7.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 205/59


RÅDETS BESLUT

av den 23 juli 2007

om ingående av ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 1 juni 2006–31 maj 2010 av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt avtalet mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen

(2007/532/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 300.2 jämförd med artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe har förhandlat fram och paraferat ett partnerskapsavtal om fiske som ger gemenskapens fiskare möjligheter att fiska i vatten under São Tomé e Príncipes överhöghet och jurisdiktion.

(2)

Det bör säkerställas att fiskeverksamheten kan fortsätta utan avbrott efter den dag då det föregående protokollet om fiskemöjligheterna utanför São Tomé e Príncipes kust löper ut fram till den dag då det nya protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt det nya partnerskapsavtalet träder i kraft.

(3)

Gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe har därför paraferat ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av det nya protokollet.

(4)

Det ligger i gemenskapens intresse att godkänna detta avtal.

(5)

Det är nödvändigt att fastställa hur fiskemöjligheterna skall fördelas mellan medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 1 juni 2006–31 maj 2010 av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt avtalet mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet genom skriftväxling åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Avtalet skall tillämpas provisoriskt från och med den 1 juni 2006.

Artikel 3

De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet till avtalet skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

Fiskekategori

Fartygstyp

Medlemsstat

Licens eller kvot

Tonfiskfiske

Notfartyg för tonfiskfiske, med frysanläggning:

Spanien

13

Frankrike

12

Tonfiskfiske

Tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev

Spanien

13

Portugal

5

Om licensansökningar från dessa medlemsstater inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet till partnerskapsavtalet inom fiskesektorn, får kommissionen beakta licensansökningar från alla övriga medlemsstater.

Artikel 4

De medlemsstater vars fartyg fiskar enligt avtalet genom skriftväxling skall meddela kommissionen hur stora mängder av varje bestånd som fångas i São Tomé e Príncipes fiskezon i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 500/2001 av den 14 mars 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2847/93 beträffande övervakning av de fångster som gemenskapens fiskefartyg fiskar i tredje lands farvatten och på öppet hav (1).

Artikel 5

Rådets ordförande bemyndigas att utse de personer som skall ha rätt att underteckna avtalet genom skriftväxling med bindande verkan för gemenskapen.

Utfärdat i Bryssel den 23 juli 2007.

På rådets vägnar

L. ALMADO

Ordförande


(1)  EGT L 73, 15.3.2001, s. 8.


AVTAL

genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 1 juni 2006–31 maj 2010 av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt avtalet mellan Demokratiska Republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen

(Adressat)

Med hänvisning till det protokoll om fastställande för perioden 1 juni 2006-31 maj 2010 av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning som paraferades torsdagen den 25 maj 2006 har jag nöjet att meddela att Demokratiska republiken São Tomé e Principe är berett att provisoriskt tillämpa detta protokoll från och med den 1 juni 2006 i avvaktan på att protokollet träder i kraft i enlighet med artikel 12 i samma protokoll, förutsatt att Europeiska gemenskapen är beredd att göra detsamma.

Detta är under förutsättning att den första årliga utbetalningen av den ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 2 i protokollet görs före den 15 maj 2007.

Jag vore tacksam om Ni kunde bekräfta att Europeiska gemenskapen samtycker till en sådan provisorisk tillämpning.

Högaktningsfullt

För São Tomé e Principes regering

(Adressat)

Jag bekräftar mottagandet av Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

”Med hänvisning till det protokoll om fastställande för perioden 1 juni 2006-31 maj 2010 av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning som paraferades torsdagen den 25 maj 2006 har jag nöjet att meddela att Demokratiska republiken São Tomé e Principe är berett att provisoriskt tillämpa detta protokoll från och med den 1 juni 2006 i avvaktan på att protokollet träder i kraft i enlighet med artikel 12 i samma protokoll, förutsatt att Europeiska gemenskapen är beredd att göra detsamma.

Detta är under förutsättning att den första årliga utbetalningen av den ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 2 i protokollet görs före den 15 maj 2007.”

Jag har nöjet att bekräfta att Europeiska gemenskapen samtycker till en sådan provisorisk tillämpning.

Högaktningsfullt

På Europeiska unionens råds vägnar