29.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/45


RÅDETS BESLUT

av den 8 juli 2008

om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(2008/800/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 310 jämförd med artikel 300.2 första stycket andra meningen,

med beaktande av den akt som är bifogad anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 oktober 2006 bemyndigade rådet kommissionen att på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar inleda förhandlingar med Republiken Kroatien om ingående av ett protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Kroatien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

(2)

Dessa förhandlingar har framgångsrikt avslutats, och protokollet bör undertecknas på gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det senare ingås.

(3)

Protokollet bör tillämpas provisoriskt med verkan från och med den 1 augusti 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att på gemenskapens vägnar underteckna protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, med förbehåll för att det senare ingås.

Artikel 2

Protokollet ska tillämpas provisoriskt från och med den 1 augusti 2007 i avvaktan på att det ska träda i kraft.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2008.

På rådets vägnar

C. LAGARDE

Ordförande


PROTOKOLL

till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

IRLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERN,

MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE, och

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

nedan kallade medlemsstaterna, företrädda av Europeiska unionens råd, och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN och EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN,

nedan kallade gemenskaperna, företrädda av Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN KROATIEN,

å andra sidan,

HAR ENATS OM FÖLJANDE

MED beaktande av Republiken Bulgariens och Rumäniens (nedan kallade de nya medlemsstaterna) anslutning till Europeiska unionen och därmed till gemenskapen den 1 januari 2007, och

av följande skäl:

(1)

Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, undertecknades i Luxemburg den 29 oktober 2001 och trädde i kraft den 1 februari 2005.

(2)

Fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (nedan kallat anslutningsfördraget) undertecknades i Luxemburg den 25 april 2005.

(3)

Republiken Bulgarien och Rumänien anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007.

(4)

Enligt artikel 6.2 i anslutningsakten, som är bifogad anslutningsfördraget, ska de nya medlemsstaternas anslutning till stabiliserings- och associeringsavtalet godkännas genom att ett protokoll till avtalet ingås.

(5)

Samråd enligt artikel 36.3 i stabiliserings- och associeringsavtalet har hållits för att säkerställa att hänsyn tas till gemenskapens och Kroatiens gemensamma intressen enligt avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

AVTALSSLUTANDE PARTER

Artikel 1

Republiken Bulgarien och Rumänien ska vara parter i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, som undertecknades i Luxemburg den 29 oktober 2001, och ska på samma sätt som övriga medlemsstater anta och beakta texten till avtalet och till de gemensamma förklaringar och de ensidiga förklaringar som åtföljer den samma dag undertecknade slutakten.

ANPASSNINGAR AV TEXTEN TILL STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTALET OCH DESS BILAGOR OCH PROTOKOLL

AVSNITT II

JORDBRUKSPRODUKTER

Artikel 2

Jordbruksprodukter i strikt mening

1.   Bilaga IV a och bilaga IV c till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga I till detta protokoll.

2.   Bilaga IV b och bilaga IV d till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga II till detta protokoll.

3.   Bilaga IV e till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga III till detta protokoll.

4.   Bilaga IV f till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga IV till detta protokoll.

5.   Bilaga IV g till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga V till detta protokoll.

Artikel 3

Fiskeriprodukter

1.   Bilaga V a till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga VI till detta protokoll.

2.   Bilaga V b till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga VII till detta protokoll.

Artikel 4

Bearbetade jordbruksprodukter

Bilaga I och bilaga II till protokoll 3 till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med motsvarande text i bilaga VIII till det här protokollet.

Artikel 5

Vinavtal

Bilaga I (avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kroatien om ömsesidiga handelsmedgivanden på förmånsbasis för vissa viner, till vilket det hänvisas i artikel 27.4 i stabiliserings- och associeringsavtalet) till tilläggsprotokollet om anpassning av handelsaspekterna av stabiliserings- och associeringsavtalet för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om ömsesidiga förmånsmedgivanden för vissa viner, ömsesidigt erkännande och skydd och ömsesidig kontroll av namn på viner samt ömsesidigt erkännande och skydd och ömsesidig kontroll av beteckningar för spritdrycker och aromatiserade drycker ska ersättas med texten i bilaga IX till det här protokollet.

AVSNITT III

URSPRUNGSREGLER

Artikel 6

Protokoll 4 till stabiliserings- och associeringsavtalet ska ersättas med texten i bilaga X till det här protokollet.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

AVSNITT IV

Artikel 7

Världshandelsorganisationen (WTO)

Kroatien förbinder sig att, i anslutning till 2007 års utvidgning av gemenskapen, inte göra några anspråk, framställningar eller hänskjutanden eller frånträda några medgivanden enligt artiklarna XXIV.6 och XXVIII i Gatt 1994.

Artikel 8

Ursprungsintyg och administrativt samarbete

1.   Ursprungsintyg som på vederbörligt sätt utfärdats av antingen Republiken Kroatien eller en ny medlemsstat inom ramen för ett förmånsavtal eller en autonom ordning som tillämpats dem emellan ska godtas i respektive länder, under förutsättning att

a)

sådan ursprungsstatus medför förmånsbehandling enligt bestämmelserna om tullförmåner i stabiliserings- och associeringsavtalet,

b)

ursprungsintyget och transportdokumenten utfärdats senast dagen före anslutningsdagen,

c)

ursprungsintyget lämnas in till tullmyndigheterna inom fyra månader räknat från anslutningsdagen.

I de fall då varor före anslutningsdagen deklarerats för import till antingen Republiken Kroatien eller en ny medlemsstat enligt ett förmånsavtal eller en autonom ordning som vid den tidpunkten tillämpades mellan Republiken Kroatien och den nya medlemsstaten, får ett ursprungsintyg som utfärdats i efterhand enligt avtalet eller ordningen också godtas, under förutsättning att det lämnas in till tullmyndigheterna inom fyra månader räknat från anslutningsdagen.

2.   Republiken Kroatien och de nya medlemsstaterna får behålla de tillstånd genom vilka status som ”godkänd exportör” har beviljats inom ramen för ett förmånsavtal eller en autonom ordning som tillämpats dem emellan, under förutsättning att

a)

en sådan bestämmelse även ingår i det avtal som ingåtts mellan Republiken Kroatien och gemenskapen före anslutningsdagen, och

b)

de godkända exportörerna tillämpar de ursprungsregler som gäller enligt det avtalet.

Dessa tillstånd ska senast ett år efter anslutningsdagen ersättas med nya tillstånd utfärdade i enlighet med villkoren i stabiliserings- och associeringsavtalet.

3.   Begäran om senare kontroll av ursprungsintyg som utfärdats enligt det förmånsavtal eller den autonoma ordning som avses i punkterna 1 och 2 ska godtas av de behöriga tullmyndigheterna i Republiken Kroatien eller medlemsstaten under en period av tre år efter utfärdandet av ursprungsintyget i fråga och får göras av dessa myndigheter inom en period av tre år efter deras godtagande av det ursprungsintyg som lämnades in till dem till stöd för en importdeklaration.

Artikel 9

Varor under transitering

1.   Bestämmelserna i stabiliserings- och associeringsavtalet får tillämpas på varor som exporteras antingen från Republiken Kroatien till en av de nya medlemsstaterna eller från en av de nya medlemsstaterna till Republiken Kroatien, som uppfyller villkoren i protokoll 4 till stabiliserings- och associeringsavtalet och som dagen för anslutningen befinner sig antingen under transport eller i tillfällig förvaring, i ett tullager eller i en frizon i Republiken Kroatien eller i den nya medlemsstaten.

2.   I sådana fall får förmånsbehandling beviljas under förutsättning att ett ursprungsintyg som utfärdats i efterhand av tullmyndigheterna i exportlandet lämnas in till tullmyndigheterna i importlandet inom fyra månader räknat från anslutningsdagen.

Artikel 10

Kvoter för 2007

För 2007 ska volymerna i de nya tullkvoterna och ökningen av volymerna i befintliga tullkvoter beräknas i proportion till basvolymerna, varvid hänsyn ska tas till den del av perioden som förflutit före den 1 augusti 2007.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

AVSNITT V

Artikel 11

Detta protokoll och dess bilagor ska utgöra en integrerad del av stabiliserings- och associeringsavtalet.

Artikel 12

1.   Detta protokoll ska godkännas av gemenskapen, av Europeiska unionens råd på medlemsstaternas vägnar och av Republiken Kroatien i enlighet med deras egna förfaranden.

2.   Parterna ska till varandra anmäla att de förfaranden som avses i punkt 1 har slutförts. Godkännandeinstrumenten ska deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat.

Artikel 13

1.   Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den månad då det sista godkännandeinstrumentet har deponerats.

2.   Om samtliga godkännandeinstrument för detta protokoll inte har deponerats före den 1 augusti 2007, ska protokollet tillämpas provisoriskt med verkan från den dagen.

Artikel 14

Detta protokoll ska upprättas i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och kroatiska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Artikel 15

Texten till stabiliserings- och associeringsavtalet, inbegripet de bilagor och protokoll som utgör en integrerad del av detta, samt slutakten och de förklaringar som åtföljer denna ska upprättas på bulgariska och rumänska språken, vilka texter ska vara giltiga på samma sätt som den ursprungliga texten (1). Stabiliserings- och associeringsrådet ska godkänna dessa texter.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Den bulgariska och rumänska språkversionen av avtalet ska i ett senare skede offentliggöras i specialupplagan av EUT.

BILAGA I

BILAGA IV a OCH BILAGA IV c

Kroatiens tullmedgivanden för jordbruksprodukter (tullfrihet för obegränsade kvantiteter) enligt artikel 27.3 a i och 27.3 b i

Nr i Kroatiens tulltaxa (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Enligt Kroatiens tulltaxa, offentliggjord i NN 134/2006, i dess ändrade lydelse.

BILAGA II

BILAGA IV b OCH BILAGA IV d

Kroatiens tullmedgivanden för jordbruksprodukter (tullfrihet inom kvoter från och med den 1 augusti 2007) enligt artikel 27.3 a ii och 27.3 c i

Nr i Kroatiens tulltaxa

Varuslag

Årlig tullkvot (ton)

Årlig ökning (ton)

0103 91

0103 92

Levande svin, andra än renrasiga avelsdjur

625

25

0104

Levande får och getter

1 500

0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt

200

0204

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

1 325

5

0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta

870

30

0210

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter

545

15

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

17 250

150

0402

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel

17 750

700

0405 10

Smör

330

10

0406

Ost och ostmassa

2 500

100

0406 utom 0406 90 78

Ost och ostmassa, annan än Gouda

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Naturlig honung

20

0602

Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium

12

0602 90 10

Svampmycelium

9 400

0701 90 10

Potatis, färsk eller kyld, för framställning av stärkelse

1 000

0702 00 00

Tomater, färska eller kylda

9 375

375

0703 20 00

Vitlök, färsk eller kyld

1 250

50

0712

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda

1 050

0805 10

Apelsiner och pomeranser, färska eller torkade

31 250

1 250

0805 20

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner, wilkings och liknande citrushybrider, färska eller torkade

3 000

120

0806 10

Vindruvor, färska

10 000

400

0808 10 (1)

Äpplen, färska

5 800

 

0809 10 00

Aprikoser, färska

1 250

50

0810 10 00

Jordgubbar och smultron, färska

250

10

1002 00 00

Råg

1 000

100

1101 00

Vetemjöl och blandsäd av vete och råg

250

1103

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål

100

1206 00

Solrosfrön, även sönderdelade

125

5

1507

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1 230

10

1509

Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

450

20

1514 19

1514 99

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

100

1602 41

1602 42

1602 49

Kött, slaktbiprodukter eller blod, beredda eller konserverade på annat sätt, av svin

375

15

1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form

7 125

285

2002

Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

6 150

240

2004 90

Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta

125

5

2005 91 00

2005 99

Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta

200

2007 99

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, andra än homogeniserade beredningar eller av citrusfrukter

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Apelsinsaft, inte fryst, med ett Brixtal av högst 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Äppelsaft, saft i oblandad form av annan frukt, bär eller av andra grönsaker, saftblandningar

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Saft av annan frukt, bär eller av andra grönsaker, i oblandad form, med ett Brixtal av högst 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: aromatiserade eller färgade sockerlösningar

550

2302 30

Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av vete

6 200

2309 90

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur, andra än hund- eller kattfoder, i detaljhandelsförpackningar

1 350


(1)  Kvoten ska tilldelas under perioden 21 februari–14 september.

BILAGA III

BILAGA IV e

Kroatiens tullmedgivanden för jordbruksprodukter (50 % av MGN-tullsatsen, för obegränsade kvantiteter) enligt artikel 27.3 c ii

Nr i Kroatiens tulltaxa

Varuslag

0104

Levande får och getter

0105

Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns:

 

Vägande högst 185 g:

0105 12 00

– –

Kalkoner

 

Andra slag:

0105 94 00

– –

Höns av arten Gallus domesticus:

0105 94 00 30

– – –

Kycklingar för äggproduktion

0105 94 00 40

– – –

Unga värphöns

0209 00

Svinfett, inte innehållande magert kött och fjäderfäfett, inte utsmälta eller på annat sätt extraherade, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

0404

Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

0407 00

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta:

 

Ägg av fjäderfä:

0407 00 30

– –

Andra slag:

0407 00 30 40

– – –

Kalkonägg

0601

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila, under tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter, andra än rötter enligt nr 1212

0602

Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium

0603

Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade

0708

Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

0712

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda

0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden:

 

Kaffe, rostat:

0901 21 00

– –

Koffeinhaltigt

0901 22 00

– –

Koffeinfritt

1003 00

Korn:

1003 00 90

Andra slag:

1003 00 90 10

– –

För bryggning

1004 00 00

Havre

1005

Majs:

1005 90 00

Annan

1104

Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), med undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda

1105

Mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

1702 30

Druvsocker (inbegripet kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lösningar av druvsocker, inte innehållande fruktsocker (fruktos) eller innehållande mindre än 20 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen

1702 40

Druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker, innehållande minst 20 viktprocent men mindre än 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker:

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2005 40 00

Ärter (Pisum sativum)

 

Bönor (Vigna spp och Phaseolus spp):

2005 51 00

– –

Spritade bönor

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

2008 50

Aprikoser

2008 70

Persikor, inbegripet nektariner

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

 

Ananassaft:

2009 41

– –

Med ett Brixtal av högst 20:

2009 41 10

– – –

Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR och med tillsats av socker

 

Druvsaft (inbegripet druvmust):

2009 69

– –

Annan

2206 00

Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

2302

Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter:

2302 30

Av vete

2306

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, andra än de som omfattas av nr 2304 eller 2305, även malda eller i form av pelletar:

2306 90

Andra

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur:

2309 90

Andra slag

BILAGA IV

BILAGA IV f

Kroatiens tullmedgivanden för jordbruksprodukter (50 % av MGN-tullsatsen inom tullkvoter från och med den 1 augusti 2007) enligt artikel 27.3 c iii

Nr i Kroatiens tulltaxa

Varuslag

Årlig tullkvot

(ton)

Årlig ökning

(ton)

0102 90

Levande nötkreatur eller andra oxdjur, andra än renrasiga avelsdjur

250

10

0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

3 750

150

0203

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst

9 125

365

0701

Potatis, färsk eller kyld

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kylda

12 790

500

0704 90 10

Vitkål och rödkål, färsk eller kyld

160

0706 10 00

Morötter och rovor, färska eller kylda

140

0706 90 30

0706 90 90

Pepparrot (Cochlearia armoracia), rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande rotfrukter, färska eller kylda

110

0807 11 00

0807 19 00

Meloner (inbegripet vattenmeloner), färska

7 035

275

0808 10

Äpplen, färska

6 900

300

1101 00

Vetemjöl och blandsäd av vete och råg

1 025

45

1103

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål

9 750

390

1107

Malt, även rostat

19 750

750

1517 10 90

Margarin med undantag av flytande margarin, annat än med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

150

1601 00

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter

2 250

90

1602 10–

1602 39,

1602 50–

1602 90

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt, andra än varor av svin

650

30

2009 50

2009 90

Tomatsaft; saftblandningar

100

2401

Råtobak; tobaksavfall

250

10

BILAGA V

BILAGA IV g

Kroatiens tullmedgivanden för jordbruksprodukter enligt artikel 27.3 g

Tullarna på varor enligt denna bilaga ska tillämpas från och med den 1 augusti 2007 på det sätt som anges

Nr i Kroatiens tulltaxa

Varuslag

Årlig tullkvot (ton)

Tullsats inom kvoten

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Levande nötkreatur och andra oxdjur av tamboskap, med en vikt av högst 300 kg, tjurar för slakt, med en vikt högre än 300 kg, andra än renrasiga avelsdjur

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Levande svin, andra än renrasiga avelsdjur

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Levande höns av arten Gallus domesticus vägande mer än 185 g men högst 2 000 g

90

10 %

0203

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst

3 570

25 %

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

12 600

4,2 €/100 kg

0707 00

Gurkor, färska eller kylda

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Svamp, färsk eller kyld

400

10 %

0709 60 10

Sötpaprika, färsk eller kyld

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Ärter (Pisum sativum), bönor (Vigna spp och Phaseolus spp) och blandningar av grönsaker, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta

1 500

7 %

1001 90 99

Spält, vanligt vete och blandsäd av vete och råg, utom för utsäde

20 800

15 %

1005 90 00

Majs, annan än utsädesmajs

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Solrosfrön, även sönderdelade, andra än för utsäde

2 160

6 %

1517 10 90

Margarin med undantag av flytande margarin, annat än med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

1 200

20 %

1601 00

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter

1 900

10 %

1602 10 00–1602 39

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt:

Homogeniserade beredningar

Varor av lever av alla slags djur

Varor av fjäderfä enligt nr 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Kött, slaktbiprodukter eller blod, beredda eller konserverade på annat sätt, av svin

180

10 %

1702 40

Druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker, innehållande minst 20 viktprocent men mindre än 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker

1 000

5 %

1703 90 00

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker, annan än sockerrörsmelass

14 500

14 %

2001

Köksväxter, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Aprikoser, körsbär och persikor, inbegripet nektariner, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol

22

6 %

BILAGA VI

BILAGA V a

Produkter som avses i artikel 28.1

Import till Europeiska gemenskapen av följande produkter med ursprung i Kroatien ska omfattas av nedanstående medgivanden

KN-nr

Varuslag

Årlig tullkvot

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Tullkvot: 30 ton till 0 %

Över kvoten: 70 % av MGN-tullsatsen

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karp: levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Tullkvot: 210 ton till 0 %

Över kvoten: 70 % av MGN-tullsatsen

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Tullkvot: 35 ton till 0 %

Över kvoten: 30 % av MGN-tullsatsen

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Havsabborre (Dicentrarchus labrax): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Tullkvot: 650 ton till 0 %

Över kvoten: 30 % av MGN-tullsatsen

1604

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställts av fiskrom

Tullkvot: 1 585 ton till 0 %

Över kvoten: nedsatt tullsats, se nedan

Om tullkvoten överskrids kommer tullsatsen för alla produkter enligt nr 1604, med undantag för beredda eller konserverade sardiner och beredd eller konserverad ansjovis, att vara 50 % av MGN-tullsatsen. Om tullkvoten överskrids för beredda eller konserverade sardiner och beredd eller konserverad ansjovis ska hela MGN-tullsatsen tillämpas.

BILAGA VII

BILAGA V b

Produkter som avses i artikel 28.2

Import till Kroatien av följande produkter med ursprung i Europeiska gemenskape ska omfattas av nedanstående medgivanden

KN-nr

Varuslag

Årlig tullkvot

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Tullkvot: 25 ton till 0 %

Över kvoten: 70 % av MGN-tullsatsen

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karp: levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Tullkvot: 30 ton till 0 %

Över kvoten: 70 % av MGN-tullsatsen

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Havsruda (Dentexdentex och Pagellus spp): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Tullkvot: 35 ton till 0 %

Över kvoten: 30 % av MGN-tullsatsen

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Havsabborre (Dicentrarchus labrax): levande; färsk eller kyld; fryst; torkad, saltad eller i saltlake, rökt; filéer och annat fiskkött; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

Tullkvot: 60 ton till 0 %

Över kvoten: 30 % av MGN-tullsatsen

1604

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställts av fiskrom

Tullkvot: 315 ton till 0 %

Över kvoten: nedsatt tullsats, se nedan

Om tullkvoten överskrids kommer tullsatsen för alla produkter enligt nr 1604, med undantag för beredda eller konserverade sardiner och beredd eller konserverad ansjovis, att vara 50 % av MGN-tullsatsen. Om tullkvoten överskrids för beredda eller konserverade sardiner och beredd eller konserverad ansjovis ska hela MGN-tullsatsen tillämpas.

BILAGA VIII

BILAGA I

Tullar på import till gemenskapen av varor med ursprung i Kroatien

(produkter som avses i artikel 25 i stabiliserings- och associeringsavtalet)

Vid import till gemenskapen av följande bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Kroatien ska nolltullsats tillämpas

KN-nummer

Varuslag

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

0403 10

Yoghurt:

 

– –

Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

 

– – –

I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av:

0403 10 51

– – – –

Högst 1,5 viktprocent

0403 10 53

– – – –

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0403 10 59

– – – –

Mer än 27 viktprocent

 

– – –

Andra, med en mjölkfetthalt av:

0403 10 91

– – – –

Högst 3 viktprocent

0403 10 93

– – – –

Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

0403 10 99

– – – –

Mer än 6 viktprocent

0403 90

Andra slag:

 

– –

Smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

 

– – –

I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av:

0403 90 71

– – – –

Högst 1,5 viktprocent

0403 90 73

– – – –

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0403 90 79

– – – –

Mer än 27 viktprocent

 

– – –

Andra, med en mjölkfetthalt av:

0403 90 91

– – – –

Högst 3 viktprocent

0403 90 93

– – – –

Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

0403 90 99

– – – –

Mer än 6 viktprocent

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter:

0405 20

Bredbara smörfettsprodukter:

0405 20 10

– –

Med en fetthalt av minst 39 viktprocent men mindre än 60 viktprocent

0405 20 30

– –

Med en fetthalt av minst 60 viktprocent men högst 75 viktprocent

0511

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt kapitlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel:

 

Andra slag:

0511 99

– –

Andra:

 

– – –

Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung:

0511 99 39

– – – –

Annan

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

0710 40 00

Sockermajs

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

0711 90

Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

 

– –

Grönsaker:

0711 90 30

– – –

Sockermajs

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

 

Växtsafter och växtextrakter:

1302 12 00

– –

Lakritsextrakt

1302 13 00

– –

Humleextrakt

1302 20

Pektinämnen, pektinater och pektater:

1302 20 10

– –

Torra

1302 20 90

– –

Andra

1505 00

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin):

1505 00 10

Rått ullfett

1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade:

1516 20

Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor:

1516 20 10

– –

Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516:

1517 10

Margarin med undantag av flytande margarin:

1517 10 10

– –

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

1517 90

Andra slag:

1517 90 10

– –

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

– –

Andra:

1517 90 93

– – –

Ätbara blandningar och beredningar av sådana slag som används som formsläppmedel

1518 00

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

1518 00 10

Linoxyn

 

Andra slag:

1518 00 91

– –

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516

 

– –

Andra:

1518 00 95

– – –

Oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter eller oljor eller av animaliska och vegetabiliska fetter eller oljor samt fraktioner av dessa

1518 00 99

– – –

Andra

1521

Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade:

1521 90

Andra:

 

– –

Bivax och andra insektsvaxer, även raffinerade eller färgade:

1521 90 99

– – –

Andra

1522 00

Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer:

1522 00 10

Degras

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

1803

Kakaomassa, även avfettad

1804 00 00

Kakaosmör (fett eller olja)

1805 00 00

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt couscous, även beredd:

 

Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda:

1902 11 00

– –

Innehållande ägg

1902 19

– –

Andra

1902 20

Fyllda pastaprodukter; även kokta eller på annat sätt beredda:

 

– –

Andra:

1902 20 91

– – –

Kokta

1902 20 99

– – –

Andra

1902 30

Andra pastaprodukter

1902 40

Couscous

1903 00 00

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra:

2001 90

Andra slag:

2001 90 30

– –

Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

2001 90 60

– –

Palmhjärtan

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2004 10

Potatis:

 

– –

Andra:

2004 10 91

– – –

I form av mjöl eller flingor

2004 90

Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

2004 90 10

– –

Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2005 20

Potatis:

2005 20 10

– – –

I form av mjöl eller flingor

2005 80 00

Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra:

2008 11

– –

Jordnötter:

2008 11 10

– – –

Jordnötssmör

 

Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt nr 2008 19:

2008 91 00

– –

Palmhjärtan

2008 99

– –

Andra:

 

– – –

Utan tillsats av alkohol:

 

– – – –

Utan tillsats av socker:

2008 99 85

– – – – –

Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

2102

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002); beredda bakpulver:

2102 10

Aktiv jäst

2102 20

Inaktiv jäst; andra encelliga mikroorganismer, döda:

 

– –

Inaktiv jäst:

2102 20 11

– – –

I form av tabletter, tärningar e.d. eller i förpackningar med ett nettoinnehåll av högst 1 kg

2102 20 19

– – –

Annan

2102 30 00

Beredda bakpulver

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap:

2103 10 00

Sojasås

2103 20 00

Tomatketchup och annan tomatsås

2103 30

Senapspulver och beredd senap:

2103 30 90

– –

Beredd senap

2103 90

Andra slag:

2103 90 90

– –

Andra

2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

2106 10

Proteinkoncentrat och texturerade proteiner

2106 90

Andra slag:

2106 90 20

– –

Sammansatta alkoholhaltiga beredningar, inte baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker

 

– –

Andra:

2106 90 92

– – –

Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, glukos eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent stärkelse

2106 90 98

– – –

Andra

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

2203 00

Maltdrycker

2205

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

2207

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker:

2208 40

Rom och annan sprit som erhållits genom destillering av jästa produkter av sockerrör

2208 90

Annan:

 

– –

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent:

2208 90 91

– – –

På kärl rymmande högst 2 liter

2208 90 99

– – –

På kärl rymmande mer än 2 liter

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

2403

Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak; tobaksextrakt

2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer:

 

Andra polyoler:

2905 43 00

– –

Mannitol

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

Glycerol

3301

Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet ’concretes’ och ’absolutes’; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom så kallad enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor:

3301 90

Andra slag:

 

– –

Extraherade oleoresiner:

3301 90 21

– – –

Av lakrits och av humle

3302

Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:

3302 10

Av sådana slag som används som råvaror inom industrin:

 

– –

Av sådana slag som används vid tillverkning av drycker:

 

– – –

Beredningar innehållande samtliga smakämnen som kännetecknar en viss dryck:

3302 10 10

– – – –

Med en verklig alkoholhalt överstigande 0,5 % volymprocent

 

– – – –

Andra:

3302 10 21

– – – – –

Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse

3302 10 29

– – – – –

Andra

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim:

3501 10

Kasein:

3501 10 50

– –

För industriellt bruk med undantag av tillverkning av livsmedel och foder

3501 10 90

– –

Annat

3501 90

Andra slag:

3501 90 90

– –

Andra

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

3505 10

Dextrin och annan modifierad stärkelse:

3505 10 10

– –

Dextrin

 

– –

Annan modifierad stärkelse:

3505 10 90

– – –

Annan

3505 20

Lim och klister

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3809 10

På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

3823

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer:

 

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering:

3823 11 00

– –

Stearin

3823 12 00

– –

Olein

3823 13 00

– –

Tallfettsyra

3823 19

– –

Andra

3823 70 00

Tekniska fettalkoholer

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3824 60

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44

BILAGA II

Förteckning 1: Varor med ursprung i gemenskapen för vilka Kroatien ska avskaffa tullarna

KN-nr

Varuslag

0501 00 00

Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av människohår

0502

Borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra djurhår för borsttillverkning; avfall av sådana borst och hår

0505

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar

0506

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter

0507

Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

0508 00 00

Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt preparerade men inte vidare bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk (os sepiae), obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

0510 00 00

Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även torkad; körtlar och andra animaliska produkter som används för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt

0511

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt kapitlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel:

 

Andra slag:

0511 99

– –

Andra:

 

– – –

Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung:

0511 99 31

– – – –

0511 99 39

– – – –

Annan

0511 99 85

– – –

Andra slag:

ex 0511 99 85

– – – –

Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

0710 40 00

Sockermajs

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

0711 90

Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

 

– –

Grönsaker:

0711 90 30

– – –

Sockermajs

0903 00 00

Matte

1212

Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor och sockerrör, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda; fruktkärnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av sådana slag som används främst som livsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

1212 20 00

Sjögräs och andra alger

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

 

Växtsafter och växtextrakter:

1302 12 00

– –

Lakritsextrakt

1302 13 00

– –

Humleextrakt

1302 19

– –

Andra

1302 20

Pektinämnen, pektinater och pektater

 

Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

1302 31 00

– –

Agar-agar

1302 32

– –

Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur frukter eller frön från johannesbröd eller ur guarfrön:

1302 32 10

– – –

Ur frukter eller frön från johannesbröd

1401

Vegetabiliska material av sådana slag som används främst för flätning (t.ex. bambu, rotting, vass, säv, vide, rafia, tvättad, blekt eller färgad halm samt lindbast)

1404

Vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

1505 00

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin)

1506 00 00

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1515

Andra vegetabiliska fetter och feta oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

1515 90

Andra:

1515 90 11

– –

Tungolja; jojobaolja och oiticicaolja; myrtenvax och japanvax; fraktioner av dessa:

ex 1515 90 11

– – –

Jojobaolja och fraktioner av denna olja

1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade:

1516 20

Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor:

1516 20 10

– –

Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax

1518 00

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

1518 00 10

Linoxyn

 

Andra slag:

1518 00 91

– –

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516

 

– –

Andra:

1518 00 95

– – –

Oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter eller oljor eller av animaliska och vegetabiliska fetter eller oljor samt fraktioner av dessa

1518 00 99

– – –

Andra

1520 00 00

Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut

1521

Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade

1522 00

Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer:

1522 00 10

Degras

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

1702 50 00

Kemiskt ren fruktos

1702 90

Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen:

1702 90 10

– –

Kemiskt ren maltos

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

1704 10

Tuggummi, även överdraget med socker

1803

Kakaomassa, även avfettad

1804 00 00

Kakaosmör (fett eller olja)

1805 00 00

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

1901 10 00

Beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar

1901 20 00

Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905

1901 90

Andra slag

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt couscous, även beredd:

 

Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda:

1902 11 00

– –

Innehållande ägg

1902 19

– –

Andra

1902 20

Fyllda pastaprodukter; även kokta eller på annat sätt beredda:

 

– –

Andra:

1902 20 91

– – –

Kokta

1902 20 99

– – –

Andra

1902 30

Andra pastaprodukter

1902 40

Couscous

1903 00 00

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra:

2001 90

Andra slag:

2001 90 30

– –

Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

2001 90 60

– –

Palmhjärtan

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2004 10

Potatis:

 

– –

Annan:

2004 10 91

– – –

I form av mjöl eller flingor

2004 90

Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

2004 90 10

– –

Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2005 20

Potatis:

2005 20 10

– –

I form av mjöl eller flingor

2005 80 00

Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra:

2008 11

– –

Jordnötter:

2008 11 10

– – –

Jordnötssmör

 

Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt nr 2008 19:

2008 91 00

– –

Palmhjärtan

2008 99

– –

Andra:

 

– – –

Utan tillsats av alkohol:

 

– – – –

Utan tillsats av socker:

2008 99 85

– – – – –

Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

2102

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002); beredda bakpulver

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap

2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor och buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

2106 10

Proteinkoncentrat och texturerade proteiner

2106 90

Andra slag:

2106 90 20

– –

Sammansatta alkoholhaltiga beredningar, inte baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker

 

– –

Andra:

2106 90 92

– – –

Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, glukos eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent stärkelse

2106 90 98

– – –

Andra

2201

Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö:

2201 90 00

Andra slag

2203 00

Maltdrycker

2207

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker:

2208 20

Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder

2208 30

Whisky

2208 40

Rom och annan sprit som erhållits genom destillering av jästa produkter av sockerrör

2208 50

Gin och genever

2208 60

Vodka

2208 70

Likör

2208 90

Annan:

 

– –

Arrak, på kärl rymmande:

2208 90 11

– – –

Högst 2 liter

2208 90 19

– – –

Mer än 2 liter

 

– –

Sprit framställd av plommon, päron eller körsbär (med undantag av likör), på kärl rymmande:

2208 90 33

– – –

Högst 2 liter:

ex 2208 90 33

– – – –

Sprit framställd av päron eller körsbär, med undantag av plommonbrandy (Slivovitz)

2208 90 38

– – –

Mer än 2 liter:

ex 2208 90 38

– – – –

Sprit framställd av päron eller körsbär, med undantag av plommonbrandy (Slivovitz)

 

– –

Annan sprit och andra spritdrycker:

 

– – –

På kärl rymmande högst 2 liter:

2208 90 41

– – – –

Ouzo

 

– – – –

Annan:

 

– – – – –

Sprit (med undantag av likör):

 

– – – – – –

Av frukt:

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

2208 90 48

– – – – – – –

Andra slag

 

– – – – – –

Andra slag:

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

2208 90 56

– – – – – – –

Andra slag

2208 90 69

– – – – –

Andra spritdrycker

 

– – –

På kärl rymmande mer än 2 liter:

 

– – – –

Sprit (med undantag av likör):

2208 90 71

– – – – –

Av frukt

2208 90 75

– – – – –

Tequila

2208 90 77

– – – – –

Andra slag

2208 90 78

– – – –

Andra spritdrycker

 

– –

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent:

2208 90 91

– – –

På kärl rymmande högst 2 liter

2208 90 99

– – –

På kärl rymmande mer än 2 liter

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning:

2402 10 00

Cigarrer och cigariller innehållande tobak

2403

Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak; tobaksextrakt:

 

Andra slag:

2403 91 00

– –

”Homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak

2403 99

– –

Andra

2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer:

 

Andra polyoler:

2905 43 00

– –

Mannitol

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

Glycerol

3301

Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet ’concretes’ och ’absolutes’; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom så kallad enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor:

3301 90

Andra slag:

 

– –

Extraherade oleoresiner:

3301 90 21

– – –

Av lakrits och av humle

3301 90 30

– – –

Andra

3302

Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:

3302 10

Av sådana slag som används som råvaror inom industrin:

 

– –

Av sådana slag som används vid tillverkning av drycker:

 

– – –

Beredningar innehållande samtliga smakämnen som kännetecknar en viss dryck:

3302 10 10

– – – –

Med en verklig alkoholhalt överstigande 0,5 % volymprocent

 

– – – –

Andra:

3302 10 21

– – – – –

Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse

3302 10 29

– – – – –

Andra

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim:

3501 10

Kasein

3501 90

Andra slag:

3501 90 90

– –

Andra

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

3505 10

Dextrin och annan modifierad stärkelse:

3505 10 10

– –

Dextrin

 

– –

Annan modifierad stärkelse:

3505 10 90

– – –

Annan

3505 20

Lim och klister

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3809 10

På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

3823

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer:

 

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering:

3823 11 00

– –

Stearin

3823 12 00

– –

Olein

3823 13 00

– –

Tallfettsyra

3823 19

– –

Andra

3823 70 00

Tekniska fettalkoholer

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3824 60

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44

Förteckning 2: Kvoter för och tullar på import till Kroatien av varor med ursprung i gemenskapen

Anmärkning: Produkterna i denna tabell ska omfattas av nolltullsats inom de tullkvoter som anges nedan. Tullen vid överskridande av dessa kvoter ska vara 50 % av MGN-tullsatsen.

KN-nr

Varuslag

Årlig tullkvot

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

2 390 ton

0405 20 10

0405 20 30

Bredbara smörfettsprodukter, med en fetthalt av minst 39 viktprocent men högst 75 viktprocent

68 ton

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margarin och ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av fetter eller oljor, med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent; ätbara blandningar och beredningar av sådana slag som används som formsläppmedel

700 ton

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Mineralvatten och kolsyrat vatten

16 907 ton

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Plommonbrandy (Slivovitz) med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigaretter innehållande tobak; cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

35 ton

2403 10 10

2403 10 90

Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett mängden)

42 ton

Förteckning 3: Kvoter för och tullar på import till Kroatien av varor med ursprung i gemenskapen

Anmärkning: Produkterna i denna tabell ska omfattas av nolltullsats inom de tullkvoter som anges nedan. Tullen vid överskridande av dessa kvoter ska vara 40 % av MGN-tullsatsen.

KN-nr

Varuslag

Årlig tullkvot (ton)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Sockerkonfektyr (inbegripet vit choklad), med undantag av tuggummi, inte innehållande kakao

1 250

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

2 410

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

4 390

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

1 430

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

18 100

Förteckning 4: Kvoter för och tullar på import till Kroatien av varor med ursprung i gemenskapen

Anmärkning: Produkterna i denna tabell ska omfattas av nolltullsats inom de årliga tullkvoter som anges nedan. För kvantiteter som överstiger kvoten gäller villkoren i bilaga II förteckning 1 till protokoll 3.

KN-nr

Varuslag

Årlig tullkvot (ton)

2103 90 30

2103 90 90

Aromatisk bitter med en alkoholhalt av 44,2–49,2 volymprocent och innehållande 1,5-6 viktprocent gentiana, kryddor och andra beståndsdelar samt innehållande 4-10 viktprocent socker, i förpackningar med ett innehåll av högst 0,5 liter; andra såser, beredningar för tillredning av såser och blandningar för smaksättningsändamål, med undantag av sojasås, tomatketchup och annan tomatsås samt flytande mangochutney

300

BILAGA IX

BILAGA I

AVTAL

MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH REPUBLIKEN KROATIEN OM ÖMSESIDIGA FÖRMÅNSMEDGIVANDEN FÖR VISSA VINER

1.

Import till gemenskapen av följande produkter med ursprung i Kroatien ska från och med den 1 augusti 2007 omfattas av nedanstående medgivanden.

KN-nr

Varuslag

Tullsats

Årlig kvantitet (hl)

Årlig ökning (hl)

Särskilda bestämmelser

ex 2204 10

ex 2204 21

Mousserande kvalitetsviner

Viner av färska druvor

tullbefrielse

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Viner av färska druvor

tullbefrielse

29 000

0

(2)

(1)

Under förutsättning att minst 80 % av den kvantitet som fastställts för föregående år utnyttjats, är den årliga ökningen tillämplig till dess att den sammanlagda kvoten för nummer ex 2204 10 och ex 2204 21 och kvoten för nummer ex 2204 29 uppgår till högst 98 000 hl.

(2)

På någon av de avtalsslutande parternas begäran får samråd hållas för att anpassa kvoterna genom att föra över kvantiteter från den kvot som gäller nummer ex 2204 29 till den kvot som gäller nummer ex 2204 10 och ex 2204 21.

2.

Gemenskapen ska bevilja en förmånstull i form av en nolltullsats inom de tullkvoter som anges i punkt 1, på villkor att Kroatien inte betalar ut några exportsubventioner för export av dessa kvantiteter.

3.

För import till Kroatien av följande produkter med ursprung i gemenskapen ska de medgivanden som fastställs nedan gälla från och med den 1 augusti 2007.

Nummer i den kroatiska tulltaxan

Varuslag

Tullsats

Årlig kvantitet (hl)

Årlig ökning (hl)

Särskilda bestämmelser

ex 2204 10

ex 2204 21

Mousserande kvalitetsviner

Viner av färska druvor

tullbefrielse

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Viner av färska druvor

tullbefrielse

8 000

0

 

ex 2204

Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009

50 % av MGN-tullsatsen

900

0

 

(1)

Under förutsättning att minst 80 % av den kvantitet som fastställts för föregående år utnyttjats, är den årliga ökningen tillämplig till dess att kvoten uppgår till högst 18 000 hl.

4.

Kroatien ska bevilja en förmånstull i form av en nolltullsats inom de tullkvoter som anges i punkt 3, på villkor att gemenskapen inte betalar ut några exportsubventioner för export av dessa kvantiteter.

5.

Detta avtal ska omfatta vin

a)

som har framställts av färska druvor som helt och hållet har odlats och skördats på respektive avtalsslutande parts territorium, och

b)

i)

som har sitt ursprung i EU och som har tillverkats i enlighet med regler som styr de oenologiska metoder eller behandlingar som avses i avdelning V i rådets förordning (EG) nr 1493/1999,

ii)

som har sitt ursprung i Kroatien och som har tillverkats i enlighet med de kroatiska regler som styr oenologiska metoder och behandlingar. De oenologiska reglerna ska vara förenliga med gemenskapens lagstiftning.

6.

Vid import av vin enligt medgivanden i detta avtal ska ett intyg uppvisas som utfärdats av ett ömsesidigt erkänt officiellt organ som anges i de gemensamma förteckningarna. Syftet med detta intyg är att vinet i fråga ska uppfylla kraven i punkt 5 b.

7.

De avtalsslutande parterna ska senast under det första kvartalet 2005 undersöka möjligheterna att bevilja varandra ytterligare medgivanden mot bakgrund av utvecklingen av vinhandeln mellan parterna.

8.

De avtalsslutande parterna ska se till att de ömsesidiga fördelarna inte kan sättas ur spel genom andra åtgärder.

9.

På någon av de avtalsslutande parternas begäran ska samråd inledas beträffande problem i fråga om tillämpningen av avtalet.

10.

Detta avtal ska tillämpas å ena sidan på de territorier där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen tillämpas och enligt de villkor som anges i detta fördrag och å andra sidan på Republiken Kroatiens territorium.

BILAGA X

PROTOKOLL 4

om definition av begreppet ’ursprungsprodukter’ och om metoder för administrativt samarbete för tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal mellan gemenskapen och Kroatien

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET ’URSPRUNGSPRODUKTER’

Artikel 2

Allmänna villkor

Artikel 3

Kumulation i gemenskapen

Artikel 4

Kumulation i Kroatien

Artikel 5

Helt framställda produkter

Artikel 6

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

Artikel 7

Otillräcklig bearbetning eller behandling

Artikel 8

Bedömningsenhet

Artikel 9

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Artikel 10

Satser

Artikel 11

Neutrala element

AVDELNING III

TERRITORIELLA VILLKOR

Artikel 12

Territorialprincip

Artikel 13

Direkttransport

Artikel 14

Utställningar

AVDELNING IV

TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

Artikel 15

Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar

AVDELNING V

URSPRUNGSINTYG

Artikel 16

Allmänna villkor

Artikel 17

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

Artikel 18

Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand

Artikel 19

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

Artikel 20

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg

Artikel 21

Bokföringsmässig uppdelning

Artikel 22

Villkor för upprättande av en fakturadeklaration

Artikel 23

Godkänd exportör

Artikel 24

Ursprungsintygs giltighet

Artikel 25

Uppvisande av ursprungsintyg

Artikel 26

Import i delleveranser

Artikel 27

Undantag från krav på ursprungsintyg

Artikel 28

Styrkande handlingar

Artikel 29

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar

Artikel 30

Avvikelser och formella fel

Artikel 31

Belopp i euro

AVDELNING VI

BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 32

Ömsesidigt bistånd

Artikel 33

Kontroll av ursprungsintyg

Artikel 34

Tvistlösning

Artikel 35

Påföljder

Artikel 36

Frizoner

AVDELNING VII

CEUTA OCH MELILLA

Artikel 37

Tillämpning av protokollet

Artikel 38

Särskilda villkor

AVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 39

Ändringar i protokollet

Förteckning över bilagor

Bilaga I:

Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II

Bilaga II:

Förteckning över den bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus

Bilaga III:

Förlaga till varucertifikat EUR.1 och till ansökan om varucertifikat EUR.1

Bilaga IV:

Fakturadeklaration

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I detta protokoll gäller följande definitioner:

a)

tillverkning: alla slag av bearbetning eller behandling, inbegripet sammansättning eller särskilda åtgärder.

b)

material: alla ingredienser, råmaterial, beståndsdelar eller delar etc. som används vid tillverkningen av en produkt.

c)

produkt: den produkt som tillverkas, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess.

d)

varor: både material och produkter.

e)

tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med 1994 års avtal om tillämpning av artikel VII i Allmänna tull- och handelsavtalet (WTO-avtalet om tullvärdeberäkning).

f)

pris fritt fabrik: det pris som betalas för produkten fritt fabrik till den tillverkare i gemenskapen eller i Kroatien i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen äger rum, förutsatt att värdet av allt använt material är inkluderat i priset och att avdrag gjorts för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras.

g)

värdet av material: tullvärdet vid importtillfället för det icke-ursprungsmaterial som använts eller, om värdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i gemenskapen eller i Kroatien.

h)

värdet av ursprungsmaterial: värdet av ursprungsmaterial enligt tillämpliga delar av definitionen i g.

i)

mervärde: priset fritt fabrik med avdrag för tullvärdet av allt material som ingår och som har ursprung i de övriga länder som avses i artiklarna 3 och 4 eller, om tullvärdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i gemenskapen eller i Kroatien.

j)

kapitel och HS-nummer eller nummer: de kapitel respektive nummer (med fyrställig sifferkod) som används i Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, i detta protokoll kallat ’Harmoniserade systemet’ eller ’HS’.

k)

klassificering: klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst HS-nummer.

l)

sändning: produkter som antingen sänds samtidigt från en exportör till en mottagare eller omfattas av ett enda transportdokument för hela transporten från exportören till mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, av en enda faktura.

m)

territorier: territorier, inbegripet territorialvatten.

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET ’URSPRUNGSPRODUKTER’

Artikel 2

Allmänna villkor

1.   Vid tillämpningen av avtalet ska följande produkter anses ha ursprung i gemenskapen:

a)

Produkter som helt framställts i gemenskapen enligt artikel 5.

b)

Produkter som framställts i gemenskapen och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i gemenskapen enligt artikel 6.

2.   Vid tillämpningen av avtalet ska följande produkter anses ha ursprung i Kroatien:

a)

Produkter som helt framställts i Kroatien enligt artikel 5.

b)

Produkter som framställts i Kroatien och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i Kroatien enligt artikel 6.

Artikel 3

Bilateral kumulation i gemenskapen

Material med ursprung i Kroatien ska anses vara material med ursprung i gemenskapen om det ingår i en produkt som framställts där. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling, förutsatt att det har genomgått bearbetning eller behandling utöver vad som anges i artikel 7.1 i detta protokoll.

Artikel 4

Bilateral kumulation i Kroatien

Material med ursprung i gemenskapen ska anses vara material med ursprung i Kroatien om det ingår i en produkt som framställts där. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling, förutsatt att det har genomgått bearbetning eller behandling utöver vad som anges i artikel 7.1 i detta protokoll.

Artikel 5

Helt framställda produkter

1.   Följande produkter ska anses som helt framställda i gemenskapen eller i Kroatien:

a)

Mineraliska produkter som har utvunnits ur deras jord eller havsbotten.

b)

Vegetabiliska produkter som har skördats där.

c)

Levande djur som har fötts och uppfötts där.

d)

Produkter som har erhållits från levande djur som har uppfötts där.

e)

Produkter från jakt eller fiske som har bedrivits där.

f)

Produkter från havsfiske och andra produkter som har hämtats ur havet utanför gemenskapens eller Kroatiens territorialvatten av deras fartyg.

g)

Produkter som har framställts ombord på deras fabriksfartyg uteslutande av produkter som avses i f.

h)

Begagnade varor som har insamlats där och som endast kan användas för återvinning av råmaterial, inbegripet begagnade däck som endast kan användas för regummering eller som avfall.

i)

Avfall och skrot från tillverkningsprocesser som har ägt rum där.

j)

Produkter som har utvunnits ur havsbottnen eller dess underliggande lager utanför deras territorialvatten, förutsatt att de har ensamrätt att exploatera denna havsbotten eller dess underliggande lager.

k)

Varor som har tillverkats där uteslutande av sådana produkter som avses i a-j.

2.   Med ’deras fartyg’ och ’deras fabriksfartyg’ i punkt 1 f och g avses endast fartyg och fabriksfartyg

a)

som är registrerade eller anmälda för registrering i någon av gemenskapens medlemsstater eller i Kroatien,

b)

som för en medlemsstats eller Kroatiens flagg,

c)

som till minst 50 % ägs av medborgare i en medlemsstat eller i Kroatien, eller av ett företag med huvudkontor i en medlemsstat eller i Kroatien, i vilket direktören eller direktörerna, ordföranden i styrelsen eller i tillsynsorganet samt majoriteten av ledamöterna i styrelsen eller tillsynsorganet är medborgare i en medlemsstat eller i Kroatien och i vilket dessutom, i fråga om handelsbolag eller aktiebolag, minst hälften av kapitalet tillhör dessa stater eller offentliga organ eller medborgare i dessa stater,

d)

vars befälhavare och övriga befäl är medborgare i en medlemsstat eller i Kroatien,

och

e)

vars besättning till minst 75 % består av medborgare i en medlemsstat eller i Kroatien.

Artikel 6

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

1.   Vid tillämpningen av artikel 2 ska produkter som inte är helt framställda anses vara tillräckligt bearbetade eller behandlade om villkoren i förteckningen i bilaga II är uppfyllda.

I dessa villkor anges för alla produkter som omfattas av avtalet vilken bearbetning eller behandling icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen ska genomgå, och villkoren gäller endast sådant material. Om en produkt, som genom att uppfylla villkoren i förteckningen har fått ursprungsstatus, används vid tillverkningen av en annan produkt, är alltså de villkor som gäller för den produkt i vilken den ingår inte tillämpliga på den, och ingen hänsyn ska tas till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts vid dess tillverkning.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 får icke-ursprungsmaterial som enligt villkoren i förteckningen inte får användas vid tillverkningen av en produkt ändå användas, om

a)

dess totala värde inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik,

b)

inget av de procenttal för icke-ursprungsmaterials högsta värde som anges i förteckningen överskrids genom tillämpning av denna punkt.

Denna punkt ska inte tillämpas på produkter som omfattas av kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet.

3.   Punkterna 1 och 2 ska tillämpas om inte annat sägs i artikel 7.

Artikel 7

Otillräcklig bearbetning eller behandling

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska följande åtgärder anses utgöra otillräcklig bearbetning eller behandling för att ge en produkt ursprungsstatus, oavsett om villkoren i artikel 6 är uppfyllda:

a)

Åtgärder för att bevara produkten i gott skick under transport och lagring.

b)

Uppdelning eller sammanföring av kollin.

c)

Tvättning och rengöring samt avlägsnande av damm, oxid, olja, färg eller andra beläggningar.

d)

Strykning eller pressning av textilier.

e)

Enklare målning eller polering.

f)

Skalning, partiell eller fullständig blekning, polering eller glasering av spannmål eller ris.

g)

Tillsats av färgämnen till socker eller formning av sockerbitar.

h)

Skalning eller urkärning av frukter, nötter eller grönsaker.

i)

Vässning, enklare slipning eller enklare tillskärning.

j)

Siktning, sållning, sortering, klassificering, indelning i kategorier och hoppassning (inbegripet sammanföring av artiklar i satser).

k)

Enklare förpackning i flaskor, burkar, säckar, fodral eller askar, uppsättning på kartor eller skivor samt alla övriga enklare förpackningsåtgärder.

l)

Anbringande eller tryckande av varumärken, etiketter, logotyper eller annan liknande särskiljande märkning på produkter eller på deras förpackningar.

m)

Enklare blandning av produkter, även av olika slag.

n)

Enklare sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel eller isärtagning av produkter i delar.

o)

En kombination av två eller flera av de åtgärder som avses i a–n.

p)

Slakt av djur.

2.   Alla åtgärder som har vidtagits antingen i gemenskapen eller i Kroatien i fråga om en viss produkt ska beaktas tillsammans när det fastställs om den bearbetning eller behandling som produkten har genomgått ska anses vara otillräcklig i den mening som avses i punkt 1.

Artikel 8

Bedömningsenhet

1.   Bedömningsenheten för tillämpningen av bestämmelserna i detta protokoll ska vara den särskilda produkt som anses som grundenhet vid klassificeringen enligt Harmoniserade systemets nomenklatur.

Av detta följer att

a)

när en produkt som består av en grupp eller en sammansättning av artiklar klassificeras enligt ett enda nummer i Harmoniserade systemet, ska helheten utgöra bedömningsenheten,

b)

när en sändning består av flera identiska produkter som klassificeras enligt samma nummer i Harmoniserade systemet, ska varje produkt beaktas för sig vid tillämpning av bestämmelserna i detta protokoll.

2.   Om förpackningen, enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 5 i Harmoniserade systemet, klassificeras tillsammans med den produkt som den innehåller, ska den vid ursprungsbestämningen anses utgöra en helhet tillsammans med produkten.

Artikel 9

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon ska tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet eller inte faktureras separat.

Artikel 10

Satser

Satser, enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 i Harmoniserade systemet, ska anses som ursprungsprodukter när alla produkter som ingår i satsen är ursprungsprodukter. När en sats består av både ursprungsprodukter och icke-ursprungsprodukter ska dock hela satsen anses ha ursprungsstatus, om värdet av icke-ursprungsprodukterna inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik.

Artikel 11

Neutrala element

För att avgöra om en produkt är en ursprungsprodukt behöver ursprunget inte fastställas för följande element som kan ingå i tillverkningsprocessen:

a)

Energi och bränsle.

b)

Anläggningar och utrustning.

c)

Maskiner och verktyg.

d)

Varor som inte ingår och som inte är avsedda att ingå i den slutliga sammansättningen av produkten.

AVDELNING III

TERRITORIELLA VILLKOR

Artikel 12

Territorialprincip

1.   Villkoren i avdelning II för erhållande av ursprungsstatus ska vara uppfyllda i gemenskapen eller i Kroatien utan avbrott, om inte annat följer av artiklarna 3 och 4 samt punkt 3 i den här artikeln.

2.   Om ursprungsvaror som exporterats från gemenskapen eller Kroatien till ett annat land återinförs ska de, om inte annat följer av artiklarna 3 och 4, inte anses ha ursprungsstatus, såvida det inte på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas

a)

att de återinförda varorna är samma varor som de som exporterades,

och

b)

att varorna inte har blivit föremål för någon åtgärd som är mer omfattande än vad som krävs för att bevara dem i gott skick under tiden i det landet eller under exporten.

3.   Erhållandet av ursprungsstatus enligt villkoren i avdelning II ska inte påverkas av om material som exporterats från gemenskapen eller Kroatien och sedan återinförts dit har bearbetats eller behandlats utanför gemenskapen eller Kroatien, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Materialet ska vara helt framställt i gemenskapen eller Kroatien eller före export ha bearbetats eller behandlats utöver de åtgärder som avses i artikel 7.

b)

Det ska på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kunna visas att

i)

de återinförda varorna har framställts genom bearbetning eller behandling av det exporterade materialet,

och

ii)

det sammanlagda mervärde som har tillförts utanför gemenskapen eller Kroatien genom tillämpning av denna artikel inte överstiger 10 % av priset fritt fabrik på den slutprodukt för vilken ursprungsstatus begärs.

4.   Vid tillämpning av punkt 3 ska de villkor för erhållande av ursprungsstatus som anges i avdelning II inte gälla bearbetning eller behandling utanför gemenskapen eller Kroatien. I de fall då enligt förteckningen i bilaga II ett högsta sammanlagt värde av alla ingående icke-ursprungsmaterial ska tillämpas för att avgöra slutproduktens ursprungsstatus, får det sammanlagda värdet av det icke-ursprungsmaterial som lagts till produkten inom den berörda partens territorium plus det sammanlagda mervärde som genom tillämpning av denna artikel erhållits utanför gemenskapen eller Kroatien emellertid inte överstiga den angivna procentsatsen.

5.   Vid tillämpning av punkterna 3 och 4 avses med ’sammanlagda mervärde’ samtliga kostnader som uppstår utanför gemenskapen eller Kroatien, inbegripet värdet av material som lagts till där.

6.   Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 ska inte tillämpas på produkter som inte uppfyller de villkor som anges i förteckningen i bilaga II eller som kan anses tillräckligt bearbetade eller behandlade endast om den allmänna toleransregeln i artikel 6.2 tillämpas.

7.   Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 ska inte tillämpas på produkter som omfattas av kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet.

8.   Bearbetning eller behandling av det slag som avses i denna artikel och som utförs utanför gemenskapen eller Kroatien ska ske enligt förfarandet för passiv förädling eller liknande förfaranden.

Artikel 13

Direkttransport

1.   Den förmånsbehandling som avses i avtalet ska endast tillämpas på produkter som uppfyller villkoren i detta protokoll och som transporteras direkt mellan gemenskapen och Kroatien. Produkter som utgör en enda sändning får emellertid transporteras genom andra territorier, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom dessa territorier, förutsatt att produkterna hela tiden övervakas av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet och inte blir föremål för andra åtgärder än lossning, omlastning eller åtgärder för att bevara dem i gott skick.

Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom andra territorier än gemenskapens eller Kroatiens.

2.   För att styrka att villkoren i punkt 1 har uppfyllts ska för tullmyndigheterna i importlandet uppvisas

a)

ett enda transportdokument som gäller transporten från exportlandet genom transitlandet, eller

b)

ett intyg som utfärdats av transitlandets tullmyndigheter och som innehåller

i)

en exakt beskrivning av produkterna,

ii)

datum för produkternas lossning och omlastning samt, i förekommande fall, namnen på de fartyg eller uppgift om de andra transportmedel som använts,

och

iii)

uppgifter om under vilka förhållanden produkterna befunnit sig i transitlandet, eller

c)

om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

Artikel 14

Utställningar

1.   Ursprungsprodukter som har sänts till en utställning i ett annat land än gemenskapen eller Kroatien och som efter utställningen sålts för att importeras till gemenskapen eller Kroatien ska vid importen omfattas av bestämmelserna i avtalet, om det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas att

a)

en exportör har sänt produkterna från gemenskapen eller Kroatien till utställningslandet och ställt ut produkterna där,

b)

exportören har sålt eller på annat sätt överlåtit produkterna till en person i gemenskapen eller Kroatien,

c)

produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts i samma skick som de hade sänts till utställningen i,

och

d)

produkterna, sedan de sänts till utställningen, inte har använts för något annat ändamål än visning på utställningen.

2.   Ett ursprungsintyg ska utfärdas eller upprättas i enlighet med bestämmelserna i avdelning V och på vanligt sätt uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet. Utställningens namn och adress ska anges på intyget. Vid behov kan ytterligare styrkande handlingar krävas som visar under vilka förhållanden produkterna har ställts ut.

3.   Bestämmelserna i punkt 1 ska tillämpas på alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka produkterna kvarstår under tullkontroll, dock med undantag för sådana som i butiker eller affärslokaler i privat syfte anordnas för försäljning av utländska produkter.

AVDELNING IV

TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

Artikel 15

Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar

1.   Icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkning av produkter med ursprung i gemenskapen eller Kroatien och för vilket ursprungsintyg utfärdas eller upprättas enligt bestämmelserna i avdelning V får inte bli föremål för restitution av eller befrielse från tullar av något slag i gemenskapen eller Kroatien.

2.   Förbudet i punkt 1 ska gälla varje åtgärd för återbetalning eller eftergift, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan som tillämpas i gemenskapen eller Kroatien på material som används vid tillverkningen, om en sådan återbetalning eller eftergift uttryckligen eller faktiskt tillämpas när de produkter som framställs av detta material exporteras, men inte när de behålls för inhemsk förbrukning.

3.   Exportören av produkter som omfattas av ursprungsintyg ska vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna uppvisa alla relevanta handlingar som visar att ingen tullrestitution har erhållits för de icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av produkterna i fråga, och att alla tullar och avgifter med motsvarande verkan som är tillämpliga på sådant material faktiskt har betalats.

4.   Bestämmelserna i punkterna 1–3 ska också tillämpas på förpackningar enligt artikel 8.2, på tillbehör, reservdelar och verktyg enligt artikel 9 samt på produkter i satser enligt artikel 10, när sådana artiklar är icke-ursprungsprodukter.

5.   Bestämmelserna i punkterna 1–4 ska endast tillämpas på material av sådant slag som omfattas av avtalet. Vidare får de inte hindra tillämpningen av ett exportbidragssystem för jordbruksprodukter som är tillämpligt vid export i enlighet med bestämmelserna i avtalet.

AVDELNING V

URSPRUNGSINTYG

Artikel 16

Allmänna villkor

1.   Produkter med ursprung i gemenskapen som importeras till Kroatien och produkter med ursprung i Kroatien som importeras till gemenskapen ska omfattas av avtalet, förutsatt att det uppvisas

a)

ett varucertifikat EUR.1 enligt förlagan i bilaga III, eller

b)

i de fall som avses i artikel 22.1, en deklaration, nedan kallad fakturadeklaration, som exportören lämnar på en faktura, en följesedel eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras. Fakturadeklarationens lydelse återges i bilaga IV.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 ska ursprungsprodukter enligt detta protokoll i de fall som anges i artikel 27 omfattas av avtalet utan att någon av de handlingar som anges ovan behöver uppvisas.

Artikel 17

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

1.   Varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud.

2.   För detta ändamål ska exportören eller dennes befullmäktigade ombud fylla i både varucerifikat EUR.1 och en ansökningsblankett enligt förlagorna i bilaga III. Dessa blanketter ska fyllas i på något av de språk som avtalet har upprättats på och i enlighet med bestämmelserna i exportlandets nationella lagstiftning. Om blanketterna fylls i för hand ska detta göras med bläck och tryckbokstäver. Varubeskrivningen ska anges i det avsedda fältet utan att någon rad lämnas tom. Om hela fältet inte fylls i ska en vågrät linje dras under sista textraden i produktbeskrivningen och det tomma utrymmet korsas över.

3.   En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 ska vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i det exportland där varucertifikatet EUR.1 utfärdas, uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

4.   Varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av tullmyndigheterna i någon av gemenskapens medlemsstater eller Kroatien om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen eller Kroatien och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

5.   De tullmyndigheter som utfärdar varucertifikat EUR.1 ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda. För detta ändamål ska de ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig. De ska också kontrollera att de blanketter som avses i punkt 2 är korrekt ifyllda. De ska särskilt kontrollera att fältet för varubeskrivningen har fyllts i på ett sådant sätt att det utesluter varje möjlighet till bedrägliga tillägg.

6.   Datum för utfärdandet av varucertifikat EUR.1 ska anges i fält 11 på certifikatet.

7.   Varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av tullmyndigheterna och ställas till exportörens förfogande så snart exporten faktiskt har ägt rum eller säkerställts.

Artikel 18

Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand

1.   Trots vad som sägs i artikel 17.7 får ett varucertifikat EUR.1 undantagsvis utfärdas efter export av de produkter som certifikatet avser, om

a)

det inte utfärdades vid tidpunkten för exporten på grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter,

eller

b)

det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna visas att ett varucertifikat EUR.1 utfärdades men av tekniska skäl inte godtogs vid importen.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska exportören i sin ansökan ange plats och datum för exporten av de produkter som varucertifikatet EUR.1 avser samt ange skälen för ansökan.

3.   Tullmyndigheterna får utfärda varucertifikat EUR.1 i efterhand först efter att ha kontrollerat att uppgifterna i exportörens ansökan stämmer överens med uppgifterna i motsvarande handlingar.

4.   Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand ska förses med följande påskrift på engelska:

’ISSUED RETROSPECTIVELY’.

5.   Den påskrift som avses i punkt 4 ska göras i fältet ’Anmärkningar’ på varucertifikatet EUR.1.

Artikel 19

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

1.   Om ett varucertifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts får exportören hos den tullmyndighet som utfärdade certifikatet ansöka om ett duplikat, som tullmyndigheten ska utfärda på grundval av de exporthandlingar som den har tillgång till.

2.   Ett duplikat som utfärdas på detta sätt ska förses med följande påskrift på engelska:

’DUPLICATE’.

3.   Den påskrift som avses i punkt 2 ska göras i fältet ’Anmärkningar’ på duplikatet av varucertifikatet EUR.1.

4.   Duplikatet ska ha samma utfärdandedatum som det ursprungliga varucertifikatet EUR.1 och gälla från och med samma dag.

Artikel 20

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg

Om ursprungsprodukter står under kontroll av ett tullkontor i gemenskapen eller Kroatien ska det vara möjligt att ersätta det ursprungliga ursprungsintyget med ett eller flera varucertifikat EUR.1, så att alla eller vissa av dessa produkter kan sändas någon annanstans i gemenskapen eller Kroatien. Ersättningsvarucertifikat EUR.1 ska utfärdas av det tullkontor under vars kontroll produkterna står.

Artikel 21

Bokföringsmässig uppdelning

1.   Om det är förenat med avsevärda kostnader eller väsentliga svårigheter att hålla separata lager av ursprungsmaterial respektive icke-ursprungsmaterial och dessa material är identiska och sinsemellan utbytbara, får tullmyndigheterna, på skriftlig begäran av berörda parter, tillåta att metoden med ’bokföringsmässig uppdelning’ används för förvaltningen av dessa lager.

2.   Om denna metod används måste det kunna tillses att antalet framställda produkter som kan betraktas som ursprungsprodukter under en viss referensperiod är detsamma som vad som varit fallet om lagren skilts åt fysiskt.

3.   Tullmyndigheterna får bevilja ett sådant tillstånd på de villkor som de anser lämpliga.

4.   Denna metod ska dokumenteras och tillämpas i enlighet med de allmänna redovisningsprinciper som gäller i det land där produkten tillverkats.

5.   Den som beviljats tillstånd att använda denna metod får, beroende på vad som är tillämpligt, upprätta eller ansöka om ursprungsintyg för den kvantitet produkter som kan anses ha ursprungsstatus. På begäran av tullmyndigheterna ska tillståndshavaren lämna en redogörelse för hur kvantiteterna har förvaltats.

6.   Tullmyndigheterna ska övervaka hur tillståndet används och får när som helst återkalla det om tillståndshavaren på något sätt missbrukar tillståndet eller inte uppfyller något av de andra villkor som anges i detta protokoll.

Artikel 22

Villkor för upprättande av en fakturadeklaration

1.   En fakturadeklaration enligt artikel 16.1 b får upprättas

a)

av en godkänd exportör enligt artikel 23,

eller

b)

av vilken exportör som helst för sändningar som består av ett eller flera kollin med ursprungsprodukter vars totala värde inte överstiger 6 000 EUR.

2.   En fakturadeklaration får upprättas om de berörda produkterna kan anses som produkter med ursprung i gemenskapen, eller Kroatien och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

3.   En exportör som upprättar en fakturadeklaration ska vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i exportlandet uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

4.   En fakturadeklaration ska upprättas av exportören genom att deklarationen enligt bilaga IV maskinskrivs, stämplas eller trycks på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling, med användning av en av de språkversioner som anges i den bilagan och enligt bestämmelserna i exportlandets nationella lagstiftning. Om deklarationen skrivs för hand ska detta göras med bläck och tryckbokstäver.

5.   Fakturadeklarationer ska undertecknas för hand av exportören. En godkänd exportör enligt artikel 23 behöver dock inte underteckna sådana deklarationer, om han lämnar en skriftlig försäkran till tullmyndigheterna i exportlandet att han påtar sig fullt ansvar för varje fakturadeklaration där han identifieras, som om den hade undertecknats av honom för hand.

6.   En fakturadeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten om den uppvisas i importlandet senast två år efter importen av de produkter som den avser.

Artikel 23

Godkänd exportör

1.   Tullmyndigheterna i exportlandet får ge en exportör, nedan kallad godkänd exportör, som ofta sänder produkter som omfattas av detta avtal, tillstånd att upprätta fakturadeklarationer oberoende av de berörda produkternas värde. En exportör som ansöker om ett sådant tillstånd måste på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna lämna de garantier som dessa behöver för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

2.   Tullmyndigheterna får bevilja tillstånd som godkänd exportör på de villkor som de anser lämpliga.

3.   Tullmyndigheterna ska tilldela den godkända exportören ett tillståndsnummer som ska anges i fakturadeklarationen.

4.   Tullmyndigheterna ska övervaka hur den godkända exportören använder sitt tillstånd.

5.   Tullmyndigheterna får återkalla tillståndet när som helst. De ska göra det när den godkända exportören inte längre lämnar de garantier som avses i punkt 1, inte längre uppfyller de villkor som avses i punkt 2 eller på annat sätt använder tillståndet felaktigt.

Artikel 24

Ursprungsintygs giltighet

1.   Ett ursprungsintyg ska gälla i fyra månader från och med dagen för utfärdandet i exportlandet och ska uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet inom den tiden.

2.   Ursprungsintyg som uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet efter den sista dagen enligt punkt 1 får godtas för förmånsbehandling om underlåtenhet att uppvisa dessa handlingar senast den föreskrivna dagen beror på exceptionella omständigheter.

3.   Även i andra fall när ursprungsintyg uppvisas för sent får tullmyndigheterna i importlandet godta ursprungsintygen om produkterna har visats upp för dem före ovannämnda sista dag.

Artikel 25

Uppvisande av ursprungsintyg

Ursprungsintyg ska uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet i enlighet med de förfaranden som gäller i det landet. Dessa myndigheter kan begära en översättning av ursprungsintyget och kan också kräva att importdeklarationen åtföljs av en förklaring av importören om att produkterna uppfyller de villkor som gäller för tillämpning av avtalet.

Artikel 26

Import i delleveranser

Om isärtagna eller icke hopsatta produkter enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 2 a i Harmoniserade systemet som klassificeras enligt avdelningarna XVI och XVII eller nummer 7308 eller 9406 i Harmoniserade systemet, importeras i delleveranser på begäran av importören och på de villkor som fastställts av importlandets tullmyndigheter, ska ett enda ursprungsintyg för dessa produkter uppvisas för tullmyndigheterna vid import av den första delleveransen.

Artikel 27

Undantag från krav på ursprungsintyg

1.   Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner eller ingår i resandes personliga bagage ska godtas som ursprungsprodukter utan att ett ursprungsintyg behöver uppvisas, om importen av sådana produkter inte är av kommersiell karaktär, om produkterna har förklarats uppfylla villkoren i detta protokoll och om det inte finns något tvivel om denna förklarings riktighet. I fråga om produkter som sänds med post kan denna förklaring göras på posttulldeklaration CN22/CN23 eller på ett papper som bifogas det dokumentet.

2.   Import av tillfällig karaktär som uteslutande består av produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk ska inte anses vara import av kommersiell karaktär, om det på grund av produkternas art och mängd är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

3.   Dessa produkters sammanlagda värde får dessutom inte överstiga 500 EUR för småpaket eller 1 200 EUR för produkter som ingår i resandes personliga bagage.

Artikel 28

Styrkande handlingar

De handlingar som avses i artiklarna 17.3 och 22.3 och som används för att styrka att de produkter som omfattas av ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen eller Kroatien och att de uppfyller övriga villkor i detta protokoll, kan t.ex. vara följande:

a)

Direkta bevis för de åtgärder som exportören eller leverantören har vidtagit för att framställa de berörda varorna, vilka framgår av exempelvis dennes räkenskaper eller interna bokföring.

b)

Handlingar som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller Kroatien, om dessa handlingar används i enlighet med nationell lagstiftning.

c)

Handlingar som styrker att materialet har bearbetats eller behandlats i gemenskapen eller Kroatien och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller Kroatien, om dessa handlingar används i enlighet med nationell lagstiftning.

d)

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller Kroatien i enlighet med reglerna i detta protokoll.

e)

Lämpliga bevis för att bearbetning eller behandling har skett utanför gemenskapen eller Kroatien genom tillämpning av artikel 12 och som styrker att villkoren i den artikeln är uppfyllda.

Artikel 29

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar

1.   En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 ska under minst tre år bevara de handlingar som avses i artikel 17.3.

2.   En exportör som upprättar en fakturadeklaration ska under minst tre år bevara en kopia av denna fakturadeklaration och de handlingar som avses i artikel 22.3.

3.   Den tullmyndighet i exportlandet som utfärdar ett varucertifikat EUR.1 ska under minst tre år bevara den ansökningsblankett som avses i artikel 17.2.

4.   Tullmyndigheterna i importlandet ska under minst tre år bevara de varucertifikat EUR.1 och de fakturadeklarationer som lämnats in hos dem.

Artikel 30

Avvikelser och formella fel

1.   Om det konstateras att uppgifterna i ursprungsintyget endast obetydligt avviker från uppgifterna i de handlingar som uppvisats för tullkontoret för genomförande av formaliteterna vid import av produkterna ska detta inte i sig medföra att ursprungsintyget blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen fastställs att uppgifterna i intyget verkligen avser de uppvisade produkterna.

2.   Uppenbara formella fel, t.ex. skrivfel, i ett ursprungsintyg, ska inte leda till att handlingen underkänns, om felen inte är av den arten att det uppstår tvivel om att uppgifterna i intyget är riktiga.

Artikel 31

Belopp i euro

1.   För tillämpning av bestämmelserna i artikel 22.1 b och artikel 27.3 i fall där produkter faktureras i en annan valuta än euro, ska de i euro uttryckta beloppens motvärde i de nationella valutorna i gemenskapens medlemsstater eller Kroatien fastställas årligen av vart och ett av de berörda länderna.

2.   En sändning ska omfattas av bestämmelserna i artikel 22.1 b eller artikel 27.3 med utgångspunkt i den valuta i vilken fakturan upprättats och det belopp som fastställts av det berörda landet.

3.   De belopp som ska användas i en viss nationell valuta ska utgöra motvärdet i denna valuta till de i euro uttryckta beloppen den första arbetsdagen i oktober varje år. Beloppen ska meddelas Europeiska gemenskapernas kommission senast den 15 oktober och ska tillämpas från och med den 1 januari följande år. Europeiska gemenskapernas kommission ska meddela samtliga berörda länder de aktuella beloppen.

4.   Ett land får avrunda, uppåt eller nedåt, det belopp som blir resultatet av omräkningen till dess nationella valuta av ett belopp i euro. Det avrundade beloppet får inte avvika med mer än 5 % från det belopp som omräkningen resulterar i. Ett land får bibehålla motvärdet i nationell valuta till ett belopp uttryckt i euro oförändrat om, vid tidpunkten för den årliga justering som avses i punkt 3, omräkningen av detta belopp före avrundning resulterar i en ökning på mindre än 15 % av motvärdet i nationell valuta. Motvärdet i nationell valuta får bibehållas oförändrat om omräkningen skulle resultera i ett lägre motvärde.

5.   De i euro uttryckta beloppen ska ses över av stabiliserings- och associeringskommittén på begäran av gemenskapen eller Kroatien. Vid denna översyn ska stabiliserings- och associeringskommittén beakta det önskvärda i att bevara effekten av berörda beloppsgränser i reala termer. För detta ändamål får den besluta att ändra de i euro uttryckta beloppen.

AVDELNING VI

BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 32

Ömsesidigt bistånd

1.   Tullmyndigheterna i gemenskapens medlemsstater och i Kroatien ska genom Europeiska gemenskapernas kommission förse varandra med avtryck av de stämplar som används vid deras tullkontor för utfärdande av varucertifikat EUR.1 samt med adresserna till de tullmyndigheter som ansvarar för kontrollen av dessa certifikat och fakturadeklarationer.

2.   I syfte att sörja för att detta protokoll tillämpas på ett riktigt sätt ska gemenskapen och Kroatien genom de behöriga tullmyndigheterna bistå varandra vid kontrollen av att varucertifikaten EUR.1 och fakturadeklarationerna är äkta och att uppgifterna i dessa handlingar är riktiga.

Artikel 33

Kontroll av ursprungsintyg

1.   Efterkontroll av ursprungsintyg ska göras stickprovsvis eller när importlandets tullmyndigheter har rimliga tvivel beträffande handlingarnas äkthet, de berörda produkternas ursprungsstatus eller uppfyllandet av övriga villkor i detta protokoll.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska importlandets tullmyndigheter återsända varucertifikat EUR.1 och fakturan, om den lämnats in, eller fakturadeklarationen eller en kopia av dessa handlingar till exportlandets tullmyndigheter och vid behov ange skälen för begäran om kontroll. Till stöd för begäran om kontroll ska de tillhandahålla alla de erhållna handlingar och upplysningar som tyder på att uppgifterna i ursprungsintyget inte är riktiga.

3.   Kontrollen ska göras av exportlandets tullmyndigheter. För detta ändamål ska de ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig.

4.   Om importlandets tullmyndigheter beslutar att tills vidare upphöra att bevilja förmånsbehandling för de berörda produkterna i avvaktan på resultatet av kontrollen, ska de erbjuda importören att produkterna frigörs, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som de finner nödvändiga.

5.   De tullmyndigheter som begärt kontrollen ska så snart som möjligt underrättas om resultatet av denna. Detta resultat ska klart utvisa om handlingarna är äkta och om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen, Kroatien eller i något av de andra länder eller territorier som avses i artiklarna 3 och 4 och uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

6.   Om rimliga tvivel föreligger och inget svar erhålls inom tio månader från den dag då kontrollen begärdes, eller om svaret inte innehåller tillräckliga uppgifter för att handlingens äkthet eller produkternas verkliga ursprung ska kunna fastställas, ska de tullmyndigheter som begärt kontrollen vägra förmånsbehandling, utom under exceptionella omständigheter.

Artikel 34

Tvistlösning

Om det i samband med kontrollförfaranden enligt artikel 33 uppstår tvister som inte kan lösas mellan de tullmyndigheter som begärt en kontroll och de tullmyndigheter som ansvarar för att denna kontroll utförs, eller om frågor uppstår angående tolkningen av detta protokoll, ska tvisterna hänskjutas till stabiliserings- och associeringskommittén.

Alla tvister mellan importören och importlandets tullmyndigheter ska lösas enligt lagstiftningen i importlandet.

Artikel 35

Påföljder

Den som i syfte att erhålla förmånsbehandling för produkter upprättar eller låter upprätta en handling som innehåller oriktiga uppgifter ska bli föremål för påföljder.

Artikel 36

Frizoner

1.   När handel sker med en produkt på grundval av ett ursprungsintyg och produkten i fråga under transporten befinner sig i en frizon på gemenskapens eller Kroatiens territorium, ska gemenskapen och Kroatien vidta nödvändiga åtgärder för att se till att produkten inte ersätts med andra varor och inte genomgår någon annan hantering än normala åtgärder för att förhindra att den försämras.

2.   När produkter med ursprung i gemenskapen eller Kroatien importeras till en frizon på grundval av ett ursprungsintyg och där genomgår hantering eller behandling, ska, trots bestämmelserna i punkt 1, de berörda myndigheterna på exportörens begäran utfärda ett nytt varucertifikat EUR.1, om den genomförda hanteringen eller behandlingen är förenlig med bestämmelserna i detta protokoll.

AVDELNING VII

CEUTA OCH MELILLA

Artikel 37

Tillämpning av protokollet

1.   Begreppet ’gemenskapen’ i artikel 2 ska inte omfatta Ceuta och Melilla.

2.   Produkter med ursprung i Kroatien ska när de importeras till Ceuta eller Melilla i alla avseenden åtnjuta samma tullbehandling som den som tillämpas på produkter med ursprung i gemenskapens tullområde enligt protokoll 2 i akten för anslutning av Konungariket Spanien och Portugisiska republiken till Europeiska gemenskaperna. Kroatien ska på import av produkter som omfattas av avtalet och har ursprung i Ceuta och Melilla tillämpa samma tullbehandling som den som tillämpas på produkter som importeras från och har ursprung i gemenskapen.

3.   Vid tillämpning av punkt 2 ska för produkter med ursprung i Ceuta och Melilla detta protokoll gälla i tillämpliga delar, om inte annat följer av de särskilda villkor som anges i artikel 38.

Artikel 38

Särskilda villkor

1.   Under förutsättning att produkterna har transporterats direkt i enlighet med artikel 13, ska följande gälla:

1)

Följande ska anses vara produkter med ursprung i Ceuta eller Melilla:

a)

Produkter som är helt framställda i Ceuta eller Melilla.

b)

Produkter som är framställda i Ceuta eller Melilla och vid vilkas tillverkning andra produkter än de som avses i a har använts, förutsatt att

i)

dessa produkter har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling enligt artikel 6,

eller

ii)

dessa produkter har ursprung i Kroatien eller gemenskapen och har genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7.

2)

Följande ska anses vara produkter med ursprung i Kroatien:

a)

Produkter som är helt framställda i Kroatien.

b)

Produkter som är framställda i Kroatien och vid vilkas tillverkning andra produkter än de som avses i a har använts, förutsatt att

i)

dessa produkter har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling enligt artikel 6,

eller

ii)

dessa produkter har ursprung i Ceuta och Melilla eller gemenskapen och har genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7.

2.   Ceuta och Melilla ska anses som ett enda territorium.

3.   Exportören eller dennes befullmäktigade ombud ska ange ’Kroatien’ och ’Ceuta och Melilla’ i fält 2 på varucertifikatet EUR.1 eller i fakturadeklarationen. I fråga om produkter med ursprung i Ceuta och Melilla ska detta dessutom anges i fält 4 på varucertifikatet EUR.1 eller i fakturadeklarationen.

4.   De spanska tullmyndigheterna ska ansvara för tillämpningen av detta protokoll i Ceuta och Melilla.

AVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 39

Ändringar i protokollet

Stabiliserings- och associeringsrådet får fatta beslut om att ändra detta protokoll.

BILAGA I

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR TILL FÖRTECKNINGEN I BILAGA II

Anmärkning 1:

I förteckningen anges de villkor som gäller för alla produkter för att de ska anses tillräckligt bearbetade eller behandlade i den mening som avses i artikel 6 i protokollet.

Anmärkning 2:

2.1

I förteckningens två första kolumner beskrivs den framställda produkten. Den första kolumnen innehåller det nummer (med fyrställig sifferkod) eller kapitelnummer som används i Harmoniserade systemet och den andra kolumnen innehåller den varubeskrivning som används i detta system för numret eller kapitel. För varje post i de första två kolumnerna finns en regel angiven i kolumn 3 eller 4. Om en post i den första kolumnen föregås av ordet ’ex’, betyder detta att reglerna i kolumn 3 eller 4 endast gäller för den del av numret eller kapitlet som anges i kolumn 2.

2.2

Om flera nummer är grupperade tillsammans i kolumn 1, eller ett kapitelnummer angivits och beskrivningen av produkterna i kolumn 2 därför gjorts i allmänna ordalag, gäller de motsvarande reglerna i kolumn 3 eller 4 för alla produkter som enligt Harmoniserade systemet klassificeras enligt de olika numren i kapitlet eller enligt något av de nummer som är grupperade i kolumn 1.

2.3

Om olika regler i förteckningen gäller för olika produkter inom samma tulltaxenummer, innehåller varje strecksats beskrivningen av den del av numret för vilken bredvidstående regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller.

2.4

Om en regel anges både i kolumn 3 och 4 för en post i de två första kolumnerna, kan exportören välja mellan den regel som anges i kolumn 3 och den som anges i kolumn 4. Om ingen ursprungsregel anges i kolumn 4, måste den regel som anges i kolumn 3 tillämpas.

Anmärkning 3:

3.1

Bestämmelserna i artikel 6 i protokollet om produkter som har erhållit ursprungsstatus och som används vid tillverkningen av andra produkter ska gälla, oavsett om denna status har erhållits i den fabrik där dessa produkter används eller i en annan fabrik hos en avtalsslutande part.

Exempel:

En motor enligt nummer 8407, för vilken det i regeln föreskrivs att värdet av det icke-ursprungsmaterial som ingår inte får överstiga 40 % av priset fritt fabrik, är tillverkad av ’annat legerat stål, grovt tillformat genom smidning’ enligt nummer ex ex 7224.

Om detta smide har smitts i gemenskapen av ett göt med icke-ursprungsstatus, har det redan fått ursprungsstatus med stöd av regeln för nummer ex ex 7224 i förteckningen. Smidet kan då räknas som ursprungsprodukt vid beräkningen av värdet på motorn, oberoende av om det tillverkats i samma fabrik eller i en annan fabrik i gemenskapen. Värdet av götet med icke-ursprungsstatus ska därför inte räknas med när värdet av det icke-ursprungsmaterial som använts läggs samman.

3.2

I regeln i förteckningen anges den minsta bearbetning eller behandling som fordras, och ytterligare bearbetning eller behandling ger också ursprungsstatus. Däremot kan utförandet av mindre bearbetning eller behandling inte ge ursprungsstatus. Om det i en regel fastslås att icke-ursprungsmaterial på ett visst tillverkningsstadium får användas, är alltså användning av sådant material på ett tidigare tillverkningsstadium tillåten, medan användning av sådant material på ett längre framskridet tillverkningsstadium inte är tillåten.

3.3

Utan att det påverkar tillämpningen av anmärkning 3.2 får, om det i en regel anges ’tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst’, material enligt vilket nummer som helst användas (även material med samma varubeskrivning och nummer som produkten), dock med förbehåll för alla särskilda begränsningar som också kan ingå i regeln.

Uttrycken ’tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr …’ och ’tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten’ innebär däremot att material enligt vilket nummer som helst får användas, utom material med samma varubeskrivning som den som anges för produkten i kolumn 2 i förteckningen.

3.4

Om det i en regel i förteckningen anges att en produkt får tillverkas av mer än ett material, innebär detta att vilket eller vilka som helst av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används.

Exempel:

I regeln för vävnader enligt nummer 5208–5212 anges att naturfibrer får användas och att bl.a. kemiska material också får användas. Denna regel innebär inte att både naturfibrer och kemiska material måste användas. Det är möjligt att använda det ena eller det andra av dessa material eller båda.

3.5

Om det i en regel i förteckningen anges att en produkt måste tillverkas av ett visst material, hindrar villkoret givetvis inte användning av andra material som på grund av sin beskaffenhet inte kan uppfylla det villkoret (se också anmärkning 6.2 nedan i samband med textilier).

Exempel:

Regeln för livsmedelsberedningar enligt nummer 1904, som uttryckligen utesluter användning av spannmål eller av produkter härledda från spannmål, hindrar inte användning av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatsämnen som inte har framställts av spannmål.

Detta gäller dock inte produkter som, trots att de inte kan tillverkas av det specifika material som anges i förteckningen, kan tillverkas av material av samma slag på ett tidigare tillverkningsstadium.

Exempel:

I fråga om ett klädesplagg enligt ex kapitel 62 tillverkat av bondad duk är det, om endast garn som utgör icke-ursprungsprodukt är tillåtet för detta slags plagg, inte möjligt att utgå från bondad duk, även om bondad duk normalt inte kan tillverkas av garn. I sådana fall skulle utgångsmaterialet normalt vara i stadiet före garnstadiet, dvs. fiberstadiet.

3.6

Om två eller flera procentsatser anges i en regel i förteckningen för det högsta värdet för icke-ursprungsmaterial som kan användas, får dessa procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används får med andra ord aldrig överstiga den högsta av de angivna procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna för de specifika materialen inte överskridas.

Anmärkning 4:

4.1

Med begreppet ’naturfibrer’ avses i förteckningen andra fibrer än regenat- eller syntetfibrer. Det är begränsat till stadiet innan spinningen äger rum, inklusive avfall och inbegriper, om inte annat anges, även sådana fibrer som har kardats, kammats eller behandlats på annat sätt, men inte spunnits.

4.2

Begreppet ’naturfibrer’ inbegriper tagel enligt nummer 0503, natursilke enligt nummer 5002 och 5003 samt ullfibrer och fina eller grova djurhår enligt nummer 5101–5105, bomullsfibrer enligt nummer 5201–5203 och andra vegetabiliska fibrer enligt nummer 5301–5305.

4.3

Med begreppen ’textilmassa’, ’kemiska material’ och ’material för papperstillverkning’ avses i förteckningen de material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 och som kan användas för tillverkning av regenat-, syntet- eller pappersfibrer eller regenat-, syntet- eller pappersgarn.

4.4

Med begreppet ’konststapelfibrer’ avses i förteckningen fiberkabel av syntetfilament eller av regenatfilament, syntet- eller regenatstapelfibrer och avfall av syntet- eller regenatfibrer enligt nummer 5501–5507.

Anmärkning 5:

5.1

Om det i fråga om en viss produkt i förteckningen hänvisas till denna anmärkning, ska villkoren i kolumn 3 inte tillämpas på bastextilmaterial som används vid tillverkning av denna produkt och som sammanlagt utgör högst 10 % av den sammanlagda vikten av alla de bastextilmaterial som har använts. (Se också anmärkningarna 5.3 och 5.4 nedan.)

5.2

Den tolerans som avses i anmärkning 5.1 får emellertid endast tillämpas på blandprodukter som har tillverkats av två eller flera bastextilmaterial.

Följande är bastextilmaterial:

Natursilke.

Ull.

Grova djurhår.

Fina djurhår.

Tagel.

Bomull.

Material för papperstillverkning och papper.

Lin.

Mjukhampa.

Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål.

Sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave.

Kokosfibrer, abaca, rami och andra vegetabiliska textilfibrer.

Syntetkonstfilament.

Regenatkonstfilament.

Elektriskt ledande fibrer.

Syntetkonststapelfibrer av polypropen.

Syntetkonststapelfibrer av polyester.

Syntetkonststapelfibrer av polyamid.

Syntetkonststapelfibrer av polyakrylnitril.

Syntetkonststapelfibrer av polyimid.

Syntetkonststapelfibrer av polytetrafluoreten.

Syntetkonststapelfibrer av polyfenylensulfid.

Syntetkonststapelfibrer av polyvinylklorid.

Andra syntetkonststapelfibrer.

Regenatkonststapelfibrer av viskos.

Andra regenatkonststapelfibrer.

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet.

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyester, även överspunnet.

Produkter enligt nummer 5605 (metalliserat garn) som innehåller remsor som utgörs av en kärna bestående antingen av aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och som är infogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister.

Andra produkter enligt nummer 5605.

Exempel:

Ett garn enligt nummer 5205 tillverkat av bomullsfibrer enligt nummer 5203 och syntetstapelfibrer enligt nummer 5506 är ett blandgarn. Syntetstapelfibrer som inte uppfyller ursprungsreglerna (enligt vilka det krävs tillverkning utgående från kemiska material eller textilmassa) får därför användas, om deras sammanlagda vikt utgör högst 10 % av garnets vikt.

Exempel:

En vävnad av ull enligt nummer 5112 tillverkad av garn av ull enligt nummer 5107 och syntetiskt garn av stapelfibrer enligt nummer 5509 är en blandväv. Syntetiskt garn som inte uppfyller ursprungsreglerna (enligt vilka det krävs tillverkning utgående från kemiska material eller textilmassa) eller garn av ull som inte uppfyller ursprungsreglerna (enligt vilka det krävs tillverkning utgående från naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning) eller en kombination av båda, får därför användas, om deras sammanlagda vikt utgör högst 10 % av tygets vikt.

Exempel:

Tuftad dukvara av textilmaterial enligt nummer 5802 tillverkad av bomullsgarn enligt nummer 5205 och bomullsvävnader enligt nummer 5210 är en blandprodukt endast om bomullsväven själv är en blandväv tillverkad av garn som klassificeras enligt två skilda nummer, eller om de använda bomullsgarnerna själva är blandningar.

Exempel:

Om den tuftade dukvaran av textilmaterial är tillverkad av bomullsgarn enligt nummer 5205 och syntetiska vävnader enligt nummer 5407 är de använda garnerna givetvis två skilda bastextilmaterial och den tuftade dukvaran av textilmaterial är följaktligen en blandprodukt.

5.3

I fråga om produkter som innehåller ’garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet’ är denna tolerans 20 % för sådant garn.

5.4

I fråga om produkter som innehåller ’remsor som utgörs av en kärna bestående antingen av aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och som är infogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister’, är denna tolerans 30 % för sådana remsor.

Anmärkning 6:

6.1

När det i förteckningen hänvisas till denna anmärkning får textilmaterial (med undantag av foder och mellanfoder) vilka inte uppfyller regeln i kolumn 3 i förteckningen för de berörda konfektionsprodukterna användas, om de klassificeras enligt ett annat nummer än produkten och deras värde inte överstiger 8 % av produktens pris fritt fabrik.

6.2

Utan att det påverkar tillämpningen av anmärkning 6.3 får material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 användas fritt vid tillverkning av textilprodukter, oavsett om de innehåller textilmaterial.

Exempel:

Om det i en regel i förteckningen exempelvis anges att garn ska användas för en viss textilprodukt, t.ex. byxor, hindrar detta inte användning av metallföremål, t.ex. knappar, eftersom knappar inte klassificeras enligt kapitlen 50–63. Av samma skäl får blixtlås användas, även om blixtlås normalt innehåller textilmaterial.

6.3

I de fall en procentregel gäller måste vid beräkningen av värdet av ingående icke-ursprungsmaterial hänsyn tas till värdet av de material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63.

Anmärkning 7:

7.1

Med ’särskild behandling’ avses i samband med nummer ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 och ex ex 3403 följande:

a)

Vakuumdestillation.

b)

Omfattande fraktionerad omdestillation.

c)

Krackning.

d)

Reformering.

e)

Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)

Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g)

Polymerisation.

h)

Alkylering.

i)

Isomerisering.

7.2

Med ’särskild behandling’ avses i samband med nummer 2710, 2711 och 2712 följande:

a)

Vakuumdestillation.

b)

Omfattande fraktionerad omdestillation.

c)

Krackning.

d)

Reformering.

e)

Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)

Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g)

Polymerisation.

h)

Alkylering.

i)

Isomerisering.

j)

Endast för tungoljor enligt nummer ex ex 2710: avsvavling med väte om de behandlade produkternas svavelinnehåll minskas med minst 85 % (ASTM D 1266-59 T-metoden).

k)

Endast för produkter enligt nummer 2710: avparaffinering på annat sätt än genom enkel filtrering.

l)

Endast för tungoljor enligt nummer ex ex 2710: vätebehandling, annan än avsvavling, vid vilken väte vid ett tryck över 20 bar och en temperatur över 250 oC aktivt deltar i en kemisk reaktion med hjälp av en katalysator. Efterföljande hydrering av smörjoljor enligt nummer ex ex 2710 (t.ex. hydrofinishing eller avfärgning) för att framför allt förbättra färg eller stabilitet ska emellertid inte räknas som en särskild behandling.

m)

Endast för eldningsoljor enligt nummer ex ex 2710: atmosfärisk destillation, om mindre än 30 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) erhålls vid 300 oC enligt ASTM D 86-metoden.

n)

Endast för andra tungoljor än dieselbrännoljor och eldningsoljor enligt nummer ex ex 2710: bearbetning genom elektrisk högfrekvensurladdning.

o)

Endast för råa produkter (andra än vaselin, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax eller paraffin innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja) enligt nummer ex ex 2712: oljeavskiljning genom fraktionerad kristallisation.

7.3

I fråga om nummer ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 och ex ex 3403 ska enkla åtgärder såsom rengöring, dekantering, avsaltning, vattenseparering, filtrering, färgning, märkning eller erhållande av ett visst svavelinnehåll genom blandning av produkter med olika svavelinnehåll, eller någon kombination av dessa eller liknande åtgärder, inte medföra ursprungsstatus.

BILAGA II

Förteckning över den bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus

Alla produkter som anges i förteckningen omfattas inte nödvändigtvis av avtalet. Det är därför nödvändigt att beakta avtalets övriga delar.

HS-nr

Varuslag

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

(1)

(2)

(3) eller (4)

Kapitel 1

Levande djur

Alla djur enligt kapitel 1 ska vara helt framställda

 

Kapitel 2

Kött och ätbara slaktbiprodukter

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 1 och 2 ska vara helt framställt

 

Kapitel 3

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt framställt

 

ex ex kapitel 4

Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 4 ska vara helt framställt

 

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 4 ska vara helt framställt,

all använd frukt- och bärsaft (utom saft av ananas, lime eller grapefrukt) enligt nr 2009 redan har ursprungsstatus, och

värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 5

Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 5 ska vara helt framställt

 

ex ex 0502

Borst och andra hår av svin, bearbetade

Rengöring, desinficering, sortering och uträtning av borst och andra hår

 

Kapitel 6

Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 6 ska vara helt framställt, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 7

Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 7 ska vara helt framställt

 

Kapitel 8

Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner

Tillverkning vid vilken

all använd frukt och alla använda bär och nötter ska vara helt framställda, och

värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 9

Kaffe, te, matte och kryddor; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 9 ska vara helt framställt

 

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

 

0902

Te, även aromatiserat

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

 

ex ex 0910

Kryddblandningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

 

Kapitel 10

Spannmål

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 10 ska vara helt framställt

 

ex ex kapitel 11

Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; Vetegluten; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken all använd spannmål och alla använda grönsaker och ätbara rötter och stam- eller rotknölar enligt nr 0714 eller alla använda frukter eller bär ska vara helt framställda

 

ex ex 1106

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713

Torkning och malning av baljfrukter och baljväxtfrön enligt nr 0708

 

Kapitel 12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 12 ska vara helt framställt

 

1301

Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser och oleoresiner (t.ex. balsamer)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 1301 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

 

 

Växtslem och andra förtjockningsmedel, modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter

Tillverkning utgående från icke-modifierat växtslem och icke-modifierade förtjockningsmedel

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 14

Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 14 ska vara helt framställt

 

ex ex kapitel 15

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

 

1501

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 och 1503:

 

 

Fett från ben eller avfall

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 0203, 0206 eller 0207 eller ben enligt nr 0506

 

Annat

Tillverkning utgående från kött eller ätbara slaktbiprodukter av svin enligt nr 0203 eller 0206 eller från kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0207

 

1502

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503

 

 

Fett från ben eller avfall

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 0201, 0202, 0204 eller 0206 eller ben enligt nr 0506

 

Andra

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 2 ska vara helt framställt

 

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

 

 

Fasta fraktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 1504

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 ska vara helt framställt

 

ex ex 1505

Raffinerad lanolin

Tillverkning utgående från rått ullfett enligt nr 1505

 

1506

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

 

 

Fasta fraktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 1506

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 2 ska vara helt framställt

 

1507–1515

Vegetabiliska oljor och fraktioner av dessa oljor:

 

 

Sojabönolja, jordnötsolja, palmolja, kokosolja, palmkärnolja och babassuolja, tungolja, oiticicaolja, myrtenvax, japanvax, fraktioner av jojobaolja och oljor avsedda för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

 

Fasta fraktioner, utom av jojobaolja

Tillverkning utgående från annat material enligt nr 1507–1515

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt framställt

 

1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 2 ska vara helt framställt, och

allt använt vegetabiliskt material ska vara helt framställt. Material enligt nr 1507, 1508, 1511 och 1513 får dock användas

 

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 2 och 4 ska vara helt framställt, och

allt använt vegetabiliskt material ska vara helt framställt. Material enligt nr 1507, 1508, 1511 och 1513 får dock användas

 

Kapitel 16

Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

Tillverkning

utgående från djur enligt kapitel 1, och/eller

vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt framställt

 

ex ex kapitel 17

Socker och sockerkonfektyrer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

 

ex ex 1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

 

 

Kemiskt ren maltos eller fruktos

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 1702

 

Annat socker i fast form med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

Annat

Tillverkning vid vilken allt använt material redan har ursprungsstatus

 

ex ex 1703

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

Tillverkning

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 18

Kakao och kakaoberedningar

Tillverkning

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

 

Maltextrakt

Tillverkning utgående från spannmål enligt kapitel 10

 

 

Annat

Tillverkning

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd:

 

 

Innehållande högst 20 viktprocent kött, korv, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur eller blötdjur

Tillverkning vid vilken all använd spannmål och material som utvunnits ur spannmål (utom durumvete och derivat därav) ska vara helt framställda

 

Innehållande mer än 20 viktprocent kött, korv, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur eller blötdjur

Tillverkning vid vilken

all använd spannmål och material som utvunnits ur spannmål (utom durumvete och derivat därav) ska vara helt framställda, och

allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 ska vara helt framställt

 

1903

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom potatisstärkelse enligt nr 1108

 

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans:

Tillverkning

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 1806,

vid vilken all använd spannmål och allt använt mjöl (utom durumvete och majs av arten Zea indurata, och derivat av dessa) ska vara helt framställda, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt kapitel 11

 

ex ex kapitel 20

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken alla använda frukter, bär, nötter eller grönsaker ska vara helt framställda

 

ex ex 2001

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

 

ex ex 2004 och

ex ex 2005

Potatis i form av mjöl eller flingor, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

 

2006

Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Tillverkning

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2008

Nötter, utan tillsats av socker eller alkohol

Tillverkning vid vilken värdet av alla använda nötter och oljeväxtfrön enligt nr 0801, 0802 och 1202–1207, som redan utgör ursprungsvaror, överstiger 60 % av produktens pris fritt fabrik

 

Jordnötssmör; blandningar baserade på spannmål; palmhjärtan; majs

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

 

Andra slag, utom frukter och bär (även nötter), kokade på annat sätt än med vatten eller ånga, utan tillsats av socker, frysta

Tillverkning

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Tillverkning

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 21

Diverse ätbara beredningar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

 

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

Tillverkning

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken all använd cikoriarot ska vara helt framställd

 

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap:

 

 

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Senapspulver och beredd senap får dock användas

 

Senapspulver och beredd senap

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

 

ex ex 2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom beredda eller konserverade grönsaker enligt nr 2002–2005

 

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 22

Drycker, sprit och ättika; med undantag av följande:

Tillverkning

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten, och

vid vilken alla använda druvor eller använt material som utvunnits ur druvor ska vara helt framställda

 

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

Tillverkning

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten,

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

vid vilken all använd frukt- och bärsaft (utom saft av ananas, lime eller grapefrukt) redan har ursprungsstatus

 

2207

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

Tillverkning

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 2207 eller 2208, och

vid vilken alla använda druvor eller använt material som utvunnits ur druvor ska vara helt framställda, eller vid vilken, om allt annat använt material redan har ursprungsstatus, högst 5 volymprocent arrak får användas

 

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

Tillverkning

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 2207 eller 2208, och

vid vilken alla använda druvor eller använt material som utvunnits ur druvor ska vara helt framställda, eller vid vilken, om allt annat använt material redan har ursprungsstatus, högst 5 volymprocent arrak får användas

 

ex ex kapitel 23

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

 

ex ex 2301

Mjöl av val; mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 ska vara helt framställt

 

ex ex 2303

Återstoder från framställning av majsstärkelse (med undantag av koncentrerat majsstöpvatten), med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av mer än 40 viktprocent

Tillverkning vid vilken all använd majs ska vara helt framställd

 

ex ex 2306

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av olivolja, innehållande mer än 3 % olivolja

Tillverkning vid vilken alla använda oliver ska vara helt framställda

 

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

Tillverkning vid vilken

spannmål, socker, melass, kött eller mjölk som används redan har ursprungsstatus, och

allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt framställt

 

ex ex kapitel 24

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 24 ska vara helt framställt

 

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

Tillverkning vid vilken minst 70 viktprocent av den använda råtobaken eller det använda tobaksavfallet enligt nr 2401 redan har ursprungsstatus

 

ex ex 2403

Röktobak

Tillverkning vid vilken minst 70 viktprocent av den använda råtobaken eller det använda tobaksavfallet enligt nr 2401 redan har ursprungsstatus

 

ex ex kapitel 25

Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

 

ex ex 2504

Naturlig kristallgrafit, kolanrikad, renad och malen

Förhöjning av kolinnehållet genom anrikning, rening och malning av kristallinisk rå grafit

 

ex ex 2515

Marmor, enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek av högst 25 cm

Sönderdelning, genom sågning eller på annat sätt, av marmor (även om den redan är sågad) med en tjocklek av mer än 25 cm

 

ex ex 2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten, enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek av högst 25 cm

Sönderdelning, genom sågning eller på annat sätt, av sten (även om den redan är sågad) med en tjocklek av mer än 25 cm

 

ex ex 2518

Bränd dolomit

Bränning av obränd dolomit

 

ex ex 2519

Krossat naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) i hermetiskt förslutna behållare och magnesiumoxid, även rent, annat än smält magnesia eller dödbränd (sintrad) magnesia

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) får dock användas

 

ex ex 2520

Gips speciellt beredd för dentalbruk

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2524

Naturliga asbestfibrer

Tillverkning utgående från asbestkoncentrat

 

ex ex 2525

Glimmerpulver

Malning av glimmer eller glimmeravfall

 

ex ex 2530

Jordpigment, bränt eller pulveriserat

Bränning eller malning av jordpigment

 

Kapitel 26

Malm, slagg och aska

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

 

ex ex kapitel 27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

 

ex ex 2707

Oljor som liknar mineraloljor och i vilka de aromatiska beståndsdelarnas vikt överstiger de icke-aromatiska beståndsdelarnas vikt, erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol, som ger mer än 65 volymprocent destillat vid en temperatur på upp till 250 oC (inklusive blandningar av bensin (petroleum spirit och bensen), avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller annan särskild behandling (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2709

Råolja erhållen ur bituminösa mineral

Torrdestillation av bituminösa mineral

 

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor

Raffinering och/eller annan särskild behandling (2),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

Raffinering och/eller annan särskild behandling (2),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2712

Vaselin; paraffin, mikrovax, ’slack wax’, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade

Raffinering och/eller annan särskild behandling (2),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering och/eller annan särskild behandling (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2714

Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfaltsten

Raffinering och/eller annan särskild behandling (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2715

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix, ’cut backs’)

Raffinering och/eller annan särskild behandling (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 28

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2805

’Mischmetall’

Tillverkning genom elektrolytisk behandling eller värmebehandling, om värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2811

Svaveltrioxid

Tillverkning utgående från svaveldioxid

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2833

Aluminiumsulfat

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2840

Natriumperborat

Tillverkning utgående från dinatriumtetraboratpentahydrat

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2852

Kvicksilverföreningar av mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2852, 2915 och 2916 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kvicksilverföreningar av inre etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2909 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kvicksilverföreningar av heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er)

[2933]

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2852, 2932 och 2933 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kvicksilverföreningar av nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt definierade; andra heterocykliska föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2852, 2932, 2933 och 2934 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kvicksilverföreningar av naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av naftensyror

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra kvicksilverföreningar av beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 29

Oorganiska kemikalier; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2901

Acykliska kolväten avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller annan särskild behandling (1),

eller

 

 

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2902

Cyklaner och cyklener (andra än azulen), bensen, toluen, xylener, avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller annan särskild behandling (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2905

Metallalkoholater av alkoholer enligt detta HS-nummer och av etanol

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 2905. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2915

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2915 och 2916 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2932

Inre etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2909 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Cykliska acetaler och inre hemiacetaler, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2933

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er)

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932 och 2933 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2934

Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt definierade; andra heterocykliska föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932, 2933 och 2934 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2939

Koncentrat av vallmohalm, innehållande minst 50 viktprocent alkaloider

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 30

Farmaceutiska produkter; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

3002

Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av blod samt modifierade immunologiska produkter, även erhållna genom biotekniska processer; vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst) och liknande produkter:

 

 

 

Produkter bestående av två eller flera beståndsdelar som har blandats med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk eller oblandade produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, som föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna produktbeskrivning får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra

 

 

 

– –

Människoblod

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna produktbeskrivning får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

– –

Djurblod berett för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna produktbeskrivning får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

– –

Fraktioner av blod andra än immunsera, hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna produktbeskrivning får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

– –

Hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna produktbeskrivning får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

– –

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna produktbeskrivning får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

3003 och 3004

Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002, 3005 eller 3006):

 

 

Framställda av amikacin enligt nr 2941

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt nr 3003 och 3004 får dock användas, om dess totala värde sammanlagt inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra

Tillverkning

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt nr 3003 eller 3004 får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 3006

Läkemedelsavfall enligt anm. 4 k till detta kapitel

Produktens ursprung enligt dess ursprungliga klassificering får inte ändras

 

Sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorberbara:

 

 

Av plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (5)

 

Av vävnader

Tillverkning utgående från

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

eller

kemiska material eller textilmassa

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Artiklar, igenkännliga för att användas för stomier

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 31

Gödselmedel; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3105

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg; med undantag av följande:

Natriumnitrat

Kalciumcyanamid

Kaliumsulfat

Magnesium- och kaliumsulfat

Tillverkning

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex kapitel 32

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3201

Garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror

Tillverkning utgående från garvämnesextrakter med vegetabiliskt ursprung

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3205

Substratpigment; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av substratpigment (3)

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 3203, 3204 och 3205. Material enligt nr 3205 får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex kapitel 33

Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3301

Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet ’concretes’ och ’absolutes’; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom så kallad enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även material ur en annan ’grupp’ (4) enligt detta HS-nummer. Material enligt samma grupp som produkten får dock användas om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex kapitel 34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3403

Beredda smörjmedel innehållande mindre än 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering och/eller annan särskild behandling (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3404

Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:

 

 

Baserade på paraffin, petroleumvax, vaxer erhållna ur bituminösa mineraler, ’slack wax’ eller ’scale wax’

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom

hydrerade oljor enligt nr 1516 som har karaktär av vaxer,

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

icke kemiskt definierade fettsyror eller tekniska fettalkoholer enligt nr 3823 som har vaxkaraktär, och

 

 

material enligt nr 3404

 

 

Dessa material får dock användas om deras värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 35

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

 

 

Företrad eller förestrad stärkelse

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3505

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Annan

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 1108

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3507

Enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 36

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex kapitel 37

Varor för foto- eller kinobruk; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3701

Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, av annat material än papper, papp eller textilvara; bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning, även i form av filmpaket:

 

 

Färgfilm avsedd för omedelbar bildframställning, i form av filmpaket

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 3701 och 3702. Material enligt nr 3702 får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 3701 och 3702. Material enligt nr 3701 och 3702 får dock användas, om dess totala värde sammanlagt inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3702

Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat material än papper, papp eller textilvara; film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 3701 eller 3702

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3704

Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte framkallade

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 3701–3704

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex kapitel 38

Diverse kemiska produkter; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3801

Kolloidal grafit suspenderad i olja och halvkolloidal grafit; kolhaltig elektrodmassa

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Grafit i pastaform, bestående av en blandning av mer än 30 viktprocent grafit med mineraloljor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 3403 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3803

Raffinerad tallolja (tallsyra)

Raffinering av rå tallolja

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3805

Sulfatterpentin, renad

Rening genom destillation eller raffinering av rå sulfatterpentin

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3806

Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol

Tillverkning utgående från hartssyror

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3807

Träbeck (trätjärebeck)

Destillation av trätjära

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3808

Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produkter, föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (t.ex. band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flugpapper)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3810

Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgörande hjälpmedel vid lödning eller svetsning; pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen; preparat av sådana slag som används för fyllning eller beläggning av svetselektroder eller svetstråd

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3811

Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

 

 

Beredda tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 3811 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3812

Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi eller plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3813

Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brandsläckningsbomber

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3814

Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda färg- eller lackborttagningsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3818

Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska föreningar, dopade för användning inom elektroniken

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3819

Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte innehållande, eller innehållande mindre än 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3820

Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 3821

Beredda närsubstrat för bevarande av mikroorganismer (inbegripet virus och likartade organismer) eller av växtceller, mänskliga celler eller djurceller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3822

Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan underlag, andra än sådana som omfattas av nr 3002 eller 3006; certifierade referensmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3823

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer:

 

 

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten

 

Tekniska fettalkoholer

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3823

 

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

 

Följande produkter enligt detta HS-nummer:

– –

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis av naturligt hartsartade produkter

– –

Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av naftensyror

– –

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905

– –

Petroleumsulfonater med undantag av petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tiofenhaltiga sulfonsyror av oljor erhållna ur bituminösa mineral och salter av dessa syror

– –

Jonbytare