17.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/39


RÅDETS BESLUT

av den 12 februari 2008

om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om de allmänna principerna för Staten Israels deltagande i gemenskapsprogram

(2008/372/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 310 jämförd med artikel 300.2 första stycket första och andra meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet bemyndigade den 18 juni 2007 kommissionen att förhandla om ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om en associering med Israel om ett ramavtal om de allmänna principerna för staten Israels deltagande i gemenskapsprogram.

(2)

Dessa förhandlingar har slutförts på ett för kommissionen tillfredsställande sätt.

(3)

Enligt artikel 10 i det protokoll som förhandlats fram med Israel ska protokollet tillämpas provisoriskt innan det träder i kraft.

(4)

Protokollet bör undertecknas på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar och tillämpas provisoriskt, med förbehåll för att det senare ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar underteckna protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och staten Israel, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Israel om de allmänna principerna för Israels deltagande i gemenskapsprogram.

Artikel 2

Protokollet ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för undertecknandet, med förbehåll för att det senare ingås.

Utfärdad i Bryssel den 12 februari 2008.

På rådets vägnar

A. BAJUK

Ordförande


PROTOKOLL

till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om de allmänna principerna för Staten Israels deltagande i gemenskapsprogram

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad gemenskapen,

å ena sidan,

och

STATEN ISRAEL, nedan kallad Israel,

å andra sidan,

som beaktar följande:

(1)

Den 20 november 1995 ingick Israel ett Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan. (1)

(2)

Vid sitt möte i Bryssel den 17–18 juni 2004 välkomnade Europeiska rådet kommissionens förslag om en europeisk grannskapspolitik och godkände rådets slutsatser i samma fråga av den 14 juni 2004.

(3)

Rådet har vid många andra tillfällen antagit slutsatser till stöd för denna politik.

(4)

Vid sitt möte den 5 mars 2007 uttryckte rådet sitt stöd för den allmänna och samlade strategi som anges i kommissionens meddelande av den 4 december 2006 för att göra det möjligt för de partnerländer som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken att delta i gemenskapens organ och gemenskapens program på grundval av deras egna förtjänster och om de rättsliga grunderna medger detta.

(5)

Israel har uttryckt önskemål om att få delta i en rad gemenskapsprogram.

(6)

De särskilda villkoren för Israels deltagande i varje enskilt program, särskilt landets finansiella bidrag och förfaranden för rapportering och utvärdering, bör fastställas inom ramen för ett avtal mellan kommissionen, på gemenskapens vägnar, och Israel.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Israel ska ha rätt att delta i alla pågående och framtida program som öppnas för Israel i enlighet med bestämmelserna om antagande av dessa program.

Artikel 2

Israel ska bidra finansiellt till Europeiska unionens allmänna budget i förhållande till de särskilda program i vilka landet deltar.

Artikel 3

Företrädare för Israel får, som observatörer och i fråga om de dagordningspunkter som landet berörs av, delta i de förvaltningskommittéer som ansvarar för övervakningen av de program till vilka Israel bidrar finansiellt.

Artikel 4

Projekt och initiativ som läggs fram av deltagare från Israel ska i största möjliga utsträckning omfattas av samma villkor, bestämmelser och förfaranden i fråga om de berörda programmen som de som tillämpas för medlemsstaternas del.

Artikel 5

De särskilda villkoren för Israels deltagande i varje enskilt program, särskilt landets finansiella bidrag och förfaranden för rapportering och utvärdering, ska fastställas genom en överenskommelse i form av ett avtal mellan kommissionen, på gemenskapens vägnar, och Israels behöriga myndigheter (samförståndsavtal).

Om Israel ansöker om medel från gemenskapens externa bistånd för att delta i ett visst gemenskapsprogram på grundval av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (2) eller någon annan liknande förordning om externt bistånd från gemenskapen till Israel som kan komma att antas i framtiden ska villkoren för Israels användning av gemenskapens bistånd fastställas i en finansieringsöverenskommelse.

Artikel 6

I samförståndsavtalet ska det i enlighet med gemenskapens budgetförordning fastställas att finansiell kontroll eller revisioner kommer att genomföras av kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och revisionsrätten, eller under dessa institutioners överinseende.

Närmare bestämmelser ska fastställas rörande finansiell kontroll och revision, administrativa åtgärder, påföljder och inkassering som ger Europeiska kommissionen, Olaf och revisionsrätten samma befogenheter som när det gäller mottagare och entreprenörer som är etablerade i gemenskapen.

Artikel 7

Detta ramavtal (nedan kallat avtalet) ska gälla så länge Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Israel, å andra sidan, är i kraft.

Detta protokoll ska ratificeras och godkännas av gemenskapen och Israel i enlighet med deras egna förfaranden.

Varje avtalsslutande part får säga upp avtalet genom skriftlig anmälan till den andra parten. Detta protokoll upphör att gälla sex månader efter dagen för en sådan anmälan.

Artikel 8

De båda avtalsslutande parterna får senast tre år efter det att detta protokoll har trätt i kraft, och därefter vart tredje år, se över genomförandet av avtalet på grundval av Israels faktiska deltagande i ett eller flera gemenskapsprogram.

Artikel 9

Detta protokoll ska tillämpas, å ena sidan, på de territorier där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt och i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget och, å andra sidan, på Israels territorium.

Artikel 10

Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna till varandra genom diplomatiska kanaler anmäler att de förfaranden som är nödvändiga för detta har slutförts.

Parterna är eniga om att protokollet i avvaktan på att det träder i kraft, oavsett om parternas interna förfaranden avslutats, ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för undertecknandet, med förbehåll för att det senare ingås.

Artikel 11

Detta protokoll är upprättat i två exemplar på vart och ett av de avtalsslutande parternas officiella språk.

Alla texterna på de olika språken är lika giltiga.

Artikel 12

Detta protokoll utgör en integrerad del av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan.

Съставено в Брюксел на петнадесетия ден от месец април две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de abril de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles, den femtende april to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of April in the year two thousand and eight, which corresponds to the tenth day of Av in the year five thousand seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le quinze avril deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici aprile duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év április havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende april tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia piętnastego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Abril de dois mil e oito.

Adoptat la Bruxelles, cincisprezece aprilie două mii opt.

V Bruseli dňa pätnásteho apríla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde april tjugohundraåtta.

Image

За Европейската общнoст

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για το Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' l-Iżrael

Voor de staat Israël

W imieniu państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru Statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

För Staten Israel

Image

Image


(1)  EUT L 147, 21.6.2000, s. 3.

(2)  EUT L 310, 9.11.2006, s. 1.