European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

Serien C


C/2023/1021

17.11.2023

Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.11352 - SVP / APCOA)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(C/2023/1021)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 10 november 2023 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Strategic Value Partners LLC (SVP, Förenta staterna).

APCOA Parking Holdings GmbH (APCOA, Tyskland) kontrollerat av Centerbridge Partners, L.P. (Centerbridge, Förenta staterna).

SVP kommer att förvärva ensam kontroll, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, över hela APCOA.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

SVP: investmentbolag verksamt främst i Europa och Förenta staterna, med inriktning på förvaltning av hedgefondinstrument och blandfonder för riskkapital som investerar i offentliga och privata riskkapitalmarknader, skuldmarknader och andra alternativa investeringsmarknader.

APCOA: paneuropeiskt företag som tillhandahåller förvaltningstjänster för parkeringar, konsult- och indrivningstjänster för parkeringar samt taxi- eller pendelbusslösningar.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om förenklad behandling av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.11352 - SVP / APCOA

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post eller per post. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Post:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)   EUT C 160, 5.5.2023, s. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1021/oj

ISSN 1977-1061 (electronic edition)