European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

C-serien


C/2024/2333

2.4.2024

Talan väckt den 19 februari 2024 – Lantmännen och Lantmännen Biorefineries mot kommissionen

(Mål T-93/24)

(C/2024/2333)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Lantmännen ek för (Stockholm, Sverige) och Lantmännen Biorefineries (Norrköping, Sverige) (ombud: advokaterna R. Bachour, A. Van Cauwelaert, S. Perván Lindeborg och M. Nicolin)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

helt eller delvis ogiltigförklara beslutet i ärende AT.40054 – Ethanol Benchmarks – C(2023) 8320 slutlig, som antogs av kommissionen den 7 december 2023 och riktades till Lantmännen ek för och Lantmännen Biorefineries AB, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet de kostnader som uppkommer för eventuella intervenienter.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena två grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen har åsidosatt principen om oskuldspresumtion i förhållande till sökandena genom att anta kommissionens beslut av den 10 december 2021, C(2021) 8913 (nedan kallat förlikningsbeslutet), och genom att hänvisa till sökandena i det beslutet.

2.

Andra grunden: Kommissionen har åsidosatt sökandenas rätt till god förvaltning, inbegripet rätten till opartiskhet och rätten till försvar, genom att inte säkerställa att alla rimliga tvivel kunde undanröjas beträffande kommissionens opartiskhet vid prövningen av sökandenas ärende efter antagandet av förlikningsbeslutet.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2333/oj

ISSN 1977-1061 (electronic edition)