5.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 288/1


RÅDETS BESLUT

av den 3 juni 2010

om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnams regering om vissa luftfartsaspekter

(2010/666/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom sitt beslut av den 5 juni 2003 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala avtal med ett avtal på unionsnivå.

(2)

Kommissionen har på unionens vägnar förhandlat fram ett avtal med Socialistiska republiken Vietnams regering om vissa luftfartsaspekter (nedan kallat avtalet), i enlighet med mekanismerna och förhandlingsdirektiven i bilagan till rådets beslut av den 5 juni 2003.

(3)

Det avtal som kommissionen har förhandlat fram bör undertecknas och tillämpas provisoriskt, med förbehåll för att det senare ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnams regering om vissa luftfartsaspekter godkänns härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att avtalet ingås.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar underteckna avtalet, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

Till dess att avtalet träder i kraft ska det tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i den första månad som följer på den dag då parterna underrättade varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har avslutats (1).

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas härmed att överlämna det meddelande som avses i artikel 7.2 i avtalet.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 6

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 3 juni 2010.

På rådets vägnar

A. PÉREZ RUBALCABA

Ordförande


(1)  Den dag från och med vilken avtalet ska tillämpas provisoriskt kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnams regering om vissa luftfartsaspekter

EUROPEISKA UNIONEN,

å ena sidan, och

SOCIALISTISKA REPUBLIKEN VIETNAMS REGERING,

å andra sidan,

nedan kallade parterna,

SOM KONSTATERAR att bilaterala luftfartsavtal har ingåtts mellan sjutton medlemsstater i Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnams regering med bestämmelser som strider mot Europeiska unionens lagstiftning,

SOM KONSTATERAR att endast Europeiska unionen är behörig i fråga om många av de aspekter som kan ingå i bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstater i Europeiska unionen och tredjeländer,

SOM KONSTATERAR att EU-lufttrafikföretag etablerade i en medlemsstat enligt Europeiska unionens lagstiftning har rätt till icke-diskriminerande tillgång till flygrutter mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen och tredjeländer,

SOM BEAKTAR de avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionen och vissa tredjeländer som innebär att medborgare i dessa tredjeländer får förvärva äganderätt i lufttrafikföretag som har tillstånd utfärdade i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning,

SOM INSER att vissa bestämmelser i de bilaterala luftfartsavtalen mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnams regering som står i strid med Europeiska unionens lagstiftning måste ändras så att de blir förenliga med denna för att en sund rättslig grund ska kunna skapas för flygtrafiken mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam och för att kontinuiteten i denna flygtrafik ska kunna upprätthållas,

SOM KONSTATERAR att lufttrafikföretag enligt Europeiska unionens lagstiftning i princip inte har rätt att ingå avtal som kan påverka handeln mellan medlemsstater i Europeiska unionen och som har som syfte eller effekt att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen,

SOM INSER att vissa bestämmelser i bilaterala luftfartsavtal som ingåtts mellan medlemsstater i Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnams regering kan leda till att konkurrensreglerna för företag sätts ur spel i följande fall: i) bestämmelserna kräver eller gynnar avtal mellan företag, beslut av företags samarbetsorganisationer eller ett samordnat förfarande som hindrar, snedvrider eller begränsar konkurrensen mellan olika lufttrafikföretag på flyglinjerna i fråga; eller ii) bestämmelserna förstärker effekterna av sådana avtal, beslut eller samordnade ageranden; eller iii) bestämmelserna innebär att lufttrafikföretagen eller andra privata ekonomiska aktörer kan vidta åtgärder som hindrar, snedvrider eller begränsar konkurrensen mellan olika lufttrafikföretag på flyglinjerna i fråga,

SOM KONSTATERAR att Europeiska unionen inte har som mål att som ett led i de här förhandlingarna påverka totalvolymen för flygtrafiken mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam eller påverka balansen mellan EU-lufttrafikföretag och lufttrafikföretag från Socialistiska republiken Vietnam, eller förhandla fram ändringar av befintliga bilaterala luftfartsavtal när det gäller trafikrättigheter,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

1.   I detta avtal avses med medlemsstat en medlemsstat i Europeiska unionen och med EU–fördragen avses fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2.   Hänvisningar i något av de avtal som ingår i förteckningen i bilaga 1 till medborgare i en medlemsstat som är part i det avtalet ska anses som hänvisningar till medborgare i Europeiska unionens medlemsstater.

3.   Hänvisningar i något av de avtal som ingår i förteckningen i bilaga 1 till lufttrafikföretag i en medlemsstat som är part i det avtalet ska anses som hänvisningar till lufttrafikföretag som har utsetts av den medlemsstaten.

Artikel 2

Lufttrafikföretag som utsetts av en medlemsstat

1.   Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i den här artikeln ska äga företräde framför motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga 2 a respektive 2 b, när det gäller den berörda medlemsstatens utseende av ett lufttrafikföretag, och när det gäller godkännanden och tillstånd som Socialistiska republiken Vietnams regering har beviljat det lufttrafikföretaget samt avslag, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd för lufttrafikföretaget.

2.   När Socialistiska republiken Vietnams regering har underrättats om att ett lufttrafikföretag har utsetts av en medlemsstat, ska Socialistiska republiken Vietnam utfärda de tillämpliga godkännandena och tillstånden med så kort handläggningstid som möjligt under förutsättning att

i)

lufttrafikföretaget är etablerat i den medlemsstat, enligt EU-fördragen, där det har utsetts, samt att företaget har en giltig operativ licens i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning, och

ii)

den medlemsstat som utfärdar AOC (Air Operator Certificate) utövar tillsyn över lufttrafikföretaget och att dess luftfartsmyndighet finns tydligt angiven i den handling där lufttrafikföretaget utses, och

iii)

lufttrafikföretaget ägs, direkt eller genom majoritetsägande, och i praktiken kontrolleras av någon medlemsstat och/eller medborgare i någon medlemsstat och/eller av någon annan stat enligt förteckningen i bilaga 3 och/eller av medborgare i någon sådan annan stat.

3.   Socialistiska republiken Vietnams regering får vägra, återkalla, tillfälligt upphäva eller begränsa godkännanden och tillstånd för ett lufttrafikföretag som har utsetts av en medlemsstat om

i)

lufttrafikföretaget inte är etablerat i den medlemsstat, enligt EU-fördragen, där det har utsetts, eller inte har en giltig operativ licens i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning, eller

ii)

den medlemsstat som utfärdar AOC (Air Operator Certificate) inte utövar tillsyn över lufttrafikföretaget eller om dess luftfartsmyndighet inte är tydligt angiven i den handling där lufttrafikföretaget utses, eller

iii)

om lufttrafikföretaget inte ägs, direkt eller genom majoritetsägande, eller inte i praktiken kontrolleras av någon medlemsstat och/eller medborgare i någon medlemsstat och/eller av någon annan stat enligt förteckningen i bilaga 3 och/eller av medborgare i någon sådan annan stat.

När Socialistiska republiken Vietnams regering fattar beslut enligt denna punkt ska Socialistiska republiken Vietnam inte diskriminera mellan EU-lufttrafikföretag på grundval av nationalitet.

Artikel 3

Flygsäkerhet

1.   Bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel ska komplettera de artiklar som förtecknas i bilaga 2 c.

2.   Om en medlemsstat har utsett ett lufttrafikföretag, för vilket tillsynen utövas av en annan medlemsstat, ska Socialistiska republiken Vietnams rättigheter enligt säkerhetsbestämmelserna i avtalet mellan den medlemsstat som har utsett lufttrafikföretaget och Socialistiska republiken Vietnams regering tillämpas på samma sätt när det gäller den andra medlemsstatens antagande och tillämpning av säkerhetsnormerna samt i fråga om tillståndet för nämnda lufttrafikföretags trafik.

Artikel 4

Förenlighet med konkurrensreglerna

1.   Bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstater och Socialistiska republiken Vietnams regering ska inte påverka tillämpningen av parternas konkurrensregler.

2.   De bestämmelser som förtecknas i bilaga 2 d ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Bilagor till detta avtal

Bilagorna till detta avtal utgör en integrerad del av detta.

Artikel 6

Översyn och ändring

Parterna får när som helst genom ömsesidigt medgivande se över eller ändra detta avtal.

Artikel 7

Ikraftträdande och provisorisk tillämpning

1.   Detta avtal ska träda i kraft när parterna skriftligen har underrättat varandra om att de respektive interna förfaranden som är nödvändiga för avtalets ikraftträdandet avslutats.

2.   Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 är parterna överens om att detta avtal ska tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna underrättade varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål avslutats.

3.   Avtal och andra överenskommelser mellan medlemsstaterna och Socialistiska republiken Vietnams regering som ännu inte har trätt i kraft när det här avtalet undertecknas, och som inte tillämpas provisoriskt, förtecknas i bilaga 1 b. Det här avtalet ska tillämpas på alla sådana avtal och överenskommelser när de har trätt i kraft eller tillämpas provisoriskt.

Artikel 8

Upphörande

1.   Om ett avtal som förtecknas i bilaga 1 upphör att gälla, ska alla bestämmelser i det här avtalet som avser det avtal som förtecknas i bilaga 1 upphöra att gälla vid samma tidpunkt.

2.   Om alla de avtal som förtecknas i bilaga 1 upphör att gälla ska det här avtalet upphöra att gälla vid samma tidpunkt.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta avtal.

Upprättat i Bryssel i två exemplar den 4 oktober 2010 på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och vietnamesiska språken.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image

Image

BILAGA 1

Förteckning över avtal som det hänvisas till I artikel 1 I detta avtal

a)

Luftfartsavtal mellan Socialistiska republiken Vietnams regering och medlemsstater i Europeiska unionen som har ingåtts, undertecknats eller tillämpas provisoriskt den dag det här avtalet undertecknas:

Luftfartsavtal mellan Österrikes federala regering och Socialistiska republiken Vietnams regering, upprättat i Hanoi den 27 mars 1995, nedan kallat Vietnam–Österrikeavtalet i bilaga 2.

Senast ändrat genom det samförståndsprotokoll som upprättades i Hanoi den 5 april 2006.

Avtal mellan Konungariket Belgiens regering och Socialistiska republiken Vietnams regering om luftfart, upprättat i Bryssel den 21 oktober 1992, nedan kallat Vietnam–Belgienavtalet i bilaga 2.

Avtal mellan Republiken Bulgariens regering och Socialistiska republiken Vietnams regering om luftfart mellan och utanför deras respektive territorier, upprättat i Sofia den 1 oktober 1979, nedan kallat Vietnam–Bulgarienavtalet i bilaga 2.

Avtal mellan Republiken Tjeckiens regering och Socialistiska republiken Vietnams regering om luftfart, upprättat i Prag den 23 maj 1997, nedan kallat Vietnam–Tjeckienavtalet i bilaga 2.

Luftfartsavtal mellan Konungariket Danmarks regering och Socialistiska republiken Vietnams regering, upprättat i Hanoi den 25 september 1997, nedan kallat Vietnam–Danmarkavtalet i bilaga 2.

Jämfört med det samförståndsavtal mellan Konungariket Danmark, Konungariket Norge och Konungariket Sverige och Socialistiska republiken Vietnam som upprättades i Hanoi den 25 september 1997.

Luftfartsavtal mellan Republiken Finlands regering och Socialistiska republiken Vietnams regering, undertecknat i Hanoi den 26 oktober 2000, nedan kallat Vietnam–Finlandavtalet i bilaga 2.

Luftfartsavtal mellan Republiken Frankrikes regering och Socialistiska republiken Vietnams regering, upprättat i Paris den 14 april 1977, nedan kallat Vietnam–Frankrikeavtalet i bilaga 2.

Luftfartsavtal mellan Förbundsrepubliken Tysklands regering och Socialistiska republiken Vietnams regering, upprättat i Bonn den 26 augusti 1994, nedan kallat Vietnam-Tysklandavtalet i bilaga 2.

Avtal mellan Republiken Ungerns regering och Socialistiska republiken Vietnams regering om luftfart, upprättat i Hanoi den 4 februari 1998, nedan kallat Vietnam–Ungernavtalet i bilaga 2.

Avtal mellan Storhertigdömet Luxemburgs regering och Socialistiska republiken Vietnams regering om luftfart, upprättat i Luxemburg den 26 oktober 1994, nedan kallat Vietnam–Luxemburgavtalet i bilaga 2.

Avtal mellan Konungariket Nederländerna och Socialistiska republiken Vietnam om luftfart mellan och utanför deras respektive territorier, upprättat i Hanoi den 1 oktober 1993, nedan kallat Vietnam–Nederländernaavtalet i bilaga 2.

Luftfartsavtal mellan Folkrepubliken Polens regering och Socialistiska republiken Vietnams regering, upprättat i Warszawa den 11 september 1976, nedan kallat Vietnam–Polenavtalet i bilaga 2.

Avtal mellan Republiken Portugals regering och Socialistiska republiken Vietnams regering om civil luftfart, upprättat i Lissabon den 3 februari 1998, nedan kallat Vietnam–Portugalavtalet i bilaga 2.

Avtal mellan Socialistiska republiken Rumäniens regering och Socialistiska republiken Vietnams regering om civil lufttransport, upprättat i Hanoi den 26 juni 1979, nedan kallat Vietnam–Rumänienavtalet i bilaga 2.

Luftfartsavtal mellan Konungariket Sveriges regering och Socialistiska republiken Vietnams regering, upprättat i Hanoi den 25 september 1997, nedan kallat Vietnam–Sverigeavtalet i bilaga 2.

Jämfört med det samförståndsavtal mellan Konungariket Danmark, Konungariket Norge och Konungariket Sverige och Socialistiska republiken Vietnam som upprättades i Hanoi den 25 september 1997.

Luftfartsavtal mellan Republiken Slovakiens regering och Socialistiska republiken Vietnams regering, upprättat i Hanoi den 6 november 1997, nedan kallat Vietnam–Slovakienavtalet i bilaga 2.

Avtal mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering och Socialistiska republiken Vietnams regering om luftfart, upprättat i London den 19 augusti 1994, nedan kallat Vietnam–Förenade kungariketavtalet i bilaga 2.

Senast ändrat genom notväxling i Hanoi den 8 och 26 september 2000.

b)

Luftfartsavtal och andra överenskommelser som har paraferats eller undertecknats mellan Socialistiska republiken Vietnams regering och medlemsstater i Europeiska unionen och som den dag det här avtalet undertecknas ännu inte har trätt i kraft eller ännu inte tillämpas provisoriskt:

BILAGA 2

Förteckning över artiklar I de avtal som förtecknas I bilaga 1 och som det hänvisas till I artiklarna 2–4 i detta avtal

a)

Lufttrafikföretag utsedda av en medlemsstat:

Artikel 3.5 i Vietnam–Österrikeavtalet.

Artikel 3.4 i Vietnam–Bulgarienavtalet

Artikel 3.4 i Vietnam–Danmarkavtalet.

Artikel 4.4 i Vietnam–Tjeckienavtalet.

Artikel 4.5 i Vietnam–Finlandavtalet.

Artikel 7.4 i Vietnam–Frankrikeavtalet.

Artikel 3.4 i Vietnam–Tysklandavtalet.

Artikel 3.4 i Vietnam–Ungernavtalet.

Artikel 3.4 i Vietnam–Luxemburgavtalet.

Artikel 4.4 i Vietnam–Nederländernaavtalet.

Artikel 3.2 i Vietnam–Polenavtalet

Artikel 3.4 i Vietnam–Portugalavtalet.

Artikel 3 i Vietnam–Rumänienavtalet.

Artikel 3.4 i Vietnam–Sverigeavtalet.

Artikel 3.4 i Vietnam–Slovakienavtalet.

Artikel 4.4 i Vietnam– Förenade kungariketavtalet.

b)

Vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd:

Artikel 4.1 a i Vietnam–Österrikeavtalet.

Artikel 5.1 d i Vietnam–Belgienavtalet.

Artikel 4 a i Vietnam–Bulgarienavtalet

Artikel 5.1 a i Vietnam–Tjeckienavtalet.

Artikel 4.1 a i Vietnam–Danmarkavtalet.

Artikel 5.1 a i Vietnam–Finlandavtalet.

Artikel 9.1 a i Vietnam–Frankrikeavtalet.

Artikel 4.1 i Vietnam–Tysklandavtalet.

Artikel 4.1 a i Vietnam–Ungernavtalet.

Artikel 4.1 c i Vietnam–Luxemburgavtalet.

Artikel 5.1 c i Vietnam–Nederländernaavtalet.

Artikel 4.1 i Vietnam–Polenavtalet

Artikel 4.1 a i Vietnam–Portugalavtalet.

Artikel 4 i Vietnam–Rumänienavtalet.

Artikel 4.1 a i Vietnam–Sverigeavtalet.

Artikel 4.1 a i Vietnam–Slovakienavtalet.

Artikel 5.1 a i Vietnam– Förenade kungariketavtalet.

c)

Flygsäkerhet:

Artikel 6a i Vietnam–Österrikeavtalet.

Artikel 7 i Vietnam–Belgienavtalet.

Artikel 11 i Vietnam–Tjeckienavtalet.

Artikel 18 i Vietnam–Finlandavtalet.

Artikel 4 i Vietnam–Frankrikeavtalet.

Artikel 9 i Vietnam–Ungernavtalet.

Artikel 6 i Vietnam–Luxemburgavtalet.

Artikel 14 i Vietnam–Nederländernaavtalet.

Artikel 9 i Vietnam–Rumänienavtalet.

Artikel 7 i Vietnam–Slovakienavtalet.

Artikel 9a i Vietnam– Förenade kungariketavtalet.

d)

Förenlighet med konkurrensreglerna

Artikel 13.1 och 13.7 av Vietnam–Belgienavtalet

Artikel 9.3–9.8 av Vietnam–Bulgarienavtalet

Artikel 7.2 av Vietnam–Tjeckienavtalet

Artikel 11.2 av Vietnam–Danmarkavtalet

Artikel 12.2–12.7 av Vietnam–Frankrikeavtalet

Artikel 6.1 och 6.4–6.6 av Vietnam–Ungernavtalet

Artikel 11.2–11.4 av Vietnam–Luxemburgavtalet

Artikel 6.2–6.6 i Vietnam–Nederländernaavtalet

Artikel 20.2 och 20.4 i Vietnam–Polenavtalet.

Artikel 16.2–16.6 i Vietnam–Portugalavtalet.

Artikel 14.1–14.6 i Vietnam–Rumänienavtalet.

Artikel 12.3, 12.5 och 12.6 i Vietnam–Slovakienavtalet.

Artikel 11.2 i Vietnam–Sverigeavtalet.

Artikel 7.3 och 7.4 i Vietnam– Förenade kungariketavtalet.

BILAGA 3

Förteckning över andra stater som det hänvisas till i artikel 2 i detta avtal

a)

Republiken Island (enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

b)

Furstendömet Liechtenstein (enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

c)

Konungariket Norge (enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

d)

Schweiziska edsförbundet (enligt luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet).