32004D0484

2004/484/EG: Rådets beslut av den 22 september 2003 om ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Lettland, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden

Europeiska unionens officiella tidning nr L 162 , 30/04/2004 s. 0078 - 0082


Rådets beslut

av den 22 september 2003

om ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Lettland, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden

(2004/484/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) I Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Lettland, å andra sidan, (nedan kallat "Europaavtalet")(1) föreskrivs vissa ömsesidiga handelsmedgivanden för vissa jordbruksprodukter.

(2) I artikel 20.4 i Europaavtalet föreskrivs att gemenskapen och Lettland skall undersöka möjligheterna, produkt för produkt och på en ordnad och ömsesidig grundval, att bevilja varandra ytterligare koncessioner.

(3) De första förbättringarna av förmånsordningen enligt Europaavtalet gjordes genom det protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet för att beakta Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen och resultaten av jordbruksförhandlingarna inom Uruguayrundan, däribland förbättringar av den befintliga förmånsordningen, vilket godkändes genom beslut 1999/790/EG(2).

(4) De förhandlingar om liberalisering av jordbrukshandeln som avslutades år 2000 ledde också till förbättringar av förmånsordningen. För gemenskapens del trädde dessa förbättringar i kraft den 1 juli 2000 genom rådets förordning (EG) nr 2341/2000 av den 17 oktober 2002 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Lettland(3). Denna andra anpassning av förmånsordningen har ännu inte införlivats i Europaavtalet som ett tilläggsprotokoll till detta.

(5) Förhandlingar om ytterligare förbättringar av förmånsordningen enligt Europaavtalet avslutades den 4 april 2002. Båda parter har hittills genomfört resultaten av förhandlingarna i form av autonoma åtgärder, som började gälla den 1 juli 2002. För gemenskapens del genomfördes de autonoma åtgärderna genom rådets förordning (EG) nr 1362/2002 av den 22 juli 2002 om fastställande av medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Lettland(4). Republiken Lettland har antagit och genomfört liknande lagstiftningsåtgärder.

(6) Det nya tilläggsprotokollet till Europaavtalet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Lettland, å andra sidan (nedan kallat "protokollet"), bör antas med sikte på en konsolidering av alla medgivanden inom jordbrukshandeln mellan de två parterna, inklusive resultaten av de förhandlingar som avslutades år 2000 och 2002.

(7) I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(5) fastställs förvaltningsföreskrifterna för de tullkvoter som skall användas i kronologisk ordning efter tulldeklarationernas datum. Vissa tullkvoter som fastställs i det här beslutet skall därför förvaltas i enlighet med de föreskrifterna.

(8) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6).

(9) Till följd av ovannämnda förhandlingar har förordning (EG) nr 1362/2002 blivit överflödig och bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Lettland å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den person som skall ha rätt att underteckna protokollet på gemenskapens vägnar och lämna den underrättelse om godkännande som föreskrivs i artikel 4 i protokollet.

Artikel 3

1. När detta beslut får verkan skall den ordning som föreskrivs i bilagorna till det protokoll som fogas till detta beslut ersätta den ordning som avses i bilagorna Va, X och XI, enligt artikel 20.2, i dess ändrade lydelse, i Europaavtalet.

2. Kommissionen skall anta tillämpningsföreskrifter för detta protokoll i enlighet med förfarandet i artikel 5.

Artikel 4

De löpnummer som gäller inom tullkvoterna i bilagan till detta beslut får ändras av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 5. Tullkvoter med löpnummer över 09.5100 skall förvaltas av kommissionen i enlighet med artikel 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté för spannmål som inrättades genom artikel 23 i förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(7) eller i tillämpliga fall den kommitté som inrättats genom tillämpliga bestämmelser i andra förordningar om den gemensamma organisationen av jordbruksmarknader.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 6

Förordning (EG) nr 1362/2002 skall upphöra att gälla från och med den dag då protokollet träder i kraft.

Utfärdat i Bryssel den 22 september 2003.

På rådets vägnar

F. Frattini

Ordförande

(1) EGT L 26, 2.2.1998, s. 3.

(2) EGT L 317, 10.12.1999, s. 1.

(3) EGT L 271, 24.10.2000, s. 7.

(4) EGT L 198, 27.7.2002, s. 13.

(5) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2286/2003 (EGT L 343, 31.12.2003, s. 1).

(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1666/2000 (EGT L 193, 29.7.2000, s. 1).

BILAGA

Löpnummer för EU:s tullkvoter för produkter med ursprung i Lettland

(enligt artikel 4)

>Plats för tabell>