European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

Serien C


C/2023/1432

18.12.2023

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanien) den 12 juli 2023 – LM mot Omnitel Comunicaciones SL m.fl.

(Mål C-441/23, Omnitel Comunicaciones m.fl.)

(C/2023/1432)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parter i det nationella målet

Klagande: LM

Motparter: Omnitel Comunicaciones SL, Microsoft Ibérica SRL, Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), Indi Marketers SL, Leadmarket SL, Fiscalía

Tolkningsfrågor

A)

Är direktiv 2008/104/EG (1) tillämpligt på ett företag som ställer en arbetstagare till förfogande för ett annat företag, även om det förstnämnda företaget enligt nationell lagstiftning inte erkänns som bemanningsföretag eftersom det inte har något administrativt tillstånd som sådant?

B)

Om direktiv 2008/104/EG är tillämpligt på företag som ställer arbetstagare till förfogande utan att i nationell rätt vara erkända som bemanningsföretag, ska arbetstagaren i en sådan situation som den som beskrivs ovan anses vara en arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktiv 2008/104/EG? Ska företaget Leadmarket S. L. anses vara ett bemanningsföretag, i den mening som avses i artikel 3.1 b i samma direktiv, och företaget Microsoft Ibérica anses vara ett kundföretag, i den mening som avses i artikel 3.1 d i samma direktiv? Kan, närmare bestämt, företaget Leadmarket S. L. anses ha bibehållit kontroll och ledning över arbetet (vilket således utesluter att arbetstagaren ställs till förfogande), av det skälet att ledaren för företaget erhåller en månatlig verksamhetsrapport från arbetstagaren och även undertecknar arbetstagarens ledighet, semester och schema, trots att arbetstagarens dagliga arbete bestått i att bistå Microsofts kunder, och lösa problem genom att ofta kontakta ansvariga vid Microsoft och arbeta från sin bostad med en dator som Microsoft tillhandahållit henne och genom att en gång i veckan bege sig till Microsofts arbetsplats?

C)

Om direktiv 2008/104/EG är tillämpligt och om arbetstagaren ställs till förfogande: Ska arbetstagarens lön, på grund av tillämpningen av artikel 5.1 i direktiv 2008/104/EG, åtminstone vara densamma som om hon hade anställts direkt av Microsoft Ibérica S.L.?

D)

Är vid sådana omständigheter som i detta fall arbetstagarens rätt att återgå till sitt arbete eller ett likvärdigt arbete efter moderskapsledighet enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (2) tillämplig? Ska återgången till arbetet, trots att avtalet mellan Microsoft Ibérica S. L. och Leadmarket S. L. har upphört att gälla, och det inte finns något likvärdigt arbete vid Leadmarket S.L., ske hos Microsoft Ibérica S. L.?

E)

Om direktiv 2008/104/EG är tillämpligt på grund av att det rör sig om ett ställande till förfogande av arbetstagare: Ska den spanska lagstiftningen, enligt vilken uppsägning av gravida arbetstagare och ammande arbetstagare är ogiltig, till följd av tillämpningen av artikel 5.1 i direktiv 2008/104/EG, leda till att bemanningsföretaget och kundföretaget förklaras vara solidariskt ansvariga för de följder som föreskrivs i lagen vid ogiltig uppsägning, nämligen att arbetstagaren ska få tillbaka sin tjänst och erhålla den lön som varit innestående från uppsägningen till dess att hon kommit tillbaka till arbetet samt medföra en skyldighet att betala ut skadestånd på grund av att uppsägningen var rättsstridig?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (EUT L 327, 2008, s. 9).

(2)   EUT L 204, 2006, s. 23.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1432/oj

ISSN 1977-1061 (electronic edition)