52001PC0789(02)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning av bestämmelserna om de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar genomförandebefogenheter som ges i rättsakter som Europaparlamentet och rådet har antagit enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget /* KOM/2001/0789 slutlig - COD 2001/0314 */

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr 075 E , 26/03/2002 s. 0385 - 0424


Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om anpassning av bestämmelserna om de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar genomförandebefogenheter som ges i rättsakter som Europaparlamentet och rådet har antagit enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget

(framlagt av Komissionen)

MOTIVERING

Genom rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter [1] upphävdes beslut 87/373/EEG av den 13 juli 1987.

[1] EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

I rådets och kommissionens uttalande nr 2 till beslut 1999/468/EG fastslås att rådet och kommissionen är eniga om att bestämmelserna om de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter som anges i beslut 87/373/EEG bör anpassas till artiklarna 3, 4 och 5 i beslut 1999/468/EG.

Enligt uttalandet bör anpassningen ske automatiskt för förfarandena I, II a, II b, III a och III b. När det gäller skyddsåtgärder bör dock ändringar avgöras från fall till fall.

Denna förordning påverkar varken själva innehållet i de ändrade rättsakternas bestämmelser eller dessa rättsakters tillämpning.

Syftet med denna förordning är att anpassa rättsakter om inrättande av kommittéer samt rättsakter som hänvisar till dessa kommittéer. Den påverkar inte hur kommittéerna är beskaffade enligt den grundläggande rättsakten.

Förordningen är inte tillämplig på rättsakter som redan har anpassats genom att en rättsakt antagits om ändring av den grundläggande rättsakten.

Förordningen påverkar inte heller de förslag till rättsakter om ändring av grundläggande rättsakter som kommissionen har lagt fram sedan den 18 juli 1999, då rådets beslut 1999/468/EG trädde i kraft.

Förordningen skall tillämpas på de rättsakter som fortfarande var gällande när detta beslut trädde i kraft.

2001/0314 (COD)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om anpassning av bestämmelserna om de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar genomförandebefogenheter som ges i rättsakter som Europaparlamentet och rådet har antagit enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, 175, 179, 285 och 300.3 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag [2],

[2] EGT C...

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande [3],

[3] EGT C...

med beaktande av Regionkommitténs yttrande [4],

[4] EGT C...

i enlighet med det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget [5], och

[5] EGT C...

av följande skäl:

1) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter [6] har ersatt beslut 87/373/EEG [7].

[6] EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] EGT L 197, 18.7.1987, s. 33.

2) Enligt rådets och kommissionens uttalande [8] till rådets beslut 1999/468/EG bör bestämmelserna om de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter som anges i beslut 87/373/EEG anpassas till artiklarna 3, 4 och 5 i beslut 1999/468/EG.

[8] EGT C 203, 17.7.1999, s. 1.

3) I uttalandet anges hur anpassningen av kommittéförfarandena ska göras och att det sker automatiskt om anpassningen inte påverkar hur kommittéerna är beskaffade enligt den grundläggande rättsakten.

4) Tidsfristerna i de bestämmelser som ändras bör forsätta att gälla. När ingen exakt tidsfrist har föreskrivits för antagande av genomförandeåtgärder, bör tidsfristen fastställas till tre månader.

5) Följaktligen bör rättsaktsbestämmelser som föreskriver kommittéförfarande I enligt beslut 87/373/EEG ersättas av bestämmelser som hänvisar till det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG.

6) Rättsaktsbestämmelser som föreskriver kommittéförfarande II a och II b enligt beslut 87/373/EEG bör ersättas av bestämmelser som hänvisar till förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG.

7) Rättsaktsbestämmelser som föreskriver kommittéförfarande III a och III b enligt beslut 87/373/EEG bör ersättas av bestämmelser som hänvisar till det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

När det gäller det rådgivande förfarandet skall de rättsakter som anges i bilaga I ändras i enlighet med den bilagan.

Artikel 2

När det gäller förvaltningsförfarandet skall de rättsakter som anges i bilaga II ändras i enlighet med den bilagan.

Artikel 3

När det gäller det föreskrivande förfarandet skall de rättsakter som anges i bilaga III ändras i enlighet med den bilagan.

Artikel 4

Hänvisningarna till bestämmelserna i de rättsakter som anges i bilagorna skall anses som hänvisningar till dessa bestämmelser i den ändrade lydelse de får genom denna förordning.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den [...]

För Europaparlamentet På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA I

Det rådgivande förfarandet

Förteckning över ändrade rättsakter:

1. Rådets direktiv 88/378/EEG av den 3 maj 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet (EGT L 187, 16.7.1988, s. 1).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

(1) När en medlemsstat eller kommissionen anser att de harmoniserade standarder som avses i artikel 5.1 inte helt uppfyller de väsentliga säkerhetskrav som anges i artikel 3 skall kommissionen eller medlemsstaten i fråga ta upp detta med den ständiga kommitté som inrättats enligt direktiv 98/34/EG, nedan kallad "kommittén", och ange skälen för detta. När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas. Kommittén skall då utan dröjsmål avge ett yttrande. När kommissionen har tagit del av kommitténs yttrande skall den informera medlemsstaterna om huruvida det är nödvändigt att återkalla ifrågavarande standarder från den offentliggjorda information som avses i artikel 5.1.

(2) Kommissionen skall informera det berörda europeiska standardiseringsorganet och vid behov utfärda ett nytt standardiseringsmandat."

2. Rådets direktiv 89/336/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (EGT L 139, 23.5.1989, s. 19).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

(1) Om en medlemsstat eller kommissionen anser att de harmoniserade standarder som avses i artikel 7.1 a inte helt uppfyller de krav som avses i artikel 4 skall kommissionen eller medlemsstaten i fråga ta upp detta med den ständiga kommitté som inrättats enligt direktiv 98/34/EG, nedan kallad "kommittén", och ange skälen för detta. När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas. Kommittén skall då utan dröjsmål avge ett yttrande. När kommissionen har tagit del av kommitténs yttrande skall den informera medlemsstaterna om huruvida det är nödvändigt att helt eller delvis återkalla ifrågavarande standarder från den offentliggjorda information som avses i artikel 7.1 a.

(2) Efter mottagandet av texterna enligt artikel 7.2 skall kommissionen samråda med kommittén. Vid erhållande av kommitténs yttrande skall kommissionen underrätta medlemsstaterna så snart som möjligt om huruvida den nationella standarden i fråga skall anses motsvara antagandet om överensstämmelse. Om så är fallet, skall referenser härom publiceras nationellt. Om kommissionen eller en medlemsstat anser att en nationell standard inte längre uppfyller de villkor som krävs för att de skall kunna antas uppfylla skyddskraven enligt artikel 4 skall kommissionen samråda med kommittén, vilken skall avge sitt yttrande utan dröjsmål.

(3) Vid mottagandet av kommitténs yttrande skall kommissionen så snart som möjligt meddela medlemsstaterna om huruvida standarden i fråga skall fortsätta att anses uppfylla kraven för antagande om överensstämmelse. Om så inte är fallet, måste de helt eller delvis dras tillbaka från de i artikel 7.2 angivna publikationerna."

3. Rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning (EGT L 399, 30.12.1989, s. 18).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

(1) Om en medlemsstat eller kommissionen anser att de harmoniserade standarder som avses i artikel 5 inte helt uppfyller de tillämpliga grundkraven enligt artikel 3, skall kommissionen eller den berörda medlemsstaten hänskjuta frågan till den kommitté som inrättats enligt direktiv 98/34/EG (1) och ange skälen till det. När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas. Kommittén skall då utan dröjsmål avge ett yttrande. När kommissionen har tagit del av kommitténs yttrande skall den meddela medlemsstaterna om huruvida det är nödvändigt att återkalla ifrågavarande standarder från den offentliggjorda information som avses i artikel 5.

(2) Frågor som rör genomförandet och den praktiska tillämpningen av direktivet kan hänskjutas till den ständiga kommitté som inrättats enligt artikel 6.2 i direktiv 98/37/EG (2). Nedanstående förfarande skall då tillämpas. När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas."

4. Kommissionens direktiv 90/384/EEG av den 20 juni 1990 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande icke-automatiska vågar (EGT L 189, 20.07.1990, s. 1).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

(1) När en medlemsstat eller kommissionen anser att de harmoniserade standarder som avses i artikel 5.1 inte helt uppfyller de väsentliga säkerhetskrav som anges i artikel 3 skall kommissionen eller medlemsstaten i fråga ta upp detta med den ständiga kommitté som inrättats enligt direktiv 98/34/EG, nedan kallad "kommittén", och ange skälen för detta. Kommittén skall utan dröjsmål avge ett yttrande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas. När kommissionen har tagit del av kommitténs yttrande skall den informera medlemsstaterna om huruvida det är nödvändigt att återkalla ifrågavarande standarder från den offentliggjorda information som avses i artikel 5.2."

5. Rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation (EGT L 189, 20.7.1990, s. 17).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

(1) Om en medlemsstat eller kommissionen anser att de harmoniserade standarderna enligt artikel 5 inte helt uppfyller de väsentliga kraven enligt artikel 3, skall kommissionen eller medlemsstaten i fråga ta upp detta med den ständiga kommitté som inrättats enligt direktiv 98/34/EG, och ange skälen för detta. När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas. Kommittén skall utan dröjsmål avge ett yttrande. När kommissionen har tagit del av kommitténs yttrande skall den meddela medlemsstaterna vilka åtgärder som behöver vidtas när det gäller standarderna och den offentliggjorda information som avses i artikel 5.

(2) En ständig kommitté inträttas härmed, nedan kallad "kommittén". Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning. Frågor som rör genomförandet och den praktiska tillämpningen av detta direktiv kan tas upp med den ständiga kommittén. När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas."

6. Rådets direktiv 90/396/EEG av den 29 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (EGT L 196, 26.7.1990, s. 15).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

(1) När en medlemsstat eller kommissionen anser att de standarder som avses i artikel 5.1 inte helt uppfyller de väsentliga säkerhetskrav som avses i artikel 3 skall kommissionen eller medlemsstaten i fråga ta upp detta med den ständiga kommitté som inrättats enligt direktiv 98/34/EG, nedan kallad "kommittén", och ange skälen för detta. Kommittén skall då utan dröjsmål avge ett yttrande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Mot bakgrund av kommitténs yttrande skall kommissionen meddela medlemsstaterna om huruvida det är nödvändigt att återkalla ifrågavarande standarder från de publikationer som avses i artikel 5.1. 4. Efter mottagandet av texterna enligt artikel 5.2 skall kommissionen samråda med kommittén. När kommissionen mottagit kommitténs yttrande skall den inom en månad meddela medlemsstaterna huruvida ifrågavarande nationella standarder skall anses uppfylla kraven. Om så är fallet skall medlemsstaterna publicera dessa standarders referensnummer. Kommissionen skall också publicera dessa i Europeiska gemenskapernas officiella tidning."

7. Rådets direktiv 90/377/EEG av den 29 juni 1990 om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare (EGT L 185, 17.7.1990, s. 16).

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

(1) Vid sådan ändring som avses i artikel 6 skall kommissionen biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas."

8. Rådets förordning (EEG) nr 3880/91 av den 17 december 1991 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (EGT L 365, 31.12.1991, s. 1).

Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

(1) Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande. Ärenden hänskjuts till kommittén på ordförandens initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

(2) När hänvisning görs till förfarandet i denna artikel skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas."

9. Rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen (EGT L 240, 24.8.1992, s. 8).

Artikel 11 skall ersättas med följande:

"Artikel 11

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

(2) Kommittén skall ge kommissionen råd om tillämpningen av artiklarna 9 och 10. 3. Dessutom kan kommissionen inhämta kommitténs råd om alla andra frågor angående tillämpningen av denna förordning. 4. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning. 5. När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas."

10. Rådets direktiv 93/15/EEG av den 5 april 1993 om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (EGT L 121, 15.5.1993, s. 20).

Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

(1) Om en medlemsstat eller kommissionen anser att de harmoniserade standarder som avses i artikel 4 inte helt uppfyller de krav som avses i artikel 3 skall kommissionen eller medlemsstaten hänskjuta ärendet till den ständiga kommitté som inrättats genom direktiv 98/34/EG och ange skälen för detta. Kommittén skall utan dröjsmål avge ett yttrande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas. Mot bakgrund av kommitténs yttrande skall kommissionen informera medlemsstaterna om de åtgärder som skall vidtas beträffande standarder och offentliggörande av dessa enligt artikel 4."

11. Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (EGT L 169, 12.7.1993, s. 1).

Artikel 6.2 skall ersättas med följande:

"2. När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas."

12. Rådets beslut 93/704/EG av den 30 november 1993 om upprättandet av en gemenskapsdatabas för trafikolyckor (EGT L 329, 30.12.1993, s. 63).

Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

(1) När hänvisning sker till förfarandet i denna artikel, skall kommissionen biträdas av Kommittén för ett statistiskt program, som upprättats genom beslut 89/382/EEG, Euratom.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas."

13. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG av den 23 mars 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (EGT L 100, 19.4.1994, s. 1).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

(1) När en medlemsstat eller kommissionen anser att de harmoniserade standarder som avses i artikel 5.2 inte helt uppfyller de relevanta grundläggande krav som avses i artikel 3, skall kommissionen eller medlemsstaten hänskjuta ärendet till den ständiga kommitté som inrättats enligt direktiv 98/34/EG och ange skälen för detta. Den ständiga kommittén skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning. Kommittén skall utan dröjsmål avge ett yttrande. När kommissionen har tagit del av kommitténs yttrande skall den informera medlemsstaterna om huruvida det är nödvändigt att återkalla ifrågavarande standarder från den offentliggjorda information som avses i artikel 5.2.

(2) Kommissionen får, enligt det förfarande som fastställs i punkt 3, vidta alla lämpliga åtgärder i syfte att säkerställa att detta direktiv praktiskt tillämpas på ett enhetligt sätt.

(3) När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(4) Den ständiga kommittén får pröva alla frågor som rör tillämpningen av detta direktiv som tas upp av ordföranden antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat."

14. Europaparlamentets och rådets beslut 3092/94/EG av den 7 december 1994 om införande av ett gemenskapssystem för information om olyckor i hemmet och på fritiden (EGT L 131, 21.12.1994, s. 1).

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

(1) Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats enligt artikel 10.1 i direktiv 92/59/EEG.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Kommittén kan på begäran av kommissionen eller av en medlemsstat behandla varje fråga som är knuten till tillämpningen av detta beslut."

15. Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/EG av 29 jun 1995 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hissar (EGT L 213, 7.9.1995, s. 1).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

(1) När en medlemsstat eller kommissionen anser att de harmoniserade standarder som avses i artikel 5.2 inte helt uppfyller de relevanta grundläggande krav som avses i artikel 3, skall kommissionen eller medlemsstaten ta upp detta med den ständiga kommitté som inrättats enligt direktiv 98/34/EG och ange skälen för detta. Den ständiga kommittén skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning. När kommissionen har tagit del av kommitténs yttrande skall den meddela medlemsstaterna om huruvida det är nödvändigt att återkalla ifrågavarande standarder från den offentliggjorda information som avses i artikel 5.2.

(2) Kommissionen får, enligt det förfarande som fastställs i punkt 3, vidta alla lämpliga åtgärder i syfte att säkerställa att detta direktiv praktiskt tillämpas på ett enhetligt sätt.

(3) När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(4) Den ständiga kommittén får pröva alla frågor som rör tillämpningen av detta direktiv som tas upp av ordföranden antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat."

16. Rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen

Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) Kommittén skall bistå kommissionen med råd om tillämpningen av artikel 9.

(3) Dessutom kan kommittén rådfrågas av kommissionen beträffande samtliga frågor som rör tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv.

(4) Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

(5) När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas."

17. Rådets direktiv 96/75/EG av den 19 november 1996 om system för befraktning och prissättning inom området nationella och internationella transporter av varor på inre vattenvägar inom gemenskapen (EGT L 304, 27.11.1996, s. 12).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

(1) Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats genom direktiv 91/672/EEG.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas."

18. Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av den 29 maj 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar (EGT L 181, 9.7.1997, s. 1).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

Om en medlemsstat eller kommissionen anser att de standarder som anges i artikel 5.2 inte helt uppfyller de väsentliga krav som anges i artikel 3, skall den berörda medlemsstaten eller kommissionen hänskjuta ärendet till den ständiga kommitté som inrättats genom artikel 5 i direktiv 98/34/EG, och ange sina skäl. När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas. Kommittén skall utan dröjsmål avge ett yttrande. När kommissionen tagit del av kommitténs yttrande skall den meddela medlemsstaterna om huruvida de berörda standarderna skall dras tillbaka från de offentliggöranden som avses i artikel 5.2."

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

(1) Kommissionen får vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra följande bestämmelser. Om en medlemsstat med hänvisning till allvarliga säkerhetsskäl anser

- att en tryckbärande anordning eller en grupp av tryckbärande anordningar som faller under artikel 3.3 bör hänföras till bestämmelserna i artikel 3.1, eller

- att ett aggregat eller en grupp av aggregat som faller under artikel 3.3 bör hänföras till bestämmelserna i artikel 3.2, eller

- att en tryckbärande anordning eller en grupp av tryckbärande anordningar bör klassificeras i en annan kategori med avvikelse från bestämmelserna i bilaga II, skall den framlägga en vederbörligen berättigad begäran till kommissionen och uppmana den att vidta nödvändiga åtgärder. Dessa åtgärder skall beslutas enligt det förfarande som anges i punkt 3 i denna artikel.

(2) Kommissionen skall biträdas av en ständig kommitté, nedan kallad "kommittén", som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

(3) Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder i enlighet med punkt 1. När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(4) Kommittén får också behandla varje annan fråga som rör genomförandet och den praktiska tillämpningen av detta direktiv och som tas upp av dess ordförande, antingen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat."

19. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (EGT L 331, 7.12.1998, s. 1).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

(1) Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 5 i direktiv 98/34/EG.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas."

20. Europaparlamentets och rådets beslut nr 283/1999/EG av den 25 januari 1999 om inrättande av en allmän ram för gemenskapens verksamheter till förmån för konsumenterna (EGT L 34, 9.2.1999, s. 1).

Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

(1) När kommissionen fastställer urvalskriterierna för de verksamheter och projekt som avses i artikel 2 b och 2 c samt när den väljer ut dessa verksamheter och projekt, skall den biträdas av en rådgivande kommitté. Denna kommitté skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Därutöver skall kommissionen i början av varje år till kommittén lämna information om de verksamheter som finansieras enligt artikel 2 a."

21. Europaparlamentets och rådets beslut nr 372/1999/EG av den 8 februari 1999 om att anta ett åtgärdsprogram för gemenskapen avseende förebyggande av personskador inom ramen för insatserna på folkhälsans område (1999-2003) (EGT L 46, 20.2.1999, s. 1).

Artikel 5.3 skall ersättas med följande:

"3. Kommissionen kan dessutom samråda med kommittén i alla andra frågor som rör genomförandet av detta program. När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas."

22. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (EGT L 91, 7.4.1999, s. 10).

Artikel 14 skall ersättas med följande:

"Artikel 14

(1) Kommittén skall rådfrågas i frågor som omfattas av artiklarna 5, 6.2, 7.4, 9.4 och punkt 5 i bilaga VII.

(2) Kommissionen skall med jämna mellanrum rådfråga kommittén om de övervakningsuppgifter som rör tillämpningen av detta direktiv och, om det är lämpligt, utfärda riktlinjer i denna fråga.

(3) När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas. Kommissionen skall fatta beslut inom en månad från det att den mottagit kommitténs yttrande.

(4) Kommissionen skall regelbundet samråda med företrädare för konsumenterna, tillverkarna och dem som tillhandahåller telenät. Den skall regelbundet informera kommittén om resultatet av sådana samråd."

23. Rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (EGT L 85, 23.3.1999, s. 1):

Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

(1) Kommissionen skall biträdas av en rådgivande kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas."

24. Rådets beslut nr 1999/382/EG av den 26 april 1999 om att upprätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning "Leonardo da Vinci" (EGT L 146, 11.6.1999, s. 33).

Artikel 7.5 skall ersättas med följande:

"5. Kommissionens företrädare skall samråda med kommittén om andra lämpliga frågor när det gäller genomförandet av detta program. När så sker skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas."

25. Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen och om ändring av direktiv 93/12/EEG (EGT L 121, 11.5.1999, s. 13).

Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

(1) Kommissionen skall biträdas av en rådgivande kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas."

26. Europaparlamentets och rådets beslut nr 1295/1999/EG av den 29 april 1999 om att anta ett åtgärdsprogram för gemenskapen avseende sällsynta sjukdomar inom ramen för åtgärderna på folkhälsoområdet (1999-2003) (EGT L 155, 22.6.1999, s. 1).

Artikel 5.3 skall ersättas med följande:

"3. Kommissionen kan dessutom samråda med kommittén i alla andra frågor som rör genomförandet av detta program. När hänvisning sker till denna punkt skall det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas."

BILAGA II

Förvaltningsförfarandet

Förteckning över ändrade rättsakter:

1. Rådets förordning (EEG) nr 571/88 av den 29 februari 1988 om uppläggningen av gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket åren 1988-1997 (EGT L 56, 2.3.1988, s. 1).

Artikel 15 skall ersättas med följande:

"Artikel 15

(1) Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

(2) När hänvisning görs till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i rådets beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till en månad."

2. Rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom av den 13 februari 1989 om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser (EGT L 49, 21.2.1989, s. 26).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

(2) När hänvisning görs till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i rådets beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

3. Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker (EGT L 160, 12.6.1989, s. 1).

Artiklarna 13 och 14 ändras enligt följande:

"Artikel 13

Kommissionen skall biträdas av en kommitté för genomförande av bestämmelserna om spritdrycker, nedan kallad "kommittén", som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Artikel 14

(1) När hänvisning sker till förfarandet i denna artikel, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till en månad."

4. Rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor (EGT L 151, 15.6.1990, s. 1).

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

(1) Härmed inrättas en kommitté för insynskydd i statistik, nedan kallad "kommittén", bestående av företrädare för alla medlemsstater och med en företrädare för kommissionen som ordförande (chefen för EG:s statistikkontor eller någon denne utser).

(2) Kommissionens företrädare skall för kommittén framlägga ett förslag till sådana åtgärder som avses i artikel 4.3 och artikel 5.3. Förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG skall tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader.

(4) Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

5. Rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (EGT L 293, 24.10.1990, s. 1).

Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

(1) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(2) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

6. Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (EGT L 149, 14.6.1991, s. 1).

Artiklarna 12 och 13 ändras enligt följande:

"Artikel 12

En genomförandekommitté för de drycker som omfattas av denna förordning, nedan kallad "kommittén", skall inrättas. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Artikel 13

(1) När hänvisning sker till förfarandet i denna artikel, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till en månad."

7. Rådets förordning (EEG) nr 3330/91 av den 7 november 1991 om statistik över varuhandel medlemsstater emellan (EGT L 316, 16.11.1991, s. 1).

Artikel 30 skall ersättas med följande:

"Artikel 30

(1) De bestämmelser som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning skall antas enligt det förfarande som fastställs i punkterna 2 och 3.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till högst en månad."

8. Rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen (EGT L 374, 31.12.1991, s. 1).

Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

(1) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(2) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

9. Rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön (EGT L 377, 31.12.1991, s. 48).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till en månad."

10. Rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG (EGT L 209, 24.7.1992, s. 25).

Artikel 15 skall ersättas med följande:

"Artikel 15

(1) Förteckningarna över utbildning och praktik i bilaga C och D kan ändras om en berörd medlemsstat lämnar en väl underbyggd begäran om det till kommissionen. Alla behövliga upplysningar och särskilt texten till de bestämmelser i den nationella lagstiftning som berörs skall åtfölja en sådan begäran. Den medlemsstat som framför begäran skall också underrätta övriga medlemsstater.

(2) Kommissionen skall granska den ifrågavarande utbildningen och den motsvarande utbildning som krävs i andra medlemsstater. Den skall i synnerhet undersöka om utbildningslinjen ger en yrkesutbildnings- och praktiknivå som är jämförlig med den postgymnasiala utbildning som avses i artikel 1 a första stycket andra strecksatsen punkt i, och liknande nivå av ansvar och verksamhet.

(3) Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(4) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(5) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till två månader.

(6) Kommissionen skall meddela den berörda medlemsstaten beslutet och skall när så är lämpligt offentliggöra den ändrade förteckningen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

(7) Ändringar i förteckningarna över utbildning och praktik i bilaga C och D som görs enligt ovanstående är omedelbart tillämpliga från och med det datum som kommissionen fastställer."

11. Rådets direktiv 92/109/EEG av den 14 december 1992 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid illegal tillverkning av narkotiska preparat och psykotropa ämnen (EGT L 370, 19.12.1992, s. 76).

Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

(1) Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 10 i förordning (EEG) nr 3677/90. Kommittén skall behandla varje ärende i fråga om tillämpningen av detta direktiv som ordföranden väckt, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader.

(4) Det förfarande som fastställs i punkt 2 skall särskilt följas vid: a) fastställande, i tillämpliga fall, av villkor som gäller dokumentationen och märkningen av blandningar och beredningar av ämnen av kategori 2 i bilaga 1 enligt bestämmelserna i artikel 2, b) ändring av bilagorna till detta direktiv i de fall då listorna i bilagan till FN-konventionen ändras, c) ändring av de gränsvärden som anges i bilaga 2."

12. Rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen (EGT L 76, 30.3.1993, s. 1).

Artikel 7.2 och 7.3 skall ersättas med följande:

"2. När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas. 3. Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

13. Rådets direktiv 93/15/EEG av den 5 april 1993 om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (EGT L 121, 15.5.1993, s. 20).

Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande. Kommittén skall granska alla frågor om tillämpningen av detta direktiv som väcks av ordföranden antingen på dennes eget initiativ eller på begäran från en företrädare för en medlemsstat.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader.

(4) Det förfarande som föreskrivs i punkt 2 skall särskilt följas för att ta hänsyn till framtida ändringar av Förenta nationernas rekommendationer."

14. Rådets direktiv 93/16/EEG av den 5 april 1993 om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis (EGT L 165, 7.7.1993, s. 1).

Artikel 44a.3 skall ersättas med följande:

"3 . När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas. Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till två månader."

15. Rådets förordning (EEG) nr 2186/93 av den 22 juli 1993 om samordning inom gemenskapen vid utarbetandet av företagsregister för statistiska ändamål (EGT L 196, 5.8.1993, s. 1).

Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

(1) Kommissionen skall biträdas av den statistikprogramkommitté som inrättats genom beslut 89/382/EEG, Euratom, och som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

16. Rådets förordning (EEG) nr 3696/93 av den 29 oktober 1993 om den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren (CPA) inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT L 342, 31.12.1993, s. 1).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

(1) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(2) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

17. Rådets förordning (EG) nr 1172/95 av den 22 maj 1995 om statistik avseende gemenskapens och dess medlemsstaters varuhandel med icke-medlemsstater (EGT L 118, 25.5.1995, s. 10).

Artikel 21 skall ersättas med följande:

"Artikel 21

(1) När hänvisning görs till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i rådets beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(2) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till en månad."

18. Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 381, 23.11.1995, s. 31).

Artikel 31 skall ersättas med följande:

"Artikel 31

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

19. Rådets direktiv 95/57/EG av den 23 november 1995 om insamling av statistisk information rörande turism (EGT L 291, 6.12.1995, s. 32).

Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

(1) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(2) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

20. Rådets direktiv 95/64/EG av den 8 december 1995 om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss (EGT L 320, 30.12.1995, s. 25).

Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

(1) Kommissionen skall biträdas av den statistikprogramkommitté som inrättats genom beslut 89/382/EEG, Euratom, och som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

21. Rådets förordning (EG) nr 788/96 av den 22 april 1996 om medlemsstaternas inlämning av statistik över vattenbruksproduktion (EGT L 108, 1.5.1996, s. 1).

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

(1) Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i rådets beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till två månader."

22. Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd (EGT L 163, 2.7.1996, s. 1).

Artikel 17.2 och 17.3 skall ersättas med följande:

"2. När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas. 3. Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till en månad."

23. Rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den 27 juni 1996 om principerna för och förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen (EGT L 166, 5.7.1996, s. 1).

Artikel 27 skall ersättas med följande:

"Artikel 27

(1) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(2) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till två månader."

24. Rådets förordning (EG) nr 322/97 av 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik (EGT L 52, 22.2.1997, s. 1).

Artikel 20.2 och 20.3 skall ersättas med följande:

"2. När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas. 3. Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

25. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).

Artikel 28.1 och 28.2 skall ersättas med följande:

"1. Kommissionen skall biträdas av en ständig kommitté för biocidprodukter (den ständiga kommittén), som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande. Kommittén skall skall själv fastställa sin arbetsordning.

2. När det gäller frågor som hänskjuts till den ständiga kommittén enligt artiklarna 4, 11.3, 15, 17, 18, 19, 27.1 b, 29 och 33 samt utarbetandet av de särskilda uppgifter för varje produkttyp som avses i bilaga V och som skall hämtas från bilagorna III A och III B samt, i förekommande fall, från bilagorna IV A och IV B, skall förvaltningsförfarandet i i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

3. Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

26. Rådets förordning (EG) nr 1172/98 av den 25 maj 1998 om statistikrapportering om varutransporter på väg (EGT L 163, 6.6.1998, s. 1).

Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

(1) Kommissionen skall biträdas av kommittén för det statistiska programmet som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

27. Rådets förordning (EG) nr 1658/98 av den 17 juli 1998 om samfinansiering med europeiska icke-statliga organisationer (NGO) på utvecklingens område av åtgärder på områden av intresse för utvecklingsländerna (EGT L 213, 30.7.1998, s. 1).

Artiklarna 9 och 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

(1) När hänvisning sker till förfarandet i denna artikel, skall kommissionen biträdas av den kommitté som inrättas genom artikel 8.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas. 3. Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till en månad.

Artikel 10

(1) När det hänvisas till förfarandet i denna artikel, skall kommissionen biträdas av den kommitté som inrättas genom artikel 8.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till högst en månad."

28. Rådets förordning (EG) nr 1659/98 av den 17 juli 1998 om decentraliserat samarbete (EGT L 213, 30.7.1998, s. 6).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

(1) Kommissionen skall biträdas av den behöriga geografiska kommittén för utvecklingssamarbete.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till en månad."

29. Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på drickvatten (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32).

Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas. 3. Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

30. Rådets förordning (EG) nr 2836/98 av den 22 december 1998 om genusfrågornas integrering med utvecklingssamarbetet (EGT L 354, 30.12.1998, s. 5).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

(1) Kommissionen skall biträdas av den kommitté som, för det aktuella geografiska området, är behörig i utvecklingsfrågor.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till en månad."

31. Europaparlamentets och rådets beslut nr 372/1999/EG av den 8 februari 1999 om att anta ett åtgärdsprogram för gemenskapen avseende förebyggande av personskador inom ramen för insatserna på folkhälsans område (1999-2003) (EGT L 46, 20.2.1999, s. 1).

Artikel 5.2 skall ersättas med följande:

" 2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén förslag till åtgärder avseende

a) kommitténs arbetsordning,

b) ett årligt arbetsprogram i vilket prioriterade åtgärder anges,

c) de villkor, förfaranden samt specifikationer avseende innehåll och finansiering som krävs för att säkerställa genomförandet av det gemenskapssystem som framgår av del A i bilagan, inbegripet sådana som gäller deltagande av de länder som avses i artikel 6.2,

d) villkor, kriterier och förfaranden för urval och finansiering av projekt för att genomföra den särskilda insats som framgår av del B i bilagan, inbegripet sådana som innebär samarbete med behöriga internationella organisationer på folkhälsans område och deltagande av de länder som avses i artikel 6.2,

e) uppföljning och utvärdering,

f) villkor för samordning med de program och initiativ som har ett direkt samband med uppnåendet av målet för det här programmet,

g) villkor för samarbete med de institutioner och organisationer som avses i artikel 2.2.

När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till två månader."

32. Rådets beslut nr 1999/382/EG av den 26 april 1999 om att upprätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning "Leonardo da Vinci" (EGT L 146, 11.6.1999, s. 33).

Artikel 7.3 och 7.4 skall ersättas med följande:

"3. När det gäller frågorna i punkt 2 skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

4. Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till två månader."

33. Rådets beslut 1999/297/EG av den 26 april 1999 om att upprätta en gemensam infrastruktur för statistisk information om industri och marknader inom audiovisuella och närliggande sektorer (EGT L 117, 5.5.1999, s. 39).

Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

(1) Kommissionen skall biträdas av kommittén för det statistiska programmet, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

34. Europaparlamentets och rådets beslut nr 1295/1999/EG av den 29 april 1999 om att anta ett åtgärdsprogram för gemenskapen avseende sällsynta sjukdomar inom ramen för åtgärderna på folkhälsoområdet (1999-2003) (EGT L 155, 22.6.1999, s. 1).

Artikel 5.2 skall ersättas med följande:

"2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén förslag till åtgärder avseende a) kommitténs arbetsordning,

b) ett årligt arbetsprogram i vilket prioriterade åtgärder anges,

c) arrangemang, kriterier och förfaranden för urval och finansiering av projekt inom ramen för programmet, inbegripet sådana som innebär samarbete med internationella organisationer som är behöriga på folkhälsoområdet och deltagande av de länder som avses i artikel 6.2,

d) utvärderingsförfarandet,

e) former för spridning och överföring av resultat,

f) villkor för samordning med de program och initiativ som har ett direkt samband med uppnåendet av målet för det här programmet,

g) villkor för samarbete med de institutioner och organisationer som avses i artikel 2.2.

När hänvisning sker till denna punkt skall förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till två månader."

BILAGA III

Det föreskrivande förfarandet

Förteckning över ändrade rättsakter:

1. Rådets direktiv 75/442/EEG av 15 juli 1975 om avfall (EGT L 194, 25.7.1975, s. 47).

Artikel 18 skall ersättas med följande:

"Artikel 18

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

2. Rådets förordning (EEG) nr 357/79 av den 5 februari 1979 om statistiska undersökningar av vinodlingsområden (EGT L 54, 5.3.1979, s. 124).

Artikel 8 skall ersättas av följande:

"Artikel 8

(1) Kommissionen skall biträdas av Ständiga komittén för jordbruksstatistik, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

3. Rådets första direktiv 79/267/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva direkt livförsäkringsrörelse (EGT L 63, 13.3.1979, s. 1).

Artikel 32b.6 skall ersättas med följande:

"6. Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande. När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas. Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas i varje rättsakt som rådet antar enligt denna punkt, men den får aldrig överstiga tre månader."

4. Rådets direktiv 79/279/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av villkoren för upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs (EGT L 66, 16.3.1979, s. 21).

Artikel 21 skall ersättas med följande:

"Artikel 21

(1) När ett lägsta belopp för det förväntade börsvärdet, som är fastställt i I.2 första stycket i lista A, skall anpassas till den ekonomiska situationens krav, skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 i det beslutet skall iakttas.

(2) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

5. Rådets direktiv 85/591/EEG av den 20 december 1985 om införande av provtagnings- och analysmetoder vid kontroll av livsmedel inom gemenskapen (EGT L 372, 31.12.1985, s. 50).

Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

(1) När förfarandet i denna artikel skall tillämpas skall ordföranden för Ständiga livsmedelskommittén, som inrättats genom rådets beslut 69/414/EEG (1) (nedan kallad "kommittén"), hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

6. Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (EGT L 370, 31.12.1985, s. 8).

Artikel 18 skall ersättas med följande:

"Artikel 18

(1) När hänvisning sker till förfarandet i denna artikel skall kommissionen biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

7. Rådets direktiv 88/320/EEG av den 9 juni 1988 om tillsyn och kontroll avseende god laboratoriesed (GLP) (EGT L 145, 11.6.1988, s. 35).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

(1) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(2) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

8. Rådets direktiv 88/344/EEG av den 13 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser (EGT L 157, 24.6.1988, s. 28).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

(1) När hänvisning sker till förfarandet i denna artikel, skall ärendet hänskjutas till Ständiga livsmedelskommittén av kommitténs ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

9. Rådets direktiv 88/388/EEG av den 22 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aromer för användning i livsmedel och om ursprungsmaterial vid framställning av sådana aromer (EGT L 184, 15.7.1988, s. 61).

Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

(1) När hänvisning sker till förfarandet i denna artikel, skall Ständiga livsmedelskommitténs ordförande hänskjuta frågan till denna kommitté, antingen på eget initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

10. Rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter (EGT L 40, 11.2.1989, s. 12).

Artikel 20 skall ersättas med följande:

"Artikel 20

(1) På begäran av sin ordförande eller en medlemsstat kan den kommitté som avses i artikel 19 undersöka alla frågor som uppkommer i samband med genomförandet och den praktiska tillämpningen av detta direktiv.

(2) Enligt det förfarande som anges i punkterna 3 och 4 skall de bestämmelser som är nödvändiga antas för

a) att fastställa klasser för krav, i den mån de inte redan tas upp i tillämpningsdokumenten och för bestyrkande av överensstämmelse i uppdrag rörande standarder enligt artikel 7.1 eller riktlinjer för europeiska tekniska godkännanden enligt artikel 11.1,

b) att ge uppdrag för att upprätta tillämpningsdokument enligt artikel 12.1 och beslut om tillämpningsdokument enligt artikel 12.3, och för

c) att erkänna nationella tekniska specifikationer enligt artikel 4.3.

(3) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(4) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

11. Rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel (EGT L 40, 11.2.1989, s. 27).

Artikel 11 skall ersättas med följande:

"Artikel 11

(1) När hänvisning sker till förfarandet i denna artikel, skall Ständiga livsmedelskommitténs ordförande hänskjuta frågan till denna kommitté, antingen på eget initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

12. Rådets direktiv 89/108/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om djupfrysta livsmedel (EGT L 40, 11.2.1989, s. 34).

Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

(1) När hänvisning sker till förfarandet i denna artikel, skall Ständiga livsmedelskommitténs ordförande hänskjuta frågan till denna kommitté, antingen på eget initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

13. Rådets direktiv 89/109/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EGT L 40, 11.2.1989, s. 38).

Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

(1) När hänvisning sker till förfarandet i denna artikel skall Ständiga livsmedelskommitténs ordförande hänskjuta frågan till denna kommitté, antingen på eget initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

14. Rådets direktiv 89/398/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel (EGT L 186, 30.6.1989, s. 27).

Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

(1) När hänvisning sker till förfarandet i denna artikel skall ärendet hänskjutas till Ständiga livsmedelskommittén, nedan kallad "kommittén", genom dess ordförande, antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

15. Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker (EGT L 160, 12.6.1989, s. 1).

Artikel 15 skall ersättas av följande:

"Artikel 15

(1) När hänvisning sker till förfarandet i denna artikel skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

16. Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6 1989, s.1.).

Artikel 17 skall ersättas med följande:

"Artikel 17

(1) När rent tekniska justeringar av de särdirektiv som föreskrivs i artikel 16.1 görs för att ta hänsyn till antagandet av direktiv om teknisk harmonisering och standardisering, och/eller den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön, skall kommissionen biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

17. Rådets förordning (EEG) nr 837/90 av den 26 mars 1990 om medlemsstaternas statistiska rapportering om spannmålsproduktion (EGT L 88, 3.4.1990, s. 1).

Artikel 11 skall ersättas med följande:

"Artikel 11

(1) Kommissionen skall biträdas av Ständiga komittén för jordbruksstatistik, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

18. Rådets direktiv 90/219/EEG av den 23 april 1990 om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (EGT L 117, 8.5.1990, s. 1).

Artikel 21 skall ersättas med följande:

"Artikel 21

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

19. Rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (EGT L 117, 8.5.1990, s. 15).

Artikel 21 skall ersättas med följande:

"Artikel 21

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader.

(4) Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning."

20. Rådets direktiv 90/496/EEG av den 24 september 1990 om näringsvärdesdeklaration för livsmedel (EGT L 276, 6.10.1990, s. 40).

Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

(1) När hänvisning sker till förfarandet i denna artikel skall ordföranden för Ständiga livsmedelskommittén, som inrättats genom rådets beslut 69/414/EEG (2) (nedan kallad "kommittén"), hänskjuta ärendet till denna kommitté, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

21. Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT L 135, 30.05.1991, s. 40).

Artikel 18 skall ersättas med följande:

"Artikel 18

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

22. Rådets förordning (EEG) nr 1382/91 av den 21 maj 1991 om rapportering av landade fiskeriprodukter i medlemsstaterna (EGT L 133, 28.5.1991, s. 1).

Artikel 6 skall ersättas av följande:

"Artikel 6

(1) Kommissionen skall biträdas av Ständiga komittén för jordbruksstatistik, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

23. Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (EGT L 149, 14.6.1991, s. 1).

Artikel 14 skall ersättas med följande:

"Artikel 14

(1) När hänvisning sker till förfarandet i denna artikel skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

24. Rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort (EGT L 237, 24.8.1991, s. 1).

Artikel 7b skall ersättas med följande:

"Artikel 7b

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté, Körkortskommittén, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) 3. Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

25. Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EGT L 375, 31.12.1991, s. 1).

Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

26. Rådets direktiv 91/672/EEG av den 16 december 1991 om det ömsesidiga erkännandet av båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägar (EGT L 373, 31.12.1991, s. 29).

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

(1) Vid tillämpningen av artikel 4 skall kommissionen biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

27. Rådets direktiv 91/675/EEG av den 19 december 1991 om inrättande av en försäkringskommitté (EGT L 374, 31.12.1991, s. 32).

Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

(1) Om rådet, i de rättsakter som det antar inom området direkt skadeförsäkring och direkt livförsäkring, ger kommissionen befogenhet att genomföra de bestämmelser som rådet beslutar, skall förfarandet i punkt 2 tillämpas.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

28. Rådets förordning (EEG) nr 3925/91 av den 19 december 1991 om avskaffande av de kontroller och formaliteter som gäller för handbagage och incheckat bagage som tillhör personer som reser med flyg inom gemenskapen, samt för bagage som tillhör personer som reser med fartyg inom gemenskapen (EGT L 374, 31.12.1991, s. 4).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

(1) De bestämmelser som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning skall antas enligt det förfarande som fastställs i punkterna 2 och 3.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

29. Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg (EGT L 113, 30.4.1992, s. 19).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

(1) Med beaktande av den rent tekniska anpassningen av bilagorna till detta direktiv med hänsyn till teknisk utveckling eller ändringar i internationella regelverk och nya rön inom detta område skall kommissionen biträdas av en kommitté. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare från kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

30. Rådets direktiv 92/32/EEG av den 30 april 1992 om ändring för sjunde gången i rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT L 154, 5.6.1992, s. 1).

Artikel 29 skall ersättas med följande:

"Artikel 29

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader, utom i det fall som avses i artikel 31.2 då tiden skall fastställas till sex veckor."

31. Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

Artikel 21 skall ersättas med följande:

"Artikel 21

(1) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(2) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

32. Rådets direktiv 92/59/EEG av den 29 juni 1992 om allmän produktsäkerhet (EGT L 228, 11.8.1992, s. 24).

Artikel 11 skall ersättas med följande:

"Artikel 11

(1) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(2) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till femton dagar.

(3) En åtgärd som antas med detta förfarande skall gälla under högst tre månader. Giltighetstiden får förlängas med samma förfarande.

(4) Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att genomföra de beslut som fattats enligt detta förfarande inom tio dagar.

(5) De behöriga myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för genomförandet av de åtgärder som beslutats enligt detta förfarande skall inom en månad ge de berörda parterna möjlighet att inkomma med synpunkter och underrätta kommissionen om dessa."

33. Rådets direktiv 92/75/EEG av den 22 september 1992 om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser (EGT L 297, 13.10.1992, s. 16).

Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

(1) För att vidta de åtgärder som avses i detta direktiv, särskilt artikel 9 i detta, skall kommissionen biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

34. Rådets beslut 92/578/EEG av den 30 november 1992 om ingående av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz om godstransport på väg och järnväg (EGT L 373, 21.12.1992, s. 26).

Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till fyra veckor."

35. Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (EGT L 37, 13.2.1993, s. 1).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

(1) Kommissionen skall biträdas av Ständiga livsmedelskommittén (nedan kallad "kommittén"), som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

36. Rådets direktiv 93/5/EEG av den 25 februari 1993 om hjälp till kommissionen och samarbete från medlemsstaternas sida vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor (EGT L 52, 4.3.1993, s. 18).

Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

(1) Kommissionen skall biträdas av Ständiga livsmedelskommittén, som inrättats genom beslut 69/414/EEG (5), nedan kallad 'kommittén`.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

37. Rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (EGT L 84, 5.4.1993, s.1).

Artikel 15 skall ersättas med följande:

"Artikel 15

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.63 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till två månader."

38. Rådets förordning (EEG) nr 959/93 av den 5 april 1993 om medlemsstaternas statistiska rapportering om andra grödor än spannmål (EGT L 98, 24.4.1993, s. 1).

Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

(1) Kommissionen skall biträdas av Ständiga komittén för jordbruksstatistik, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

39. Rådets direktiv 93/23/EEG av den 1 juni 1993 om statistiska undersökningar av grisproduktionen (EGT L 149, 23.6.1993, s. 1).

Artikel 17 skall ersättas av följande:

"Artikel 17

(1) Kommissionen skall biträdas av Ständiga komittén för jordbruksstatistik, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

40. Rådets direktiv 93/24/EEG av den 1 juni 1993 om genomförande av statistiska undersökningar om produktion av nötkreatur (EGT L 149, 21.6.1993, s. 5).

Artikel 17 skall ersättas av följande:

"Artikel 17

(1) Kommissionen skall biträdas av Ständiga komittén för jordbruksstatistik, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

41. Rådets direktiv 93/25/EEG av den 1 juni 1993 om statistiska undersökningar av får- och getbesättningar (EGT L 149, 21.6.1993, s. 10).

Artikel 20 skall ersättas av följande:

"Artikel 20

(1) Kommissionen skall biträdas av Ständiga komittén för jordbruksstatistik, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

42. Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (EGT L 169, 12.7.1993, s. 1).

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

(1) Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 6.2 i direktiv 90/385/EEG.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader.

(4) Kommittén får behandla varje fråga som gäller genomförandet av detta direktiv."

43. Rådets direktiv 93/43/EEG av den 14 juni 1993 om livsmedelshygien (EGT L 175, 19.7.1993, s. 1).

Artikel 14 skall ersättas med följande:

"Artikel 14

(1) Kommissionen skall biträdas av Ständiga livsmedelskommittén (nedan kallad "kommittén").

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

44. 93/389/EEG: Rådets beslut av den 24 juni 1993 om en övervakningsmekanism för utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser i gemenskapen (EGT L 167, 9.7.1993, s. 31).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

45. Rådets förordning (EEG) nr 2018/93 av den 30 juni 1993 om rapportering av statistikuppgifter om medlemsstaternas fångster och fiskeriaktiviteter i Nordatlantens västra del (EGT L 186, 28.7.1993, s. 1).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

(1) Kommissionen skall biträdas av Ständiga komittén för jordbruksstatistik, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

46. Rådets direktiv 93/65/EEG av den 19 juli 1993 om definition och användning av kompatibla tekniska specifikationer vid upphandling av utrustning och system för ledning av lufttrafiken (EGT L 187, 29.7.1993, s. 52).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

47. Rådets direktiv 93/77/EEG av den 21 september 1993 om fruktsaft och vissa liknande produkter (EGT L 244, 30.9.1993, s. 23).

Artikel 15 skall ersättas med följande:

"Artikel 15

(1) Kommissionen skall biträdas av Ständiga livsmedelskommittén (nedan kallad "kommittén"). Ordföranden skall utan dröjsmål hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

48. Rådets direktiv 93/99/EEG av den 29 oktober 1993 om ytterligare åtgärder för offentlig kontroll av livsmedel (EGT L 290, 24.11.1993, s. 14).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

(1) När hänvisning sker till förafarandet i denna artikel skall kommissionen biträdas av Ständiga livsmedelskommittén, som inrättats genom beslut 69/414/EEG (8), nedan kallad "kommittén".

(2) Ordföranden hänskjuter ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

(3) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(4) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

49. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/36/EG av den 30 juni 1994 om färgämnen för användning i livsmedel (EGT L 237, 10.9.1994, s. 13).

Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

(1) När förfarandet i denna artikel skall tillämpas skall kommissionen biträdas av Ständiga livsmedelskommittén, som inrättats genom beslut 69/414/EEG (1), nedan kallad "kommittén".

(2) Ordföranden skall hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

(3) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(4) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

50. Rådets förordning (EG) nr 1734/94 av den 11 juli 1994 om ekonomiskt och tekniskt samarbete med de ockuperade områdena (EGT L 182, 16.7.1994, s. 4).

Artikel 20.2 och 20.3 skall ersättas med följande:

"2. När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas. Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

51. Rådets direktiv 94/67/EG av 16 december 1994 om förbränning av avfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 34).

Artikel 16 skall ersättas med följande:

"Artikel 16

(1) Kommissionen skall biträdas av en föreskrivande kommitté, nedan kallad "kommittén".

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det förekrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader.

(4) Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning."

52. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10).

Artikel 21 skall ersättas med följande:

"Artikel 21

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

53. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer (EGT L 365, 31.12.1994, s. 24).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

54. Rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex (EGT L 257, 27.10.1995, s. 1).

Artikel 14 skall ersättas med följande:

"Artikel 14

(1) Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad "kommittén", som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

55. Rådets förordning (EG) nr 2597/95 av den 23 oktober 1995 om avlämnande av statistikuppgifter över nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i vissa områden, andra än dem i Nordatlanten (EGT L 270, 13.11.1995, s. 1).

Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

(1) Kommissionen skall biträdas av Ständiga komittén för jordbruksstatistik, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

56. Rådets förordning (EG) nr 213/96 av den 29 januari 1996 om tillämpningen av finansieringsinstrument "EC Investmente Partners" för länderna i Latinamerika, Asien, Medelhavsområdet och Sydafrika (EGT L 28, 6.2.1996, s. 2).

Artikel 9.4 skall ersättas med följande:

"4. När det gäller de frågor som avses i punkt 3 skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas. Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till en månad."

57. Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter (EGT L 78, 28.3.1996, s. 27).

Artikel 7 skall ersättas av följande:

"Artikel 7

(1) Kommissionen skall biträdas av Ständiga komittén för jordbruksstatistik, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

58. Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd (EGT L 163, 2.7.1996, s. 1).

Artikel 17.1 och 17.2 skall ersättas med följande:

"1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas. Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till en månad."

59. Rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (EGT L 235, 17.9.1996, s. 6).

Artikel 21 skall ersättas med följande:

"Artikel 21

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader.

(4) Kommittén får behandla alla frågor som rör driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg.

(5) Kommittén kan vid behov tillsätta arbetsgrupper som skall bistå kommittén med att fullgöra dess uppgifter, särskilt för att säkerställa samordningen mellan de anmälda organen.

(6) Kommittén skall tillsättas när detta direktiv träder i kraft."

60. Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (EGT L 257, 10.10.1996, s. 26).

Artikel 19 skall ersättas med följande:

"Artikel 19

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

61. Rådets direktiv 96/62/EG av den 27 september 1996 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten (EGT L 296, 21.11.1996, s. 55).

Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

(1) Ändringar som är nödvändiga för att anpassa de kriterier och metoder som avses i artikel 4.2 till framsteg som görs på det vetenskapliga och tekniska området, regler för överlämnandet av information i enlighet med artikel 11 och andra åligganden som anges närmare i bestämmelserna i artikel 4.3 skall fastställas enligt förfarandet i punkt 2 i denna artikel. Anpassningarna skall inte leda till att gränsvärdena eller tröskelvärdena direkt eller indirekt ändras.

(2) Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande. När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

62. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den 28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel (EGT L 299, 23.11.1996, s. 1).

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

(1) Kommissionen skall biträdas av Ständiga livsmedelskommittén (nedan kallad "kommittén").

(2) Ordföranden skall hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

(3) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(4) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

Artikel 8 skall upphöra att gälla.

63. Rådets förordning (EG) nr 2258/96 av den 22 november 1996 om återanpassnings- och återuppbyggnadsprojekt till förmån för utvecklingsländer (EGT L 306, 28.11.1996, s. 1).

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

(1) Kommissionen skall biträdas av den behöriga geografiska kommittén.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till en månad."

64. Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (EGT L 10, 14.1.1997, s. 13).

Artikel 22 skall ersättas med följande:

"Artikel 22

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

65. Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (EGT L 61, 3.3.1997, s. 1).

Artikel 18 skall ersättas med följande:

"Artikel 18

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader. När det gäller de uppgifter som anges i artikel 19.1 och 19.2 skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits."

66. Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG av den 16 december 1996 om vissa metoder för kvantitativ analys av binära textilfiberblandningar (EGT L 32, 3.2.1997, s. 1).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

(1) När förfarandet i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

67. Rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (EGT L 46, 17.2.1997, s.1).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté för anpassning till den tekniska utvecklingen av direktivet om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, nedan kallad "kommittén", som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

(3) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(4) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

68. Rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 av den 20 december 1996 om statistik rörande företagsstrukturer (EGT L 14, 17.1.1997, s. 7).

Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

(1) Kommissionen skall biträdas av den kommitté för statistikprogrammet som inrättades genom beslut 89/382/EEG, Euratom, och som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

69. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1).

Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

(1) När förfarandet i denna artikel skall tillämpas skall kommissionen biträdas av Ständiga livsmedelskommittén, nedan kallad "kommittén".

(2) Ordföranden skall hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

(3) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas. Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

70. Rådets förordning (EG) nr 322/97 av 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik (EGT L 52, 22.2.1997, s. 1).

Artikel 19 skall ersättas med följande:

"Artikel 19

(1) I det fall som hänvisas till i artikel 3.2 b skall kommissionen biträdas av Kommittén för det statistiska programmet. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

71. Rådets förordning (EG) nr 550/97 av den 24 mars 1997 om åtgärder mot hiv/aids i utvecklingsländerna (EGT L 85, 27.3.1997, s.1).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

(1) Kommissionen skall biträdas av den geografiska kommittén för utvecklingssamarbete.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

72. Europaparlamentets och rådets beslut nr 1336/97/EG av den 17 juni 1997 om en serie riktlinjer för transeuropeiska telenät (EGT L 183, 11.7.1997, s.12).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

(1) Kommissionen skall ansvara för genomförandet av detta beslut.

(2) När det gäller de fall som anges i artikel 9.1 skall kommissionen biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(3) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(4) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

73. Rådets förordning (EG) nr 1484/97 av den 22 juli 1997 om stöd till befolkningspolitik och befolkningsprogram i utvecklingsländer (EGT L 202, 30.07.1997, s. 1).

Artikel 11 skall ersättas med följande:

"Artikel 11

(1) Kommissionen skall biträdas av den geografiska kommittén för utvecklingssamarbete.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader.

(4) En gång om året skall utbyte av åsikter äga rum på grundval av en framställning från kommissionens företrädare om de allmänna riktlinjerna för de åtgärder som skall vidtas under det kommande året inom ramen för ett gemensamt möte mellan de kommittéer som avses i punkt 1."

74. Rådets förordning (EG) nr 2046/97 av den 13 oktober 1997 om samarbete mellan nordliga och sydliga länder i kampen mot narkotika och narkotikamissbruk (EGT L 287, 21.10.1997, s.1).

Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

(1) Kommissionen skall biträdas av den behöriga geografiska kommittén för utvecklingssamarbete.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader.

(4) En gång om året skall en diskussion hållas på grundval av en framställning av kommissionens företrädare om de allmänna riktlinjerna för de åtgärder som skall vidtas under det kommande året inom de kommittéer som avses i punkt 1."

75. Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (EGT L 15, 21.1.1998, s. 14).

Artikel 21 skall ersättas med följande:

"Artikel 21

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

76. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).

Artikel 28.3 och 28.4 skall ersättas med följande:

3. Frågor som hänskjuts till den ständiga kommittén enligt artiklarna 10, 11.4, 16, 27.1 a, 27.2 och 32 skall behandlas enligt det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

4. Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

77. Rådets förordning (EG) nr 448/98 av den 16 februari 1998 om komplettering och ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 om fördelning av indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM) inom ramen för det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet (ENS) (EGT L 58, 27.2.1998, s. 1).

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

(1) Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad "kommittén", som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

78. Rådets förordning (EG) nr 1165/98 av den 19 maj 1998 om konjunkturstatistik (EGT L 162, 5.6.1998, s. 1).

Artikel 18 skall ersättas med följande:

"Artikel 18

(1) Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad "kommittén", som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

79. Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG av den 24 september 1998 om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i gemenskapen (EGT L 268, 3.10.1998, s. 1).

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

(1) Vid genomförandet av detta beslut skall kommissionen biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

80. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG (EGT L 350, 28.12.1998, s. 58).

Artikel 11 skall ersättas med följande:

"Artikel 11

(1) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(2) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

81. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (EGT L 331, 7.12.1998, s. 1).

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

(1) Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 6.2 i direktiv 90/385/EEG och som består av företrädare för medlemsstaterna och har en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader.

(4) Den kommitté som avses i punkt 1 får behandla varje fråga som gäller genomförandet av detta direktiv."

82. Rådets förordning (EG) nr 2836/98 av den 22 december 1998 om genusfrågornas integrering med utvecklingssamarbetet (EGT L 354, 30.12.1998, s. 5).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

(1) Kommissionen skall biträdas av den kommitté som, för det aktuella geografiska området, är behörig i utvecklingsfrågor.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till en månad."

83. Europaparlamentets och rådets beslut nr 276/1999/EG av den 25 januari 1999 om antagande av en flerårig handlingsplan på gemenskapsnivå för att främja en säkrare användning av Internet genom att bekämpa olagligt och skadligt innehåll på globala nät (EGT L 33, 6.2.1999, s. 1).

Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

84. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG av den 22 februari 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning (EGT L 66, 13.3.1999, s. 16).

Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

(1) När det förfarande som anges i denna artikel skall användas skall kommissionen biträdas av Ständiga livsmedelskommittén (nedan kallad "kommittén"), som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande. Ordföranden skall hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

85. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG av den 22 februari 1999 om kaffe- och cikoriaextrakt (EGT L 66, 13.3.1999, s. 26).

Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

(1) Kommissionen skall biträdas av Ständiga livsmedelskommittén (nedan kallad "kommittén"), som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

86. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (EGT L 91, 7.4.1999, s. 10).

Artikel 15 skall ersättas med följande:

"Artikel 15

(1) Utan hinder av bestämmelserna i artikel 14 skall följande förfarande tillämpas på frågor som omfattas av artikel 3.3 och 4.1.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

87. Rådets förordning (EG) nr 530/1999 av den 9 mars 1999 om strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnader (EGT L 63, 12.3.1999, s. 6).

Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

(1) Kommissionen skall biträdas av kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad "kommittén", som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

88. Rådets förordning (EG) nr 856/1999 av den 22 april 1999 om att inrätta en särskild ram för bistånd till traditionella AVS-bananleverantörer (EGT L 108, 27.4.1999, s. 2).

Artiklarna 6 och 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

(1) Kommissionen skall biträdas av den geografiskt bestämda kommittén för utveckling, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till en månad.

Artikel 8

(1) Kommissionen skall biträdas av den geografiskt bestämda kommittén för utveckling, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

89. Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999, s. 1).

Artikel 17 skall ersättas med följande:

"Artikel 17

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

90. Rådets förordning (EG) nr 975/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av åtgärder för utvecklingssamarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EGT L 120, 8.5.1999, s. 1).

Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté, nedan kallad kommittén för mänskliga rättigheter och demokrati. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

91. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (EGT L 200, 30.7.1999, s. 1).

Artikel 20 skall ersättas med följande:

"Artikel 20

(1) De ändringar som är nödvändiga för att anpassa detta direktivs bilagor till den tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 29.4 a i direktiv 67/548/EEG.

(2) Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(3) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(4) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."

92. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/94/EG av den 13 december 1999 om tillgång till konsumentinformation om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar (EGT L 12, 18.1.2000, s. 16).

Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

(1) Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

(2) När hänvisning sker till denna punkt skall det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG tillämpas, varvid bestämmelserna i artikel 7 och artikel 8 i det beslutet skall iakttas.

(3) Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till tre månader."