European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

Serien C


C/2023/149

19.10.2023

MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV

Epso/AD/411/23 – Handläggare (AD 7) inom följande områden:

1. Inspektörer med ansvar för kärnämneskontroll

2. Handläggare på området kärnenergi

(C/2023/149)

Sista ansökningsdag: den 21 november 2023 kl. 12.00 (centraleuropeisk tid)

INNEHÅLL

1.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 2

2.

VILKA ARBETSUPPGIFTER KAN JAG FÅ? 2

3.

KAN JAG SÖKA? 2

3.1

Allmänna krav 2

3.2

Särskilda krav – språk 2

3.3

Särskilda krav – utbildning och yrkeserfarenhet 3

4.

HUR GÅR UTTAGNINGSPROVET TILL? 5

4.1

Översikt över uttagningsförfarandena 5

4.2

Språk som används i uttagningsprovet 5

4.3

Etapper i uttagningsprovet 7

5.

LIKA MÖJLIGHETER OCH SKÄLIG ANPASSNING 8

6.

INFORMATION OM ANSTÄLLNINGSORT VID ANSTÄLLNING I LUXEMBURG OCH OM FÖRFLYTTNINGAR 9

BILAGA I

– Allmänna bestämmelser 10

BILAGA II

– Typiska arbetsuppgifter 17

BILAGA III

– Exempel på utbildningar som uppfyller minimikraven 19

1.   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) anordnar ett allmänt uttagningsprov på grundval av meriter och prov för att upprätta listor med godkända sökande för rekrytering av personal till Europeiska unionens institutioner och byråer som handläggare (lönegrad AD 7).

Notera att de flesta av de tjänster som ska tillsättas efter detta uttagningsprov är baserade i Luxemburg (se avsnitt 6). Ett antal tjänster kommer också att vara baserade vid gemensamma forskningscentrumets (JRC) anläggningar.

Den rättsligt bindande ramen för detta uttagningsförfarande utgörs av det här meddelandet om uttagningsprov och dess bilagor, inklusive de allmänna bestämmelserna i bilaga I.

Antal godkända sökande som förs upp på reservlistorna:

Område 1

Inspektörer med ansvar för kärnämneskontroll

130

Område 2

Handläggare på området kärnenergi

68

Detta meddelande om uttagningsprov omfattar två områden. Du kan bara söka till ett av dem. Du måste välja område när du gör din ansökan och du kan inte ändra ditt val när du har validerat ansökningsformuläret.

Epso strävar efter att i möjligaste mån använda ett könsneutralt och inkluderande språk. Eventuella hänvisningar till en person av ett visst kön ska tolkas könsneutralt.

2.   VILKA ARBETSUPPGIFTER KAN JAG FÅ?

Godkända sökande som anställs kommer att ha följande huvudsakliga arbetsuppgifter:

Område 1: uppgifter i samband med inspektioner av kärnämneskontroll, forskning och projektledning.

Område 2: uppgifter i samband med lagstiftning, administration, forskning, rådgivning och tillsyn.

Läs mer om typiska arbetsuppgifter i bilaga II.

Dessa arbetsuppgifter kan innebära många tjänsteresor och tillträde till de kärntekniska anläggningarnas kontrollerade områden. På grund av de känsliga och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som hanteras kan godkända sökande ombes inneha eller i ett senare stadium kunna erhålla ett giltigt intyg om personalsäkerhetsgodkännande. För att kunna rekryteras till vissa tjänster kan godkända sökande därför behöva genomgå det förfarande för säkerhetsprövning som genomförs av den nationella behöriga myndigheten i det medlemsland där de är medborgare. Vi råder dig därför att bekanta dig med hur det går till innan du ansöker till uttagningsprovet.

3.   KAN JAG SÖKA?

Sista ansökningsdagen måste du uppfylla alla nedan angivna allmänna och särskilda behörighetskrav.

3.1   Allmänna krav

Du ska

1.

åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter i ett av Europeiska unionens medlemsländer,

2.

ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande nationell värnpliktslagstiftning,

3.

uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

3.2   Särskilda krav – språk

Du måste behärska minst två av de 24 officiella EU-språken – läs mer i avsnitt 4.2.1.

3.3   Särskilda krav – utbildning och yrkeserfarenhet

I bilaga III finns exempel på sådana utbildningar som uppfyller minimikraven.

3.3.1   Område 1 – Inspektörer med ansvar för kärnämneskontroll

a)

För att komma i fråga för område 1 måste du uppfylla de krav som anges i någon av följande punkter:

i)

Du måste ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, styrkt med en examen inom kärnfysik, kärnkemi, nuklearmedicin, strålskydd, strålningsbiologi, fysik, kemi, materialkunskap eller ingenjörsvetenskap, och därefter minst sju års relevant yrkeserfarenhet.

ii)

Du måste ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, styrkt med en examen inom något av de områden som anges i punkt 3.3.1 a i, och därefter minst sex års relevant yrkeserfarenhet.

Det akademiska krav som avses i den här punkten anses också vara uppfyllt om du har en högre examen (masterexamen eller motsvarande) inom något av de områden som anges i punkt 3.3.1 a i, oavsett området för din tidigare utbildning.

iii)

Du måste ha en doktorsexamen eller motsvarande examen inom något av de områden som anges i punkt 3.3.1 a i och minst två års relevant yrkeserfarenhet.

Genom undantag från punkt 2.2.1 a i de allmänna bestämmelserna (bilaga I) får den yrkeserfarenhet som avses i denna punkt beaktas om du har förvärvat den efter att ha uppfyllt utbildningskravet i punkt 3.3.1 a i.

Genom undantag från punkt 2.2.2 f i de allmänna bestämmelserna (bilaga I) kan doktorandstudier enligt denna punkt inte räknas som yrkeserfarenhet.

iv)

Du måste ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, styrkt med en examen inom ett annat område än de som anges i punkt 3.3.1 a i, och därefter minst nio års relevant yrkeserfarenhet.

b)

Den yrkeserfarenhet som avses i punkt 3.3.1 a i–iv anses som relevant om den uppfyller både kriterium A och kriterium B nedan:

A.

Du har förvärvat yrkeserfarenheten inom ett eller flera av följande områden:

i)

Kärnteknik och/eller annan energiteknik.

ii)

Kärnbränslecykeln och/eller icke-spridning.

iii)

Kärnämneskontroll och/eller nukleär forensik.

iv)

Inneslutning och övervakning på det nukleära och/eller icke-nukleära området.

v)

Data om kärnämneskontroll och relaterad it.

vi)

Kärnfysik och joniserande strålning, inbegripet mätmetoder.

vii)

Redovisning och/eller kontroll av kärnämne.

viii)

Kärnsäkerhet.

ix)

Nukleärt fysiskt skydd.

x)

Kärnbränslecykeln och forskningsindustrin.

xi)

Forskning och utveckling (FoU) inom SMR-reaktorer (små modulära reaktorer).

xii)

Avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av kärnavfall.

xiii)

Kärnfusionsteknik.

xiv)

FoU inom kärnbränslecykeln, kärnteknik och kärnmaterial.

xv)

Ledning av kärnkraftsprojekt.

B.

Din yrkeserfarenhet ska vara kopplad till ett eller flera av följande områden:

i)

Inspektioner av kärnämneskontroll, revisionsinspektioner, teknik, konstruktion, idrifttagning, drift, avveckling och kvalitetskontroll.

ii)

FoU-verksamhet och FoU-projekt.

iii)

Samordning, förhandling, representation och sambandsarbete.

iv)

Ledarskap och beslutsfattande i komplexa frågor och/eller i oförutsedda och snabbt föränderliga situationer.

v)

Utveckling eller samordning av projekt (t.ex. utformning av nya reaktorer, nytt kärnbränsle).

vi)

Utförande av en statlig funktion i förhållande till Euratom, t.ex. deltagande i licensiering, kontrollmyndighetsuppgifter eller tekniskt stöd.

3.3.2   Område 2 – Handläggare på området kärnenergi

a)

För att komma i fråga för område 2 måste du uppfylla de krav som anges i någon av följande punkter:

i)

Du måste ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, styrkt med examensbevis, och därefter minst sju års relevant yrkeserfarenhet.

ii)

Du måste ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, styrkt med examensbevis, och därefter minst sex års relevant yrkeserfarenhet.

iii)

Du måste ha en doktorsexamen eller motsvarande i kärnvetenskap eller kärnteknik, kemi, kemiteknik, materialkunskap, geologi, geokemi eller fysik, och minst två års relevant yrkeserfarenhet.

Genom undantag från punkt 2.2.1 a i de allmänna bestämmelserna (bilaga I) får den yrkeserfarenhet som avses i denna punkt beaktas om du har förvärvat den efter att ha uppfyllt utbildningskravet i punkt 3.3.2 a i.

Genom undantag från punkt 2.2.2 f i de allmänna bestämmelserna (bilaga I) kan doktorandstudier enligt denna punkt inte räknas som yrkeserfarenhet.

b)

Den yrkeserfarenhet som avses i punkt 3.3.2 a i–iii anses som relevant om den uppfyller både kriterium A och kriterium B:

A.

Du har förvärvat yrkeserfarenheten inom ett eller flera av följande områden:

i)

Kärnenergi.

ii)

Strålningsskydd.

iii)

Kärnsäkerhet.

iv)

Medicinska och andra icke-kärnkraftsrelaterade tillämpningar av strålningsteknik.

v)

Övervakning av radioaktivitet.

vi)

Kärnteknik.

vii)

Kärnmaterial.

viii)

Kärnbränslecykeln.

ix)

Avfallshantering och avveckling.

x)

Ekonomisk analys med anknytning till kärnenergi och/eller icke-kärnkraftsrelaterade tillämpningar.

xi)

Rättsliga frågor som rör kärnenergi, icke-kärnkraftsrelaterade tillämpningar och/eller strålskydd.

xii)

Fusionsteknik, experimentella anläggningar (utformning, konstruktion och drift), fusionskraftverk (utformning, konstruktion och drift).

B.

Din yrkeserfarenhet ska vara kopplad till ett eller flera av följande områden:

i)

Utarbetande av politik och lagstiftning (bl.a. genomförande av förberedande analyser och samråd).

ii)

Genomförande, övervakning och utvärdering av befintlig politik och lagstiftning.

iii)

Samordning, förhandling, representation och sambandsarbete.

iv)

Genomförande av politiska/strategiska, rättsliga, ekonomiska eller vetenskapliga analyser samt rådgivning. Detta inbegriper kontakter med experter/kommittéer samt omsättning av vetenskapliga och tekniska analyser i relevanta strategiska, rättsliga och/eller operativa åtgärder.

v)

Annat rättsligt arbete än det som anges ovan.

vi)

Operativ verksamhet inom strålskydd, kärnsäkerhet, kärnbränslecykeln och andra icke-kärnkraftsrelaterade tillämpningar av strålningsteknik.

vii)

Krisberedskap och krishantering.

viii)

Projektledning och/eller kontraktsförvaltning.

ix)

Vetenskaplig forskning, inbegripet experimentell forskning och/eller vetenskaplig modellering, styrkt genom publikationer i fackgranskade tidskrifter.

4.   HUR GÅR UTTAGNINGSPROVET TILL?

4.1   Översikt över uttagningsförfarandena

Detta uttagningsprov kommer att anordnas i följande etapper:

ansökan (se avsnitt 4.3.1).

prov: prov i slutledningsförmåga, ett prov med flervalsfrågor inom det område som du valt (områdesrelaterat prov med flervalsfrågor) och en caseövning (se avsnitt 4.3.2).

poängsättning av caseövningen och kontroll av behörighet (se avsnitt 4.3.3).

upprättande av reservlistor (se avsnitt 4.3.4).

4.2   Språk som används i uttagningsprovet

4.2.1   Språkkrav

Enligt tjänsteföreskrifterna (1) får tjänstemän tillsättas endast om de har fördjupade kunskaper i ett EU-språk och sådana tillfredsställande kunskaper i ett annat EU-språk som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna.

För detta uttagningsprov måste du ha fördjupade kunskaper (minst nivå C1) i minst ett av de 24 officiella EU-språken och tillfredsställande kunskaper (minst nivå B2) i ett annat officiellt EU-språk.

Du måste uppfylla dessa miniminivåer för varje språklig förmåga (tal, skrift, läsförståelse och hörförståelse) som anges i ansökningsformuläret. Dessa förmågor återspeglar den gemensamma europeiska referensramen för språk (2).

Mot bakgrund av de tjänstebehov som ligger till grund för detta meddelande om uttagningsprov fastställs språkkraven enligt följande:

a)

Område 1:

språk 1: vilket som helst av de 24 officiella EU-språken.

språk 2: engelska eller franska.

b)

Område 2:

språk 1: vilket som helst av de 24 officiella EU-språken.

språk 2: engelska.

Språk 1 och språk 2 måste vara olika språk.

Dessa språkkrav tar hänsyn till de särskilda uppgifterna för personal vid Europeiska kommissionen, som planerar att rekrytera det största antalet godkända sökande, främst till generaldirektoratet för energi (GD Energi) och gemensamma forskningscentrumet (JRC).

Personal som arbetar inom område 1 använder främst engelska och franska. Mer än en tredjedel av de årliga inspektionerna görs vid kärntekniska anläggningar i Frankrike, huvudsakligen på franska. De inspektionerna sysselsätter 50 % av de personalresurser som avsätts för inspektioner. Inspektionerna i andra EU-länder utförs huvudsakligen på engelska. Korrekt användning av terminologin på områdena kärnämneskontroll, nukleärt fysiskt skydd och nukleär övervakning samt ändamålsenlig och effektiv kommunikation är oumbärlig i denna mycket känsliga miljö.

Personal som arbetar på område 2 använder främst engelska för de arbetsuppgifter som nämns i bilaga II. Engelska är dessutom huvudspråket vid internationellt samarbete på kärnenergiområdet. Personal som arbetar på detta område använder främst engelska för att utveckla EU:s politik och lagstiftning, stödja ett korrekt införlivande och genomförande av relevant lagstiftning, företräda Euratom i internationella organisationer, delta i förhandlingar, genomföra studier, förmedla forskningsresultat till forskare, beslutsfattare och allmänheten osv.

I detta sammanhang används engelska eller franska (när det gäller område 1) respektive engelska (när det gäller område 2) för intern kommunikation och möten, för utarbetande av rapporter, briefingar och tal samt för kurser.

Utan åtminstone tillfredsställande kunskaper i språk 2 skulle sökande som godkänns i detta uttagningsprov därför inte kunna börja arbeta direkt efter rekryteringen.

Språkkraven för det här uttagningsprov avgör också vilka språk proven genomförs på (se avsnitt 4.2.2).

4.2.2   Språk för ansökan och prov

I de olika etapperna i uttagningsprovet kommer språken att användas enligt följande:

Etapp i uttagningsprovet

Prov

Språk

Ansökan

Vilket som helst av de 24 officiella EU-språken

Prov

Prov i slutledningsförmåga

Språk 1

Områdesrelaterat prov med flervalsfrågor

Språk 2

Case

Vilket som helst av de 24 officiella EU-språken

Du måste ange vilket språk du vill göra proven på i ansökningsformuläret och du kan inte ändra ditt val när du har validerat ansökan.

Ansökningsblanketten kan fyllas i på vilket som helst av de 24 officiella EU-språken. Epso ser dock gärna att sökande oavsett område fyller i ansökan på engelska, så att översättning inte krävs. Att ha alla ansökningar tillgängliga på engelska – det språk som alla medlemmar i uttagningskommittén talar – underlättar och påskyndar kontrollen av behörighet. Det gör att kommittémedlemmarna kan hantera ansökningshandlingar oberoende av språkkunskaper. Dessutom blir det lättare att hitta lämpliga sökande under rekryteringsfasen. Om du föredrar att använda ett annat språk finns ett automatiskt översättningsverktyg som hjälper dig att överföra din text till engelska.

Som förklaras i avsnitt 4.2.1 måste godkända sökande som anställs kunna arbeta och använda sina områdesrelaterade kunskaper på språk 2 när de utför de arbetsuppgifter som anges i bilaga II. Detta förutsätter en gedigen förståelse av och förmåga att använda specialistuttryck och facktermer och lösa komplexa problem på språk 2. Därför är det nödvändigt att det ämnesrelaterade provet med flervalsfrågor – som syftar till att testa dessa förmågor – görs på språk 2.

Caseövningen är däremot inte kopplad till uttagningsprovets områden, utan syftar till att bedöma din allmänna kommunikationsförmåga. Vid caseövningen bedöms hur väl du kan förmedla information och åsikter, skräddarsy budskapet, använda argument och resonemang osv. Du får använda vilket som helst av de 24 officiella EU-språken för att fylla i uppgifterna i caseövningen. För att underlätta poängsättningen och påskynda urvalsförfarandet ser Epso dock gärna att caseövningen görs på språk 2. Caseövningen är inte ett språkprov: eventuella stavfel eller grammatiska fel påverkar inte poängsättningen så länge som de inte hindrar förståelsen.

4.3   Etapper i uttagningsprovet

4.3.1   Ansökan

För att ansöka behöver du ett Epsokonto. Om du inte redan har ett Epsokonto måste du skapa ett. Du får bara skapa ett enda Epsokonto för alla dina ansökningar.

Gör en webbansökan via Epsos webbplats  (3) senast

den 21 november 2023 kl. 12.00 (centraleuropeisk tid).

Genom att validera din ansökan intygar du på heder och samvete att du uppfyller alla de krav som anges i avsnittet ”Kan jag söka?”. När du har validerat din ansökan kan du inte längre ändra den. Du ansvarar själv för att din ansökan är fullständig och validerad innan ansökningstiden går ut.

Senast den 10 januari 2024 kl. 12.00 (centraleuropeisk tid) ska du i ditt Epsokonto ladda upp skannade kopior av de handlingar som styrker de uppgifter som du har lämnat i ansökningsformuläret (och länka dem till din ansökan). En förklaring om hur du gör det finns på Epsos webbplats (4).

4.3.2   Prov

Alla sökande som har validerat sin ansökan inom den tidsfrist som anges i detta meddelande kommer att kallas till ett antal prov.

Proven kommer att göras och övervakas på distans. Du rekommenderas att bekanta dig med avsnitten 5, 6 och 7 i de allmänna bestämmelserna (bilaga I) för ytterligare information om proven.

a)   Prov i slutledningsförmåga

Proven i slutledningsförmåga anordnas enligt följande:

Prov

Språk

Antal frågor

Provtid

Krav för godkänt

Läsförståelse

Språk 1

20 frågor

35 min.

10/20

Tolkning av sifferuppgifter

10 frågor

20 min.

Tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande tillsammans: 10/20

Logiskt tänkande

10 frågor

10 min.

Du måste minst uppnå både kravet för godkänt, dvs. 10/20, i provet i läsförståelse och det sammanlagda kravet för godkänt, dvs. 10/20, i proven i tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande tillsammans.

Om du inte uppnår kravet för godkänt i proven i slutledningsförmåga behandlas inte dina resultat i det områdesrelaterade provet med flervalsfrågor.

b)   Områdesrelaterat prov med flervalsfrågor

Det områdesrelaterade provet med flervalsfrågor är specifikt för det område du väljer. Det anordnas enligt följande:

Prov

Språk

Antal frågor

Provtid

Poängsättning

Krav för godkänt

Områdesrelaterat prov med flervalsfrågor

Språk 2

30

40 minuter

0 till 30

15/30

För att gå vidare måste du uppnå kravet för godkänt, dvs. 15/30, och vara bland de sökande som får högst poäng.

De sökande som uppnår kravet för godkänt rangordnas i fallande ordning efter poängen. Denna rangordning används för att i) fastställa de sökande vars caseövning ska poängsättas och vars behörighet ska kontrolleras (se avsnitt 4.3.3) och ii) upprätta reservlistorna i enlighet med det förfarande som beskrivs i avsnitt 4.3.4.

c)   Case

Målet med caseövningen är att bedöma hur väl sökandena kan uttrycka sig i skrift. Den poängsätts från 0 till 10. Du måste få minst 5/10 för att bli godkänd.

4.3.3   Poängsättning av caseövningen och kontroll av behörighet

Poängsättning av caseövningen och kontroll av behörighet sker parallellt. Detta görs i fallande ordning utifrån den rangordning som avses i avsnitt 4.3.2 b. Uttagningskommittén kommer endast att poängsätta caseövningarna och kontrollera behörigheten för ett begränsat antal sökande för varje område (högst 1,5 gånger fler än platserna på reservlistan för området).

Kontrollen av behörighet går ut på att man kontrollerar att de behörighetskrav som anges i avsnitt 3 (”Kan jag söka?”) i detta meddelande är uppfyllda. Uttagningskommittén fattar beslut om en sökandes behörighet genom att jämföra a) uppgifterna i ansökningsformuläret med b) de handlingar som sökanden har laddat upp i sitt Epsokonto för att styrka uppgifterna.

4.3.4   Upprättande av reservlistor

Uttagningskommittén kommer på respektive reservlista att föra upp namnen på de sökande som i) har uppnått alla krav för godkänt och en av de högsta poängen i det områdesrelaterade provet med flervalsfrågor och ii) har konstaterats uppfylla behörighetskraven. Detta görs i fallande ordning enligt den rangordning som avses i avsnitt 4.3.2 b till dess att antalet platser på reservlistan för varje område har uppnåtts. Om sista platsen vid upprättandet av reservlistan upptas av flera personer med samma poängtal förs alla dessa personer upp på reservlistan.

Namnen på reservlistorna förtecknas i bokstavsordning. De rekryterande avdelningarna får tillgång till reservlistorna. Sökandena underrättas om sina resultat (provresultat och/eller resultat av kontrollen av behörighet), såvida inte resultaten av de anledningar som anges i detta meddelande inte har behandlats.

Att ditt namn förts upp på en reservlista innebär inte att du har rätt till eller är garanterad en anställning.

5.   LIKA MÖJLIGHETER OCH SKÄLIG ANPASSNING

Epso strävar efter att erbjuda alla sökande lika möjligheter.

Om du har en funktionsnedsättning eller ett medicinskt tillstånd som kan påverka ditt deltagande i proven, ange detta i din ansökan och följ förfarandet för att begära skälig anpassning i enlighet med beskrivningen på Epsos webbplats (5). Efter att ha granskat din begäran och relevanta styrkande handlingar kan Epso göra skäliga anpassningar när detta bedöms vara motiverat.

6.   INFORMATION OM ANSTÄLLNINGSORT VID ANSTÄLLNING I LUXEMBURG OCH OM FÖRFLYTTNINGAR

Godkända sökande som förts upp på reservlistorna rekryteras som provanställda tjänstemän, främst till tjänster i Luxemburg.

I enlighet med artikel 29.1 a i och b i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen får tjänstemän när som helst under sin karriär ansöka om förflyttning inom samma unionsinstitution eller unionsbyrå eller till en annan unionsinstitution eller unionsbyrå.

Notera dock att i tjänstens intresse

är en överföring till en annan unionsinstitution eller unionsbyrå som inte innebär ett byte av anställningsort möjlig under en tjänstemans första tre tjänsteår efter att ha inlett tjänsten som provanställd endast i vederbörligen motiverade undantagsfall,

är en överföring inom samma institution eller byrå eller till en annan institution eller byrå som innebär ett byte av anställningsort möjlig under en tjänstemans första fyra tjänsteår efter att ha inlett tjänsten som provanställd endast i vederbörligen motiverade undantagsfall.

Notera också att varje sådan överföring mellan institutioner eller byråer förutsätter samtycke från såväl tjänstemannens ursprungliga institution eller byrå som den institution eller byrå till vilken personen vill flytta.

För att kunna utföra sina uppgifter under bästa möjliga förhållanden måste nyanställda tjänstemän ges möjlighet att så effektivt som möjligt integreras i kulturen och arbetsmiljön på anställningsorten och vid den institution eller byrå som anställer dem.

Dessutom investerar rekryterande institutioner och byråer resurser i introduktion och utbildning för nyanställda och i att hjälpa dem att integreras både på arbetsplatsen och på anställningsorten. Det är därför nödvändigt att säkerställa en viss grad av kontinuitet och förutsägbarhet vid tillsättningen av tjänster genom att kräva att nyanställda tjänstemän fullgör en minsta tjänstgöringstid både vid den rekryterande institutionen eller byrån och på sin anställningsort.


(1)  Förordning nr 31 (EEG), 11 (EKSG) om tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen (EGT P 45, 14.6.1962, s. 1385). Konsoliderad text: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20220101

(2)  https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb68

(3)  https://epso.europa.eu/sv/job-opportunities/open-for-application

(4)  https://epso.europa.eu/en/help/faq/competitions-published-after-january-2023

(5)  https://eu-careers.europa.eu/sv/node/495


BILAGA I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.   Grundläggande bestämmelser

1.

Dessa allmänna bestämmelser gäller, om inte annat anges i meddelandet om uttagningsprov.

2.

Sökande får tidskänslig information i sina Epsokonton. Kontrollera ditt Epsokonto minst var tredje kalenderdag för att hålla reda på hur uttagningsprovet framskrider och för att inte missa någon tidsfrist. Om du inte kommer åt kontot på grund av tekniska problem hos Epso ska du omedelbart meddela oss via kontaktformuläret online (1).

3.

Om sista platsen i någon etapp av uttagningsprovet upptas av flera personer med samma poängtal går alla dessa personer vidare till nästa etapp. Om sista platsen vid upprättandet av reservlistan upptas av flera personer med samma poängtal förs alla dessa personer upp på reservlistan.

4.

Sökande som efter en godkänd begäran om omprövning eller ett godkänt klagomål eller överklagande fått återuppta uttagningsprovet kommer, beroende på vad som är tillämpligt, antingen att a) få återuppta provet i den etapp där de föll bort eller b) föras upp på reservlistan.

5.

Epso kontaktar sökande via Epsokontot eller e-post på ett av de språk som sökandena i avsnittet ”Läsförståelse” i ansökningsformuläret har uppgett sig behärska på minst nivå B2 (2).

6.

Du kan kontakta Epso via kontaktformuläret på Epsos webbplats (3). Innan du kontaktar Epso, ta en titt på avsnittet ”Vanliga frågor” på Epsos webbplats (4).

7.

Epso förbehåller sig rätten att inte besvara brev som är oseriösa, dvs. som bara upprepar innehållet i tidigare brev eller är förolämpande eller meningslösa.

2.   Kvalifikationer, erfarenhet och styrkande handlingar

Början och slut på perioder av utbildning eller yrkeserfarenhet ska alltid anges i formatet dd/mm/åååå.

2.1   Utbildning

1.

Examensbevis och intyg måste, oavsett om de har utfärdats inom eller utanför EU, vara erkända av en behörig myndighet i ett av EU:s medlemsländer.

2.

Skillnaderna mellan de nationella utbildningssystemen, särskilt skillnaderna mellan benämningarna på olika examensbevis och intyg, tas i beaktande när man bedömer om sökandena har de kvalifikationer som krävs enligt meddelandet om uttagningsprov.

3.

För utbildningar ska du ange benämning, utbildningsnivå, ämnen som ingått, start- och slutdatum för studierna samt den ordinarie/officiella studielängden.

4.

I avsnittet ”Utbildning” i ansökningsformuläret ska även sekundärutbildning anges.

2.2   Yrkeserfarenhet

1.

För att kunna beaktas måste yrkeserfarenhet uppfylla följande allmänna krav:

a)

Den måste ha förvärvats efter att du blivit klar med den utbildning som minst krävs enligt meddelandet om uttagningsprov.

b)

Arbetet ska vara verkligt och faktiskt.

c)

Arbetet ska vara avlönat.

d)

Det ska handla om ett professionellt förhållande, dvs. att vara en del av en organisationsstruktur eller tillhandahålla en tjänst.

e)

Det ska uppfylla de relevanskrav som anges i meddelandet om uttagningsprov. Om endast en del av de uppgifter som utförs under en viss period av yrkeserfarenhet kan anses vara relevanta gäller följande regler:

i)

Om mer än 75 % av arbetsuppgifterna är relevanta betraktas hela perioden som relevant.

ii)

Om 50–75 % av arbetsuppgifterna är relevanta räknas perioden till 75 %.

iii)

Om 25–50 % av arbetsuppgifterna är relevanta räknas perioden till 50 %.

iv)

Om mindre än 25 % av arbetsuppgifterna är relevanta beaktas inte yrkeserfarenheten i fråga.

2.

Sådan yrkeserfarenhet som anges nedan beaktas också mot bakgrund av särskilda regler, bland annat vissa undantag från de krav som anges i punkt 1:

a)

När det gäller volontärarbete innebär ”avlönad” att man får någon typ av ekonomiskt bidrag, t.ex. kostnadsersättning eller försäkringsskydd. Volontärarbetet måste dessutom omfatta liknande veckoarbetstid och varaktighet som ett vanligt jobb.

b)

När det gäller praktik innebär ”avlönad” att man får någon typ av ekonomiskt bidrag, t.ex. kostnadsersättning eller försäkringsskydd. En obligatorisk praktik som ingår i ett studieprogram beaktas under förutsättning att i) praktiken genomförs efter att den examen som minst krävs enligt meddelandet om uttagningsprov har avlagts, och ii) att praktiken är avlönad.

c)

En obligatorisk praktik som ingår i ett program som leder till, eller som är en förutsättning för, registrering i en yrkesorganisation för att få rätt att utöva ett yrke (till exempel tillträde till advokatsamfundet) kan beaktas oavsett om arbetet var avlönat eller inte. Om arbetet inte var avlönat beaktas praktikperioden dock endast under förutsättning att du har slutfört programmet och fått rätt att utöva det berörda yrket. I samtliga fall kommer endast den minsta obligatoriska varaktigheten att beaktas.

d)

Värnpliktstjänstgöring som ägde rum innan eller efter du fick den examen som minst krävs enligt meddelandet om uttagningsprov beaktas, även om den inte uppfyller de relevanskrav som anges i meddelandet om uttagningsprov, men endast för en period som inte överstiger den obligatoriska längden i det berörda medlemslandet.

e)

Föräldraledighet/ledighet vid adoption beaktas om den ingått i ramen för ett anställningsavtal.

f)

Om doktorsexamen har avlagts beaktas högst tre års doktorandstudier, oavsett om arbetet var avlönat eller inte.

g)

Den period som beaktas vid deltidsarbete beräknas proportionellt, t.ex. räknas sex månaders halvtidsarbete som tre månader.

2.3   Styrkande handlingar

1.

Sökande ska (på sitt Epsokonto) ladda upp skannade kopior av de handlingar som styrker uppgifterna i ansökningsformuläret. Det ska ske senast den dag som anges i meddelandet om uttagningsprov eller – om inget datum anges i meddelandet – senast den dag som anges av Epso.

2.

Om du inte lämnar in styrkande handlingar senast den dagen kan det leda till att du inte anses uppfylla behörighetskraven eller till att kvalifikationerna eller erfarenheten i fråga inte beaktas.

3.

När som helst under förfarandet kan du uppmanas (vanligen via e-post) att lämna ytterligare information eller handlingar.

4.

Du ska bland annat ladda upp en kopia av ditt id-kort eller pass, som måste vara giltigt den sista ansökningsdagen. På begäran måste du visa upp id-kortet eller passet i original.

5.

Som bevis på din utbildning måste du lämna in

a)

en kopia av dina examensbevis och/eller intyg som styrker att du har den utbildning som krävs för att delta i uttagningsprovet (se avsnittet ”Kan jag söka?” i meddelandet om uttagningsprov),

b)

slutbetyg från gymnasieutbildning eller annan sekundärutbildning (även i de fall där högre minimiutbildningskrav anges i meddelandet om uttagningsprov),

c)

intyg om likvärdighet som utfärdats av en behörig myndighet i ett EU-land, när det gäller examensbevis som utfärdats i ett land utanför EU.

6.

All yrkesverksamhet måste styrkas genom original eller vidimerade kopior av följande handlingar:

a)

Handlingar från tidigare och/eller nuvarande arbetsgivare: anställningsavtal med start- och slutdatum för anställningen och/eller första och sista lönebeskedet. Dessa handlingar bör ange vilken typ av uppgifter som utförts på vilken nivå och en detaljerad beskrivning av uppgifterna, med arbetsgivarens officiella brevhuvud och stämpel samt den ansvariga personens namn och underskrift.

b)

För yrkesverksamma som inte är anställda, t.ex. egenföretagare/fria yrken: fakturor eller beställningssedlar där de utförda arbetsuppgifterna framgår eller andra relevanta officiella styrkande handlingar där det framgår vilken typ av arbetsuppgifter eller tjänster som utförts och hur länge de pågått.

c)

Frilansöversättare: handlingar som styrker under vilka perioder arbetet utförts och antalet översatta sidor.

d)

Frilanstolkar: handlingar som styrker antalet arbetade dagar och de språk som tolkats från och till.

3.   Uttagningskommitténs roll

1.

Uttagningskommittén beslutar om uttagningsprovens svårighetsgrad och godkänner deras innehåll, bedömer om de sökande uppfyller de särskilda behörighetskraven, jämför sökandenas meriter och väljer ut de bästa sökandena mot bakgrund av kraven i meddelandet om uttagningsprov.

2.

Uttagningskommitténs arbete är hemligt.

3.

Uttagningskommitténs arbete understöds av Epso.

4.   Intressekonflikter

1.

Namnen på medlemmarna i uttagningskommittén offentliggörs på Epsos webbplats (5).

2.

Sökande, medlemmarna i uttagningskommittén och Epsos anställda som hjälper till att anordna ett visst uttagningsprov är skyldiga att anmäla alla intressekonflikter som kan uppstå, särskilt i fall av familjeband eller direkta arbetsrelationer. En situation som kan utgöra en intressekonflikt ska anmälas till Epso så snart den berörda personen får kännedom om den. Epso kommer att granska vart fall för sig och vidta lämpliga åtgärder.

3.

För att säkerställa uttagningskommitténs oberoende är det strängt förbjudet för sökande eller andra personer som inte är medlemmar i kommittén att försöka kontakta någon av medlemmarna i frågor som rör uttagningsprovet eller kommitténs arbete, förutom i uttryckligen godkända fall.

4.

Sökande som vill lägga fram sitt fall för uttagningskommittén måste göra detta skriftligen och sända denna korrespondens via Epso (6).

5.

Vid överträdelse av någon av de regler som nämns ovan kan medlemmar i uttagningskommittén eller anställda vid Epso bli föremål för disciplinära åtgärder och/eller sökande bli uteslutna från uttagningsprovet (se avsnitt 6).

5.   Prov

1.

Proven kommer att göras och övervakas på distans (online). It-kraven för att kunna göra proven anges på Epsos webbplats (7). Du rekommenderas att konsultera webbplatsen i ett så tidigt skede som möjligt för att se till att din digitala utrustning uppfyller de angivna kraven.

2.

Du måste boka tid för provet i enlighet med de instruktioner du får från Epso. Du kan boka och göra proven bara under en begränsad period.

3.

Alla andra nödvändiga uppgifter och anvisningar anges i kallelserna till proven.

4.

Om sökande underlåter att boka, göra eller fullfölja ett eller flera av proven anses deras deltagande i uttagningsprovet vara över, om de inte kan bevisa att underlåtenheten beror på omständigheter bortom deras kontroll eller force majeure. Bristande efterlevnad av de villkor för proven som anges i instruktionerna och informationen till sökandena betraktas inte som en omständighet bortom deras kontroll eller force majeure.

6.   Uteslutning från uttagningsprovet

1.

Sökande kan uteslutas när som helst under uttagningsprovet om de

a)

har skapat mer än ett Epsokonto,

b)

har ansökt via flera kanaler när detta är förbjudet enligt meddelandet om uttagningsprov,

c)

har lämnat oriktiga uppgifter eller uppgifter som inte kan styrkas med lämpliga handlingar,

d)

har fuskat under proven, spelat in onlineprov, försökt manipulera genomförandet av proven så att det inte blir rättvist eller på något annat sätt äventyrat uttagningsprovets integritet,

e)

har kontaktat eller försökt kontakta någon av medlemmarna i uttagningskommittén på ett otillåtet sätt,

f)

har underlåtit att meddela Epso om möjliga intressekonflikter med en medlem i uttagningskommittén eller en anställd vid Epso,

g)

har undertecknat eller gjort identifierbara markeringar på skriftliga eller praktiska prov trots instruktioner att inte göra det.

2.

Alla som söker arbete vid EU-institutionerna förväntas agera med största möjliga integritet i enlighet med artiklarna 27 första stycket och 28 c i tjänsteföreskrifterna. Vid bedrägeri eller försök till bedrägeri kan Epso besluta att en sökande inte får delta i framtida uttagningsprov under en viss tid.

7.   Problem och korrigerande åtgärder

7.1   Tekniska och organisatoriska problem

1.

Om du under urvalsförfarandet råkar ut för ett allvarligt tekniskt eller organisatoriskt problem, meddela Epso via kontaktformuläret online (8).

2.

För problem med ansökningsformuläret, kontakta Epso omedelbart och i alla händelser före tidsfristen för att lämna in ansökningar.

3.

Om problemet uppstår under distansprovet ska du både

a)

omedelbart informera provvakterna eller kontakta den tekniska supporten (via en särskild länk) så att problemet snabbt kan lösas, och samtidigt begära att klagomålet registreras skriftligen,

och

b)

inom tre kalenderdagar räknat från och med dagen efter att du gjorde provet, kontakta Epso via kontaktformuläret online (9), ge en kort beskrivning av problemet och bifoga bevis på att du försökt lösa problemet (t.ex. ärendenummer från helpdesken eller chattutskrifter). Denna dokumentation krävs för att Epso ska kunna undersöka situationen.

Skyldigheten att informera Epso gäller i samtliga fall, även när provvakterna eller den tekniska supporten har följt upp ditt klagomål.

Klagomål som mottas efter den tidsfrist som anges i denna punkt eller klagomål som inte åtföljs av bevis på försök att lösa problemet kommer inte att godtas.

4.

Påståenden som görs i samband med klagomål som avses i avsnitten 7.2.2 och 7.3.1 och grundar sig på påstådda tekniska och/eller organisatoriska problem som inte har rapporterats i enlighet med avsnitt 7.1 kommer inte att godtas.

7.2   Förfarande för intern omprövning

7.2.1   Klagomål om flervalsfrågor

1.

Om du anser att du har motiverade skäl att tro att ett fel i en eller flera av frågorna i provet med flervalsfrågor påverkade din förmåga att besvara frågan, kan du begära att den eller de berörda frågorna ska omprövas.

2.

Uttagningskommittén kan besluta att ”neutralisera” den eller de frågor som innehåller felet, dvs. stryka den eller de berörda frågorna och dela upp de poäng som ursprungligen hade vikts för den/de frågorna på de kvarvarande frågorna i provet. Endast de sökande som fick den eller de berörda frågorna kommer att påverkas av omräkningen. Poängsättningen i proven följer alltjämt de relevanta avsnitten i meddelandet om uttagningsprov.

3.

För att lämna in klagomål om en flervalsfråga,

a)

kontakta Epso via onlineformuläret (10) inom tre kalenderdagar räknat från och med dagen efter att du gjorde provet,

b)

beskriv den eller de frågor som berörs så noggrant som möjligt, och

c)

förklara vad felet består i.

4.

Klagomål som kommer in efter tidsfristen eller som inte innehåller en tydlig förklaring av den eller de bestridda frågorna och/eller det eller de påstådda felen kommer inte att beaktas. I synnerhet kommer klagomål där påstådda översättningsfel enbart påpekas, utan att problemet specificeras, inte att beaktas.

5.

Påståenden som görs i samband med klagomål som avses i avsnitt 7.3.1 med hänvisning till påstådda problem med flervalsfrågor som inte har rapporterats i enlighet med avsnitt 7.2.1 kommer inte att godtas.

7.2.2   Begäran om omprövning

1.

Du kan begära omprövning av uttagningskommitténs beslut som fastställer provresultat, avgör om du går vidare till nästa etapp i uttagningsprovet eller på annat sätt påverkar din rättsliga ställning som sökande.

2.

Syftet med omprövningsförfarandet är att göra det möjligt för uttagningskommittén att ändra det omtvistade beslutet om det finns skäl att göra detta (t.ex. ett misstag i bedömningen). Vid omprövningen kommer uttagningskommittén att ompröva sin bedömning av sökandens meriter och antingen bekräfta sina första slutsatser eller lämna en reviderad bedömning.

3.

Uttagningskommittén kommer inte att besvara några rättsliga argument, oavsett om de rör den omtvistade bedömningen eller inte. Eventuella rättsliga argument och påståenden som rör uttagningsprovets rättsliga ram kan framföras i form av ett administrativt klagomål (se avsnitt 7.3.1).

4.

Det faktum att sökandena kanske inte instämmer med uttagningskommitténs bedömning av deras provprestationer, meriter och/eller erfarenhet betyder inte i sig att uttagningskommittén har gjort en oriktig bedömning. Uttagningskommittén har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att göra värdeomdömen om sökandenas prestationer, kvalifikationer och erfarenhet.

5.

Det är inte möjligt att begära omprövning av resultaten i ett prov med flervalsfrågor.

6.

För att lämna in en begäran om omprövning,

a)

kontakta Epso via onlineformuläret (11) inom fem kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att det omtvistade beslutet publiceras i ditt Epsokonto,

b)

ange tydligt vilket beslut du vill bestrida och skälen till detta.

7.

Du får en automatisk bekräftelse på att begäran har mottagits. Uttagningskommittén granskar begäran om omprövning och informerar dig om sitt beslut så snart som möjligt.

8.

Begäranden om omprövning som inkommer efter den tidsfrist som anges i punkt 6 a ovan kommer inte att godtas och behandlas inte, såvida inte sökanden kan bevisa att force majeure föreligger.

7.3   Andra former av omprövning

7.3.1   Administrativa klagomål enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna

1.

Du får lämna in ett administrativt klagomål mot en åtgärd (ett beslut eller avsaknaden av ett beslut) om

a)

du anser att reglerna för uttagningsförfarandena har överträtts, och

b)

den omtvistade åtgärden påverkar dig negativt, dvs. direkt och omedelbart påverkar din rättsliga ställning som sökande (dvs. fastställer provresultat, avgör om du går vidare till nästa etapp i uttagningsprovet eller påverkar din rättsliga ställning som sökande på annat sätt).

2.

Klagomål kan riktas mot avsaknaden av ett beslut i de fall där det föreligger en skyldighet att fatta ett beslut inom en tidsfrist som anges i tjänsteföreskrifterna.

3.

Om du har lämnat in en begäran om omprövning (se avsnitt 7.2.2) måste du vänta på svaret på begäran innan du beslutar om du ska lämna in ett administrativt klagomål. I sådana fall börjar tidsfristen för att lämna in ett administrativt klagomål att löpa den dag då du meddelas uttagningskommitténs beslut avseende begäran om omprövning.

4.

Administrativa klagomål prövas av Epsos direktör i egenskap av tillsättningsmyndighet enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna.

5.

Syftet med det administrativa klagomålsförfarandet är att kontrollera om den rättsliga ramen för uttagningsprovet har följts. Observera att Epsos direktör inte kan upphäva ett värdeomdöme som gjorts av en uttagningskommitté och inte har någon rättslig befogenhet att ändra innehållet i uttagningskommitténs beslut. Om Epsos direktör upptäcker ett förfarandefel eller en uppenbart oriktig bedömning hänvisas ärendet tillbaka till uttagningskommittén för ny bedömning.

6.

För att lämna in ett administrativt klagomål,

a)

kontakta Epso via onlineformuläret (12) inom den tidsfrist som anges i artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna, dvs. tre månader räknat från i) den dag då det omtvistade beslutet delges eller ii) den dag då ett sådant beslut borde ha fattats,

och

b)

ange vilket beslut eller vilken avsaknad av beslut du vill bestrida och skälen till detta.

7.

Administrativa klagomål som inkommer efter den tidsfrist som anges i artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna kommer inte att godtas.

7.3.2   Överklagande till domstol

1.

Som sökande har du rätt att överklaga till tribunalen, i enlighet med artikel 270 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 91 i tjänsteföreskrifterna.

2.

Beslut som fattats av Epso (och inte uttagningskommittén) kan inte överklagas till tribunalen om du inte först har lämnat in ett administrativt klagomål i enlighet med artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna (se avsnitt 7.3.1).

3.

All information om överklaganden finns på tribunalens webbplats (13).

7.3.3   Klagomål till Europeiska ombudsmannen

1.

Alla EU-medborgare och andra bosatta i EU kan lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen om administrativa missförhållanden.

2.

Innan du lämnar in ett klagomål till ombudsmannen måste du först ha uttömt Epsos interna omprövningsmöjligheter (se avsnitten 7.1 och 7.2).

3.

De tidsfrister för begäranden, klagomål eller överklagande som anges i dessa bestämmelser påverkas inte av att du vänder dig till ombudsmannen.

4.

All information om sådana klagomål finns på ombudsmannens webbplats (14).

Slut på BILAGA I, klicka här för att gå tillbaka till huvudtexten


(1)  https://epso.europa.eu/sv/contact-us

(2)  https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb68

(3)  https://epso.europa.eu/sv/contact-us

(4)  https://epso.europa.eu/sv/epso-faqs-by-category

(5)  https://epso.europa.eu/sv

(6)  https://epso.europa.eu/sv/contact-us

(7)  https://epso.europa.eu/sv/it-requirements-passing-epsos-remotely-proctored-tests

(8)  https://epso.europa.eu/sv/help/faq/complaints

(9)  https://epso.europa.eu/sv/help/faq/complaints

(10)  https://epso.europa.eu/sv/help/faq/complaints

(11)  https://epso.europa.eu/sv/help/faq/complaints

(12)  https://epso.europa.eu/sv/help/faq/complaints

(13)  https://curia.europa.eu/jcms/

(14)  https://www.ombudsman.europa.eu/sv/home


BILAGA II

TYPISKA ARBETSUPPGIFTER

Område 1 – Inspektörer med ansvar för kärnämneskontroll

1.

Utföra inspektioner av alla skeden av kärnbränslecykeln vid kärntekniska anläggningar. Detta innebär bland annat att kontrollera anläggningarnas tekniska egenskaper, kontrollera att kärnämnena har redovisats på ett korrekt och konsekvent sätt, granska de styrkande handlingarna, kontrollera det fysiska inventariet genom att utföra och analysera kvantitativa och kvalitativa mätningar, ta prover, tillämpa inneslutnings- och övervakningsåtgärder samt att utarbeta detaljerade rapporter.

2.

Delta i utvecklingen av metoder och tekniker för kärnämneskontroll som är specifika för varje kärnteknisk anläggning.

3.

Utveckla, förbereda, kalibrera, installera och underhålla utrustning och instrument för kärnämneskontroll för användning vid anläggningar, mobilt och vid huvudkontoret.

4.

Genomföra avtal om kärntekniskt samarbete med tredje parter (spårning av artiklar såsom kärnämne, icke-nukleärt material, kärnteknisk utrustning och kärnteknik) i enlighet med avtalet.

5.

Förbereda, delta i och följa upp möten samt samordna och förhandla med interna och externa intressenter: andra kommissionsavdelningar och EU-institutioner, myndigheter i EU-länderna, regeringar utanför EU (avdelningar med ansvar för energi, exportkontrollmyndigheter osv.), kärnkraftsoperatörer, internationella organisationer (särskilt Internationella atomenergiorganet), projektet för den internationella termonukleära experimentreaktorn (Iter).

6.

Främja en kultur av kärnämneskontroll genom att ge återkoppling till kärnkraftsoperatörerna.

7.

Utveckla och genomföra en strategisk vision, fastställa mål och leda/motivera ett team i en mångkulturell, flerspråkig och tvärvetenskaplig miljö.

8.

Utföra dataanalys (med hjälp av Excel, Business Object osv.) och statistisk analys av redovisning av kärnmaterial.

9.

Delta i utformningen och genomförandet av utbildningsinitiativ för kärnämneskontroll.

10.

Utföra forskningsinriktade uppgifter i samband med kärnsäkerhet och kärnämneskontroll.

11.

Leda kärnkraftsprojekt, t.ex. på området avveckling och avfallshantering.

Område 2 – Handläggare på området kärnenergi

1.

Utarbeta EU:s politik och lagstiftning på kärnenergiområdet, särskilt när det gäller säkerheten vid kärntekniska anläggningar, säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, avveckling av kärntekniska anläggningar, säker transport av kärnmaterial, strålskydd, medicinska och andra icke-kärnkraftsrelaterade tillämpningar av strålningsteknik, krisberedskap och krishantering, radioaktivitet i miljön, investeringar och termonukleär fusion.

2.

Ur ett rättsligt perspektiv stödja utvecklingen och säkerställa korrekt införlivande och genomförande av Euratoms lagstiftning på kärnenergiområdet och ta itu med rättsliga frågor som uppstår på kärnenergiområdet.

3.

Företräda Euratom i internationella organisationer inom kärnenergi, utveckla och styra forum och projekt samt delta i deras styrning.

4.

Förbereda, delta i och följa upp möten med interna och externa berörda parter (andra kommissionsavdelningar, andra EU-institutioner, EU-ländernas nationella myndigheter, kärnkraftsoperatörer osv.).

5.

Förhandla med tredjeländer eller internationella organisationer, även om multilaterala och bilaterala Euratomavtal.

6.

Utföra analyser och inleda och leda studier som rör kärnenergi- och kärnsäkerhetsfrågor.

7.

Utföra vetenskaplig forskning, även experimentell verksamhet och/eller vetenskaplig modelleringsforskning på kärnområdet: kärnmaterial, kärnbränslecykel, icke-spridning (inbegripet exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden), medicinska tillämpningar, rymdtillämpningar och andra icke-kärnkraftsrelaterade tillämpningar (t.ex. användning av laboratorieutrustning och/eller vetenskaplig programvara, publikationer i fackgranskade tidskrifter och professionella forskningsrapporter).

8.

Hantera de rättsliga dimensionerna samt upphandlings- och licensieringsaspekterna av kontrakt för kärnkraftsavveckling och avfallshantering och följa upp tillståndsförfarandena med de behöriga nationella myndigheterna.

Slut på BILAGA II, klicka här för att gå tillbaka till huvudtexten


BILAGA III

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR SOM UPPFYLLER MINIMIKRAVEN

(Exempel på utbildning för varje enskilt medlemsland och Förenade kungariket samt per lönegrad vilken i princip överensstämmer med minimikraven enligt meddelandena om uttagningsprov)

Klicka här för en lättläst version av dessa exempel

LAND

AST-SC 1 till AST-SC 6

AST 1 till AST 7

AST 3 till AST 11

AD 5 till AD 16

Gymnasial utbildning (som ger tillträde till eftergymnasial utbildning)

Eftergymnasial utbildning (högre utbildning utan högskolestatus eller kortare universitetsutbildning på minst två år)

Universitets- eller högskoleutbildning (minst tre år)

Universitets- eller högskoleutbildning (minst fyra år)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česko

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d’études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea — L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 À Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of «Ingenieur»

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, À level (VCE À level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

NOTE:

UK diplomas awarded in 2020 (until 31 December 2020) are accepted without an equivalence. UK diplomas awarded as from 1 January 2021 must be accompanied by an equivalence issued by a competent authority of an EU Member State.

Slut på BILAGA III, klicka här för att gå tillbaka till huvudtexten


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/149/oj

ISSN 1977-1061 (electronic edition)