32004D0424

2004/424/EG: Rådets beslut av den 21 april 2004 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Macao om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

Europeiska unionens officiella tidning nr L 143 , 30/04/2004 s. 0097 - 0098


Rådets beslut

av den 21 april 2004

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Macao om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

(2004/424/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 63.3 b jämförd med artikel 300.2 första stycket andra meningen och artikel 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

av följande skäl:

(1) Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Macao om återtagande av personer utan uppehållstillstånd.

(2) Avtalet undertecknades på Europeiska gemenskapens vägnar den 13 oktober 2003, med förbehåll för att det ingås

(3) Avtalet bör godkännas.

(4) Genom avtalet inrättas en kommitté för återtagande, vilken får fatta beslut med rättslig verkan. Det är därför nödvändigt att ange vilka som skall företräda gemenskapen i denna kommitté och fastställa ett förfarande för hur gemenskapens ståndpunkt skall antas.

(5) I enlighet med artikel 3 i det till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning har Förenade kungariket meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(6) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i nämnda protokoll, deltar Irland inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Irland.

(7) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Macao om återtagande av personer utan uppehållstillstånd med de förklaringar som bifogas detta godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall göra den anmälan som anges i artikel 20.2 i avtaletvor(2).

Artikel 3

Kommissionen skall, biträdd av experter från medlemsstaterna, företräda gemenskapen i den kommitté för återtagande som inrättas genom artikel 17 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i kommittén för återtagande skall, när det gäller antagande av dess arbetsordning i enlighet med artikel 17.5 i avtalet, antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som skall utses av rådet.

När det gäller alla andra beslut av kommittén för återtagande skall gemenskapens ståndpunkt antas av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen.

Artikel 5

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 21 april 2004.

På rådets vägnar

J. Walsh

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 26 februari 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.