20.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 350/69


EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

av den 23 oktober 2012

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010, avsnitt II – rådet

(2012/799/EU)

EUROPAPARLAMENTET FATTAR DETTA BESLUT

med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010 (1),

med beaktande av Europeiska unionens årsredovisning för budgetåret 2010 (COM(2011) 473 — C7-0258/2011) (2),

med beaktande av rådets årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2010, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2010, samt de granskade institutionernas svar (3),

med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för budgetåret 2010 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (4),

med beaktande av sitt beslut av den 10 maj 2012 (5) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2010, samt den åtföljande resolutionen,

med beaktande av artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

med beaktande av beslut nr 31/2008 från rådets generalsekreterare/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken om ersättning för reseutgifter för rådsmedlemmarnas delegater (7),

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (8),

med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A7-0301/2012), och

av följande skäl:

1.

Europaparlamentet beviljar inte rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av rådets budget för budgetåret 2010.

2.

Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

Martin SCHULZ

Ordförande

Klaus WELLE

Generalsekreterare


(1)  EUT L 64, 12.3.2010.

(2)  EUT C 332, 14.11.2011, s. 1.

(3)  EUT C 326, 10.11.2011, s. 1.

(4)  EUT C 332, 14.11.2011, s. 134.

(5)  EUT L 286, 17.10.2012, s. 22.

(6)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  Beslut till följd av rådets arbetsordning av den 22 juli 2002 (EGT L 230, 28.8.2002, s. 7).

(8)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

av den 23 oktober 2012

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010, avsnitt II – rådet

EUROPAPARLAMENTET UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010 (1),

med beaktande av Europeiska unionens årsredovisning för budgetåret 2010 (COM(2011) 0473 – C7-0258/2011) (2),

med beaktande av rådets årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2010, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2010, samt de granskade institutionernas svar (3),

med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för budgetåret 2010 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (4),

med beaktande av sitt beslut av den 10 maj 2012 (5) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2010, samt den åtföljande resolutionen,

med beaktande av artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

med beaktande av beslut nr 31/2008 från rådets generalsekreterare/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken om ersättning för reseutgifter för rådsmedlemmarnas delegater (7),

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (8),

med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A7-0301/2012), och av följande skäl:

A.

Medborgarna har rätt att få veta hur deras skattepengar spenderas och hur den makt som anförtros de politiska organen hanteras (9).

B.

Rådet bör i egenskap av EU-institution vara föremål för en kontroll från de europeiska medborgarnas sida när det gäller genomförandet av unionens medel.

C.

Parlamentet är den enda av EU-institutionerna som är direktvald, och det ansvarar för att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av unionens allmänna budget.

1.

Europaparlamentet betonar den roll som fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ger parlamentet avseende ansvarsfrihet för budgeten.

2.

Europaparlamentet påminner om artikel 335 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt: ”Unionen ska dock i frågor som rör en viss institutions funktion företrädas av den institutionen i enlighet med dess administrativa självständighet”. Detta innebär att – med beaktande av artikel 50 i budgetförordningen – institutionerna har ett individuellt ansvar för genomförandet av sina budgetar.

3.

Europaparlamentet erinrar om artikel 77 i sin arbetsordning: ”Bestämmelserna angående förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen vad gäller genomförandet av budgeten ska på motsvarande sätt gälla för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för följande: […]

De personer som är ansvariga för genomförandet av budgetarna för Europeiska unionens övriga institutioner och organ, exempelvis rådet (i fråga om rådets verkställande verksamhet), Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.”

Revisionsrättens yttrande över rådet i revisionsförklaringen för 2010

4.

Europaparlamentet understryker att revisionsrätten i sin årsrapport för 2010 kritiserade finansieringen av fastighetsprojektet ”Résidence Palace” till följd av förskottsbetalningar (punkt 7.19). Revisionsrätten konstaterade att rådet under perioden 2008–2010 gjorde förskottsbetalningar på sammanlagt 235 000 000 EUR. Parlamentet konstaterar att de inbetalade beloppen kom från underutnyttjade budgetposter. Parlament påpekar att ”underutnyttjade” är den politiskt korrekta termen för ett alltför stort budgetanslag. Parlamentet understryker att rådet under 2010 ökade budgetposten ”Fastighetsförvärv” med 40 000 000 EUR.

5.

Parlamentet tar del av rådets förklaring att anslagen har gjorts tillgängliga genom budgetöverföringar som har godkänts av budgetmyndigheten i enlighet med förfarandena i artiklarna 22 och 24 i budgetförordningen.

6.

Europaparlamentet delar revisionsrättens åsikt att ett sådant förfarande strider mot principen om riktighet i budgeten, trots de besparingar som uppnåtts när det gäller hyresbetalningar.

7.

Europaparlamentet noterar rådets svar att beloppen i budgetposterna för tolkning och delegationernas resekostnader i högre grad bör stämma överens med den faktiska konsumtionen och efterlyser en bättre budgetplanering för att undvika nuvarande praxis i framtiden.

8.

Europaparlamentet påminner revisionsrätten om sin begäran om att en fördjupad bedömning av övervaknings- och kontrollsystemen vid rådet ska genomföras, liknande de bedömningar som den genomfört vid domstolen, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen under utarbetandet av revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2010.

9.

Europaparlamentet påminner om att det är ett stort ansvar att effektivt se över budgetgenomförandet och att det krävs ett obehindrat interinstitutionellt samarbete mellan rådet och parlamentet för att detta ska kunna göras på ett tillfredsställande sätt.

Olösta frågor

10.

Europaparlamentet beklagar de fortsatta svårigheterna med rådet, inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandena för budgetåren 2007, 2008 och 2009, med att inleda en öppen och formell dialog med budgetkontrollutskottet samt att besvara utskottets frågor Parlamentet påminner om att det nekade rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av rådets budget för budgetåret 2009 av de skäl som angavs i parlamentets resolutioner av den 10 maj 2011 (10) och den 25 oktober 2011 (11).

11.

Europaparlamentet har mottagit en rad dokument avsedda för ansvarsfrihetsförfarandet för 2010 (slutlig redovisning för 2010, inbegripet räkenskaperna, ekonomisk verksamhetsrapport och en sammanfattning av internrevisionerna för 2010). Parlamentet inväntar fortfarande alla dokument som är nödvändiga för ansvarsfriheten (inbegripet dokument som avser den fullständiga internrevisionen för 2010).

12.

Europaparlamentet påminner om att budgetkontrollutskottet den 31 januari 2012 skickade en skrivelse (12) till rådets tjänstgörande ordförandeskap, med en begäran om att rådet skulle svara på de bifogade frågorna inom ramen för ansvarsfriheten.

13.

Europaparlamentet påminner om att det, i sin resolution med de iakttagelser som utgör en del av det ovan nämnda beslutet av den 10 maj 2012 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010, avsnitt II – rådet, ställde 26 ytterligare frågor i samband med ansvarsfrihetsförfarandet.

14.

Europaparlamentet beklagar att rådet vägrar att svara på dessa frågor.

15.

Europaparlamentet beklagar också att rådet inte tackade ja till parlamentets inbjudan till budgetkontrollutskottets sammanträde för att diskutera ansvarsfrihet för rådet för 2010.

16.

Europaparlamentet beklagar att rådets attityd förhindrar demokratisk kontroll samt transparens och ansvarsskyldighet gentemot de europeiska skattebetalarna.

17.

Europaparlamentet välkomnar dock att rådets tjänstgörande ordförandeskap tackade ja till parlamentets inbjudan till diskussionerna om betänkandena om ansvarsfrihet i kammaren, som hölls den 10 maj 2012. Parlamentet instämmer med rådet att det är önskvärt att parlamentet och rådet omgående kommer överens om hur ansvarsfriheten ska förberedas.

18.

Europaparlamentet tackar det danska ordförandeskapet för dess konstruktiva bidrag under hela ansvarsfrihetsförfarandet för 2010. Parlamentet beklagar dock att det danska ordförandeskapet inte har kunnat behålla det spanska och svenska ordförandeskapets resultat.

Parlamentets rätt att bevilja ansvarsfrihet

19.

Europaparlamentet betonar parlamentets rätt att bevilja ansvarsfrihet i enlighet med artiklarna 316, 317 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som bör tolkas med hänsyn till syfte och sammanhang, vilket innebär att genomförandet av Europeiska unionens hela budget underkastas parlaments kontroll och granskning utan undantag, och att bevilja ansvarsfrihet separat inte bara för det budgetavsnitt som genomförs av kommissionen utan också för de avsnitt som genomförs av de övriga institutioner som avses i artikel 1 i budgetförordningen.

20.

Europaparlamentet konstaterar att kommissionen, i sitt svar av den 25 november 2011 på skrivelsen från budgetkontrollutskottets ordförande, förklarar att det är önskvärt att parlamentet fortsätter att bevilja, skjuta upp eller neka ansvarsfrihet för övriga institutioner som hittills, vilket gör det ännu svårare att förstå rådets speciella ståndpunkt.

21.

Europaparlamentet anser att man hur som helst måste göra en utvärdering av rådets förvaltning i egenskap av EU-institution av budgetåret i fråga. Därmed ser man till att parlamentets befogenheter respekteras, i synnerhet garantin för demokratiskt ansvar gentemot unionens medborgare.

22.

Europaparlamentet påminner om att rådets utgifter måste granskas på samma sätt som de övriga institutionernas och att huvudinslagen i en sådan granskning bör vara följande:

a)

Ett formellt möte som grundas på ett skriftligt frågeformulär och som hålls mellan företrädare för rådet och det parlamentsutskott som ansvarar för ansvarsfrihetsförfarandet för att svara på utskottsledamöternas frågor.

b)

Ansvarsfriheten bör, såsom påpekades i parlamentets resolution av den 16 juni 2010 (13) om ansvarsfrihetsförfarandet med avseende på rådet för 2008, grundas på följande skriftliga dokument som samtliga institutioner lämnar in:

Räkenskaperna för det föregående budgetåret som hänför sig till genomförandet av budgeten.

En redovisning av tillgångar och skulder.

En årlig verksamhetsrapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen.

Internrevisorns årsrapport.

Offentliggörandet av rådets interna budgetbeslut.

23.

Europaparlamentet beklagar att man vid förhandlingarna om en reviderad budgetförordning inte kunde komma överens om hur ansvarsfrihetsförfarandet skulle kunna förbättras.

24.

Europaparlamentet välkomnar det seminarium som budgetkontrollutskottet anordnar om parlamentets och rådets olika roller i ansvarsfrihetsförfarandet, där bland annat följande aspekter skulle kunna beaktas:

I artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen uppmanas institutionerna att samarbeta lojalt med varandra.

I artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs rådets och parlamentets roll i ansvarsfrihetsförfarandet.

i)

Rådets roll är att lämna en rekommendation till Europaparlamentet om ansvarsfrihet för samtliga EU-institutioner och unionsorgan.

ii)

Europaparlamentets roll är att besluta om ansvarsfrihet för samtliga EU-institutioner och unionsorgan.

Den administrativa självständigheten för var och en av EU-institutionerna i frågor som rör deras egen verksamhet.

Artiklarna om ansvarsfrihet i budgetförordningen (artiklarna 145–147).

Den grundläggande demokratiska principen om transparens och ansvars- och redovisningsskyldighet.

Målet att förbättra ändamålsenligheten, effektiviteten och sparsamheten i budgetgenomförandet.

För att parlamentet och rådet ska kunna fullgöra sina uppgifter stipulerar fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och budgetförordningen att ett visst antal dokument ska ställas till den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens förfogande:

i)

Revisionsrättens årsrapport med de granskade institutionernas svar på revisionsrättens iakttagelser, inbegripet revisionsförklaringen, och eventuella andra särskilda rapporter från revisionsrätten.

ii)

En årlig verksamhetsrapport baserad på de uppnådda resultaten, särskilt de som hör samman med synpunkterna från parlamentet och rådet enligt artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

iii)

Räkenskaperna för det föregående budgetåret som hänför sig till genomförandet av budgeten.

iv)

En redovisning av tillgångar och skulder.

v)

En rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen.

vi)

En rapport som sammanfattar antalet och typen av internrevisioner som genomförts, de rekommendationer som gjorts och de åtgärder som vidtagits för att följa upp dessa rekommendationer.

Rådet bör till parlamentet, såsom beslutsfattande myndighet för ansvarsfriheten, överlämna all den information i samband med ansvarsfriheten som parlamentet begär.

Rådet ska skriftligen svara på parlamentets frågor i samband med ansvarsfriheten.

Alla EU-institutioner och EU-organ bör behandlas på samma sätt när rådet utarbetar sin rekommendation om ansvarsfriheten.

Före utgången av januari 2013 ska ett möte anordnas mellan parlamentet och rådet om ansvarsfrihetsrelaterade frågor, som har samband med punkterna ovan.

Rådets ordförandeskap bör aktivt delta i presentationen av revisionsrättens årsrapport och parlamentsdebatten i kammaren om ansvarsfriheten.


(1)  EUT L 64, 12.3.2010.

(2)  EUT C 332, 14.11.2011, s. 1.

(3)  EUT C 326, 10.11.2011, s. 1.

(4)  EUT C 332, 14.11.2011, s. 134.

(5)  EUT L 286, 17.10.2012, s. 22.

(6)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  Beslut till följd av rådets arbetsordning av den 22 juli 2002 (EGT L 230, 28.8.2002, s. 7).

(8)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(9)  Europeiska öppenhetsinitiativet.

(10)  EUT L 250, 27.9.2011, s. 25.

(11)  EUT L 313, 26.11.2011, s. 13.

(12)  Skrivelse nr 301653 av den 31 januari 2012.

(13)  EUT L 252, 25.9.2010, s. 24.