7.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 149/63


RÅDETS BESLUT

av den 7 april 2008

om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Australiens regering om vissa luftfartsaspekter

(2008/420/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2, jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 5 juni 2003 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala avtal med ett gemenskapsavtal.

(2)

Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Australiens regering om vissa luftfartsaspekter (nedan kallat avtalet), i enlighet med mekanismerna och förhandlingsdirektiven i bilagan till rådets beslut om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala avtal med ett gemenskapsavtal.

(3)

Avtalet bör undertecknas och tillämpas provisoriskt, med förbehåll för att det senare ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Australiens regering om vissa luftfartsaspekter godkänns härmed på gemenskapens vägnar, med förbehåll för rådets beslut om ingående av avtalet.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

I avvaktan på att avtalet träder i kraft ska det tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna har underrättat varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas härmed att överlämna det meddelande som avses i artikel 7.2 i avtalet.

Utfärdat i Luxemburg den 7 april 2008.

På rådets vägnar

R. ŽERJAV

Ordförande


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Australiens regering om vissa luftfartsaspekter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

AUSTRALIENS REGERING,

å andra sidan,

nedan kallade ”avtalsparterna”, som

KONSTATERAR att EG-domstolen har fastställt att vissa bestämmelser i bilaterala luftfartsavtal mellan flera av Europeiska gemenskapens medlemsstater och tredjeländer är oförenliga med EG-rätten,

KONSTATERAR att det mellan flera av Europeiska gemenskapens medlemsstater och Australien har slutits en rad bilaterala luftfartsavtal som innehåller liknande bestämmelser och att medlemsstaterna är skyldiga att göra vad som krävs för att ur dessa avtal ta bort de bestämmelser som inte är förenliga med EG-fördraget,

KONSTATERAR att endast Europeiska gemenskapen är behörig i fråga om en rad aspekter i bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstater i Europeiska gemenskapen och tredjeländer,

KONSTATERAR att enligt EG-rätten har EG-lufttrafikföretag etablerade i en medlemsstat rätt till icke-diskriminerande tillgång till flygrutter mellan Europeiska gemenskapens medlemsstater och tredjeländer,

BEAKTAR de avtal mellan Europeiska gemenskapen och vissa tredjeländer som innebär att medborgare i dessa tredjeländer får förvärva äganderätt i lufttrafikföretag som har tillstånd utfärdade i enlighet med EG-rätten,

INSER att en sund rättslig grund för flygtrafiken mellan Europeiska gemenskapen och Australien och fortsatt kontinuitet i denna flygtrafik fås genom att bestämmelserna i bilaterala luftfartsavtal mellan Europeiska gemenskapens medlemsstater och Australien görs förenliga med EG-rätten,

KONSTATERAR att sådana bestämmelser i bilaterala luftfartsavtal mellan Europeiska gemenskapens medlemsstater och Australien som är förenliga med EG-rätten varken behöver ändras eller ersättas,

KONSTATERAR att Europeiska gemenskapen inte har som mål att genom detta avtal öka totalvolymen för flygtrafiken mellan Europeiska gemenskapen och Australien, att påverka jämvikten mellan EG-lufttrafikföretag och lufttrafikföretag från Australien eller att ha företräde vid tolkningen av bestämmelserna i befintliga bilaterala luftfartsavtal när det gäller trafikrättigheter,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

1.   I dessa avtal avses med ”medlemsstat” en medlemsstat i Europeiska gemenskapen. Med ”avtalspart” avses en avtalsslutande part i detta avtal. Med ”part” avses en avtalsslutande part i relevant bilateralt luftfartsavtal. Med ”lufttrafikföretag” avses också flygbolag. Med ”Europeiska gemenskapens territorium” avses de territorier som är associerade med medlemsstaterna och på vilka fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt.

2.   Hänvisningar i något av de avtal som ingår i förteckningen i bilaga I till medborgare i en medlemsstat som är part i avtalet i fråga skall innebära hänvisningar till medborgare i Europeiska gemenskapens medlemsstater.

3.   Hänvisningar i något av de avtal som ingår i förteckningen i bilaga I till lufttrafikföretag i en medlemsstat som är part i avtalet i fråga skall innebära hänvisningar till lufttrafikföretag som har utsetts av den medlemsstaten.

Artikel 2

Utseende, godkännande och återkallande

1.   Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 i denna artikel skall äga företräde framför motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga II a respektive b när det gäller den berörda medlemsstatens utseende av lufttrafikföretag, godkännanden och tillstånd som Australien har beviljat lufttrafikföretag samt vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd för lufttrafikföretag.

2.   Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 i denna artikel skall äga företräde framför motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga II a respektive b när det gäller Australiens utseende av lufttrafikföretag, godkännanden och tillstånd som den berörda medlemsstaten har beviljat lufttrafikföretag samt vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd för lufttrafikföretag.

3.   När ett sådant utseende meddelas och när ett lufttrafikföretag som har utsetts lämnar in en ansökan i den form och på det sätt som föreskrivs i trafiktillstånd och tekniska tillstånd, skall varje part, med förbehåll för punkterna 4 och 5, utfärda de tillämpliga godkännandena och tillstånden med så kort handläggningstid som möjligt, under förutsättning att

a)

när det gäller lufttrafikföretag som har utsetts av en medlemsstat

i)

lufttrafikföretaget i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är etablerat i den medlemsstat där det har utsetts och har en giltig operativ licens från en medlemsstat i enlighet med EG-rätten, och

ii)

den medlemsstat som utfärdar drifttillstånd (AOC) utövar faktisk tillsyn över lufttrafikföretaget och att dess luftfartsmyndighet finns tydligt angiven i den handling där lufttrafikföretaget utses, och

iii)

lufttrafikföretaget har sin huvudsakliga verksamhet på territoriet av den medlemsstat som har utfärdat företagets giltiga operativa licens, och

iv)

lufttrafikföretaget ägs direkt eller genom majoritetsägande och faktiskt kontrolleras av någon medlemsstat och/eller medborgare i någon medlemsstat och/eller av någon annan stat enligt förteckningen i bilaga III och/eller av medborgare i någon sådan annan stat,

b)

när det gäller lufttrafikföretag som har utsetts av Australien

i)

Australien utövar faktisk tillsyn över lufttrafikföretaget, och

ii)

lufttrafikföretaget har sin huvudsakliga verksamhet i Australien.

4.   Varje part får vägra, återkalla, tillfälligt upphäva eller begränsa trafiktillstånd och tekniska tillstånd för ett lufttrafikföretag som har utsetts av den andra parten, om

a)

när det gäller lufttrafikföretag som har utsetts av en medlemsstat

i)

lufttrafikföretaget i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen inte är etablerat i den medlemsstat där det har utsetts eller inte har någon giltig operativ licens från en medlemsstat i enlighet med EG-rätten, eller

ii)

den medlemsstat som utfärdar drifttillstånd (AOC) inte utövar tillsyn över lufttrafikföretaget eller om dess luftfartsmyndighet inte är tydligt angiven i den handling där lufttrafikföretaget utses, eller

iii)

lufttrafikföretaget inte har sin huvudsakliga verksamhet i den medlemsstat som har utfärdat företagets operativa licens, eller

iv)

lufttrafikföretaget inte ägs direkt eller genom majoritetsägande och inte faktiskt kontrolleras av någon medlemsstat och/eller medborgare i någon medlemsstat och/eller av någon annan stat enligt förteckningen i bilaga III och/eller av medborgare i någon sådan annan stat, eller

v)

lufttrafikföretaget redan har tillstånd att bedriva luftfart enligt ett bilateralt avtal mellan Australien och en annan medlemsstat, och Australien kan visa att lufttrafikföretaget – genom att utöva trafikrättigheter enligt det här avtalet på en rutt där en ort i den andra medlemsstaten ingår – skulle kringgå bestämmelser om begränsningar av den tredje, fjärde eller femte frihetsrättigheten i det andra avtalet, eller

vi)

lufttrafikföretaget har ett drifttillstånd (AOC) som har utfärdats av en medlemsstat, och det inte finns något bilateralt avtal om luftfart mellan Australien och den medlemsstaten, och Australien kan visa att det eller de lufttrafikföretag som Australien har utsett inte i sin tur har de trafikrättigheter som krävs för bedrivande av den föreslagna trafiken,

b)

när det gäller lufttrafikföretag som har utsetts av Australien

i)

Australien inte utövar faktisk tillsyn över lufttrafikföretaget, eller

ii)

lufttrafikföretaget inte har sin huvudsakliga verksamhet i Australien.

5.   Vid utövandet av sina rättigheter enligt punkt 4, och utan att det påverkar landets rättigheter enligt punkt 4 a v och vi i denna artikel, får Australien inte diskriminera lufttrafikföretag från medlemsstaterna på grundval av nationalitet.

Artikel 3

Rättigheter i fråga om tillsyn

1.   Bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel skall komplettera de artiklar som förtecknas i bilaga II c.

2.   Om en medlemsstat (medlemsstat nr 1) har utsett ett lufttrafikföretag för vilket tillsynen utövas av en annan medlemsstat (medlemsstat nr 2), skall Australiens rättigheter enligt säkerhetsbestämmelserna i avtalet mellan medlemsstat nr 1 – som har utsett lufttrafikföretaget – och Australien gälla på samma sätt för medlemsstat nr 2, när det gäller att anta och tillämpa säkerhetsnormer och när det gäller att ge tillstånd till det lufttrafikföretagets trafik.

Artikel 4

Priser för transporter inom Europeiska gemenskapen

1.   Bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel skall komplettera de artiklar som förtecknas i bilaga II d.

2.   De priser som tas ut av lufttrafikföretag som utses av Australien enligt ett avtal i förteckningen i bilaga I med en bestämmelse som finns förtecknad i bilaga II d för transport helt och hållet inom Europeiska gemenskapen skall vara förenliga med EG-rätten.

Artikel 5

Bilagor till avtalet

Bilagorna till detta avtal utgör en integrerad del av detta.

Artikel 6

Översyn och ändring

Avtalsparterna får när som helst genom överenskommelse se över eller ändra detta avtal.

Artikel 7

Ikraftträdande

1.   Detta avtal skall träda i kraft när avtalsparterna skriftligen har underrättat varandra om att de respektive interna förfaranden som krävs för ikraftträdandet har slutförts.

2.   Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 skall avtalsparterna vara överens om att provisoriskt tillämpa detta avtal från och med den första dagen i den månad som följer på den dag då avtalsparterna har underrättat varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.

3.   Avtal och andra överenskommelser mellan medlemsstaterna och Australien som ännu inte har trätt i kraft när det här avtalet undertecknas och som inte tillämpas provisoriskt förtecknas i bilaga I b. Det här avtalet skall tillämpas på alla sådana avtal och överenskommelser när de har trätt i kraft eller tillämpas provisoriskt.

Artikel 8

Upphörande

1.   Om ett avtal som förtecknas i bilaga I upphör att gälla, skall alla bestämmelser i det här avtalet som avser det avtal som förtecknas i bilaga I upphöra att gälla vid samma tidpunkt.

2.   Om alla de avtal som förtecknas i bilaga I upphör att gälla skall det här avtalet upphöra att gälla vid samma tidpunkt.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Utfärdat i Bryssel i två exemplar den tjugonionde april tjugohundraåtta på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska och svenska, tjeckiska, tyska och ungerska. I händelse av avvikelser mellan språken skall den engelska versionen ha företräde framför övriga språkversioner.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За правителството на Австралия

Por el Gobierno de Australia

Za vládu Austrálie

For Australiens regering

Für die Regierung Australiens

Austraalia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας

For the Government of Australia

Pour le gouvernement d'Australie

Per il governo d'Australia

Austrālijas valdības vārdā

Australijos Vyriausybės vardu

Ausztrália kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Awstralja

Voor de Regering van Australië

W imieniu Rządu Australii

Pelo Governo da Austrália

Pentru Guvernul Australiei

Za vládu Austrálie

Za vlado Avstralije

Australian hallituksen puolesta

För Australiens regering

Image

BILAGA I

Förteckning över de avtal som avses i artikel 1 i det här avtalet

a)

Luftfartsavtal mellan Australiska statsförbundet och medlemsstater i Europeiska gemenskapen som har slutits eller undertecknats eller som tillämpas provisoriskt den dag då det här avtalet undertecknas:

Avtal mellan Österrikes förbundsregering och Australiska statsförbundets regering om luftfart, upprättat i Wien den 22 mars 1967, nedan kallat ”Australien–Österrikeavtalet”.

Kompletterat genom det samförståndsavtal som undertecknades i Wien den 25 mars 1999.

Luftfartsavtal mellan Konungariket Danmarks regering och Australiens regering, paraferat i Canberra den 16 oktober 1998, nedan kallat ”utkast till Australien–Danmarkavtal”.

Kompletterat genom samförståndsavtalet om samarbete mellan de skandinaviska länderna i fråga om Scandinavian Airlines System (SAS), paraferat i Canberra den 16 oktober 1998.

Kompletterat genom det godkända protokoll som är daterat den 16 oktober 1998.

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Australiska statsförbundets regering om luftfart, paraferat den 15 juni 1999, nedan kallat ”utkast till Australien–Finlandavtal”.

Kompletterat genom det samförståndsavtal som undertecknades i Helsingfors den 15 juni 1999.

Avtal mellan Australiska statsförbundets regering och Republiken Frankrikes regering om luftfart, upprättat i Canberra den 13 april 1965, nedan kallat ”Australien–Frankrikeavtalet”.

Ändrat genom den skriftväxling som undertecknades i Paris den 22 december 1970 och den 7 januari 1971.

Avtal mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Australiska statsförbundet om luftfart, upprättat i Bonn den 22 maj 1957, med ändringar, nedan kallat ”Australien–Tysklandavtalet”.

Att läsas tillsammans med det samförståndsavtal som undertecknades i Canberra den 12 juni 1998 och den 5 november 1998.

Avtal mellan Konungariket Greklands regering och Australiska statsförbundets regering om luftfart, upprättat i Aten den 10 juni 1971, med ändringar, nedan kallat ”Australien–Greklandavtalet”.

Avtal mellan Republiken Greklands regering och Australiens regering om luftfart, paraferat i Aten den 11 november 1997 och fogat till det samförståndsavtal som undertecknades i Aten den 11 november 1997, nedan kallat ”utkast till ändrat Australien–Greklandavtal”.

Luftfartsavtal mellan Irland och Australien, ingånget genom den notväxling som är daterad den 26 november 1957 och den 30 december 1957, nedan kallat ”Australien–Irlandavtalet”.

Avtal mellan Australiska statsförbundets regering och Republiken Italiens regering om luftfart, upprättat i Rom den 10 november 1960, med ändringar, nedan kallat ”Australien–Italienavtalet”.

Avtal mellan Australiens regering och Storhertigdömet Luxemburgs regering om luftfart, fogat till det samförståndsavtal som upprättades i Luxemburg den 3 september 1997, nedan kallat ”utkast till Australien–Luxemburgavtal”.

Avtal mellan Maltas regering och Australiens regering om luftfart, upprättat i Canberra den 11 september 1996, nedan kallat ”Australien–Maltaavtalet”.

Kompletterat genom skriftväxling den 1 december 2003.

Avtal mellan Konungariket Nederländernas regering och Australiska statsförbundets regering om upprättandet av lufttrafik, upprättat i Canberra den 25 september 1951, nedan kallat ”Australien–Nederländernaavtalet”.

Avtal mellan Republiken Polens regering och Australiens regering om luftfart, upprättat i Warszawa den 28 april 2004, nedan kallat ”Australien–Polenavtalet”.

Luftfartsavtal mellan Konungariket Sveriges regering och Australiens regering, paraferat i Canberra den 16 oktober 1998, nedan kallat ”utkast till Australien–Sverigeavtal”.

Kompletterat genom samförståndsavtalet om samarbete mellan de skandinaviska länderna i fråga om Scandinavian Airlines System (SAS), paraferat i Canberra den 16 oktober 1998.

Kompletterat genom det godkända protokoll som är daterat den 16 oktober 1998.

Avtal mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering och Australiska statsförbundets regering om luftfart mellan och utanför deras respektive territorier, upprättat i London den 7 februari 1958, med ändringar, nedan kallat ”Australien–UK-avtalet”.

b)

Luftfartsavtal och andra överenskommelser som har paraferats eller undertecknats mellan Australiska statsförbundet och medlemsstater i Europeiska gemenskapen och som den dag då det här avtalet undertecknas ännu inte har trätt i kraft eller ännu inte tillämpas provisoriskt.

BILAGA II

Förteckning över artiklar i de avtal som förtecknas i bilaga I och som avses i artiklarna 2–5 i det här avtalet

a)

Utseende:

Artikel 4 i Australien–Österrikeavtalet (1)

Artikel 3 i utkast till Australien–Danmarkavtal

Artikel 3 i Australien–Tysklandavtalet (1)

Artikel 4 i Australien–Greklandavtalet (1)

Artikel 4 i utkast till Australien–Greklandavtal (1)

Artikel 3 i utkast till Australien–Luxemburgavtal (1)

Artikel 4 i Australien–Irlandavtalet (1)

Artikel 4 i Australien–Italienavtalet (1)

Artikel 4 i Australien–Maltaavtalet (1)

Artikel 3 i Australien–Nederländernaavtalet (1)

Artikel 2 i Australien–Polenavtalet

Artikel 3 i utkast till Australien–Sverigeavtal

Artikel 3 i Australien–UK-avtalet

b)

Vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden och tillstånd:

Artikel 7 i Australien–Österrikeavtalet (1)

Artikel 4 i utkast till Australien–Danmarkavtal

Artikel 5 i utkast till Australien–Finlandavtal

Artikel 8 i Australien–Frankrikeavtalet (1)

Artikel 4 i Australien–Tysklandavtalet (1)

Artikel 5 i Australien–Greklandavtalet (1)

Artikel 5 i utkast till Australien–Greklandavtal (1)

Artikel 7 i Australien–Irlandavtalet (1)

Artikel 5 i Australien–Italienavtalet (1)

Artikel 4 i utkast till Australien–Luxemburgavtal (1)

Artikel 5 i Australien–Maltaavtalet (1)

Artikel 6 i Australien–Nederländernaavtalet (1)

Artikel 2 i Australien–Polenavtalet

Artikel 4 i utkast till Australien–Sverigeavtal

Artikel 3 i Australien–UK-avtalet

c)

Tillsyn:

Tillägg 4 till det samförståndsavtal mellan Australiens luftfartsmyndigheter och Österrikes regering som undertecknades den 25 mars 1999 och som tillämpas provisoriskt inom ramen för Australien–Österrikeavtalet

Artikel 17 i utkast till Australien–Danmarkavtal

Artikel 8 i utkast till Australien–Finlandavtal

Tillägg C till det samförståndsavtal mellan Australiens luftfartsmyndigheter och Förbundsrepubliken Tysklands regering som undertecknades i Canberra den 12 juni 1998 och som tillämpas provisoriskt inom ramen för Australien–Tysklandavtalet

Artikel 8 i utkast till Australien–Greklandavtal

Artikel 7 i utkast till Australien–Luxemburgavtal

Artikel 8 i Australien–Maltaavtalet

Tillägg C till det samförståndsavtal mellan Australiens luftfartsmyndigheter och Konungariket Nederländernas regering som undertecknades i Haag den 4 september 1997 och som tillämpas provisoriskt inom ramen för Australien–Nederländernaavtalet

Artikel 5 i Australien–Polenavtalet

Artikel 17 i utkast till Australien–Sverigeavtal

d)

Priser för transporter inom Europeiska gemenskapen:

Artikel 9 i Australien–Österrikeavtalet

Artikel 13 i utkast till Australien–Danmarkavtal

Artikel 14 i utkast till Australien–Finlandavtal

Artikel 10 i Australien–Frankrikeavtalet

Tillägg E till det samförståndsavtal mellan Australiens luftfartsmyndigheter och Förbundsrepubliken Tysklands regering som undertecknades i Canberra den 12 juni 1998 i samband med skriftväxlingen av den 17 september 1998 och den 5 november 1998 och som tillämpas provisoriskt inom ramen för Australien–Tysklandavtalet

Artikel 9 i Australien–Greklandavtalet

Artikel 14 i utkast till Australien–Greklandavtal

Artikel 9 i Australien–Irlandavtalet

Artikel 9 i Australien–Italienavtalet

Artikel 11 i utkast till Australien–Luxemburgavtal

Artikel 14 i Australien–Maltaavtalet

Avsnitt IV i bilagan till Australien–Nederländernaavtalet

Artikel 10 i Australien–Polenavtalet

Artikel 13 i utkast till Australien–Sverigeavtal

Artikel 7 i Australien–UK-avtalet


(1)  Artikel 2.2 i det här avtalet gäller inte dessa bestämmelser.

BILAGA III

Förteckning över andra stater som avses i artikel 2 i detta avtal

a)

Republiken Island (enligt EES-avtalet)

b)

Furstendömet Liechtenstein (enligt EES-avtalet)

c)

Konungariket Norge (enligt EES-avtalet)

d)

Schweiziska edsförbundet (enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart)