in senast den andra torsdagen efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

4.   En sökande får endast lämna in en ansökan för var och en av de perioder som nämns i artikel 1.3. Om samma sökande lämnar in fler än en ansökan, skall ingen av dessa ansökningar behandlas.

5.   Efter kontroll av dokumenten skall medlemsstaterna, senast den femte arbetsdagen efter det att perioden för inlämnande av ansökningar löpt ut, till kommissionen lämna en förteckning över de sökande med adressuppgifter och över kvantiteterna i deras ansökningar.

Alla meddelanden, även om att ingen ansökan har lämnats in, skall skickas per fax eller e-post, och om ansökningar har inlämnats skall förlagan i bilaga I användas.

Artikel 4

1.   Efter anmälan enligt artikel 3.5 skall kommissionen snarast möjligt besluta i vilken utsträckning ansökningarna kan godkännas.

2.   Om kvantiteten i licensansökningarna enligt artikel 3 överstiger de kvantiteter som finns tillgängliga för perioden i fråga, skall kommissionen fastställa en enhetlig procentsats för nedsättning av de sökta kvantiteterna.

Om den nedsättningskoefficient som avses i första stycket resulterar i en kvantitet på mindre än 100 djur per ansökan, skall partier på 100 djur fördelas mellan de berörda medlemsstaterna genom lottdragning. Om den återstående kvantiteten är mindre än 100 djur, skall den anses utgöra ett enda parti.

3.   När väl kommissionen har beslutat att godkänna ansökningarna, skall licenserna utfärdas så snart som möjligt.

Artikel 5

1.   Importlicenserna skall utfärdas i den ansökande aktörens namn.

2.   Ansökan om importlicens, och licenserna, skall innehålla följande uppgifter:

a)

Ursprungslandet i fält 8.

b)

I fält 16, följande KN-nummer: 0102 90 05.

c)

I fält 20, kvotens löpnummer (09.4598) och minst en av hänvisningarna i bilaga II.

Licensen medför skyldighet att importera från det land som anges i punkt a.

Artikel 6

1.   Utan hinder av artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 får importlicenser, som har utfärdats i enlighet med den här förordningen, inte överlåtas, och de ger tillgång till tullkvoten endast om de är utfärdade i samma namn och med samma adress som uppges för mottagaren i de tulldeklarationer om övergång till fri omsättning som åtföljer dem.

2.   Genom avvikelse från artikel 3 i förordning (EG) nr 1445/95 skall importlicenser som utfärdats enligt artikel 1.3 a vara giltiga i 150 dagar. Inga importlicenser skall gälla efter den 30 juni 2005.

3.   Säkerheten för importlicensen skall vara 20 euro per djur och skall lämnas in av den sökande tillsammans med licensansökan.

4.   De utfärdade licenserna är giltiga i hela gemenskapen.

5.   Enligt artikel 50.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall hela den tull enligt Gemensamma tulltaxan som tillämpas den dag då tulldeklarationen om övergång till fri omsättning godkänns tas ut på alla kvantiteter som importeras utöver de kvantiteter som anges i importlicensen.

6.   Utan hinder av bestämmelserna i avdelning III avsnitt 4 i förordning (EG) nr 1291/2000 får säkerheten inte frisläppas förrän bevis har uppvisats på att licensinnehavaren har varit kommersiellt och logistiskt ansvarig för inköp, transport och klarering för fri omsättning av de berörda djuren. Bevisen skall åtminstone utgöras av följande:

a)

En faktura i original som i licensinnehavarens namn skrivits ut av säljaren eller säljarens företrädare, som båda skall vara etablerade i det exporterande tredjelandet, samt licensinnehavarens betalningsbevis eller bevis på att licensinnehavaren har öppnat en ouppsägbar remburs till förmån för säljaren.

b)

Konossement eller i tillämpliga fall väg- eller lufttransportdokument, utfärdat i licensinnehavarens namn för de berörda djuren.

c)

Kopia nr 8 av formulär IM4, på vilken det i fält 8 endast anges licensinnehavarens namn och adress.

Artikel 7

Djuren skall omfattas av de tullar som avses i artikel 1 mot uppvisande av antingen ett varucertifikat EUR.1, utfärdat av det exporterande landet i enlighet med protokoll nr 4 till Europaavtalen med Bulgarien och Rumänien, eller av en fakturadeklaration utfärdad av exportören i enlighet med bestämmelserna i nämnda protokoll.

Artikel 8

Bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1445/95 skall tillämpas om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 9

Förordning (EG) nr 1128/1999 skall upphöra att gälla. Ansökningar om importtillstånd som skulle ha kunnat inges enligt förordning (EG) nr 1128/1999 skall avslås automatiskt.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 8, 14.1.2003, s. 18.

(3)  EUT L 102, 24.4.2003, s. 60.

(4)  EGT L 135, 29.5.1999, s. 50. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1144/2003 (EUT L 160, 28.6.2003, s. 44).

(5)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 35. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 360/2004 (EUT L 68, 28.2.2004, s. 13).

(6)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 636/2004 (EUT L 47, 6.4.2004, s. 25).


BILAGA I

Fax EG (32-2) 299 85 70

E-post: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Tillämpning av förordning (EG) nr 1201/2004

Löpnummer: 09.4598

Image


BILAGA II

Hänvisningar enligt artikel 5.2 c

—   Spanska: Reglamento (CE) no 1201/2004

—   Tjeckiska: Nařízení (ES) č. 1201/2004

—   Danska: Forordning (EF) nr 1201/2004

—   Tyska: Verordnung (EG) Nr. 1201/2004

—   Estniska: Määrus (EÜ) nr 1201/2004

—   Grekiska: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1201/2004

—   Engelska: Regulation (EC) No 1201/2004

—   Franska: Règlement (CE) no 1201/2004

—   Italienska: Regolamento (CE) n. 1201/2004

—   Lettiska: Regula (EK) Nr. 1201/2004

—   Litauiska: Reglamentas (EB) Nr. 1201/2004

—   Ungerska: Az 1201/2004/EK rendelet

—   Nederländska: Verordening (EG) nr. 1201/2004

—   Polska: Rozporządzenie (WE) nr 1201/2004

—   Portugisiska: Regulamento (CE) n.o 1201/2004

—   Slovakiska: Nariadenie (ES) č. 1201/2004

—   Slovenska: Uredba (ES) št. 1201/2004

—   Finska: Asetus (EY) N:o 1201/2004

—   Svenska: Förordning (EG) nr 1201/2004


30.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1202/2004

av den 29 juni 2004

om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning (1 juli 2004–30 juni 2005)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 32.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt Världshandelsorganisationens lista CXL skall gemenskapen öppna en årlig tullkvot för import av 169 000 unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning.

(2)

I avvaktan på resultaten av de förhandlingar som enligt artikel XXIV.6 i GATT förs inom ramen för Världshandelsorganisationen till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Maltas, Ungerns, Polens, Sloveniens och Slovakiens (nedan kallade ”de nya medlemsstaterna”) anslutning, av vilka vissa länder, tillsammans med Rumänien, har varit de främsta leverantörerna inom dessa kvoter under de senaste tre kvotåren, bör det i de närmare bestämmelserna om förvaltningen av denna tullkvot fastställas att den kvantitet som är tillgänglig för perioden 1 juli 2004–30 juni 2005 på lämpligt sätt bör fördelas över året i enlighet med artikel 32.4 i förordning (EG) nr 1254/1999.

(3)

För att ta hänsyn till de traditionella handelsmönstren mellan gemenskapen och leverantörsländerna inom denna kvot samt nödvändigheten av att upprätthålla jämvikten på marknaden fördelas den kvantitet som är tillgänglig för kvotår 2004/2005 över fyra kvartal. När de pågående förhandlingarna enligt artikel XXIV.6 har avslutats och förhandlingsresultatet ratificerats kommer nya förvaltningsbestämmelser att införas. Dessa bestämmelser bör ta hänsyn till resultaten av förhandlingarna samt de kvantiteter som redan förbrukats inom den kvot som öppnas genom den här förordningen.

(4)

För att säkra ett jämnare fördelat tillträde till kvoten och samtidigt säkerställa att varje ansökan tilldelas ett handelsmässigt sett lönsamt antal djur, bör varje ansökan ligga inom gränserna för högsta respektive lägsta antal djur.

(5)

För att undvika spekulation bör de tillgängliga kvantiteterna ställas till de aktörers förfogande som kan visa att de bedriver en seriös importverksamhet av betydande omfattning med tredjeland. I detta syfte och för att säkerställa en effektiv förvaltning bör det krävas av de berörda aktörerna att de importerat minst 100 djur under 2003, eftersom ett parti på 100 djur kan betraktas som en ekonomiskt lönsam sändning. Aktörer i Ungern, Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Estland, Lettland, Litauen, Cypern och Malta bör tillåtas ansöka om importrättigheter på grundval av import från sådana länder som för dem var tredjeländer under 2003.

(6)

För att det skall kunna kontrolleras att dessa kriterier uppfylls krävs det att ansökan lämnas in i den medlemsstat där importören är införd i registret för mervärdesskatt.

(7)

För att undvika spekulation bör importörer som den 1 januari 2004 inte längre bedrev handel med levande nötkreatur nekas tillträde till kvoten, och licenser bör inte kunna överlåtas.

(8)

Det bör föreskrivas att de kvantiteter, för vilka ansökan om importlicens kan krävas, skall tilldelas efter en viss betänketid, och eventuellt med tillämpning av en enhetlig procentsats för nedsättning.

(9)

Det bör föreskrivas att systemet skall förvaltas med hjälp av importlicenser. I detta syfte bör det fastställas vilka bestämmelser som skall gälla för inlämnandet av ansökningar och vilka uppgifter som skall anges i ansökningarna och licenserna, vid behov som komplettering av vissa bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (2) och i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (3).

(10)

Erfarenheten har visat att det för en korrekt förvaltning av kvoten också krävs att licensinnehavaren verkligen är importör. En importör bör därför aktivt delta i uppköp, transport och import av djuren i fråga. Uppvisande av bevis för sådan verksamhet bör därför också vara ett primärt krav när det gäller den säkerhet som skall ställas för licensen.

(11)

För att säkerställa en strikt statistisk kontroll av de djur som importeras inom kvoten bör den tolerans som avses i artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/2000 inte tillämpas.

(12)

För tillämpning av denna tullkvot krävs effektiva kontroller beträffande bestämmelseorten för de importerade djuren i varje enskilt fall. Gödningen bör därför ske i den medlemsstat som har utfärdat importlicensen.

(13)

En säkerhet bör ställas som garanti för att djuren göds under minst 120 dagar på särskilt utsedda anläggningar. Säkerheten bör täcka skillnaden mellan tullarna i Gemensamma tulltaxan och de lägre tullar som tas ut den dag då djuren i fråga övergår till fri omsättning.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En tullkvot omfattande 169 000 unga handjur av nötkreatur med KN-nummer 0102 90 05, 0102 90 29 eller 0102 90 49, avsedda för gödning inom gemenskapen, öppnas härmed för perioden 1 juli 2004–30 juni 2005, med förbehåll för eventuella nedsättningar som senare kan komma att framförhandlas mellan gemenskapen och dess WTO-partner inom ramen för förhandlingarna enligt artikel XXIV.6 i GATT inom ramen för WTO.

Löpnumret för denna kvot skall vara 09.4005.

2.   För den kvot som avses i punkt 1 skall importtullen uppgå till en värdetull på 16 % plus 582 euro per ton netto.

Tillämpningen av den tullsats som föreskrivs i första stycket förutsätter att gödningen av de importerade djuren har ägt rum under minst 120 dagar i den medlemsstat som utfärdat importlicensen.

3.   De kvantiteter som avses i punkt 1 skall fördelas över den period som avses i samma punkt på följande sätt:

a)

42 250 levande nötkreatur för perioden 1 juli 2004–30 september 2004.

b)

42 250 levande nötkreatur för perioden 1 oktober 2004–31 december 2004.

c)

42 250 levande nötkreatur för perioden 1 januari 2005–31 mars 2005.

d)

42 250 levande nötkreatur för perioden 1 april 2005–30 juni 2005.

4.   Om kvantiteten i licensansökningarna för någon av de perioder som anges i 3 a, 3 b eller 3 c, för någon av dessa perioder understiger den kvantitet som finns tillgänglig för perioden i fråga, skall den återstående kvantiteten för den berörda perioden överföras till kvantiteten för nästföljande period.

Artikel 2

1.   För att få ta del av den kvot som avses i artikel 1 krävs det att den som ansöker om licens är en fysisk eller juridisk person som vid ansökningstillfället på ett för de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten tillfredsställande sätt kan bevisa att han under 2003 har importerat minst 100 djur som omfattas av KN-nummer 0102 90.

Den sökande skall vara införd i ett nationellt register för mervärdesskatt.

2.   Aktörer i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Malta, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien får ansöka om importlicenser på grundval av import enligt punkt 1 från sådana länder som för dem var tredjeländer under 2003.

3.   Import skall styrkas uteslutande med hjälp av ett tulldokument om övergång till fri omsättning, som vederbörligen attesterats av tullmyndigheterna och i vilket sökanden i fråga uppges som mottagare.

Medlemsstaterna får godta en kopia av det dokument som avses i första stycket, som i vederbörlig ordning bestyrkts av den behöriga myndigheten. Om en sådan kopia godtas, skall medlemsstaten för varje berörd sökande anmäla detta i det meddelande som avses i artikel 3.5.

4.   Aktörer som den 1 januari 2004 hade upphört med sin handelsverksamhet med tredjeland inom nötköttssektorn får inte ansöka om licens.

5.   Ett företag som bildats genom fusion av företag som vart och ett hade en referensimport på minst den mängd som anges i punkt 1 får lägga dessa referensimporter till grund för sin ansökan.

Artikel 3

1.   Ansökan om importlicens får endast lämnas in i den medlemsstat där den sökande är registrerad i ett nationellt register för mervärdesskatt.

2.   Ansökan om importlicens för var och en av perioderna enligt artikel 1.3 skall avse

a)

minst 100 djur,

b)

högst 5 % av den tillgängliga kvantiteten.

Om ansökan avser en större kvantitet än den i första stycket led b skall endast kvantiteten i första stycket led b beaktas.

3.   Ansökan om importlicens skall lämnas in under de tio första arbetsdagarna av respektive period enligt artikel 1.3. Ansökningar avseende den första perioden skall dock lämnas in senast den andra torsdagen efter offentliggörandet av denna förordning i Europeiska unionens officiella tidning.

4.   En sökande får endast lämna in en ansökan för var och en av de perioder som nämns i artikel 1.3. Om samma sökande lämnar in fler än en ansökan skall ingen av de berörda ansökningarna behandlas.

5.   Efter kontroll av dokumenten skall medlemsstaterna, senast den femte arbetsdagen efter det att perioden för inlämnande av ansökningar löpt ut, till kommissionen lämna en förteckning över de sökande med adressuppgifter samt uppgift om de kvantiteter som de ansökt om.

Alla meddelanden, även om att ingen ansökan har lämnats in, skall skickas per fax eller e-post, och då ansökningar har lämnats in skall förlagan i bilaga I till denna förordning användas.

Artikel 4

1.   Efter anmälan enligt artikel 3.5 skall kommissionen snarast möjligt besluta i vilken utsträckning ansökningarna kan godkännas.

2.   Om kvantiteten i licensansökningarna enligt artikel 3 överstiger de kvantiteter som finns tillgängliga för perioden i fråga, skall kommissionen fastställa en enhetlig procentsats för nedsättning av de begärda kvantiteterna.

Om den minskningskoefficient som avses i första stycket resulterar i en kvantitet på mindre än 100 djur per ansökan, skall tilldelningen ske genom att de berörda medlemsstaterna genomför en lottdragning om partier på 100 djur. Om den återstående kvantieteten är mindre än 100 djur, skall den anses utgöra ett enda parti.

3.   Om kommissionen beslutar att ansökningarna skall godkännas, skall licenserna utfärdas så snart som möjligt.

Artikel 5

1.   Importlicenserna skall utfärdas i den ansökande aktörens namn.

2.   Licensansökan och licensen skall innehålla följande uppgifter:

a)

Ursprungslandet i fält 8.

b)

I fält 16, ett eller flera av följande KN-nummer: 0102 90 05, 0102 90 29 eller 0102 90 49.

c)

I fält 20, kvotens löpnummer (09.4005) och minst en av de uppgifter som anges i bilaga III.

Artikel 6

1.   Genom undantag från artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 får importlicenser, som har utfärdats i enlighet med den här förordningen, inte överlåtas, och de ger tillgång till tullkvoten endast om de är utfärdade i samma namn och adress som uppges för mottagaren i de tulldeklarationer om övergång till fri omsättning som åtföljer dem.

2.   Inga licenser skall gälla efter den 30 juni 2005.

3.   Säkerheten för importlicensen skall vara 20 euro per djur och skall lämnas in av den sökande tillsammans med licensansökan.

4.   De utfärdade licenserna skall vara giltiga i hela gemenskapen.

5.   Vid tillämpningen av artikel 50.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall hela den tull enligt Gemensamma tulltaxan som gäller den dag då tulldeklarationen om övergång till fri omsättning godkänns tas ut på alla kvantiteter som importeras utöver de kvantiteter som anges i importlicensen.

6.   Genom undantag från bestämmelserna i avdelning III avsnitt 4 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall säkerheten inte frisläppas förrän bevis har uppvisats på att licensinnehavaren har varit kommersiellt och logistiskt ansvarig för inköp, transport och klarering för fri omsättning av de berörda djuren. Bevisen skall åtminstone utgöras av följande:

a)

Handelsfakturan i original eller en bestyrkt kopia utfärdad i licensinnehavarens namn av säljaren eller dennes företrädare, vilka båda skall vara etablerade i det exporterande tredjelandet, samt licensinnehavarens betalningsbevis eller bevis för att licensinnehavaren har öppnat en ouppsägbar remburs till förmån för säljaren.

b)

Konossement eller i tillämpliga fall väg- eller lufttransportdokument, utfärdat i licensinnehavarens namn för de berörda djuren.

c)

Kopia nr 8 av formulär IM4 på vilken det i fält 8 endast angivits licensinnehavarens namn och adress.

Artikel 7

1.   Vid importtillfället skall importören lägga fram bevis på

a)

att han har undertecknat ett skriftligt åtagande gentemot den behöriga myndigheten i den medlemsstat som har utfärdat importlicensen att inom en månad meddela den på vilken anläggning eller vilka anläggningar de unga nötkreaturen skall gödas,

b)

att han har ställt en säkerhet på det belopp som fastställs för varje godkänt KN-nummer i bilaga II hos den behöriga myndigheten i den medlemsstat som utfärdade licensen. Det är ett primärt krav enligt den betydelse som avses i artikel 20.2 i Kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 (4) att gödningen av de importerade djuren skall ske i nämnda medlemsstat under minst 120 dagar räknat från och med den dag då tulldeklarationen om övergång till fri omsättning godkändes.

2.   Utom vid force majeure skall den säkerhet som avses i punkt 1 b inte frisläppas förrän de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som utfärdar importlicensen har erhållit bevis på att djuren

a)

har götts i den anläggning eller de anläggningar som anges i punkt 1,

b)

inte har slaktats inom 120 dagar räknat från importdagen, eller

c)

före utgången av denna tid har slaktats av hälsoskäl, eller har dött till följd av sjukdom eller olyckshändelse.

Säkerheten skall frisläppas omedelbart efter det att ett sådant bevis har framlagts.

Om emellertid tidsfristen enligt punkt 1 a inte har iakttagits, skall det säkerhetsbelopp som skall frisläppas minskas med

15 %, och med

2 % av det återstående beloppet för varje dags överskridande.

De belopp som inte frisläpps skall anses vara förverkade och skall behållas som tull.

3.   Om det bevis som avses i punkt 2 inte framläggs inom 180 dagar från importdagen, skall säkerheten anses vara förverkad och behållas som tull.

Om sådant bevis inte har framlagts inom den period på 180 dagar som föreskrivs i första stycket men framläggs inom sex månader efter dessa 180 dagar, skall det förverkade beloppet återbetalas, minskat med 15 % av säkerheten.

Artikel 8

Bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1445/95 skall tillämpas om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 35. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 360/2004 (EUT L 63, 28.2.2004, s. 13).

(3)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 636/2004 (EUT L 100, 6.4.2004, s. 25).

(4)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5.


BILAGA I

Fax (32-2) 299 85 70

E-post: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Tillämpning av förordning (EG) nr 1202/2004

Löpnummer: 09.4005

Image


BILAGA II

SÄKERHETER

Nötkreatur av hankön för gödning

(KN-nummer)

Belopp i euro per djur

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


BILAGA III

Uppgifter som avses i artikel 5.2 c

—   Spanska: Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 1202/2004]

—   Tjeckiska: Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 1202/2004)

—   Danska: Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 1202/2004)

—   Tyska: Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1202/2004)

—   Estniska: Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 1202/2004)

—   Grekiska: Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/2004]

—   Engelska: Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 1202/2004)

—   Franska: Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 1202/2004]

—   Italienska: Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 1202/2004]

—   Lettiska: Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 1202/2004)

—   Litauiska: Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 1202/2004)

—   Ungerska: Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (1202/2004/EK rendelet)

—   Nederländska: Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 1202/2004)

—   Polska: Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 1202/2004)

—   Portugisiska: Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 1202/2004]

—   Slovakiska: Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm (nariadenie (ES) č. 1202/2004)

—   Slovenska: Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 1202/2004)

—   Finska: Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 1202/2004)

—   Svenska: Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 1202/2004)


30.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1203/2004

av den 29 juni 2004

om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fryst kött av nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0202 och produkter som omfattas av KN-nummer 0206 29 91 (1 juli 2004–30 juni 2005)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 32.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt WTO:s lista CXL skall gemenskapen öppna en årlig importkvot på 53 000 ton för fryst nötkött med KN-nummer 0202 och för produkter med KN-nummer 0206 29 91 (löpnummer 09.4003). Det bör fastställas tillämpningsföreskrifter för kvotåret 2004/2005 som inleds den 1 juli 2004.

(2)

Kvoten för 2003/2004 förvaltades i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 780/2003 av den 7 maj 2003 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fryst nötkött med KN-nummer 0202 och produkter med KN-nummer 0206 29 91 (1 juli 2003–30 juni 2004) (2). I den förordningen fastställs strikta kriterier för deltagande, i syfte att undvika registrering av fiktiva aktörer. Dessutom hindrade de skärpta reglerna om användningen av importlicenser spekulativ handel med licenser.

(3)

Erfarenheten har dock visat att det inte har kunnat garanteras att medlemsstaterna tillämpar förvaltningsbestämmelserna på ett och samma sätt och kvoten fortsätter att utsättas för aktörernas spekulation, särskilt på grund av den fördelningsmetod som föreskrivs under delkvot II i förordning (EG) nr 780/2003. För att undvika att denna situation blir bestående och för att förvaltningen skall bli effektiv är det lämpligt att införa en förvaltningsmetod som bygger på kriterier för importmängden så att kvoterna tilldelas professionella aktörer som kan importera nötkött utan spekulation.

(4)

Det bör fastställas en referensperiod för stödberättigande import. Perioden bör vara lång nog för att visa en representativ import och ligga nära i tiden så att den kan ge en bild av den senaste utvecklingen i handeln.

(5)

Aktörer i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (nedan kallade ”de nya medlemsstaterna”) bör få ansöka på grundval av import från länder som för dem var tredjeländer fram till den 30 april 2004.

(6)

Av kontrollskäl bör ansökningar om importrättigheter lämnas in i den medlemsstat där aktören är momsregistrerad.

(7)

För att förhindra spekulation bör det fastställas en säkerhet för importrättigheter för alla som ansöker om kvoter.

(8)

För att tvinga aktörerna att ansöka om importlicenser för alla beviljade importrättigheter bör det fastställas att denna skyldighet är ett primärt krav i den mening som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (3).

(9)

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4) och kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (5) bör tillämpas på importlicenser som utfärdas enligt denna förordning, utom när undantag bör göras.

(10)

Förvaltningskommittén för nötkött har inte avgivit något yttrande inom den tid som ordföranden bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För fryst nötkött med KN-nummer 0202 och för produkter med KN-nummer 0206 29 91 öppnas härmed en tullkvot på sammanlagt 53 000 ton, uttryckt som urbenat kött för perioden 1 juli 2004–30 juni 2005.

Tullkvoten skall ha löpnummer 09.4003.

2.   Den värdetull enligt Gemensamma tulltaxan som skall tillämpas på den kvot som anges i punkt 1 skall vara 20 %.

Artikel 2

Vid tillämpning av denna förordning

a)

skall 100 kilo kött med ben motsvara 77 kilo urbenat kött,

b)

avses med ”fryst kött” fryst kött med en inre temperatur på – 12 oC eller lägre vid införseln till gemenskapens tullområde.

Artikel 3

1.   Aktörer i gemenskapen får ansöka om importrättigheter på grundval av en referenskvantitet som skall vara de kvantiteter nötkött som omfattas av KN-numren 0201, 0202, 0206 10 95 eller 0206 29 91 och som importerats av aktören eller för dennes räkning enligt tillämpliga tullbestämmelser mellan den 1 januari 2003 och den 30 april 2004.

Aktörer i de nya medlemsstaterna får ansöka om importrättigheter på grundval av import under den period och av de produkter som avses i första stycket från länder som för dem var tredjeländer till och med den 30 april 2004.

2.   Ett företag som bildats genom fusion av två företag som var för sig hade en referensimport får använda dessa referenskvantiteter som grund för en ansökan.

3.   Det bevis på import som avses i punkt 1 skall åtfölja ansökan om importrättigheter som en attesterad kopia till mottagaren av tulldeklarationen om övergång till fri omsättning.

Artikel 4

1.   Senast kl. 13:00, lokal tid i Bryssel, den andra fredagen efter den dag då den här förordningen offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning skall ansökningarna om importrättigheter nå den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den sökande är momsregistrerad.

Alla kvantiteter som i enlighet med artikel 3 anges som referenskvantitet skall anses utgöra de importrättigheter som ansökan avser.

2.   Efter kontroll av de inlämnade dokumenten skall medlemsstaten till kommissionen, senast den fjärde fredagen efter den dag då den här förordningen offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, överlämna en förteckning över dem som ansöker om importrättigheter inom ramen för kvoterna i artikel 1.1, med de sökandes namn och adresser samt uppgift om de kvantiteter stödberättigande kött som importerats under referensperioden i fråga.

3.   De uppgifter som avses i punkt 2, även om inga ansökningar har lämnats in, skall meddelas via fax eller e-post, med användande av formuläret i bilaga I.

Artikel 5

Kommissionen skall snarast möjligt fatta beslut om i vilken omfattning importrättigheter inom den kvot som föreskrivs i artikel 1.1 får beviljas. Om ansökningarna om importrättigheter överskrider den tillgängliga kvantitet som anges i artikel 1.1 skall kommissionen fastställa en nedsättningskoefficient.

Artikel 6

1.   För att en ansökan om importrättigheter skall vara giltig skall den åtföljas av en säkerhet på 6 euro per 100 kg urbenad vikt.

2.   Om tillämpningen av den nedsättningskoefficient som avses i artikel 5 leder till att det beviljas färre importrättigheter än vad aktörerna ansökt om skall säkerheten frisläppas proportionellt och utan dröjsmål.

3.   En ansökan om en eller flera importlicenser som sammanlagt uppgår till de importrättigheter som beviljats skall vara ett primärt krav i den mening som avses i artikel 20.2 i förordning (EEG) nr 2220/85.

Artikel 7

1.   De beviljade kvantiteterna får endast importeras mot uppvisande av en eller flera importlicenser.

2.   Ansökningar om licenser får endast lämnas in i den medlemsstat där den sökande har beviljats importrättigheter inom den kvot som föreskrivs i artikel 1.1.

Varje utfärdande av en importlicens skall medföra en motsvarande minskning av de beviljade importrättigheterna.

3.   Licensansökan och licensen skall innehålla följande uppgifter:

a)

I fält 20, en av de uppgifter som anges i bilaga II.

b)

I fält 16, en av följande KN-nummergrupper:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91.

Artikel 8

1.   Förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1445/95 skall tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

2.   Enligt artikel 50.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall hela den tull enligt Gemensamma tulltaxan som tillämpas den dag då tulldeklarationen om övergång till fri omsättning godkänns tas ut på alla kvantiteter som importeras utöver de kvantiteter som anges i importlicensen.

3.   Ingen licens är giltig efter den 30 juni 2005.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 114, 8.5.2003, s. 8.

(3)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 673/2004 (EUT L 105, 14.4.2004, s. 17).

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 636/2004 (EUT L 100, 6.4.2004, s. 25).

(5)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 35. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 360/2004 (EUT L 63, 28.2.2004, s. 13).


BILAGA I

Fax (32-2) 299 85 70

E-post: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Tillämpning av förordning (EG) nr 1203/2004

Löpnummer 09.4003

Image


BILAGA II

Förteckning över de uppgifter som avses i artikel 7.3 a

—   på spanska: Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 1203/2004]

—   på tjeckiska: Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 1203/2004)

—   på danska: Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 1203/2004)

—   på tyska: Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1203/2004)

—   på estniska: Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 1203/2004)

—   på grekiska: Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 1203/2004]

—   på engelska: Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 1203/2004)

—   på franska: Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 1203/2004]

—   på italienska: Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. v/2004]

—   på lettiska: Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 1203/2004)

—   på litauiska: Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 1203/2004)

—   på ungerska: Fagyasztott szarvasmarhahús (1203/EK rendelet)

—   på nederländska: Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 1203/2004)

—   på polska: Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 1203/2004)

—   på portugisiska: Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 1203/2004]

—   på slovakiska: Zmrazené hovädzie mäso (Smernica (ES) č. 1203/2004)

—   på slovenska: Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 1203/2004)

—   på finska: Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 1203/2004)

—   på svenska: Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 1203/2004)


30.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1204/2004

av den 29 juni 2004

om öppnande och förvaltning av en tullkvot för levande nötkreatur med en vikt av mellan 80 och 300 kg med ursprung i Bulgarien eller Rumänien (1 juli 2004–30 juni 2005)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 32.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Öppnande av vissa årliga tullkvoter föreskrivs i rådets beslut 2003/18/EG av den 19 december 2002 om ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden (2), och i rådets beslut 2003/286/EG av den 8 april 2003 om ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Bulgarien, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden (3). Närmare bestämt rör det sig om tullkvoter på 153 000 levande nötkreatur med en vikt av mellan 80 och 300 kg (löpnummer 09.4537) och med ursprung i vissa tredjeländer, bland annat Bulgarien och Rumänien, på villkoren i bilaga Aa till de protokoll som fogats till respektive beslut. Tillämpningsföreskrifter för denna tullkvot antogs genom kommissionens förordning (EG) nr 1247/1999 av den 16 juni 1999 om upprättande av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för levande nötkreatur med en vikt av mellan 80 och 300 kg med ursprung i vissa tredje länder (4).

(2)

Utom för Bulgarien och Rumänien gäller tullkvoten också för Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen och Slovakien. Med hänsyn till de sistnämnda ländernas samt Cyperns, Maltas och Sloveniens anslutning – och i avvaktan på resultaten från förhandlingarna om nya tariffmedgivanden för Bulgarien och Rumänien – bör det i förvaltningsreglerna för tullkvoten fastställas att den tillgängliga kvantiteten med avseende på Bulgarien och Rumänien fördelas på lämpligt sätt över perioden 1 juli 2004–30 juni 2005 i enlighet med artikel 32.4 i förordning (EG) nr 1254/1999.

(3)

Med hänsyn till de traditionella mönstren för handeln mellan gemenskapen, Bulgarien och Rumänien bör det fastställas kvoter för tre perioder med beaktande av försörjningen med levande kreatur med ursprung i Bulgarien och Rumänien under referensperioden 1 juli 2000–30 juni 2003. När de pågående förhandlingarna om tilläggsprotokoll till respektive lands Europaavtal har avslutats och ratificerats, kommer de nya förvaltningsreglerna att tillämpas från och med dagen för de nya medgivandenas ikraftträdande.

(4)

För att man skall kunna sörja både för en jämnare fördelning av kvoten och ett ekonomiskt lönsamt antal djur per ansökan, bör en nedre och en övre gräns för antalet djur gälla för varje ansökan om importlicenser.

(5)

För att undvika spekulation bör de tillgängliga kvantiteterna inom kvoten ställas till sådana aktörers förfogande som kan visa att de bedriver en seriös verksamhet och importerar en icke obetydlig kvantitet från tredjeland. Mot denna bakgrund och för en effektiv förvaltnings skull bör det av de berörda aktörerna krävas att de under 2003 har importerat minst 100 djur, eftersom ett parti på 100 djur får betraktas som ekonomiskt lönsamt. Aktörer i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien bör för uppfyllandet av detta kriterium tillåtas räkna med importer från sådana länder som för dem var tredjeland under 2003.

(6)

För kontrollen av dessa kriterier krävs att ansökan lämnas in i den medlemsstat där importören är upptagen i registret för mervärdesskatt.

(7)

För att undvika spekulation bör importörer som den 1 januari 2004 inte längre bedrev handel med levande nötkreatur nekas tillgång till kvoten, och licenserna får inte kunna överlåtas.

(8)

De kvantiteter för vilka ansökan om importlicens kan göras bör tilldelas efter en viss betänketid och eventuellt med tillämpning av en enhetlig procentsats för nedsättning.

(9)

Systemet bör administreras med hjälp av importlicenser. Det bör för detta ändamål införas närmare bestämmelser om inlämnande av ansökningar och om de uppgifter som skall lämnas i ansökningar och licenser, i förekommande fall som tillägg till relevanta bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (5) och i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (6).

(10)

Erfarenheten visar att det för en korrekt förvaltning av kvoten också krävs att licensinnehavaren verkligen är importör. En importör bör därför aktivt delta i uppköp, transport och import av djuren i fråga. Uppvisande av bevis för sådan verksamhet bör därför också vara ett primärt krav när det gäller säkerheten för licensen.

(11)

För säkerställande av en strikt statistisk kontroll av de djur som importeras inom kvoten får den tolerans som avses i artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/2000 inte tillämpas.

(12)

Förordning (EG) nr 1247/1999 bör därför upphävas och ersättas av denna förordning.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Under perioden 1 juli 2004–30 juni 2005 får 153 000 levande nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 eller 0102 90 49, med en vikt av mellan 80 och 300 kg och med ursprung i Bulgarien eller Rumänien, importeras i enlighet med denna förordning och med förbehåll för de nedsättningar som senare förhandlas fram mellan gemenskapen och dessa länder.

Tullkvoten skall ha löpnummer 09.4537.

2.   Tullsatsen skall sänkas med 90 %.

3.   Kvantiteterna enligt punkt 1 skall fördelas över den period som avses i samma punkt enligt följande:

a)

33 000 levande nötkreatur under perioden 1 juli 2004–31 december 2004.

b)

60 000 levande kreatur under perioden 1 januari 2005–31 mars 2005.

c)

60 000 levande kreatur under perioden 1 april 2005–30 juni 2005.

4.   Om kvantiteten i licensansökningarna för någon av de perioder som avses i punkt 3 a och 3 b understiger den ifrågavarande periodens tillgängliga kvantitet, skall den berörda periodens resterande kvantitet läggas till kvantiteten för nästföljande period.

Artikel 2

1.   För att få ta del av den kvot som avses i artikel 1 krävs att de som ansöker om importlicenser är fysiska eller juridiska personer som vid ansökningstillfället på ett för de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten tillfredsställande sätt kan bevisa att de under 2003 har importerat minst 100 djur som omfattas av HS-undernummer 0102 90.

De sökande skall vara införda i ett nationellt register för mervärdesskatt.

2.   Aktörer i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien får ansöka om importlincenser på grundval av importer enligt punkt 1 från sådana länder som för dem var tredjeland under 2003.

3.   Som bevis för import gäller endast tulldokument om övergång till fri omsättning, som i vederbörlig ordning bestyrkts av tullmyndigheterna och där sökanden i fråga uppges som mottagare.

Medlemsstaterna får godta en kopia av detta dokument, som i vederbörlig ordning bestyrkts av den utfärdande myndigheten. Om en sådan kopia godtas, skall medlemsstaten för varje berörd sökande anmäla detta i det meddelande som avses i artikel 3.5.

4.   Aktörer som den 1 januari 2004 hade avbrutit sin handelsverksamhet med tredjeland inom nötköttssektorn får inte ansöka om licenser.

5.   Ett företag som bildats genom fusion av företag som vart för sig hade en referensimport på minst den mängd som anges i punkt 1 får lägga dessa referensimporter till grund för sin ansökan.

Artikel 3

1.   Ansökan om importlicenser får endast lämnas in i den medlemsstat där den sökande är upptagen i ett nationellt register för mervärdesskatt.

2.   Ansökan om importlicenser för var och en av perioderna enligt artikel 1.3 skall avse

a)

minst 100 djur,

b)

högst 5 % av den tillgängliga kvantiteten.

Om ansökan avser en större kvantitet än den i punkt 1 b, skall endast kvantiteten i punkt 1 b beaktas.

3.   Ansökan om importlicenser skall lämnas in under de första tio arbetsdagarna i respektive period enligt artikel 1.3. Ansökan avseende den första perioden skall dock lämnas in senast den andra torsdagen efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

4.   En sökande får endast lämna in en ansökan för var och en av de perioder som nämns i artikel 1.3. Om samma sökande lämnar in fler än en ansökan, skall ingen av dessa ansökningar behandlas.

5.   Efter kontroll av dokumenten skall medlemsstaterna, senast den femte arbetsdagen efter det att perioden för inlämnande av ansökningar löpt ut, till kommissionen lämna en förteckning över de sökande med adressuppgifter och över kvantiteterna i deras ansökningar.

Alla meddelanden, även om att ingen ansökan har lämnats in, skall skickas per fax eller e-post, och om ansökningar har inlämnats skall förlagan i bilaga I användas.

Artikel 4

1.   Efter anmälan enligt artikel 3.5 skall kommissionen snarast möjligt besluta i vilken utsträckning ansökningarna kan godkännas.

2.   Om kvantiteten i licensansökningarna enligt artikel 3 överstiger de kvantiteter som finns tillgängliga för perioden i fråga, skall kommissionen fastställa en enhetlig procentsats för nedsättning av de sökta kvantiteterna.

Om den nedsättningskoefficient som avses i första stycket resulterar i en kvantitet på mindre än 100 djur per ansökan, skall partier på 100 djur fördelas mellan de berörda medlemsstaterna genom lottdragning. Om den återstående kvantiteten är mindre än 100 djur, skall den anses utgöra ett enda parti.

3.   När väl kommissionen har beslutat att godkänna ansökningarna, skall licenserna utfärdas så snart som möjligt.

Artikel 5

1.   Importlicenserna skall utfärdas i den ansökande aktörens namn.

2.   Ansökan om importlicens, och licenserna, skall innehålla följande uppgifter:

a)

Ursprungslandet i fält 8.

b)

I fält 16, följande grupp av KN-nummer: 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49.

c)

I fält 20, kvotens löpnummer (09.4537) och minst en av hänvisningarna i bilaga II.

Licensen medför skyldighet att importera från det land som anges i led a.

Artikel 6

1.   Utan hinder av artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 får importlicenser, som har utfärdats i enlighet med den här förordningen, inte överlåtas, och de ger tillgång till tullkvoten endast om de är utfärdade i samma namn och med samma adress som uppges för mottagaren i de tulldeklarationer om övergång till fri omsättning som åtföljer dem.

2.   Genom avvikelse från artikel 3 i förordning (EG) nr 1445/95 skall importlicenser som utfärdats enligt artikel 1.3 a vara giltiga i 150 dagar. Inga importlicenser skall gälla efter den 30 juni 2005.

3.   Säkerheten för importlicensen skall vara 20 euro per djur och skall lämnas in av den sökande tillsammans med licensansökan.

4.   De utfärdade licenserna är giltiga i hela gemenskapen.

5.   Enligt artikel 50.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall hela den tull enligt Gemensamma tulltaxan som tillämpas den dag då tulldeklarationen om övergång till fri omsättning godkänns tas ut på alla kvantiteter som importeras utöver de kvantiteter som anges i importlicensen.

6.   Utan hinder av bestämmelserna i avdelning III avsnitt 4 i förordning (EG) nr 1291/2000 får säkerheten inte frisläppas förrän bevis har uppvisats på att licensinnehavaren har varit kommersiellt och logistiskt ansvarig för inköp, transport och klarering för fri omsättning av de berörda djuren. Bevisen skall åtminstone utgöras av följande:

a)

En faktura, i original eller bestyrkt kopia, som i licensinnehavarens namn skrivits ut av säljaren eller säljarens företrädare, som båda skall vara etablerade i det exporterande tredjelandet, samt licensinnehavarens betalningsbevis eller bevis på att licensinnehavaren har öppnat en ouppsägbar remburs till förmån för säljaren.

b)

Konossement eller i tillämpliga fall väg- eller lufttransportdokument, utfärdat i licensinnehavarens namn för de berörda djuren.

c)

Kopia nr 8 av formulär IM4, på vilken det i fält 8 endast anges licensinnehavarens namn och adress.

Artikel 7

Djuren skall omfattas av de tullar som avses i artikel 1 mot uppvisande av antingen ett varucertifikat EUR.1, utfärdat av det exporterande landet i enlighet med protokoll nr 4 till Europaavtalen med Bulgarien och Rumänien, eller av en fakturadeklaration utfärdad av exportören i enlighet med bestämmelserna i nämnda protokoll.

Artikel 8

Bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1445/95 skall tillämpas om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 9

Förordning (EG) nr 1247/1999 skall upphöra att gälla. Ansökningar om importtillstånd som skulle ha kunnat inges enligt förordning (EG) nr 1247/1999 skall avslås automatiskt.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 8, 14.1.2003, s. 18.

(3)  EUT L 102, 24.4.2003, s. 60.

(4)  EGT L 150, 17.6.1999, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1144/2003 (EUT L 160, 28.6.2003, s. 44).

(5)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 35. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 852/2003 (EUT L 123, 17.5.2003, s. 9).

(6)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 325/2003 (EUT L 47, 21.2.2003, s. 21).


BILAGA I

Fax (32-2) 299 85 70

E-post: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Tillämpning av förordning (EG) nr 1204/2004

Löpnummer: 09.4537

Image


BILAGA II

Hänvisningar enligt artikel 5.2 c

—   Spanska: Reglamento (CE) no 1204/2004

—   Tjeckiska: Nařízení (ES) č. 1204/2004

—   Danska: Forordning (EF) nr. 1204/2004

—   Tyska: Verordnung (EG) Nr. 1204/2004

—   Estniska: Määrus (EÜ) nr 1204/2004

—   Grekiska: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1204/2004

—   Engelska: Regulation (EC) No 1204/2004

—   Franska: Règlement (CE) no 1204/2004

—   Italienska: Regolamento (CE) n. 1204/2004

—   Lettiska: Regula (EK) Nr. 1204/2004

—   Litauiska: Reglamentas (EB) Nr. 1204/2004

—   Ungerska: Az 1204/2004/EK rendelet

—   Nederländska: Verordening (EG) nr. 1204/2004

—   Polska: Rozporządzenie (WE) nr 1204/2004

—   Portugisiska: Regulamento (CE) n.o 1204/2004

—   Slovakiska: Nariadenie (ES) č. 1204/2004

—   Slovenska: Uredba (ES) št. 1204/2004

—   Finska: Asetus (EY) N:o 1204/2004

—   Svenska: Förordning (EG) nr 1204/2004


30.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/39


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1205/2004

av den 29 juni 2004

om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, bordsdruvor, äpplen och persikor)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 35.3 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 (2) fastställs tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för frukt och grönsaker.

(2)

Enligt artikel 35.1 i förordning (EG) nr 2200/96 får gemenskapens exportprodukter, i den utsträckning det är nödvändigt för att möjliggöra ekonomiskt betydande export, omfattas av ett exportbidrag som skall fastställas med hänsyn till de begränsningar som följer av de avtal som slutits i enlighet med artikel 300 i fördraget.

(3)

Enligt artikel 35.2 i förordning (EG) nr 2200/96 är det lämpligt att se till att de handelsflöden som härrör från det redan existerande bidragssystemet inte störs. Därför, och eftersom exporten av frukt och grönsaker är säsongsbunden, finns det anledning att fastställa de föreskrivna kvantiteterna per produkt på grundval av den exportbidragsnomenklatur som fastställs genom kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (3). Dessa kvantiteter bör fördelas med hänsyn till de aktuella produkternas begränsade hållbarhet.

(4)

Enligt artikel 35.4 i förordning (EG) nr 2200/96 skall bidragen fastställas med hänsyn till den aktuella situationen eller den förväntade utvecklingen dels för priserna och tillgången på frukt och grönsaker på gemenskapsmarknaden, dels för de priser som tillämpas inom internationell handel. Hänsyn bör också tas till kostnaderna för marknadsföring och transport, liksom till den ekonomiska aspekten av den planerade exporten.

(5)

Enligt artikel 35.5 i förordning (EG) nr 2200/96 skall priserna på gemenskapsmarknaden fastställas med hänsyn till de priser som är mest förmånliga ur exporthänseende.

(6)

Situationen inom den internationella handeln eller särskilda krav från vissa marknader kan göra det nödvändigt att differentiera bidraget för en viss produkt beroende på dess destination.

(7)

Tomater, apelsiner, bordsdruvor, äpplen och persikor av klasserna Extra, I och II i gemenskapens handelsnormer får för närvarande exporteras i en ekonomiskt sett betydande omfattning.

(8)

För att möjliggöra ett maximalt utnyttjande av de tillgängliga resurserna, och med beaktande av gemenskapens exportstruktur, är det lämpligt att använda anbudsinfordringar och att fastställa vägledande bidragsbelopp och kvantiteter för den berörda perioden.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En anbudsinfordran inleds för tilldelningen av exportlicenser inom system A3. De berörda produkterna, perioden för anbudsinlämning, vägledande bidragssatser och vilka kvantiteter som omfattas fastställs i bilagan.

2.   De licenser som utfärdats för livsmedelsbistånd och som avses i artikel 16 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (4), får inte hänföras till de bidragsberättigande kvantiteter som avses i bilagan till den här förordningen.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.6 i förordning (EG) nr 1961/2001 skall giltighetstiden för A3-licenser vara tre månader.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 268, 9.10.2001, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 537/2004 (EUT L 86, 24.3.2004, s. 9).

(3)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2180/2003(EUT L 335, 22.12.2003, s. 51).

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.


BILAGA

ANBUDSINFORDRAN FÖR TILLDELNING AV EXPORTLICENSER ENLIGT SYSTEM A3 INOM SEKTORN FÖR FRUKT OCH GRÖNSAKER (TOMATER, APELSINER, BORDSDRUVOR, ÄPPLEN OCH PERSIKOR)

Period för anbudsinlämning: 5–6 juli 2004

Produktkod (1)

Destination (2)

Vägledande bidragsbelopp

(euro/ton netto)

Kvantiteter

(ton)

0702 00 00 9100

F08

30

1 874

0805 10 10 9100

0805 10 30 9100

0805 10 50 9100

A00

25

615

0806 10 10 9100

A00

19

6 627

0808 10 20 9100

0808 10 50 9100

0808 10 90 9100

F04, F09

30

2 541

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

13

9 708


(1)  Produktkoderna fastställs i förordning (EEG) nr 3846/87.

(2)  Destinationskoderna i ”A” fastställs i bilaga II till förordning (EEG) nr 3846/87. De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). De övriga destinationerna innebär följande:

F03

Alla destinationer utom Schweiz.

F04

Hongkong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Nya Guinea, Laos, Kambodja, Vietnam, Japan, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexiko och Costa Rica.

F08

Alla destinationer utom Bulgarien.

F09

Följande destinationer:

Norge, Island, Grönland, Färöarna, Rumänien, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien och Montenegro, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, Saudiarabien, Bahrain, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten (Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, Umm al-Qaywayn, Ras al-Khayma, Fujayra), Kuwait, Yemen, Syrien, Iran, Jordanien, Bolivia, Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador och Colombia.

Länder och territorier i Afrika med undantag för Sydafrika.

De destinationer som fastställs i artikel 36 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11).


30.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/42


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1206/2004

av den 29 juni 2004

om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst kött av nötkreatur och andra oxdjur avsett för bearbetning (1 juli 2004-30 juni 2005)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 32.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt Världshandelsorganisationens lista CXL skall kommissionen öppna en årlig importtullkvot på 50 700 ton fryst kött av nötkreatur och andra oxdjur avsett för bearbetning. Det bör fastställas tillämpningsföreskrifter för kvotåret 2004/2005 som inleds den 1 juli 2004.

(2)

Import av fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur inom ramen för tullkvoten skall omfattas av de importtullar och villkor som fastställs under löpnummer 13 i bilaga 7 till del 3 i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (2). Tullkvoten bör fördelas på dessa två importordningar och vid fördelningen bör erfarenheten från tidigare import av samma slag beaktas.

(3)

För att undvika spekulation bör tillgång till kvoten förbehållas aktiva bearbetningsföretag som genomför bearbetningen i en bearbetningsanläggning som är godkänd i enlighet med artikel 8 i rådets direktiv 77/99/EEG av den 21 december 1976 om hygienproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen (3), eller, när det gäller bearbetningsföretag i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, de som har godkänts för export till gemenskapen av bearbetade köttprodukter i enlighet med rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, svin och färskt kött (4).

(4)

Import till gemenskapen inom ramen för tullkvoten får endast ske mot uppvisande av en importlicens enligt artikel 29.1 första stycket i förordning (EG) nr 1254/1999. Licenserna skall kunna utfärdas efter tilldelningen av importrättigheter, på grundval av ansökningar från bearbetningsföretag som har rätt att ansöka om licens. Bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (5) och kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (6) bör tillämpas på importlicenser som utfärdats enligt denna förordning.

(5)

För att undvika spekulation bör importlicenser endast utfärdas till bearbetningsföretagen för de kvantiteter för vilka de har tilldelats importrättigheter. Av samma skäl bör dessutom säkerheten ställas samtidigt som ansökan om importrättigheter lämnas in. En licensansökan som svarar mot tilldelade rättigheter bör vara ett primärt krav i den mening som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (7).

(6)

För att de kvantiteter som finns tillgänliga inom kvoten skall kunna utnyttjas fullt ut bör det fastställas en sista dag för inlämnande av importlicensansökningar och det bör föreskrivas bestämmelser om en tilldelningen av nya kvantiteter som inte täcks av de licensansökningar som lämnats in före den dagen. Erfarenheterna visar att tilldelningen bör begränsas till de bearbetningsföretag som har omvandlat alla de importrättigheter som de ursprungligen tilldelats till importlicenser.

(7)

Tillämpningen av denna tullkvot kräver en noggrann övervakning av importen och effektiva kontroller av importprodukternas användning och destination. Bearbetning bör därför tillåtas endast i den anläggning som anges i importlicensen.

(8)

En säkerhet bör ställas som garanti för att det importerade köttet används enligt bestämmelserna för tullkvoten. Säkerhetsbeloppet bör fastställas med beaktande av skillnaden mellan de tullar som är tillämpliga inom och utanför kvotordningen.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En importtullkvot på 50 700 ton fryst kött, med ben, av nötkreatur eller andra oxdjur enligt KN-nummer 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 eller 0206 29 91, avsett för bearbetning i gemenskapen (nedan kallad ”kvoten”) öppnas härmed för perioden 1 juli 2004–30 juni 2005 enligt de villkor som fastställs i den här förordningen.

Artikel 2

1.   Vid tillämpningen av den här förordningen skall med ”A-produkt” avses en bearbetad produkt som omfattas av KN-nummer 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 eller 1602 50 80 och som inte innehåller något annat kött än kött av nötkreatur eller andra oxdjur, med en kollagenhalt/proteinhalt på högst 0,45 % och som innehåller minst 20 viktprocent magert kött (dock inte slaktbiprodukter och fett), där köttet och köttskyn står för minst 85 % av nettovikten.

Kollagenhalten skall anses vara hydroxyprolinhalten multiplicerad med faktorn 8. Hydroxyprolinhalten skall bestämmas i enlighet med ISO-metod 3496-1994.

Innehållet av kött utan fett skall bestämmas enligt det förfarande som beskrivs i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 2429/86 (8).

Slaktbiprodukter skall inbegripa följande: huvud och delar därav (även öron), fötter, svans, hjärta, juver, lever, njure, bräss (thymus- och bukspottkörtel), hjärna, lungor, hals, njurtapp, mjälte, tunga, bukhinna, ryggrad, ätbara hinnor, reproduktionsorgan (dvs. livmoder, äggstockar, testiklar) sköldkörtel, hypofys.

Produkten skall undergå en värmebehandling som är tillräcklig för att köttproteinerna skall koagulera i hela produkten, som därför inte visar spår av någon rosafärgad vätska i snittytan när produkten skärs längs en linje som går genom den tjockaste delen.

2.   Vid tillämpning av den här förordningen skall med ”B-produkt” avses en bearbetad produkt som innehåller annat kött av nötkreatur eller andra oxdjur än

a)

sådana produkter som specificeras i artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 1254/1999, eller

b)

sådana produkter som avses i punkt 1.

En bearbetad produkt enligt KN-nummer 0210 20 90 som har torkats eller rökts så att det färska köttets färg och konsistens helt har försvunnit och vars vattenkvot/proteinkvot inte överstiger 3,2 skall anses vara en B-produkt.

Artikel 3

1.   Den totala kvantitet som avses i punkt 1 skall delas upp i följande två kvantiteter:

a)

40 000 ton fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för framställning av A-produkter,

b)

10 700 ton fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för framställning av B-produkter.

2.   Tullkvoten skall omfatta följande löpnummer:

09.4057 för den kvantitet som avses i punkt 1 a,

09.4058 för den kvantitet som avses i punkt 1 b.

3.   De importtullar för fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur som gäller inom ramen för tullkvoten fastställs under löpnummer 13 i bilaga 7 till del 3 i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87.

Artikel 4

1.   Ansökan om importrättigheter inom ramen för tullkvoten får endast lämnas in av en av följande bearbetningsföretag eller på ett sådant företags vägnar:

a)

Bearbetningsföretag godkända i enlighet med artikel 8 i direktiv 77/99/EG, som minst en gång sedan den 1 juli 2003 varit verksamma inom sektorn för framställning av bearbetade produkter innehållande kött av nötkreatur eller andra oxdjur.

b)

Bearbetningsföretag i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien godkända för export till gemenskapen enligt kapitel 4 och 5 i direktiv 72/462/EEG, som minst en gång sedan den 1 juli 2003 varit verksamma inom sektorn för framställning av bearbetade produkter innehållande kött av nötkreatur eller andra oxdjur.

För var och en av de kvantiteter som avses i artikel 3.1 får endast en ansökan om importrättigheter som inte överskrider 10 % av varje tillgänglig kvantitet accepteras för varje godkänd bearbetningsanläggning.

Ansökningar om importrättigheter får endast lämnas in i den medlemsstat där bearbetningsföretaget är momsregistrerat.

2.   En säkerhet på 6 euro per 100 kg skall ställas i samband med ansökan om importrättigheter.

3.   Bevis på att villkoren i punkt 1 första stycket är uppfyllda skall lämnas in tillsammans med ansökan om importrättigheter.

Den behöriga nationella myndigheten skall fastställa vilka skriftliga bevis om uppfyllande av villkoren som kan godtas.

Artikel 5

1.   Alla ansökningar om importrättigheter för framställning av A-produkter eller B-produkter skall uttryckas som kött med ben.

Vid tillämpningen av denna punkt skall 100 kg kött med ben, av nötkreatur eller andra oxdjur, anses motsvara 77 kg benfritt kött, av nötkreatur eller andra oxdjur.

2.   Alla ansökningar om importrättigheter för framställning av A-produkter respektive B-produkter skall ha inkommit till den behöriga myndigheten senast den andra fredagen efter dagen för offentliggörandet av den här förordningen i Europeiska unionens officiella tidning kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel).

3.   Medlemsstaterna skall senast den fjärde fredagen efter offentliggörandet av den här förordningen i Europeiska unionens officiella tidning till kommissionen överlämna en förteckning över de sökande samt de kvantiteter som är föremål för en ansökan inom ramen för var och en av de två kategorierna, tillsammans med godkännandenumren för bearbetningsanläggningarna i fråga.

Alla meddelanden, även meddelanden om att inga ansökningar har lämnats in, skall sändas via fax eller e-post enligt förlagorna i bilagorna I och II.

4.   Kommissionen skall så snart som möjligt fastställa i vilken utsträckning ansökningarna kan godkänans, eventuellt uttryckt i procentuell andel av de begärda kvantiteterna.

Artikel 6

1.   Vid all import av fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur för vilken importrättigheter har tilldelats enligt artikel 5.4 skall en importlicens läggas fram.

2.   När det gäller den säkerhet som avses i artikel 4.2 skall en ansökan om importlicenser motsvarande de tilldelade importrättigheterna utgöra ett primärt krav enligt artikel 20.2 i förordning (EEG) nr 2220/85.

När kommissionen fastställer en nedsättningskoefficient med tillämpning av artikel 5.4, skall den ställda säkerheten frisläppas för den del av importrättigheterna som omfattats av ansökan men för vilken ingen tilldelning skett.

3.   Ett bearbetningsföretag får, inom ramen för de importrättigheter det tilldelats, ansöka om importlicenser till och med den 18 februari 2005.

4.   Importrättigheter som tilldelas bearbetningsföretagen ger dem rätt till importlicenser för kvantiteter motsvarande de tilldelade rättigheterna.

Licensansökningar får lämnas in endast

a)

i den medlemsstat där ansökan om importrättigheter har lämnats in,

b)

av bearbetningsföretag som har tilldelats importrättigheter eller på ett sådant företags vägnar.

5.   Vid importtillfället skall en säkerhet ställas hos den behöriga myndigheten som garanti för att det bearbetningsföretag som har tilldelats importrättigheter inom tre månader från och med importdagen bearbetar hela den importerade kvantiteten kött till de föreskrivna färdiga produkterna, i den anläggning som anges i licensansökan.

Säkerhetsbeloppen fastställs i bilaga III.

Artikel 7

Om inget annat föreskrivs i den här förordningen, skall förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1445/95 tillämpas.

Artikel 8

1.   I licensansökan och på licensen skall följande anges:

a)

I fält 8, ursprungslandet.

b)

I fält 16, ett av de KN-nummer som anges i artikel 1.

c)

I fält 20, minst en av de uppgifter som anges i bilaga IV.

2.   Importlicenserna skall vara giltiga i 120 dagar från och med den faktiska utfärdandedagen i den mening som avses i artikel 23.1 i förordning (EG) nr 1291/2000. Ingen licens är giltig efter den 30 juni 2005.

3.   Med tillämpning av artikel 50.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall hela den tull enligt Gemensamma tulltaxan som är tillämplig dagen för övergång till fri omsättning tas ut för kvantiteter som importeras utöver den kvantitet som anges i importlicensen.

Artikel 9

1.   För de kvantiteter för vilka importrättigheter inte begärts före utgången av den tidsfrist som anges i artikel 5.2 samt för de kvantiteter för vilka licensansökningar inte inkommit den 18 februari 2005, skall importrättigheterna fördelas på nytt.

Medlemsstaterna skall därför senast den 25 februari 2005 lämna uppgifter till kommissionen om de kvantiteter för vilka ansökningar inte har ingivits.

2.   Kommissionen skall så snart som möjligt besluta hur de kvantiteter som avses i punkt 1 skall delas upp i A-produkter och B-produkter. Vid denna uppdelning kan det faktiska utnyttjande av de importrättigheter som tilldelats för var och en av de två kategorierna i enlighet med artikel 5.4 tas i beaktande.

3.   Tilldelningen av de återstående kvantiteterna skall begränsas till bearbetningsföretag som har ansökt om importlicenser för alla de importrättigheter som de beviljats genom tillämpning av artikel 5.4.

4.   Artiklarna 4-8 skall tillämpas för import av återstående kvantiteter.

I detta fall skall det ansökningsdatum som avses i artikel 5.2 vara den 18 mars 2005, och det meddelandedatum som avses i artikel 5.3 skall vara den 25 mars 2005.

Artikel 10

Medlemsstaterna skall inrätta ett system för fysiska kontroller och dokumentkontroll i syfte att se till att allt kött har bearbetats i bearbetningsanläggningen inom tre månader från och med importdagen och till den produktkategori som anges i den berörda importlicensen.

Systemet skall omfatta fysiska kontroller av kvantitet och kvalitet som utförs när bearbetningen inleds, under bearbetningen och när bearbetningen har avslutats. Bearbetningsföretagen skall därför när som helst kunna styrka det importerade köttets identitet och användning med hjälp av produktregister av lämpligt slag.

Vid den behöriga myndighetens tekniska kontroll av produktionsmetoden kan hänsyn tas till förluster vid upptining och putsning, i den mån det är nödvändigt.

För att kontrollera den färdiga produktens kvalitet och överensstämmelse med bearbetningsföretagets recept vad gäller produktens sammansättning, skall medlemsstaterna samla in och analysera representativa prov på dessa produkter. Kostnaden för detta skall det berörda bearbetningsföretaget stå för.

Artikel 11

1.   Den säkerhet som avses i artikel 6.5 skall frisläppas i förhållande till den kvantitet för vilken det inom sju månader från importdagen på ett sätt som den behöriga myndigheten finner tillfredsställande har styrkts att allt eller en del av det importerade köttet, inom tre månader från och med importdagen, har bearbetats till relevanta produkter i den angivna anläggningen.

Om bearbetningen har skett efter utgången av den tremånadersfrist som avses i punkt 1 skall det säkerhetsbelopp som skall frisläppas minskas med 15 % och, med hänsyn till den återstående kvantiteten, med ytterligare 2 % för varje dag som fristen överskrids.

Om bevis för bearbetningen upprättas inom den sjumånadersfrist som avses i punkt 1 och läggs fram inom 18 månader efter dessa sju månader skall det förverkade beloppet minus 15 % av säkerheten återbetalas.

2.   Ej frisläppta belopp av den säkerhet som avses i artikel 6.5 skall betraktas som förverkade och behållas som tull.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2344/2003 (EUT L 346, 31.12.2003, s. 38).

(3)  EGT L 26, 31.1.1977, s. 85. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

(4)  EGT L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003.

(5)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 636/2004 (EUT L 100, 6.4.2004, s. 9).

(6)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 35. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 360/2004 (EUT L 63, 28.2.2004, s. 13).

(7)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 673/2004 (EUT L 105, 14.4.2004, s. 17).

(8)  EGT L 210, 1.8.1986, s. 39.


BILAGA I

Europeiska gemenskapernas fax: (32-2) 299 85 70

E-post: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Tillämpning av artikel 5.1 och 5.2 i förordning (EG) nr 1206/2004

A-produkt — Löpnummer 09.4057

Image


BILAGA II

Europeiska gemenskapernas fax: (32 2) 299 85 70

E-post: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Tillämpning av artikel 5.1 och 5.2 i förordning (EG) nr 1206/2004

B-produkt — Löpnummer 09.4058

Image


BILAGA III

SÄKERHETSBELOPP (1)

(i euro/1000 kg netto)

Produkt

(KN-nummer)

För framställning av A-produkter

För framställning av B-produkter

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Den växelkurs som skall tillämpas skall vara växelkursen den dag som föregår den dag då säkerheten ställdes.


BILAGA IV

Uppgifter som avses i artikel 8.1 c

—   spanska: Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 1206/2004

—   tjeckiska: Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 1206/2004

—   danska: Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 1206/2004

—   tyska: In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 1206/2004

—   estniska: Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 1206/2004

—   grekiska: Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2004

—   engelska: Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 1206/2004

—   franska: Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 1206/2004

—   italienska: Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 1206/2004

—   lettiska: Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 1206/2004

—   litauiska: Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 1206/2004

—   ungerska: Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) / 1206/2004/EK rendelet

—   nederländska: Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 1206/2004

—   polska: Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 1206/2004

—   portugisiska: Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 1206/2004

—   slovakiska: Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 1206/2004

—   slovenska: Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 1206/2004

—   finska: Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 1206/2004

—   svenska: Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 1206/2004


30.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/52


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1207/2004

av den 29 juni 2004

om ändring av importtullar inom spannmålssektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 1114/2004 (3).

(2)

I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1249/96 föreskrivs att om genomsnittet av de beräknade importtullarna under den period då de tillämpas, skiljer sig med 5 euro/ton från den fastställda tullen skall en justering som motsvarar denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det är därför nödvändigt att justera de importtullar som fastställts i förordning (EG) nr 1114/2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordningen (EG) nr 1114/2004 skall ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 181, 1.7.1992, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1104/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 1).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUT L 214, 16.6.2004, s. 3. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1189/2004 (EUT L 228, 29.6.2004, s. 3).


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 1766/92

KN-nummer

Produkt

Tull på import (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

9,06

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

29,47

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

44,23

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

44,23

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

29,47


(1)  För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av tullarna med

3 euro/t om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 euro/t om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.

(2)  När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 euro/t.


BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar

perioden 15 juni 2004–28 juni 2004

1.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

Medelhög kvalitet (1)

Låg kvalitet (2)

US barley 2

Notering (euro/t)

138,61 (3)

91,55

155,80 (4)

145,80 (4)

125,80 (4)

106,14 (4)

Tillägg för golfen (euro/t)

9,56

 

 

Tillägg för Stora sjöarna (euro/t)

9,13

 

 

2.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 21,78 euro/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 31,52 euro/t.

3.

Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96:

0,00 euro/t (HRW2)

0,00 euro/t (SRW2).


(1)  Negativt bidrag på 10 euro/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Negativt bidrag på 30 euro/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Positivt bidrag på 14 euro/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(4)  Fob Duluth.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens

30.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/55


BESLUT AV FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER

av den 23 juni 2004

om utseende av en domare i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt

(2004/524/EG, Euratom)

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 224 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 140 i detta,

med beaktande av 2003 års anslutningsakt, särskilt artikel 46.1 och artikel 46.2 b i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 46.1 i 2003 års anslutningsakt skall, bland annat, tio domare i förstainstansrätten utses. I enlighet med punkt 2 b i samma artikel skall ämbetstiden för fem av dessa domare gå ut den 31 augusti 2004. Vilka domare som detta skall gälla skall avgöras genom lottning. Ämbetstiden för de andra domarna skall för övrigt gå ut den 31 augusti 2007.

(2)

För perioden den 1 maj 2004–31 augusti 2007 har till följd av beslut 2004/490/EG, Euratom (1), endast fyra domare utsetts, medan utseendet av den femte domaren fick uppskjutas.

(3)

Det är därför lämpligt att nu utse den femte domaren.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Verica TRSTENJAK skall utses till domare i förstainstansrätten för perioden den 1 juli 2004–31 augusti 2007.

Artikel 2

Detta beslut får verkan den 1 juli 2004.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 juni 2004.

A. ANDERSON

Ordförande


(1)  EUT L 169, 1.5.2004, s. 23.


Europeiska centralbanken

30.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/56


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 3 juni 2004

om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av Europeiska centralbanken för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och om ändring av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal

(ECB/2004/11)

(2004/525/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (1), särskilt artikel 4.1 och 4.6 i denna,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 12.3 och 36.1 i denna,

med beaktande av Europeiska centralbankens (ECB) allmänna råds medverkan i enlighet med artikel 47.2 femte strecksatsen i stadgan,

med beaktande av yttrandet från ECB:s personalkommitté, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1073/1999 (nedan kallad ”OLAF-förordningen”) föreskrivs att Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (nedan kallad ”byrån”) skall inleda och utföra administrativa utredningar i bedrägeriärenden (nedan kallade ”interna utredningar”) inom de institutioner, organ, och byråer som inrättats genom EG- och Euroatomfördragen eller på grundval av dessa fördrag för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som är till skada för Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen. Enligt OLAF-förordningen kan de interna utredningarna gälla omständigheter av allvarlig art som har samband med tjänsteutövningen och som skulle kunna utgöra brister när det gäller att uppfylla de skyldigheter som åligger personalen vid dessa institutioner, organ och byråer, brister som skulle kunna leda till disciplinära åtgärder och, i förekommande fall, straffrättsliga åtgärder. De interna utredningarna kan också gälla en bristande uppfyllelse av motsvarande skyldigheter som åvilar ledamöter, chefer eller medlemmar av personalen i de institutioner, organ eller byråer, som inte omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade ”tjänsteföreskrifterna”).

(2)

För ECB:s del finns bestämmelser om plikter och skyldigheter i tjänsten, särskilt vad gäller regler för uppförande och tystnadsplikt i a) anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal, b) Europeiska centralbankens personalföreskrifter, c) bilaga I till anställningsvillkoren om villkoren för korttidsanställning, d) Europeiska centralbankens regler för korttidsanställning med närmare anvisningar i e) uppförandekodexen för Europeiska centralbanken (2), samt f) uppförandekodexen för rådets medlemmar (3) (nedan gemensamt kallade ”ECB:s anställningsvillkor”).

(3)

I artikel 4.1 i OLAF-förordningen föreskrivs att byrån skall ”utföra administrativa utredningar inom institutioner, organ och byråer” för att skydda de Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och för att bekämpa bedrägerier och all annan olaglig verksamhet som kan skada de Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen. Vidare föreskrivs i artikel 4.6 att varje institution, organ eller byrå skall anta ett beslut som ”särskilt omfattar regler som rör a) skyldighet för ledamöter, tjänstemän och övriga anställda vid institutioner och organ samt för chefer, tjänstemän och övriga anställda vid kontor och byråer att samarbeta med och informera byråns anställda, b) det förfarande som byråns anställda skall följa när de utför interna utredningar, samt garantierna för de rättigheter som de personer, som berörs av en intern utredning, har”. I enlighet med gemenskapsrättslig praxis får byrån endast inleda en utredning om det finns tillräckligt allvarliga misstankar (4).

(4)

I OLAF-förordningen föreskrivs (artikel 4.1 andra stycket) att interna utredningar skall utföras under iakttagande av fördragens bestämmelser, särskilt protokollet om immunitet och privilegier, och av tjänsteföreskrifterna. Interna utredningar som utförs av byrån skall utföras med beaktande av artikel 6.2 i Fördraget om Europeiska unionen och andra principer och grundläggande rättigheter som återfinns i alla medlemsstater och som har erkänts av EG-domstolen t.ex. tystnadsplikten i samband med juridisk rådgivning.

(5)

Interna utredningar skall utföras i enlighet med förfarandet i OLAF-förordningen och i enlighet med de beslut som antagits av varje institution, organ eller byrå för att genomföra förordningen. Vid antagandet av det här tillämpningsbeslutet åligger det ECB att motivera sådana restriktioner som skall gälla för interna utredningar med betydelse för de speciella uppgifter och skyldigheter som anförtrotts ECB enligt artiklarna 105 och 106 i fördraget. Sådana restriktioner skall å ena sidan säkerställa att nödvändig sekretess gäller för viss ECB-information och å andra sidan, att lagstiftarens önskan om att förstärka bedrägeribekämpningen tillgodoses. I andra fall än de som gäller dessa specifika uppgifter och skyldigheter bör ECB, även inom ramen för det här beslutet, behandlas som ett offentligt organ på samma sätt som andra gemenskapsinstitutioner och organ.

(6)

I undantagsfall skulle ett spridande utanför ECB av delar av den hemliga information som ECB innehar för utförandet av sina uppgifter allvarligt kunna underminera ECB:s verksamhet. I sådana fall kommer beslutet huruvida byrån skall ges tillgång till information eller om information skall överlämnas till byrån att fattas av direktionen. Tillgång kommer att beviljas till information som är äldre än ett år inom t.ex. sådana områden som penningpolitiska beslut eller transaktioner som har att göra med förvaltningen av valutareserverna och interventioner på valutamarknaderna. Restriktioner på andra områden såsom uppgifter från tillståndsmyndigheterna som rör det finansiella systemets eller enskilda kreditinstituts stabilitet och uppgifter om säkerhetsdetaljer och tekniska specifikationer för nuvarande och framtida eurosedlar är inte tidsbegränsade. Även den information vars spridning utanför ECB allvarligt skulle kunna underminera ECB:s verksamhet i det här beslutet har begränsats till vissa specifika verksamhetsområden, är det nödvändigt att möjliggöra en anpassning av beslutet till oförutsedda händelser för att kunna säkerställa att ECB kan fortsätta att utföra de uppgifter som den har tilldelats av fördraget.

(7)

Det här beslutet tar hänsyn till att de ledamöter i ECB-rådet och ECB:s allmänna råd som inte samtidigt är medlemmar i ECB:s direktion, utöver sin funktion i ECBS, också har nationella uppdrag. Utövandet av sådana nationella uppdrag omfattas av nationell lagstiftning och faller således utanför tillämpningsområdet för byråns interna utredningar. Detta beslut skall därför endast tillämpas på yrkesverksamhet som dessa personer utövar i egenskap av ledamöter i ECB:s beslutande organ. I den omfattning som ledamöterna i ECB:s allmänna råd potentiellt kan omfattas av byråns interna utredningar, har det här beslutet utarbetats med hjälp av bidrag från sådana ledamöter.

(8)

Enligt artikel 38.1 i stadgan skall ledamöterna av de beslutande organen och personalen i ECB även sedan deras uppdrag har upphört vara förpliktade att inte lämna ut upplysningar som omfattas av tystnadsplikt. Enligt artikel 8 i OLAF-förordningen, skall byrån och dess anställda omfattas av samma krav på sekretess och tystnadsplikt som gäller för ECB:s personal enligt stadgan och ECB:s anställningsvillkor.

(9)

Enligt artikel 6.6 i OLAF-förordningen skall de behöriga nationella myndigheterna i enlighet med nationella bestämmelser ge byrån den hjälp som behövs vid utredningar av ECB. Regeringen i Förbundsrepubliken Tyskland och ECB har skrivit under en överenskommelse om säte av den 18 september 1998 (5), som genomför Europeiska gemenskapernas protokoll om immunitet och privilegier för ECB:s del. Överenskommelsen innehåller bestämmelser om okränkbarheten av ECB:s lokaler, arkiv, kommunikationer och om diplomatiska privilegier och immunitet för ledamöterna i ECB:s direktion.

(10)

I enlighet med artikel 14 i OLAF-förordningen kan alla tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna vända sig till byråns direktör med klagomål mot en åtgärd som går dem emot och som har vidtagits av byrån inom ramen för en intern utredning, i enlighet med artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna. I analogi med detta bör samma förfarande tillämpas på klagomål som inlämnats till byråns direktör av ECB-anställda eller av ledamöter i ett av ECB:s beslutande organ. Artikel 91 i tjänsteföreskrifterna bör tillämpas på beslut som fattats avseende sådana klagomål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Detta beslut skall gälla för

ledamöter i ECB-rådet och ECB:s allmänna råd i ärenden som rör deras funktion som ledamöter i ECB:s beslutande organ,

ledamöter i ECB:s direktion,

ledamöter i de beslutande organen eller medlemmar av de nationella centralbankernas personal som deltar i sammanträden i ECB-rådet eller ECB:s allmänna råd som ersättare och/eller som åtföljande i ärenden som hör samman med denna funktion,

(nedan gemensamt kallade ”deltagare i de beslutande organen”), och

fast anställda eller tillfälligt anställda vid ECB som omfattas av ECB:s anställningsvillkor,

personer som arbetar för ECB utan anställningskontrakt i frågor som rör deras arbete för ECB

(nedan gemensamt kallade ”ECB-anställda”).

Artikel 2

Skyldighet att samarbeta med byrån

Utan att det påverkar tillämpliga bestämmelser i fördraget, protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier och stadgan, samt om inte annat följer av förfarandet i OLAF-förordningen och bestämmelserna i det här beslutet, skall deltagare i de beslutande organen och ECB-anställda till fullo samarbeta med byråns anställda som utför en intern utredning och ge all den hjälp som behövs för utredningen.

Artikel 3

Skyldighet att rapportera olaglig verksamhet

1.   ECB-anställda som får kännedom om omständigheter som tyder på förekomst av eventuella fall av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen eller om omständigheter av allvarlig art som påverkar dessa ekonomiska intressen och som har samband med tjänsteutövningen, och som skulle kunna utgöra brister när det gäller att uppfylla de skyldigheter som åligger ECB-anställda eller deltagare i de beslutande organen, brister som skulle kunna leda till disciplinära åtgärder, och i förekommande fall, straffrättsliga åtgärder, skall utan dröjsmål lämna sådana upplysningar antingen till direktören för internrevision, chefen för deras verksamhetsområde, eller till den direktionsledamot som primärt är ansvarig för deras verksamhetsområde. De senare skall utan dröjsmål överlämna uppgifterna till generaldirektören för sekretariat och språktjänster. ECB-anställda får inte på något vis utsättas för en orättvis eller diskriminerande behandling på grund av ett sådant uppgiftslämnande som avses i denna artikel.

2.   Deltagare i de beslutande organ som får kännedom om omständigheter som avses i punkt 1 skall underrätta generaldirektören för sekretariat och språkjänster eller ECB:s ordförande.

3.   När generaldirektören för sekretariat och språktjänster, eller i förekommande fall ECB:s ordförande, mottar sådana uppgifter som avses i punkterna 1 eller 2 skall de, om inte annat följer av artikel 4 i det här beslutet, utan dröjsmål vidarebefordra uppgifterna till byrån och informera direktoratet för internrevision och i förekommande fall ECB:s ordförande.

4.   Om en ECB-anställd eller en deltagare i de beslutande organen har konkreta bevis som stöder misstanken om att bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet enligt punkt 1 föreligger och samtidigt har godtagbara skäl för att anse att förfarandet enligt punkterna ovan i det specifika fallet skulle förhindra att uppgifterna på korrekt sätt överlämnas till byrån, får rapportera direkt till byrån utan hinder av artikel 4.

Artikel 4

Samarbete med byrån beträffande känslig information

1.   I de undantagsfall då ett spridande av viss information utanför ECB allvarligt skulle kunna undergräva ECB:s verksamhet skall beslutet om huruvida byrån skall få tillgång till sådan information eller huruvida sådan information skall överlämnas till den fattas av direktionen. Detta skall gälla för information avseende penningpolitiska beslut eller transaktioner som rör förvaltningen av valutareserverna och interventioner på valutamarknaderna förutsatt att uppgifterna är högst ett år, uppgifter som ECB erhållit från tillståndsmyndigheterna beträffande det finansiella systemets eller enskilda kreditinstituts stabilitet eller information som rör eurosedlarnas säkerhetsdetaljer och tekniska specifikationer.

2.   Ett sådant direktionsbeslut måste beakta alla relevanta aspekter, såsom hur känslig den information är som byrån begär för utredningen, hur viktig informationen är för utredningen och hur allvarlig misstanken är, såsom den presenterats för ECB:s ordförande av byrån, en ECB-anställd eller en deltagare i de beslutande organen samt vilken risk ECB:s framtida verksamhet utsätts för. Om tillgång till information inte beviljas, skall beslutet motiveras genom att skälen anges. Direktionen får besluta att bevilja byrån tillgång till uppgifter som ECB mottar från tillsynsmyndigheterna om det finansiella systemets eller enskilda kreditinstituts stabilitet, såvida inte den berörda tillsynsmyndigheten anser att utlämnandet av informationen utgör en risk för det finansiella systemets eller för det enskilda kreditinstitutets stabilitet.

3.   Under mycket exceptionella förhållanden får direktionen provisoriskt besluta om att inte bevilja byrån tillgång till information beträffande ett av ECB:s specifika verksamhetsområden om informationen kan anses vara lika känslig som den som nämns i punkt 1. Punkt 2 skall tillämpas på sådana beslut vilka skall gälla i maximalt sex månader. Därefter skall byrån beviljas tillgång till informationen, såvida inte ECB-rådet under tiden har ändrat det här beslutet så att även den informationskategori som den aktuella informationen tillhör har lagts till de kategorier som räknas upp i punkt 1. ECB-rådet skall motivera ändringar till det här beslutet.

Artikel 5

Bistånd från ECB vid interna utredningar

1.   När en intern utredning av ECB inleds skall den ansvarige chefen för ECB:s säkerhet bevilja byråns anställda tillträde till ECB:s lokaler mot uppvisande av ett skriftligt bemyndigande med uppgifter om deras identitet och befattning vid byrån, samt en skriftlig handling utfärdad av byråns direktör där syftet med utredningen anges. Ordföranden, vice-ordföranden och direktören för internrevisionen skall omedelbart informeras.

2.   Direktoratet för internrevision skall hjälpa till vid den praktiska organisationen av byråns utredningar.

3.   ECB-anställda och deltagare i de beslutande organen skall ge all begärd information till byråns anställda som utför utredningen, såvida inte den begärda informationen kan vara känslig i enlighet med artikel 4, i vilket fall direktionen skall fatta beslut. Direktoratet för internrevision skall registrera all information som tillhandahålls.

Artikel 6

Information till dem som berörs av utredningen

1.   Om det finns en möjlighet att en ECB-anställd eller en deltagare i ett beslutande organ är personligt involverad skall den berörde, om detta inte riskerar att skada utredningen, snabbt informeras. Under inga omständigheter får slutsatser dras efter utredningen om en namngiven ECB-anställd eller deltagare i ett beslutande organ, utan att den berörde har givits möjlighet att yttra sig över alla uppgifter som rör denne, inbegripet bevis som finns mot den berörde. Den berörde har rätt att tiga, att inte röja sig själv, och att söka personlig juridisk rådgivning.

2.   Om det är nödvändigt med absolut sekretess med avseende på utredningen och om utredningsåtgärder som faller under en nationell rättslig myndighets befogenheter används, får skyldigheten att ge en ECB-anställd eller en deltagare i ett beslutande organ möjlighet att yttra sig, efter överenskommelse med ordföranden eller vice-ordföranden, skjutas upp för en begränsad tidsperiod.

Artikel 7

Information om nedläggning av utredningen utan vidare åtgärder

Om inget av det som lagts en ECB-anställd eller en deltagare i ett beslutande organ till last kan vidhållas efter en intern utredning, skall den interna utredningen läggas ned utan vidare åtgärder efter beslut av byråns direktör, som skriftligen skall underrätta den ECB-anställde eller deltagaren i ett beslutande organ om detta.

Artikel 8

Upphävande av immunitet

Varje begäran från en nationell polismyndighet eller en nationell rättslig myndighet om upphävande av immunitet mot rättsliga åtgärder för en ECB-anställd eller en ledamot i direktionen, ECB-rådet eller allmänna rådet i fall som gäller eventuella fall av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen, skall överlämnas till byråns direktör för yttrande. ECB:s ordförande eller vice-ordförande skall besluta om immunitet för de ECB-anställda och ECB-rådet skall besluta om immunitet för ledamöterna i direktionen, ECB-rådet eller allmänna rådet.

Artikel 9

Ändring av anställningsvillkoren för ECB:s personal

Anställningsvillkoren för ECB:s personal skall ändras på följande sätt:

1.

Följande mening skall införas efter artikel 4 a andra meningen:

”De skall vara bundna av bestämmelserna i beslut ECB/2004/11 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av Europeiska centralbanken för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och om ändring av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal.”.

2.

Artikel 5 b första meningen skall ersättas med följande:

”b)

Såvida inte annat sägs i beslut ECB/2004/11 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av Europeiska centralbanken för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och om ändring av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal, får medlemmar av personalen inte utan direktionens föregående tillstånd:”.

Artikel 10

Ändring av bilaga I till ECB:s anställningsvillkor

Bilaga I till ECB:s anställningsvillkor om villkoren för korttidsanställning skall ändras på följande sätt:

1.

Följande mening skall införas efter artikel 4 andra meningen:

”De skall vara bundna av bestämmelserna i beslut ECB/2004/11 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av Europeiska centralbanken för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och om ändring av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal.”.

2.

Artikel 10 b första meningen skall ersättas med följande:

”b)

Såvida inte annat sägs i beslut ECB/2004/11 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av Europeiska centralbanken för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och om ändring av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal, får anställda med korttidskontrakt inte utan direktionens föregående tillstånd:”.

Artikel 11

Slutbestämmelse

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 3 juni 2004.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(2)  EGT C 76, 8.3.2001, s. 12.

(3)  EGT C 123, 24.5.2002, s. 9.

(4)  Mål C-11/00, Europeiska gemenskapernas kommission mot Europeiska centralbanken, REG 2003, s. I-7147.

(5)  Bundesgesetzblatt nr 45, 1998 av den 27 oktober 1998 och nr 12, 1999 av den 6 maj 1999.


30.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/61


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 17 juni 2004

om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbankens allmänna råd

(ECB/2004/12)

(2004/526/EG)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS ALLMÄNNA RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 46.4 i denna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Arbetsordningen för Europeiska centralbankens allmänna råd av den 1 september 1998 ersätts med följande bestämmelser som träder i kraft den 1 juli 2004.

”ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS ALLMÄNNA RÅD

INLEDANDE KAPITEL

Artikel 1

Definitioner

Denna arbetsordning skall komplettera Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. De termer som används i denna arbetsordning skall ha samma innebörd som de har i fördraget och stadgan.

KAPITEL I

EUROPEISKA CENTRALBANKENS ALLMÄNNA RÅD

Artikel 2

Tidpunkt och plats för allmänna rådets sammanträden

1.   Allmänna rådet skall besluta om tidpunkten för sina sammanträden på förslag av ordföranden.

2.   Ordföranden skall sammankalla allmänna rådet till sammanträde om minst tre ledamöter i allmänna rådet så begär.

3.   Ordföranden kan även kalla allmänna rådet till sammanträde närhelst han/hon finner det nödvändigt.

4.   Allmänna rådet skall normalt hålla sina sammanträden i Europeiska centralbankens (ECB) lokaler.

5.   Sammanträden kan även hållas i form av telekonferenser, såvida inte minst tre centralbankschefer motsätter sig detta.

Artikel 3

Närvaro vid allmänna rådets sammanträden

1.   Utöver vad som särskilt föreskrivs häri, skall endast allmänna rådets ledamöter, övriga ledamöter av direktionen, ordföranden i Europeiska unionens råd och en ledamot av Europeiska kommissionen ha rätt att närvara vid allmänna rådets sammanträden.

2.   Varje centralbankschef får normalt åtföljas av en person.

3.   Om en ledamot av allmänna rådet är förhindrad att närvara vid ett sammanträde kan han/hon skriftligen utse en ersättare som närvarar vid sammanträdet och röstar för honom/henne. Detta skriftliga meddelande skall sändas till ordföranden i god tid före sammanträdet. En sådan ersättare får normalt åtföljas av en person.

4.   Ordföranden skall utse en medlem av ECB:s personal till sekreterare. Sekreteraren skall hjälpa ordföranden att förbereda allmänna rådets sammanträden och skall även föra protokoll vid dessa sammanträden.

5.   Allmänna rådet kan även bjuda in andra personer att närvara vid dess sammanträden, om detta anses lämpligt.

Artikel 4

Omröstning

1.   Allmänna rådet är beslutfört om minst två tredjedelar av ledamöterna eller deras ersättare är närvarande. Om allmänna rådet inte är beslutfört kan ordföranden kalla till ett extra sammanträde där beslut kan fattas utan hänsyn till närvaroregeln.

2.   Såvida inget annat anges i stadgan skall allmänna rådet besluta med enkel majoritet.

3.   Allmänna rådet skall fatta beslut genom omröstning på begäran av ordföranden. Ordföranden skall även inleda ett omröstningsförfarande, om en ledamot av allmänna rådet begär detta.

4.   Beslut kan också fattas genom skriftligt förfarande, såvida inte minst tre ledamöter av allmänna rådet motsätter sig detta. För skriftligt förfarande krävs

i)

att allmänna rådets ledamöter normalt ges minst tio arbetsdagar för att överväga beslutet. I brådskande fall, som skall motiveras i hemställan, kan perioden förkortas till fem arbetsdagar, och

ii)

personlig underskrift av varje ledamot av allmänna rådet, och

iii)

att beslut som fattas på detta sätt förs in i protokollet för allmänna rådets påföljande sammanträde.

Artikel 5

Organisation av allmänna rådets sammanträden

1.   Allmänna rådet skall anta dagordningen för varje sammanträde. En preliminär dagordning skall utarbetas av ordföranden och skickas tillsammans med tillhörande handlingar till allmänna rådets ledamöter och andra bemyndigade deltagare minst åtta dagar före sammanträdet, utom i nödfall, då ordföranden skall agera på lämpligt sätt med beaktande av omständigheterna. Allmänna rådet kan besluta om att stryka eller lägga till punkter på den preliminära dagordningen på förslag av ordföranden eller en annan ledamot av allmänna rådet. En punkt skall strykas från dagordningen på begäran av minst tre ledamöter i allmänna rådet, om tillhörande handlingar inte överlämnats till allmänna rådets ledamöter i rätt tid.

2.   Protokollet från allmänna rådets sammanträden skall underställas ledamöterna för godkännande vid det påföljande sammanträdet (eller, vid behov, tidigare genom skriftligt förfarande) och skall undertecknas av ordföranden.

KAPITEL II

ECB:S ALLMÄNNA RÅDS DELTAGANDE I EUROPEISKA CENTRALBANKSSYSTEMETS UPPGIFTER

Artikel 6

Förhållandet mellan allmänna rådet och ECB-rådet

1.   Utan att det påverkar allmänna rådets övriga ansvarsområden, inklusive dem som anges i artikel 44 i stadgan, skall allmänna rådets medverkan särskilt omfatta de uppgifter som anges i artikel 6.2–6.8.

2.   Allmänna rådet skall bidra till ECB:s rådgivande uppgifter enligt artikel 4 och artikel 25.1 i stadgan.

3.   Allmänna rådets medverkan i ECB:s statistikuppgifter skall bestå i att

stärka samarbetet mellan alla de nationella centralbankerna i Europeiska unionen i syfte att underlätta ECB:s uppgifter på statistikområdet,

vid behov bidra till harmonisering av regler och praxis för den insamling, sammanställning och distribution av statistik som utförs av samtliga nationella centralbanker i Europeiska unionen, och

inkomma med synpunkter till ECB-rådet avseende utkast till rekommendationer på statistikområdet enligt artikel 42 i stadgan, innan dessa rekommendationer antas.

4.   Allmänna rådet skall bidra till uppfyllandet av ECB:s rapporteringsskyldigheter enligt artikel 15 i stadgan genom att inkomma med synpunkter till ECB-rådet avseende årsrapporten innan den antas.

5.   Allmänna rådet skall bidra till standardiseringen av bokföringsregler och rapportering av transaktioner enligt artikel 26.4 i stadgan genom att inkomma med synpunkter till ECB-rådet avseende utkast till reglerna innan dessa antas.

6.   Allmänna rådet skall bidra till antagandet av andra åtgärder inom ramen för artikel 29.4 i stadgan genom att inkomma med synpunkter till ECB-rådet avseende förslag till sådana åtgärder innan dessa vidtas.

7.   Allmänna rådet skall bidra till utformningen av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal genom att inkomma med synpunkter till ECB-rådet avseende utkastet innan det antas.

8.   Allmänna rådet skall bidra till förberedelserna för att oåterkalleligen låsa växelkurser enligt artikel 47.3 i stadgan genom att inkomma med synpunkter till ECB-rådet avseende

utkast till ECB:s yttranden enligt artikel 123.5 i fördraget, och

alla övriga utkast till ECB-yttranden över gemenskapsrättsakter som skall antas när ett undantag upphävs, och

beslut enligt punkt 10 i protokollet om vissa bestämmelser angående Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

9.   Närhelst allmänna rådet anmodas bidra till ECB:s uppgifter enligt ovannämnda punkter skall det ges en rimlig tidsperiod, omfattande minst tio arbetsdagar. I brådskande fall, som skall motiveras i hemställan, kan perioden förkortas till fem arbetsdagar. Ordföranden kan besluta om skriftligt förfarande.

10.   Ordföranden skall i enlighet med artikel 47.4 i stadgan underrätta allmänna rådet om beslut som har antagits av ECB-rådet.

Artikel 7

Förhållandet mellan allmänna rådet och direktionen

1.   ECB:s allmänna råd skall beredas möjlighet att inkomma med synpunkter innan direktionen

implementerar rättsakter antagna av ECB-rådet, för vilka bidrag från ECB:s allmänna råd krävs enligt artikel 12.1 i Europeiska centralbankens arbetsordning,

på delegation från ECB-rådet enligt artikel 12.1 i stadgan, antar rättsakter för vilka bidrag från allmänna rådet krävs enligt artikel 12.1 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken.

2.   Närhelst allmänna rådet anmodas att inkomma med synpunkter enligt punkt 1 i denna artikel, skall det ges en rimlig tidsperiod, omfattande minst tio arbetsdagar. I brådskande fall, som skall motiveras i hemställan, kan perioden förkortas till fem arbetsdagar. Ordföranden kan besluta om skriftligt förfarande.

Artikel 8

Kommittéer inom Europeiska centralbankssystemet

1.   Inom sitt behörighetsområde får allmänna rådet uppdra åt kommittéer som tillsatts av ECB-rådet enligt artikel 9 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken att utreda specifika frågor.

2.   Den nationella centralbanken i varje icke-deltagande medlemsstat kan också utse upp till två medlemmar av sin personal som får delta i kommittésammanträden när frågor inom allmänna rådets behörighetsområde behandlas där samt när den berörda kommitténs ordförande och direktionen finner detta lämpligt.

KAPITEL III

SÄRSKILDA PROCEDURREGLER

Artikel 9

Rättsliga instrument

1.   ECB:s beslut enligt artikel 46.4 och artikel 48 i stadgan och enligt denna arbetsordning, liksom ECB:s rekommendationer och ECB:s yttranden antagna av allmänna rådet enligt artikel 44 i stadgan, skall undertecknas av ordföranden.

2.   Samtliga ECB:s rättsliga instrument numreras, delges och offentliggörs i enlighet med artikel 17.7 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken.

Artikel 10

Sekretess och tillgång till ECB:s dokument

1.   Överläggningarna i allmänna rådet och i alla kommittéer eller grupper som behandlar frågor inom allmänna rådets behörighetsområde skall vara hemliga om inte allmänna rådet bemyndigar ordföranden att offentliggöra resultaten av överläggningarna.

2.   Allmänhetens tillgång till dokument som upprättats av allmänna rådet och av kommittéer eller grupper som behandlar frågor inom allmänna rådets behörighetsområde, skall regleras av ett beslut av ECB-rådet som antagits enligt artikel 23.2 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken.

3.   Dokument som upprättats av allmänna rådet och av kommittéer eller grupper som behandlar frågor inom allmänna rådets behörighetsområde, skall vara sekretessbelagda och hanteras i enlighet med bestämmelserna i det administrativa cirkulär som antagits enligt artikel 23.3 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken. De skall vara fritt tillgängliga efter 30 år såvida inte ECB:s beslutande organ beslutar annorlunda.

Artikel 11

Upphörande av tillämplighet

När alla undantag upphävts av Europeiska unionens råd i enlighet med artikel 122.2 i fördraget, och när besluten enligt protokollet om vissa bestämmelser angående Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har fattats, skall allmänna rådet upplösas och denna arbetsordning upphöra att gälla.”

Utfärdat i Frankfurt am Main den, 17 juni 2004.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


Rättelser

30.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/64


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1166/2004 av den 24 juni 2004 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

( Europeiska unionens officiella tidning L 224 av den 25 juni 2004 )

På sidan 18 i skäl 5 skall det

i stället för:

”Förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.”

vara:

”De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg”

På sidan 19 i bilagan, fotnot (1) skall

bestämmelseländerna under 02 vara som följer:

”02 Bahrain, Förenade Arabemiraten, Hongkong SHR, Kuwait, Oman, Qatar, Ryssland, Turkiet och Jemen,”

bestämmelseländerna under 03 vara som följer:

”03 Filippinerna, Japan, Malaysia, Sydkorea, Taiwan och Thailand.”