16.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/61


RÅDETS BESLUT

av den 20 september 2005

om undertecknande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

(2005/790/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 61 c jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, är Danmark inte bundet av bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (1) och omfattas inte heller av dess tillämpning.

(2)

Genom ett beslut av den 8 maj 2003 bemyndigade rådet undantagsvis kommissionen att förhandla fram ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om att utvidga bestämmelserna i den ovan nämnda förordningen till att även gälla Danmark.

(3)

Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat fram ett sådant avtal med Danmark.

(4)

I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar Förenade kungariket och Irland i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det ovan nämnda protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, är inte bundet av det och omfattas inte heller av dess tillämpning.

(6)

Avtalet, som paraferades i Bryssel den 17 januari 2005, bör undertecknas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område godkänns härmed på gemenskapens vägnar, med förbehåll för rådets beslut om ingående av det avtalet.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den person eller de personer som skall ha behörighet att på gemenskapens vägnar underteckna avtalet, med förbehåll för att avtalet ingås.

Utfärdat i Bryssel den 20 september 2005.

På rådets vägnar

M. BECKETT

Ordförande


(1)  EGT L 12, 16.1.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2245/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 10).


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad gemenskapen,

å ena sidan, och

KONUNGARIKET DANMARK, nedan kallat ”Danmark”,

å den andra,

SOM ÖNSKAR införa enhetliga regler för behörighetskonflikter på privaträttens område och förenkla formaliteterna, så att domar kan erkännas och verkställas snabbt och enkelt inom gemenskapen,

SOM BEAKTAR att medlemsstaterna den 27 september 1968, inom ramen för artikel 293 fjärde strecksatsen i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, ingick konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (1) (Brysselkonventionen), i dess lydelse enligt konventionerna om nya medlemsstaters anslutning till den konventionen. Den 16 september 1988 ingick medlemsstaterna och Eftastaterna konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (2) (Luganokonventionen) som är en parallellkonvention till Brysselkonventionen,

SOM BEAKTAR att huvuddelen av Brysselkonventionen har tagits över i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (3) (Bryssel I-förordningen),

SOM HÄNVISAR till protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (”protokollet om Danmarks ställning”), enligt vilket Danmark inte är bundet av Bryssel I-förordningen och inte heller omfattas av dess tillämpning,

SOM BETONAR att man måste finna en lösning på den otillfredsställande rättsliga situation som följer av olika regler om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar inom gemenskapen,

SOM ÖNSKAR att bestämmelserna i, eventuella ändringar av och tillämpningsföreskrifterna till Bryssel I-förordningen i enlighet med internationell lag skall vara tillämpliga på förbindelserna mellan gemenskapen och Danmark som en medlemsstat med en särskild ställning med hänsyn till avdelning IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

SOM BETONAR att det bör säkerställas att det råder kontinuitet mellan Brysselkonventionen och detta avtal och att övergångsbestämmelserna i Bryssel I-förordningen bör tillämpas även för detta avtal. Likaså måste kontinuitet råda när det gäller EG-domstolens tolkning av bestämmelserna i Brysselkonventionen, och 1971 års protokoll (4) bör fortsätta att vara tillämpligt också på de fall som redan hade anhängiggjorts när detta avtal träder i kraft,

SOM BETONAR att Brysselkonventionen också skall fortsätta att tillämpas på de territorier i medlemsstaterna som faller inom den konventionens territoriella tillämpningsområde och som inte omfattas av detta avtal,

SOM BETONAR vikten av ett fungerande samarbete mellan gemenskapen och Danmark med avseende på förhandlingarna om och ingåendet av internationella avtal som kan påverka eller förändra tillämpningsområdet för Bryssel I-förordningen,

SOM BETONAR att Danmark bör eftersträva att ansluta sig till internationella avtal som ingåtts av gemenskapen, när Danmarks deltagande i dessa avtal är av betydelse för en enhetlig tillämpning av Bryssel I-förordningen och detta avtal,

SOM PÅPEKAR att EG-domstolen bör vara behörig när det gäller att garantera en enhetlig tillämpning och tolkning av detta avtal, inklusive bestämmelserna i Bryssel I-förordningen och de eventuella tillämpningsföreskrifter från gemenskapen som är en del av detta avtal,

SOM HÄNVISAR till EG-domstolens behörighet enligt artikel 68.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen att meddela förhandsavgöranden om giltigheten och tolkningen av rättsakter som beslutats av gemenskapens institutioner på grundval av avdelning IV i fördraget, inklusive giltigheten och tolkningen av detta avtal, samt till att Danmark, som en följd av protokollet om Danmarks ställning, inte skall vara bundet av denna bestämmelse och inte heller omfattas av dess tillämpning,

SOM ANSER att EG-domstolen bör vara behörig att meddela förhandsavgöranden om giltigheten och tolkningen av detta avtal på begäran av en dansk domstol, och att danska domstolar därför bör begära förhandsavgöranden på samma villkor som andra medlemsstaters domstolar när det gäller tolkningen av Bryssel I-förordningen och dess tillämpningsföreskrifter,

SOM HÄNVISAR till bestämmelsen om att enligt artikel 68.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen får rådet, kommissionen eller en medlemsstat begära att domstolen meddelar ett förhandsavgörande om tolkningen av rättsakter som beslutats av gemenskapens institutioner på grundval av avdelning IV i fördraget, inklusive tolkningen av detta avtal, samt till att Danmark, som en följd av protokollet om Danmarks ställning, inte skall vara bundet av denna bestämmelse och inte heller omfattas av dess tillämpning,

SOM ANSER att Danmark, på samma villkor som andra medlemsstater när det gäller Bryssel I-förordningen och dess tillämpningsföreskrifter, bör ha möjlighet att begära förhandsavgöranden från EG-domstolen om tolkningen av detta avtal,

SOM BETONAR att enligt dansk lagstiftning bör de danska domstolarna – när de tolkar detta avtal och bestämmelserna i Bryssel I-förordningen och eventuella tillämpningsföreskrifter som är en del av detta avtal – ta vederbörlig hänsyn till rättspraxis som utvecklats genom EG-domstolens och EG-medlemsstaternas nationella domstolars avgöranden rörande Brysselkonventionen, Bryssel I-förordningen och eventuella tillämpningsföreskrifter,

SOM ANSER att det bör vara möjligt att begära att EG-domstolen prövar frågor om underlåtenhet att uppfylla skyldigheter enligt detta avtal i enlighet med de bestämmelser i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen som reglerar förfarandena vid domstolen,

SOM BEAKTAR att detta avtal är bindande för medlemsstaterna i enlighet med artikel 300.7 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen; därför bör Danmark, om en medlemsstat skulle bryta mot avtalet, kunna vända sig till kommissionen i dess egenskap av fördragets väktare,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1.   Syftet med detta avtal är att tillämpa bestämmelserna i ”Bryssel I-förordningen” och tillämpningsföreskrifterna för denna på förbindelserna mellan gemenskapen och Danmark, i enlighet med artikel 2.1 i detta avtal.

2.   De avtalsslutande parterna har som mål att nå fram till en enhetlig tillämpning och tolkning av bestämmelserna i Bryssel I-förordningen och tillämpningsföreskrifterna för denna i alla medlemsstater.

3.   Bestämmelserna i artiklarna 3.1, 4.1 och 5.1 i detta avtal är en följd av protokollet om Danmarks ställning.

Artikel 2

Domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

1.   Bestämmelserna i Bryssel I-förordningen, som är fogad till och utgör en del av detta avtal, samt de tillämpningsföreskrifter som har antagits i enlighet med artikel 74.2 i förordningen och – när det gäller tillämpningsföreskrifter som antagits efter det att avtalet trätt i kraft – som genomförts av Danmark i enlighet med vad som anges i artikel 4 i detta avtal samt de åtgärder som antagits med stöd av artikel 74.1 i förordningen, skall enligt internationell rätt gälla i förbindelserna mellan gemenskapen och Danmark.

2.   I detta avtal skall emellertid tillämpningen av bestämmelserna i förordningen ändras på följande sätt:

a)

Artikel 1.3 skall inte gälla.

b)

I artikel 50 skall följande stycke läggas till (andra stycket):

”2.   En sökande som begär verkställighet av ett avgörande som har meddelats av en administrativ myndighet i Danmark avseende ett avtal om underhållsskyldighet kan emellertid i verkställighetsmedlemsstaten erhålla de förmåner som anges i första stycket, om han företer ett intyg från det danska justitieministeriet som bekräftar att han uppfyller de ekonomiska villkor som gäller för erhållande av rättshjälp, helt eller delvis, eller befrielse från kostnader och avgifter.”

c)

I artikel 62 skall följande stycke läggas till (andra stycket):

”2.   I mål om underhållsskyldighet avses med uttrycket domstol också de danska administrativa myndigheterna.”

d)

Artikel 64 skall gälla havsgående fartyg som är registrerade såväl i Danmark som i Grekland och Portugal.

e)

Dagen för detta avtals ikraftträdande skall gälla i stället för det datum för förordningens ikraftträdande som anges i artikel 70.2 samt artiklarna 72 och 76 i denna.

f)

Övergångsbestämmelserna för detta avtal skall gälla i stället för artikel 66 i förordningen.

g)

I bilaga I skall följande läggas till: ”i Danmark: artikel 246.2 och 246.3 i lagen om rättsvård (lov om rettens pleje)”.

h)

I bilaga II skall följande läggas till: ”i Danmark: byretten”.

i)

I bilaga III skall följande läggas till: ”i Danmark: landsretten”.

j)

I bilaga IV skall följande läggas till: ”i Danmark, genom överklagande till Højesteret med tillåtelse från Procesbevillingsnævnet”.

Artikel 3

Ändringar av Bryssel I-förordningen

1.   Danmark skall inte delta i antagandet av ändringar av Bryssel I-förordningen och inga sådana ändringar skall vara bindande för eller tillämpliga i Danmark

2.   När ändringar av förordningen antas skall Danmark meddela kommissionen om landet har för avsikt att genomföra ändringarna eller inte. Ett sådant meddelande skall lämnas vid tidpunkten för antagandet av ändringarna eller inom 30 dagar därefter.

3.   Om Danmark beslutar att genomföra ändringarna skall det av meddelandet framgå om genomförandet kan ske på administrativ väg eller om det kräver godkännande i Folketinget.

4.   Om det framgår av meddelandet att genomförandet kan ske på administrativ väg, skall det också anges att alla nödvändiga administrativa åtgärder träder i kraft den dag då ändringarna av förordningen träder i kraft, eller att de har trätt i kraft på meddelandedagen, beroende på vilken av dessa dagar som infaller sist.

5.   Om det framgår av meddelandet att genomförandet kräver godkännande i Folketinget skall följande bestämmelser vara tilllämpliga:

a)

Lagstiftningsåtgärder i Danmark skall träda i kraft den dag då ändringarna av förordningen träder i kraft, eller inom sex månader från meddelandedagen, beroende på vilken av dessa dagar som infaller sist.

b)

Danmark skall meddela kommissionen vilken dag genomförandeåtgärderna träder i kraft.

6.   Ett meddelande från Danmark om att ändringarnas innehåll har genomförts i landet, i enlighet med punkterna 4 och 5, skapar en rad ömsesidiga förpliktelser enligt internationell rätt mellan Danmark och gemenskapen. Ändringarna av förordningen skall därefter utgöra ändringar av detta avtal och skall anses som fogade till avtalet.

7.   I fall när

a)

Danmark meddelar beslut om att inte genomföra innehållet i genomförandeåtgärderna, eller

b)

Danmark inte avger ett meddelande inom den 30-dagarsfrist som anges i punkt 2, eller

c)

lagstiftningsåtgärder i Danmark inte träder i kraft inom den tidsfrist som anges i punkt 5,

skall detta avtal anses vara uppsagt, om inte parterna beslutar annat inom 90 dagar eller, i den situation som avses i punkt c, lagstiftningsåtgärder i Danmark träder i kraft inom samma period. Uppsägningen får verkan tre månader efter utgången av 90-dagarsperioden.

8.   Rättsliga förfaranden som inletts och officiella handlingar som formellt upprättats eller registrerats före dagen för uppsägning av avtalet i enlighet med punkt 7 påverkas inte av uppsägningen.

Artikel 4

Genomförandebestämmelser

1.   Danmark skall inte delta i antagandet av yttranden i den kommitté som avses i artikel 75 i Bryssel I-förordningen. Tilllämpningsföreskrifter som antas i enlighet med artikel 74.2 i den förordningen skall inte vara bindande för eller tillämpliga i Danmark.

2.   När tillämpningsföreskrifter antas i enlighet med artikel 74.2 i förordningen skall Danmark meddelas om dessa. Danmark skall meddela kommissionen om man avser att genomföra innehållet i tillämpningsföreskrifterna eller inte. Meddelande om detta skall lämnas vid mottagandet av tillämpningsföreskrifterna eller inom 30 dagar därefter.

3.   Av meddelandet skall framgå att alla nödvändiga administrativa åtgärder i Danmark träder i kraft den dag då tillämpningsföreskrifterna träder i kraft, eller att de har trätt i kraft på meddelandedagen, beroende på vilken av dessa dagar som infaller sist.

4.   Ett meddelande från Danmark om att innehållet i tillämpningsföreskrifterna har genomförts i landet skapar en rad ömsesidiga förpliktelser enligt internationell rätt mellan Danmark och gemenskapen. Tillämpningsföreskrifterna utgör därefter en del av detta avtal.

5.   I fall när:

a)

Danmark meddelar beslut om att inte genomföra innehållet i tillämpningsföreskrifterna, eller

b)

Danmark inte avger ett meddelande inom den 30-dagarsfrist som anges i punkt 2,

skall detta avtal anses vara uppsagt, om inte parterna beslutar annat inom 90 dagar. Uppsägningen får verkan tre månader efter utgången av 90-dagarsperioden.

6.   Rättsliga förfaranden som inletts och officiella handlingar som formellt upprättats eller registrerats före dagen för uppsägning av avtalet i enlighet med punkt 5 påverkas inte av uppsägningen.

7.   Om genomförandet undantagsvis kräver godkännande i Folketinget i Danmark skall detta anges i Danmarks meddelande enligt punkt 2 och artikel 3.5–8 skall vara tillämplig.

8.   Danmark skall till kommissionen meddela ändringar i de uppgifter som anges i artikel 2.2 g–j i detta avtal. Kommissionen skall anpassa artikel 2.2 g–j i enlighet med detta.

Artikel 5

Internationella avtal som påverkar Bryssel I-förordningen

1.   Internationella avtal som gemenskapen ingår på grundval av bestämmelserna i Bryssel I-förordningen skall inte vara bindande för eller tillämpliga i Danmark.

2.   Danmark skall avstå från att ingå internationella avtal som kan påverka eller förändra tillämpningsområdet för Bryssel I-förordningen som är fogad till avtalet, såvida det inte sker med gemenskapens samtycke och det finns tillfredsställande arrangemang när det gäller förhållandet mellan detta avtal och det internationella avtalet i fråga.

3.   Vid förhandlingar om internationella avtal som kan påverka eller förändra tillämpningsområdet för Bryssel I-förordningen som är fogad till detta avtal, skall Danmark samordna sin hållning med gemenskapen och avstå från alla åtgärder som kan vara till skada för målsättningarna med en samlad hållning från gemenskapens sida inom ramen för gemenskapens behörighet i sådana förhandlingar.

Artikel 6

EG-domstolens behörighet med avseende på tolkningen av avtalet

1.   När det uppstår en fråga om giltigheten eller tolkningen av detta avtal i ett mål inför en dansk domstol, skall denna domstol begära avgörande vid EG-domstolen om en domstol i en annan medlemsstat i Europeiska unionen under samma omständigheter skulle behöva göra så i enlighet med Bryssel I-förordningen och de tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 2.1 i detta avtal.

2.   Enligt dansk rätt skall domstolarna i Danmark när de tolkar detta avtal ta vederbörlig hänsyn till EG-domstolens praxis rörande bestämmelserna i Brysselkonventionen, Bryssel I-förordningen och eventuella tillämpningsföreskrifter.

3.   Danmark får, i likhet med rådet, kommissionen och varje medlemsstat, begära prövning av en fråga om tolkningen av detta avtal. Domstolens avgöranden i sådana ärenden skall inte vara tillämpliga på lagakraftvunna domar som meddelats av domstolar i medlemsstaterna.

4.   Danmark skall ha rätt att inkomma med synpunkter till EG-domstolen i ärenden där en domstol i en medlemsstat har vänt sig till EG-domstolen med en begäran om förhandsavgörande om tolkningen av en bestämmelse som avses i artikel 2.1.

5.   Protokollet om stadgan för Europeiska gemenskapernas domstol och domstolens rättegångsregler skall vara tillämpliga.

6.   Om bestämmelserna om EG-domstolens avgöranden i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ändras på ett sätt som får följder för avgöranden som rör Bryssel I-förordningen, kan Danmark meddela kommissionen sitt beslut att inte tillämpa ändringarna med avseende på detta avtal. Ett sådant meddelande skall lämnas vid tidpunkten för ikraftträdandet av ändringarna eller inom 60 dagar därefter..

I sådant fall skall detta avtal anses vara uppsagt. Uppsägningen får verkan tre månader efter meddelandet.

7.   Rättsliga förfaranden som inletts och officiella handlingar som formellt upprättats eller registrerats före dagen för uppsägning av avtalet i enlighet med punkt 6 påverkas inte av uppsägningen.

Artikel 7

EG-domstolens behörighet med avseende på avtalets fullgörande

1.   Kommissionen får väcka talan vid EG-domstolen mot Danmark rörande bristande fullgörande av skyldigheter som följer av detta avtal.

2.   Danmark får ge in ett klagomål till kommissionen om en medlemsstat har brustit i fullgörandet av sina skyldigheter enligt detta avtal.

3.   De relevanta bestämmelser i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen som reglerar förfaranden inför domstolen, samt protokollet om stadgan för Europeiska gemenskapernas domstol och domstolens rättegångsregler skall vara tilllämpliga.

Artikel 8

Territoriellt tillämpningsområde

1.   Detta avtal skall vara tillämpligt i de territorier som anges i artikel 299 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

2.   Om gemenskapen beslutar att utvidga tillämpningsområdet för Bryssel I-förordningen till att avse territorier som för närvarande regleras av Brysselkonventionen, skall gemenskapen och Danmark samarbeta för att säkra att en sådan tillämpning också utvidgas till Danmark.

Artikel 9

Övergångsbestämmelser

1.   Detta avtal skall tillämpas endast på rättsliga förfaranden som inletts och officiella handlingar som formellt upprättats eller registrerats efter avtalets ikraftträdande.

2.   Om förfarandena i ursprungsmedlemsstaten inleddes innan avtalet trädde i kraft skall dock avgöranden som meddelas efter denna tidpunkt erkännas och verkställas i enlighet med detta avtal,

a)

om förfarandena i ursprungsmedlemsstaten inleddes efter Bryssel- eller Luganokonventionens ikraftträdande både i ursprungsmedlemsstaten och i den medlemsstat där verkställighet begärs,

b)

i alla andra fall om domstolens behörighet grundade sig på bestämmelser som överensstämde med bestämmelserna antingen i detta avtal eller i en konvention som ingåtts mellan ursprungsmedlemsstaten och den stat där verkställighet begärs och som gällde när förfarandena inleddes.

Artikel 10

Förhållande till Bryssel I-förordningen

1.   Detta avtal skall inte påverka gemenskapens övriga medlemsstaters tillämpning av Bryssel I-förordningen.

2.   Detta avtal skall dock under alla omständigheter tillämpas

a)

i frågor som rör behörighet, om svaranden har hemvist i Danmark, eller om domstolarna i Danmark har givits behörighet enligt artikel 22 eller 23 i förordningen, som med stöd av artikel 2 i detta avtal gäller i förbindelserna mellan gemenskapen och Danmark,

b)

avseende litispendens och mål som har samband med varandra, i enlighet med vad som anges i artiklarna 27 och 28 i Bryssel I-förordningen, som med stöd av artikel 2 i detta avtal gäller i förbindelserna mellan gemenskapen och Danmark, när förfaranden har inletts i en annan medlemsstat än Danmark och i Danmark,

c)

i frågor som rör erkännande och verkställighet, om Danmark är antingen ursprungsmedlemsstat eller den medlemsstat där verkställighet begärs.

Artikel 11

Uppsägning av avtalet

1.   Detta avtal skall upphöra att gälla om Danmark meddelar övriga medlemsstater att landet inte längre vill utnyttja bestämmelserna i del I i protokollet om Danmarks ställning, i enlighet med artikel 7 i protokollet.

2.   Detta avtal kan sägas upp av endera avtalsparten genom meddelande till den andra avtalsparten. Uppsägningen får verkan sex månader efter meddelandedagen.

3.   Rättsliga förfaranden som inletts och officiella handlingar som formellt upprättats eller registrerats före dagen för uppsägning av avtalet i enlighet med punkterna 1 eller 2 påverkas inte av uppsägningen.

Artikel 12

Ikraftträdande

1.   Avtalet skall antas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras respektive förfaranden.

2.   Avtalet skall träda i kraft den första dagen i den sjätte månaden efter det att de avtalsslutande parterna har meddelat varandra att de har avslutat de förfaranden som krävs för detta ändamål.

Artikel 13

Texternas giltighet

Detta avtal skall upprättas i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.

V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.

V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmarks vägnar

Image


(1)  EGT L 299, 31.12.1972, s. 32. EGT L 304, 30.10.1978, s. 1. EGT L 388, 31.12.1982, s. 1. EGT L 285, 3.10.1989, s. 1. EGT C 15, 15.1.1997, s. 1. Se EGT C 27, 26.1.1998, s. 1, för en konsoliderad text.

(2)  EGT L 319, 25.11.1988, s. 9.

(3)  EGT L 12, 16.1.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2245/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 10).

(4)  EGT L 204, 2.8.1975, s. 28. EGT L 304, 30.10.1978, s. 1. EGT L 388, 31.12.1982, s. 1. EGT L 285, 3.10.1989, s. 1. EGT C 15, 15.1.1997, s. 1. Se EGT C 27, 26.1.1998, s. 28, för en konsoliderad text.

BILAGA

Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1496/2002 av den 21 augusti 2002 om ändring av bilaga I (nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2) och bilaga II (förteckning över domstolar och behöriga myndigheter) till rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område och genom kommissionens förordning (EG) nr 2245/2004 av den 27 december 2004 om ändring av bilagorna I, II, III och IV till rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.