ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 212

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
12 juni 2004


Innehållsförteckning

 

Meddelande till läsarna

Sida

 

*

Meddelande till läsarna

1

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/467/EG av den 29 april 2004 om fastställande av övergångsbestämmelser som skall tillämpas av Cypern och Estland när det gäller förbränning eller nedgrävning på plats av animaliska biprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 (EUT L 160, 30.4.2004)

3

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/468/EG av den 29 april 2004 om fastställande av övergångsåtgärder som skall tillämpas av Estland och Ungern när det gäller material som samlas in vid bearbetning av avloppsvatten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 (EUT L 160, 30.4.2004)

5

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/469/EG av den 29 april 2004 om fastställande av övergångsbestämmelser som skall tillämpas av Cypern och Estland när det gäller förbränning eller nedgrävning på plats av animaliska biprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 (EUT L 160, 30.4.2004)

7

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/470/EG av den 29 april 2004 om riktlinjer om en provisorisk referensmetod för provtagning och mätning av PM2,5 (EUT L 160, 30.4.2004)

28

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/471/EG av den 29 april 2004 om strykning av vissa mjölkanläggningar från den förteckning över anläggningar i Polen som under en övergångsperiod får bearbeta både mjölk som uppfyller Europeiska unionens krav och mjölk som inte gör det (EUT L 160, 30.4.2004)

31

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/472/EG av den 29 april 2004 om strykning av vissa anläggningar från förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser i Lettland, Litauen och Ungern (EUT L 160, 30.4.2004)

34

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/473/EG av den 29 april 2004 om ändring av tillägg B till bilaga IX till anslutningsakten 2003 med avseende på tillägg av vissa anläggningar inom kött-, mjölk- och fiskerisektorn i Litauen till förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser (EUT L 160, 30.4.2004)

39

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/474/EG av den 29 april 2004 om strykning av vissa anläggningar från förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser i Polen (EUT L 160, 30.4.2004)

44

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/475/EG av den 29 april 2004 om antagande av en övergångsbestämmelse till förmån för vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorn i Slovenien (EUT L 160, 30.4.2004)

47

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/476/EG av den 29 april 2004 om ändring av tillägg B till bilaga VIII till anslutningsakten från 2003 för att infoga vissa anläggningar för bearbetning av animaliska biprodukter i Lettland i förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser (EUT L 160, 30.4.2004)

50

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/477/EG av den 29 april 2004 om anpassning av beslut 2002/459/EG med avseende på införanden i förteckningen över enheterna i det datoriserade nätet Traces med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning (EUT L 160, 30.4.2004)

53

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/478/EG av den 29 april 2004 om antagandet av en allmän plan för krishantering på området för livsmedel och foder (EUT L 160, 30.4.2004)

60

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/479/EG av den 29 april 2004 om övergångsbestämmelser för vissa nationella referenslaboratorier för uppspårande av restsubstanser i de nya medlemsstaterna (EUT L 160, 30.4.2004)

69

 

*

Rättelse till beslut nr 1/2004 (2004/480/EG) av gemensamma veterinärkommittén, inrättad genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, av den 28 april 2004 om ändring av tillägg 5 till bilaga 11 till avtalet (EUT L 160, 30.4.2004)

72

 

*

Rättelse till beslut nr 195 (2004/481/EG) av den 23 mars 2004 om enhetlig tillämpning av artikel 22.1 a i i förordning (EEG) nr 1408/71 när det gäller förmåner i samband med graviditet och förlossning. (EUT L 160, 30.4.2004)

82

 

*

Rättelse till beslut nr 196 (2004/482/EG) av den 23 mars 2004 med tillämpning av artikel 22.1 a (EUT L 160, 30.4.2004)

83

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/483/EG av den 28 april 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Mexikos förenta stater om ändring av bilaga I till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mexikos förenta stater om ömsesidigt erkännande och skydd av beteckningar inom sektorn för spritdrycker, med hänsyn till utvidgningen (EUT L 160, 30.4.2004)

85

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Meddelande till läsarna

12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/1


Meddelande till läsarna

ES

:

El presente Diario Oficial se publica en español, danés, alemán, griego, inglés, francés, italiano, neerlandés, portugués, finés y sueco.

Las correcciones de errores que contiene se refieren a los actos publicados con anterioridad a la ampliación de la Unión Europea del 1 de mayo de 2004.

CS

:

Tento Úřední věstník se vydává ve španělštině, dánštině, němčině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, holandštině, portugalštině, finštině a švédštině.

Tisková oprava zde uvedená se vztahuje na akty uveřejněné před rozšířením Evropské unie dne 1. května 2004.

DA

:

Denne EU-Tidende offentliggøres på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk.

Berigtigelserne heri henviser til retsakter, som blev offentliggjort før udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. maj 2004.

DE

:

Dieses Amtsblatt wird in Spanisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Finnisch und Schwedisch veröffentlicht.

Die darin enthaltenen Berichtigungen beziehen sich auf Rechtsakte, die vor der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Mai 2004 veröffentlicht wurden.

ET

:

Käesolev Euroopa Liidu Teataja ilmub hispaania, taani, saksa, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, hollandi, portugali, soome ja rootsi keeles.

Selle parandused viitavad aktidele, mis on avaldatud enne Euroopa Liidu laienemist 1. mail 2004.

EL

:

Η παρούσα Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται στην ισπανική, δανική, γερμανική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα.

Τα διορθωτικά που περιλαμβάνει αναφέρονται σε πράξεις που δημοσιεύθηκαν πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004.

EN

:

This Official Journal is published in Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish.

The corrigenda contained herein refer to acts published prior to enlargement of the European Union on 1 May 2004.

FR

:

Le présent Journal officiel est publié dans les langues espagnole, danoise, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise, finnoise et suédoise.

Les rectificatifs qu'il contient se rapportent à des actes publiés antérieurement à l'élargissement de l'Union européenne du 1er mai 2004.

IT

:

La presente Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese.

Le rettifiche che essa contiene si riferiscono ad atti pubblicati anteriormente all'allargamento dell'Unione europea del 1o maggio 2004.

LV

:

Šis Oficiālais Vēstnesis publicēts spāņu, dāņu, vācu, grieķu, angļu, franču, itāļu, holandiešu, portugāļu, somu un zviedru valodā.

Šeit minētie labojumi attiecas uz tiesību aktiem, kas publicēti pirms Eiropas Savienības paplašināšanās 2004. gada 1. maijā.

LT

:

Šis Oficialusis leidinys išleistas ispanų, danų, vokiečių, graikų, anglų, prancūzų, italų, olandų, portugalų, suomių ir švedų kalbomis.

Čia išspausdintas teisės aktų, paskelbtų iki Europos Sąjungos plėtros gegužės 1 d., klaidų ištaisymas.

HU

:

Ez a Hivatalos Lap spanyol, dán, német, görög, angol, francia, olasz, holland, portugál, finn és svéd nyelven jelenik meg.

Az itt megjelent helyesbítések elsősorban a 2004. május 1-jei európai uniós bővítéssel kapcsolatos jogszabályokra vonatkoznak.

MT

:

Dan il-Ġurnal Uffiċjali hu ppubblikat fil-ligwa Spanjola, Daniża, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Franċiża, Taljana, Olandiża, Portugiża, Finlandiża u Svediża.

Il-corrigenda li tinstab hawnhekk tirreferi għal atti ppubblikati qabel it-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Mejju 2004.

NL

:

Dit Publicatieblad wordt uitgegeven in de Spaanse, de Deens, de Duitse, de Griekse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Finse en de Zweedse taal.

De rectificaties in dit Publicatieblad hebben betrekking op besluiten die vóór de uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei 2004 zijn gepubliceerd.

PL

:

Ten Dziennik Urzędowy jest wydawany w językach: hiszpańskim, duńskim, niemieckim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim, portugalskim, fińskim i szwedzkim.

Sprostowania zawierają odniesienia do aktów opublikowanych przed rozszerzeniem Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r.

PT

:

O presente Jornal Oficial é publicado nas línguas espanhola, dinamarquesa, alemã, grega, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, finlandesa e sueca.

As rectificações publicadas neste Jornal Oficial referem-se a actos publicados antes do alargamento da União Europeia de 1 de Maio de 2004.

SK

:

Tento úradný vestník vychádza v španielskom, dánskom, nemeckom, gréckom, anglickom, francúzskom, talianskom, holandskom, portugalskom, fínskom a švédskom jazyku.

Korigendá, ktoré obsahuje, odkazujú na akty uverejnené pred rozšírením Európskej únie 1. mája 2004.

SL

:

Ta Uradni list je objavljen v španskem, danskem, nemškem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, nizozemskem, portugalskem, finskem in švedskem jeziku.

Vsebovani popravki se nanašajo na akte objavljene pred širitvijo Evropske unije 1. maja 2004

FI

:

Tämä virallinen lehti on julkaistu espanjan, tanskan, saksan, kreikan, englannin, ranskan, italian, hollannin, portugalin, suomen ja ruotsin kielellä.

Lehden sisältämät oikaisut liittyvät ennen Euroopan unionin laajentumista 1. toukokuuta 2004 julkaistuihin säädöksiin.

SV

:

Denna utgåva av Europeiska unionens officiella tidning publiceras på spanska, danska, tyska, grekiska, engelska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, finska och svenska.

Rättelserna som den innehåller avser rättsakter som publicerades före utvidgningen av Europeiska unionen den 1 maj 2004.


Rättelser

12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/3


Rättelse till kommissionens beslut 2004/467/EG av den 29 april 2004 om fastställande av övergångsbestämmelser som skall tillämpas av Cypern och Estland när det gäller förbränning eller nedgrävning på plats av animaliska biprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002

( Europeiska unionens officiella tidning L 160 av den 30 april 2004 )

Beslut 2004/467/EG skall vara som följer:

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 april 2004

om fastställande av övergångsbestämmelser som skall tillämpas av Cypern och Estland när det gäller förbränning eller nedgrävning på plats av animaliska biprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002

(Text av betydelse för EES)

(2004/467/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 42 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1), får undantag beviljas när det gäller bortskaffande genom förbränning eller nedgrävning på plats av animaliska biprodukter under vissa begränsade omständigheter. I den förordningen föreskrivs också att inga undantag får beviljas när det gäller djur som misstänks vara infekterade med någon form av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) eller hos vilka förekomsten av TSE har bekräftats officiellt.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 811/2003 av den 12 maj 2003 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende förbud mot återanvändning inom arten för fisk, nedgrävning och förbränning av animaliska biprodukter samt vissa övergångsbestämmelser (2) fastställs tillämpningsbestämmelser för undantag som beviljas enligt förordning (EG) nr 1774/2002 när det gäller bortskaffande genom förbränning eller nedgrävning på plats av animaliska biprodukter.

(3)

Cypern och Estland kommer inte att ha några fungerande insamlingssystem för animaliska biprodukter den 1 maj 2004, varför dessa två nya medlemsstater inte kan följa bestämmelserna om bortskaffande av animaliska biprodukter enligt förordning (EG) nr 1774/2002. Därför är det nödvändigt att fastställa övergångsbestämmelser så att Cypern och Estland kan fortsätta att på plats förbränna eller gräva ned animaliska biprodukter fram till den 1 januari 2005.

(4)

Under övergångsperioden bör Cypern och Estland vidta nödvändiga åtgärder för att undvika risker för såväl människors och djurs hälsa som miljön. De relevanta tillämpningsbestämmelserna för undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 bör därför tillämpas när det gäller bortskaffande av animaliska biprodukter genom förbränning och nedgrävning på plats enligt förordning (EG) nr 811/2003.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Genom undantag från artiklarna 4.2, 5.2 och 6.2 i förordning (EG) nr 1774/2002 får Cypern och Estland på sitt eget territorium och fram till den 1 januari 2005 tillåta förbränning eller nedgrävning på plats av animaliska biprodukter.

2.   Det undantag som avses i punkt 1 skall inte tillämpas på sådant kategori 1-material som avses i artikel 4.1 a i i förordning (EG) nr 1774/2002.

Artikel 2

Cypern och Estland skall, när de tillåter förbränning och nedgrävning på plats enligt artikel 2 i detta beslut, vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika risker för såväl människors och djurs hälsa som miljön, i enlighet med de tillämpningsbestämmelser som fastställs i artiklarna 6 och 9 i förordning (EG) nr 811/2003. Medlemsstaterna skall senast den 1 maj 2004 meddela kommissionen vilka åtgärder som vidtagits.

Artikel 3

Detta beslut skall tillämpas under förutsättning att Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft och från och med den dag det träder i kraft.

Det skall tillämpas till och med den 1 januari 2005.

Utfärdat i Bryssel den 29 april 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 668/2004 (EUT L 112, 19.4.2004, s. 1).

(2)  EUT L 117, 13.5.2003, s. 14.


12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/5


Rättelse till kommissionens beslut 2004/468/EG av den 29 april 2004 om fastställande av övergångsåtgärder som skall tillämpas av Estland och Ungern när det gäller material som samlas in vid bearbetning av avloppsvatten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002

( Europeiska unionens officiella tidning L 160 av den 30 april 2004 )

Beslut 2004/468/EG skall vara som följer:

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 april 2004

om fastställande av övergångsåtgärder som skall tillämpas av Estland och Ungern när det gäller material som samlas in vid bearbetning av avloppsvatten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002

(Text av betydelse för EES)

(2004/468/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 42 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1) fastställs vissa krav rörande bearbetningen av avloppsvatten från anläggningar som hanterar kategori 1- och kategori 2-material.

(2)

Det bör antas övergångsåtgärder för att underlätta övergången från de nuvarande systemen i vissa nya medlemsstater som inte helt följer kraven i förordning (EG) nr 1774/2002 när det gäller bearbetningen av avloppsvatten.

(3)

Som en tillfällig undantagsåtgärd bör därför Estland fram till och med den 31 augusti 2004 och Ungern fram till och med den 1 maj 2005 få tillåta att de driftsansvariga för bearbetningsanläggningar fortsätter att tillämpa nationella bestämmelser vid insamling av kategori 1- och kategori 2-material i samband med bearbetning av avloppsvatten.

(4)

För undvika risker för djurs och människors hälsa bör i Estland och Ungern bibehålla lämpliga tillsynssystem under den period övergångsåtgärderna varar.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Genom undantag från kapitel IX i bilaga II till förordning (EG) nr 1774/2002 får Estland fram till och med den 31 augusti 2004 och Ungern fram till och med den 1 maj 2005 fortsätta att i enlighet med nationell lagstiftning bevilja individuella tillstånd till driftsansvariga för sådana bearbetningsanläggningar, driftställen och slakterier som avses i artikel 4.1 d och artikel 5.1 b i förordning (EG) nr 1774/2002 att tillämpa nationella bestämmelser på insamling av avloppsvatten, under förutsättning av följande:

a)

Allt animaliskt material som finns kvar i de nuvarande systemen från dessa bearbetningsanläggningar, driftställen och slakterier skall samlas in, transporteras och bortskaffas som kategori 1- eller kategori 2-material, i enlighet med förordning (EG) nr 1774/2002.

b)

De nationella bestämmelserna skall endast tillämpas på driftställen och anläggningar där dessa bestämmelser tillämpades den 1 maj 2004.

2.   Den behöriga myndigheten skall vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera att ansvariga för driftställen och anläggningar med tillstånd följer villkoren i stycke 1.

Artikel 2

1.   Individuella tillstånd som den behöriga myndigheten beviljar för material som samlas in vid bearbetning av avloppsvatten skall omedelbart och permanent dras in för alla driftsansvariga, driftställen eller anläggningar om villkoren i detta beslut inte längre uppfylls.

2.   Den behöriga myndigheten skall dra in tillstånd som beviljats enligt artikel 1,1 senast den 31 augusti 2004 i Estland och senast den 1 maj 2005 i Ungern.

Den behöriga myndigheten skall inte bevilja något slutligt tillstånd enligt förordning (EG) nr 1774/2002 om den inte på grundval av sina inspektioner försäkrat sig om att de driftställen och anläggningar som avses i artikel 1 uppfyller kraven i förordningen.

3.   Allt material som inte uppfyller kraven i detta beslut skall bortskaffas enligt den behöriga myndighetens anvisningar.

Artikel 3

Estland och Ungern skall omedelbart vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut och offentliggöra dem. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 4

Detta beslut skall tillämpas under förutsättning att Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft och från och med den dag det träder i kraft.

Den skall tillämpas till och med den 1 maj 2005.

Utfärdat i Bryssel den 29 april 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 668/2004 (EUT L 112, 19.4.2004, s. 1).


12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/7


Rättelse till kommissionens beslut 2004/469/EG av den 29 april 2004 om fastställande av övergångsbestämmelser som skall tillämpas av Cypern och Estland när det gäller förbränning eller nedgrävning på plats av animaliska biprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002

( Europeiska unionens officiella tidning L 160 av den 30 april 2004 )

Beslut 2004/469/EG skall vara som följer:

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 april 2004

om ändring av beslut 2001/881/EG avseende förteckningen över gränskontrollstationer med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning

[delgivet med nummer K(2004) 1690]

(Text av betydelse för EES)

(2004/469/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 57.1 i denna,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen, särskilt artikel 6.2 i detta (1),

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (2), särskilt artikel 6.4 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I anslutningsakten från 2003 saknas en rad nödvändiga anpassningar i vissa rättsakter som fortsätter att gälla efter den 1 maj 2004, och som måste anpassas på grund av anslutningen. Dessa ytterligare anpassningar bör antas före anslutningen så att de kan börja tillämpas från och med anslutningen.

(2)

Enligt artikel 57.2 i anslutningsakten måste dessa anpassningar antas av kommissionen om det är kommissionen som har antagit den ursprungliga rättsakten i fråga.

(3)

Förteckningen i kommissionens beslut 2001/881/EG av den 7 december 2001 om upprättande av en förteckning över gränskontrollstationer som godkänts för veterinärkontroller av djur och animalieprodukter från tredje land och om uppdatering av de närmare bestämmelserna för kontroller som skall utföras av experter från kommissionen (3), måste uppdateras med anledning av de nya medlemsstaternas anslutning, eftersom utvidgningen kommer att leda till betydande förändringar av gemenskapens yttre gränser.

(4)

De platser som föreslagits som gränskontrollstationer gentemot tredje land i de nya medlemsstaterna har inspekterats av kommissionen. De gränskontrollstationer som i enlighet med gemenskapens krav inrättats och kompletterats på dessa platser bör nu införas i förteckningen.

(5)

Samtidigt kommer vissa medlemsstater, som Österrike, Tyskland och Italien, inte längre att utgöra gemenskapens östra gräns gentemot tredje land, vilket innebär att vissa befintliga landgränskontrollstationer i dessa medlemsstater inte längre kommer att fullgöra denna uppgift.

(6)

Därför bör den förteckning över godkända gränskontrollstationer som fastställs i beslut 2001/881/EG uppdateras med beaktande av gränskontrollstationerna i de nya medlemsstaterna och av att vissa gränskontrollstationer i Tyskland, Österrike och Italien inte längre har denna uppgift.

(7)

Kommissionens beslut 2004/273/EG av den 18 mars 2004 om anpassning av kommissionens beslut 2001/881/EG med avseende på införanden och strykningar i förteckningen över gränskontrollstationer med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning (4) grundades på det preliminära inspektionsläge som konstaterats av kommissionen i september 2003. Ytterligare stationer i nya medlemsstater har färdigställts sedan dess och lämnat alla nödvändiga garantier. De bör därför tas med i förteckningen.

(8)

För att göra gemenskapslagstiftningen så tydlig som möjligt bör förteckningen i beslut 2001/881/EG ersättas av förteckningen i bilagan till det här beslutet.

(9)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa har underrättats om de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2001/881/EG skall ersättas med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas under förutsättning att 2003 års anslutningsfördrag för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft och från och med den dag det träder i kraft.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 april 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

BILAGA

”ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS — LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTOLSTEDER — VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTRO LLSTELLEN — ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ — LIST OF AGREED BORDER INSPECTIONS POSTS — LISTES DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉES — ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI — LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS — LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS — LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA — FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1

=

Nombre — Navn — Name — Ονομασία — Name — Nom — Nome — Naam — Nome — Nimi — Namn

2

=

Código Animo — Animo-kode — Animo-Code — Κωδικός Animo — Animo Code — Code Animo — Codice Animo — Animo-code — Código Animo — Animo-koodi — Animo-kod

3

=

Tipo — Type — Art — Φύση — Type — Type — Tipo — Type — Tipo — Tyyppi — Typ

A

=

Aeropuerto — Lufthavn — Flughafen — Αεροδρόμιο — Airport — Aéroport — Aeroporto — Luchthaven — Aeroporto — Lentokenttä — Flygplats

F

=

Ferrocarril — Jernbane — Schiene — Σιδηρόδρομος — Raila — Rail — Ferrovia — Spoorweg — Caminho-de-ferro — Rautatie — Järnväg

P

=

Puerto — Havn — Hafen — Λιμένας — Port — Port — Porto — Zeehaven — Porto — Satama — Hamn

R

=

Carretera — Landevej — Straße — Οδός — Road — Route — Strada — Weg — Estrada — Maantie — Väg

4

=

Centro de inspección — Inspektionscenter — Kontrollzentrum — Κέντρo ελέγχου — Inspection centre — Centre d'inspection — Centro d'ispezione — Inspectiecentrum — Centro de inspecção — Tarkastuskeskus — Kontrollcentrum

5

=

Productos — Produkter — Erzeugnisse — Προϊόντα — Products — Produits — Prodotti — Producten — Produtos — Tuotteet — Produkter

HC

=

Todos los productos destinados al consumo humano — Alle produkter til konsum — Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse — Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση — All Products for human consumption — Tous produits de consommation humaine — Prodotti per il consumo umano — Producten voor menselijke consumptie — Todos os produtos para consumo humano — Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet — Produkter avsedda för konsumtion

NHC

=

Otros productos — Andre produkter — Andere Erzeugnisse — Λοιπά προϊόντα — Other Products — Autres produits — Altri prodotti — Andere producten — Outros produtos — Muut tuotteet — Andra produkter

NT

=

Sin requisitos de temperatura — ingen temperaturkrav — Ohne Temperaturanforderungen — Δεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία — No temperature requirements — sans conditions de température — che non richiedono temperature specifiche — Geen temperaturen vereist — sem exigências quanto à temperatura — ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia — Inga krav på temperatur

T

=

Productos congelados/refrigerados — Frosne/kølede produkter — Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse — Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη — Frozen/Chilled products — Produits congelés/réfrigérés — Prodotti congelati/refrigerati — Bevroren/gekoelde producten — Produtos congelados/refrigerados — Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet — Frysta/kylda produkter

T(FR)

=

Productos congelados — Frosne produkter — Gefrorene Erzeugnisse — Προϊόντα κατεψυγμένα — Frozen products — Produits congelés — Prodotti congelati — Bevroren producten — Produtos congelados — Pakastetut tuotteet — Frysta produkter

T(CH)

=

Productos refrigerados — Kølede produkter — Gekühlte Erzeugnisse — Διατηρημένα με απλή ψύξη — Chilled products — Produits réfrigérés — Prodotti refrigerati — Gekoelde producten — Produtos refrigerados — Jäähdytetyt tuotteet — Kylda produkter

6

=

Animales vivos — Levende dyr — Lebende Tiere — Ζωντανά ζώα — Live animals — Animaux vivants — Animali vivi — Levende dieren — Animais vivos — Elävät eläimet — Levande djur

U

=

Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvages — Hovdyr: Kvæg, svin, får, geder, og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen — Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde — Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλα — Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds — Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipédes domestiques ou sauvages — Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici — Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen — Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens — Sorkka- ja kavioeläimet:naudat, siat,vuahet, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläminä pidettävät kavioeläimet — Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur

E

=

Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo — Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF — Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt — Καταχωρισμένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου — Registered equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC — Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE du Conseil — Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio — Geregistreerde paardachtigen als omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad — Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho — Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY — Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG

O

=

Otros animales (incluidos los de zoológico) — Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver) — Andere Tiere (einschließlich Zootiere) — Λοιπά ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ζώων των ζωολογικών κήπων) — Other animals (including zoo animals) — Autres animaux (y compris animaux de zoos) — Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) — Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren) — Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico) — Muut eläimet(myös eläintarhoissa olevat eläimet) — Andra djur (även djur från djurparker)

5-6

=

Menciones especiales — Særlige betingelser — Spezielle Bemerkungen — Ειδικές παρατηρήσεις — Special remarks — Mentions spéciales — Note particolari — Bijzondere opmerkingen — Menções especiais — Erityismainintoja — Anmärkningar

*

=

Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE del Consejo (columnas 1, 4, 5 y 6) — Ophævet indtil videre iht. artikel 6 i direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6 — Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt — Έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ μέχρι νεωτέρας, όπως σημειώνεται στις στήλες 1, 4, 5 και 6 — Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6 — Suspendu jusqu'à nouvel ordre sur la base de l'article 6 de la directive 97/78/CE du Conseil, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6 — Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6 — Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG, zoals aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6 — Suspensas, com base no artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6 — Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetään — Upphävd tills vidare på grundval av artikel 6 i direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6

(1)

=

De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del apartado 3 del artículo 19 de la Directiva 97/78/CE — Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF — Kontrolle erfolgt in übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EG des Rates angenommen wurde — Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου — Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of article 19(3) of Council Directive 97/78/EC — Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commision prise en application de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE — Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio — Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG — Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.o3 do artigo 19.o da Directiva 97/78/CE do Conselho — Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti — Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagis för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG

(2)

=

Únicamente productos embalados — Kun emballerede produkter — Nur umhüllte Erzeugnisse — Συσκευασμένα προϊόντα μόνο — Packed products only — Produits emballés uniquement — Prodotti imballati unicamente — Uitsluitend verpakte producten — Apenas produtos embalados — Ainoastaan pakatut tuotteet — Endast förpackade produkter

(3)

=

Únicamente productos pesqueros — Kun fiskeprodukter — Ausschließlich Fischereierzeugnisse — Αλιεύματα μόνο — Fishery products only — Produits de la pêche uniquement — Prodotti della pesca unicamente — Uitsluitend visserijproducten — Apenas produtos da pesca — Ainoastaan kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter

(4)

=

Únicamente proteínas animales — Kun animalske proteiner — Nur Tierisches Eiweiß — Ζωικές πρωτεΐνες μόνο — Animal proteins only — Uniquement protéines animales — Unicamente proteine animali — Uitsluitend dierlijke eiwitten — Apenas proteínas animais — Ainoastaan eläinproteiinit — Endast djurprotein

(5)

=

Únicamente lana, cueros y pieles — Kun uld, skind og huder — NurWolle, Häute und Felle — Έριο και δέρματα μόνο — Wool hides and skins only — Laine et peaux uniquement — Lana e pelli unicamente — Uitsluitend wol, huiden en vellen — Apenas lã e peles — Ainostaan villa, vuodat ja nahat — Endast ull, hudar och skinn

(6)

=

Sólo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado — Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier — Nur flüssige Fette, Öle ubd Fischöle — Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια — Only liquid fats, oils, and fish oils — Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement — Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce — Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie — Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe — Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt — Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor

(7)

=

Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) — Islandske ponyer (kun fra april til oktober) — Islandponys (nur von April bis Oktober) — Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο) — Icelandic ponies (from April to October only) — Poneys d'Islande (d'avril à octobre uniquement) — Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) — Ijslandse pony's (enkel van april tot oktober) — Poneys da Islândia (apenas de Abril a Outubro) — Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) — Islandshästar (endast från april till oktober

(8)

=

Equinos únicamente — Kun enhovede dyr — Nur Einhufer — Μόνον ιπποειδή — Equidaes only — Equidés uniquement — Unicamente equidi — Uitsluitend paardachtigen — Apenas equídeos — Ainoastaan hevoset — Endast hästdjur

(9)

=

Únicamente peces tropicales — Kun tropiske fisk — Nur tropische Fische — Τροπικά ψάρια μόνο — Tropical fish only — Poissons tropicaux uniquement — Unicamente pesci tropicali — Uitsluitend tropische vissen — Apenas peixes tropicais — Ainoastaan trooppiset kalat — Endast tropiska fiskar

(10)

=

Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos, reptiles y aves, excepto las rátidas — Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk, krybdyr og andre fugle end strudsefugle — Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische, Reptilien und andere Vögel als Laufvögel — Μόνον γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδή — Only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, reptiles and other birds than ratites — Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants, reptiles et autres oiseaux que les ratites — Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi dai ratiti — Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vis, reptielen en vogels (met uitzondering van loopvogels) — Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos, répteis e aves excepto ratites — Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut — Endast katter, hundar, gnagare hardjur, levande fiskar, reptiler och fåglar, andra än strutsar

(11)

=

Únicamente alimentos a granel para animales — Kun foderstoffer i løs afladning — Nur Futtermittel als Schüttgut — Ζωοτροφές χύμα μόνο — Only feedstuffs in bulk — Aliments pour animaux en vrac uniquement — Alimenti per animali in massa unicamente — Uitsluitend onverpakte diervoeders — Apenas alimentos para animais a granel — Ainoastaan pakkaamaton rehu — Endast foder i lösvikt

(12)

=

En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), sólo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico. — Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have. — Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere. — Για την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνον αυτά προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο· και για την κατηγορία (O), μόνον νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα, ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο. — For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O ), only day old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other animals consigned to a zoo. — Pour ”U”, dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour ”O”, uniquement les poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zoo — Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo. — Voor (U) in het geval van eenhoevigen uitsluitend naar een zoo verzonden dieren; en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een zoo verzonden dieren. — Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos, ou outros animais de jardim zoológico. — Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet. — För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker och för (O), endast dagsgamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter, eller andra djur i djurparker

(13)

=

Nagylak HU: Se trata de un puesto de inspección fronterizo (para productos) y un punto de paso (para animales vivos) de la frontera húngaro-rumana, sujeta a medidas transitorias, tanto para productos como para animales vivos, tal como se negoció y estableció en el Tratado de adhesión. Véanse las Decisiónes 2003/630/CE (DO L 218 de 30.8.2003, p. 55) y 2004/253/CE (DO L 79, 17.3.2004, p. 47) de la Comisión. — Nagylak HU: Dette er et grænsekontrolsted (for produkter) og overgangssted (for levende dyr) på grænsen mellem Ungarn og Rumænien, som er omfattet af overgangsbestemmelser, man har forhandlet sig frem til og fastsat i tiltrædelsestraktaten, for så vidt angår såvel produkter som levende dyr. Jf. Kommissionens beslutning 2003/630/EF (EUT L 218 af 30.8.2003, s. 55) og 2004/253/EF (EUT L 79 af 17.3.2004, s. 47). — Nagylak HU: Dies ist eine Grenzkontrollstelle (für Erzeugnisse) und ein Grenzübergang (für lebende Tiere) an der Grenze zwischen Ungarn und Rumänien, der sowohl für Erzeugnisse als auch für lebende Tiere Übergangsmaßnahmen gemäß dem Beitrittsvertrag unterliegt. Siehe Entscheidung 2003/630/EG der Kommission (ABl. L 218 vom 30.8.2003, S. 55) und 2004/25/EG (ABl. L 79 vom 17.3.2004, S. 47). — Nagylak HU: πρόκειται για μεθοριακό σταθμό επιθεώρησης (για προϊόντα) και σημείο διέλευσης (για ζώντα ζώα) στα ουγγρορουμανικά σύνορα, που υπόκειται σε μεταβατικά μέτρα τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ενσωματώθηκαν στη συνθήκη προσχώρησης τόσο για τα προϊόντα όσο και για τα ζώντα ζώα. Βλέπε απόφαση 2003/630/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 218 της 30.8.2003, σ. 5) και απόφαση 2004/253/EK της Επιτροπής (EE L 79 της 17.3.2004, σ. 47). — Nagylak HU: This is a border inspection post (for products) and crossing point (for live animals) on the Hungarian Romanian Border, subject to transitional measures as negotiated and laid down in the Treaty of Accession for both products and live animals. See Commission Decision 2003/630/EC - OJ L 218, 30.8.2003, p; 55 + 2004/253/EC – OJ L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Il s'agit d'un poste d'inspection frontalier (pour les produits) et d'un lieu de passage en frontière (pour les animaux vivants) à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, qui est soumis à des mesures transitoires conformément aux négociations et aux dispositions inscrites dans le traité d'adhésion pour les produits et les animaux vivants. Voir décisions de la Commission 2003/630/CE (JO L 218 du 30.8.2003, p. 55) et 2004/253/CE (JO L 79 du 17.3.2004) — Nagylak HU: si tratta di un posto d'ispezione (per i prodotti) e di un punto di attraversamento (per gli animali vivi) sul confine Ungheria-Romania, assoggettato alle misure transitorie negoziate e stabilite nel trattato di adesione per i prodotti e per gli animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE della Commissione - GU L 218 del 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/CE – GU L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Dit is een grensinspectiepost (voor producten) en een doorlaatpost (voor levende dieren) aan de Hongaars-Roemeense grens waar zowel voor producten als voor levende dieren overgangsmaatregelen gelden zoals overeengekomen en neergelegd in het Toetredingsverdrag. Zie Beschikking 2003/630/EG van de Commissie - PB L 218 van 30.8.2003, blz. 55 + 2004/253/EG – PB L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Trata-se de um posto de inspecção fronteiriço (para produtos) e um ponto de passagem (para animais vivos) na fronteira húngaro-romena, sujeito a medidas de transição, quer para produtos quer para animais vivos, tal como negociadas e estabelecidas no Acto de Adesão. Ver Decisão 2003/630/CE - JO L 218 de 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/CE – JO L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Tämä on Unkarin Romanian rajan vastainen rajatarkastusasema (tavarat) ja ylikulkuasema (elävät eläimet), johon sovelletaan sekä tavaroiden että elävien eläinten osalta liittymissopimuksessa määrättyjä siirtymätoimenpiteitä. Ks. komission päätös 2003/630/EY - EUVL L 218, 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/EY – EUVL L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Detta är en gränskontrollstation (för produkter) och gränsövergång (för levande djur) vid den ungersk-rumänska gränsen, som är föremål för framförhandlade övergångsbestämmelser enligt anslutningsfördraget både vad avser produkter och levande djur. Se kommissionens beslut 2003/630/EG (EUT L 218, 30.8.2003, s. 55) och 2004/253/EG (EUT L 79, 17.3.2004).

(14)

=

Designado para el tránsito a través de la Comunidad Europea de partidas de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos previstos en la legislación comunitaria pertinente. — Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser. — Für den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Verfahren. — Προς διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προερχόμενων από και κατευθυνόμενων προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία. — Designated for transit across the European Community for consignments of certain products of animal origin for human consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant Community legislation — Désigné pour le transit, dans la Communauté européenne, d'envois de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à destination de la Russie selon les procédures particulières prévues par la législation communautaire applicable — Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria. — Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relvante communautaire wetgeving. — Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo humano, com destino à Russia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária pertinente. — Asetettu passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä noudattaen. — För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning.

País: Bélgica — Land: Belgien — Land: Belgien — Χώρα: Βέλγιο — Country: Belgium — Pays: Belgique — Paese: Belgio — Land: België — País: Bélgica — Maa: Belgia — Land: Belgien

1

2

3

4

5

6

Antwerpen

0 502 699

P

 

HC, NHC

 

Brussel-Zaventem

0 502 899

A

Centre 1

HC

 

Centre 2

HC

 

Centre 3

NHC

U, E, O

Charleroi

0 503 299

A

 

HC(2)

 

Gent

0 502 999

P

 

NHC-NT(6)

 

Liège

0 503 099

A

 

HC, NHC-NT, NHC- T(FR)

U, E,O

Oostende

0 502 599

P

 

HC-T(2)

 

Oostende

0 503 199

A

Centre 1

HC(2)

 

Centre 2

 

E, O

Zeebrugge

0 502 799

P

OHCZ

HC, NHC

 

FCT

HC

 

País: Chipre — Land: Cypern — Land: Zypern — Χώρα: Κύπρος — Country: Cyprus — Pays: Chypre — Paese: Cipro — Land: Cyprus — País: Chipre — Maa: Kypros — Land: Cypern

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Larnaka

2 140 099

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Lemesos

2 150 099

P

 

HC(2), NHC-NT

 

 

 

 

 

 

 

País: República Checa — Land: Tjekkiet — Land: Tschechische Republik — Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία — Country: Czech Republic — Pays: République tchèque — Paese: Repubblica ceca — Land: Tsjechische Republiek — País: República Checa — Maa: Tšekki — Land: Tjeckien

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Praha-Ruzyně

2 200 099

A

 

HC(2), NHC(2)

E, O

 

 

 

 

 

 

País: Estonia — Land: Estland — Land: Estland — Χώρα: Εσθονία — Country: Estonia — Pays: Estonie — Paese: Estonia — Land: Estland — País: Estónia — Maa: Viro — Land: Estland

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Luhamaa

2 300 199

R

 

HC, NHC

U, E

Paldiski

2 300 599

P

 

HC(2), NHC-NT(2)

 

Paljassare

2 300 499

P

 

HC — T(FR)(2)

 

 

 

 

 

 

 

País: Dinamarca — Land: Danmark — Land: Dänemark — Χώρα: Δανία — Country: Denmark — Pays: Danemark — Paese: Danimarca — Land: Denemarken — País: Dinamarca — Maa: Tanska — Land: Danmark

1

2

3

4

5

6

Ålborg 1

0 902 299

P

 

HC-T(FR)(1)(2)

 

Ålborg 2

0 951 699

P

 

HC(2), NHC (2)

 

Århus

0 902 199

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR) NHC-NT (2) (11)

E

Esbjerg

0 902 399

P

 

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2)

 

Fredericia

0 911 099

P

 

HC(1)(2), NHC(2)

 

Hanstholm

0 911 399

P

 

HC-T(FR) (1)(3)

 

Hirtshals

0 911 599

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)(2)

 

Centre 2

HC-T(FR)(1)(2)

Billund

0 901 799

A

 

HC-T(1)(2), NHC(2)

U, E, O

København

0 911 699

A

Centre 1

HC(1)(2), NHC(2)

 

Centre 2

HC(1)(2), NHC(2)

 

Centre 3

 

U, E,O

København

0 921 699

P

 

HC(1), NHC

 

 

 

 

 

 

 

Rønne

0 941 699

P

 

HC-T(FR)(1) (2) (3)

 

Kolding

0 901 899

P

 

NHC(11)

 

Skagen

0 901 999

P

 

HC-T(FR) (1)(2)(3)

 

País: Alemania — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Χώρα: Γερμανία — Country: Germany — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Land: Duitsland — País: Alemanha — Maa: Saksa — Land: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Berlin-Tegel

0 150 299

A

 

HC, NHC

O

Brake

0 151 599

P

 

NHC-NT(4)

 

Bremen

0 150 699

P

 

HC, NHC

 

Bremerhaven

0 150 799

P

 

HC, NHC

 

Cuxhaven

0 151 699

P

IC 1

HC-T (FR) (3)

 

IC 2

HC-T(FR)(3)

 

Düsseldorf

0 151 999

A

 

HC (2), NHT-CH(2) NHC-NT(2)

O

 

 

 

 

 

 

Frankfurt/Main

0 151 099

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hahn Airport

0 155 999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Hamburg Flughafen

0 150 999

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hamburg Hafen*

0 150 899

P

 

HC, NHC

*E(7)

Hannover-Langenhagen

0 151 799

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Kiel

0 152 699

P

 

HC, NHC

E

Köln

0 152 099

A

 

HC, NHC

O

Konstanz Straße

0 153 199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Lübeck

0 152 799

P

 

HC, NHC

U, E

Rostock

0 151 399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Schönefeld

0 150 599

A

 

HC (2), NHC (2)

U, E, O

Stuttgart

0 149 099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Weil/Rhein

0 149 199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Weil/Rhein Mannheim

0 153 299

F

 

HC, NHC

 

País: Grecia — Land: Grækenland — Land: Griechenland — Χώρα: Ελλάδα — Country: Greece — Pays: Grèce — Paese: Grecia — Land: Griekenland — País: Grécia — Maa: Kreikka — Land: Grekland

1

2

3

4

5

6

Evzoni

1 006 099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Athens International Airport

1 005 599

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Idomeni

1 006 299

F

 

 

U, E

Kakavia

1 007 099

R

 

HC(2), NHC-NT

 

Neos Kafkassos

1 006 399

F

 

HC(2), NHC-NT

U, E, O

Neos Kafkassos

1 006 399

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Ormenion*

1 006 699

R

 

HC(2), NHC-NT

*U, *O, *E

Peplos*

1 007 299

R

 

HC(2), NHC-NT

*U, *O,

Pireas

1 005 499

P

 

HC(2), NHC-NT,

 

Promachonas

1 006 199

F

 

 

U, E, O

Promachonas

1 006 199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Thessaloniki

1 005 799

A

 

HC(2), NHC-NT,

O

Thessaloniki

1 005 699

P

 

HC(2), NHC-NT

U, E,

País: Hungría — Land: Ungarn — Land: Ungarn — Χώρα: Ουγγαρία — Country: Hungary — Pays: Hongrie — Paese: Ungheria — Land: Hongarije — País: Hungria — Maa: Unkari — Land: Ungern

1

2

3

4

5

6

Budapest-Ferihegy

2 400 399

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2)

O

Letenye

2 401 199

R

 

HC, NHC-NT

E

Nagylak (13)

2 401 699

R

 

HC, NHC,

U, E, O

Röszke

2 402 299

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

E

Záhony

2 499

R

 

HC, NHC-NT(2)

U, E

País: España — Land: Spanien — Land: Spanien — Χώρα: Ισπανία — Country: Spain — Pays: Espagne — Paese: Spagna — Land: Spanje — País: Espanha — Maa: Espanja — Land: Spanien

1

2

3

4

5

6

A Coruña — Laxe

1 148 899

P

A Coruña

HC, NHC

 

Laxe

HC

 

Algeciras

1 147 599

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Alicante

1 148 299

A

 

HC (2) , NHC(2)

O

Alicante

1 148 299

P

 

HC, NHC-NT

 

Almería

1 148 399

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Almería

1 148 399

P

 

HC, NHC

 

Asturias

1 148 699

A

 

HC(2)

 

Barcelona

1 147 199

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

O

Flightcare

HC(2), NHC(2)

O

Barcelona

1 147 199

P

 

HC, NHC

 

Bilbao

1 148 499

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Bilbao

1 148 499

P

 

HC, NHC

 

Cádiz

1 147 499

P

 

HC, NHC

 

Cartagena

1 148 599

P

 

HC, NHC

 

Gijón

1 148 699

P

 

HC, NHC

 

Gran Canaria

1 148 199

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Huelva

1 148 799

P

Puerto Interior

HC

 

Puerto Exterior

NHC-NT

 

Las Palmas de Gran Canaria

1 148 199

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Madrid

1 147 899

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2)

U, E, O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

SFS

HC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2)

O

Málaga

1 147 399

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

O

DHL

HC(2), NHC(2)

 

Málaga

1 147 399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Marín

1 149 599

P

 

HC, NHC-T(FR) NHC-NT

 

Palma de Mallorca

1 147 999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Pasajes

1 147 799

P

 

HC, NHC

U, E, O

Santa Cruz de Tenerife

1 148 099

P

Dársena

HC

 

Dique

NHC

U, E, O

Santander

1 148 999

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Santander

1 148 999

P

 

HC, NHC

 

Santiago de Compostela

1 148 899

A

 

HC(2), NHC(2)

 

San Sebastián

1 147 799

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Sevilla

1 149 099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Sevilla

1 149 099

P

 

HC, NHC

 

Tarragona

1 149 199

P

 

HC, NHC

 

Tenerife Norte

1 148 099

A

 

HC(2)

 

Tenerife Sur

1 149 699

A

Productos

HC(2), NHC(2)

 

Animales

 

U, E, O

Valencia

1 147 299

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Valencia

1 147 299

P

 

HC, NHC

 

Vigo

1 147 699

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Vigo

1 147 699

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR) NHC-NT

 

Pantalan 3

HC-T(FR)(2,3)

 

Frioya

HC-T(FR)(2,3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(2,3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2,3)

 

Vieirasa

HC-T(FR)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2,3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)

 

Vilagarcia-Ribeira-Caramiñal

1 149 499

P

Vilagarcia

HC(2), NHC(2,11)

 

Ribeira

HC

 

Caramiñal

HC

 

Vitoria

1 149 299

A

Productos

HC(2), NHC-NT(2) NHC-T (CH)(2)

 

Animales

 

U, E, O

Zaragoza

1 149 399

A

 

HC(2)

 

País: Francia — Land: Frankrig — Land: Frankreich — Χώρα: Γαλλία — Country: France — Pays: France — Paese: Francia — Land: Frankrijk — País: França — Maa: Ranska — Land: Frankrike

1

2

3

4

5

6

Beauvais

0 216 099

A

 

 

E

Bordeaux

0 213 399

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Bordeaux

0 213 399

P

 

HC

 

Boulogne

0 216 299

P

 

HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)

 

Brest

0 212 999

A

 

HC-T(1), HC-NT

 

Brest

0 212 999

P

 

HC, NHC

 

 

 

 

 

 

 

Châteauroux-Déols

0 213 699

A

 

HC-T(2)

 

Concarneau-Douarnenez

0 222 999

P

Concarneau

HC-T(1)(3)

 

Douarnenez

HC-T(1)(3)

 

Deauville

0 211 499

A

 

 

E

Divonne

0 210 199

R

 

 

U(8), E

Dunkerque

0 215 999

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Ferney-Voltaire (Genève)

0 220 199

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

La Rochelle-Rochefort

0 211 799

P

Chef de baie

HC-T(1)(3), HC-NT(3), NHC-NT(3)

 

Rochefort

HC-T(1)(3), HC-NT(3)

 

Tonnay

HC-T(1)(3), HC-NT(3)

 

Le Havre

0 217 699

P

Hangar 56

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Dugrand

HC-T(1)

 

EFBS

HC-T(1)

 

Fécamp

NHC(6)

 

Lorient

0 215 699

P

STEF TFE

HC-T(1), HC-NT

 

CCIM

NHC

 

Lyon-Saint-Exupéry

0 216 999

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Marseille — Port

0 211 399

P

Hangar 14

 

U, E, O

Hangar 26 - Mourepiane

NHC-NT

 

Hôtel des services publics de la Madrague

HC-T(1), HC-NT

 

Marseille — Fos-sur-Mer

0 231 399

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Marseille — Aéroport

0 221 399

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

O

Nantes — Saint-Nazaire

0 214 499

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Nantes — Saint-Nazaire

0 214 499

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Nice

0 210 699

A

 

HC-T(CH)(2)

O

Orly

0 229 499

A

SFS

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Réunion — Port Réunion

0 229 999

P

 

HC, NHC

 

Reunion — Roland-Garros

0 219 999

A

 

HC, NHC

O

Roissy — Charles-de-Gaulle

0 219 399

A

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Centre SFS

HC-T(1), HC-NT

 

Station animalière

 

U, E, O

Rouen

0 227 699

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Louis — Bâle

0 216 899

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Saint-Louis — Bâle

0 216 899

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Malo

0 213 599

P

 

NHC-NT

 

Saint-Julien Bardonnex

0 217 499

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

U, O

Sète

0 213 499

P

Sète

NHC-NT

 

Frontignan

HC-T(1), HC-NT

 

Toulouse-Blagnac

0 213 199

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

O

Vatry

0 215 199

A

 

HC-T(CH)(2)

 

País: Irlanda — Land: Irland — Land: Irland — Χώρα: Ιρλανδία — Country: Ireland — Pays: Irlande — Paese: Irlanda — Land: Ierland — País: Irlanda — Maa: Irlanti — Land: Irland

1

2

3

4

5

6

Dublin Airport

0802999

A

 

 

E, O

Dublin Port

0802899

P

 

HC, NHC

 

Shannon

0803199

A

 

HC(2) NHC(2)

U, E, O

País: Italia — Land: Italien — Land: Italien — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — Pays: Italie — Paese: Italia — Land: Italië — País: Itália — Maa: Italia — Land: Italien

1

2

3

4

5

6

Ancona

0 300 199

A

 

HC, NHC

 

Ancona

0 300 199

P

 

HC

 

Bari

0 300 299

P

 

HC, NHC

 

Bergamo

0 303 999

A

 

HC, NHC

 

Bologna-Borgo Panigale

0 300 499

A

 

HC, NHC

O

Campocologno

0 303 199

F

 

 

U

Chiasso

0 300 599

F

 

HC, NHC

U, O

Chiasso

0 300 599

R

 

HC, NHC

U, O

Gaeta

0 303 299

P

 

HC-T(3)

 

Genova

0 301 099

P

Calata Sanità (terminal Sech)

HC, NHC-NT

 

Calata Bettolo (terminal Grimaldi)

HC-T(FR)

Nino Ronco (terminal Messina)

NHC-NT

Porto di Voltri (Voltri)

HC, NHC-NT

Porto di Vado (Vado Ligure — Savona)

HC-T(FR), NHC-NT

Ponte Paleocapa

NHC-NT (6)

 

Genova

0 301 099

A

 

HC, NHC

O

Gioia Tauro

0 304 099

P

 

HC, NHC

 

Gran San Bernardo - Pollein

0 302 099

R

 

HC, NHC

U, E, O

La Spezia

0 303 399

P

 

HC, NHC

U, E

Livorno — Pisa

0 301 399

P

Porto Commerciale

HC, NHC

 

Sintermar

HC, NHC

Lorenzini

HC, NHC-NT

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC

Livorno — Pisa

0 301 399

A

 

HC, NHC

 

Milano — Linate

0 301 299

A

 

HC, NHC

O

Milano — Malpensa

0 301 599

A

Magazzini aeroportuali

HC, NHC

U, E, O

Napoli

0 301 899

P

Molo Bausan

HC, NHC

 

Napoli

0 301 899

A

 

HC, NHC-NT

 

Olbia

0 302 299

P

 

HC-T(3)

 

Palermo

0 301 999

A

 

HC, NHC

 

Palermo

0 301 999

P

 

HC, NHC

 

Ravenna

0 303 499

P

Frigoterminal

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

Sapir 1

NHC-NT

Sapir 2

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

Setramar

NHC-NT

Docks Cereali

NHC -NT

Reggio Calabria

0 301 799

P

 

HC, NHC

O

Reggio Calabria

0 301 799

A

 

HC, NHC

 

Roma — Fiumicino

0 300 899

A

Alitalia

HC, NHC

O

Aeroporti di Roma

HC, NHC

E, O

Rimini

0 304 199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Salerno

0 303 599

P

 

HC, NHC

 

Taranto

0 303 699

P

 

HC, NHC

 

Torino — Caselle

0 302 599

A

 

HC, NHC

O

Trapani

0 303 799

P

 

HC

 

Trieste

0 302 699

P

Hangar 69

HC, NHC

 

Molo ’O’

 

U, E

Mag. FRIGOMAR

HC -T

 

Venezia

0 302 799

A

 

HC (2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Venezia

0 302 799

P

 

HC, NHC

 

Verona

0 302 999

A

 

HC(2) NHC(2)

 

País: Letonia — Land: Letland — Land: Lettland — Χώρα: Λεττονία — Country: Latvia — Pays: Lettonie — Paese: Lettonia — Land: Letland — País: Letónia — Maa: Latvia — Land: Lettland

1

2

3

4

5

6

Patarnieki (14)

2 973 199

R

IC1

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC2

 

U, E, O

Terehova (14)

2 972 299

R

 

HC, NHC-NT

 

País: Lituania — Land: Litauen — Land: Litauen — Χώρα: Λιθουανία — Country: Lithuania — Pays: Lituanie — Paese: Lituania — Land: Litouwen — País: Lituânia — Maa: Liettua — Land: Litauen

1

2

3

4

5

6

Kena (14)

3 001 399

F

 

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Kybartai (14)

3 001 899

R

 

HC, NHC

 

Kybartai (14)

3 002 199

F

 

HC, NHC

 

Lavoriškės (14)

3 001 199

R

 

HC, NHC

 

Medininkai (14)

3 001 299

R

 

HC, NHC-T(FR) NHC-NT

U, E, O

Molo

3 001 699

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2) NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Malkų įlankos

3 001 599

P

 

HC, NHC

 

Pilies

3 002 299

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2) NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Panemunė (14)

3 001 799

R

 

HC, NHC

 

Pagėgiai (14)

3 002 099

F

 

HC, NHC

 

Šalčininkai (14)

3 001 499

R

 

HC, NHC

 

Vilnius

3 001 999

A

 

HC, NHC

O

País: Luxemburgo — Land: Luxembourg — Land: Luxemburg — Χώρα: Λουξεμβούργο — Country: Luxembourg — Pays: Luxembourg — Paese: Lussemburgo — Land: Luxemburg — País: Luxemburgo — Maa: Luxemburg — Land: Luxemburg

1

2

3

4

5

6

Luxembourg

0 600 199

A

Centre 1

HC

 

Centre 2

NHC—-NT

 

Centre3

 

U, E, O

 

 

 

Centre 4

NHC-T(CH)(2)

 

País: Malta — Land: Malta — Land: Malta — Χώρα: Μάλτα — Country: Malta — Pays: Malte — Paese: Malta — Land: Malta — País: Malta — Maa: Malta — Land: Malta

1

2

3

4

5

6

Luqa

3 101 099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

País: Países Bajos — Land: Nederlandene — Land: Niederlande — Χώρα: Κάτω Χώρες — Country: Netherlands — Pays: Pays-Bas — Paese: Paesi Bassi — Land: Nederland — País: Países Baixos — Maa: Alankomaat — Land: Nederländerna

1

2

3

4

5

6

Amsterdam

0 401 399

A

KLM-1

HC(2), NHC

 

Aero Ground Services

HC(2), NHC

 

 

 

 

KLM-2

 

U, E, O (12)

 

 

 

Freshport

 

O(9)

Amsterdam

0 401 799

P

Daalimpex Velzen

HC-T

 

PCA

HC(2) NHC(2)

 

Kloosterboer Ijmuiden

HC-T

 

Eemshaven

0 401 899

P

 

HC-T (2), NHC-T (FR)(2)

 

Harlingen

0 402 099

P

Daalimpex

HC-T

 

Maastricht

0 401 599

A

 

HC, NHC

U, E, O

Moerdijk

0 402 699

P

 

HC-NT

 

Rotterdam

0 401 699

P

EBS

NHC-NT(11)

 

Eurofrigo Karimatastraat

NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Kloosterboer

HC-T(FR)

 

Wibaco

HC-T(FR)2, HC-NT

 

Van Heezik

HC-T(FR)(2)

 

Vlissingen

0 402 199

P

Van Bon

HC(2), NHC

 

Kloosterboer

HC-T(2), HC-NT

 

País: Austria — Land: Østrig — Land: Österreich — Χώρα: Αυστρία — Country: Austria — Pays: Autriche — Paese: Austria — Land: Oostenrijk — País: Áustria — Maa: Itävalta — Land: Österrike

1

2

3

4

5

6

Feldkirch-Buchs

1 301 399

F

 

HC-NT(2), NHC-NT

 

Feldkirch-Tisis

1 301 399

R

 

HC(2), NHC-NT

E

Höchst

1 300 699

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Linz

1 300 999

A

 

HC(2), NHC(2)

O, E, U(8)

Wien-Schwechat

1 301 599

A

 

HC(2), NHC(2)

O

País: Polonia — Land: Polen — Land: Polen — Χώρα: Πολωνία — Country: Poland — Pays: Pologne — Paese: Polonia — Land: Polen — País: Polónia — Maa: Puola — Land: Polen

1

2

3

4

5

6

Bezledy (14)

2 528 199

R

 

HC, NHC

U, E,O

Gdynia

2 522 199

P

 

HC, NHC

U, E,O

Korczowa

2 518 199

R

 

HC, NHC

U, E,O

Kukuryki-Koroszczyn

2 506 199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kuźnica Białostocka (14)

2 520 199

R

 

HC, NHC

U, E,O

Świnoujście

2 532 299

P

 

HC, NHC

 

Szczecin

2 532 199

P

 

HC, NHC

 

Warszawa Okęcie

2 514 199

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E,O

País: Portugal — Land: Portugal — Land: Portugal — Χώρα: Πορτογαλία — Country: Portugal — Pays: Portugal — Paese: Portogallo — Land: Portugal — País: Portugal — Maa: Portugali — Land: Portugal

1

2

3

4

5

6

Aveiro

1 204 499

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Faro

1 203 599

A

 

HC-T(2)

O

Funchal (Madeira)

1 203 699

A

 

HC, NHC

O

Funchal (Madeira)

1 203 699

P

 

HC-T,

 

Horta (Açores)

1 204 299

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Lisboa

1 203 399

A

Centre 1

HC(2), NHC-NT(2)

O

Centre 2

 

U, E

Lisboa

1 203 999

P

Liscont

HC(2), NHC-NT

 

Xabregas

HC-T(FR),HC-NT, NHC-NT

 

Docapesca

HC (2)

 

Peniche

1 204 699

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Ponta Delgada (Açores)

1 203 799

A

 

NHC-NT

 

Ponta Delgada (Açores)

1 203 799

P

 

HC-T(FR)(3) NHC-T(FR)(3)

 

Porto

1 203 499

A

 

HC-T, NHC-NT

O

Porto

1 204 099

P

 

HC-T, NHC-NT

 

Praia da Vitória (Açores)

1 203 899

P

 

 

U, E

Setúbal

1 204 899

P

 

HC(2), NHC

 

Viana do Castelo

1 204 399

P

 

HC-T(FR)(3)

 

País: Eslovaquia — Land: Slovakiet — Land: Slowakei — Χώρα: Σλοβακία — Country: Slovakia — Pays: Slovaquie — Paese: Slovacchia — Land: Slowakije — País: Eslováquia — Maa: Slovakia — Land: Slovakien

1

2

3

4

5

6

Vyšné Nemecké

3 300 199

R

I/C 1

HC, NHC

 

I/C 2

 

U, E

Čierna nad Tisou

3 300 299

F

 

HC, NHC

 

País: Eslovenia — Land: Slovenien — Land: Slowenien — Χώρα: Σλοβενία — Country: Slovenia — Pays: Slovénie — Paese: Slovenia — Land: Slovenië — País: Eslovénia — Maa: Slovenia — Land: Slovenien

1

2

3

4

5

6

Obrežje

2 600 599

R

 

HC, NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

País: Finlandia — Land: Finland — Land: Finnland — Χώρα: Φινλανδία — Country: Finland — Pays: Finlande — Paese: Finlandia — Land: Finland — País: Finlândia — Maa: Suomi — Land: Finland

1

2

3

4

5

6

Hamina

1 420 599

P

 

HC(2), NHC (2)

 

Helsinki

1 410 199

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Helsinki

1 400 199

P

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Ivalo

1 411 299

R

 

HC, NHC

 

Vaalimaa

1 410 599

R

 

HC, NHC

U, E, O

País: Suecia — Land: Sverige — Land: Schweden — Χώρα: Σουηδία — Country: Sweden — Pays: Suède — Paese: Svezia — Land: Zweden — País: Suécia — Maa: Ruotsi — Land: Sverige

1

2

3

4

5

6

Göteborg

1 614 299

P

 

HC(1), NHC

U, E, O

Göteborg-Landvetter

1 614 199

A

 

HC(1), NHC

U, E, O

Helsingborg

1 612 399

P

 

HC(1), NHC

 

Norrköping

1 605 199

A

 

 

U, E

Norrköping

1 605 299

P

 

HC(2)

 

Stockholm

1 601 199

P

 

HC(1)

 

Stockholm - Arlanda

1 601 299

A

 

HC(1), NHC

U, E, O

Varberg

1 613 199

P

 

NHC

E, (7)

País: Reino Unido — Land: Det Forenede Kongerige — Land: Vereinigtes Königreich — Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο — Country: United Kingdom — Pays: Royaume-Uni — Paese: Regno Unito — Land: Verenigd Koninkrijk — País: Reino Unido — Maa: Yhdistynyt kuningaskunta — Land: Förenade kungariket

1

2

3

4

5

6

Aberdeen

0 730 399

P

 

HC-T(FR)(1,2,3),

 

Belfast

0 740 099

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

 

Belfast

0 740 099

P

 

HC-T(1), NHC-(FR),

 

Bristol

0 711 099

P

 

HC-T(FR) (1), HC-NT, NHC-NT

 

East Midlands

0 712 199

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Falmouth

0 714 299

P

 

HC-T(1), HC-NT

 

Felixstowe

0 713 099

P

TCEF

HC-T(1), , NHC-T(FR), NHC-NT

 

ATEF

HC-NT(1)

Gatwick

0 713 299

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O

Glasgow

0 731 099

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

O

Glasson

0 710 399

P

 

NHC-NT

 

Goole

0 714 099

P

 

NHC-NT(4)

 

Grangemouth

0 730 899

P

 

NHC-NT(4)

 

Grimsby - Immingham

0 712 299

P

Centre 1

HC-T(FR)(1),

 

Centre 2

NHC-NT

Grove Wharf Wharton

0 711 599

P

 

NHC-NT

 

Heathrow

0 712 499

A

Centre 1

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Centre 2

HC-T(1), HC-NT,

 

Animal Reception Centre

 

U, E, O

Hull

0 714 199

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

 

Invergordon

0 730 299

P

 

NHC-NT(4)

 

Ipswich

0 713 199

P

 

HC-T(FR)(1), HC-NT, NHC — T(FR), NHC-NT

 

Liverpool

0 712 099

P

 

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT, NHC-NT

 

Luton

0 710 099

A

 

 

U, E

Manchester

0 713 799

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O(10)

 

 

 

 

 

 

Peterhead

0 730 699

P

 

HC-T(FR), (1,2,3)

 

Portsmouth

0 711 299

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Prestwick

0 731 199

A

 

 

U, E

Shoreham

0 713 499

P

 

NHC-NT(5)

 

Southampton

0 711 399

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Stansted

0 714 399

A

 

HC-NT(2), NHC-NT(2)

U, E

Sutton Bridge

0 713 599

P

 

NHC-NT(4)

 

Thamesport

0 711 899

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Tilbury

0 710 899

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC-T (FR), NHC-NT

 

Tyne — Northshields *

0 712 999

P

 

*HC-T(1), HC-NT, NHC”

 


(1)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktivet ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EGT L 268, 24.6.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(3)  EGT L 326, 11.12.2001, s. 44. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/273/EG (EUT L 86, 24.3.2004, s. 21).

(4)  EUT L 86, 24.3.2004, s. 21.


12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/28


Rättelse till kommissionens beslut 2004/470/EG av den 29 april 2004 om riktlinjer om en provisorisk referensmetod för provtagning och mätning av PM2,5

( Europeiska unionens officiella tidning L 160 av den 30 april 2004 )

Beslut 2004/470/EG skall vara som följer:

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 april 2004

om riktlinjer om en provisorisk referensmetod för provtagning och mätning av PM2,5

[delgivet med nr K (2004) 1713]

(Text av betydelse för EES)

(2004/470/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften (1), särskilt artikel 7.5 tredje stycket i detta, och

efter konsultation med den kommitté som inrättats genom artikel 12,2 i rådets direktiv 96/62/EG (2), och

av följande skäl:

(1)

I avvaktan på Europeiska standardiseringskommitténs (CEN) upprättande av en referensmetod för provtagning och mätning av PM2,5, borde riktlinjer rörande en provisorisk referensmetod för sådan insamling kunna ges.

(2)

Kommissionens beslut 2003/37/EG från 16 januari ger riktlinjer för en sådan provisorisk metod (3).

(3)

Beslut 2003/37/EG borde bli rättat på grund av en försummelse i dess bilaga rörande den provtagningsutrustning som används i fältkampanjer för validering. Vid samma tillfälle borde annan information i denna bilaga rörande mätmetoder och läget för valideringsarbete bli uppdaterat för förtydligande, och för att ta i beaktande teknisk utveckling.

(4)

Beslut 2003/37/EG borde ersättas i tydlighetens intresse

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till detta beslut ges riktlinjer för en provisorisk referensmetod för provtagning och mätning av PM2,5.

Artikel 2

Beslut 2003/37/EG är härigenom återkallat.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 april 2004.

På kommissionens vägnar

Margot WALLSTRÖM

Ledamot av kommissionen

BILAGA

RIKTLINJER OM MÄTNING AV PM2,5 ENLIGT DIREKTIV 1999/30/EG

Syftet med detta dokument är att ge rekommendationer till luftkvalitetsförvaltare och nätverksoperatörer om det urval av mätningsutrustning för PM2,5 som krävs enligt direktivet 1999/30/EG om partiklar i luften. Dessa rekommendationer är inte tillämpliga på andra eventuella tillämpningar med andra mätmål, som till exempel i samband med forskningsverksamhet eller preliminära mätningar.

Bakgrund och CEN standardiseringsarbete

I direktiv 1999/30/EG föreskrivs i artikel 5 att ”Medlemsstaterna skall säkerställa att mätstationer för att tillhandahålla uppgifter om PM2,5-koncentrationen upprättas och är i drift. Antalet stationer där PM2,5 mäts och lokaliseringen av dessa skall avgöras av medlemsstaterna själva så att de PM2,5-koncentrationer som uppmäts är representativa för medlemsstaten i fråga. Där det är möjligt bör provtagningsplatserna samordnas med provtagningsplatser för PM10.” I artikel 7 föreskrivs dessutom att ”interimsutkastet till referensmetod för att ta prover på och mäta PM2,5 återfinns i avsnitt V i bilaga IX.” I bilaga IX fastställs slutligen att kommissionen i samråd med den kommitté som avses i artikel 12 i direktiv 96/62/EG skall utarbeta riktlinjer.

GD Miljö har gett CEN (Europeiska standardiseringskommittén) mandat att utveckla en europeisk standardreferensmetod för mätning av PM2,5. Denna metod baserar sig på gravimetrisk bestämning av andelen PM2,5-partiklar i luften, insamlade under normala förhållanden. CEN TC 264/WG 15 inledde sitt arbete under år 2000. Validering genom fältkampanjer har genomförts i åtta europeiska länder, nämligen Spanien, Tyskland, Nederländerna, Österrike, Italien, Sverige, det Förenade kungariket och Grekland, och har blivit avslutade sommaren 2003. Den slutliga CEN-standardmetoden kommer därför inte att vara tillgänglig förrän tidigast 2004.

CEN WG 15 provar för närvarande olika typer av utrustning som baserar sig på metoden för gravimetrisk bestämning och som är utrustade med olika intagstyper från europeiska tillverkare, och de amerikanska myndigheternas referensmetod för provtagning:

MINI-WRAC, provtagning med enkelt filter, Fraunhofer Institute for Toxicology and Aerosol Research (FhG-ITA), Tyskland.

US-Federal Reference Sampler, provtagning med enkelt filter: RAAS 2.5-1, Thermo Andersen, Förenta staterna.

Partisol FRM Model 2000, Rupprecht and Patashnick, Förenta staterna.

Partisol plus 2025-SCC, sekventiell provtagning, Rupprecht and Patashnick, Förenta staterna.

LVS-3D, provtagning med enkelt filter, Derenda, Tyskland.

SEQ 47/50, sekventiell provtagning, Leckel, Tyskland.

HVS-DHA 80, sekventiell provtagning, Digitel, Schweiz.

Dessutom provar CEN om följande automatiserade mätutrustning, som baserar sig på dämpning av betastrålning och TEOM (tapered element oscillating microbalance), överensstämmer med metoden för gravimetrisk bestämning:

ADAM, dämpning av betastrålning, sekventiell, OPSIS, Sverige.

FH 62 I-R, dämpning av betastrålning, filterband, ESM Andersen, Tyskland.

BAM 1020, dämpning av betastrålning, filterband, Met One, Förenta staterna.

TEOM SES, sharp cut cyclone, Rupprecht and Patashnick, Förenta staterna.

Problem vid mätningar av masskoncentrationen av PM2,5

Flera problem, som delvis är kända från tidigare erfarenheter av PM10-mätningar, måste beaktas vid bestämning av PM2,5-masskoncentrationer. Preliminära jämförande undersökningar som har utförts i ett antal EU-länder har visat betydande skillnader mellan resultatet av manuella PM2,5-provtagningar på upp till ±30 %. Orsakerna till de observerade skillnaderna mellan provtagningarna är komplicerade och kan indelas på följande sätt:

Fel på filtret, t.ex. avdunstningsförluster under provtagning eller vid behandling av filtret.

Fel i intagets storleksfraktionering, t.ex. dålig utformning, modifiering av avstängningen på grund av bristande kontroll av volymflödet och deposition av partiklar på impaktorplattan.

Fel på grund av provtagningssystemets utformning, t.ex. deposition av partiklar i provtagningsröret (särskilt när det gäller långa eller böjda rör).

Det bör noteras att den kemiska sammansättningen av PM2,5 skiljer sig väsentligt från sammansättningen av PM10, särskilt halvflyktiga partiklar (t.ex. ammoniumnitrat och organiska föreningar) anrikas i den fina PM2,5-storleksfraktionen. Partiklar inom storleksintervallet mellan PM10 och PM2,5 består huvudsakligen av inerta komponenter såsom kiseldioxid, metalloxider etc. Därmed kan problemet med förluster av halvflyktiga ämnen som iakttagits redan vid provtagning av PM10 vara ännu större vid PM2,5-mätningar.

Förluster kommer huvudsakligen att bero på aerosolernas sammansättning, förekomsten av flyktiga partiklar och skillnaden mellan omgivande temperatur och provtagningstemperatur. Förlusterna kan därför variera avsevärt beroende på årstid och geografisk placering. Som ett exempel på detta kan nämnas att förluster nära 0 % rapporterades i Skandinavien under våren (aerosoler från vägsandning), samtidigt som förluster på upp till 70 % observerades i Centraleuropa under vintern (aerosoler med hög halt av ammoniumnitrat).

Mot denna bakgrund kan det förväntas att ett uppvärmt provtagningssystem kommer att visa betydligt lägre PM2,5-masskoncentrationer än ett system som hålls under normala förhållanden.

Rekommendationer för kontroll av PM2,5

I avsaknad av slutsatser från CEN:s standardiseringsverksamhet kan följande rekommendationer ges för PM2,5:

Med avseende på mätmetoden:

I det mandat som kommissionen givit till CEN specificerades att den mätmetod som skall standardiseras baserar sig på gravimetrisk bestämning av andelen PM2,5-partiklar i luften, uppsamlade på ett filter under normala förhållanden. Det provas för närvarande om andra metoder, till exempel metoden för dämpning av betastrålning och TEOM, överensstämmer med CEN WG15:s metod för gravimetrisk bestämning.

Med avseende på det PM2,5-specifika intaget:

För närvarande finns det två huvudsakliga intagsutföranden tillgängliga och i bruk för kontroll- och forskningsändamål, nämligen impaktortypen eller sharp cut cyclone. Olika intag av båda typer testas för närvarande, t. ex. inom ramen för CEN WG 15. Intagets effektivitet för storleksfraktionering skall säkerställa att 50 % av de partiklar som har en aerodynamisk diameter samlas på filtret.

Med avseende på instrumenten:

Teori och tidigare erfarenheter av valideringsarbete avseende PM10 visar att användning av anordningar för uppvärmning av provtagningssonden och/eller filtret under uppsamling bör undvikas vid mätning av PM2,5. För att begränsa förluster av flyktiga partiklar så mycket som möjligt föredras instrument med vilka insamling av PM2,5 kan ske så nära den omgivande temperaturen som möjligt.

Med tanke på att de resultat som uppnåtts hittills i de olika undersökningarna inte är fullständiga och saknar sammanhang är det för närvarande omöjligt att välja bland de instrument som föreslås för kontroll av PM2,5. Vid val av en viss mätutrustning rekommenderas ett försiktigt tillvägagångssätt. Förtur bör ges till tillvägagångssätt som inte innebär betydande resursinvesteringar och som tillåter att mätkraven anpassas till den framtida utvecklingen (t.ex. den framtida europeiska standardmetoden för mätning av PM2,5, instrumenttillverkarnas tekniska framsteg och den kommande regleringen av tungmetaller).

Vid rapportering av uppgifter om PM2,5 är det viktigt att noga dokumentera den mätmetod som använts för att erhålla uppgifterna.


(1)  EGT L 163, 29.6.1999, s. 41. Direktiv med tillägg enligt kommissionens beslut 2001/744/EG (EGT L 278, 23.10.2001, s. 35).

(2)  EGT L 296, 21.11.1996, s. 55. Direktiv med tillägg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EGT L 12, 17.1.2003, s. 31.


12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/31


Rättelse till kommissionens beslut 2004/471/EG av den 29 april 2004 om strykning av vissa mjölkanläggningar från den förteckning över anläggningar i Polen som under en övergångsperiod får bearbeta både mjölk som uppfyller Europeiska unionens krav och mjölk som inte gör det

( Europeiska unionens officiella tidning L 160 av den 30 april 2004 )

Beslut 2004/471/EG skall vara som följer:

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 april 2004

om strykning av vissa mjölkanläggningar från den förteckning över anläggningar i Polen som under en övergångsperiod får bearbeta både mjölk som uppfyller Europeiska unionens krav och mjölk som inte gör det

[delgivet med nr K(2004) 1717]

(Text av betydelse för EES)

(2004/471/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 24 och kapitel 6 avsnitt B underavsnitt I punkt 1 e i bilaga XII till denna, och

av följande skäl:

(1)

Polen har beviljats en övergångsperiod för vissa anläggningar som förtecknas i tillägg B till bilaga XII till anslutningsakten.

(2)

Polen har begärt att 36 mjölkbearbetningsanläggningar som fått tillstånd att under en övergångsperiod bearbeta både mjölk som uppfyller Europeiska unionens krav och mjölk som inte gör det skall strykas från tillägg B till bilaga XII till anslutningsakten. Dessa anläggningar har inte kapacitet att införa den ordning som fastställs i kapitel 6 avsnitt B underavsnitt I punkt 1 c.

(3)

De anläggningar som inte har kapacitet att bearbeta både mjölk som uppfyller Europeiska unionens krav och mjölk som inte gör det bör strykas.

(4)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa har underrättats om de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De anläggningar som förtecknas i bilagan skall strykas från det tillägg B som avses i kapitel 6 avsnitt B underavsnitt I punkt 1 i bilaga XII till anslutningsakten.

Artikel 2

Detta beslut skall gälla under förutsättning att Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft och från och med den dag det träder i kraft.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 april 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

BILAGA

Polen

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

Anläggningar som skall strykas från förteckningen över anläggningar som får bearbeta både mjölk som uppfyller Europeiska unionens krav och mjölk som inte gör det

1.

B1 14281601

ZM ”Bakoma” S.A.

3.

B1 08111601

SM Zary

4.

B1 04631601

Torunska SM

8.

B1 14291602

OSM Kosow

9.

A 20041601

SM ”Mlekpol”

10.

B1 30111601

Obrzanska SM

11.

B1 14111604

”Onken Andex” Sp. zo.o

12.

A 20131601

SM ”Mlekowita”

14.

B1 14261601

OSM Siedlce

15.

B1 32141601

OSM Stargard Szczecinski

16.

B1 20081601

Moniecka SM w Monkach

17.

A 30291601

ZPM ”MLECZ”

19.

B1 10051601

OSM Lowicz

20.

B1 06161601

Sm ”Ryki”

22.

B1 02041601

SM ”DEMI”

23.

B1 04641601

Kujawska SM

25.

A 32081602

”Arla Foods” Sp. Zo. O Goscino

26.

A 14221602

SM ”Mazowsze”

27.

B1 30621601

OSM Konin

28.

B1 04611601

SM ”OSOWA”

29.

A 14221601

”BELL-Polska” Sp.zo.o

31.

B1 14031601

OSM w Garwolinie

33.

B1 14021601

OSM Ciechanow

34.

A 16611601

”ZOTT- Polska” Sp.zo.o

36.

B1 14151603

SM Kurpie

37.

A 10171601

Spoldzielnia Dostawcow Mleka w Wieluniv

38.

B1 30271601

Mleczarnia ”TUREK” Sp.zo.o

39.

B1 10611601

Lodzka SM

40.

B1 02071601

SM ”KAMOS”

41.

A 30611601

OSM Kalisz

43.

B1 26131601

OSM Wloszczowa

44.

B1 02251601

OSM Zgorzelec

48.

B1 24751601

SM ”Jogser”

49.

A 10121601

OSM Radomsko

51.

B1 24111601

OSM Raciborz

52.

A 04111601

Proszkownia Mleka Sp.zo.o Piotrkow Kujawski

53.

A 06061601

OSM Krasnystaw


12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/34


Rättelse till kommissionens beslut 2004/472/EG av den 29 april 2004 om strykning av vissa anläggningar från förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser i Lettland, Litauen och Ungern

( Europeiska unionens officiella tidning L 160 av den 30 april 2004 )

Beslut 2004/472/EG skall vara som följer:

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 april 2004

om strykning av vissa anläggningar från förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser i Lettland, Litauen och Ungern

[delgivet med nr K(2004) 1724]

(Text av betydelse för EES)

(2004/472/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 24, kapitel 4 avsnitt B underavsnitt I punkterna 1 d och 2 d i bilaga VIII, kapitel 5 avsnitt B underavsnitt I led d i bilaga IX samt kapitel 5 avsnitt B underavsnitt I punkt 1 d i bilaga X till denna, och

av följande skäl:

(1)

Lettland har beviljats en övergångsperiod för vissa anläggningar som förtecknas i tilläggen A och B till bilaga VIII till anslutningsakten.

(2)

Lettland har begärt att tio köttanläggningar, tre mjölkbearbetningsanläggningar, sju fiskberedningsanläggningar och en anläggning för animaliska biprodukter skall strykas från tilläggen A och B till bilaga VIII till anslutningsakten. Dessa anläggningar har lagt ned verksamheten.

(3)

Litauen har beviljats en övergångsperiod för vissa anläggningar som förtecknas i tillägg B till bilaga IX till anslutningsakten.

(4)

Litauen har begärt att fyra köttanläggningar och tre fiskberedningsanläggningar skall strykas från tillägg B till bilaga IX till anslutningsakten Tre köttanläggningar och två fiskberedningsanläggningar har lagt ned verksamheten. En köttanläggning och en fiskberedningsanläggning har uppnått full överensstämmelse med gemenskapsbestämmelserna.

(5)

Ungern har beviljats en övergångsperiod för vissa köttanläggningar som förtecknas i tillägg A till bilaga X till anslutningsakten.

(6)

Ungern har begärt att 26 köttanläggningar skall strykas från tillägg A. Fyra anläggningar har lagt ned verksamheten, tretton slakterier kommer att fortsätta driften med begränsad kapacitet i enlighet med kraven i bilaga II till rådets direktiv 64/433/EG (1), fem köttanläggningar har uppnått full överensstämmelse med det nämnda direktivet genom att upphöra med slakten och slutligen kommer fyra anläggningar att uppnå full överensstämmelse med gemenskapsbestämmelserna till dagen för anslutningen.

(7)

De relevanta tilläggen bör uppdateras genom att de anläggningar som har lagt ned verksamheten eller kommer att uppnå full överensstämmelse med gemenskapsbestämmelserna stryks.

(8)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa har underrättats om de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Lettland

1.   De anläggningar som förtecknas i bilaga I skall strykas från det tillägg A som avses i kapitel 4 avsnitt B underavsnitt I punkt 1 i bilaga VIII till anslutningsakten.

2.   Den anläggning som förtecknas i bilaga II skall strykas från det tillägg B som avses i kapitel 4 avsnitt B underavsnitt I punkt 2 i bilaga VIII till anslutningsakten.

Artikel 2

Litauen

De anläggningar som förtecknas i bilaga III skall strykas från det tillägg B som avses i kapitel 5 avsnitt B underavsnitt I i bilaga IX till anslutningsakten.

Artikel 3

Ungern

De anläggningar som förtecknas i bilaga IV skall strykas från det tillägg A som avses i kapitel 5 avsnitt B punkt 1 i bilaga X till anslutningsakten.

Artikel 4

Detta beslut skall gälla under förutsättning att Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft och från och med den dag det träder i kraft.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 april 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

BILAGA I

Lettland

Mjölkbearbetningsanläggningar

1.

AGM Agro Eksports, Akciju sabiedrība

7.

Selpils, Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība

9.

Dzilna, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Fiskberedningsanläggningar

4.

Grif and Ko, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

5.

Unikom Investments LTD, Ltd

16.

Ozols H, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

17.

Salacgrīva 95, JSC

19.

Rojas konservi, Ltd

21.

Sabiles ADK, Ltd

23.

Randa, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

Anläggningar för kött

6.

Grāvendāles receptes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

11.

Valentīna un dēli, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

17.

Praktik BBS, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

19.

Kas-Kad, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

21.

Segums, Zemnieku saimnieciba

22.

Ozols, Akciju sabiedriba

23.

Agnis, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

26.

Lauksalaca, Akciju sabiedriba

27.

Veinils, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

30.

Dragon, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

BILAGA II

Lettland

Anläggning för bearbetning av animaliskt avfall

2.

Gauja AB

BILAGA III

Litauen

Anläggning för färskt kött (slakt) med hög kapacitet

1.

UAB ”Klaipedos mesa”

Anläggning för köttprodukter med hög kapacitet

5.

UAB ”Klaipedos mesine”

Anläggningar för fjäderfäkött, köttprodukter och köttberedningar med hög kapacitet

13.

AB ”Vienio paukstynas”

14.

AB ”Gireles paukstynas”

Anläggningar för fiskeriprodukter

1.

UAB ”Portlita”

2.

UAB ”Klaipedos mesine”

4.

Zelno im ”Grundalas”

BILAGA IV

Ungern

Anläggningar för kött

1.

Szilágy Gábor-Vágóhíd, Feldolgozó

2.

Komárom Rt. Pontis Húsüzeme

4.

Ász, Kolbász Kft

6.

Pásztorhús Kft. Vágóhídja

8.

Aranykezű Kft. Vágóhíd és Feldolgozó

14.

Hejőhús Kft. Vágóhídja

15.

Füstöltkolbász Kolbászkészítő és Szolgáltató Kft.

16.

Fömo-Hús Húsipari és Kereskedelmi Kft

17.

Héjja Testvérek Kft. Vágóhíd

19.

Juhász-Hús Kft

20.

Sarud-Hús Kft.

21.

Pikker 2000 Bt. Vágóhídja

24.

Bodó és Társa Kft

26.

Dorozsmahús Kft

27.

Bereg-Hús Kft

28.

Sárvári Mezőgazdasági Rt. Vágóhíd-Húsüzem

30.

Palini Hús Rt.

32.

Hultai István Vágóhídja

34.

Bajnainé Tsa. Bt.

35.

Poszavecz József Vágóhídja

36.

Nemeshegyi Lászlóné Vágó és Húsfeldolgozó Üzeme

37.

Árvai Húsipari Kft Vágóhídja

40.

Provizio-3 Kft. Fehérvárcsurgói Vágóhíd

41.

Mészáros Ferenc Vágóhídja

43.

Adonyhús Kft

44.

Jánosháza Hús Kft. Vágóhíd-Húsüzem


(1)  EGT L 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Direktivet senast ändrat genom Anslutningsakten 2003.


12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/39


Rättelse till kommissionens beslut 2004/473/EG av den 29 april 2004 om ändring av tillägg B till bilaga IX till anslutningsakten 2003 med avseende på tillägg av vissa anläggningar inom kött-, mjölk- och fiskerisektorn i Litauen till förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser

( Europeiska unionens officiella tidning L 160 av den 30 april 2004 )

Beslut 2004/473/EG skall vara som följer:

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 april 2004

om ändring av tillägg B till bilaga IX till anslutningsakten 2003 med avseende på tillägg av vissa anläggningar inom kött-, mjölk- och fiskerisektorn i Litauen till förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser

[delgivet med nr K(2004) 1727]

(Text av betydelse för EES)

(2004/473/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt kapitel 5 avsnitt B underavsnitt I led d i bilaga IX till denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kapitel 5 avsnitt B underavsnitt I led a i bilaga IX till anslutningsakten 2003 skall de strukturella kraven i bilaga I till rådets direktiv 64/433/EEG av den 26 juni 1964 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen (1), i bilaga I till rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä (2), i bilagorna A och B till rådets direktiv 77/99/EEG av den 21 december 1976 om hygienfrågor som påverkar produktion och utsläppande på marknaden av köttprodukter och vissa andra produkter av animaliskt ursprung (3), i bilaga I till rådets direktiv 94/65/EG av den 14 december 1994 om kraven för produktion och utsläppande på marknaden av malet kött och köttberedningar (4), i bilaga B till rådets direktiv 92/46/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av rå mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter (5) och i bilagan till rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter (6) inte gälla för de anläggningar i Litauen som förtecknas i tillägg B till bilaga IX till anslutningsakten fram till den 31 december 2006, med förbehåll för vissa villkor.

(2)

Ytterligare 35 stordriftsanläggningar för kött, fem mjölkbearbetningsanläggningar och fyra fiskberedningsanläggningar i Litauen har svårigheter att den 1 maj 2004 uppfylla de relevanta strukturella kraven i bilaga I till direktiv 64/433/EE, i bilaga I till direktiv 71/118/EEG, i bilagorna A och B till direktiv 77/99/EEG, i bilaga I till direktiv 94/65/EG, i bilaga B till direktiv 92/46/EEG och i bilagan till direktiv 91/493/EEG.

(3)

Dessa 44 anläggningar behöver således mer tid för att avsluta uppgraderingen i syfte att fullt ut uppfylla de relevanta strukturella kraven i direktiven 64/433/EEG, 71/118/EEG, 77/99/EEG, 94/65/EG, 92/46/EEG och 91/493/EEG.

(4)

Dessa 44 anläggningar, som har kommit långt med uppgraderingen, har lämnat tillförlitliga garantier för att de har de medel som krävs för att åtgärda de kvarstående bristerna inom rimlig tid och Republiken Litauens statliga livsmedels- och veterinärtjänst har lämnat ett positivt yttrande om slutförandet av uppgraderingen.

(5)

Närmare upplysningar avseende bristerna vid varje anläggning i Litauen föreligger.

(6)

För att underlätta övergången från den nuvarande ordningen i Litauen till den som följer av tillämpningen av gemenskapens veterinärlagstiftning är det därför berättigat att på begäran av Litauen fastställa en övergångsperiod för dessa 44 anläggningar.

(7)

På grund av den långt framskridna uppgraderingen av dessa 44 anläggningar bör övergångsperioden begränsas till högst tolv månader.

(8)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa har informerats om de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De anläggningar som förtecknas i bilagan till detta beslut skall läggas till i det tillägg B som avses i kapitel 5 avsnitt B delavsnitt I i bilaga IX till Anslutningsakten 2003.

2.   För anläggningarna i bilagan till detta beslut skall reglerna i kapitel 5 avsnitt B delavsnitt I led b i bilaga IX till Anslutningsakten 2003 gälla.

Artikel 2

Detta beslut skall gälla under förutsättning att Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft och från och med den dag det träder i kraft.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 april 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

BILAGA

Kött-, mjölkbearbetnings- och fiskberedningsanläggningar med övergångsbestämmelser

Del 1

 

Veterinärt godkännandenummer

Anläggningens namn och adress

Sektor: Kött

Övergångsperioden löper ut den

Typ av verksamhet på anläggningen

Färskt kött, slakt, styckning

Köttprodukter

Malet kött, köttberedningar

Kyl-/frysanläggning

1. 4

88 01

AB ”Grabupėliai”, Grabupių km., Šilutės r., Klaipėdos aps.

x

x

x

 

30.4.2005

2.

77 23

UAB ”Jatkančių mėsinė”, Jatkančių km., Tauragės r, Tauragės aps

x

x

x

 

30.4.2005

3.

77 02

UAB ”Stragutės mėsa”, Stragutės km., Tauragės r, Tauragės aps

x

x

x

 

30.4.2005

4.

41 20

UAB ”Rukesa ir Ko”, Švenčionių g. 114, Nemenčinė, Vilniaus r.

x

x

x

 

30.4.2005

5.

01 29

UAB ”Naujasodžio mėsa”, Linkmenų g. 15, Vilniaus m.

x

x

x

 

30.4.2005

6.

16

UAB ”Alytaus mėsinė”, Pramonės g. 16, Alytaus m., Alytaus aps.

x

 

 

 

1.5.2005

7.

84 02

UAB„Samsonas”, Striūpų km.Šakių sen., Šakių raj, Marijampolės

x

 

 

 

1.5.2005

8. 4

57 03

ŽŪB”Antašavoscentras”, Astravų km., Kupiškio raj, Panevėžio apsk

x

 

 

 

1.5.2005

9.

87 11

ŽŪB”Kontautėliai”, Kantautalių k., Šilalės r, Tauragės aps

x

 

 

 

1.5.2005

10.

01 33

UAB ’Stagena”, Pramonės g. 97, Vilniaus m.

x

 

 

 

1.5.2005

11.

88 19

UAB ”Aisytė”, Vilkyčių km, Šilutės r, Klaipėdos aps

x

x

x

 

1.5.2005

12.

91 01

UAB”Kužių agroįmonė”, Kužių km., Šiaulių r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

13. 4

54 13

UAB”Molavėna”, Beržėnų km., Kelmės r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

14.

65 23

ŽŪK”Getautų ūkininkas”, Getautų km., Pakruojo r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

15.

32 02

UAB”Norpa”, Šapnagių km., Akmenės r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

16.

71 16

UAB”Ropokalnis”, Žvejų g.2, Šeduva, Radviliškio r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

17.

68 03

UAB ”Burgis”, Babrungėnų k. Babrungo sen., Plungės r., Telšių aps.

x

x

x

 

1.5.2005

18.

41 05

UAB ”Cesta”, Žemoji Riešė, Vilniaus r, Vilniaus aps

x

x

x

 

1.5.2005

19. 4

85 18

UAB”Olkusjana”, Jašiūnų k., Šalčininkų r., Vilniaus

x

x

x

 

1.5.2005

20.

81 07

UAB”Geras skonis”, Alionių km., Ukmergės, Vilniaus

x

x

x

 

1.5.2005

21.

49 03

UAB ”Gelombickienė ir partneriai”, Slėnio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių, Kauno

 

x

 

 

1.5.2005

22.

49 01

AB ”Kaišiadorių paukštynas”, Paukštininkų g.15, Kaišiadorių, Kauno

 

 

x

 

1.5.2005

23.

51 08

I Medžiuvienės f.„Čečeta”, Čečetų km. K. Rūdos sen., K. Rūdos sav., Marijampolės

 

x

x

 

1.5.2005

24.

39 24

UAB„Damsa”, Basanavičiaus g. 57 Kybartai, Vilkaviškio raj., Marijampolės

 

x

x

 

1.5.2005

25. 4

51 10

UAB„Sasnelė”, Bitikų km. Sasnavos sen., Marijampolės sav., Marijampolės

 

x

x

 

1.5.2005

26.

51 02

UAB„Lavirda”, Patašinės km. Marijampolės sen., Marijampolės sav., Marijampolės

 

x

x

 

1.5.2005

27.

91 08

Šlepkų ŽŪB, Gergždos km., Šiaulių r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

28.

47 26

ŽŪB”Delikatesas”, Kudirkos g.2, Joniškio r., Šiaulių a.

x

x

x

 

1.5.2005

29.

17

UAB ”Utenos mėsa”, Pramonės 4, Utenos m., Utenos aps.

x

x

x

 

1.5.2005

30.

34 04

UAB ”Agrogrupė”, Katlierių k., Skiemonių sen., Anykščių r. Utenos aps.

x

x

x

 

1.5.2005

31. 4

01 24

UAB ”VP MARKET”, Savanorių pr. 247, Vilniaus m.

 

x

x

 

1.5.2005

32.

21 03

UAB ’Ketonas”, Šilutės pl. 9, Klaipėdos m., Klaipėdos m.

 

 

 

x

1.5.2005

33.

01 02

UAB ”Olvic”, Savanorių pr.178, Vilniaus m.

 

 

 

x

1.5.2005

34.

01 34

UAB ’Šaldytuvų ūkis”, Kirtimų g. 61, Vilniaus m.

 

 

 

x

1.5.2005

35.

67 14

ŽŪK ”Mikoliškio paukštynas”, Mykoliškio k., Pasvalio r., Panevėžio aps.

x (7)

 

 

 

1.5.2005

Del 2

 

Veterinärt godkännandenummer

Anläggningens namn och adress

Sektor: mjölk

Övergångsperioden löper ut den

Typ av verksamhet på anläggningen

Mjölk och mjölkbaserade produkter

1.

54 01 P

AB”Kelmės pieninė”, Raseinių g.2, Kelmės m., Šiaulių a.

x

30.4.2005

2.

47 01 P

ŽŪB”Bariūnai”, Bariūnų km., Joniškio r., Šiaulių a.

x

1.5.2005

3.

45 01 P

AB ”Ignalinos pieninė”, Taikos 20, Ignalinos m., Utenos aps.

x

1.5.2005

4.

38 01 P

AB ”Varėnos pieninė”, Basanavičiaus 54, Varėnos raj., Alyatus aps.

x

1.5.2005

5.

94 01 P

UAB”Belvederio sūrinė”, Belvederio km., Jurbarko, Tauragės

x

1.5.2005

Del 3

 

Veterinärt godkännandenummer

Anläggningens namn och adress

Sektor: Fisk

Övergångsperioden löper ut den

Typ av verksamhet på anläggningen

Fisk och fiskprodukter

1.

55 27

UAB ”Myxum”, Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r., Klaipėdos aps.

x

30.4.2005

2.

66 25

UAB ”Lipresa”, Naujamiesčio s., Berniūnų km., Panevėžio r., Panevėžio

x

30.4.2005

3

55 31

L.Šemetulskio IĮ, Girkaliai, Kretingalė, Klaipėdos r.

x

1.5.2005

4

82 06

UAB ”Dakrija”, Pakalnių k., Leliūnų sen., Utenos r.

x

1.5.2005


(1)  EGT 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Direktivet senast ändrat genom Anslutningsakten 2003.

(2)  EGT L 55, 8.3.1971, s. 23. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

(3)  EGT L 26, 31.1.1977, s. 85. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003.

(4)  EGT L 368, 31.12.1994, s. 10. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(5)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003.

(6)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 15. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003.

(7)  Färskt fjäderfäkött.


12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/44


Rättelse till kommissionens beslut 2004/474/EG av den 29 april 2004 om strykning av vissa anläggningar från förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser i Polen

( Europeiska unionens officiella tidning L 160 av den 30 april 2004 )

Beslut 2004/474/EG skall vara som följer:

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 april 2004

om strykning av vissa anläggningar från förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser i Polen

[delgivet med nr K(2004) 1731]

(Text av betydelse för EES)

(2004/474/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (1), särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (2), särskilt artikel 24 och kapitel 6 avsnitt B underavsnitt I punkt 1 e i bilaga XII till denna, och

av följande skäl:

(1)

Polen har beviljats en övergångsperiod för vissa anläggningar som förtecknas i tillägg B till bilaga XII till anslutningsakten.

(2)

Polen har begärt att 34 köttanläggningar, fyra mjölkbearbetningsanläggningar och två fiskberedningsanläggningar skall strykas från tillägg B till bilaga XII till anslutningsakten. Dessa anläggningar har uppnått full överensstämmelse med gemenskapsbestämmelserna.

(3)

De relevanta tilläggen bör uppdateras genom att de anläggningar som har uppnått full överensstämmelse med gemenskapsbestämmelserna stryks.

(4)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa har underrättats om de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De anläggningar som förtecknas i bilagan skall strykas från det tillägg B som avses i kapitel 6 avsnitt B underavsnitt I punkt 1 i bilaga XII till anslutningsakten.

Artikel 2

Detta beslut skall gälla under förutsättning att Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft och från och med den dag det träder i kraft.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 april 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

BILAGA

Polen

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

Anläggningar för kött

1.

02080201

P.P.H. CEES — POL spolka jawna

8.

04020204

Zakłady Miesne ”POLEMAT” Sp. zo.o

9.

04040201

PROVIMI POLSKA HOLDING Sp. zo.o OSNOWO

18.

06020201

Masarnia B.J. Niescior

33.

08040315

Gminna Spoldzielnia ”Samopomoc Chlopska””DOBROSLAWA” Zakład Miesny

34.

08040205

UBOJNIA DOBROSLAWA Sp. zo.o

68.

12100311

Handel i Skup Zywca oraz Miesa Zakład Rozbioru Labowa, Jacek Zaczyk

120.

18050304

Zakład Masarski ”Trio” Spolka jawna

123.

18110301

ZPM ”Makowski — Krzystyniak” s.j.”

136.

20140204

Zakłady Mięsne ”Netter”

149.

24020310

Zakład Przetwórstwa Miesnego HANDEREK SJ

159.

24040205

Zakłady Miesne ”Aleksandria” Dariusz Moczarski

168.

24720306

ZMS Madej — Wrobel Sp. zo.o

173

24790211

Zakłady Mięsne ”PREZROL” Sp. z o.o.

174.

24730212

Rzeznictwo- Wędliniarstwo Antoni Wozniczka

176.

24670301

Zakład Miesny ”HAGA”

179.

24170201

Zakłady Miesne w Żywcu Wojciech Dobija

208.

30090101

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Ushugowo Handlowe GALW-MIES

211.

30090301

Masarnia KWIATEK Z. Kwiatek

220.

30180205

Zakład Masarski Tadeusz Krawiec

223.

30200207

Ubij Masarnia T.E. Kowalscy sp. j

241.

30280101

Rzeznia Adam Kotecki

244.

30300108

Rzeznictwo Janusz i Marek Golab

245.

30300114

Skup-Uboj Zwierzat Sprzedaz

255.

32110301

”Byk” spolka jawna Jacek Malinowski & Dariusz Osiniak

259.

32180302

Zaklad Przetwórstwa — Miesnego i Dodatkow — Masarskich s.c B. Niedzwiedzki - H. Niedzwiedzka

Anläggningar för vitt kött

4.

02640501

Wrocławskie Zakłady Drobiarskie S.A. w upadlosci

19.

12020601

PPH ”IMEX” G. Marek i S. Sala S.J.

20.

16070501

Bielickie Zakłady Drobiarskie Sp. zo.o

42.

30010401

Ubojnia Drobiu Spoldzielnia ”ADOROL”

47.

30180401

”DROMICO” Sp. J. Uboj i Handel Drobiem E.I. L. Jedrzejak, Dera

48.

30180402

Ubojnia Drobiu Grzegorz Tuz

50.

30260401

Ubojnia Drobiu w Nieslabinie RSp Nieslabin - Zbrudzewo

Kyl/frysanläggningar

4.

06641101

Chlodnia ”MORS” Sp. zo.o

Fiskberedningsanläggningar

1.

02081802

”Doral” P. Chmielewski, R. Kalinowski, J. Sierakowski, S.j. jawna

6.

14041802

PPH ”Homar” H. Kalinowski R. Kalinowski, S.j. jawna

Mjölkanläggningar

3.

02051601

OSM Paszowice

20.

08031601

OSM Miedzyrzecz

50.

18101602

OSM w Lancucie, Oddzial Produkcyjny Bialobrzegi

93.

30061601

OSM w Jarocinie


(1)  EUT L 236, 23.9.2003, s. 17.

(2)  EUT L 236, 23.9.2003, s. 33.


12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/47


Rättelse till kommissionens beslut 2004/475/EG av den 29 april 2004 om antagande av en övergångsbestämmelse till förmån för vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorn i Slovenien

( Europeiska unionens officiella tidning L 160 av den 30 april 2004 )

Beslut 2004/475/EG skall vara som följer:

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 april 2004

om antagande av en övergångsbestämmelse till förmån för vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorn i Slovenien

[delgivet med nr K(2004) 1732]

(Text av betydelse för EES)

(2004/475/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 42 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Fyra storskaliga köttanläggningar och ett storskaligt mejeriföretag i Slovenien har svårigheter att den 1 maj 2004 uppfylla de relevanta strukturella kraven i bilaga I till rådets direktiv 64/433/EEG av den 26 juni 1964 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen (1), i bilagorna A och B till rådets direktiv 77/99/EEG av den 21 december 1976 om hygienfrågor som påverkar produktion och utsläppande på marknaden av köttprodukter och vissa andra produkter av animaliskt ursprung (2) och i bilaga B till rådets direktiv 92/46/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av rå mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter (3).

(2)

Dessa fem anläggningar behöver således mer tid för att avsluta uppgraderingen i syfte att fullt ut uppfylla de relevanta strukturella kraven i direktiven 64/433/EEG, 77/99/EEG och 92/46/EEG.

(3)

Dessa fem företag, som har kommit långt med uppgraderingen, eller har förpliktat sig att uppföra nya anläggningar, har lämnat tillförlitliga garantier för att de har de medel som krävs för att åtgärda de kvarstående bristerna inom rimlig tid, och Republiken Sloveniens veterinärförvaltning har lämnat ett positivt yttrande om slutförandet av uppgraderingen.

(4)

Närmare upplysningar avseende bristerna vid varje anläggning i Slovenien föreligger.

(5)

För att underlätta övergången från den nuvarande ordningen i Slovenien till den som följer av tillämpningen av gemenskapens veterinärlagstiftning är det därför berättigat att på begäran av Slovenien undantagsvis fastställa en övergångsperiod för dessa fem anläggningar.

(6)

På grund av den exceptionella karaktären hos denna övergångsbestämmelse, som inte beaktades under utvidgningsförhandlingarna, bör ingen ytterligare begäran från Sloveniens sida om övergångsbestämmelser avseende strukturella krav på anläggningar som producerar animaliska produkter eller mjölk och mjölkprodukter beviljas efter det att detta beslut har antagits.

(7)

På grund av den långt framskridna uppgraderingen och övergångsbestämmelsens exceptionella karaktär bör övergångsperioden endast gälla till den 31 december 2004 och den bör inte förlängas efter detta datum.

(8)

De anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelserna i detta beslut bör underkastas samma regler som gäller för produkter från anläggningar för vilka övergångsperioder för strukturella krav har beviljats i enlighet med det förfarande som föreskrivs i de relevanta bilagorna till anslutningsakten.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De strukturella krav som föreskrivs i bilaga I till direktiv 64/433/EEG, i bilagorna A och B till direktiv 77/99/EEG och i bilaga B till direktiv 92/46/EEG skall inte gälla de anläggningar i Slovenien som förtecknas i bilagan till detta beslut till och med det datum som anges för anläggningen, varvid villkoren i punkt 2 skall gälla.

2.   Följande regler skall gälla för produkter från de anläggningar som avses i punkt 1:

Så länge som de i bilagan till detta beslut förtecknade anläggningarna omfattas av bestämmelserna i punkt 1 får produkter från dessa anläggningar endast släppas ut på hemmamarknaden eller användas för fortsatt beredning i samma anläggning, oberoende av när produkterna släpps ut på marknaden. Detta gäller även för produkter från integrerade köttanläggningar där en del av anläggningen omfattas av bestämmelserna i punkt 1.

De skall vara försedda med det särskilda kontrollmärket.

Artikel 2

Detta beslut skall gälla under förutsättning att Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft och från och med den dag det träder i kraft.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 april 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

BILAGA

Kött- och mjölkanläggningar med övergångsbestämmelser

Del 1

 

Veterinärt godkännandenummer

Anläggningens namn och adress

Sektor: Kött

Övergångsperioden löper ut den

Typ av verksamhet på anläggningen

Färskt kött, slakt, styckning

Köttprodukter

Kyl-/frysanläggning

1.

14

Meso Kamnik, Kamnik

x

 

 

31.12.2004

2.

25

Mesarstvo Bobič, Škocjan

x

 

 

31.12.2004

3.

19

Meso Kamnik, Domžale

x

x

 

31.12.2004

4.

306

Arvaj Anton s.p., Kranj

x

x

 

31.12.2004

Del 2

 

Veterinärt godkännandenummer

Anläggningens namn och adress

Sektor: mjölk

Övergångsperioden löper ut den

Typ av verksamhet på anläggningen

Mjölk och mjölkbaserade produkter

1.

M-163

Mlekarna Planika, Kobarid

x

31.12.2004


(1)  EGT 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Direktivet senast ändrat genom Anslutningsakten 2003.

(2)  EGT L 26, 31.1.1977, s. 85. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(3)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 3).


12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/50


Rättelse till kommissionens beslut 2004/476/EG av den 29 april 2004 om ändring av tillägg B till bilaga VIII till anslutningsakten från 2003 för att infoga vissa anläggningar för bearbetning av animaliska biprodukter i Lettland i förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser

( Europeiska unionens officiella tidning L 160 av den 30 april 2004 )

Beslut 2004/476/EG skall vara som följer:

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 april 2004

om ändring av tillägg B till bilaga VIII till anslutningsakten från 2003 för att infoga vissa anläggningar för bearbetning av animaliska biprodukter i Lettland i förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser

[delgivet med nr K(2004) 1737]

(Text av betydelse för EES)

(2004/476/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt i kapitel 4 avsnitt B delavsnitt I punkt 2 d i bilaga VIII till denna, och

av följande skäl:

(1)

I kapitel 4 avsnitt B delavsnitt I punkt 2 a i bilaga VIII till Anslutningsakten från 2003 fastställs att de strukturella krav som föreskrivs med avseende på kapitel I i bilaga V och kapitel I i bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1) inte skall tillämpas på de anläggningar i Lettland som är upptagna i tillägg B till bilaga VIII till anslutningsakten förrän den 31 december 2004 och då på vissa villkor.

(2)

Dessa anläggningar får hantera, bearbeta och lagra endast kategori 3-material enligt definitionen i artikel 6 i förordning (EG) nr 1774/2002.

(3)

I förordning (EG) nr 1774/2002 fastställs hygienbestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda som livsmedel. I förordningen fastställs strukturella krav som skall tillämpas på anläggningar som bearbetar kategori 3-material.

(4)

In Lettland finns ytterligare sex anläggningar för bearbetning av animaliska biprodukter som har svårt att uppfylla de strukturella krav som föreskrivs i kapitel I i bilaga V och kapitel I i bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002 senast den 1 maj 2004.

(5)

Dessa sex anläggningar behöver därför tid att avsluta sin uppgraderingsprocess, så att de helt kan uppfylla relevanta strukturella krav enligt förordning (EG) nr 1774/2002.

(6)

De sex anläggningarna, för vilka uppgraderingsarbetet är långt framskridet, har gett pålitliga garantier för att de har tillräckliga medel för att inom kort åtgärda de kvarvarande bristerna och de har fått ett positivt yttrande från det lettiska livsmedels- och veterinärorganet avseende slutförandet av uppgraderingen.

(7)

När det gäller Lettland finns detaljerad information om bristerna hos varje anläggning.

(8)

För att underlätta övergången från det nuvarande systemet i Lettland till det nya system som införs för att tillämpa gemenskapens veterinärlagstiftning är det därför motiverat att på Lettlands begäran bevilja de sex anläggningarna en övergångsperiod.

(9)

Eftersom uppgraderingsarbetet för de sex anläggningarna är långt framskridet, bör övergångsperioden löpa ut den 31 december 2004.

(10)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa har informerats om de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De anläggningar som anges i bilagan till detta beslut skall infogas i det tillägg B som avses i avsnitt B delavsnitt I punkt 2 i kapitel 4 i bilaga VIII till anslutningsakten från 2003.

2.   De bestämmelser som avses i kapitel 4 avsnitt B delavsnitt I punkt 2 b i bilaga VIII till anslutningsakten skall vara tillämpliga på de anläggningar som är upptagna i bilagan till detta beslut.

3.   De anläggningar som förtecknas i bilagan skall omfattas av övergångsbestämmelser med avseende på förordning (EG) nr 1774/2002 till och med den dag som anges för respektive anläggning.

Artikel 2

Detta beslut skall träda i kraft under förutsättning att Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft och då samtidigt med fördraget.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 april 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

BILAGA

Anläggningar för bearbetning av animaliska biprodukter, som omfattas av övergångsbestämmelser

Nr

Veterinärkontrollnummer

Anläggningens namn och adress

Kategori av material som godkänts för behandling

Övergångsperioden löper ut den

Kategori 3

1.

018409

Balticovo A/S

Iecavas pagasts, Bauskas rajons,

LV-3913

x

31.12.2004

2.

018675

GP-Ādaži A/S,

Ādažu pagasts, Rīgas rajons,

LV-2164

x

31.12.2004

3.

D18728

SIA R Soft Ražotājs

”Abava”, Pūres pagasts, Tukuma rajons,

LV-3124

x

31.12.2004

4.

018674

Putnu fabrika ”Ķekava” A/S

Ķekavas pagasts, Rīgas rajons,

LV-2123

x

31.12.2004

5.

018191

Saldus gaļas kombināts SIA

Saldus pagasts, Saldus rajons,

LV-3862

x

31.12.2004

6.

019196

Lielzeltiņi SIA

Ceraukstes pagasts, Bauskas rajons,

LV-3908

x

31.12.2004


(1)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 668/2004 (EUT L 112, 19.4.2004, s. 1).


12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/53


Rättelse till kommissionens beslut 2004/477/EG av den 29 april 2004 om anpassning av beslut 2002/459/EG med avseende på införanden i förteckningen över enheterna i det datoriserade nätet Traces med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning

( Europeiska unionens officiella tidning L 160 av den 30 april 2004 )

Beslut 2004/477/EG skall vara som följer:

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 april 2004

om anpassning av beslut 2002/459/EG med avseende på införanden i förteckningen över enheterna i det datoriserade nätet Traces med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning

[delgivet med nr K(2004) 1738]

(Text av betydelse för EES)

(2004/477/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 57 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Vissa rättsakter som måste anpassas på grund av anslutningen anpassades inte genom 2003 års anslutningsakt. Dessa anpassningar bör antas före anslutningen så att de kan börja tillämpas från och med dagen för anslutningen.

(2)

Enligt rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (1), särskilt artikel 20.3 i detta, skall ett datoriserat system för sammanlänkning av medlemsstaternas veterinärmyndigheter införas.

(3)

I kommissionens beslut 91/398/EEG av den 19 juli 1991 om ett datoriserat system som länkar samman veterinärmyndigheterna (Animo) (2) anges grundprinciperna för det datoriserade systemets allmänna struktur, inbegripet principerna för sammanlänkning av systemets enheter.

(4)

I kommissionens beslut 2002/459/EG av den 4 juni 2002 om fastställande av förteckningen över enheterna i det datoriserade nätet Animo och om upphävande av beslut 2000/287/EG (3) anges förteckningen över och identiteten för medlemsstaternas enheter i Animo-systemet.

(5)

Enligt kommissionens beslut 2004/292/EG av den 30 mars 2004 (4) om idrifttagande av systemet Traces och om ändring av beslut 92/486/EEG skall datasystemet Traces användas, vilket bygger på den struktur som anges i kommissionens beslut 91/398/EEG för spårning av djurs och vissa produkters rörelser vid handeln inom gemenskapen och vid viss import.

(6)

För driften av det datoriserade systemet Traces bör de olika enheter som avses i artikel 1 i beslut 91/398/EEG i de nya medlemsstaterna anges.

(7)

Beslut 2002/459/EG bör därför ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till kommissionens beslut 2002/459/EG skall ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut skall gälla under förutsättning att anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft och från och med den dag det träder i kraft.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 april 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

BILAGA

”ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

País: Chipre — Land: Cypern — Land: Zypern — Χώρα: Κύπρος — Country: Cyprus — Pays: Chypre — Paese: Cipro — Land: Cyprus — País: Chipre — Maa: Kypros — Land: Cypern

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2100000

VETERINARY SERVICES CYPRUS, CENTRAL OFFICES

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2103042

LEMESOS

2101417

LEFKOSIA

2106532

LARNACA

2107530

AMMOCHOSTOS

2108100

PAFOS

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2140099

A

LARNAKA

2150099

P

LEMESOS

País: República Checa — Land: Tjekkiet — Land: Tschechische Republik — Χώρα: Τσεχία — Country: Czech Republic — Pays: République tchèque — Paese: Repubblica ceca — Land: Tsjechische Republiek — País: República Checa — Maa: Tšekki — Land: Tjeckien

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2200000

STATE VETERINARY ADMINISTRATION

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2200011

PRAGUE

2200021

BENESOV

2200031

CESKE BUDEJOVICE

2200032

PLZEN

2200041

KARLOVY VARY

2200042

USTI NAD LABEM

2200051

LIBEREC

2200052

HRADEC KRALOVE

2200053

PARDUBICE

2200061

JIHLAVA

2200062

BRNO

2200071

OLOMOUC

2200072

ZLIN

2200081

OSTRAVA

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2200099

A

PRAGUE

País: Estonia — Land: Estland — Land: Estland — Χώρα: Εσθονία — Country: Estonia — Pays Estonie — Paese: Estonia — Land: Estland — País: Estónia — Maa: Viro — Land: Estland

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2300000

VETERINARY AND FOOD BOARD

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2300100

TALLINN

2300200

KÄINA

2300300

EDISE

2300400

JÕGEVA

2300500

PAIDE

2300600

HAAPSALU

2300700

RAKVERE

2300800

PÕLVA

2300900

PÄRNU

2301000

RAPLA

2301100

KURESSAARE

2301200

TARTU

2301300

VALGA

2301400

VILJANDI

2301500

VÕRU

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIER — I GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2300199

R

LUHAMAA

2300499

P

PALJASSAARE

2300599

P

PALDISKI

País: Hungría — Land: Ungarn — Land: Ungarn — Χώρα: Ουγγαρία — Country: Hungary — Pays: Hongrie — Paese: Ungheria — Land: Hongarije — País: Hungria — Maa: Unkari — Land: Ungern

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2400000

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT ANIMAL HEALTH AND FOOD CONTROL DEPARTMENT

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2400100

BUDAPEST

2400200

PÉCS

2400300

KECSKEMÉT

2400400

BÉKÉSCSABA

2400500

MISKOLC

2400600

SZEGED

2400700

SZÉKESFEHÉRVÁR

2400800

GYŐR

2400900

DEBRECEN

2401000

EGER

2401100

SZOLNOK

2401200

TATABÁNYA

2401300

SALGÓTARJÁN

2401400

GÖDÖLLŐ

2401500

KAPOSVÁR

2401600

NYÍREGYHÁZA

2401700

SZEKSZÁRD

2401800

SZOMBATHELY

2401900

VESZPRÉM

2402000

ZALAEGERSZEG

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2400399

A

BUDAPEST-FERIHEGY

2401199

R

LETENYE

2401699

R

NAGYLAK

2402299

R

RÖSZKE

2402799

R

ZÁHONY

País: Polonia — Land: Polen — Land: Polen — Χώρα: Πολωνία — Country: Poland — Pays: Pologane — Paese: Polonia — Land: Polen — País: Polónia — Maa: Puola — Land: Polen

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRALUNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2500000

GLOWNY INSPEKTORAT WETERYNARII

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2520001

BIALYSTOK

2504001

BYDGOSZCZ

2522001

GDANSK

2524001

KATOWICE

2526001

KIELCE

2512001

KRAKOW

2518001

KROSNO

2510001

LODZ

2506001

LUBLIN

2528001

OLSZTYN

2516001

OPOLE

2530001

POZNAN

2532001

SZCZECIN

2514001

SIEDLCE

2508001

ZIELONA GORA

2502001

WROCLAW

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2528199

R

BEZLEDY

2522199

P

GDYNIA

2518199

R

KORCZOWA

2506199

R

KUKURYKI

2520199

R

KUZNICA BIALOSTOCKA

2532299

P

SWINOUJSCIE

2514199

A

WARSZAWA-OKECIE

2532199

P

SZCZECIN

País: Eslovenia — Land: Slovenien — Land: Slowenien — Χώρα: Σλοβενία — Country: Slovenia — Pays: Slovénie — Paese: Slovenia — Land: Slovenië — País: Eslovénia — Maa: Slovenia — Land: Slovenien

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2600000

VURS (centrala)

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2600001

CELJE

2600002

DRAVOGRAD

2600003

KOČEVJE

2600004

KOPER

2600005

KRANJ

2600006

KRŠKO

2600007

LJUBLJANA

2600008

MARIBOR

2600009

MURSKA SOBOTA

2600010

NOVA GORICA

2600011

NOVO MESTO

2600012

POSTOJNA

2600013

PTUJ

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2600599

R

OBREJE

País: Letonia — Land: Lettland — Land: Letland — Χώρα: Λετονία — Country: Latvia — Pays: Lettonie — Paese: Lettonia — Land: Lettland — País: Letónia — Maa: Latvia — Land: Lettland

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

2900000

PVD CENTRALAIS APARATS

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

2900005

RIGA

2900004

JELGAVA

2900003

TALSI

2900001

VALMIERA

2900002

PREILI

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

2972299

R

TEREHOVA

2973199

R

PATERNIEKI

País: Lituania — Land: Litauen — Land: Litauen — Χώρα: Λιθουανία — Country: Lithuania — Pays: Lituanie — Paese: Lituania — Land: Litouwen — País: Lituânia — Maa: Liettua — Land: Litauen

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

3000000

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

3000101

ALYTUS

3000201

KAUNAS

3000301

KLAIPĖDA

3000401

MARIJAMPOLĖ

3000501

PANEVĖYS

3000601

ŠIAULIAI

3000701

TAURAGĖ

3000801

TELŠIAI

3000901

UTENA

3001001

VILNIUS

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

3001199

R

LAVORIŠKĖS

3001299

R

MEDININKAI

3001399

F

KENA

3001499

R

ŠALČININKAI

3001599

P

MALKŲ ĮLANKOS

3001699

P

MOLO

3001799

R

PANEMUNĖ

3001899

R

KYBARTAI

3001999

A

VILNIUS

3002099

F

PAGĖGIAI

3002199

F

KYBARTAI

3002299

P

PILIES

País: Malta — Land: Malta — Land: Malta — Χώρα: Μάλτα — Country: Malta — Pays: Malte — Paese: Malta — Land: Malta — País: Malta — Maa: Malta — Land: Malta

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE CENTRALE — EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

3100000

DEPARTEMENT OF VETERINARY SERVICES

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

3101099

A

LUQA

País: Eslovaquia — Land: Slovakiet — Land: Slowakei — Χώρα: Σλοβακία — Country: Slovakia — Pays: Slovaquie — Paese: Slovacchia — Land: Slowakije — País: Eslováquia — Maa: Slovakia — Land: Slovakien

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT — UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖÐ — SENTRALENHET

3300000

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖDVAR — LOKALE ENHETER

3300100

BANSKÁ BYSTRICA

3300200

BARDEJOV

3300300

BRATISLAVA

3300400

ČADCA

3300500

DOLNÝ KUBÍN

3300600

DUNAJSKÁ STREDA

3300700

GALANTA

3300800

HUMENNÉ

3300900

KOMÁRNO

3301000

KOŠICE-MESTO

3301100

KOŠICE-OKOLIE

3301200

LEVICE

3301300

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

3301400

LUČENEC

3301500

MARTIN

3301600

MICHALOVCE

3301700

NITRA

3301800

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

3301900

NOVÉ ZÁMKY

3302000

POPRAD

3302100

PREŠOV

3302200

PRIEVIDZA

3302300

PÚCHOV

3302400

RIMAVSKÁ SOBOTA

3302500

ROŇAVA

3302600

SENEC

3302700

SENICA NAD MYJAVOU

3302800

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

3302900

STARÁ ĽUBOVŇA

3303000

SVIDNÍK

3303100

ŠAĽA

3303200

TOPOĽČANY

3303300

TREBIŠOV

3303400

TRENČÍN

3303500

TRNAVA

3303600

VEĽKÝ KRTÍŠ

3303700

VRANOV NAD TOPĽOU

3303800

ZVOLEN

3303900

IAR NAD HRONOM

3304000

ILINA

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖÐVAR — GRENSEKONTROLLSTASJONER

3300199

R

VYŠNÉ NEMECKÉ

3300299

F

ČIERNA NAD TISOU”


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EGT L 221, 9.8.1991, s. 30.

(3)  EGT L 159, 17.6.2002, s. 37. Beslutet senast ändrat genom beslut 2003/831/EG (EUT L 313, 28.11.2003, s. 61).

(4)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 63.


12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/60


Rättelse till kommissionens beslut 2004/478/EG av den 29 april 2004 om antagandet av en allmän plan för krishantering på området för livsmedel och foder

( Europeiska unionens officiella tidning L 160 av den 30 april 2004 )

Beslut 2004/478/EG skall vara som följer:

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 april 2004

om antagandet av en allmän plan för krishantering på området för livsmedel och foder

(2004/478/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 55 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 55 i förordning (EG) nr 178/2002 föreskrivs att kommissionen i nära samarbete med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, nedan kallad myndigheten, och medlemsstaterna skall utarbeta en allmän plan för hantering av kriser på området för livsmedels- och fodersäkerhet.

(2)

Samråd om förslaget till allmän plan har ägt rum med myndigheten, och förslaget har diskuterats ingående av medlemsstaterna inom Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den allmänna planen för hantering av kriser på området för livsmedels- och fodersäkerhet, som föreskrivs i artikel 55 i förordning (EG) nr 178/2002 och återfinns i bilagan, inrättas genom detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den första dagen i den månad som följer offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 29 april 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

BILAGA

ALLMÄN PLAN FÖR HANTERING AV KRISER PÅ OMRÅDET FÖR LIVSMEDELS- OCH FODERSÄKERHET

1.   Räckvidd för den allmänna planen för hantering av kriser på området för livsmedels- och fodersäkerhet

I avsnitt 3 i kapitel IV i förordning (EG) nr 178/2002 förutses nya metoder för riskhantering på området för livsmedels- och fodersäkerhet: Kommissionen skall dels inrätta en krisenhet i vars arbete myndigheten skall delta, dels anta en allmän plan för hantering av kriser på området för livsmedels- och fodersäkerhet, som skall innehålla uppgifter om de praktiska förfaranden som krävs för krishantering. Den allmänna planen för hantering av kriser på området för livsmedels- och fodersäkerhet kallas nedan den allmänna planen.

De tre artiklarna i detta avsnitt hör ihop.

I artikel 55 föreskrivs att kommissionens i nära samarbete med myndigheten och medlemsstaterna skall utarbeta en allmän plan för hantering av kriser på området för livsmedels- och fodersäkerhet, som skall innehålla uppgifter om krissituationer och om de praktiska förfaranden som krävs för krishantering, inbegripet de principer om öppenhet som skall tillämpas och en kommunikationsstrategi.

I artikel 56 föreskrivs att kommissionen skall inrätta en krisenhet.

I artikel 57 anges krisenhetens uppgifter.

Enligt artikel 55 skall den allmänna planen i synnerhet innehålla uppgifter om de slag av situationer där ett livsmedel eller foder innebär direkta eller indirekta risker för människors hälsa som sannolikt inte kan förhindras, undanröjas eller begränsas till en godtagbar nivå genom gällande bestämmelser eller genom tillämpning av artiklarna 53 och 54.

Dessutom föreskrivs i artikel 56 att kommissionen skall inrätta en krisenhet ”om den identifierar en situation där ett livsmedel eller foder innebär en allvarlig direkt eller indirekt risk för människors hälsa och denna risk sannolikt inte kan förhindras, undanröjas eller begränsas genom gällande bestämmelser eller på ett tillfredsställande sätt hanteras endast genom tillämpning av artiklarna 53 och 54”.

I den allmänna planen anges därför följande:

Krissituationerna.

Den process som leder fram till tillämpningen av den allmänna planen.

Upprättandet av ett nätverk av krissamordnare.

De praktiska förfarandena för krishantering.

Krisenhetens roll.

Krisenhetens verksamhet i praktiken (sammansättning, arbetssätt, uppgifter).

Kopplingen mellan krisenheten och beslutsprocessen.

Krisens upphörande.

Förfaranden i fall av en potentiellt allvarlig risk.

Kommunikationsstrategi.

Principer om öppenhet.

De förfaranden som fastställs i den allmänna planen skall utgöra riktlinjer att tillämpas av medlemsstaterna, myndigheten och kommissionen.

2.   Krissituationer

2.1   Krissituationer som innebär en allvarlig direkt eller indirekt risk för människors hälsa

Krissituationer är sådana situationer där viktiga faktorer ingår i en sådan omfattning att kommissionen bedömer en hantering av livsmedels- eller foderrisken i fråga så komplicerad att denna inte lämpligen kan ske med tillämpning av befintliga bestämmelser eller med tillämpning av artiklarna 53 och 54.

Tidigare erfarenheter visar att situationer som innebär risker vanligtvis hanteras på ett adekvat sätt via befintliga förfaranden. Situationer som anses utgöra kriser förekommer därför mycket sällan, till och med undantagsvis.

Dessa viktiga faktorer utgörs i synnerhet av följande:

Situationen innebär en allvarlig direkt eller indirekt risk för människors hälsa och/eller uppfattas eller återges i media som sådan eller kan uppfattas och/eller återges i media som sådan

och

risken sprids eller kan sprida till en avsevärd del av livsmedelskedjan

och

riskens potentiella omfattning, genom spridning till flera medlemsstater och/eller till tredjeland, är stor.

Den allmänna planen inbegriper att en krisenhet inrättas på den plats där den direkta eller indirekta risken anses vara allvarlig. Därför kommer den allmänna planen i nästan alla fall att omfatta inrättandet av en krisenhet.

2.2   Krissituationer som innebär en potentiellt allvarlig risk

Det är viktigt att denna plan omfattar de fall där risken är potentiell men skulle kunna utvecklas till en allvarlig risk som sannolikt inte kan förhindras, undanröjas eller minskas genom befintliga bestämmelser eller genom tillämpning endast av artiklarna 53 och 54. I detta fall skall ingen krisenhet inrättas, utan lämpliga åtgärder skall vidtas för en effektiv hantering av dessa typer av situationer.

3.   Den process som leder fram till tillämpningen av den allmänna planen

Den information som kan leda till att den allmänna planen för hantering av kriser på området för livsmedels- och fodersäkerhet tillämpas, och att en krisenhet vid behov inrättas, kan ha följande källor:

Meddelanden om snabba varningar (systemet för snabb varning för livsmedel och foder).

Information från medlemsstaterna (andra typer av meddelanden, information som ges i Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa osv.).

Information från myndigheten.

Rapporter från kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor.

Information från det epidemiologiska nätverket inom EU.

Information från tredje land eller internationella organ.

Övriga källor (konsumentorganisationer, näringsliv, övriga intressenter, media osv.)

Om analysen av informationen om risker föranleder kommissionen att anse att de villkor som fastställs i avsnitten 2,1 och 2,2 kan vara uppfyllda, skall kommissionen ta en första kontakt dels med den eller de berörda medlemsstaterna för att bedöma situationen, dels med myndigheten för att begära information om riskerna i fråga.

På grundval av en bedömning av all tillgänglig relevant information skall kommissionen avgöra om de villkor som fastställs i avsnitt 2,1 eller avsnitt 2,2 är uppfyllda.

4.   Upprättandet av ett nätverk av krissamordnare

Varje medlemsstat, myndigheten och kommissionen skall utse en krissamordnare, samt dennes/dennas suppleant, på lämplig nivå. Den utsedda samordnarens och suppleantens namn och kontaktuppgifter skall meddelas till kommissionen.

Möten mellan samordnarna skall anordnas av kommissionen kort efter att dessa har utsetts. Vid det första mötet skall kommissionen dela ut en handbok med en fullständig förteckning över samordnarna och suppleanterna samt deras kontaktuppgifter. Handboken skall även innehålla en förteckning över gemenskapens referenslaboratorier. Det praktiska i verksamheten kommer att diskuteras för att till exempel säkerställa att varje samordnare snabbt kan nås i fall av en kris eller för att säkerställa ett effektivt samarbete kring strategin för riskkommunikation (se avsnitt 7). Intressenterna skall informeras om dem av mötesresultaten som berör dem.

Dessa praktiska arrangemang bör säkerställa att snabba insatser görs. Vid behov kommer dessa praktiska arrangemang att bifogas till den allmänna planen.

5.   Praktiska förfaranden för hantering av kriser som innebär en allvarlig direkt eller indirekt risk för människors hälsa

5.1   Inrättande av krisenheten

Om analysen av informationen om risker föranleder kommissionen att anse att de villkor som fastställs i avsnitt 2,1 kan vara uppfyllda, särskilt villkoret att riskerna troligen är allvarliga, skall kommissionen ta en första kontakt dels med de berörda medlemsstaterna för att bedöma situationen, dels med myndigheten för att begära information om riskerna i fråga.

På grundval av en bedömning av all tillgänglig relevant information skall kommissionen inrätta en krisenhet, om de villkor som fastställs i avsnitt 2,1 anses vara uppfyllda.

Kommissionen skall omedelbart informera medlemsstaterna och myndigheten om att en krisenhet har inrättats.

Beslutet att inrätta en krisenhet medför att avsnitten 5, 7 och 8 i den allmänna planen blir tillämpliga för alla berörda parter (kommissionen, myndigheten och medlemsstaterna).

5.2   Krisenhetens roll

Krisenheten skall ha i uppgift att samla in och bedöma alla relevanta uppgifter och kartlägga tillgängliga alternativ för en hantering av krisen.

Den skall även ha i uppgift att informera allmänheten om riskerna i fråga och de åtgärder som vidtas.

Enheten utgör ytterligare ett verktyg för att säkerställa en effektiv krishantering genom bättre samordning och snabba insatser. Följaktligen skall alla medlemmar i krisenheten samarbeta i syfte att samla in och utbyta all tillgänglig information av relevans. De skall även samarbeta vid bedömningen av de data som samlas in och fastställa lämpliga typer av riskhantering. Medlemmarna i krisenheten skall dessutom samarbeta i fråga om kommunikation och urskilja de bästa sätten att förmedla information till allmänheten på ett öppet sätt.

Däremot ingår det inte i krisenhetens ansvar att fatta beslut om riskhanteringen eller att tillämpa lagstiftningen (tillsynsaspekter).

Detta arbetssätt ersätter emellertid inte de förfaranden som tillämpas av kommissionen, medlemsstaterna eller myndigheten inom ramen för dessas egna befogenheter.

Således skall besluten om krishantering fattas via särskilda redan fastställda förfaranden (särskilt kommittéförfarandet).

Varje medlemsstat skall ha ansvaret för handläggning av officiella kontroller på sitt territorium. De särskilda bestämmelser som medlemsstaterna har infört för samordningen av nödvändiga brådskande kontroller i krissituationer gäller även fortsättningsvis. Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd skall ansvara för att vid behov brådskande skicka ut personal från kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor.

Likaså skall myndigheten förbli ansvarig för handläggningen av förfarandena för tillhandahållande av vetenskapliga yttranden i fall av en begäran om ett brådskande vetenskapligt yttrande från den vetenskapliga kommittén eller en av dess vetenskapliga paneler.

5.3   Krisenhetens verksamhet i praktiken

Sammansättning

Krisenheten skall bestå av kommissionens och myndighetens krissamordnare (eller deras suppleanter), de direkt berörda medlemsstaternas krissamordnare samt övriga företrädare för kommissionen, myndigheten och den/de direkt berörda medlemsstaterna. Myndigheten skall tillhandahålla nödvändigt vetenskapligt och tekniskt stöd.

Syftet med krisenheten skall vara att underlätta snabba och effektiva insatser. Dess medlemmar skall delta i krisenhetens ordinära möten och krismöten samt ge prov på stor sakkunskap och visa stort engagemang. Medlemmarna skall kunna ta ansvar, och därför bör personer på poster med hög ansvarsnivå inom livsmedels-/fodersektorn utses.

Krisenheten får finna att sakkunskap som innehas av personer tillhörande andra offentliga organ eller den privata sektorn är nödvändig för krishanteringen och får begära permanent ad hoc-stöd från dessa personer. Till exempel får experter från gemenskapens eller medlemsstaternas referenslaboratorier anmodas att delta i krisenheten, om den sakkunskap om laboratorieanalys som de besitter är nödvändig.

De personer inom kommissionen och myndigheten som är kommunikationsansvariga på området för livsmedel och foder skall delta i krisenhetens arbete.

Praktiska förfaranden för arbetet inom krisenheten

Kommissionens krissamordnare (eller hans/hennes suppleant) skall vara ordförande i krisenheten. Ordföranden skall i synnerhet säkerställa sambandet mellan krisenhetens verksamhet och beslutsprocessen. Han/Hon skall biträdas av lämplig(a) teknisk(a) expert(er) från den eller de behöriga enheterna vid kommissionen.

Ordföranden skall se till att arbetet inom krisenheten fungerar störningsfritt och att arbetsuppgifterna fördelas mellan medlemmarna med hänsyn till deras kompetens.

Så snart som möjligt efter det att beslut fattats om att inrätta en krisenhet skall ordföranden kalla myndighetens samordnare och samordnarna i de medlemsstater som är direkt berörda till ett första möte inom krisenheten. Ett begränsat antal personer får följa med samordnarna. Ordföranden får fastställa en övre gräns för antalet medföljande personer.

Myndighetens samordnare och de samordnare från medlemstaterna som ingår i krisenheten skall ansvara för lämpligt deltagande i krisenhetens möten med avseende på tillgänglighet, sakkunskap och ansvarsnivå. Konkret innebär detta att krissamordnaren eller hans/hennes suppleant skall delta i samtliga möten och att behöriga personer skall följa med honom/henne.

Myndigheten skall ha ansvaret för att vetenskapligt och tekniskt stöd vid behov tillhandahålls, särskilt rörande de senaste vetenskapliga rönen (insamling och bedömning av all relevant vetenskaplig information rörande riskerna i fråga).

I krisenhetens ansvar skall ingå att hålla nära kontakt med de berörda intressenterna, särskilt när det är nödvändigt att utbyta information.

Arbetssätt

Kommissionen skall tillhandahålla sekretariatstjänster för krisenhetens möten (protokoll m.m.) och ställa till förfogande alla personella och materiella resurser som fordras för att enheten skall fungera störningsfritt (särskilt sammanträdeslokaler, kommunikationsutrustning m.m.).

För att lämna ut eller sprida information, särskilt vid begäran att en eller flera medlemsstater skall tillhandahålla information och vid översändande av information från denna/dessa medlemsstater, skall krisenheten utnyttja RASFF-nätverkets tekniska hjälpmedel.

Krisenhetens uppgifter

I enlighet med artikel 57 ovan skall krisenheten ha följande uppgifter:

Insamling av relevanta vetenskapliga data och all sådan vetenskaplig information som möjliggör att hantera de aktuella riskerna på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta gäller i synnerhet följande:

Utbyte av all den vetenskapliga information som krisenhetens medlemmar har tillgång till.

Vid behov skall medlemmarna ges i uppgift att samla in ytterligare vetenskaplig information.

Vid behov skall de nödvändiga åtgärderna samordnas för att åtgärda vetenskapliga brister.

Vid behov skall medlemmarna ges i uppgift att ta kontakt med internationella organisationer, berörda intressenter och länder utanför gemenskapen för att se till att alla relevant information görs tillgänglig och utbyts.

Vid behov får krisenheten erfordra stöd från gemenskapens referenslaboratorier.

Fördelningen av uppgifter i samband med insamlingen av vetenskapliga data skall ske med beaktande av myndighetens sakkunskap och de mekanismer för utbyte av vetenskapliga data som redan utvecklats av myndigheten för dessa frågor (myndighetens nätverk).

Fördelningen av uppgifter i samband med insamlingen av vetenskapliga data får vid behov också omfatta stöd från andra nätverk som drivs av kommissionen, såsom systemet för tidig varning och reaktion (EWRS) när det gäller sjukdomar hos människor, systemet för anmälan av djursjukdomar (ADNS) när det gäller djursjukdomar eller de nätverk på området för forskning som drivs av generaldirektoratet för forskning.

Insamling av övriga relevanta data (andra data än de vetenskapliga data som anges ovan). Detta gäller i synnerhet följande:

Utbyte av övriga tillgängliga data av relevans (resultat av officiella kontroller, resultat av analyser utförda av officiella kontrollaboratorier, data från tredje land m.m.)

Vid behov skall medlemmarna ges i uppgift att samla in ytterligare data.

Vid behov skall medlemmarna ges i uppgift att ta kontakt med internationella organisationer, berörda intressenter och länder utanför gemenskapen för att se till att alla relevant information görs tillgänglig och utbyts.

Bedömning av den tillgängliga informationen. Detta gäller i synnerhet följande:

Utbyte av de bedömningar som redan gjorts av medlemmarna, särskilt myndigheten, eller bedömningar som på annat sätt är tillgängliga.

Organiseringen av riskbedömningen, varvid hänsyn skall tas till myndighetens särskilda roll när det gäller att tillhandahålla nödvändigt vetenskapligt och tekniskt stöd till krisenheten, utan att möjligheten att begära ett formellt vetenskapligt yttrande från myndigheten åsidosätts.

Vid behov skall tekniskt stöd från gemenskapens referenslaboratorier utnyttjas för tekniska aspekter.

Fastställande av tillgängliga alternativ för att förhindra att det uppstår risker för människors hälsa, eliminera dessa eller reducera dem till en godtagbar nivå, samt uppdatering av dessa alternativ på grundval av ny tillgänglig information och händelseutvecklingen. Detta gäller i synnerhet följande:

Krisenhetens medlemmar skall tillsammans fastställa de tillgängliga alternativen.

De skall sammanställa en gemensam skrivelse om de tillgängliga alternativen. Denna skrivelse skall för varje alternativ innehålla en motivering till varför alternativet har fastställts, särskilt de huvudsakliga resultaten av bedömningen av tillgängliga data.

Uppgifter avseende organisationen av informationen till allmänheten om riskerna i fråga och de åtgärder som vidtagits.

Denna fråga behandlas i avsnitt 7.

Det bör noteras att krisenheten för alla dessa uppgifter får begära permanent eller tillfälligt stöd från särskilda personer när deras sakkunskap anses nödvändig.

5.4   Kopplingen mellan krisenheten och beslutsprocessen

Åtgärder för krishantering

Åtgärderna för krishantering omfattar alla nödvändiga åtgärder i syfte att förebygga, minska eller undanröja de aktuella riskerna: krisenheten ansvarar för vissa åtgärder, och kommissionen och/eller medlemsstaterna ansvarar för andra åtgärder. Det bör påpekas att dessa åtgärder inte innebär ett åsidosättande av kommissionens möjlighet enligt artikel 53,2 att anta preliminära åtgärder i nödsituationer efter att ha samrått med de berörda medlemsstaterna och informerat övriga medlemsstater.

Steg 1

Kommissionen skall sammankalla krisenheten snarast möjligt efter det att den inrättats.

Krisenhetens arbete skall bedrivas i enlighet med avsnitten 5, 7 och 8.

Steg 2

De alternativ som fastställts av krisenheten skall meddelas till kommissionen, som omedelbart skall meddela dem till medlemsstaterna.

Kommissionen skall göra förberedelser för att vidta åtgärder om det krävs. Kommissionen får också begära att myndigheten avger ett brådskande vetenskapligt yttrande, om ett formellt vetenskapligt yttrande från myndigheten anses nödvändigt.

Steg 3

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa skall vid behov sammanträda för att behandla och yttra sig om de föreslagna åtgärderna.

Om nödvändigt skall beslut om att vidta nödåtgärder fattas, i synnerhet enligt förfarandena i artiklarna 53 och 54 i förordning (EG) nr 178/2002.

Om ett brådskande vetenskapligt yttrande begärs, skall myndigheten vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att yttrandet avges så snart som möjligt.

Permanenta åtgärder som skall vidtas under hela tiden krisen varar

Under hela tiden krisen varar skall krisenheten fortlöpande samla in och bedöma relevanta data och göra en förnyad bedömning av de tillgängliga alternativen. De uppdaterade alternativen skall meddelas till kommissionen och medlemsstaterna. Kommissionen får utarbeta ändrade åtgärder och överlämna dem till Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa för yttrande.

Under hela tiden krisen varar skall Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa hålla regelbundna möten och krismöten för att säkerställa att all relevant information utbyts, särskilt information om antagandet av nödvändiga åtgärder och om övervakningen av genomförandet av krishanteringsåtgärder (rapporter från de berörda medlemsstaterna lämnas till och behandlas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa).

Under hela tiden krisen varar skall krisenheten hålla allmänheten och intressenterna informerade på grundval av kommunikationsstrategin i avsnitt 7 och i överensstämmelse med principerna om öppenhet i avsnitt 8.

Kopplingen mellan krisenheten och beslutsprocessen

En lämplig koppling mellan arbetet inom krisenheten och beslutsprocessen kommer att säkerställas via praktiska mekanismer. I synnerhet skall Ständiga kommittén regelbundet hållas informerad om arbetet i krisenheten, och myndigheten skall inbjudas till Ständiga kommitténs möten. Krisenheten skall fortlöpande informeras om de åtgärder som vidtagits via beslutsprocessen för att krisenheten skall kunna samordna informationen rörande detta.

5.5   Krisens upphörande

Ovanstående förfaranden kommer att fortsätta till dess att krisenheten upplöses. Om kommissionen, efter samråd med krisenheten och i nära samarbete med medlemsstaterna via Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, bedömer att krisenhetens arbete är fullbordat på grund av att risken är under kontroll, får den upplösa krisenheten.

5.6   Utvärdering av krisen

En övergripande utvärdering av krisen skall göras tillsammans med intressenterna. Efter att krisen har upphört skall krissamordnarna mötas för att förbättra bestämmelserna rörande funktionen hos de olika instrument som använts för hanteringen av krisen, med beaktande av utvärderingen av krisen och på grundval av de erfarenheter som gjorts.

6.   Förfaranden i fall av en potentiellt allvarlig risk

Om analysen av informationen om risker föranleder kommissionen att anse att de villkor som fastställs i avsnitt 2,2 kan vara uppfyllda, skall kommissionen ta en första kontakt dels med den/de berörda medlemsstaterna för att bedöma situationen, dels med myndigheten för att begära information om riskerna i fråga.

Om kommissionen anser att de villkor som fastställs i avsnitt 2,2 är uppfyllda, skall den, på grundval av en bedömning av all tillgänglig relevant information, omedelbart informera medlemsstaterna och myndigheten att avsnitten 6, 7 och 8 i den allmänna planen är tillämpliga.

Så snart som möjligt efter beslutet att tillämpa detta avsnitt i den allmänna planen skall kommissionen vidta följande åtgärder:

Lämplig kontakt skall tas med den eller de direkt berörda medlemsstaterna och med myndigheten för att begära att deras interna system för krishantering aktiveras. Vid behov skall de mekanismer för utbyte av vetenskapliga data som utarbetats av myndigheten för nödsituationer (myndighetens nätverk) aktiveras.

Vid behov skall en aktivering av de behöriga laboratorierna och ett utbyte av deras analysresultat begäras.

Lämplig kontakt skall tas eller möten hållas med den eller de direkt berörda medlemsstaterna och med myndigheten för att se till att utbyte sker av all relevant information (vetenskapliga data, kontrolldata osv.).

Kommunikation (se avsnitt 7). Principerna om öppenhet som tas upp i avsnitt 8 skall gälla.

Dessa åtgärder skall fortgå till dess att en mer fullständig riskbedömning har gjorts. Om riskerna anses lika allvarliga och om kommissionen anser att villkoren i avsnitt 2,1 är uppfyllda, skall en krisenhet inrättas och de förfaranden som föreskrivs i avsnitten 5, 7 och 8 gälla.

Om utvecklingen av riskerna inte medför att de anses allvarliga, skall de befintliga normala bestämmelserna för riskhantering gälla.

7.   Kommunikationsstrategi

Krisenheten skall utveckla en kommunikationsstrategi för varje enskilt fall för att hålla allmänheten underrättad om riskerna och om de åtgärder som vidtas.

Denna kommunikationsstrategi skall omfatta innehållet i och den rätta tidpunkten för informationen i det aktuella ärendet, inklusive lämpliga former för hur informationen sprids.

I strategin skall den särskilda kompetens och de särskilda befogenheter hos varje medlem i enheten att sörja för samordnad, enhetlig och öppen kommunikation med allmänheten beaktas. För detta ändamål föreskrivs särskilt följande praktiska arrangemang:

Den person inom kommissionen som ansvarar för kommunikationen på området för livsmedels- och fodersäkerhet samt den kommunikationsansvariga personen inom myndigheten skall delta i krisenhetens arbete.

De medlemsstater som direkt berörs av krisen, och som i egenskap av sådana är medlemmar i krisenheten, skall vidta alla åtgärder för att se till att deras information överensstämmer med den kommunikationsstrategi som samordnas av krisenheten.

De medlemsstater som inte är medlemmar i krisenheten skall likaledes genom sina krishanteringssamordnare knytas till strategin som samordnas av krisenheten, så att riskkommunikationen blir enhetlig.

I krisenhetens strategi skall ingå att fastställa vilka lämpliga kommunikationskanaler med Europarlamentet, berörda tredje länder och berörda intressenter som behöver utvecklas beroende på ärendet i fråga.

I den kommunikationsstrategi som utvecklas av krisenheten skall ingå lämpliga första kontakter med intressenterna om detta är nödvändigt och i synnerhet när information om ett särskilt varumärke eller varunamn lämnas ut.

Den särskilda roll som spelas av de organisationer som företräder intressenterna på europeisk nivå när det gäller förmedling av information skall beaktas i kommunikationsstrategin.

I kommunikationsstrategin skall ingå att utveckla lämpliga samordnade kontakter med berörda tredje länder för att förse dessa med tydlig, exakt och enhetlig information. I kommunikationsstrategin skall dessutom ingå lämpliga förfaranden för att informera tredje land om att en kris har upphört.

Kommunikationsstrategin skall säkerställa att informationen lämnas ut på ett öppet sätt, i enlighet med principerna i avsnitt 8.

Det är dessutom nödvändigt att säkerställa att den kommunikation som sker enligt avsnitt 6 i den allmänna planen är enhetlig. De kontakter och möten som föreskrivs i det avsnittet skall vid behov ingå i en kommunikationsstrategi som skall utvecklas i överensstämmelse med detta avsnitt.

8.   Principer om öppenhet

När krisenheten lämnar ut information skall den noga sörja för att det råder öppenhet i enlighet med de principer för information till allmänheten som föreskrivs i artikel 10 i förordning (EG) nr 178/2002.

De allmänna reglerna om konfidentialitet skall tillämpas. Vidare skall de särskilda regler om konfidentialitet som föreskrivs i artikel 52 i förordning (EG) nr 178/2002 tillämpas på utbyte av information som sker enligt RASFF.

När krisenheten meddelar resultaten av det arbete som myndigheten utfört för krisenheten skall de principer om öppenhet och konfidentialitet som föreskrivs i artiklarna 38–39 i förordning (EG) nr 178/2002 avseende resultaten av myndighetens arbete tillämpas.


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1642/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 4).


12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/69


Rättelse till kommissionens beslut 2004/479/EG av den 29 april 2004 om övergångsbestämmelser för vissa nationella referenslaboratorier för uppspårande av restsubstanser i de nya medlemsstaterna

( Europeiska unionens officiella tidning L 160 av den 30 april 2004 )

Beslut 2004/479/EG skall vara som följer:

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 april 2004

om övergångsbestämmelser för vissa nationella referenslaboratorier för uppspårande av restsubstanser i de nya medlemsstaterna

[delgivet med nr K(2004) 1743]

(Text av betydelse för EES)

(2004/479/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Malta, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Malta, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt artikel 42 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Vissa av de nationella referenslaboratorier för uppspårande av resthalter i de nya medlemsstaterna som nämns i kommissionens beslut 98/536/EG (1) kommer att få svårigheter med att från och med den 1 maj 2004 utföra vissa uppgifter i enlighet med rådets direktiv 96/23/EG (2) av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i8 produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG.

(2)

Dessa laboratorier behöver en viss tid för förberedelser, främst för att utveckla analysmetoder som helt stämmer överens med direktiv 96/23/EG.

(3)

För att underlätta övergången från nuvarande system till det system som följer av tillämpningen av gemenskapens veterinärregler bör dessa laboratorier därför medges en övergångsperiod för att kunna vidta nödvändiga förberedelser.

(4)

Dessa laboratorier har lämnat tillförlitliga garantier för att de har de avtal som krävs med andra laboratorier i Europeiska gemenskapen, vilka kommer att utföra de nödvändiga uppgifterna under tiden.

(5)

Med tanke på hur långt dessa laboratorier har hunnit i sina föreberedelser bör övergångsperioden begränsas till högst tolv månader.

(6)

Åtgärderna i detta beslut står i överensstämmelse med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Under tiden fram till och med den 1 maj 2005 får de laboratorier som räknas upp i kolumn D i bilagan utföra de uppgifter enligt artikel 14,1 i direktiv 96/23/EG, för vilka laboratorierna i kolumn B förtecknas i kommissionens beslut 98/536/EG.

Artikel 2

Detta beslut skall gälla under förutsättning att Anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft och från och med den dag det träder i kraft.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 april 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

BILAGA

Medlemsstat

(A)

Nationellt referenslaboratorium

(B)

Grupp av resthalter

(C)

Anknutna laboratorier

(D)

Tjeckien

Nationella referenslaboratoriet för restsubstanser av veterinärmedicinska läkemedel Ustav pro statni kontrolu veterinarnich biopreparatu a leciv Hudcova 56 A CZ-621 00 Brno

Grupp A6 (nitrofuraner)

RIKILT – Institutet för säkra livsmedel Wageningen – NL

Estland

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Väike-Paala 3

EST-11415 Tallinn

Grupp A2, A3, B2 a) (avermektiner)

EELA – Finland

Grupp A5

LABERCA- Nantes Frankrike

Grupp A6 (bekräftelse)

Kemiska enheten – GALAB- Tyskland

Grupp B2 a)-levamisol, B3e)

Fødevaredirektoratet – Danmark

Grupp B3e)

Fødevaredirektoratet – Danmark

Cypern

Εθνικό Έργαστήριο Αναφοράς για

τον έλεγχο των υπολειμμάτων

Γενικό Χημείο του Κράτους

Κίμωνος 44

1451 Λευκωσία

Nationella referenslaboratoriet för kontroll av restsubstanser

Statens allmänna laboratorium

Κimonos 44

CY-1451 Nicosia

 

 

Lettland

Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs

Lejupes iela 3

Rīga, LV-1076

Grupp B1 i honung

Grupp B3 e) i fisk

EELA – Finland

Litauen

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J.Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

Grupp B1, B3e) i fisk

Grupp A6, B1, B2c) i honung

W.E.J GmbH

Stenzelring 14 b

D-21107 Hamburg

Tyskland

Slovenien

Nacionalni veterinarski Inštitut

Gerbičeva 60

SLO-1000 Ljubljana

Grupp A1, A3, A4, A5, A6, B2b, B2d.

Chelab- Italien

Amitraz i honung

Regionala folkhälsolaboratoriet i Nova Gorica (ZZV-Ng)

Kvicksilver i fisk

Folkhälsoinstitutet – Ljubljana

Slovakien

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Akademická 3

SK – 949 01 Nitra

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Hlinkova 1/B

SK-040 01 Košice

Bekräftelse för grupp A1, A3, A4, A5

ISCVBM BRNO (Tjeckien)

Bekräftelse för grupp B3d)

Statens veterinärinstitut JIHLAVA (Tjeckien)


(1)  EGT L 251, 11.9.1998, s. 39.

(2)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 10. Direktivet senast ändrat genom Anslutningsakten 2003.


12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/72


Rättelse till beslut nr 1/2004 (2004/480/EG) av gemensamma veterinärkommittén, inrättad genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, av den 28 april 2004 om ändring av tillägg 5 till bilaga 11 till avtalet

( Europeiska unionens officiella tidning L 160 av den 30 april 2004 )

Beslut nr 1/2004 (2004/480/EG) skall vara som följer:

BESLUT nr 1/2004 AV GEMENSAMMA VETERINÄRKOMMITTÉN, INRÄTTAD GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER

av den 28 april 2004

om ändring av tillägg 5 till bilaga 11 till avtalet

(2004/480/EG)

KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (nedan kallat ”jordbruksavtalet”), särskilt artikel 19.3 i bilaga 11, och

av följande skäl:

(1)

Jordbruksavtalet trädde i kraft den 1 juni 2002.

(2)

Punkt III i kapitel 1 i tillägg 5 till bilaga 11 till jordbruksavtalet bör ändras för att man skall kunna anta en intygsmall för djur som sänds på betesgång i gränsområden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt III i kapitel 1 i tillägg 5 till bilaga 11 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter skall ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut skall utfärdas i två exemplar och undertecknas av de två ordförandena eller andra personer som är behöriga att företräda parterna.

Det får verkan den dag det undertecknats av den sista parten.

Undertecknat i Bern den 28 april 2004.

På Schweiziska edsförbundets vägnar

Hans WYSS

Delegationschef

Undertecknat i Bryssel den 27 april 2004.

På Europeiska kommissionens vägnar

Alejandro CHECCHI LANG

Delegationschef

BILAGA

III.   Föreskrifter för djur som sänds på betesgång i gränsområden

1.

Definitioner:

Betesgång: att växla betesområde till ett gränsområde som är begränsat till 10 km när djur sänds ut till en medlemsstat eller till Schweiz. Vid särskilda motiverade omständigheter kan ett längre avstånd på endera sidan av gränsen mellan Schweiz och gemenskapen tillåtas av berörda behöriga myndigheter.

Dagsbete: betesgång då djuren varje kväll återvänder till sin ursprungsanläggning i en medlemsstat eller i Schweiz.

2.

Vid betesgång mellan medlemsstaterna och Schweiz skall bestämmelserna i kommissionens beslut 2001/672/EG (1) gälla i tillämpliga delar.

Inom ramen för denna bilaga skall dock texten i artikel 1 i beslut 2001/672/EG anpassas enligt följande:

Hänvisningen till perioden mellan den 1 maj och den 15 oktober skall ersättas med ”kalenderåret”.

För Schweiz skall de områden som avses i artikel 1 i beslut 2001/672/EG och som räknas upp i motsvarande bilaga vara följande:

SCHWEIZ

KANTONEN ZÜRICH

KANTONEN BERN

KANTONEN LUZERN

KANTONEN URI

KANTONEN SCHWYZ

KANTONEN OBWALDEN

KANTONEN NIDWALDEN

KANTONEN GLARUS

KANTONEN ZUG

KANTONEN FRIBOURG

KANTONEN SOLOTHURN

KANTONEN BASEL-STADT

KANTONEN BASEL-LANDSCHAFT

KANTONEN SCHAFFHAUSEN

KANTONEN APPENZELL-AUSSERRHODEN

KANTONEN APPENZELL-INNERRHODEN

KANTONEN SANKT GALLEN

KANTONEN GRAUBÜNDEN

KANTONEN AARGAU

KANTONEN THURGAU

KANTONEN TICINO

KANTONEN VAUD

KANTONEN VALAIS

KANTONEN NEUCHÂTEL

KANTONEN GENÈVE

KANTONEN JURA

I enlighet med dekretet om epizootier av den 27 juni 1995, senast ändrat den 9 april 2003, (RS 916.401), särskilt artikel 7 (registrering) och dekretet av den 18 augusti 1999 om databasen om djurhandel, senast ändrat den 20 november 2002 (RS 916.404), särskilt artikel 2 (databasens innehåll), förser Schweiz varje betesområde med en specifik registreringskod som skall registreras i den nationella databasen för nötkreatur.

3.

För betesgången mellan medlemsstaterna och Schweiz skall den officielle veterinären i det land djuren sänds ut ifrån

a)

den dag då intyget utfärdas och senast inom 24 timmar före den dag då djuren beräknas anlända, med hjälp av det datoriserade system som länkar samman veterinärmyndigheterna som föreskrivs i artikel 20 i direktiv 90/425/EEG (2), informera den behöriga myndigheten på den mottagande platsen (den lokala veterinärenheten) om att djuren sänds iväg,

b)

undersöka djuren inom de sista 48 timmarna innan de sänds ut på betesgång. Djuren skall vara vederbörligen identifierade, och

c)

utfärda ett intyg enligt mallen i punkt 11.

4.

Den officielle veterinären i det mottagande landet skall undersöka djuren då de anländer till landet för att kontrollera att de uppfyller de krav som fastställs i den här bilagan.

5.

Djuren skall stå under tullkontroll så länge betesgången varar.

6.

Den som äger djuren skall

a)

skriftligen försäkra att han eller hon rättar sig efter samtliga åtgärder som det beslutas om i denna bilaga och efter alla övriga åtgärder som det beslutas om på lokal nivå, på samma sätt som alla djurägare med ursprung i en medlemsstat eller i Schweiz,

b)

betala kostnaderna för de kontroller som tillämpningen av denna bilaga ger upphov till, och

c)

samarbeta fullt ut vid genomförandet av de tull- och veterinärkontroller som krävs av myndigheterna i det utsändande och det mottagande landet.

7.

När djuren återvänder, vid betessäsongens slut eller tidigare, skall den officielle veterinären i det land där betesområdet ligger utföra följande:

a)

Den dag då intyget utfärdas och senast inom 24 timmar före den dag då djuren beräknas anlända, med hjälp av det datoriserade system som länkar samman veterinärmyndigheterna som föreskrivs i artikel 20 i direktiv 90/425/EEG, informera den behöriga myndigheten på den mottagande platsen (den lokala veterinärenheten) om att djuren sänds iväg.

b)

Undersöka djuren inom de sista 48 timmarna innan de sänds ut på betesgång. Djuren skall vara vederbörligen identifierade.

c)

Utfärda ett intyg enligt mallen i punkt 12.

8.

Om sjukdom bryter ut skall lämpliga åtgärder vidtas efter överenskommelse mellan de behöriga veterinärmyndigheterna.

Eventuella frågor beträffande kostnaderna skall granskas av dessa myndigheter. Om nödvändigt skall frågan hänskjutas till gemensamma veterinärkommittén.

9.

Som undantag från bestämmelserna om betesgång i punkterna 1–8 skall följande gälla vid dagsbete mellan medlemsstaterna och Schweiz:

a)

Djuren får inte komma i kontakt med djur från en annan anläggning.

b)

Djurens ägare åtar sig att underrätta den behöriga veterinärsmyndigheten om alla kontakter mellan djuren och djur från en annan anläggning.

c)

Det hälsointyg som fastställs i punkt 11 nedan skall visas upp för de behöriga veterinärsmyndigheterna varje kalenderår då djuren för första gången förs in i en medlemsstat eller i Schweiz. Detta hälsointyg skall på begäran kunna visas upp för de behöriga veterinärsmyndigheterna.

d)

Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 skall endast tillämpas den första gången under kalenderåret då djuren sänds iväg till en medlemsstat eller till Schweiz.

e)

Bestämmelserna i punkt 7 skall inte tillämpas.

f)

Djurens ägare åtar sig att underrätta den behöriga veterinärsmyndigheten om betesperiodens slut.

10.

Som undantag för bestämmelserna om avgifter i tillägg 5, kapitel 3, punkt VI.D skall de föreskrivna avgifterna tas ut endast en gång om året vid dagsbete mellan medlemsstaterna och Schweiz.

11.

Mall för hälsointyg för nötkreatur som sänds på betesgång i gränsområden.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  EGT L 235, 4.9.2001, s. 23.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).


12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/82


Rättelse till beslut nr 195 (2004/481/EG) av den 23 mars 2004 om enhetlig tillämpning av artikel 22.1 a i i förordning (EEG) nr 1408/71 när det gäller förmåner i samband med graviditet och förlossning.

( Europeiska unionens officiella tidning L 160 av den 30 april 2004 )

Beslut nr 195 (2004/481/EG) skall vara som följer:

BESLUT nr 195

av den 23 mars 2004

om enhetlig tillämpning av artikel 22.1 a i i förordning (EEG) nr 1408/71 när det gäller förmåner i samband med graviditet och förlossning

(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EU och Schweiz)

(2004/481/EG)

ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SOCIAL TRYGGHET FÖR MIGRERANDE ARBETARE HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av artikel 81 a i förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (1), enligt vilken Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare skall handha samtliga administrativa frågor som gäller förordning (EG) nr 1408/71 och senare förordningar,

med beaktande av artikel 22.1 a i i förordning (EEG) nr 1408/71 om vårdförmåner vid tillfällig vistelse i en annan medlemsstat än behörig medlemsstat, i dess lydelse enligt förordningen avseende anpassning av rättigheter och förenkling av förfaranden,

med beaktande av Administrativa kommissionens beslut nr 183 av den 27 juni 2001 om tolkning av artikel 22.1 a i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 för sjukvård i samband med graviditet och förlossning (2) och beslut nr 194 av den 17 december 2003 om enhetlig tillämpning av artikel 22.1 a i i förordning (EEG) nr 1408/71 i vistelsemedlemsstaten (3), och

av följande skäl:

(1)

I Administrativa kommissionens beslut nr 183 av den 27 juni 2001 föreskrivs att vårdförmåner i samband med graviditet eller förlossning som uppkommer före 38:e graviditetsveckan och som tillhandahålls i en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten skall anses som omedelbart nödvändig vård enligt bestämmelserna ovan, om skälen för vistelsen är andra än medicinska.

(2)

Bestämmelserna i artikel 22.1 a i i förordning (EEG) nr 1408/71 har ändrats genom förordning (EG) nr 631/2004 och föreskriver att varje försäkrad som vistas i en annan medlemsstat än i den behöriga medlemsstaten har rätt till de vårdförmåner som visar sig nödvändiga ur medicinsk synpunkt under vistelsen med hänsyn till förmånernas art och vistelsens planerade längd.

(3)

Under dessa förhållanden har beslut nr 183 inte längre något syfte och skall upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1.

De vårdförmåner i samband med graviditet och förlossning som visar sig nödvändiga vid tillfällig vistelse i en annan medlemsstat skall betalas av den försäkrades behöriga institution i enlighet med artikel 22.1 a i.

2.

Detta beslut, som ersätter beslut 183 av den 27 juni 2001, skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Det skall tillämpas från och med den 1 juni 2004.

Tim QUIRKE

Administrativa kommissionens ordförande


(1)  EGT L 149, 5.7.1971, s. 2. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 631/2004 (EUT L 100, 6.4.2004, s. 1).

(2)  EGT L 54, 25.2.2002, s. 39.

(3)  EUT L 104, 8.4.2004, s. 127.


12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/83


Rättelse till beslut nr 196 (2004/482/EG) av den 23 mars 2004 med tillämpning av artikel 22.1 a

( Europeiska unionens officiella tidning L 160 av den 30 april 2004 )

Beslut nr 196 (2004/482/EG) skall vara som följer:

BESLUT nr 196

av den 23 mars 2004

om tolkningen av artikel 22.1 a i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 för personer som genomgår dialys- eller syrgasbehandling

(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EU och Schweiz)

(2004/482/EG)

ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SOCIAL TRYGGHET FÖR MIGRERANDE ARBETARE HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av artikel 81 a i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (1), enligt vilken Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare skall handha samtliga administrativa frågor som gäller förordning (EG) nr 1408/71 och senare förordningar,

med beaktande av artikel 22.1 a i förordning (EEG) nr 1408/71,

med beaktande av beslut nr 163 av den 31 maj 1996 om tolkningen av artikel 22.1 a i förordning (EEG) nr 1408/71 för personer som genomgår dialys- eller syrgasbehandling (2), och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 22.1 a i förordning (EEG) nr 1408/71 har Administrativa kommissionen fått i uppdrag att fastställa en förteckning över vårdförmåner som av praktiska skäl kräver en överenskommelse på förhand mellan patienten och den enhet som tillhandahåller behandlingen för att vårdförmånerna skall kunna ges vid tillfällig vistelse i en annan medlemsstat än i den behöriga medlemsstaten. Denna förhandsöverenskommelse har till syfte att underlätta fri rörlighet för berörda personer under medicinskt säkra förhållanden.

(2)

Förhandsöverenskommelsen som föreskrivs i artikel 22.1 a har till syfte att säkerställa kontinuitet i den behandling som en försäkrad behöver vid en tillfällig vistelse i en annan medlemsstat.

(3)

Med hänsyn till detta syfte är de viktigaste kriterierna för att fastställa de vårdförmåner som kräver en förhandsöverenskommelse mellan patienten och den enhet som tillhandahåller vård i en annan medlemsstat att behandlingen är livsnödvändig och att denna medicinska behandling endast kan ges på specialiserade medicinska enheter och/eller sådana enheter med adekvat personal och utrustning. En inte uttömmande förteckning över dessa kriterier återfinns i bilagan till detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1.

All livsnödvändig medicinsk behandling som endast ges på specialiserade medicinska enheter och/eller enheter med adekvat personal och utrustning skall i princip vara föremål för en förhandsöverenskommelse mellan patienten och den enhet som tillhandahåller den berörda behandlingen för att man skall kunna försäkra sig om att behandlingen finns tillgänglig vid den försäkrades tillfälliga vistelse i en annan medlemsstat.

2.

En inte uttömmande förteckning över behandlingar som motsvarar kriterierna i punkt 1 i detta beslut återfinns i bilagan till detta beslut.

3.

Detta beslut ersätter beslut nr 163 av den 31 maj 1996. Det skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Det skall tillämpas från och med den 1 juni 2004.

Tim QUIRKE

Administrativa kommissionens ordförande

Bilaga

Förteckning med exempel på livsnödvändiga behandlingar som vid tillfällig vistelse i en annan medlemsstat kräver en förhandsöverenskommelse med den enhet som tillhandahåller behandlingen

dialys

syrgasbehandling


(1)  EGT L 149, 5.7.1971, s. 2. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 631/2004 (EUT L 100, 6.4.2004, s. 1).

(2)  EGT L 241, 21.9.1996, s. 31.


12.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 212/85


Rättelse till kommissionens beslut 2004/483/EG av den 28 april 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Mexikos förenta stater om ändring av bilaga I till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mexikos förenta stater om ömsesidigt erkännande och skydd av beteckningar inom sektorn för spritdrycker, med hänsyn till utvidgningen

( Europeiska unionens officiella tidning L 160 av den 30 april 2004 )

Beslut 2004/483/EG skall vara som följer:

KOM