ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 213

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
15 juni 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1110/2004 av den 14 juni 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1111/2004 av den 14 juni 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2199/2003 om fastställande av övergångsåtgärder för tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1259/1999 för 2004 avseende systemet för enhetlig arealersättning för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1112/2004 av den 14 juni 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1096/2004 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

4

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/512/EG:Rådets beslut av den 8 juni 2004 om inrättande av Informationssystemet för viseringar (VIS)

5

 

*

2004/513/EG:Rådets beslut av den 2 juni 2004 om ingående av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll

8

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

15.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1110/2004

av den 14 juni 2004

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juni 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 14 juni 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nr

Kod för tredje land (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

60,4

999

60,4

0707 00 05

052

104,2

096

99,3

999

101,8

0709 90 70

052

95,2

999

95,2

0805 50 10

052

48,0

388

61,2

508

51,4

528

50,0

999

52,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,8

400

122,5

404

106,3

508

60,5

512

74,4

524

42,8

528

62,8

720

104,0

804

99,2

809

92,8

999

85,1

0809 10 00

052

218,7

999

218,7

0809 20 95

052

414,1

400

366,9

999

390,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

135,3

999

135,3

0809 40 05

052

246,4

999

246,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


15.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1111/2004

av den 14 juni 2004

om ändring av förordning (EG) nr 2199/2003 om fastställande av övergångsåtgärder för tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1259/1999 för 2004 avseende systemet för enhetlig arealersättning för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning,

med beaktande av akten om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning, särskilt artikel 41 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 2199/2003 (1) fastställs övergångsåtgärder för tillämpningen under 2004 av den enhetliga arealersättningen. Enligt artikel 4 skall de nya medlemsstaterna fastställa ett sista datum, dock senast den 15 juni 2004, för när jordbrukarna skall lämna in sina ansökningar, och eventuella ändringar i ansökningarna skall också göras senast den 15 juni 2004.

(2)

I några nya medlemsstater kan jordbrukarna få vissa svårigheter i samband med att ett nytt stödsystem införs, och därigenom kanske de inte hinner lämna in sina ansökningar senast den 15 juni 2004. Det är således lämpligt att de nya medlemsstaterna efter den 15 juni 2004 får fastställa ett senare sista datum, som emellertid inte får vara senare än den 15 juli 2004. Således bör även det sista datumet för ändringar i ansökningarna vara den 15 juli 2004. Förordning (EG) nr 2199/2003 bör därför ändras.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4 i förordning (EG) nr 2199/2003 skall ersättas med följande:

”Artikel 4

Ansökningar om enhetlig arealersättning

1.   För att få omfattas av systemet med enhetlig arealersättning skall en jordbrukare senast det datum som den nya medlemsstaten fastställer, dock senast den 15 juli 2004, lämna in en ansökan till den behöriga myndigheten, med uppgift om de arealer som är bidragsberättigande i enlighet med artikel 143b.5 i förordning (EG) nr 1782/2003.

2.   För ändringar i en ansökan om enhetlig arealersättning, i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 2419/2001, skall det datum som avses i artikel 8.2 i förordning (EG) nr 2419/2001 vara det datum som den nya medlemsstaten fastställer, dock senast den 15 juli 2004.

3.   En ansökan om enhetlig arealersättning skall behandlas som en ansökan enligt artikel 2 i i förordning (EG) nr 2419/2001.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 15 juni 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juni 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 328, 17.12.2003, s. 21.


15.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1112/2004

av den 14 juni 2004

om ändring av förordning (EG) nr 1096/2004 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3 i denna, och

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till förordning (EG) nr 1096/2004 skall beloppet för produktnummer 0401 30 31 9100 ersättas med följande belopp:

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Exportbidragsbelopp

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

20,79

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juni 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EUT L 209, 11.6.2004, s. 15.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

15.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/5


RÅDETS BESLUT

av den 8 juni 2004

om inrättande av Informationssystemet för viseringar (VIS)

(2004/512/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 66 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Vid sitt möte i Sevilla den 21–22 juni 2002 gav Europeiska rådet högsta prioritet åt att inrätta ett gemensamt system för identifiering av de uppgifter som viseringar innehåller och begärde att ett sådant skulle införas snarast möjligt, på grundval av en genomförbarhetsstudie och de riktlinjer som rådet antog den 13 juni 2002.

(2)

Den 5–6 juni 2003 välkomnade rådet den genomförbarhetsstudie som kommissionen lade fram i maj 2003, bekräftade målen med ett informationssystem för viseringar (VIS) i enlighet med riktlinjerna och uppmanade kommissionen att fortsätta sitt förberedande arbete med utvecklingen av VIS i samarbete med medlemsstaterna på grundval av en centraliserad struktur, samtidigt som hänsyn tas till alternativet med en gemensam teknisk plattform med andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II).

(3)

Europeiska rådet ansåg vid sitt möte i Thessaloniki den 19–20 juni 2003 det nödvändigt att det snarast möjligt efter genomförbarhetsstudien fastställs riktlinjer för planeringen av systemets uppbyggnad, den adekvata rättsliga grunden för dess inrättande och anslag av nödvändiga finansiella medel.

(4)

Detta beslut utgör den nödvändiga rättsliga grunden för att i Europeiska unionens allmänna budget kunna föra upp de anslag som behövs för utvecklingen av VIS och genomförandet av den delen av budgeten, inklusive de förberedande åtgärder som är nödvändiga för att biometriska kännetecken skall kunna integreras vid en senare tidpunkt i enlighet med rådets slutsatser av den 19 februari 2004.

(5)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (1). Den kommitté som skall biträda kommissionen bör efter behov sammanträda i två olika konstellationer alltefter dagordningen.

(6)

Eftersom målet med detta beslut, nämligen utvecklingen av ett gemensamt VIS, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(7)

Detta beslut respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns bland annat i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(8)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark. Eftersom detta beslut bygger vidare på Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall Danmark, i enlighet med artikel 5 i nämnda protokoll, inom en tid av sex månader efter det att rådet har antagit detta beslut besluta huruvida landet skall genomföra det i sin nationella lagstiftning.

(9)

När det gäller Island och Norge utgör detta beslut, i enlighet med det avtal som ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (2), en sådan utveckling av bestämmelserna i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 B i rådets beslut 1999/437/EG (3) om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet.

(10)

En överenskommelse måste träffas för att möjliggöra att Islands och Norges företrädare associeras till arbetet i de kommittéer som biträder kommissionen vid utövandet av dess genomförandebefogenheter. En sådan överenskommelse har planerats i den skriftväxling mellan gemenskapen och Island och Norge (4) som bifogas ovannämnda avtal.

(11)

Detta beslut utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (5). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Förenade kungariket.

(12)

Detta beslut utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (6). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Irland.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Härigenom inrättas ett system för utbyte av uppgifter om viseringar mellan medlemsstaterna, nedan kallat Informationssystemet för viseringar (VIS), som skall göra det möjligt för behöriga nationella myndigheter att föra in och uppdatera viseringsuppgifter och ha tillgång till dessa uppgifter på elektronisk väg.

2.   Informationssystemet för viseringar skall vara baserat på en centraliserad struktur och bestå av ett centralt informationssystem, nedan kallat Centrala informationssystemet för viseringar (CS VIS), ett gränssnitt i varje medlemsstat, nedan kallat Nationella gränssnittet (NI VIS), som skall utgöra en förbindelse med den berörda centrala nationella myndigheten i respektive medlemsstat, och infrastrukturen för kommunikation mellan Centrala informationssystemet för viseringar och de nationella gränssnitten.

Artikel 2

1.   Centrala informationssystemet för viseringar, Nationella gränssnittet i varje medlemsstat och infrastrukturen för kommunikation mellan Centrala informationssystemet för viseringar och de nationella gränssnitten skall utvecklas av kommissionen.

2.   De nationella infrastrukturerna skall anpassas och/eller utvecklas av medlemsstaterna.

Artikel 3

De åtgärder som krävs för att utveckla Centrala informationssystemet för viseringar, Nationella gränssnittet i varje medlemsstat och infrastrukturen för kommunikation mellan Centrala informationssystemet för viseringar och de nationella gränssnitten skall i andra frågor än de som anges i artikel 4 antas i enlighet med förfarandet i artikel 5.2.

Artikel 4

De åtgärder som krävs för att utveckla Centrala informationssystemet för viseringar, Nationella gränssnittet i varje medlemsstat och infrastrukturen för kommunikation mellan Centrala informationssystemet för viseringar och de nationella gränssnitten skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 5.3 när det gäller följande frågor:

a)

Utformningen av systemets fysiska struktur, inklusive dess nätverk för kommunikation.

b)

Tekniska aspekter som påverkar skyddet av personuppgifter.

c)

Tekniska aspekter som har allvarliga finansiella följder för medlemsstaternas budgetar eller allvarliga tekniska konsekvenser för medlemsstaternas nationella system.

d)

Framtagandet av säkerhetskrav, inklusive biometriska aspekter.

Artikel 5

1.   Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättas genom artikel 5.1 i rådets förordning (EG) nr 2424/2001 av den 6 december 2001 om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (7).

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

4.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 6

Kommissionen skall lägga fram en årlig lägesrapport för Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av Centrala informationssystemet för viseringar, Nationella gränssnittet i varje medlemsstat och infrastrukturen för kommunikation mellan Centrala informationssystemet för viseringar och de nationella gränssnitten, den första av dessa senast i slutet av det år som avtalet om utveckling av Informationssystemet för viseringar undertecknades.

Artikel 7

Detta beslut skall tillämpas från och med den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdat i Luxemburg den 8 juni 2004.

På rådets vägnar

M. McDOWELL

Ordförande


(1)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31

(4)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 53.

(5)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(6)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(7)  EGT L 328, 13.12.2001, s. 4.


15.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/8


RÅDETS BESLUT

av den 2 juni 2004

om ingående av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll

(2004/513/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 95, 133 och 152 jämförda med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat om en ramkonvention om tobakskontroll inom ramen för Världshälsoorganisationen (WHO).

(2)

Denna konvention undertecknades på Europeiska gemenskapens vägnar den 16 juni 2003, med förbehållet att den kunde ingås senare i enlighet med rådets beslut av den 2 juni 2003.

(3)

Denna konvention bör godkännas.

(4)

Såväl gemenskapen som dess medlemsstater har behörighet på de områden som omfattas av konventionen. Det är därför önskvärt att gemenskapen och dess medlemsstater samtidigt blir avtalsslutande parter, så att de tillsammans kan uppfylla skyldigheterna i konventionen och tillsammans kan utöva de rättigheter som följer av denna vid fall av delad behörighet, för att på så sätt garantera en enhetlig tillämpning av konventionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

WHO:s ramkonvention om tobakskontroll godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Konventionstexten åtföljer detta beslut som bilaga 1.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den person som skall ha rätt att på Europeiska gemenskapens vägnar deponera den godkännandeakt som avses i artikel 35 i konventionen, i syfte att uttrycka gemenskapens samtycke till att bli bunden av konventionen och att avge den förklaring som återfinns i bilaga II till detta beslut, tillsammans med den tolkningsförklaring som återfinns i bilaga III till detta beslut.

Utfärdat i Luxemburg den 2 juni 2004.

På rådets vägnar

M. MARTIN

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 21 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).


BILAGA I

WHO:s ramkonvention om tobakskontroll  (1)


(1)  Texten till konventionen i dess autentiska språkversioner återges i den engelska, franska och spanska utgåvan av EUT.


BILAGA II

Förklaring från Europeiska gemenskapen i enlighet med artikel 35.3 i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll  (1)


(1)  Texten till förklaringen i dess autentiska språkversioner återges i den engelska, franska och spanska utgåvan av detta dokument.


BILAGA III

Tolkningsförklaring från gemenskapen (1)


(1)  Texten till förklaringen i dess autentiska språkversioner återges i den engelska, franska och spanska utgåvan av detta dokument.