20.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 309/42


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 614/2007 av den 23 maj 2007 om det finansiella instrumentet för miljön (Life+)

( Europeiska unionens officiella tidning L 149 av den 9 juni 2007 )

På sidan 2, skäl 9, ska det

i stället för:

”… demonstration av innovativa strategier …”

vara:

”… demonstration av innovativa politiska strategier …”

På sidan 6, artikel 6.6 första stycket, ska det

i stället för:

”… i den aktuella medlemsstatens nationella tilldelning.”

vara:

”… i den aktuella medlemsstatens vägledande nationella tilldelning.”

På sidan 8, artikel 15.1, ska det

i stället för:

”… kontrolleras regelbundet och att deras inverkan bedöms.”

vara:

”… kontrolleras regelbundet så att deras inverkan kan bedömas.”

På sidan 10, bilaga I, led f, ska det

i stället för:

”f)

Utbildning, seminarier och möten,…”

vara:

”f)

Utbildning, workshoppar och möten,…”

På sidan 10, bilaga I, led j, andra strecksatsen, ska det

i stället för:

”—

övervakning av bevarandestatus, inklusive – men inte uteslutande – införande av förfaranden och strukturer för denna övervakning,”

vara:

”—

övervakning av bevarandestatus, inklusive införande av förfaranden och strukturer för denna övervakning,”

På sidan 11, bilaga II, punkt 1.1, tredje strecksatsen, ska det

i stället för:

”… den biologiska mångfalden och de faktorer, spänningar och åtgärder …”

vara:

”… den biologiska mångfalden och de faktorer, påfrestningar och åtgärder …”

På sidan 11, bilaga II, punkt 2.1, första strecksatsen, ska det

i stället för:

”… och utveckla en strategi för tiden efter 2012 och ett program för genomförande.”

vara:

”… och utveckla en strategi och ett program för genomförande för tiden efter 2012.”

På sidan 13, bilaga II, punkt 7, ska det

i stället för:

”Bidra till strategiutveckling och genomförande när det gäller buller.”

vara:

”Bidra till utvecklingen och genomförandet av strategin vad gäller buller.”

På sidan 16, bilaga II, punkt 16.1, ska det

i stället för:

”—

Sprida information, miljömärkning, skapa medvetenhet och …”

vara:

”—

Sprida information, miljömärkning, öka medvetenhet och …”