European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

Serien C


C/2023/99

2.10.2023

ECB- RÅDETS YTTRANDE

av den 27 september 2023

om en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion

(CON/2023/28)

(C/2023/99)

Inledning och rättslig grund

Den 25 september 2023 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska rådets ordförande om ett yttrande över ett förslag till rådets rekommendation av den 19 september 2023 om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion (1).

ECB-rådets behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Allmänna kommentarer

1.

I rådets rekommendation, som överlämnats till Europeiska rådet och som Europaparlamentet och ECB-rådet nu ska yttra sig över, föreslås att Piero CIPOLLONE utnämns till direktionsledamot i Europeiska centralbanken för en tid av åtta år från och med den 1 november 2023.

2.

ECB-rådet anser att den förslagna kandidaten är en person som besitter den allmänt erkända auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn som krävs enligt artikel 283.2 i fördraget.

3.

ECB-rådet har ingen invändning mot rådets rekommendation att utnämna Piero CIPOLLONE till ledamot i Europeiska centralbankens direktion.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 27 september 2023.

Christine LAGARDE

ECB:s ordförande


(1)   EUT C 334, 22.9.2023, s. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/99/oj

ISSN 1977-1061 (electronic edition)