31999D0258

1999/258/EG: Rådets beslut av den 30 mars 1999 om att anta ett protokoll om förlängning av den period under vilken medel som gjorts disponibla genom det fjärde protokollet om finansiellt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Cypern kan anslås

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 100 , 15/04/1999 s. 0025 - 0025


RÅDETS BESLUT

av den 30 mars 1999

om att anta ett protokoll om förlängning av den period under vilken medel som gjorts disponibla genom det fjärde protokollet om finansiellt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Cypern kan anslås

(1999/258/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 238 jämförd med artikel 228.2 andra meningen och artikel 228.3 andra stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets samtycke(1), och

av följande skäl:

Den period under vilken medel som gjorts disponibla genom det fjärde protokollet om finansiellt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Cypern(2), undertecknat den 30 oktober 1995 kan anslås löpte ut den 31 december 1998. Samtliga medel var inte anslagna vid den tidpunkten.

Behovet av ekonomiskt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Cypern är oförändrat.

Protokollet om förlängning till och med den 31 december 1999 av den period under vilken medel som gjorts disponibla genom det fjärde protokollet kan anslås bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet om förlängning av den period under vilken medel som gjorts disponibla genom det fjärde protokollet om finansiellt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Cypern kan anslås godkänns härmed.

Texten till protokollet fogas till detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall lämna det meddelande som avses i artikel 3 i protokollet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 mars 1999.

På rådets vägnar

K.-H. FUNKE

Ordförande

(1) Samtycke avgivet den 10 mars 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT)

(2) EGT L 278, 21.11.1995, s. 23.