18.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 307/22


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1182/2007 av den 26 september 2007 om särskilda bestämmelser för sektorn för frukt och grönsaker, om ändring av direktiven 2001/112/EG och 2001/113/EG och förordningarna (EEG) nr 827/68, (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96, (EG) nr 2826/2000, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 318/2006 och om upphävande av förordning (EG) nr 2202/96

( Europeiska unionens officiella tidning L 273 av den 17 oktober 2007 )

På sidan 8, artikel 9.2 f, ska det:

i stället för:

”f)

stöd för administrativa utgifter för bildande av aktiefonder.”

vara:

”f)

stöd för administrativa utgifter för bildande av gemensamma fonder.”

På sidan 21, artikel 52.8, ska det:

i stället för:

”8.

Artikel 51 ska ersättas med följande:

”Artikel 51

Användning av mark för jordbruksändamål

Jordbrukarna får använda de skiften som har deklarerats i enlighet med artikel 44.3 för alla jordbruksverksamheter, med undantag för fleråriga grödor. Jordbrukare får dock använda skiften för …” ”

vara:

”8.

Artikel 51 ska ersättas med följande:

”Artikel 51

Användning av mark för jordbruksändamål

Jordbrukarna får använda de skiften som har deklarerats i enlighet med artikel 44.3 för alla jordbruksverksamheter, med undantag för permanenta grödor. Jordbrukare får dock använda skiften för …” ”

På sidan 25, artikel 53 (ändringar av förordning (EG) nr 318/2006), ska det

i stället för:

”Förordning (EG) nr 318/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 32.1, 32.2 och 32.4 ska orden ”eller bilaga VIII” föras in efter ”bilaga VII”.

2.

Följande bilaga ska läggas till efter bilaga VII:

vara:

”Förordning (EG) nr 318/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 32.1, 32.2 och 32.4 ska orden ”eller bilaga VIIa” föras in efter ”bilaga VII”

2.

Följande bilaga ska läggas till efter bilaga VII:

På sidan 25, artikel 55.4, sista meningen, ska det

i stället för:

”För de producentgrupper i medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller därefter, ska de stödsatser som anges i artikel 7.4 a tillämpas på erkännandeplaner från och med tillämpningsdagen för den här förordningen.”

vara:

”För de producentgrupper i medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller därefter, ska de stödsatser som anges i artikel 7.5 a tillämpas på erkännandeplaner från och med tillämpningsdagen för den här förordningen.”