9.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 265/24


RÅDETS BESLUT

av den 8 november 2005

om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Azerbajdzjan om vissa luftfartsaspekter

(2009/741/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 5 juni 2003 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala avtal med ett gemenskapsavtal.

(2)

Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Republiken Azerbajdzjan om vissa luftfartsaspekter, i enlighet med mekanismerna och förhandlingsdirektiven i bilagan till rådets beslut om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala avtal med ett gemenskapsavtal.

(3)

Med förbehåll för att det eventuellt ingås vid en senare tidpunkt bör det avtal som kommissionen har förhandlat fram undertecknas och tillämpas provisoriskt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Azerbajdzjan om vissa luftfartsaspekter godkänns härmed på gemenskapens vägnar, med förbehåll för rådets beslut om ingående av avtalet.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Med förbehåll för att avtalet ingås vid ett senare tillfälle bemyndigas rådets ordförande att utse den eller de personer som ska ha rätt att på gemenskapens vägnar underteckna avtalet.

Artikel 3

I avvaktan på att avtalet träder i kraft ska det tillämpas provisoriskt från och med första dagen i den månad som följer på den dag då parterna har underrättat varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas härmed att överlämna det meddelande som avses i artikel 8.2 i avtalet.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2005.

På rådets vägnar

G. BROWN

Ordförande


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Azerbajdzjans regering om vissa luftfartsaspekter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN AZERBAJDZJANS REGERING,

å andra sidan,

nedan kallade ”parterna”, som

KONSTATERAR att bilaterala luftfartsavtal har ingåtts mellan flera medlemsstater i Europeiska gemenskapen och Republiken Azerbajdzjan med bestämmelser som strider mot gemenskapsrätten,

KONSTATERAR att Europeiska gemenskapen är exklusivt behörig i fråga om många av de aspekter som kan ingå i bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstater i Europeiska gemenskapen och tredjeländer,

KONSTATERAR att enligt EG-rätten har lufttrafikföretag från gemenskapen som är etablerade i en medlemsstat rätt till icke-diskriminerande tillgång till flygrutter mellan Europeiska gemenskapens medlemsstater och tredjeländer,

BEAKTAR de avtal som har ingåtts mellan Europeiska gemenskapen och vissa tredjeländer som innebär att medborgare i dessa tredjeländer får möjlighet att förvärva äganderätt i lufttrafikföretag som har tillstånd utfärdade i enlighet med EG-rätten,

INSER att bestämmelser i de bilaterala luftfartsavtalen mellan medlemsstater i Europeiska gemenskapen och Republiken Azerbajdzjan som står i strid med EG-rätten måste ändras så att de blir helt förenliga med denna för att en korrekt rättslig grund ska kunna skapas för flygtrafiken mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Azerbajdzjan och för att kontinuiteten i denna flygtrafik ska kunna upprätthållas,

KONSTATERAR att bestämmelser i de bilaterala avtalen mellan medlemsstater i Europeiska gemenskapen och Republiken Azerbajdzjan som inte står i strid med EG-rätten inte behöver ändras eller ersättas,

KONSTATERAR att Europeiska gemenskapen inte har som mål att som ett led i de här förhandlingarna öka totalvolymen för flygtrafiken mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Azerbajdzjan eller påverka balansen mellan lufttrafikföretag från gemenskapen och lufttrafikföretag från Azerbajdzjan, eller förhandla fram förändringar i de befintliga bilaterala luftfartsavtalen när det gäller trafikrättigheter,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

1.   I det här avtalet avses med ”medlemsstat” en medlemsstat i Europeiska gemenskapen.

2.   Hänvisningar i något av de avtal som ingår i förteckningen i bilaga I till medborgare i medlemsstater som är avtalsslutande parter i det avtalet ska innebära hänvisningar till medborgare i medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen.

3.   Hänvisningar i något av de avtal som ingår i förteckningen i bilaga I till lufttrafikföretag i en medlemsstat som är avtalsslutande part i det avtalet ska innebära hänvisningar till lufttrafikföretag som har utsetts av den medlemsstaten.

Artikel 2

Lufttrafikföretag utsedda av en medlemsstat

1.   Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i den här artikeln ska äga företräde framför motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga II a respektive II b, när det gäller den berörda medlemsstatens utseende av ett lufttrafikföretag, godkännande och tillstånd som Republiken Azerbajdzjan beviljat för det företaget samt avslag, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd för lufttrafikföretaget.

2.   När Republiken Azerbajdzjan har underrättats om att ett lufttrafikföretag har utsetts av en medlemsstat, ska Republiken Azerbajdzjan utfärda de tillämpliga godkännandena och tillstånden med så kort handläggningstid som möjligt under förutsättning att

i)

lufttrafikföretaget i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är etablerat i den medlemsstat där det har utsetts och har en giltig operativ licens i enlighet med EG-rätten,

ii)

den medlemsstat som utfärdar drifttillstånd (AOC) utövar tillsyn över lufttrafikföretaget och att dess luftfartsmyndighet finns tydligt angiven i den handling där lufttrafikföretaget utses, och

iii)

lufttrafikföretaget ägs och ska fortsätta att ägas direkt eller genom majoritetsägande av medlemsstater eller medborgare i medlemsstater och/eller av andra stater som är förtecknade i bilaga III och/eller av medborgare i sådana andra stater och att det alltid står under kontroll av dessa stater och/eller dessa medborgare.

3.   Republiken Azerbajdzjan får vägra, återkalla, tillfälligt upphäva eller begränsa godkännanden och tillstånd för ett lufttrafikföretag som har utsetts av en medlemsstat om

i)

lufttrafikföretaget i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen inte är etablerat i den medlemsstat där det har utsetts eller inte har en giltig operativ licens i enlighet med EG-rätten,

ii)

den medlemsstat som utfärdar drifttillstånd (AOC) inte utövar tillsyn över lufttrafikföretaget eller om dess luftfartsmyndighet inte är tydligt angiven i den handling där lufttrafikföretaget utses, eller

iii)

lufttrafikföretaget inte ägs eller står under kontroll direkt eller genom majoritetsägande av medlemsstater och/eller medborgare i medlemsstater och/eller av andra stater som är förtecknade i bilaga III och/eller av medborgare i sådana andra stater.

När Republiken Azerbajdzjan fattar beslut enligt den här punkten ska Republiken Azerbajdzjan inte diskriminera mellan gemenskapslufttrafikföretag på grundval av nationalitet.

Artikel 3

Rättigheter i fråga om tillsyn

1.   Bestämmelserna i punkt 2 i den här artikeln ska komplettera de artiklar som förtecknas i bilaga II c.

2.   Om en medlemsstat har utsett ett lufttrafikföretag, för vilket tillsynen utövas av en annan medlemsstat, ska Republiken Azerbajdzjans rättigheter enligt säkerhetsbestämmelserna i avtalet mellan den medlemsstat som har utsett lufttrafikföretaget och Republiken Azerbajdzjan tillämpas också för den andra medlemsstaten, när den antar och tillämpar säkerhetsnormerna samt utfärdar tillstånd för nämnda lufttrafikföretags trafik.

Artikel 4

Beskattning av flygbränsle

1.   Bestämmelserna i punkt 2 i den här artikeln ska komplettera motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga II d.

2.   Utan hinder av eventuella andra bestämmelser med annat innehåll, ska inget av de avtal som förtecknas i bilaga II d innebära att en medlemsstat hindras från att på ett icke-diskriminerande sätt beskatta eller tull- eller avgiftsbelägga flygbränsle, som tillhandahålls på dess territorium och som är avsett för luftfartyg som tillhör ett lufttrafikföretag, som har utsetts av Republiken Azerbajdzjan och som går i trafik mellan en ort i den medlemsstaten och en annan ort i den medlemsstaten eller i en annan medlemsstat.

3.   Utan hinder av eventuella andra bestämmelser med annat innehåll, ska inget av de avtal som förtecknas i bilaga II d innebära att Republiken Azerbajdzjan hindras från att på ett icke-diskriminerande sätt beskatta, tull- eller avgiftsbelägga flygbränsle, som tillhandahålls på dess territorium och som är avsett för luftfartyg som tillhör ett lufttrafikföretag, som har utsetts av en medlemsstat, och som går i trafik mellan en ort i Republiken Azerbajdzjan och en annan ort i Republiken Azerbajdzjan.

Artikel 5

Priser för transporter inom Europeiska gemenskapen

1.   Bestämmelserna i punkt 2 i den här artikeln ska komplettera de artiklar som förtecknas i bilaga II e.

2.   De priser som tas ut av lufttrafikföretag, som utses av Republiken Azerbajdzjan enligt ett avtal i förteckningen i bilaga I med en bestämmelse som finns förtecknad i bilaga II e för transport helt och hållet inom Europeiska gemenskapen, ska vara förenliga med EG-rätten.

Artikel 6

Bilagor till avtalet

Bilagorna till detta avtal utgör en integrerad del av avtalet.

Artikel 7

Översyn och ändring

De avtalsslutande parterna får när som helst genom ömsesidigt medgivande se över eller ändra avtalet.

Artikel 8

Ikraftträdande och provisorisk tillämpning

1.   Avtalet ska träda i kraft när parterna skriftligen har underrättat varandra om att de respektive interna förfaranden som krävs för ikraftträdandet har slutförts.

2.   Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 är parterna överens om att provisoriskt tillämpa avtalet från och med den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna har underrättat varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.

3.   Avtal och andra överenskommelser mellan medlemsstaterna och Republiken Azerbajdzjan som ännu inte har trätt i kraft när det här avtalet undertecknas och som inte tillämpas provisoriskt, förtecknas i bilaga I b. Det här avtalet ska tillämpas på alla sådana avtal och överenskommelser när de har trätt i kraft eller tillämpas provisoriskt.

Artikel 9

Upphörande

1.   Om ett avtal som förtecknas i bilaga I upphör att gälla, ska alla bestämmelser i det här avtalet som avser det avtal som förtecknas i bilaga I upphöra att gälla vid samma tidpunkt.

2.   Om alla de avtal som förtecknas i bilaga I upphör att gälla ska det här avtalet upphöra att gälla vid samma tidpunkt.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta avtal.

Upprättat i Strasbourg i två exemplar den 7 juli 2009 på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och azerbajdzjanska.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За правителството на Република Азербайджан

Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán

Za vládu Ázerbájdžánskou republiky

For Republikken Aserbajdsjans regering

Für die Regierung der Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

For the Government of the Republic of Azerbaijan

Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan

Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā

Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan

Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej

Pelo Governo da República do Azerbaijão

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan

Za vládu Azerbajdžanskej republiky

Za vlado Azerbajdžanske republike

Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Azerbajdzjans regering

Image

Image

BILAGA I

Förteckning över avtal som det hänvisas till i artikel 1 i det här avtalet

a)

Luftfartsavtal mellan Republiken Azerbajdzjans regering och medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen som har slutits, undertecknats eller tillämpas provisoriskt den dag det här avtalet undertecknas.

Avtal mellan Republiken Österrikes regering och Republiken Azerbajdzjans regering om luftfart, upprättat i Wien den 4 juli 2000, i bilaga II kallat Azerbajdzjan–Österrikeavtalet.

Avtal mellan Konungariket Belgiens regering och Republiken Azerbajdzjans regering om luftfart, upprättat i Baku den 13 april 1998, i bilaga II kallat Azerbajdzjan–Belgienavtalet.

Avtal mellan Republiken Bulgariens regering och Republiken Azerbajdzjan om luftfart mellan deras respektive territorier och utanför, upprättat i Sofia den 29 juni 1995, i bilaga II kallat Azerbajdzjan–Bulgarienavtalet.

Avtal mellan Konungariket Danmarks regering och Republiken Azerbajdzjans regering om luftfart, paraferat i Köpenhamn den 27 april 2000, i bilaga II kallat Azerbajdzjan–Danmarkavtalet. Senast ändrat genom notväxling den 1 mars 2004 och den 17 december 2004.

Luftfartsavtal mellan Förbundsrepubliken Tysklands regering och Republiken Azerbajdzjans regering, upprättat i Baku den 28 juli 1995, i bilaga II kallat Azerbajdzjan–Tysklandavtalet. Senast ändrat genom protokollet som korrigerar och kompletterar luftfartsavtalet av den 28 juli 1995 mellan Förbundsrepubliken Tysklands regering och Republiken Azerbajdzjans regering, upprättat i Baku den 29 juni 1998.

Avtal mellan Republiken Frankrikes regering och Republiken Azerbajdzjans regering om luftfart, upprättat i Paris den 19 juni 1997, i bilaga II kallat Azerbajdzjan–Frankrikeavtalet.

Avtal mellan Republiken Greklands regering och Republiken Azerbajdzjans regering om luftfart, paraferat i Aten den 6 juni 1995, i bilaga II kallat Azerbajdzjan–Greklandavtalet.

Avtal mellan Republiken Italiens regering och Republiken Azerbajdzjans regering om luftfart, upprättat i Rom den 25 september 1997, i bilaga II kallat Azerbajdzjan–Italienavtalet.

Avtal mellan Republiken Azerbajdzjans regering och Storhertigdömet Luxemburgs regering om luftfart, paraferat i Baku den 3 juli 2001, i bilaga II kallat Azerbajdzjan–Luxemburgavtalet.

Avtal mellan Konungariket Nederländernas regering och Republiken Azerbajdzjans regering om luftfart, upprättat i Baku den 11 juli 1996, i bilaga II kallat Azerbajdzjan–Nederländernaavtalet.

Avtal mellan Republiken Polens regering och Republiken Azerbajdzjans regering om civil luftfart, upprättat i Warszawa den 26 augusti 1997, i bilaga II kallat Azerbajdzjan–Polenavtalet.

Avtal mellan Rumäniens regering och Republiken Azerbajdzjans regering om luftfart, upprättat i Baku den 27 mars 1996, i bilaga II kallat Azerbajdzjan–Rumänienavtalet.

Avtal mellan Republiken Slovakien och Republiken Azerbajdzjans regering om luftfart, paraferat i Baku den 27 oktober 2000, i bilaga II kallat Azerbajdzjan–Slovakienavtalet.

Avtal mellan Konungariket Spaniens regering och Republiken Azerbajdzjans regering om luftfart, paraferat i Madrid den 18 november 2004, i bilaga II kallat Azerbajdzjan–Spanienavtalet.

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Azerbajdzjans regering om luftfart, paraferat i Köpenhamn den 27 april 2000, i bilaga II kallat Azerbajdzjan–Sverigeavtalet. Senast ändrat genom notväxling den 1 mars 2004 och den 17 december 2004.

Avtal mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering och Republiken Azerbajdzjans regering om luftfart, upprättat i London den 23 februari 1994, i bilaga II kallat Azerbajdzjan–UK-avtalet. Ändrat genom notväxling i Baku den 20 juni och den 23 december 1996. Senast ändrat genom samförståndsavtal i Baku den 3–4 juli 2000.

b)

Luftfartsavtal och andra överenskommelser som har paraferats eller undertecknats mellan Republiken Azerbajdzjan och medlemsstater i Europeiska gemenskapen och som den dag det här avtalet undertecknas ännu inte har trätt i kraft eller ännu inte tillämpas provisoriskt.

Luftfartsavtal mellan Republiken Tjeckiens regering och Republiken Azerbajdzjans regering, paraferat i Prag den 3 december 1998, i bilaga II kallat Azerbajdzjan–Tjeckienavtalet.

Luftfartsavtal mellan Republiken Azerbajdzjans regering och Republiken Estlands regering om luftfart, paraferat i Tallinn den 8 november 2002, i bilaga II kallat Azerbajdzjan–Estlandavtalet.

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Republiken Azerbajdzjans regering om luftfart, paraferat i Baku den 29 september 2000, i bilaga II kallat Azerbajdzjan–Finlandavtalet.

BILAGA II

Förteckning över artiklar i de avtal som förtecknas i bilaga I och som det hänvisas till i artiklarna 2–5 i det här avtalet

a)

Lufttrafikföretag utsedda av en medlemsstat:

Artikel 3.5 i Azerbajdzjan–Österrikeavtalet.

Artikel 3.5 i Azerbajdzjan–Bulgarienavtalet.

Artikel 3.4 i Azerbajdzjan–Tjeckienavtalet.

Artikel 3.4 i Azerbajdzjan–Danmarkavtalet.

Artikel 3.4 i Azerbajdzjan–Estlandavtalet.

Artikel 3.4 i Azerbajdzjan–Tysklandavtalet.

Artikel 3.4 i Azerbajdzjan–Greklandavtalet.

Artikel 4.3 i Azerbajdzjan–Frankrikeavtalet.

Artikel 4.4 i Azerbajdzjan–Italienavtalet.

Artikel 3.4 i Azerbajdzjan–Luxemburgavtalet.

Artikel 3.4 i Azerbajdzjan–Nederländernaavtalet.

Artikel 3.4 i Azerbajdzjan–Polenavtalet.

Artikel 3.4 i Azerbajdzjan–Rumänienavtalet.

Artikel 4.4 i Azerbajdzjan–Slovakienavtalet.

Artikel 3.4 i Azerbajdzjan–Sverigeavtalet.

Artikel 4.4 i Azerbajdzjan–UK-avtalet.

b)

Vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden och tillstånd:

Artikel 4.1 a i Azerbajdzjan–Österrikeavtalet.

Artikel 5.1 d i Azerbajdzjan–Belgienavtalet.

Artikel 4.1 a i Azerbajdzjan–Bulgarienavtalet.

Artikel 4.1 b i Azerbajdzjan–Tjeckienavtalet.

Artikel 4.1 a i Azerbajdzjan–Danmarkavtalet.

Artikel 4.1 a i Azerbajdzjan–Estlandavtalet.

Artikel 4.1 b i Azerbajdzjan–Greklandavtalet.

Artikel 5.1 i Azerbajdzjan–Frankrikeavtalet.

Artikel 5.1 a i Azerbajdzjan–Finlandavtalet.

Artikel 5.1 a i Azerbajdzjan–Italienavtalet.

Artikel 4.1 a i Azerbajdzjan–Luxemburgavtalet.

Artikel 4.1 c i Azerbajdzjan–Nederländernaavtalet.

Artikel 4.1 a i Azerbajdzjan–Polenavtalet.

Artikel 4.1 a Azerbajdzjan–Rumänienavtalet.

Artikel 5.1 a i Azerbajdzjan–Slovakienavtalet.

Artikel 4.1 a i Azerbajdzjan–Sverigeavtalet.

Artikel 5.1 a i Azerbajdzjan–UK-avtalet.

c)

Tillsyn:

Artikel 6 i Azerbajdzjan–Österrikeavtalet.

Artikel 7 i Azerbajdzjan–Belgienavtalet.

Artikel 7 i Azerbajdzjan–Tjeckienavtalet.

Artikel 14 i Azerbajdzjan–Danmarkavtalet.

Artikel 15 i Azerbajdzjan–Estlandavtalet.

Artikel 11a i Azerbajdzjan–Tysklandavtalet.

Artikel 6 i Azerbajdzjan–Greklandavtalet.

Artikel 8 i Azerbajdzjan–Frankrikeavtalet.

Artikel 13 i Azerbajdzjan–Finlandavtalet.

Artikel 10 i Azerbajdzjan–Italienavtalet.

Artikel 6 i Azerbajdzjan–Luxemburgavtalet.

Artikel 13 i Azerbajdzjan–Nederländernaavtalet.

Artikel 10 i Azerbajdzjan–Slovakienavtalet.

Artikel 14 i Azerbajdzjan–Sverigeavtalet.

d)

Beskattning av flygbränsle:

Artikel 7 i Azerbajdzjan–Österrikeavtalet.

Artikel 10 i Azerbajdzjan–Belgienavtalet.

Artikel 7 i Azerbajdzjan–Bulgarienavtalet.

Artikel 8 i Azerbajdzjan–Tjeckienavtalet.

Artikel 6 i Azerbajdzjan–Danmarkavtalet.

Artikel 7 i Azerbajdzjan–Estlandavtalet.

Artikel 6 i Azerbajdzjan–Tysklandavtalet.

Artikel 9 i Azerbajdzjan–Greklandavtalet.

Artikel 11 i Azerbajdzjan–Frankrikeavtalet.

Artikel 6 i Azerbajdzjan–Finlandavtalet.

Artikel 6 i Azerbajdzjan–Italienavtalet.

Artikel 8 i Azerbajdzjan–Luxemburgavtalet.

Artikel 9 i Azerbajdzjan–Nederländernaavtalet.

Artikel 6 i Azerbajdzjan–Polenavtalet.

Artikel 9 i Azerbajdzjan–Rumänienavtalet.

Artikel 5 i Azerbajdzjan–Spanienavtalet.

Artikel 9 i Azerbajdzjan–Slovakienavtalet.

Artikel 6 i Azerbajdzjan–Sverigeavtalet.

Artikel 8 i Azerbajdzjan–UK-avtalet.

e)

Priser för transporter inom Europeiska gemenskapen:

Artikel 11 i Azerbajdzjan–Österrikeavtalet.

Artikel 13 i Azerbajdzjan–Belgienavtalet.

Artikel 9 i Azerbajdzjan–Bulgarienavtalet.

Artikel 12 i Azerbajdzjan–Tjeckienavtalet.

Artikel 10 i Azerbajdzjan–Danmarkavtalet.

Artikel 13 i Azerbajdzjan–Estlandavtalet.

Artikel 10 i Azerbajdzjan–Tysklandavtalet.

Artikel 12 i Azerbajdzjan–Greklandavtalet.

Artikel 17 i Azerbajdzjan–Frankrikeavtalet.

Artikel 10 i Azerbajdzjan–Finlandavtalet.

Artikel 8 i Azerbajdzjan–Italienavtalet.

Artikel 10 i Azerbajdzjan–Luxemburgavtalet.

Artikel 5 i Azerbajdzjan–Nederländernaavtalet.

Artikel 10 i Azerbajdzjan–Polenavtalet.

Artikel 8 i Azerbajdzjan–Rumänienavtalet.

Artikel 8 i Azerbajdzjan–Slovakienavtalet.

Artikel 10 i Azerbajdzjan–Sverigeavtalet.

Artikel 7 i Azerbajdzjan–UK-avtalet.

BILAGA III

Förteckning över andra stater som det hänvisas till i artikel 2 i det här avtalet

a)

Republiken Island (enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

b)

Furstendömet Liechtenstein (enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

c)

Konungariket Norge (enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

d)

Schweiziska edsförbundet (enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart).