32003D0915

2003/915/EG: Rådets beslut av den 22 december 2003 om provisorisk tillämpning av ett bilateralt avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter

Europeiska unionens officiella tidning nr L 345 , 31/12/2003 s. 0150 - 0150


Rådets beslut

av den 22 december 2003

om provisorisk tillämpning av ett bilateralt avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter

(2003/915/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300 första meningen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Kommissionen har för gemenskapens räkning förhandlat fram ett bilateralt avtal om förlängning med ett år av giltighetstiden för det gällande bilaterala avtalet och protokollen om handel med textilprodukter med Republiken Vitryssland och om anpassning av de kvantitativa begränsningarna för att ta hänsyn till de årliga ökningarna och utvidgningen av Europeiska unionen.

(2) Med förbehåll för att det senare ingås bör det bilaterala avtalet undertecknas på gemenskapens vägnar.

(3) Det bilaterala avtalet bör tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2004 i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för dess ingående slutförs och under förutsättning att även Republiken Vitryssland tillämpar avtalet provisoriskt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med förbehåll för att det senare ingås bemyndigas rådets ordförande att utse de personer som skall ha rätt att på Europeiska gemenskapens vägnar underteckna avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter paraferat i Bryssel den 1 april 1993, senast ändrat genom ett avtal genom skriftväxling som paraferades den 11 november 1999.

Artikel 2

Det bilaterala avtalet skall tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2004 i avvaktan på att det formellt ingås och under förutsättning att även Republiken Vitryssland(1) tillämpar det bilaterala avtalet provisoriskt.

Texten till det bilaterala avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 3

1. Om Republiken Vitryssland inte uppfyller sina skyldigheter enligt artikel 2.5 i det bilaterala avtalet kommer kvoten för 2004 att minskas till samma nivå som för 2003.

2. Beslutet att tillämpa punkt 1 skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 3030/93 av den 12 oktober 1993 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land(2).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Det får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2003.

På rådets vägnar

G. Alemanno

Ordförande

(1) Den dag från och med vilken den provisoriska tillämpningen skall börja gälla kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

(2) EGT L 275, 8.11.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 138/2003 (EGT L 23, 29.1.2003, s. 1).