ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 386

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

65 årgången
7 oktober 2022


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2022/C 386/01

Meddelande till de personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/932/Gusp, genomfört genom rådets genomförandebeslut (Gusp) 2022/1902, och rådets förordning (EU) nr 1352/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 2022/1901, om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen

1

2022/C 386/02

Meddelande till de personer, enheter och organ som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/145/Gusp, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2022/1907, och i rådets förordning (EU) nr 269/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2022/1906, om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

3

2022/C 386/03

Meddelande till de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/145/Gusp, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2022/1907, och i rådets förordning (EU) nr 269/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2022/1906, om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

4

2022/C 386/04

Meddelande till registrerade som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut 2014/145/Gusp och rådets förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

5

 

Europeiska kommissionen

2022/C 386/05

Eurons växelkurs — 6 oktober 2022

7


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2022/C 386/06

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10646 – Microsoft / Activision Blizzard) ( 1 )

8

2022/C 386/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10914 – GENSTAR CAPITAL / GTCR / JSSI) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

9

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2022/C 386/08

Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

11

2022/C 386/09

Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

37

2022/C 386/10

Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

49

2022/C 386/11

Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

61

2022/C 386/12

Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning i sektorn för jordbruksprodukter och livsmedel enligt artikel 6b.2 och 6b.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014

73

2022/C 386/13

Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

78


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

7.10.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 386/1


Meddelande till de personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/932/Gusp, genomfört genom rådets genomförandebeslut (Gusp) 2022/1902, och rådets förordning (EU) nr 1352/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 2022/1901, om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen

(2022/C 386/01)

Följande information lämnas för kännedom till de personer som anges i bilagan till rådets beslut 2014/932/Gusp (1), genomfört genom rådets genomförandebeslut (Gusp) 2022/1902 (2), och i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 1352/2014 (3), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2022/1901 (4), om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen.

FN:s säkerhetsråds kommitté, inrättad enligt FN:s säkerhetsråds resolution 2140 (2014), lade den 26 september 2022 till två personer på förteckningen över de personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

De berörda personerna får när som helst lämna in en begäran till den FN-kommitté som inrättats i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2140 (2014), tillsammans med styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp dem på FN:s förteckning. En sådan begäran ska sändas till följande adress:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 2034

United Nations

New York, N.Y. 10017

United States of America

Tfn: +1 917 367 9448

Fax: +1 917 367 0460

E-post: delisting@un.org

För ytterligare information, se https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/2140/materials/procedures-for-delisting.

Med anledning av FN:s beslut har Europeiska unionens råd fastslagit att de personer som förts upp på FN-förteckningen ska uppföras på förteckningarna över personer och enheter som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i beslut 2014/932/Gusp, genomfört genom rådets genomförandebeslut (Gusp) 2022/1902, och förordning (EU) nr 1352/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2022/1901. Skälen till uppförandet av de berörda personerna på förteckningarna framgår av relevanta uppgifter i bilagan till rådets beslut och i bilaga I till rådets förordning.

Observera att de berörda personerna kan vända sig till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga enligt vad som anges på webbplatserna i bilaga II till förordning (EU) nr 1352/2014 med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar för grundläggande behov eller särskilda betalningar (jfr artikel 4 i förordningen).

De berörda personerna kan lämna in en begäran till rådet, åtföljd av styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp dem på ovannämnda förteckning. Begäran ska sändas till följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

GD RELEX 1

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

De berörda personerna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets beslut vid Europeiska unionens tribunal i enlighet med villkoren i artikel 275 andra stycket och artikel 263 fjärde och sjätte styckena i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)  EGT L 365, 19.12.2014, s. 147.

(2)  EGT L 260, 6.10.2022, s. 6.

(3)  EGT L 365, 19.12.2014, s. 60.

(4)  EGT L 260, 6.10.2022, s. 1.


7.10.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 386/3


Meddelande till de personer, enheter och organ som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/145/Gusp, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2022/1907, och i rådets förordning (EU) nr 269/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2022/1906, om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

(2022/C 386/02)

Följande information lämnas för kännedom till de personer, enheter och organ som anges i bilagan till rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2022/1907 (2), och i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (3), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2022/1906, om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (4).

Europeiska unionens råd har beslutat att dessa personer, enheter och organ ska föras upp på förteckningen över personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder enligt beslut 2014/145/Gusp och förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Skälen till att dessa personer, enheter och organ ska föras upp på förteckningen framgår av de relevanta posterna i bilagorna i fråga.

De berörda personerna, enheterna och organen uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheter i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga som anges på webbplatserna i bilaga II till förordning (EU) nr 269/2014 med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar för grundläggande behov eller särskilda betalningar (jfr artikel 4 i förordningen).

De berörda personerna, enheterna och organen kan inkomma med en begäran till rådet före den 2 november 2022, åtföljd av styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp dem på ovannämnda förteckning. Begäran ska sändas till följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

RELEX.1

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

De personer, enheter och organ som berörs uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets beslut vid Europeiska unionens tribunal i enlighet med villkoren i artiklarna 275 andra stycket och 263 fjärde och sjätte styckena i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Rådets beslut om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT LI 259, 6.10.2022, s. 98).

(3)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.

(4)  EUT LI 259, 6.10.2022, s. 79.


7.10.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 386/4


Meddelande till de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/145/Gusp, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2022/1907, och i rådets förordning (EU) nr 269/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2022/1906, om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

(2022/C 386/03)

Följande information lämnas för kännedom till de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som anges i bilagan till rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2022/1907 (2), och i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (3), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2022/1906, om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (4).

Enligt artikel 9.2 i förordning (EU) nr 269/2014 ska de fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen före den 1 september 2022 eller inom sex veckor från datumet för uppförandet på förteckningen i bilaga I, beroende på vilket som inträffar sist, lämna uppgifter om penningmedel eller ekonomiska resurser inom en medlemsstats jurisdiktion som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av dem till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där dessa penningmedel eller ekonomiska resurser finns. De måste samarbeta med den nationella behöriga myndigheten vid alla kontroller av dessa uppgifter. Underlåtenhet att följa dessa krav kommer att betraktas som ett kringgående av åtgärderna om frysning av penningmedel eller ekonomiska resurser.

Rapporterade uppgifter ska skickas till den behöriga myndigheten i relevant medlemsstat via myndighetens webbplats (se bilaga II till förordning (EU) nr 269/2014) (5).

Rapporteringsskyldigheten enligt artikel 9.2 i förordning (EU) nr 269/2014 är inte tillämplig förrän den 1 januari 2023 med avseende på medel eller ekonomiska resurser i en medlemsstat som infört en liknande rapporteringsskyldighet enligt den nationella lagstiftningen före den 21 juli 2022.


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Rådets beslut om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT LI 259, 6.10.2022, s. 98).

(3)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.

(4)  EUT LI 259, 6.10.2022, s. 79.

(5)  Den senaste konsoliderade versionen finns på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1664886241141&uri=CELEX%3A02014R0269-20220916


7.10.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 386/5


Meddelande till registrerade som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut 2014/145/Gusp och rådets förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

(2022/C 386/04)

De registrerade ombedes uppmärksamma följande information i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) 2018/1725 (1).

De rättsliga grunderna för denna behandling är rådets beslut 2014/145/Gusp (2), ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2022/1907 (3), och förordning (EU) nr 269/2014 (4), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2022/1906 (5).

Personuppgiftsansvarig för denna behandling är avdelning RELEX.1 inom generaldirektoratet för yttre förbindelser (RELEX) vid rådets generalsekretariat, som kan kontaktas på följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

RELEX.1

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Generalsekretariatets dataskyddsombud kan kontaktas på:

Dataskyddsombudet

data.protection@consilium.europa.eu

Syftet med behandlingen är att upprätta och uppdatera en förteckning över personer som är föremål för restriktiva åtgärder enligt beslut 2014/145/Gusp, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2022/1907, och förordning (EU) nr 269/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2022/1906.

De registrerade är de fysiska personer som uppfyller kriterierna för uppförande på förteckningen i beslut 2014/145/Gusp och förordning (EU) nr 269/2014.

De personuppgifter som samlats in omfattar uppgifter som är nödvändiga för en korrekt identifiering av den berörda personen, redogörelsen för skälen och andra uppgifter i samband med detta.

De personuppgifter som samlats in får om så krävs lämnas ut till Europeiska utrikestjänsten och kommissionen.

Utan att det påverkar de begränsningar som föreskrivs i artikel 25 i förordning (EU) 2018/1725 kommer utövandet av sådana av de registrerades rättigheter såsom rätt till tillgång samt rätt till rättelse eller att göra invändningar att besvaras i enlighet med förordning (EU) 2018/1725.

Personuppgifterna kommer att bevaras i fem år från och med den dag då den registrerade har avförts från förteckningen över personer som omfattas av restriktiva åtgärder eller åtgärdens giltighetstid har löpt ut, eller under den tid då domstolsförfarande pågår i den händelse ett sådant har inletts.

Utan att det påverkar något rättsmedel, administrativt prövningsförfarande eller prövningsförfarande utanför domstol får registrerade lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen i enlighet med förordning (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  EUT L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  Rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 16).

(3)  Rådets beslut (Gusp) om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT LI 259, 6.10.2022, s. 98).

(4)  Rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 6).

(5)  EUT LI 259, 6.10.2022, s. 79


Europeiska kommissionen

7.10.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 386/7


Eurons växelkurs (1)

6 oktober 2022

(2022/C 386/05)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

0,9860

JPY

japansk yen

142,68

DKK

dansk krona

7,4390

GBP

pund sterling

0,87583

SEK

svensk krona

10,8728

CHF

schweizisk franc

0,9709

ISK

isländsk krona

139,90

NOK

norsk krona

10,4278

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

24,479

HUF

ungersk forint

422,59

PLN

polsk zloty

4,8505

RON

rumänsk leu

4,9364

TRY

turkisk lira

18,3191

AUD

australisk dollar

1,5263

CAD

kanadensisk dollar

1,3475

HKD

Hongkongdollar

7,7400

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7280

SGD

singaporiansk dollar

1,4057

KRW

sydkoreansk won

1 388,39

ZAR

sydafrikansk rand

17,5769

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,0164

HRK

kroatisk kuna

7,5288

IDR

indonesisk rupiah

15 021,24

MYR

malaysisk ringgit

4,5726

PHP

filippinsk peso

57,949

RUB

rysk rubel

 

THB

thailändsk baht

36,827

BRL

brasiliansk real

5,1185

MXN

mexikansk peso

19,8170

INR

indisk rupie

81,0615


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

7.10.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 386/8


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.10646 – Microsoft / Activision Blizzard)

(Text av betydelse för EES)

(2022/C 386/06)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 30 september 2022 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Microsoft Corporation (Microsoft, Förenta staterna).

Activision Blizzard, Inc. (Activision Blizzard, Förenta staterna).

Microsoft kommer att förvärva ensam kontroll, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, över hela Activision Blizzard.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Microsoft: ett globalt teknikföretag som erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster till kunder inom följande verksamhetssegment: Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud och More Personal Computing. Genom sin spelverksamhet verkar Microsoft som utvecklare och utgivare av spel för persondatorer, spelkonsoler och mobila enheter, och företaget är verksamt som distributör av spel för persondatorer och konsoler. Microsoft erbjuder dessutom spelkonsolen Xbox och tillhörande tjänster.

Activision Blizzard: utvecklare och utgivare av spel för persondatorer, spelkonsoler och mobila enheter samt distributör av spel för persondatorer.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.10646 – Microsoft / Activision Blizzard

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per post. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Post:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).


7.10.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 386/9


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.10914GENSTAR CAPITAL / GTCR / JSSI)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2022/C 386/07)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 29 september 2022 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Genstar Capital Partners LLC (Genstar Capital, Förenta staterna).

GTCR LLC (GTCR, Förenta staterna).

JSS Holdco LLC (JSSI, Förenta staterna).

Genstar Capital kommer att förvärva indirekt gemensam kontroll, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, över JSSI, som för närvarande helt kontrolleras av GTCR.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Genstar Capital: investerar i medelstora företag inom finansiella tjänster, hälso- och sjukvård, industriell teknik och programvaruindustri globalt.

GTCR: investerar i tillväxtföretag inom finansiella tjänster och finansteknik, hälso- och sjukvård, teknik, media och telekommunikation och företagstjänster globalt.

JSSI: tillhandahåller underhållsprogram för flygmotorer, flygplansskrov och hjälpkraftaggregat globalt. Dessutom erbjuder JSSI flygplansdelar för försäljning eller leasing och vissa programvarulösningar och tillhandahåller rådgivningstjänster.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.10914 – GENSTAR CAPITAL / GTCR / JSSI

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per post. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Post:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

7.10.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 386/11


Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

(2022/C 386/08)

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 17.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELANDE OM GODKÄNNANDE AV STANDARDÄNDRING

”Romagna”

PDO-IT-A0507-AM06

Datum för meddelandet: 5.7.2022

BESKRIVNING AV OCH MOTIVERING TILL DEN ÄNDRING SOM GODKÄNTS

1.   Nya typer av vin

Följande nya typer har lagts till:

”Romagna” Bianco, inbegripet Frizzante, ”Romagna” Rosato, inbegripet Frizzante, ”Romagna” Rosso, ”Romagna” Bianco med delområdena Brisighella, Castrocaro, Longiano, Modigliana, Oriolo, ”Romagna” Centesimino, med delområdet Oriolo, inbegripet Riserva, Passito och Spumante Rosé, ”Romagna” Famoso med delområdet Mercato Saraceno, inbegripet Spumante, ”Romagna” Sangiovese med delområdena Imola, Coriano, San Clemente och Verucchio, inbegripet Riserva.

Motivering:

Dessa typer har lagts till för att öka värdet på de viktigaste druvsorterna som vanligen odlas i Romagna, vilka har utmärkt potential när det gäller kvalitet och mångfald, och traditionellt har etablerats i området under årens lopp av vinodlarna och vinkooperativen. Den fullständiga förteckningen över druvsorter har valts ut för att omfatta vinstockar som vanligtvis odlas i området och andra som trots att de inte har varit så utbredda blir allt vanligare, eftersom erfarenheterna har visat att de är mycket lämpliga för att framställa dessa viner.

Framställningen av viner som tillhör den skyddade ursprungsbeteckningen ”Romagna” berikas därmed genom att nya typer läggs till i de vinkategorier som redan anges i produktspecifikationen. Detta kommer även att göra det möjligt för producenterna att erbjuda ett större produktsortiment som bättre tillgodoser efterfrågan på marknaden.

Ändringen gäller artiklarna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 i och bilagorna 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 och 16 till produktspecifikationen och avsnitt 4 ”Beskrivning av vinet eller vinerna” i det sammanfattande dokumentet.

2.   Förteckning över druvsorter för de nya typerna

Beskrivning:

De druvsorter som kan kombineras för att framställa de nya typerna – Bianco, Bianco Frizzante, Rosato och Rosato Frizzante har definierats på följande sätt:

Minst 70 % av druvorna ska vara av sorterna trebbiano (för Bianco och Bianco Frizzante) eller sangiovese (för Rosato och Rosato Frizzante), kombinerat med andra sorter (30 %) som växer bra i regionen Emilia-Romagna. Det finns även gränser för den största mängd som får användas av vissa druvsorter: 10 % manzoni bianco och 5 % famoso.

Röda viner enligt följande:

Minst 70 % av sorten sangiovese, som får kombineras (30 %) med alla icke-aromatiska sorter som lämpar sig för odling i regionen Emilia-Romagna.

Vita viner med följande delområden:

För Brisighella: Minst 60 % trebbiano. Druvor av druvsorterna albana och chardonnay, antingen själva eller i kombination, får bidra med högst 40 % till framställningen av detta vin.

För Castrocaro: Minst 60 % albana. Druvor av sorten trebbiano får bidra med högst 40 %, antingen själva eller i kombination med andra gröna druvsorter som lämpar sig för odling i regionen Emilia-Romagna, upp till högst 5 %.

För Longiano: Minst 60 % trebbiano. Druvor av druvsorterna albana och chardonnay, antingen själva eller i kombination, får bidra med högst 40 % till framställningen av detta vin.

För Modigliana: Minst 60 % trebbiano. Druvsorterna chardonnay och sauvignon bianco, antingen själva eller i kombination, får bidra med högst 40 % till framställningen av detta vin.

För Oriolo: Minst 70 % trebbiano. Druvor av sorten albana får bidra med högst 30 %, antingen själva eller i kombination med andra gröna druvsorter som lämpar sig för odling i regionen Emilia-Romagna, upp till högst 5 %.

Centesimino Oriolo, Centesimino Oriolo Riserva, Centesimino Oriolo Passito, Centesimino Oriolo Spumante Rosé, enligt följande:

Minst 95 % av sorten centesimino, som får kombineras (5 %) med någon av de blå druvsorter som lämpar sig för odling i regionen Emilia-Romagna.

Famoso Mercato Saraceno och Famoso Mercato Saraceno Spumante, enligt följande:

100 % av sorten famoso.

Sangiovese och Sangiovese Riserva med delområdena Imola, Coriano, San Clemente och Verucchio, enligt följande:

Minst 95 % av druvsorten sangiovese, som får kombineras (5 %) med någon av de blå druvsorter som lämpar sig för odling i regionen Emilia-Romagna.

Motivering:

De försök som gjorts av sammanslutningen för skydd av beteckningen visade att förteckningen över druvsorter ger produkter av god kvalitet samtidigt som de egenskaper som är typiska för området bevaras.

Ändringen gäller artikel 2 i och bilagorna 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 och 16 till produktspecifikationen, men gäller inte det sammanfattande dokumentet.

3.   Druvproduktionsområde för nya typer

Beskrivning:

Produktionsområdet för de nya typerna Bianco, Bianco Frizzante, Rosato, Rosato Frizzante och Rosso sammanfaller med det nuvarande produktionsområdet för typerna ”Romagna” Trebbiano, ”Romagna” Bianco Spumante och ”Romagna” Rosato Spumante, med de tillägg och ändringar som vederbörligen beskrivs i artikel 3.5 i produktspecifikationen.

Produktionsområdena för typerna Sangiovese och Sangiovese Riserva med delområdena Imola, Coriano, San Clemente och Verucchio beskrivs i detalj i artikel 3 i och i bilagorna 13, 14, 15 och 16 till den respektive produktspecifikationen.

Motivering:

Odlingsområdet för typerna Bianco, Bianco Frizzante, Rosato, Rosato Frizzante och Rosso har ändrats så att det omfattar samma område som för ”Romagna” Trebbiano, ”Romagna” Bianco Spumante och ”Romagna” Rosato Spumante, där vissa kommuner har lagts till. Med hänsyn till de pågående klimatförändringarna är det numera möjligt att fokusera på vinodlingar med lägre planteringstäthet i områden på högre höjd, där det brukade vara svårt för vissa druvsorter att uppnå mognad. Detta innebär att det är möjligt att producera kvalitetsdruvor även i kommuner som är belägna på en viss höjd, såsom de som har lagts till produktionsområdet för de nya typerna.

Eftersom små och medelstora jordbruksföretag är intresserade av en mer kvalitetsinriktad vinproduktion som, om möjligt, har en närmare anknytning till produktionsområdets särdrag, har fyra nya delområden införts: Imola, Coriano, San Clemente och Verucchio.

Denna ändring rör artikel 3 i och bilagorna 13, 14, 15 och 16 till produktspecifikationen och påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

4.   Planteringstäthet per hektar

Beskrivning:

Uppgifter om antalet vinstockar har tagits bort från alla typer med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Romagna”, utom de för vilka ett delområde anges.

Planteringstätheten per hektar för typerna Bianco och Famoso anges som minst till 1 500 vinstockar per hektar.

För typen Sangiovese (inbegripet Riserva) har planteringstätheten per hektar angetts till minst 3 300 för delområdena Bertinoro, Castrocaro, Oriolo, Coriano, San Clemente och Verucchio, minst 3 000 för Mercato Saraceno och minst 4 000 för Imola.

För typen Centesimino med delområdet Oriolo, inbegripet Riserva, Passito och Spumante Rosé, är planteringstätheten per hektar minst 2 700.

Motivering:

Den sedan länge etablerade metoden att analysera arealen och välja ut druvsorter som lämpar sig för området, tillsammans med de höga kostnaderna för plantering, innebär att varje jordbruksföretag organiserar eller omstrukturerar vinodlingsarealen för att uppnå den bästa avkastningen i kvalitetshänseende i syfte att uppnå ett hållbart förhållande mellan kvalitet och kvantitet. Nyplantering kommer därför alltid att företas med den planteringstäthet som anses lämpligast, baserat på erfarenhet samt vetenskapligt och tekniskt kunnande, i linje med hur klimatet utvecklas. Undantaget är vin för vilket ett delområde anges, eftersom reglerna i produktspecifikationen är tillämpliga i sådana fall.

Ändringen gäller artikel 4 i och bilagorna 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 och 16 till produktspecifikationen, men gäller inte det sammanfattande dokumentet.

5.   Druvavkastning per hektar och lägsta naturliga alkoholhalt

Beskrivning:

För de nya typerna Bianco, Bianco Frizzante, Rosato och Rosato Frizzante har den högsta avkastningen fastställts till 18 ton per hektar. Druvornas lägsta naturliga alkoholhalt fastställs till 11 volymprocent (för Bianco och Rosato) och 10 volymprocent (för Bianco Frizzante och Rosato Frizzante).

För Rosso har den högsta avkastningen fastställts till 14 ton per hektar och den lägsta naturliga alkoholhalten för druvorna är 11 volymprocent.

För Bianco och Famoso samt deras delområden har den högsta avkastningen fastställts till 12 ton per hektar och druvornas lägsta naturliga alkoholhalt är 11,5 volymprocent (för Bianco Castrocaro och Bianco Oriolo), 11 volymprocent (för Bianco Brisighella, Bianco Longiano, Bianco Modigliana och Famoso Mercato Saraceno) och 10,5 volymprocent (för Famoso Mercato Saraceno Spumante).

För Centesimino med delområdet Oriolo (inklusive Riserva och Passito) har en högsta avkastning fastställts på 11 ton per hektar och en lägsta naturliga alkoholhalt för druvorna på 11 volymprocent. För Spumante Rosé har den högsta avkastningen fastställts till 14 ton per hektar och den lägsta naturliga alkoholhalten för druvorna till 10,5 volymprocent.

Den högsta avkastningen för Sangiovese med delområdena Imola, Coriano, San Clemente och Verucchio fastställs till 9 ton per hektar, med en lägsta naturlig alkoholhalt för druvorna på 12,5 volymprocent (13 volymprocent för Riserva-versionen).

För Sangiovese Riserva med delområden har den högsta avkastningen ökats till 9 ton per hektar.

Motivering:

Den avkastning och naturliga alkoholhalt som anges ovan är optimala för det aktuella oenologiska syftet, vilket framgår av de kemiska, fysikaliska och organoleptiska tester som har genomförts av vinproducenterna i området.

Denna ändring rör artikel 4 i och bilagorna 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 och 16 till produktspecifikationen och avsnitt 5.2 ”Högsta avkastning” i det sammanfattande dokumentet.

6.   Druvavkastning uttryckt i vin

Beskrivning:

Den högsta druvavkastningen uttryckt i vin har fastställts till 70 % för de nya vintyperna Bianco, Bianco Frizzante, Rosato och Rosato Frizzante, vilket motsvarar 12 600 liter per hektar.

För Rosso fastställs den högsta druvavkastningen i vin till 65 %, vilket motsvarar 9 100 liter per hektar.

Den högsta druvavkastningen uttryckt i vin har fastställts till 70 % för Bianco och Famoso med delområden, vilket motsvarar 8 400 liter per hektar.

För Centesimino med delområdet Oriolo fastställs den högsta druvavkastningen uttryckt i vin till 70 % (för Centesimino Oriolo och Centesimino Oriolo Riserva), 65 % (för Centesimino Oriolo Spumante Rosé) och 50 % (för Centesimino Oriolo Passito), vilket motsvarar 7 700 liter per hektar för Centesimino Oriolo och Centesimino Oriolo Riserva, 5 500 för Centesimino Oriolo Passito och 9 100 för Centesimino Oriolo Spumante Rosé.

För Sangiovese med delområdena Imola, Coriano, San Clemente och Verruchio (inkl. Riserva) fastställs den högsta druvavkastningen uttryckt i vin till 65 %, vilket motsvarar 5 850 liter per hektar.

För Sangiovese Riserva med delområden har den högsta druvavkastningen uttryckt i vin ökats till 5 850 liter per hektar.

Motivering: Detta är den avkastning som uppkommer vid bearbetningen av druvorna till vin, uttryckt i liter, baserad på det antal ton druvor som får produceras per hektar enligt produktspecifikationen.

Ändringen gäller artikel 5 i och bilagorna 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 och 16 till produktspecifikationen, men gäller inte det sammanfattande dokumentet.

7.   Formella anpassningar av reglerna för vinframställning för typerna Bianco Frizzante och Rosato Frizzante

Beskrivning:

Även för de nya typerna kan bearbetningen och tappningen äga rum i hela regionerna Emilia-Romagna, Marche, Lombardiet, Piemonte och Veneto.

Motivering:

Detta är en justering av formuleringen av de bestämmelser som redan fastställts i produktspecifikationen.

Denna ändring gäller artikel 5 i produktspecifikationen och avsnitt 9.2 (”Ytterligare villkor”) i det sammanfattande dokumentet.

8.   De nya typernas konsumtionsegenskaper

Beskrivning:

Följande fysikaliska, kemiska och organoleptiska egenskaper har införts för de nya vintyperna:

”Romagna” Bianco, ”Romagna” Bianco Frizzante, ”Romagna” Rosato, ”Romagna” Rosato Frizzante, ”Romagna” Rosso.

”Romagna” Bianco Brisighella, ”Romagna” Bianco Castrocaro, ”Romagna” Bianco Longiano, ”Romagna” Bianco Modigliana, ”Romagna” Bianco Oriolo, ”Romagna” Centesimino Oriolo, ”Romagna” Centesimino Oriolo Riserva, ”Romagna” Centesimino Oriolo Passito, ”Romagna” Centesimino Oriolo Spumante Rosé, ”Romagna” Famoso Mercato Saraceno, ”Romagna” Famoso Mercato Saraceno Spumante, ”Romagna” Sangiovese Imola, ”Romagna” Sangiovese Imola Riserva, ”Romagna” Sangiovese Coriano, ”Romagna” Sangiovese Coriano Riserva, ”Romagna” Sangiovese San Clemente, ”Romagna” Sangiovese San Clemente Riserva, ”Romagna” Sangiovese Verucchio, ”Romagna” Sangiovese Verucchio Riserva.

Motivering:

De kemiska, fysikaliska och organoleptiska egenskaper som anges är resultatet av flera tester och omfattas av parametrarna i EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen.

Ändringen gäller artikel 6 i och bilagorna 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 och 16 till produktspecifikationen och avsnitt 4 ”Beskrivning av vinet eller vinerna” i det sammanfattande dokumentet.

9.   Uppgifter om årgång

Beskrivning:

Möjligheten att utelämna årgången när druvorna producerades har även utvidgats till de nya vintyperna ”Romagna” Bianco Frizzante och ”Romagna” Rosato Frizzante.

Motivering:

För att anpassa de nya vinerna (Bianco Frizzante och Rosato Frizzante) till de befintliga vinerna (Trebbiano Spumante) (Trebbiano Frizzante) (Bianco Spumante) (Rosato Spumante), har det fastställts att årgången när druvorna producerades kan utelämnas på etiketten, i enlighet med nationell lagstiftning och EU-lagstiftning som medger detta för mousserande viner (spumante) som inte är märkta ”Millesimato” (årgång) samt för pärlande viner (frizzante).

Denna ändring rör artikel 7 i produktspecifikationen och påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

10.   Märkning

Beskrivning:

Vad gäller vintypen ”Romagna” Bianco Frizzante kan en uppgift om färgen ”Bianco” (vit) anges på etiketten.

Motivering: Producenten avgör själv om färgen på vinet i fråga ska anges på etiketten.

Beskrivning:

Vad gäller vintypen ”Romagna” Rosato Frizzante är det obligatoriskt att ange en uppgift om färgen ”Rosato”, ”Rosé” eller ”Rosa” på etiketten.

Motivering: Det har bedömts som lämpligt att ange färgen för att fastställa produktens särdrag.

Ändringen gäller artikel 7 i produktspecifikationen men påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

11.   Särskilda bestämmelser för förpackningen

Beskrivning:

Behållare med en kapacitet på mellan 2 och 6 liter som är tillverkade av alternativ till glas av livsmedelskvalitet får endast användas för vintyperna ”Romagna” Bianco, ”Romagna” Rosato, ”Romagna” Rosso, ”Romagna” Trebbiano, ”Romagna” Pagadebit och ”Romagna” Sangiovese som inte är klassificerade med beteckningen ”vigna”.

Utöver för de ovannämnda typerna av vin med beteckningen ”vigna” är detta tappningsförfarande även förbjudet för mousserande och pärlande viner, för vintyper med de traditionella uttrycken Riserva, Superiore eller Passito, eller för alla vintyper som bär namnet på ett delområde.

Även behållare av rostfritt stål och andra lämpliga material med en kapacitet på mellan 6 och 60 liter får endast användas för viner med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Romagna” av typerna Bianco (inkl. Frizzante), Rosato (inkl. Frizzante), Rosso, Trebbiano (inkl. Frizzante) och Sangiovese.

Motivering:

Detta är en ändring av ordalydelsen för att ange behållarnas kapacitet.

Denna ändring rör artikel 8 i produktspecifikationen och påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

12.   Den skyddade ursprungsbeteckningen ”Romagna” – ändrade delområden

Beskrivning:

”Castrocaro och Terra del Sole” har ändrats till ”Castrocaro”

”San Vicinio” har ändrats till ”Mercato Saraceno”

Följande har lagts till: Imola, Coriano, San Clemente och Verucchio.

Delområdena Brisighella, Castrocaro, Longiano och Modigliana får också användas för typen Bianco.

Delområdet Oriolo får också användas för typerna Bianco och Centesimino (inbegripet Riserva, Passito och Spumante Rosé).

Delområdet Mercato Saraceno får också användas för typen Famoso (inbegripet Spumante).

Delområdena Imola, Coriano, San Clemente och Verucchio får användas för typerna Sangiovese och Sangiovese Riserva.

Motivering:

Upptäckten av äldre bevis från 1 500–1 900-talen bekräftar förekomsten av prestigefyllda gröna druvsorter i områdena Modigliana, Castrocaro, Longiano, Brisighella och Oriolo.

Famoso, en sort som har odlats i Romagna-området sedan urminnes tider, är utbredd i Mercato Saraceno.

Man arbetar aktivt för att etablera centesimino som en värdefull druvsort i Oriolo, av vilken vin som ger uttryck för områdets särskilda jordmån kan framställas. Detta framgår tydligt av den takt i vilken druvsorten och det vin som produceras av den vinner erkännande. Denna druvsort har odlats i detta område åtminstone sedan efter andra världskriget.

Sangiovese var redan kännetecknande för trakten kring Imola i slutet av 1700-talet.

Sangiovese odlades intensivt i området kring Rimini fram till 1860, varefter sorten övergavs på grund av sin låga alkoholhalt. Odlingen av denna sort har nu återupptagits.

Det har därför ansetts lämpligt att främja dessa typer av vin som är avsedda för delområdet.

Ändringen gäller artiklarna 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 och 16 i produktspecifikationen och avsnitt 4 ”Beskrivning av vinet eller vinerna” i det sammanfattande dokumentet.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

1.   Namn

Romagna

2.   Typ av geografisk beteckning

SUB – Skyddad ursprungsbeteckning

3.   Kategorier av vinprodukter

1.

Vin

4.

Mousserande vin

8.

Pärlande vin

4.   Beskrivning av vinet eller vinerna

1.   ”Romagna” Albana Spumante

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vin med den registrerade ursprungsbeteckningen ”Romagna” Albana Spumante görs på druvmust av delvis torkade druvor och jäser på flaska eller i autoklav i enlighet med EU-lagstiftningen. Vinet har en gyllengul färg, fint skum och långvariga bubblor, en karakteristisk, delikat och fruktig arom som är typisk för druvsorten, bra struktur och angenäm friskhet, samt en behaglig och len smak som inte blir för söt.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 16,0 volymprocent

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 21,0 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

6 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

2.   ”Romagna” Cagnina

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vin med den registrerade ursprungsbeteckningen ”Romagna” Cagnina framställs av terranodruvor som vanligtvis skördas mot slutet av september och det är färdigt att släppas för konsumtion efter de tio första dagarna av oktober. Vinet har en purpurröd färg, en intensiv, karakteristisk arom med inslag av marascakörsbär och hallon, och en söt smak med lätt tanninkaraktär och en behagligt syrlig ton.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 11,5 volymprocent

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 17,0 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

8,5

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

3.   ”Romagna” Pagadebit (inbegripet Amabile och Frizzante)

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vin med den registrerade ursprungsbeteckningen ”Romagna” Pagadebit, gjort på druvan bombino bianco, har en halmgul färg med varierande intensitet beroende på åldern och vinframställningsprocessen. Vinet har en frisk och god arom med inslag av hagtorn som är typisk för druvsorten, och en behaglig och angenäm smak, som går från torr till halvsöt, inklusive i den pärlande varianten.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 11,5 volymprocent

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 14,0 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

4.   ”Romagna” Pagadebit Bertinoro

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vin med den registrerade ursprungsbeteckningen ”Romagna” Pagadebit Bertinoro, gjort på druvan bombino bianco i området Bertinoro, har en halmgul färg med varierande intensitet beroende på åldern och vinframställningsprocessen. Vinet har en frisk och god arom med inslag av hagtorn som är typisk för druvsorten, och en behaglig och angenäm smak, som kan vara torr eller halvsöt, inklusive i den pärlande varianten.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 12 volymprocent

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 15,0 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

5.   ”Romagna” Sangiovese

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vin med den registrerade ursprungsbeteckningen ”Romagna” Sangiovese, gjort på druvsorten med samma namn, har en rubinröd färg med lila glans, och en bred och vinös arom, som är något örtliknande hos unga viner, med eventuella delikata inslag av viol. Smaken är elegant, fyllig och angenäm med tanninkaraktär hos unga viner, och en lika behaglig och lätt bitter eftersmak.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 12,0 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: högst 10,0 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 20,0 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

6.   ”Romagna” Sangiovese Novello

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vin med den registrerade ursprungsbeteckningen ”Romagna” Sangiovese Novello har framställts av druvsorten med samma namn genom kolsyrejäsning. Vinet har en rubinröd färg och en intensiv och vinös arom, som är typisk för viner som har framställts med denna metod, och en torr eller lätt söt smak på grund av en del restsocker, enligt vad som tillåts i reglerna för framställningen.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 11,5 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: högst 10 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 18,0 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

7.   ”Romagna” Sangiovese Superiore

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vin med den registrerade ursprungsbeteckningen ”Romagna” Sangiovese Superiore, gjort på druvsorten med samma namn, har en rubinröd färg som går mot granatröd, ibland med en lila glans, och en vinös arom med delikata inslag av viol. Vinet har en rund och fyllig men samtidigt mjuk och elegant smak, som är angenäm med lätt tanninkaraktär hos unga viner, och en behaglig och tydlig eftersmak som är lätt bitter.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 12,5 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: högst 10,0 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 24,0 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

8.   ”Romagna” Sangiovese Riserva, inbegripet varianten Superiore Riserva

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vin med den registrerade ursprungsbeteckningen ”Romagna” Sangiovese Riserva, gjort på druvsorten med samma namn, har en rubinröd färg som drar mot granatröd, och övergår till mer lila och orangea nyanser med åldern, med en fin eterisk bouquet av vanilj som utvecklas när vinet mognar. Smaken är torr, rund, harmonisk och robust, ofta med inslag av trä från fatet där vinet har lagrats.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 13,0 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: högst 10,0 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 26,0 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

9.   ”Romagna” Sangiovese Passito

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vin med den registrerade ursprungsbeteckningen ”Romagna” Sangiovese Passito, gjort på druvsorten med samma namn, har en rubinröd färg, ibland med en lila glans, och en delikat arom med eventuella inslag av viol. Vinet har en harmonisk och angenäm smak med tanninkaraktär, följt av en behaglig och karakteristisk eftersmak som är lätt bitter. Det kan ha tydliga inslag av trä från fatet där vinet har lagrats.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 12 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: 6,0–20,0 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 26 g/l

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

10.   ”Romagna” Sangiovese med delområden

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vin med den registrerade ursprungsbeteckningen ”Romagna” Sangiovese följt av ett delområde, gjort på druvsorten med samma namn från klart definierade områden, har en rubinröd färg med lila glans, och en bred och vinös arom, som är något örtliknande hos unga viner, med delikata inslag av viol. Smaken är typisk för produktionsområdet med en angenäm tanninkaraktär hos unga viner, och en lika behaglig och lätt bitter eftersmak.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 12,5 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: högst 4,0 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 24,0 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

11.   ”Romagna” Sangiovese Riserva med delområden

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vin med den registrerade ursprungsbeteckningen ”Romagna” Sangiovese Riserva följt av ett delområde, gjort på druvsorten med samma namn från klart definierade områden, har en rubinröd färg som drar mot granatröd, och övergår till mer lila och orangea nyanser med åldern. Vinet har en torr, rund, harmonisk och robust smak som är typisk för produktionsområdet, ofta med inslag av trä från fatet där vinet har lagrats.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 13,0 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: högst 4,0 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 26,0 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

12.   ”Romagna” Trebbiano

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vin med den registrerade ursprungsbeteckningen ”Romagna” Trebbiano, gjort på druvsorten med samma namn, har en halmgul färg med varierande intensitet, en vinös, mild och delikat arom, och en fin, aromatisk och harmonisk smak.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 11,5 %.

Resthalt av reducerande socker: högst 10 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 14,0 g/l.

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

13.   ”Romagna” Trebbiano Spumante

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vin med den registrerade ursprungsbeteckningen ”Romagna” Trebbiano Spumante framställs av druvsorten med samma namn genom en naturlig andra jäsning på flaska eller i autoklaver i enlighet med EU:s bestämmelser. Vinet har en halmgul färg med varierande intensitet, ett långvarigt skum och små fina bubblor, en fin, frisk och behaglig arom, och en torr eller halvtorr smak beroende på sorten.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 10,5 volymprocent

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 14,0 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

14.   ”Romagna” Trebbiano Frizzante

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vin som omfattas av den registrerade ursprungsbeteckningen ”Romagna” Trebbiano Frizzante framställs av druvsorten med samma namn genom en naturlig andra jäsning i enlighet med EU:s bestämmelser. Vinet har en halmgul färg med varierande intensitet, ett fint och långvarigt skum, en behaglig och delikat arom, och en frisk och harmonisk smak.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 10,5 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: högst 10 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 14,0 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

15.   ”Romagna” Bianco Spumante

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vinet ”Romagna” Bianco Spumante har ett fint och långvarigt skum och en halmgul färg med varierande intensitet. Det utmärker sig genom sin fina och delikata arom och smaken varierar beroende på sockerhalten från ”brut nature” till torr, behaglig och harmonisk.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 10,5 volymprocent

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 14 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

16.   ”Romagna” Rosato Spumante

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vinet ”Romagna” Rosato Spumante har ett fint och långvarigt skum. Färgen är rosaaktig med varierande intensitet och vinet har en fin och delikat arom. Smaken varierar beroende på sockerhalten från ”brut nature” till torr och är behaglig och harmonisk.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 10,5 volymprocent

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 15 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

17.   ”Romagna” Bianco

KORTFATTAD BESKRIVNING

Viner av typen ”Romagna” Bianco är ljusgula till halmgula med varierande intensitet och har en behaglig, fin och delikat arom. Smaken är behaglig och harmonisk.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 11,5 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: högst 10 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 14 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

18.   ”Romagna” Bianco Frizzante

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vinet ”Romagna” Rosato Frizzante har ett fint och långvarigt skum. Färgen varierar från ljusgul till halmgul med varierande intensitet och dess arom är behaglig och distinkt. Smaken är harmonisk och frisk.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 10,5 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: högst 10 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 14 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

19.   ”Romagna” Rosato

KORTFATTAD BESKRIVNING

Viner av typen ”Romagna” Rosato är rosa med varierande intensitet och en behaglig, fin och delikat arom. Smaken är harmonisk och frisk.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 11,5 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: högst 10 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 14 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

20.   ”Romagna” Rosato Frizzante

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vinet ”Romagna” Rosato Frizzante har ett fint och långvarigt skum. Det har en rosa färg med varierande intensitet, med en behaglig och karakteristisk arom. Smaken är harmonisk och frisk.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 10,5 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: högst 10 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 14 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

21.   ”Romagna” Rosso

KORTFATTAD BESKRIVNING

”Romagna” Rosso har en rubinröd färg, ibland med lila skiftningar, vinös arom och en uppriktig doft. Smaken är harmonisk med lätt tanninkaraktär och en behagligt bitter eftersmak.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 12 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: högst 10 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 19 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

22.   ”Romagna” Bianco Brisighella

KORTFATTAD BESKRIVNING

Viner av typen ”Romagna” Bianco Brisighella är ljusgula till halmgula med varierande färgintensitet och har en distinkt, fin och bred arom. Smaken är behaglig, frisk och harmonisk.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 11 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: högst 4 g/l.

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 19 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

23.   ”Romagna” Bianco Castrocaro

KORTFATTAD BESKRIVNING

Viner av typen ”Romagna” Bianco Castrocaro är ljusgula till halmgula med varierande intensitet och har en behaglig, intensiv, vinös arom. Smaken är behaglig och harmonisk.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 11,5 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: högst 4 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 17 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

24.   ”Romagna” Bianco Longiano

KORTFATTAD BESKRIVNING

Viner av typen ”Romagna” Bianco Longiano är ljusgula till halmgula med varierande intensitet och har en behaglig, intensiv och vinös arom. Smaken är behaglig och harmonisk.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 11 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: högst 10 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 19 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

25.   ”Romagna” Bianco Modigliana

KORTFATTAD BESKRIVNING

Viner av typen ”Romagna” Bianco Modigliana är ljusgula till halmgula med varierande intensitet och har en behaglig, intensiv och vinös arom. Smaken är behaglig och harmonisk.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 11 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: högst 10 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 19 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

5.

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

26.   ”Romagna” Bianco Oriolo

KORTFATTAD BESKRIVNING

Viner av typen ”Romagna” Bianco Oriolo är ljusgula till halmgula med varierande intensitet och har en behaglig, intensiv och vinös arom. Smaken är behaglig och harmonisk.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 11,5 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: högst 4 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 17 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

27.   ”Romagna” Centesimino Oriolo

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vinet ”Romagna” Centesimino Oriolo har en granatröd färg och en karakteristisk arom med inslag av rosor och skogsbär. Smaken är sammetslen och fyllig.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 12 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: högst 4 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 23 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

28.   ”Romagna” Centesimino Oriolo Riserva

KORTFATTAD BESKRIVNING

”Romagna” Centesimino Oriolo Riserva är ett vin med intensiv granatröd färg med en omslutande arom med inslag av rosor, mogen frukt och kryddiga toner. Smaken är fyllig, harmonisk och sammetslen med lätt tanninkaraktär.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 13 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: högst 4 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 26 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

4 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

29.   ”Romagna” Centesimino Oriolo Passito

KORTFATTAD BESKRIVNING

”Romagna” Centesimino Oriolo Passito har en solid granatröd färg med en intensiv och distinkt arom med inslag av rosor, sylt, lätt torkade druvor och kryddiga inslag. Smaken är harmonisk, omslutande och har god struktur.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 11,5 volymprocent

Resthalt av reducerande socker: minst 50 g/l

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 26 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

30.   ”Romagna” Centesimino Oriolo Spumante Rosé

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vinet ”Romagna” Centesimino Oriolo Spumante Rosé har ett fint och långvarigt skum. Det är rosa med varierande intensitet och har en karakteristisk arom med tydligt blommiga toner. Smaken varierar beroende på sockerhalten från brut till halvtorr, frisk och med god struktur.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 11 volymprocent

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 14 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

31.   ”Romagna” Famoso Mercato Saraceno

KORTFATTAD BESKRIVNING

Viner av typen ”Romagna” Famoso Mercato Saraceno är halmgula med varierande färgintensitet och har en karakteristisk, intensiv och vinös arom. Smaken är torr, behaglig och harmonisk.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 11,5 volymprocent

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 17 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

32.   ”Romagna” Famoso Mercato Saraceno Spumante

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vinet ”Romagna” Famoso Mercato Saraceno Spumante har ett fint och långvarigt skum. Färgen är halmgul med varierande intensitet och vinet har en fin och delikat arom. Smaken varierar beroende på sockerhalten från ”brut nature” till torr, i enlighet med EU-lagstiftningen.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 11 volymprocent

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 16 g/l

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan överensstämmer med gränserna i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

5.   Vinframställningsmetoder

5.1.   Särskilda oenologiska metoder

5.2.   Högsta avkastning

1.   ”Romagna” Albana Spumante

45 hektoliter per hektar

2.   ”Romagna” Cagnina

84,5 hektoliter per hektar

3.   ”Romagna” Pagadebit och Pagadebit Bertinoro, inbegripet Frizzante

98 hektoliter per hektar

4.   ”Romagna” Sangiovese, inbegripet Novello och Riserva

78 hektoliter per hektar

5.   ”Romagna” Sangiovese Superiore, inbegripet Riserva

68,25 hektoliter per hektar

6.   ”Romagna” Sangiovese med delområden

58,5 hektoliter per hektar

7.   ”Romagna” Sangiovese Riserva med delområden

52 hektoliter per hektar

8.   Romagna Sangiovese Passito

60 hektoliter per hektar

9.   ”Romagna” Bianco, inbegripet Frizzante och Spumante

126 hektoliter per hektar

10.   ”Romagna” Rosato, inbegripet Frizzante och Spumante

126 hektoliter per hektar

11.   ”Romagna” Rosso

91 hektoliter per hektar

12.   ”Romagna” Bianco med delområdena Brisighella, Castrocaro, Longiano, Modigliana och Oriolo

84 hektoliter per hektar

13.   ”Romagna” Centesimino, inbegripet Riserva med delområdet Oriolo

77 hektoliter per hektar

14.   ”Romagna” Centesimino Passito med delområdet Oriolo

55 hektoliter per hektar

15.   ”Romagna” Centesimino Spumante Rosé med delområdet Oriolo

91 hektoliter per hektar

16.   ”Romagna” Famoso, inbegripet Spumante med delområdet Mercato Saraceno

84 hektoliter per hektar

6.   Avgränsat geografiskt område

Druvornas produktionsområde för framställningen av de viner som får använda beteckningen ”Romagna” omfattar hela eller delar av ett flertal kommuner i provinserna Bologna, Rimini, Forlì-Cesena och Ravenna i regionen Emilia-Romagna.

7.   Druvsorter

 

Albana B.

 

Bombino bianco B.

 

Sangiovese N.

 

Terrano N.

 

Trebbiano romagnolo B. – trebbiano

8.   Beskrivning av samband

Romagna

”Romagna” Albana Spumante:

Familjen Baldi i Faenza har alltsedan 1300-talet ägt vinodlingsmark i de bördigaste områdena i Romagna. De var bland de första med att höja standarden inom vinproduktionen, till den grad att andra adliga familjer (även utanför Faenza) började bjuda på familjen Baldis viner vid särskilda tillfällen, trots att dessa andra familjer själva var vinproducenter.

Francesco Baldi var först med att framställa mousserande vin i Romagna i början av 1900-talet, troligen av albana, uppblandat med andra viner. Det framställdes i stora mängder vid Villa ”Le Fontane” i Sarna di Faenza och såldes, tack vare sin höga kvalitet, i Romagna och Bologna, och exporterades till Frankrike och Ryssland, där vinet tilldelades högt ansedda priser och utmärkelser.

”Romagna” Cagnina:

Terrano d'Istria, den huvudsakliga druvsorten i Cagnina, spred sig troligen över Romagna under tiden för det bysantinska riket, när stora mängder kalksten importerades från Istrien och Dalmatien för att uppföra Ravennas huvudsakliga monument. Vinet producerades på vissa slätter i områdena runt Cesena, Forlì och Ravenna redan på 1200-talet. Det finns många skriftliga källor och poetiska texter från 1800- och 1900-talet som bekräftar att Cagnina såldes och var känt över hela Romagna.

”Romagna” Pagadebit, inbegripet varianterna ”Bertinoro”, Amabile och Frizzante:

Druvsorten bombino bianco kallas lokalt för pagadebit, som även fått ge namn åt vinet. Enligt Hohnerlein-Buchinger kommer begreppet från ”produce tanto da pagare i debiti” (producerar tillräckligt för att betala av skulder) eftersom druvsorten garanterar en bra avkastning även vid ogynnsamma väderförhållanden. Särskilt i provinsen Forlì har pagadebit planterats tillsammans med albana för att kompensera för den sistnämnda druvsortens lägre avkastning. Den första skriftliga hänvisningen till pagadebit i Romagna görs 1825 av Acerbi, som förtecknar den bland druvsorterna ”i Riminiområdet”. Pagadebit från olika områden jämfördes vid den ampelografiska mässan i Forlì 1876. Bertinoroområdet har historiskt sett varit känt för sina unika och utmärkta pagadebitviner.

”Romagna” Sangiovese, inbegripet varianterna Superiore, Riserva, Novello och Passito:

I en notariell handling från 1672, som finns bevarad i Faenzas stadsarkiv, hänvisar man till ”tre rader av vinrankor med sangiovesedruvor” på gården Fontanella di Pagnano i kommunen Casola Valsenio. Enligt vissa språkexperter fick druvsorten namnet ”Sangue dei gioghi” (bergsblod) i Apenninerna mellan Toscana och Romagna, vilket sedan förkortades till ”sanzves” i den lokala dialekten.

Enligt Beppe Sangiorgi gäller de första hänvisningarna till sangiovese i Romagna området mellan Faenza och Imola. År 1839 beskrev Gallesio de vinodlingar han hade sett på en resa mellan Florens och Forlì enligt följande: Vinrankorna är alla av låga sorter och merparten är sangiovese di romagna.

Gamla texter om vinodling redogör för en druvsort i Romagna av typen sangiovese som hade särskilda egenskaper och som användes för att framställa ett vin av en enda druvsort, i motsats till vad man gjorde på andra håll.

”Romagna” Trebbiano (även pärlande och mousserande viner):

Druvsorten trebbiano infördes troligen av etruskerna och romarna som planterade vinrankor efter att de hade återtagit och delat upp mark. Det var därför legionärernas vin. Pier de Crescenzi skrev 1305 om en grön druva som kallades ”tribiana”. Från samma århundrade finns det även hänvisningar till ”turbien” i Imola och till ”trebulanum” i Bologna. Det finns också odaterade hänvisningar till ”tarbian” i Romagna. Molon (1906) skrev att druvan allmänt odlades i främst Forlì och Ravenna, och Pasqualini och Pasqui noterade att man kunde hitta den i rader av vinrankor som odlades på slätterna trots den höga luftfuktigheten. Druvan är så allmänt utbredd i Romagna just på grund av sin förmåga att anpassa sig till olika jordmåner och klimat.

9.   Väsentliga ytterligare villkor (förpackning, märkning, andra krav)

Den skyddade ursprungsbeteckningen ”Romagna” – vinproduktionsområde

Rättslig ram:

EU:s lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Undantag från produktion i det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret:

Vinframställningsprocesser får utföras inom provinserna Forlì-Cesenas, Ravennas, Bolognas och Riminis hela territorium.

Den skyddade ursprungsbeteckningen ”Romagna” – produktionsområde för de pärlande och mousserande vinerna

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Undantag från produktion i det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret:

Processerna för att framställa vintyperna ”Romagna” Trebbiano Frizzante, ”Romagna” Trebbiano Spumante, ”Romagna” Pagadebit Frizzante, ”Romagna” Albana Spumante, ”Romagna” Bianco Frizzante, ”Romagna” Bianco Spumante, ”Romagna” Rosato Frizzante och ”Romagna” Rosato Spumante, inbegripet vinframställningsmetoderna för skumbildning, stabilisering och sötning, om dessa är tillåtna, får utföras inom hela territoriet från regionerna Emilia-Romagna, Marche, Lombardiet, Piemonte och Veneto.

Den skyddade ursprungsbeteckningen ”Romagna” – område för tappning av de pärlande och mousserande vinerna

Rättslig ram:

EU:s lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Förpackning i det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret:

Tappningen av ”Romagna” Trebbiano Frizzante, ”Romagna” Trebbiano Spumante, ”Romagna” Pagadebit Frizzante, ”Romagna” Albana Spumante, ”Romagna” Bianco Frizzante, ”Romagna” Bianco Spumante, ”Romagna” Rosato Frizzante och ”Romagna” Rosato Spumante måste ske inom territoriet från regionerna Emilia-Romagna, Marche, Lombardiet, Piemonte och Veneto. I enlighet med tillämplig EU-lagstiftning och nationell lagstiftning måste tappning och förpackning äga rum i ovannämnda avgränsade geografiska område för att upprätthålla vinernas kvalitet och anseende, garantera ursprunget och säkerställa effektiva kontroller.

Användning av hänvisningar till delområden

Rättslig ram:

EU:s lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Etiketterna och förpackningarna till de viner som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Romagna” kan inbegripa hänvisningar till de delområden som anges i produktspecifikationens respektive bilagor.

De delområden som får anges på etiketten är ”Bertinoro”, ”Brisighella”, ”Castrocaro”, ”Cesena”, ”Longiano”, ”Meldola”, ”Modigliana”, ”Marzeno”, ”Oriolo”, ”Predappio”, ”Mercato Saraceno”, ”Serra”, ”Imola”, ”Coriano”, ”San Clemente”, ”Verucchio”.

Den skyddade ursprungsbeteckningen ”Romagna” följt av delområdet

Rättslig ram:

EU:s lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Undantag från produktion i det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret:

Vinframställningsprocesser får utföras inom hela territoriet i provinserna Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena och Rimini.

Den skyddade ursprungsbeteckningen ”Romagna” följt av delområdet

Rättslig ram:

EU:s lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Förpackning i det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret:

Tappningen av det vin som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Romagna” följt av delområden måste ske inom produktionsområdet för varje delområde, inbegripet området där vinframställningen är tillåten genom undantag. I enlighet med tillämplig EU-lagstiftning och nationell lagstiftning måste tappning och förpackning äga rum i ovannämnda avgränsade geografiska område för att upprätthålla vinernas kvalitet och anseende, garantera ursprunget och säkerställa effektiva kontroller.

Länk till produktspecifikationen

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18282


(1)  EUT L 9, 11.1.2019, s. 2.


7.10.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 386/37


Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

(2022/C 386/09)

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 17.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELANDE OM GODKÄNNANDE AV STANDARDÄNDRING

”Alsace grand cru Geisberg”

PDO-FR-A0379-AM02

Datum för meddelandet: 20 juli 2022

BESKRIVNING AV OCH MOTIVERING TILL DEN ÄNDRING SOM GODKÄNTS

1.   Kompletterande beteckningar

I kapitel I avsnitt II.1 i produktspecifikationen har följande bruksnamn lagts till: ”Sylvaner” och ”Pinot noir” samt de motsvarande druvsorterna ”sylvaner B” och ”pinot noir N”.

Bruksnamnet ”Sylvaner” har lagts till för att det av misstag hade utelämnats i den första versionen av produktspecifikationen. I kapitel I avsnitt X.1 b i den första versionen anges att de tillåtna druvsorterna får användas vid vinframställning och saluföras under respektive namn, men motsvarande bruksnamn har inte tagits upp i förteckningen över möjliga bruksnamn. Redan innan den första versionen av produktspecifikationen godkändes hade druvsorten sylvaner B genom ett nationellt beslut lagts till de druvsorter som var tillåtna för framställning av viner med ursprungsbeteckningen ”Alsace grand cru Zotzenberg”. I beslutet tog man hänsyn till de lokala sedvänjorna och vinernas renommé.

Bruksnamnet ”Pinot noir” har lagts till i produktspecifikationen eftersom en ansökan om erkännande av stilla röda viner för vissa av ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru” har lämnats in på nationell nivå. Denna ansökan om erkännande av ett rött vin var baserad på den långvariga framställningen av, renomméet för och egenskaperna hos viner av druvsorten pinot noir N som odlas på avgränsade jordlotter för dessa ursprungsbeteckningar ”Alsace grand cru”. Endast druvsorten pinot noir N är tillåten för dessa röda viner.

I kapitel I avsnitt II.1 i produktspecifikationen har orden ”blancs” och ”roses” lagts till för de druvsorter av muscats à petits grains som motsvarar bruksnamnet ”Muscat” för att de av misstag hade utelämnats i den föregående versionen av produktspecifikationen.

Dessa ändringar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

2.   Produkttyper

I kapitel I avsnitt III i produktspecifikationen har texten ändrats för att ange att de kontrollerade ursprungsbeteckningarna inte längre enbart är avsedda för stilla vita viner.

De kontrollerade ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru” som är avsedda för såväl vita som röda stilla viner anges (”Alsace grand cru Hengst” och ”Alsace grand cru Kirchberg de Barr”).

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

3.   Geografiskt område

I kapitel I avsnitt IV.1 i produktspecifikationen har ett stycke lagts till för att hänvisa till de datum då INAO:s behöriga nationella kommitté godkände det geografiska området och för att ange referensramen, den officiella regionindelningen 2021, för gränsen för det geografiska området enligt produktspecifikationen. Denna angivelse gör det möjligt att juridiskt säkerställa avgränsningen av området.

Hänvisningen till den officiella regionindelningen 2021 medför att förteckningen över kommuner måste uppdateras. Kommunerna Kientzheim och Sigolsheim stryks sålunda eftersom de numera är en del av kommunen Kaysersberg Vignoble.

Dessa redaktionella ändringar innebär ingen ändring av gränsen för det geografiska området.

I punkt 1 har också följande meningar lagts till:

”Kartor över det geografiska området finns på INAO:s webbplats.”

”En karta över det avgränsade geografiska området har lämnats in till kommunhuset i den kommun vars område delvis omfattas.”

I och med dessa ändringar måste också punkt 6 i det sammanfattande dokumentet ändras.

4.   Avgränsat odlingsområde

Kapitel I avsnitt IV.2 i produktspecifikationen har ändrats på följande sätt:

I det första stycket har ”den 6–7 september 2006”, det datum då den behöriga nationella kommittén godkände odlingsområdet, lagts till, eftersom det hade utelämnats av misstag.

I det andra stycket har texten ändrats för att ta hänsyn till ändringarna av kommunnamnen i avsnitt IV.1.

I tabellen har kommunnamnen i kolumnen ”Kommuner” uppdaterats så att de överensstämmer med avsnitt IV.1.

Dessa ändringar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

5.   Omedelbart närområde

I kapitel I avsnitt IV.3 i produktspecifikationen har ett stycke ändrats för att ange referensramen, den officiella regionindelningen 2021, för gränsen för området enligt produktspecifikationen. Denna angivelse gör det möjligt att juridiskt säkerställa avgränsningen av området.

Hänvisningen till den officiella regionindelningen 2021 medför att förteckningen över kommuner måste uppdateras. Därför stryks kommunnamnet Kaysersberg och kommunnamnet Kaysersberg Vignoble läggs till, med en anmärkning att det endast är den delegerade kommunen Kaysersberg som omfattas.

Dessa redaktionella ändringar innebär ingen ändring av gränsen för det omedelbara närområdet.

I och med dessa ändringar måste också punkt 9 i det sammanfattande dokumentet ändras.

6.   Druvbestånd

I kapitel I avsnitt V.1 i produktspecifikationen har orden ”– när det gäller vita viner:” och ”– när det gäller röda viner: druvsorten ”pinot noir N” lagts till, eftersom en ansökan om erkännande av stilla röda viner för vissa av ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru” har lämnats in på nationell nivå. Endast druvsorten pinot noir N är tillåten för dessa röda viner. Det är också den enda druvsort som är tillåten för framställning av röda viner med ursprungsbeteckningen ”Alsace”.

I avsnitten V.1 a, b och e och V.2 b har orden ”blancs” och ”roses” lagts till för druvsorterna av muscats à petits grains för att de av misstag hade utelämnats i den föregående versionen av produktspecifikationen.

Det sammanfattande dokumentet ändras inte till följd av dessa ändringar.

7.   Planteringstäthet

I kapitel I avsnitt VI.1 i produktspecifikationen har orden ”Vid framställning av vita viner” och ”Vid framställning av röda viner” lagts till för att skilja på den lägsta planteringstätheten enligt färgen på vinet. Planteringstätheten har angetts för beteckningarna med röda viner.

Det sammanfattande dokumentet ändras inte till följd av dessa kompletteringar.

I kapitel I avsnitt VI.1 a i produktspecifikationen har man angett datumet, ”den 25 oktober 2011”, för när bestämmelsen om anpassning av planteringstätheten vid uppryckning av vinstockar ska börja tillämpas. Datumet ersätter texten ”datumet för godkännandet av denna produktspecifikation”.

Denna ändring innebär en ändring av punkt 5 i det sammanfattande dokumentet.

8.   Bestämmelser om beskärning

I kapitel I avsnitt VI.1 b i produktspecifikationen har bestämmelsen för vita viner om antalet skott per kvadratmeter jordyta, som varierade beroende på druvsort, strukits, och ersatts av en enda bestämmelse om 18 skott per vinstock.

Ändringen gör det möjligt att samordna produktspecifikationerna för de alsassiska ursprungsbeteckningarna och förenkla kontrollmetoderna.

Punkt 5 i det sammanfattande dokumentet ändras.

”När det gäller vita viner” har lagts till i början av meningen, eftersom en ansökan om erkännande av stilla röda viner för vissa av ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru” har lämnats in på nationell nivå.

Bestämmelser om beskärning har lagts till för röda viner, högst 14 skott per vinstock. Antalet tillåtna skott är färre än för framställning av vita viner. Den här bestämmelsen överensstämmer med avkastningen och produktionen av kvalitetsdruvor.

De sistnämnda ändringarna påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

9.   Bestämmelser om uppbindning och bladverkets höjd

I kapitel I avsnitt VI.1 c i produktspecifikationen stryks maximihöjden för spaljétrådarna vid nedbindning, och metoden för att mäta höjden på det uppbundna bladverket ändras.

Till följd av ändringarna är det nu möjligt att under växtsäsongen kontrollera att höjden på bladverket är förenlig med bestämmelserna. Tidigare beskrevs endast hur man skulle gå till väga.

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

10.   Jordbrukslottens högsta genomsnittsbelastning

I kapitel I avsnitt VI.1 d i produktspecifikationen har jordbrukslottens högsta genomsnittsbelastning för vita viner minskat från 10 000 till 8 500 kg/hektar, i enlighet med den minskade avkastningen för dessa viner.

En högsta genomsnittsbelastning har fastställts för röda viner som är mindre än den för vita viner, i enlighet med avkastningen för dessa viner.

Dessa ändringar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

11.   Druvmognad och lägsta naturliga alkoholhalt uttryckt i volymprocent

I kapitel I avsnitt VII.2 a i produktspecifikationen har tabellen ändrats för att ta hänsyn till ansökan om erkännande av stilla röda viner som har lämnats in på nationell nivå för vissa av ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru”.

För dessa röda viner med ursprungsbeteckningen ”Alsace grand cru” har druvornas lägsta sockerhalt vid skörd och lägsta naturliga alkoholhalt uttryckt i volymprocent fastställts.

Dessa angivelser påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

När det gäller vita viner har druvornas lägsta sockerhalt ökat med 2 eller 3 gram per liter must för att det ska motsvara samma skillnad på 1 volymprocent i lägsta naturliga alkoholhalt uttryckt i volymprocent som i den föregående versionen av produktspecifikationen. För att beräkna omvandlingen av sockergrammen till alkohol hade producentorganisationen valt 17 gram socker per en volymprocent för vita viner, medan den i den ursprungliga produktspecifikationen hade valt 16,83. INAO:s behöriga nationella kommitté rekommenderade 17 i samband med utarbetandet av den första versionen av produktspecifikationen.

Dessa ändringar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

12.   Avkastning

I kapitel I avsnitt VIII.1 ochVIII.2 i produktspecifikationen har avkastningen och gränserna för skördeuttaget minskat för att göra det lättare att kontrollera kvaliteten för vita viner och vita viner med uttrycket ”Vendanges tardives”, i överensstämmelse med klassificeringssystemet för beteckningarna i regionen Alsace.

Punkt 5 om högsta avkastning i det sammanfattande dokumentet har ändrats när det gäller gränserna för skördeuttag.

Orden ”vita viner” har lagts till för viner utan ett traditionellt uttryck, eftersom en ansökan om erkännande av stilla röda viner för vissa av ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru” har lämnats in på nationell nivå.

Avkastningen och gränsen för skördeuttag för röda viner har fastställts i enlighet med klassificeringssystemet för beteckningarna i regionen Alsace, dvs. till lägre gränser för dessa grand cru-beteckningar.

Dessa sistnämnda ändringar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

13.   Malolaktisk jäsning, halten jäsbart socker för röda viner

I kapitel I avsnitt IX.1 c i produktspecifikationen fastställs att den malolaktiska jäsningen när det gäller röda viner ska vara avslutad.

För att säkerställa att den här bestämmelsen följs har man fastställt att halten av äppelsyra får vara högst 0,4 gram per liter vid buteljering.

I avsnitt IX.1 d har det för röda viner fastställts en halt av jäsbart socker (glukos och fruktos) på högst 2 gram per liter efter jäsning.

Det sammanfattande dokumentet ändras inte.

14.   Förbud mot att höja den lägsta naturliga alkoholhalten uttryckt i volymprocent för röda viner

I kapitel I avsnitt IX.1 e i produktspecifikationen fastställs att röda viner inte får berikas. Denna begränsning som rör vinframställningen överensstämmer med bestämmelserna om avgränsning av jordbrukslotterna för produktion av druvor, lägsta planteringstäthet, beskärning och lägsta avkastning.

Det sammanfattande dokumentet ändras inte.

15.   Kapaciteten i jäsningslokalen för vinframställning

I kapitel I avsnitt IX.1 g i produktspecifikationen har koefficienten för att beräkna kapaciteten i jäsningslokalen för vinframställning minskats.

Det behöver inte vara så stor skillnad mellan den tidigare skördevolymen och jäsningslokalens kapacitet.

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

16.   Lagringstid och datum för saluföring till konsumenterna när det gäller röda viner

I kapitel I avsnitt IX.2 i produktspecifikationen har det fastställts att röda viner åtminstone måste lagras till den 1 oktober året efter skörden. Viner som framställs av druvsorten pinot noir N från dessa områden kräver en viss lagringstid för att deras egenskaper ska kunna utvecklas.

I kapitel I avsnitt IX.5 a i produktspecifikationen anges att de röda vinerna efter lagringen inte får saluföras till konsumenterna förrän tidigast den 1 oktober året efter skörden.

Dessa ändringar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

17.   Kontroll av buteljerade partier

I kapitel I avsnitt IX.3 b i produktspecifikationen har bestämmelsen om att kontrollflaskor ska bevaras för kontroll av buteljerade partier strukits.

Den här kontrollåtgärden ingår nu i kontrollplanen.

Det sammanfattande dokumentet påverkas inte av denna ändring.

18.   Lagring av buteljerade viner

I kapitel I avsnitt IX.4 i produktspecifikationen har förhållandena för lagring av buteljerade viner förtydligats.

På så sätt blir det lättare för aktörerna att förstå bestämmelsen och kontrollera att den efterföljs.

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

19.   Mänskliga faktorer som bidrar till sambandet med det geografiska området

I kapitel I avsnitt X.1.b i produktspecifikationen har texten ändrats för att ta hänsyn till erkännandet av stilla röda viner i ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru Hengst” och ”Alsace grand cru Kirchberg de Barr”:

Följande uppgifter har lagts till för den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Alsace grand cru Hengst”: erkännandet 2022 av röda viner, endast druvsorten pinot noir N är tillåten, lägsta planteringstätheten är 5 500 stockar per hektar för framställning av röda viner, ingen berikning, kortaste lagringstid 10 månader.

Följande uppgifter har lagts till för den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Alsace grand cru Kirchberg de Barr”: erkännandet 2022 av röda viner, endast druvsorten pinot noir N är tillåten, lägsta planteringstätheten är 5 000 stockar per hektar för framställning av röda viner, ingen berikning, kortaste lagringstid 10 månader.

I avsnitt X.1 b har uppgifterna om att erkännandet av dessa båda ursprungsbeteckningar gäller gröna druvsorter strukits och orden ”när det gäller vita viner” har vid behov lagts till för att texten ska bli förståelig.

Det sammanfattande dokumentet ändras inte till följd av dessa ändringar.

Orden ”blancs” och ”roses” har lagts till för druvsorterna av muscats à petits grains för att de av misstag hade utelämnats i den föregående versionen av produktspecifikationen. Dessa tillägg påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

20.   Beskrivning av vinet eller vinerna

I kapitel I avsnitt X.2 i produktspecifikationen har en beskrivning av utseendet hos de vita vinerna lagts till för att göra det lättare att beskriva dem.

När det gäller de två första beskrivna vintyperna: ”Dessa två vintyper har mycket intensiva färger och gyllengula färgtoner kan uppnås.”

När det gäller de två sist beskrivna vintyperna: ”Dessa två vintyper har mycket intensiva färger och bärnstensgula färgtoner kan uppnås.”

Punkt 4 i det sammanfattande dokumentet ändras.

Beskrivningen av de viktigaste organoleptiska egenskaperna hos röda viner har lagts till för ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru Hengst” och ”Alsace grand cru Kirchberg de Barr”.

Dessa beskrivningar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

21.   Samband med det geografiska området

I kapitel I avsnitt X.3 i produktspecifikationen har, när det gäller ursprungsbeteckningen ”Alsace grand cru Hengst”, uppgifterna om sambandet mellan det geografiska ursprunget och vinernas egenskaper, som också kan tillämpas på röda viner med denna beteckning, kompletterats med specifika uppgifter om röda viner.

Det sammanfattande dokumentet ändras inte.

22.   Övergångsbestämmelser

I kapitel I avsnitt XI.2 i produktspecifikationen har maximihöjden för spaljétrådarna vid nedbindning strukits och det högsta antalet skott per vinstock minskats, för att uppgifterna ska stämma överens med ändringarna av kapitel I avsnitt VI.

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

23.   Obligatoriska uppgifter om sockerhalten på etiketten och annan information om vita viner

I kapitel I avsnitt XII.2 d i produktspecifikationen har ny ersättande text lagts till som gör det obligatoriskt att ange sockerhalten. För närvarande är detta frivilligt enligt förordning (EU) 2019/33.

Denna uppgift gör det lättare för konsumenten att förstå vilken typ av vin det är fråga om.

Den nya bestämmelsen gäller inte vin med de traditionella uttrycken ”vendanges tardives” och ”sélection de grains nobles”.

Punkt 9 i det sammanfattande dokumentet kompletteras.

Det ursprungliga ledet d blir led e i avsnitt XII.2.

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

24.   Förhandsdeklaration av fördelningen av jordbrukslotter

I kapitel II avsnitt I.1 i produktspecifikationen har ett förtydligande lagts till i bestämmelserna om den förhandsdeklaration av fördelningen av jordbrukslotter som aktören lämnat in till producentorganisationen för ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru” om denne avstår från att framställa vin med denna beteckning.

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

1.   Namn

Alsace grand cru Geisberg

2.   Typ av geografisk beteckning

SUB – Skyddad ursprungsbeteckning

3.   Kategorier av vinprodukter

1.

Vin

4.   Beskrivning av vinet eller vinerna

1.

KORT BESKRIVNING

Vinerna är stilla vita viner.

Den lägsta naturliga alkoholhalten är 12,5 volymprocent för gewurztraminer Rs och pinot gris G samt 11 volymprocent för övriga druvsorter. Efter berikning får den totala alkoholhalten inte överstiga 15 volymprocent för viner av druvsorterna gewurztraminer B och pinot gris G eller 14 volymprocent för viner av övriga druvsorter.

Övriga analytiska egenskaper fastställs i unionslagstiftningen.

Stora vita lagringsviner kännetecknas av en tydlig friskhet som har sin grund i en kraftig vinsyra i kombination med en god druvmognad. Namnet på beteckningen kan kompletteras med bruksnamn, om vinerna enbart framställs av druvsorter som är tillåtna för den berörda beteckningen. Vinerna har mycket substans och är mycket komplexa och aromatiska med olika nyanser. De har lång eftersmak, och blir mer komplexa med tiden.

Man skiljer mellan

torra, mineraliska viner samt

aromatiska, fruktiga och fylliga viner med fetma.

Dessa två vintyper har mycket intensiva färger och gyllengula färgtoner kan uppnås.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

i milliekvivalenter per liter

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

2.   Beteckning kompletterad med ”Vendanges Tardives”

KORT BESKRIVNING

Den lägsta naturliga alkoholhalten är 16 volymprocent för gewurztraminer Rs och pinot gris G samt 14,5 volymprocent för övriga druvsorter.

Övriga analytiska egenskaper fastställs i unionslagstiftningen.

Vinerna med uttrycket ”vendanges tardives” uppvisar ofta mycket exotiska aromer av kanderad frukt med en frisk avslutning. De är mycket koncentrerade, med en smak som dröjer sig kvar. Dessa viner har mycket intensiva färger och bärnstensgula färgtoner kan uppnås.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

i milliekvivalenter per liter

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

3.   Beteckning kompletterad med ”Sélection de grains nobles”

KORT BESKRIVNING

Den lägsta naturliga alkoholhalten är 18,2 volymprocent för gewurztraminer Rs och pinot gris G samt 16,4 volymprocent för övriga druvsorter.

Övriga analytiska egenskaper fastställs i unionslagstiftningen.

Vinerna med uttrycket ”sélection de grains nobles” är mycket koncentrerade och kraftiga, ofta med aromer av marmeladkonfekt. De är mycket koncentrerade, med en smak som dröjer sig kvar. Dessa viner har mycket intensiva färger och bärnstensgula färgtoner kan uppnås.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

i milliekvivalenter per liter

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

5.   Vinframställningsmetoder

5.1.   Särskilda oenologiska metoder

1.   Odlingsmetoder: planteringstäthet

Odlingsmetod

Planteringstätheten ska vara minst 4 500 stockar per hektar.

Avståndet mellan raderna får inte vara mer än 2 meter.

Avståndet mellan vinstockar i samma rad ska vara minst 0,75 meter och högst 1,50 meter.

Från och med den 25 oktober 2011 får uppryckning av vinstockar på jordbrukslotter inte leda till att avståndet mellan raderna är mer än 3 meter.

2.   Odlingsmetoder: bestämmelser om beskärning

Odlingsmetod

Vinrankorna beskärs med enkel eller dubbel guyot, med högst 18 skott per vinstock.

3.   Skörd

Odlingsmetod

Vinerna framställs av handskördade druvor.

4.   Höjning av den lägsta naturliga alkoholhalten uttryckt i volymprocent

Särskild oenologisk metod

Höjningen av den genomsnittliga lägsta naturliga alkoholhalten uttryckt i volymprocent får inte överstiga

0,5 volymprocent för viner av druvsorterna gewurztraminer B och pinot gris G, eller

1,5 volymprocent för viner av övriga druvsorter.

Viner som kan få uttrycken ”vendanges tardives” eller ”sélection de grains nobles” får inte berikas.

5.   Framställning

Restriktion som gäller för framställningen

All användning av ekspån är förbjuden.

6.   Lagring av vin

Särskild oenologisk metod

Vinerna ska åtminstone lagras fram till den 1 juni året efter skörden.

Viner som kan få uttrycken ”vendanges tardives” eller ”sélection de grains nobles” ska åtminstone lagras fram till den 1 juni andra året efter skörden.

5.2.   Högsta avkastning

1.

Beteckning eventuellt kompletterad med ”vendanges tardives”

60 hektoliter/hektar

2.

Beteckning kompletterad med ”sélection de grains nobles”

48 hektoliter/hektar

6.   Avgränsat geografiskt område

Skörd av druvor, framställning, beredning och lagring av vinet ska äga rum i följande kommuner, enligt 2021 års officiella regionindelning:

Departementet Haut-Rhin: Kommuner som omfattas i sin helhet: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim och Zellenberg.

Delar av följande kommun: Kaysersberg Vignoble, endast de delegerade kommunerna Kientzheim och Sigolsheim.

Departementet Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett och Wolxheim.

En karta över det avgränsade geografiska området har lämnats in till kommunhuset i de kommuner vars områden delvis omfattas.

Kartor över det geografiska området finns på INAO:s webbplats.

7.   Druvsorter

Gewurztraminer Rs

Muscat ottonel B – muscat, moscato

Muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato

Muscat à petits grains roses B – muscat, moscato

Pinot gris G

Riesling B

8.   Beskrivning av samband

I Alsace är klimatet gynnsamt för vinodling, och områdena för den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Alsace grand cru Geisberg” hör till de bästa. Vinodlingarna ligger inbäddade i ett pittoreskt landskap och ger mycket uttrycksfulla viner med tydlig karaktär och en egen personlighet.

Jordmånen påverkas av läget vid slutet av en dalgång, vilket främjar sältan och syran i vinerna och ger balanserade, eleganta viner med lång eftersmak. Med tiden utvecklar de mineralitet och komplexitet.

På grund av de utmärkta klimatförhållandena på senhösten torkar druvorna på vinstocken och utvecklar ädelröta som gör det möjligt att framställa viner från övermogna druvor.

Den lagring som föreskrivs i produktspecifikationen gör att vinerna blir bättre med tiden.

Genom att anta stränga bestämmelser för framställningen, som att en stor del av bladverket bör bevaras och druvorna skördas för hand, kan de alsassiska vinodlarna bevara de utpräglade egenskaperna hos viner som är kända för sin komplexitet och lagringspotential.

De här vinerna utgör regionens toppsegment. De skattas högre än viner med den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Alsace”.

Det här området lovordas redan i Médard Barths bok Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebiete seiner Weine från 1958.

9.   Ytterligare tillämpliga krav (förpackning, märkning, kompletterande krav)

Omedelbart närområde

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Avvikelse med avseende på produktionen i det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret:

Det omedelbara närområdet, som fastställts genom undantag för vinframställning, vinberedning och lagring, omfattar följande kommuner, enligt 2021 års officiella regionindelning:

Departementet Haut-Rhin: Kommuner som omfattas i sin helhet: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val och Zimmerbach.

Delar av följande kommun: Kaysersberg Vignoble, endast den delegerade kommunen Kaysersberg.

Departementet Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg och Zellwiller.

Förpackning i området

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Förpackning inom det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret:

Vinerna ska buteljeras i flûteflaskor (rhenvinsflaskor) enligt bestämmelserna i dekret nr 55-673 av den 20 maj 1955, förordningen av den 13 maj 1959 och dekretet av den 19 mars 1963. Andra flasktyper får inte användas.

Sedan lagen av den 5 juli 1972 måste vinet buteljeras inom departementen Bas-Rhin och Haut-Rhin i flûteflaskor (rhenvinsflaskor) som beskrivs i dekretet från 1955.

Årgång

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Årgången och namnet på beteckningen bör anges på skörde- och lagerdeklarationer, följedokument, etiketter och fakturor samt i annonser och broschyrer.

Bruksnamn

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Namnet på den kontrollerade ursprungsbeteckningen kan kompletteras med ett av bruksnamnen, förutsatt att vinerna enbart framställs av druvsorter som är tillåtna för den berörda beteckningen.

Det är förbjudet att ange två eller flera bruksnamn på en och samma etikett.

Bruksnamnen är följande:

Gewurztraminer

Muscat

Muscat Ottonel

Pinot gris

Riesling.

De traditionella uttrycken ”vendanges tardives” och ”sélection de grains nobles”

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Viner som kan få uttrycken ”vendanges tardives” eller ”sélection de grains nobles” måste vara försedda med

årgång

ett av bruksnamnen.

Uppgift om sockerhalten

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Vita viner för vilka en av de 51 kontrollerade ursprungsbeteckningarna ”Alsace Grand Cru – plats” enligt denna produktspecifikation tas i bruk (med undantag för ”Vendanges Tardives” och ”Sélection de Grains nobles”) och som presenteras med den beteckningen, får inte erbjudas till allmänheten, sändas, bjudas ut till försäljning eller säljas, utan att man i annonser och i broschyrer och på etiketter, fakturor och behållare tydligt anger sockerhalten enligt EU-lagstiftningen.

Länk till produktspecifikationen

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  EUT L 9, 11.1.2019, s. 2.


7.10.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 386/49


Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

(2022/C 386/10)

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 17.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELANDE OM GODKÄNNANDE AV STANDARDÄNDRING

”Alsace grand cru Moenchberg”

PDO-FR-A0383-AM02

Datum för meddelandet: 20 juli 2022

BESKRIVNING AV OCH MOTIVERING TILL DEN ÄNDRING SOM GODKÄNTS

1.   Kompletterande beteckningar

I kapitel I avsnitt II.1 i produktspecifikationen har följande bruksnamn lagts till: ”Sylvaner” och ”Pinot noir” samt de motsvarande druvsorterna ”sylvaner B” och ”pinot noir N”.

Bruksnamnet ”Sylvaner” har lagts till för att det av misstag hade utelämnats i den första versionen av produktspecifikationen. I kapitel I avsnitt X.1 b i den första versionen anges att de tillåtna druvsorterna får användas vid vinframställning och saluföras under respektive namn, men motsvarande bruksnamn har inte tagits upp i förteckningen över möjliga bruksnamn. Redan innan den första versionen av produktspecifikationen godkändes hade druvsorten sylvaner B genom ett nationellt beslut lagts till de druvsorter som var tillåtna för framställning av viner med ursprungsbeteckningen ”Alsace grand cru Zotzenberg”. I beslutet tog man hänsyn till de lokala sedvänjorna och vinernas renommé.

Bruksnamnet ”Pinot noir” har lagts till i produktspecifikationen eftersom en ansökan om erkännande av stilla röda viner för vissa av ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru” har lämnats in på nationell nivå. Denna ansökan om erkännande av ett rött vin var baserad på den långvariga framställningen av, renomméet för och egenskaperna hos viner av druvsorten pinot noir N som odlas på avgränsade jordlotter för dessa ursprungsbeteckningar ”Alsace grand cru”. Endast druvsorten pinot noir N är tillåten för dessa röda viner.

I kapitel I avsnitt II.1 i produktspecifikationen har orden ”blancs” och ”roses” lagts till för de druvsorter av muscats à petits grains som motsvarar bruksnamnet ”Muscat” för att de av misstag hade utelämnats i den föregående versionen av produktspecifikationen.

Dessa ändringar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

2.   Produkttyper

I kapitel I avsnitt III i produktspecifikationen har texten ändrats för att ange att de kontrollerade ursprungsbeteckningarna inte längre enbart är avsedda för stilla vita viner.

De kontrollerade ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru” som är avsedda för såväl vita som röda stilla viner anges (”Alsace grand cru Hengst” och ”Alsace grand cru Kirchberg de Barr”).

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

3.   Geografiskt område

I kapitel I avsnitt IV.1 i produktspecifikationen har ett stycke lagts till för att hänvisa till de datum då INAO:s behöriga nationella kommitté godkände det geografiska området och för att ange referensramen, den officiella regionindelningen 2021, för gränsen för det geografiska området enligt produktspecifikationen. Denna angivelse gör det möjligt att juridiskt säkerställa avgränsningen av området.

Hänvisningen till den officiella regionindelningen 2021 medför att förteckningen över kommuner måste uppdateras. Kommunerna Kientzheim och Sigolsheim stryks sålunda eftersom de numera är en del av kommunen Kaysersberg Vignoble.

Dessa redaktionella ändringar innebär ingen ändring av gränsen för det geografiska området.

I punkt 1 har också följande meningar lagts till:

”Kartor över det geografiska området finns på INAO:s webbplats.”

”En karta över det avgränsade geografiska området har lämnats in till kommunhuset i den kommun vars område delvis omfattas.”

I och med dessa ändringar måste också punkt 6 i det sammanfattande dokumentet ändras.

4.   Avgränsat odlingsområde

Kapitel I avsnitt IV.2 i produktspecifikationen har ändrats på följande sätt:

I det första stycket har ”den 6–7 september 2006”, det datum då den behöriga nationella kommittén godkände odlingsområdet, lagts till, eftersom det hade utelämnats av misstag.

I det andra stycket har texten ändrats för att ta hänsyn till ändringarna av kommunnamnen i avsnitt IV.1.

I tabellen har kommunnamnen i kolumnen ”Kommuner” uppdaterats så att de överensstämmer med avsnitt IV.1.

Dessa ändringar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

5.   Omedelbart närområde

I kapitel I avsnitt IV.3 i produktspecifikationen har ett stycke ändrats för att ange referensramen, den officiella regionindelningen 2021, för gränsen för området enligt produktspecifikationen. Denna angivelse gör det möjligt att juridiskt säkerställa avgränsningen av området.

Hänvisningen till den officiella regionindelningen 2021 medför att förteckningen över kommuner måste uppdateras. Därför stryks kommunnamnet Kaysersberg och kommunnamnet Kaysersberg Vignoble läggs till, med en anmärkning att det endast är den delegerade kommunen Kaysersberg som omfattas.

Dessa redaktionella ändringar innebär ingen ändring av gränsen för det omedelbara närområdet.

I och med dessa ändringar måste också punkt 9 i det sammanfattande dokumentet ändras.

6.   Druvbestånd

I kapitel I avsnitt V.1 i produktspecifikationen har orden ”– när det gäller vita viner:” och ”– när det gäller röda viner: druvsorten ”pinot noir N” lagts till, eftersom en ansökan om erkännande av stilla röda viner för vissa av ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru” har lämnats in på nationell nivå. Endast druvsorten pinot noir N är tillåten för dessa röda viner. Det är också den enda druvsort som är tillåten för framställning av röda viner med ursprungsbeteckningen ”Alsace”.

I avsnitten V.1 a, b och e och V.2 b har orden ”blancs” och ”roses” lagts till för druvsorterna av muscats à petits grains för att de av misstag hade utelämnats i den föregående versionen av produktspecifikationen.

Det sammanfattande dokumentet ändras inte till följd av dessa ändringar.

7.   Planteringstäthet

I kapitel I avsnitt VI.1 i produktspecifikationen har orden ”Vid framställning av vita viner” och ”Vid framställning av röda viner” lagts till för att skilja på den lägsta planteringstätheten enligt färgen på vinet. Planteringstätheten har angetts för beteckningarna med röda viner.

Det sammanfattande dokumentet ändras inte till följd av dessa kompletteringar.

I kapitel I avsnitt VI.1 a i produktspecifikationen har man angett datumet, ”den 25 oktober 2011”, för när bestämmelsen om anpassning av planteringstätheten vid uppryckning av vinstockar ska börja tillämpas. Datumet ersätter texten ”datumet för godkännandet av denna produktspecifikation”.

Denna ändring innebär en ändring av punkt 5 i det sammanfattande dokumentet.

8.   Bestämmelser om beskärning

I kapitel I avsnitt VI.1 b i produktspecifikationen har bestämmelsen för vita viner om antalet skott per kvadratmeter jordyta, som varierade beroende på druvsort, strukits, och ersatts av en enda bestämmelse om 18 skott per vinstock.

Ändringen gör det möjligt att samordna produktspecifikationerna för de alsassiska ursprungsbeteckningarna och förenkla kontrollmetoderna.

Punkt 5 i det sammanfattande dokumentet ändras.

”När det gäller vita viner” har lagts till i början av meningen, eftersom en ansökan om erkännande av stilla röda viner för vissa av ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru” har lämnats in på nationell nivå.

Bestämmelser om beskärning har lagts till för röda viner, högst 14 skott per vinstock. Antalet tillåtna skott är färre än för framställning av vita viner. Den här bestämmelsen överensstämmer med avkastningen och produktionen av kvalitetsdruvor.

De sistnämnda ändringarna påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

9.   Bestämmelser om uppbindning och bladverkets höjd

I kapitel I avsnitt VI.1 c i produktspecifikationen stryks maximihöjden för spaljétrådarna vid nedbindning, och metoden för att mäta höjden på det uppbundna bladverket ändras.

Till följd av ändringarna är det nu möjligt att under växtsäsongen kontrollera att höjden på bladverket är förenlig med bestämmelserna. Tidigare beskrevs endast hur man skulle gå till väga.

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

10.   Jordbrukslottens högsta genomsnittsbelastning

I kapitel I avsnitt VI.1 d i produktspecifikationen har jordbrukslottens högsta genomsnittsbelastning för vita viner minskat från 10 000 till 8 500 kg/hektar, i enlighet med den minskade avkastningen för dessa viner.

En högsta genomsnittsbelastning har fastställts för röda viner som är mindre än den för vita viner, i enlighet med avkastningen för dessa viner.

Dessa ändringar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

11.   Druvmognad och lägsta naturliga alkoholhalt uttryckt i volymprocent

I kapitel I avsnitt VII.2 a i produktspecifikationen har tabellen ändrats för att ta hänsyn till ansökan om erkännande av stilla röda viner som har lämnats in på nationell nivå för vissa av ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru”.

För dessa röda viner med ursprungsbeteckningen ”Alsace grand cru” har druvornas lägsta sockerhalt vid skörd och lägsta naturliga alkoholhalt uttryckt i volymprocent fastställts.

Dessa angivelser påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

När det gäller vita viner har druvornas lägsta sockerhalt ökat med 2 eller 3 gram per liter must för att det ska motsvara samma skillnad på 1 volymprocent i lägsta naturliga alkoholhalt uttryckt i volymprocent som i den föregående versionen av produktspecifikationen. För att beräkna omvandlingen av sockergrammen till alkohol hade producentorganisationen valt 17 gram socker per en volymprocent för vita viner, medan den i den ursprungliga produktspecifikationen hade valt 16,83. INAO:s behöriga nationella kommitté rekommenderade 17 i samband med utarbetandet av den första versionen av produktspecifikationen.

Dessa ändringar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

12.   Avkastning

I kapitel I avsnitt VIII.1 ochVIII.2 i produktspecifikationen har avkastningen och gränserna för skördeuttaget minskat för att göra det lättare att kontrollera kvaliteten för vita viner och vita viner med uttrycket ”Vendanges tardives”, i överensstämmelse med klassificeringssystemet för beteckningarna i regionen Alsace.

Punkt 5 om högsta avkastning i det sammanfattande dokumentet har ändrats när det gäller gränserna för skördeuttag.

Orden ”vita viner” har lagts till för viner utan ett traditionellt uttryck, eftersom en ansökan om erkännande av stilla röda viner för vissa av ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru” har lämnats in på nationell nivå.

Avkastningen och gränsen för skördeuttag för röda viner har fastställts i enlighet med klassificeringssystemet för beteckningarna i regionen Alsace, dvs. till lägre gränser för dessa grand cru-beteckningar.

Dessa sistnämnda ändringar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

13.   Malolaktisk jäsning, halten jäsbart socker för röda viner

I kapitel I avsnitt IX.1 c i produktspecifikationen fastställs att den malolaktiska jäsningen när det gäller röda viner ska vara avslutad.

För att säkerställa att den här bestämmelsen följs har man fastställt att halten av äppelsyra får vara högst 0,4 gram per liter vid buteljering.

I avsnitt IX.1 d har det för röda viner fastställts en halt av jäsbart socker (glukos och fruktos) på högst 2 gram per liter efter jäsning.

Det sammanfattande dokumentet ändras inte.

14.   Förbud mot att höja den lägsta naturliga alkoholhalten uttryckt i volymprocent för röda viner

I kapitel I avsnitt IX.1 e i produktspecifikationen fastställs att röda viner inte får berikas. Denna begränsning som rör vinframställningen överensstämmer med bestämmelserna om avgränsning av jordbrukslotterna för produktion av druvor, lägsta planteringstäthet, beskärning och lägsta avkastning.

Det sammanfattande dokumentet ändras inte.

15.   Kapaciteten i jäsningslokalen för vinframställning

I kapitel I avsnitt IX.1 g i produktspecifikationen har koefficienten för att beräkna kapaciteten i jäsningslokalen för vinframställning minskats.

Det behöver inte vara så stor skillnad mellan den tidigare skördevolymen och jäsningslokalens kapacitet.

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

16.   Lagringstid och datum för saluföring till konsumenterna när det gäller röda viner

I kapitel I avsnitt IX.2 i produktspecifikationen har det fastställts att röda viner åtminstone måste lagras till den 1 oktober året efter skörden. Viner som framställs av druvsorten pinot noir N från dessa områden kräver en viss lagringstid för att deras egenskaper ska kunna utvecklas.

I kapitel I avsnitt IX.5 a i produktspecifikationen anges att de röda vinerna efter lagringen inte får saluföras till konsumenterna förrän tidigast den 1 oktober året efter skörden.

Dessa ändringar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

17.   Kontroll av buteljerade partier

I kapitel I avsnitt IX.3 b i produktspecifikationen har bestämmelsen om att kontrollflaskor ska bevaras för kontroll av buteljerade partier strukits.

Den här kontrollåtgärden ingår nu i kontrollplanen.

Det sammanfattande dokumentet påverkas inte av denna ändring.

18.   Lagring av buteljerade viner

I kapitel I avsnitt IX.4 i produktspecifikationen har förhållandena för lagring av buteljerade viner förtydligats.

På så sätt blir det lättare för aktörerna att förstå bestämmelsen och kontrollera att den efterföljs.

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

19.   Mänskliga faktorer som bidrar till sambandet med det geografiska området

I kapitel I avsnitt X.1.b i produktspecifikationen har texten ändrats för att ta hänsyn till erkännandet av stilla röda viner i ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru Hengst” och ”Alsace grand cru Kirchberg de Barr”:

Följande uppgifter har lagts till för den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Alsace grand cru Hengst”: erkännandet 2022 av röda viner, endast druvsorten pinot noir N är tillåten, lägsta planteringstätheten är 5 500 stockar per hektar för framställning av röda viner, ingen berikning, kortaste lagringstid 10 månader.

Följande uppgifter har lagts till för den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Alsace grand cru Kirchberg de Barr”: erkännandet 2022 av röda viner, endast druvsorten pinot noir N är tillåten, lägsta planteringstätheten är 5 000 stockar per hektar för framställning av röda viner, ingen berikning, kortaste lagringstid 10 månader.

I avsnitt X.1 b har uppgifterna om att erkännandet av dessa båda ursprungsbeteckningar gäller gröna druvsorter strukits och orden ”när det gäller vita viner” har vid behov lagts till för att texten ska bli förståelig.

Det sammanfattande dokumentet ändras inte till följd av dessa ändringar.

Orden ”blancs” och ”roses” har lagts till för druvsorterna av muscats à petits grains för att de av misstag hade utelämnats i den föregående versionen av produktspecifikationen. Dessa tillägg påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

20.   Beskrivning av vinet eller vinerna

I kapitel I avsnitt X.2 i produktspecifikationen har en beskrivning av utseendet hos de vita vinerna lagts till för att göra det lättare att beskriva dem.

När det gäller de två första beskrivna vintyperna: ”Dessa två vintyper har mycket intensiva färger och gyllengula färgtoner kan uppnås.”

När det gäller de två sist beskrivna vintyperna: ”Dessa två vintyper har mycket intensiva färger och bärnstensgula färgtoner kan uppnås.”

Punkt 4 i det sammanfattande dokumentet ändras.

Beskrivningen av de viktigaste organoleptiska egenskaperna hos röda viner har lagts till för ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru Hengst” och ”Alsace grand cru Kirchberg de Barr”.

Dessa beskrivningar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

21.   Samband med det geografiska området

I kapitel I avsnitt X.3 i produktspecifikationen har, när det gäller ursprungsbeteckningen ”Alsace grand cru Hengst”, uppgifterna om sambandet mellan det geografiska ursprunget och vinernas egenskaper, som också kan tillämpas på röda viner med denna beteckning, kompletterats med specifika uppgifter om röda viner.

Det sammanfattande dokumentet ändras inte.

22.   Övergångsbestämmelser

I kapitel I avsnitt XI.2 i produktspecifikationen har maximihöjden för spaljétrådarna vid nedbindning strukits och det högsta antalet skott per vinstock minskats, för att uppgifterna ska stämma överens med ändringarna av kapitel I avsnitt VI.

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

23.   Obligatoriska uppgifter om sockerhalten på etiketten och annan information om vita viner

I kapitel I avsnitt XII.2 d i produktspecifikationen har ny ersättande text lagts till som gör det obligatoriskt att ange sockerhalten. För närvarande är detta frivilligt enligt förordning (EU) 2019/33.

Denna uppgift gör det lättare för konsumenten att förstå vilken typ av vin det är fråga om.

Den nya bestämmelsen gäller inte vin med de traditionella uttrycken ”vendanges tardives” och ”sélection de grains nobles”.

Punkt 9 i det sammanfattande dokumentet kompletteras.

Det ursprungliga ledet d blir led e i avsnitt XII.2.

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

24.   Förhandsdeklaration av fördelningen av jordbrukslotter

I kapitel II avsnitt I.1 i produktspecifikationen har ett förtydligande lagts till i bestämmelserna om den förhandsdeklaration av fördelningen av jordbrukslotter som aktören lämnat in till producentorganisationen för ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru” om denne avstår från att framställa vin med denna beteckning.

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

1.   Namn

Alsace grand cru Moenchberg

2.   Typ av geografisk beteckning

SUB – Skyddad ursprungsbeteckning

3.   Kategorier av vinprodukter

1.

Vin

4.   Beskrivning av vinet eller vinerna

1.

KORT BESKRIVNING

Vinerna är stilla vita viner.

Den lägsta naturliga alkoholhalten är 12,5 volymprocent för gewurztraminer Rs och pinot gris G samt 11 volymprocent för övriga druvsorter. Efter berikning får den totala alkoholhalten inte överstiga 15 volymprocent för viner av druvsorterna gewurztraminer B och pinot gris G eller 14 volymprocent för viner av övriga druvsorter.

Övriga analytiska egenskaper fastställs i unionslagstiftningen.

Stora vita lagringsviner kännetecknas av en tydlig friskhet som har sin grund i en kraftig vinsyra i kombination med en god druvmognad. Namnet på beteckningen kan kompletteras med bruksnamn, om vinerna enbart framställs av druvsorter som är tillåtna för den berörda beteckningen. Vinerna har mycket substans och är mycket komplexa och aromatiska med olika nyanser. De har lång eftersmak, och blir mer komplexa med tiden.

Man skiljer mellan – torra, mineraliska viner samt – aromatiska, fruktiga och fylliga viner med fetma. Dessa två vintyper har mycket intensiva färger och gyllengula färgtoner kan uppnås.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

i milliekvivalenter per liter

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

2.   Beteckning kompletterad med ”Vendanges Tardives”

KORT BESKRIVNING

Den lägsta naturliga alkoholhalten är 16 volymprocent för gewurztraminer Rs och pinot gris G samt 14,5 volymprocent för övriga druvsorter.

Övriga analytiska egenskaper fastställs i unionslagstiftningen.

Vinerna med uttrycket ”vendanges tardives” uppvisar ofta mycket exotiska aromer av kanderad frukt med en frisk avslutning. De är mycket koncentrerade, med en smak som dröjer sig kvar. Dessa viner har mycket intensiva färger och bärnstensgula färgtoner kan uppnås.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

i milliekvivalenter per liter

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

3.   Beteckning kompletterad med ”Sélection de grains nobles”

KORT BESKRIVNING

Den lägsta naturliga alkoholhalten är 18,2 volymprocent för gewurztraminer Rs och pinot gris G samt 16,4 volymprocent för övriga druvsorter.

Övriga analytiska egenskaper fastställs i unionslagstiftningen.

Vinerna med uttrycket ”sélection de grains nobles” är mycket koncentrerade och kraftiga, ofta med aromer av marmeladkonfekt. De är mycket koncentrerade, med en smak som dröjer sig kvar. Dessa viner har mycket intensiva färger och bärnstensgula färgtoner kan uppnås.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

i milliekvivalenter per liter

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

5.   Vinframställningsmetoder

5.1.   Särskilda oenologiska metoder

1.   Odlingsmetoder: planteringstäthet

Odlingsmetod

Planteringstätheten ska vara minst 4 500 stockar per hektar.

Avståndet mellan raderna får inte vara mer än 2 meter.

Avståndet mellan vinstockar i samma rad ska vara minst 0,75 meter och högst 1,50 meter.

Från och med den 25 oktober 2011 får uppryckning av vinstockar på jordbrukslotter inte leda till att avståndet mellan raderna är mer än 3 meter.

2.   Odlingsmetoder: bestämmelser om beskärning

Odlingsmetod

Vinrankorna beskärs med enkel eller dubbel guyot, med högst 18 skott per vinstock.

3.   Skörd

Odlingsmetod

Vinerna framställs av handskördade druvor.

4.   Höjning av den lägsta naturliga alkoholhalten uttryckt i volymprocent

Särskild oenologisk metod

Höjningen av den genomsnittliga lägsta naturliga alkoholhalten uttryckt i volymprocent får inte överstiga

0,5 volymprocent för viner av druvsorterna gewurztraminer B och pinot gris G, eller

1,5 volymprocent för viner av övriga druvsorter.

Viner som kan få uttrycken ”vendanges tardives” eller ”sélection de grains nobles” får inte berikas.

5.   Framställning

Restriktion som gäller för framställningen

All användning av ekspån är förbjuden.

6.   Lagring av vin

Särskild oenologisk metod

Vinerna ska åtminstone lagras fram till den 1 juni året efter skörden.

Viner som kan få uttrycken ”vendanges tardives” eller ”sélection de grains nobles” ska åtminstone lagras fram till den 1 juni andra året efter skörden.

5.2.   Högsta avkastning

1.

Beteckning eventuellt kompletterad med ”vendanges tardives”

60 hektoliter/hektar

2.

Beteckning kompletterad med ”sélection de grains nobles”

48 hektoliter/hektar

6.   Avgränsat geografiskt område

Skörd av druvor, framställning, beredning och lagring av vinet ska äga rum i följande kommuner, enligt 2021 års officiella regionindelning:

Departementet Haut-Rhin: Kommuner som omfattas i sin helhet: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim och Zellenberg.

Delar av följande kommun: Kaysersberg Vignoble, endast de delegerade kommunerna Kientzheim och Sigolsheim.

Departementet Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett och Wolxheim.

En karta över det avgränsade geografiska området har lämnats in till kommunhuset i de kommuner vars områden delvis omfattas.

Kartor över det geografiska området finns på INAO:s webbplats.

7.   Druvsorter

Gewurztraminer Rs

Muscat ottonel B – muscat, moscato

Muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato

Muscat à petits grains roses B – muscat, moscato

Pinot gris G

Riesling B

8.   Beskrivning av samband

I Alsace är klimatet gynnsamt för vinodling, och områdena för den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Alsace grand cru Moenchberg” hör till de bästa. Vinodlingarna ligger inbäddade i ett pittoreskt landskap och ger mycket uttrycksfulla viner med tydlig karaktär och en egen personlighet.

De steniga jordarna ger vinerna en enhetlig, kraftig och behaglig syra som ger sälta och en lång, kraftig eftersmak.

På grund av de utmärkta klimatförhållandena på senhösten torkar druvorna på vinstocken och utvecklar ädelröta som gör det möjligt att framställa viner från övermogna druvor.

Den lagring som föreskrivs i produktspecifikationen gör att vinerna blir bättre med tiden.

Genom att anta stränga bestämmelser för framställningen, som att en stor del av bladverket bör bevaras och druvorna skördas för hand, kan de alsassiska vinodlarna bevara de utpräglade egenskaperna hos viner som är kända för sin komplexitet och lagringspotential.

De här vinerna utgör regionens toppsegment. De skattas högre än viner med den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Alsace”.

Även ampelografen Stoltz hänvisar till området i sin klassifikation av les grands crus d’Alsace från 1852.

Det här området lovordas redan i Médard Barths bok Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebiete seiner Weine från 1958.

9.   Ytterligare tillämpliga krav (förpackning, märkning, kompletterande krav)

Omedelbart närområde

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Avvikelse med avseende på produktionen i det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret:

Det omedelbara närområdet, som fastställts genom undantag för vinframställning, vinberedning och lagring, omfattar följande kommuner, enligt 2021 års officiella regionindelning:

Departementet Haut-Rhin: Kommuner som omfattas i sin helhet: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val och Zimmerbach.

Delar av följande kommun: Kaysersberg Vignoble, endast den delegerade kommunen Kaysersberg.

Departementet Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg och Zellwiller.

Förpackning i området

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Förpackning inom det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret:

Vinerna ska buteljeras i flûteflaskor (rhenvinsflaskor) enligt bestämmelserna i dekret nr 55-673 av den 20 maj 1955, förordningen av den 13 maj 1959 och dekretet av den 19 mars 1963. Andra flasktyper får inte användas.

Sedan lagen av den 5 juli 1972 måste vinet buteljeras inom departementen Bas-Rhin och Haut-Rhin i flûteflaskor (rhenvinsflaskor) som beskrivs i dekretet från 1955.

Årgång

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Årgången och namnet på beteckningen bör anges på skörde- och lagerdeklarationer, följedokument, etiketter och fakturor samt i annonser och broschyrer.

Bruksnamn

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Namnet på den kontrollerade ursprungsbeteckningen kan kompletteras med ett av bruksnamnen, förutsatt att vinerna enbart framställs av druvsorter som är tillåtna för den berörda beteckningen.

Det är förbjudet att ange två eller flera bruksnamn på en och samma etikett.

Bruksnamnen är följande:

Gewurztraminer

Muscat

Muscat Ottonel

Pinot gris

Riesling.

De traditionella uttrycken ”vendanges tardives” och ”sélection de grains nobles”

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Viner som kan få uttrycken ”vendanges tardives” eller ”sélection de grains nobles” måste vara försedda med

årgång

ett av bruksnamnen.

Uppgift om sockerhalten

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Vita viner för vilka en av de 51 kontrollerade ursprungsbeteckningarna ”Alsace Grand Cru – plats” enligt denna produktspecifikation tas i bruk (med undantag för ”Vendanges Tardives” och ”Sélection de Grains nobles”) och som presenteras med den beteckningen, får inte erbjudas till allmänheten, sändas, bjudas ut till försäljning eller säljas, utan att man i annonser och i broschyrer och på etiketter, fakturor och behållare tydligt anger sockerhalten enligt EU-lagstiftningen.

Länk till produktspecifikationen

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  EUT L 9, 11.1.2019, s. 2.


7.10.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 386/61


Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

(2022/C 386/11)

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 17.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELANDE OM GODKÄNNANDE AV STANDARDÄNDRING

”Alsace grand cru Hatschbourg”

PDO-FR-A0372-AM02

Datum för meddelandet: 20 juli 2022

BESKRIVNING AV OCH MOTIVERING TILL DEN ÄNDRING SOM GODKÄNTS

1.   Kompletterande beteckningar

I kapitel I avsnitt II.1 i produktspecifikationen har följande bruksnamn lagts till: ”Sylvaner” och ”Pinot noir” samt de motsvarande druvsorterna ”sylvaner B” och ”pinot noir N”.

Bruksnamnet ”Sylvaner” har lagts till för att det av misstag hade utelämnats i den första versionen av produktspecifikationen. I kapitel I avsnitt X.1 b i den första versionen anges att de tillåtna druvsorterna får användas vid vinframställning och saluföras under respektive namn, men motsvarande bruksnamn har inte tagits upp i förteckningen över möjliga bruksnamn. Redan innan den första versionen av produktspecifikationen godkändes hade druvsorten sylvaner B genom ett nationellt beslut lagts till de druvsorter som var tillåtna för framställning av viner med ursprungsbeteckningen ”Alsace grand cru Zotzenberg”. I beslutet tog man hänsyn till de lokala sedvänjorna och vinernas renommé.

Bruksnamnet ”Pinot noir” har lagts till i produktspecifikationen eftersom en ansökan om erkännande av stilla röda viner för vissa av ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru” har lämnats in på nationell nivå. Denna ansökan om erkännande av ett rött vin var baserad på den långvariga framställningen av, renomméet för och egenskaperna hos viner av druvsorten pinot noir N som odlas på avgränsade jordlotter för dessa ursprungsbeteckningar ”Alsace grand cru”. Endast druvsorten pinot noir N är tillåten för dessa röda viner.

I kapitel I avsnitt II.1 i produktspecifikationen har orden ”blancs” och ”roses” lagts till för de druvsorter av muscats à petits grains som motsvarar bruksnamnet ”Muscat” för att de av misstag hade utelämnats i den föregående versionen av produktspecifikationen.

Dessa ändringar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

2.   Produkttyper

I kapitel I avsnitt III i produktspecifikationen har texten ändrats för att ange att de kontrollerade ursprungsbeteckningarna inte längre enbart är avsedda för stilla vita viner.

De kontrollerade ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru” som är avsedda för såväl vita som röda stilla viner anges (”Alsace grand cru Hengst” och ”Alsace grand cru Kirchberg de Barr”).

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

3.   Geografiskt område

I kapitel I avsnitt IV.1 i produktspecifikationen har ett stycke lagts till för att hänvisa till de datum då INAO:s behöriga nationella kommitté godkände det geografiska området och för att ange referensramen, den officiella regionindelningen 2021, för gränsen för det geografiska området enligt produktspecifikationen. Denna angivelse gör det möjligt att juridiskt säkerställa avgränsningen av området.

Hänvisningen till den officiella regionindelningen 2021 medför att förteckningen över kommuner måste uppdateras. Kommunerna Kientzheim och Sigolsheim stryks sålunda eftersom de numera är en del av kommunen Kaysersberg Vignoble.

Dessa redaktionella ändringar innebär ingen ändring av gränsen för det geografiska området.

I punkt 1 har också följande meningar lagts till:

”Kartor över det geografiska området finns på INAO:s webbplats.”

”En karta över det avgränsade geografiska området har lämnats in till kommunhuset i den kommun vars område delvis omfattas.”

I och med dessa ändringar måste också punkt 6 i det sammanfattande dokumentet ändras.

4.   Avgränsat odlingsområde

Kapitel I avsnitt IV.2 i produktspecifikationen har ändrats på följande sätt:

I det första stycket har ”den 6–7 september 2006”, det datum då den behöriga nationella kommittén godkände odlingsområdet, lagts till, eftersom det hade utelämnats av misstag.

I det andra stycket har texten ändrats för att ta hänsyn till ändringarna av kommunnamnen i avsnitt IV.1.

I tabellen har kommunnamnen i kolumnen ”Kommuner” uppdaterats så att de överensstämmer med avsnitt IV.1.

Dessa ändringar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

5.   Omedelbart närområde

I kapitel I avsnitt IV.3 i produktspecifikationen har ett stycke ändrats för att ange referensramen, den officiella regionindelningen 2021, för gränsen för området enligt produktspecifikationen. Denna angivelse gör det möjligt att juridiskt säkerställa avgränsningen av området.

Hänvisningen till den officiella regionindelningen 2021 medför att förteckningen över kommuner måste uppdateras. Därför stryks kommunnamnet Kaysersberg och kommunnamnet Kaysersberg Vignoble läggs till, med en anmärkning att det endast är den delegerade kommunen Kaysersberg som omfattas.

Dessa redaktionella ändringar innebär ingen ändring av gränsen för det omedelbara närområdet.

I och med dessa ändringar måste också punkt 9 i det sammanfattande dokumentet ändras.

6.   Druvbestånd

I kapitel I avsnitt V.1 i produktspecifikationen har orden ”– när det gäller vita viner:” och ”– när det gäller röda viner: druvsorten ”pinot noir N” lagts till, eftersom en ansökan om erkännande av stilla röda viner för vissa av ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru” har lämnats in på nationell nivå. Endast druvsorten pinot noir N är tillåten för dessa röda viner. Det är också den enda druvsort som är tillåten för framställning av röda viner med ursprungsbeteckningen ”Alsace”.

I avsnitten V.1 a, b och e och V.2 b har orden ”blancs” och ”roses” lagts till för druvsorterna av muscats à petits grains för att de av misstag hade utelämnats i den föregående versionen av produktspecifikationen.

Det sammanfattande dokumentet ändras inte till följd av dessa ändringar.

7.   Planteringstäthet

I kapitel I avsnitt VI.1 i produktspecifikationen har orden ”Vid framställning av vita viner” och ”Vid framställning av röda viner” lagts till för att skilja på den lägsta planteringstätheten enligt färgen på vinet. Planteringstätheten har angetts för beteckningarna med röda viner.

Det sammanfattande dokumentet ändras inte till följd av dessa kompletteringar.

I kapitel I avsnitt VI.1 a i produktspecifikationen har man angett datumet, ”den 25 oktober 2011”, för när bestämmelsen om anpassning av planteringstätheten vid uppryckning av vinstockar ska börja tillämpas. Datumet ersätter texten ”datumet för godkännandet av denna produktspecifikation”.

Denna ändring innebär en ändring av punkt 5 i det sammanfattande dokumentet.

8.   Bestämmelser om beskärning

I kapitel I avsnitt VI.1 b i produktspecifikationen har bestämmelsen för vita viner om antalet skott per kvadratmeter jordyta, som varierade beroende på druvsort, strukits, och ersatts av en enda bestämmelse om 18 skott per vinstock.

Ändringen gör det möjligt att samordna produktspecifikationerna för de alsassiska ursprungsbeteckningarna och förenkla kontrollmetoderna.

Punkt 5 i det sammanfattande dokumentet ändras.

”När det gäller vita viner” har lagts till i början av meningen, eftersom en ansökan om erkännande av stilla röda viner för vissa av ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru” har lämnats in på nationell nivå.

Bestämmelser om beskärning har lagts till för röda viner, högst 14 skott per vinstock. Antalet tillåtna skott är färre än för framställning av vita viner. Den här bestämmelsen överensstämmer med avkastningen och produktionen av kvalitetsdruvor.

De sistnämnda ändringarna påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

9.   Bestämmelser om uppbindning och bladverkets höjd

I kapitel I avsnitt VI.1 c i produktspecifikationen stryks maximihöjden för spaljétrådarna vid nedbindning, och metoden för att mäta höjden på det uppbundna bladverket ändras.

Till följd av ändringarna är det nu möjligt att under växtsäsongen kontrollera att höjden på bladverket är förenlig med bestämmelserna. Tidigare beskrevs endast hur man skulle gå till väga.

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

10.   Jordbrukslottens högsta genomsnittsbelastning

I kapitel I avsnitt VI.1 d i produktspecifikationen har jordbrukslottens högsta genomsnittsbelastning för vita viner minskat från 10 000 till 8 500 kg/hektar, i enlighet med den minskade avkastningen för dessa viner.

En högsta genomsnittsbelastning har fastställts för röda viner som är mindre än den för vita viner, i enlighet med avkastningen för dessa viner.

Dessa ändringar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

11.   Druvmognad och lägsta naturliga alkoholhalt uttryckt i volymprocent

I kapitel I avsnitt VII.2 a i produktspecifikationen har tabellen ändrats för att ta hänsyn till ansökan om erkännande av stilla röda viner som har lämnats in på nationell nivå för vissa av ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru”.

För dessa röda viner med ursprungsbeteckningen ”Alsace grand cru” har druvornas lägsta sockerhalt vid skörd och lägsta naturliga alkoholhalt uttryckt i volymprocent fastställts.

Dessa angivelser påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

När det gäller vita viner har druvornas lägsta sockerhalt ökat med 2 eller 3 gram per liter must för att det ska motsvara samma skillnad på 1 volymprocent i lägsta naturliga alkoholhalt uttryckt i volymprocent som i den föregående versionen av produktspecifikationen. För att beräkna omvandlingen av sockergrammen till alkohol hade producentorganisationen valt 17 gram socker per en volymprocent för vita viner, medan den i den ursprungliga produktspecifikationen hade valt 16,83. INAO:s behöriga nationella kommitté rekommenderade 17 i samband med utarbetandet av den första versionen av produktspecifikationen.

Dessa ändringar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

12.   Avkastning

I kapitel I avsnitt VIII.1 ochVIII.2 i produktspecifikationen har avkastningen och gränserna för skördeuttaget minskat för att göra det lättare att kontrollera kvaliteten för vita viner och vita viner med uttrycket ”Vendanges tardives”, i överensstämmelse med klassificeringssystemet för beteckningarna i regionen Alsace.

Punkt 5 om högsta avkastning i det sammanfattande dokumentet har ändrats när det gäller gränserna för skördeuttag.

Orden ”vita viner” har lagts till för viner utan ett traditionellt uttryck, eftersom en ansökan om erkännande av stilla röda viner för vissa av ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru” har lämnats in på nationell nivå.

Avkastningen och gränsen för skördeuttag för röda viner har fastställts i enlighet med klassificeringssystemet för beteckningarna i regionen Alsace, dvs. till lägre gränser för dessa grand cru-beteckningar.

Dessa sistnämnda ändringar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

13.   Malolaktisk jäsning, halten jäsbart socker för röda viner

I kapitel I avsnitt IX.1 c i produktspecifikationen fastställs att den malolaktiska jäsningen när det gäller röda viner ska vara avslutad.

För att säkerställa att den här bestämmelsen följs har man fastställt att halten av äppelsyra får vara högst 0,4 gram per liter vid buteljering.

I avsnitt IX.1 d har det för röda viner fastställts en halt av jäsbart socker (glukos och fruktos) på högst 2 gram per liter efter jäsning.

Det sammanfattande dokumentet ändras inte.

14.   Förbud mot att höja den lägsta naturliga alkoholhalten uttryckt i volymprocent för röda viner

I kapitel I avsnitt IX.1 e i produktspecifikationen fastställs att röda viner inte får berikas. Denna begränsning som rör vinframställningen överensstämmer med bestämmelserna om avgränsning av jordbrukslotterna för produktion av druvor, lägsta planteringstäthet, beskärning och lägsta avkastning.

Det sammanfattande dokumentet ändras inte.

15.   Kapaciteten i jäsningslokalen för vinframställning

I kapitel I avsnitt IX.1 g i produktspecifikationen har koefficienten för att beräkna kapaciteten i jäsningslokalen för vinframställning minskats.

Det behöver inte vara så stor skillnad mellan den tidigare skördevolymen och jäsningslokalens kapacitet.

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

16.   Lagringstid och datum för saluföring till konsumenterna när det gäller röda viner

I kapitel I avsnitt IX.2 i produktspecifikationen har det fastställts att röda viner åtminstone måste lagras till den 1 oktober året efter skörden. Viner som framställs av druvsorten pinot noir N från dessa områden kräver en viss lagringstid för att deras egenskaper ska kunna utvecklas.

I kapitel I avsnitt IX.5 a i produktspecifikationen anges att de röda vinerna efter lagringen inte får saluföras till konsumenterna förrän tidigast den 1 oktober året efter skörden.

Dessa ändringar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

17.   Kontroll av buteljerade partier

I kapitel I avsnitt IX.3 b i produktspecifikationen har bestämmelsen om att kontrollflaskor ska bevaras för kontroll av buteljerade partier strukits.

Den här kontrollåtgärden ingår nu i kontrollplanen.

Det sammanfattande dokumentet påverkas inte av denna ändring.

18.   Lagring av buteljerade viner

I kapitel I avsnitt IX.4 i produktspecifikationen har förhållandena för lagring av buteljerade viner förtydligats.

På så sätt blir det lättare för aktörerna att förstå bestämmelsen och kontrollera att den efterföljs.

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

19.   Mänskliga faktorer som bidrar till sambandet med det geografiska området

I kapitel I avsnitt X.1.b i produktspecifikationen har texten ändrats för att ta hänsyn till erkännandet av stilla röda viner i ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru Hengst” och ”Alsace grand cru Kirchberg de Barr”:

Följande uppgifter har lagts till för den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Alsace grand cru Hengst”: erkännandet 2022 av röda viner, endast druvsorten pinot noir N är tillåten, lägsta planteringstätheten är 5 500 stockar per hektar för framställning av röda viner, ingen berikning, kortaste lagringstid 10 månader.

Följande uppgifter har lagts till för den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Alsace grand cru Kirchberg de Barr”: erkännandet 2022 av röda viner, endast druvsorten pinot noir N är tillåten, lägsta planteringstätheten är 5 000 stockar per hektar för framställning av röda viner, ingen berikning, kortaste lagringstid 10 månader.

I avsnitt X.1 b har uppgifterna om att erkännandet av dessa båda ursprungsbeteckningar gäller gröna druvsorter strukits och orden ”när det gäller vita viner” har vid behov lagts till för att texten ska bli förståelig.

Det sammanfattande dokumentet ändras inte till följd av dessa ändringar.

Orden ”blancs” och ”roses” har lagts till för druvsorterna av muscats à petits grains för att de av misstag hade utelämnats i den föregående versionen av produktspecifikationen. Dessa tillägg påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

20.   Beskrivning av vinet eller vinerna

I kapitel I avsnitt X.2 i produktspecifikationen har en beskrivning av utseendet hos de vita vinerna lagts till för att göra det lättare att beskriva dem.

När det gäller de två första beskrivna vintyperna: ”Dessa två vintyper har mycket intensiva färger och gyllengula färgtoner kan uppnås.”

När det gäller de två sist beskrivna vintyperna: ”Dessa två vintyper har mycket intensiva färger och bärnstensgula färgtoner kan uppnås.”

Punkt 4 i det sammanfattande dokumentet ändras.

Beskrivningen av de viktigaste organoleptiska egenskaperna hos röda viner har lagts till för ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru Hengst” och ”Alsace grand cru Kirchberg de Barr”.

Dessa beskrivningar påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

21.   Samband med det geografiska området

I kapitel I avsnitt X.3 i produktspecifikationen har, när det gäller ursprungsbeteckningen ”Alsace grand cru Hengst”, uppgifterna om sambandet mellan det geografiska ursprunget och vinernas egenskaper, som också kan tillämpas på röda viner med denna beteckning, kompletterats med specifika uppgifter om röda viner.

Det sammanfattande dokumentet ändras inte.

22.   Övergångsbestämmelser

I kapitel I avsnitt XI.2 i produktspecifikationen har maximihöjden för spaljétrådarna vid nedbindning strukits och det högsta antalet skott per vinstock minskats, för att uppgifterna ska stämma överens med ändringarna av kapitel I avsnitt VI.

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

23.   Obligatoriska uppgifter om sockerhalten på etiketten och annan information om vita viner

I kapitel I avsnitt XII.2 d i produktspecifikationen har ny ersättande text lagts till som gör det obligatoriskt att ange sockerhalten. För närvarande är detta frivilligt enligt förordning (EU) 2019/33.

Denna uppgift gör det lättare för konsumenten att förstå vilken typ av vin det är fråga om.

Den nya bestämmelsen gäller inte vin med de traditionella uttrycken ”vendanges tardives” och ”sélection de grains nobles”.

Punkt 9 i det sammanfattande dokumentet kompletteras.

Det ursprungliga ledet d blir led e i avsnitt XII.2.

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

24.   Förhandsdeklaration av fördelningen av jordbrukslotter

I kapitel II avsnitt I.1 i produktspecifikationen har ett förtydligande lagts till i bestämmelserna om den förhandsdeklaration av fördelningen av jordbrukslotter som aktören lämnat in till producentorganisationen för ursprungsbeteckningarna ”Alsace grand cru” om denne avstår från att framställa vin med denna beteckning.

Denna ändring påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

1.   Namn

Alsace grand cru Hatschbourg

2.   Typ av geografisk beteckning

SUB – Skyddad ursprungsbeteckning

3.   Kategorier av vinprodukter

1.

Vin

4.   Beskrivning av vinet eller vinerna

1.   

 

KORT BESKRIVNING

Vinerna är stilla vita viner.

Den lägsta naturliga alkoholhalten är 12,5 volymprocent för gewurztraminer Rs och pinot gris G samt 11 volymprocent för övriga druvsorter. Efter berikning får den totala alkoholhalten inte överstiga 15 volymprocent för viner av druvsorterna gewurztraminer B och pinot gris G eller 14 volymprocent för viner av övriga druvsorter.

Övriga analytiska egenskaper fastställs i unionslagstiftningen.

Stora vita lagringsviner kännetecknas av en tydlig friskhet som har sin grund i en kraftig vinsyra i kombination med en god druvmognad. Namnet på beteckningen kan kompletteras med bruksnamn, om vinerna enbart framställs av druvsorter som är tillåtna för den berörda beteckningen. Vinerna har mycket substans och är mycket komplexa och aromatiska med olika nyanser. De har lång eftersmak, och blir mer komplexa med tiden.

Man skiljer mellan – torra, mineraliska viner samt – aromatiska, fruktiga och fylliga viner med fetma. Dessa två vintyper har mycket intensiva färger och gyllengula färgtoner kan uppnås.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

i milliekvivalenter per liter

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

2.   Beteckning kompletterad med ”Vendanges Tardives”

KORT BESKRIVNING

Den lägsta naturliga alkoholhalten är 16 volymprocent för gewurztraminer Rs och pinot gris G samt 14,5 volymprocent för övriga druvsorter.

Övriga analytiska egenskaper fastställs i unionslagstiftningen.

Vinerna med uttrycket ”vendanges tardives” uppvisar ofta mycket exotiska aromer av kanderad frukt med en frisk avslutning. De är mycket koncentrerade, med en smak som dröjer sig kvar. Dessa viner har mycket intensiva färger och bärnstensgula färgtoner kan uppnås.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

i milliekvivalenter per liter

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

3.   Beteckning kompletterad med ”Sélection de grains nobles”

KORT BESKRIVNING

Den lägsta naturliga alkoholhalten är 18,2 volymprocent för gewurztraminer Rs och pinot gris G samt 16,4 volymprocent för övriga druvsorter.

Övriga analytiska egenskaper fastställs i unionslagstiftningen.

Vinerna med uttrycket ”sélection de grains nobles” är mycket koncentrerade och kraftiga, ofta med aromer av marmeladkonfekt. De är mycket koncentrerade, med en smak som dröjer sig kvar. Dessa viner har mycket intensiva färger och bärnstensgula färgtoner kan uppnås.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

i milliekvivalenter per liter

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

5.   Vinframställningsmetoder

5.1.   Särskilda oenologiska metoder

1.   Odlingsmetoder: planteringstäthet

Odlingsmetod

Planteringstätheten ska vara minst 4 500 stockar per hektar.

Avståndet mellan raderna får inte vara mer än 2 meter.

Avståndet mellan vinstockar i samma rad ska vara minst 0,75 meter och högst 1,50 meter.

Från och med den 25 oktober 2011 får uppryckning av vinstockar på jordbrukslotter inte leda till att avståndet mellan raderna är mer än 3 meter.

2.   Odlingsmetoder: bestämmelser om beskärning

Odlingsmetod

Vinrankorna beskärs med enkel eller dubbel guyot, med högst 18 skott per vinstock.

3.   Skörd

Odlingsmetod

Vinerna framställs av handskördade druvor.

4.   Höjning av den lägsta naturliga alkoholhalten uttryckt i volymprocent

Särskild oenologisk metod

Höjningen av den genomsnittliga lägsta naturliga alkoholhalten uttryckt i volymprocent får inte överstiga

 

0,5 volymprocent för viner av druvsorterna gewurztraminer B och pinot gris G, eller

 

1,5 volymprocent för viner av övriga druvsorter.

Viner som kan få uttrycken ”vendanges tardives” eller ”sélection de grains nobles” får inte berikas.

5.   Framställning

Restriktion som gäller för framställningen

All användning av ekspån är förbjuden.

6.   Lagring av vin

Särskild oenologisk metod

Vinerna ska åtminstone lagras fram till den 1 juni året efter skörden.

Viner som kan få uttrycken ”vendanges tardives” eller ”sélection de grains nobles” ska åtminstone lagras fram till den 1 juni andra året efter skörden.

5.2.   Högsta avkastning

1.   Beteckning eventuellt kompletterad med ”vendanges tardives”

60 hektoliter/hektar

2.   Beteckning kompletterad med ”sélection de grains nobles”

48 hektoliter/hektar

6.   Avgränsat geografiskt område

Skörd av druvor, framställning, beredning och lagring av vinet ska äga rum i följande kommuner, enligt 2021 års officiella regionindelning:

Departementet Haut-Rhin: Kommuner som omfattas i sin helhet: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim och Zellenberg.

Delar av följande kommun: Kaysersberg Vignoble, endast de delegerade kommunerna Kientzheim och Sigolsheim.

Departementet Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett och Wolxheim.

En karta över det avgränsade geografiska området har lämnats in till kommunhuset i de kommuner vars områden delvis omfattas.

Kartor över det geografiska området finns på INAO:s webbplats.

7.   Druvsorter

 

Gewurztraminer Rs

 

Muscat ottonel B – muscat, moscato

 

Muscat à petits grains blancs B – muscat, moscato

 

Muscat à petits grains roses B – muscat, moscato

 

Pinot gris G

 

Riesling B

8.   Beskrivning av samband

I Alsace är klimatet gynnsamt för vinodling, och områdena för den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Alsace grand cru Hatschbourg” hör till de bästa. Vinodlingarna ligger inbäddade i ett pittoreskt landskap och ger mycket uttrycksfulla viner med tydlig karaktär och en egen personlighet.

De rika och dränerande jordarna ger aromatiska och fruktiga viner. Vinerna är feta, fylliga, komplexa och kraftiga och har stor lagringspotential.

På grund av de utmärkta klimatförhållandena på senhösten torkar druvorna på vinstocken och utvecklar ädelröta som gör det möjligt att framställa viner från övermogna druvor.

Den lagring som föreskrivs i produktspecifikationen gör att vinerna blir bättre med tiden.

Genom att anta stränga bestämmelser för framställningen, som att en stor del av bladverket bör bevaras och druvorna skördas för hand, kan de alsassiska vinodlarna bevara de utpräglade egenskaperna hos viner som är kända för sin komplexitet och lagringspotential.

De här vinerna utgör regionens toppsegment. De skattas högre än viner med den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Alsace”.

9.   Ytterligare tillämpliga krav (förpackning, märkning, kompletterande krav)

Omedelbart närområde

Rättslig ram

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor

Avvikelse med avseende på produktionen i det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret

Det omedelbara närområdet, som fastställts genom undantag för vinframställning, vinberedning och lagring, omfattar följande kommuner, enligt 2021 års officiella regionindelning:

Departementet Haut-Rhin: Kommuner som omfattas i sin helhet: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val och Zimmerbach.

Delar av följande kommun: Kaysersberg Vignoble, endast den delegerade kommunen Kaysersberg.

Departementet Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg och Zellwiller.

Förpackning i området

Rättslig ram

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor

Förpackning inom det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret

Vinerna ska buteljeras i flûteflaskor (rhenvinsflaskor) enligt bestämmelserna i dekret nr 55-673 av den 20 maj 1955, förordningen av den 13 maj 1959 och dekretet av den 19 mars 1963. Andra flasktyper får inte användas.

Sedan lagen av den 5 juli 1972 måste vinet buteljeras inom departementen Bas-Rhin och Haut-Rhin i flûteflaskor (rhenvinsflaskor) som beskrivs i dekretet från 1955.

Årgång

Rättslig ram

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret

Årgången och namnet på beteckningen bör anges på skörde- och lagerdeklarationer, följedokument, etiketter och fakturor samt i annonser och broschyrer.

Bruksnamn

Rättslig ram

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret

Namnet på den kontrollerade ursprungsbeteckningen kan kompletteras med ett av bruksnamnen, förutsatt att vinerna enbart framställs av druvsorter som är tillåtna för den berörda beteckningen.

Det är förbjudet att ange två eller flera bruksnamn på en och samma etikett.

Bruksnamnen är följande:

 

Gewurztraminer

 

Muscat

 

Muscat Ottonel

 

Pinot gris

 

Riesling.

De traditionella uttrycken ”vendanges tardives” och ”sélection de grains nobles”

Rättslig ram

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Viner som kan få uttrycken ”vendanges tardives” eller ”sélection de grains nobles” måste vara försedda med

årgång

ett av bruksnamnen.

Uppgift om sockerhalten

Rättslig ram

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret

Vita viner för vilka en av de 51 kontrollerade ursprungsbeteckningarna ”Alsace Grand Cru – plats” enligt denna produktspecifikation tas i bruk (med undantag för ”Vendanges Tardives” och ”Sélection de Grains nobles”) och som presenteras med den beteckningen, får inte erbjudas till allmänheten, sändas, bjudas ut till försäljning eller säljas, utan att man i annonser och i broschyrer och på etiketter, fakturor och behållare tydligt anger sockerhalten enligt EU-lagstiftningen.

Länk till produktspecifikationen

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  EUT L 9, 11.1.2019, s. 2.


7.10.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 386/73


Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning i sektorn för jordbruksprodukter och livsmedel enligt artikel 6b.2 och 6b.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014

(2022/C 386/12)

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 6b.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 (1).

Meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning med ursprung i en medlemsstat (Förordning (EU) nr 1151/2012)

”Arroz de Valencia/Arròs de València”

EU-nr: EU-nr: PDO-ES-0151-AM01 – 21.7.2022

SGB ( ) SUB (X)

1.   Produktens namn

”Arroz de Valencia/Arròs de València”

2.   Medlemsstat till vilken det geografiska området hör

Spanien

3.   Myndighet i medlemsstaten som meddelar standardändringen

Generaldirektoratet för landsbygdsutveckling, det regionala ministeriet för jordbruk, landsbygdsutveckling, klimatkrisen och den gröna omställningen

4.   Beskrivning av den eller de ändringar som godkänts

Syftet med ändringen är att inkludera nya sorter (bombón, copsemar 7 och argila) som har en direkt anknytning till de sorter som redan ingår i specifikationen. De har liknande egenskaper men även agronomiska fördelar såsom bättre salttålighet. De kräver också mindre bekämpningsmedel och näringsämnen och har ett mindre behov av vatten. Ändringen betraktas som en standardändring i enlighet med artikel 53.2 i delegerad förordning (EU) nr 1151/2012 av följande skäl:

1.

Inkluderingen av dessa nya sorter påverkar inte produktens väsentliga egenskaper, såsom anges i den odlarrapport som finns bifogad.

2.

Sambandet mellan kvaliteten på eller egenskaperna hos produkten och den geografiska miljön förändras inte.

3.

Syftet med ändringen är inte att ändra produktens namn eller någon del av det.

4.

Genom ändringen efterfrågas inga ändringar som kan påverka det avgränsade geografiska området.

5.

Ändringen ökar inte begränsningarna av handeln med produkten eller dess råvaror.

Denna ändring inbegriper en ändring av det sammanfattande dokumentet.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”Arroz de Valencia/Arròs de València”

EU-nr: PDO-ES-0151-AM01 – 21.7.2022

SGB ( ) SUB (X)

1.   Namn

”Arroz de Valencia/Arròs de València”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Spanien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1.   Produkttyp

Klass 1.6. Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

3.2.   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

Ris (Oryza sativa) av sorterna senia, bahía, bomba, j. sendra, montsianell, gleva, sarçet, albufera, bombón, argila och copsemar 7. Produkten saluförs som vitt ris eller fullkornsris med följande egenskaper (genomsnittliga värden):

Mellankorniga

4  %

Gula och bärnstensfärgade korn

0,20  %

Röda och rödmarmorerade korn

0,50  %

Kritfärgade och gröna korn

2  %

Fläckiga och prickiga korn

0,50  %

Främmande ämnen

0,10  %

Felfri minimimängd

92,70  %

Egenskaper hos bearbetat råris (genomsnittliga värden):

Sort

Längd (mm)

Längd/bredd

Pärlform (%)

Bahía

5,6

1,8

99

Senia

5,6

1,8

99

Bomba

5,2

1,8

99

J. Sendra

5,7

1,8

99

Montsianell

5,7

1,8

99

Gleva

5,7

1,8

99

Sarçet

6

1,8

99

Albufera

5,2

1,7

99

Bombon

5,3

1,8

99

Argila

5,8

1,7

99

Copsemar 7

5,5

1,7

99

Ris med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Arroz de Valencia” har följande sammansättning (genomsnittliga värden):

SORT

AMYLOS (%)

Bahía

19,1  %

Senia

16,3  %

Bomba

24,9  %

J. Sendra

17,5  %

Montsianell

18,1  %

Gleva

17,7  %

Sarçet

16,3  %

Albufera

25,6  %

Bombón

24  %

Argila

20,9  %

Copsemar 7

24,4  %

3.3.   Råvaror (endast för bearbetade produkter) och foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

3.4.   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Alla steg; från sådd, skörd, torkning och bearbetning till förpackning.

3.5.   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

Produkten måste förpackas i produktionsområdet för att garantera dess organoleptiska egenskaper och för att säkerställa spårbarhet inom ramen för ett enda kontrollsystem.

3.6.   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

Ris med den skyddade ursprungsbeteckningen får endast saluföras i förpackningar försedda med numrerad kontrolletikett. Både etikett och kontrolletikett ska vara märkta med texten ”Denominación de Origen ’Arroz de Valencia’” samt i förekommande fall motsvarande text på valencianska ”Denominació d’Orige ’Arròs de València’”.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Produkten odlas i naturliga våtmarker i provinserna Alicante, Castellón och Valencia i den autonoma regionen Valencia. Det rör sig huvudsakligen om kommuner i området i och kring nationalparken Albufera samt nationalparken i träskområdet Pego-Oliva och träskområdet Almenara. Alla dessa områden har ett högt ekologiskt värde och riset är mycket viktigt för ekosystemets hållbarhet.

Området består av följande kommuner:

Området i och kring nationalparken Albufera (provinsen Valencia): Albal, Albalat de la Ribera, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, Catarroja, Cullera, Massanassa, Sedaví, Silla, Sollana, Sueca och Valencia.

Andra kommuner i provinsen Valencia: Alginet, Almacera, Almusafes, Alquería de la Condesa, La Alcudia, Alcira, Benifayó, Corbera, Favareta, Fortaleny, Llaurí, Masamagrell, Oliva, La Pobla de Farnals, Polinya del Xuquer, Puzol, Rafelbuñol, Riola, Sagunto och Tavernes de Valldigna.

Kommuner i provinsen Alicante: Pego.

Kommuner i provinsen Castellón: Almenara, Castellón, Chilches och La Llosa.

5.   Samband med det geografiska området

5.1.   Specifika uppgifter om det geografiska området

Naturliga faktorer

Odlingsområdet för ris med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Arroz de Valencia” sträcker ssig över träskområden med särskilda översvämningsförhållanden. Jordmånen är kalkhaltig (30–50 % karbonater), lerhaltig och alkalisk (pH 8–8,3), med låga halter av organiskt material. Jorden är kraftig med låg genomsläpplighet.

Eftersom området gränsar till Medelhavet kännetecknas klimatet av milda temperaturer under hela året, med måttlig nederbörd som är koncentrerad till höst och vår.

Det är just närheten till havet som ligger bakom de brisar som blåser över området och förhindrar uppkomsten av kalla dagvindar. Under sommarmånaderna blåser en mycket torr och varm västlig vind som kommer från högslätten in över området.

En stor del av det område som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen omsluts av nationalparken Albufera, som i sig har ett mycket högt landskapsvärde. På grund av områdets särskilda egenskaper är ris den enda grödan som kan odlas i detta område, och risodling är dessutom helt nödvändig för att bevara nationalparkens ekologiska jämvikt.

Risfälten täcker 65 % av ytan på 21 120 ha i nationalparken Albufera.

Mänskliga faktorer

Risodlingen i det område som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen är en gammal sedvänja som praktiseras sedan flera sekler tillbaka. Det finns dokument som visar att det odlades ris i det tidigare kungariket Valencia innan det 1238 erövrades av Jakob I av Aragonien. Redan i Llibre dels repartiments (Bok över fördelning), enligt vilken jorden i det nyerövrade kungariket fördelades, finns risfält beskrivna.

Genom kung Ferdinand VI:s förordning från år 1753 avgränsades risodlingsarealerna i området.

Andra skrifter där risodlingens historia i den autonoma regionen Valencia beskrivs är El arroz (Ris) (1939) av Rafael Font de Mora y Llorens och Compendio arrocero (Lärobok i risodling) (1952) av José María Carrasco García.

Under risodlingens mångåriga historia har för området specifika metoder utvecklats, såsom ”eixugons” (torrläggningar), en metod där odlingen får stå utan vatten i flera dygn för att man ska kunna bekämpa alger. Dessa torrläggningar görs mot slutet av juni så snart som risplantorna har grott.

En annan för området typisk odlingsmetod är översvämning, som görs under vinterträdan. Den här metoden används för att avbryta de biologiska cyklerna för vissa organismer som finns i jordmånen, och den fungerar som ett desinfektionsmedel. Samtidigt ökar våtmarkernas biologiska mångfald (svamp, alger och små leddjur), vilket underlättar nedbrytningen av skörderesterna samt förnyar jordmånen med de egna resterna och tillskott i form av makro- och mikronäringsämnen.

5.2.   Produktens särskilda egenskaper

Ris med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Arroz de Valencia” har en hög förmåga att absorbera smaker tack vare det höga innehållet av amylos i de sorter som odlas i området. Förutom en hög andel pärlformade gryn är den jämna grynstorleken en mycket viktig faktor som garanterar en mycket homogen och enhetlig tillagning.

5.3.   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Det område som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen sträcker sig från kusten till bergskedjorna. Denna unika belägenhet ger upphov till en sjöbris som blåser över fälten under natten och garanterar en långsam och gradvis mognad av riskornen. Härigenom kan man undvika sprickbildning och minimera risken för att grynen ska spricka vid såväl polering som tillagning.

En stor del av det område som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen utgörs av nationalparken Albufera och består av mycket gamla naturliga våtmarker. Jordmånen i dessa våtmarker är kalkhaltig, lerhaltig och alkalisk, med låga halter av organiskt material. Dessa egenskaper ger en tung, mycket kraftig och ogenomsläpplig jord som gör att det krävs mycket små mängder vatten för att översvämma odlingarna samt att näringsresurserna kan utnyttjas maximalt. Metoderna är mycket gynnsamma för fyllningen av de korn som sitter längst ned på varje ax och minskar uppkomsten av missbildade eller formlösa korn.

I de områden som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen blåser inga kalla dagvindar och vattnet är tempererat, vilket gynnar uppkomsten av pärlformade korn och gör det möjligt att så sorter med lång mognadstid utan att riskera torrsättning. Detta möjliggör odlingen av de olika sorter som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen, vilka genom produktionen inom det avgränsade geografiska området får sin särpräglade egenskap, dvs. det höga amylosinnehållet. Denna faktor leder till en uppskattad kulinarisk kvalitet, eftersom det är amylosinnehållet som avgör om riset har en jämvikt mellan förmågan att absorbera smaker och graden av hårdhet.

Valencias risodlingstradition är nära knuten till den gastronomiska traditionen. Valencia har en omfattande kokkonst som är baserad på ris, bland annat paella, ”arroces caldosos” (ris i buljong) och ”arroces al horno” (ugnsbakat ris). Denna risbaserade kokkonst har ett orsakssamband med områdets typiska sorter, eftersom det rör sig om sorter som har en hög absorptionsförmåga och därmed kan absorbera mycket smak från buljong, vilket har gett upphov till ett mycket särpräglat kök jämfört med hur man tillagar ris i resten av världen.

De västliga vindarna driver bort sporerna från svampar som Pyricularia och Helminthosporium, vilket minskar förekomsten av korn av dålig kvalitet.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

http://www.agricultura.gva.es/pc_arrozdevalencia


(1)  EUT L 179, 19.6.2014, s. 17.


7.10.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 386/78


Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

(2022/C 386/13)

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 17.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELANDE OM GODKÄNNANDE AV STANDARDÄNDRING

”Yecla”

PDO-ES-A0606-AM02

Datum för meddelandet: 12.7.2022

BESKRIVNING AV OCH MOTIVERING TILL DEN ÄNDRING SOM GODKÄNTS

1.   Anpassning av den terminologi som används för den analytiska parametern total sockerhalt till gällande lagstiftning

BESKRIVNING:

Den analytiska parametern ”total sockerhalt” har döpts om till ”totalt sockerinnehåll mätt i fruktos och glukos” i enlighet med artikel 20 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/34 av den 17 oktober 2018 (2), där det anges att det totala sockerinnehållet mätt i fruktos och glukos ska fastställas.

Ändringen gäller punkt 2 a (Analytiska egenskaper) i produktspecifikationen. Det sammanfattande dokumentet påverkas inte.

Detta är en standardändring, eftersom den gäller en anpassning av terminologin för de fysiska och kemiska egenskaperna men inte medför någon ändring av slutprodukten. Produkten har kvar samma egenskaper och profil som beskrivs i sambandet, vilka följer av samspelet mellan naturliga och mänskliga faktorer. Ändringen anses därför inte omfattas av någon av de kategorier som avses i artikel 14.1 i förordning (EU) 2019/33.

MOTIVERING:

Det var nödvändigt att ange vinets totala sockerhalt på ett tydligare sätt.

2.   Högre tillåtna halter av flyktiga syror

BESKRIVNING:

Den högsta halten av flyktiga syror har höjts till 0,8 g vinsyra per liter för vita viner och roséviner. För röda viner och likörviner får halten av flyktiga syror inte överstiga 1,2 g vinsyra per liter. För mousserande viner görs en höjning till högst 1 g vinsyra per liter.

Ändringen gäller punkt 2 a (Analytiska egenskaper) i produktspecifikationen och punkt 4 i det sammanfattande dokumentet.

Dessa ändringar av produktspecifikationen bör klassas som en standardändring enligt artikel 14 i förordning (EU) 2019/33.

MOTIVERING:

I den nuvarande produktspecifikationen är halterna av flyktiga syror onödigt hårt begränsade, vilket innebär att vissa viner utesluts trots att de har de rätta organoleptiska egenskaperna och överensstämmer med ”Yecla”-vinernas typiska karaktär. Dagens berednings- och lagringsmetoder innebär att viner under viss tid förvaras på träfat som rymmer mer än 330 liter. När fatens kapacitet överskrider denna gräns får termerna ”Crianza” och ”Reserva” inte användas. Viner som förvaras i denna typ av fat har vanligtvis en halt av flyktiga syror som liknar den de skulle ha haft om de hade förvarats på 330-litersfat. Detta påverkar inte smaken negativt. Syftet med ändringen är därför att anpassa denna parameter till den aktuella utvecklingen inom vinframställning och lagring av vin. Sammantaget kommer detta att gynna framställningsprocesser med färre ingrepp och jäsning med naturlig jäst, vilket ger viner med en mer utpräglad karaktär.

Av ovanstående skäl bör denna analytiska parameter ändras, så att en del av de framställda viner som i nuläget inte omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen kan saluföras under den.

3.   Sänkning av den lägsta verkliga alkoholhalten och den lägsta totala alkoholhalten för röda viner

BESKRIVNING:

Minimigränserna för verklig alkoholhalt och total alkoholhalt för röda viner har sänkts med 0,5 volymprocent.

Ändringen gäller punkt 2 a (Analytiska egenskaper) i produktspecifikationen och punkt 4 (Beskrivning av vinet eller vinerna) i det sammanfattande dokumentet.

Dessa ändringar av produktspecifikationen bör klassas som en standardändring enligt artikel 14 i förordning (EU) 2019/33.

MOTIVERING:

I produktionsområdet för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Yecla” odlas druvsorter med vitt skilda egenskaper sida vid sida. Den huvudsakliga druvsorten är monastrell, men jämsides med denna används även de övriga tillåtna sorterna: tempranillo, syrah, merlot, cabernet sauvignon, garnacha tinta, garnacha tintorera och petit verdot.

Under det senaste årtiondet har efterfrågan över lag varit stor på mjukare och fruktigare viner, eftersom de tilltalar de nya generationer av konsumenter som nu upptäcker vinkulturen. Oenologerna på varje vingård måste ha möjlighet att framställa viner som uppskattas på nationella och internationella marknader samtidigt som de egenskaper som kännetecknar vårt produktionsområde och våra druvsorter bibehålls.

Att sänka den lägsta verkliga alkoholhalten och den lägsta totala alkoholhalten för röda viner med 0,5 volymprocent medför inte sämre kvalitet, utan ger tvärtom ett bredare urval av alternativ från olika druvsorter i området, vilket leder till att subtilare, komplexare och attraktivare viner kan framställas.

4.   Höjning av de högsta totala syrahalterna

BESKRIVNING:

Den högsta totala syrahalten för vita viner, roséviner och röda viner har höjts till 7,5 g vinsyra per liter.

Ändringen gäller punkt 2 a (Analytiska egenskaper) i produktspecifikationen och punkt 4 (Beskrivning av vinet eller vinerna) i det sammanfattande dokumentet.

Dessa ändringar av produktspecifikationen bör klassas som en standardändring enligt artikel 14 i förordning (EU) 2019/33.

MOTIVERING:

I produktionsområdet för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Yecla” odlas druvsorter med vitt skilda egenskaper sida vid sida. Den huvudsakliga druvsorten är monastrell. De övriga blå druvsorterna är tempranillo, syrah, merlot, cabernet sauvignon, garnacha tinta, garnacha tintorera och petit verdot och de gröna druvsorterna är macabeo, airen, merseguera, malvasía, chardonnay, moscatel de grano menudo, sauvignon blanc och verdejo.

Under det senaste årtiondet har efterfrågan över lag varit stor på mjukare och fruktigare viner, eftersom de tilltalar de nya generationer av konsumenter som nu upptäcker vinkulturen. Detta har lett till tidigare skördar som ger lägre alkoholhalt, vilket kan leda till en viss ökning av den totala syrahalten.

5.   Ändringar av de organoleptiska beskrivningarna

BESKRIVNING:

Genom denna ändring anpassas de organoleptiska egenskaperna så att de kan kontrolleras bättre genom sensorisk analys.

Ändringen gäller punkt 2 b (Organoleptiska egenskaper) i produktspecifikationen och punkt 4 (Beskrivning av vinet eller vinerna) i det sammanfattande dokumentet.

Dessa ändringar av produktspecifikationen bör klassas som en standardändring enligt artikel 14 i förordning (EU) 2019/33, eftersom de inte innebär någon förändring av produkten. Produkten har kvar samma egenskaper och profil som beskrivs i sambandet, vilka följer av samspelet mellan naturliga och mänskliga faktorer. Ändringen anses därför inte omfattas av någon av de kategorier som avses i artikel 14.1 i förordning (EU) 2019/33.

MOTIVERING:

Ändringen leder inte till någon sänkning av kvalitetskraven på de viner som framställs. Dessa krav är tydligt fastställda. Ändringen innebär enbart att kraven klassificeras på ett tydligare och mer logiskt sätt, vilket hjälper vingårdar och certifierare att utföra organoleptiska bedömningar av vinerna.

Dessutom innebär införandet av standarden ISO/IEC 17065 i kontrollen av specifikationen att det blir nödvändigt att ändra den organoleptiska beskrivningen av de berörda vinerna för att deras egenskaper ska kunna kopplas till beskrivande attribut som kan bedömas av en smakpanel som uppfyller kriterierna i standarden ISO/IEC 17025.

6.   Ändringar av särskilda oenologiska metoder

BESKRIVNING:

Den lägsta naturliga alkoholhalten anges nu i baumégrader (° Bé) i stället för i volymprocent. Dessutom har den sänkts till 11° Bé för blå druvor avsedda för röda viner och höjts till 13° Bé för blå druvor avsedda för likörviner.

Ändringen gäller punkt 3 a (Särskilda oenologiska metoder) i produktspecifikationen och punkt 5.1 (Särskilda oenologiska metoder) i det sammanfattande dokumentet.

Dessa ändringar av produktspecifikationen bör klassas som en standardändring enligt artikel 14 i förordning (EU) 2019/33.

MOTIVERING:

Ändringen till ° Bé har gjorts eftersom detta är det vanligaste sättet att mäta sockerhalten i must på grundval av densiteten, och innebär att man slipper att ständigt använda konverteringstabeller.

Denna ändring innebär därför att förfarandet för att mäta den naturliga alkoholhalten i druvorna när de når vineriet förenklas. Dessutom anpassas alkoholhalten i vinerna till den nuvarande skördesituationen och till marknadstrenderna genom att dessa gränsvärden sänks respektive höjs något, mot bakgrund av att druvsorter med vitt skilda egenskaper odlas sida vid sida i produktionsområdet för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Yecla”. Den huvudsakliga druvsorten är monastrell, men jämsides med denna används även de övriga tillåtna sorterna: tempranillo, syrah, merlot, cabernet sauvignon, garnacha tinta, garnacha tintorera och petit verdot.

Under det senaste årtiondet har efterfrågan över lag varit stor på mjukare och fruktigare viner, eftersom de tilltalar de nya generationer av konsumenter som nu upptäcker vinkulturen. Oenologerna på varje vingård måste ha möjlighet att framställa viner som uppskattas på nationella och internationella marknader samtidigt som de egenskaper som kännetecknar vårt produktionsområde och våra druvsorter bibehålls.

7.   Ändring av avkastningen vid utvinning

BESKRIVNING:

Graden av omvandling av druvor till vin, som hör samman med det rätta trycket för att utvinna musten, har ökats. Den högsta avkastningen har höjts från 70 till 74 liter vin per 100 kilogram druvor.

Ändringen gäller punkt 3 b (Restriktioner för vinframställning) i produktspecifikationen och punkt 5.1 (Relevanta restriktioner för vinframställning) i det sammanfattande dokumentet.

Dessa ändringar av produktspecifikationen bör klassas som en standardändring enligt artikel 14 i förordning (EU) 2019/33.

MOTIVERING:

Liksom alla branscher inom jordbruks- och livsmedelssektorn har vinsektorn genomgått en teknisk revolution på senare år. Denna utveckling är långtifrån avslutad. Nya verktyg för oenologer tillkommer ständigt och bidrar till arbetet med att göra vinerna attraktivare, hållbarare och miljövänligare.

Regler som att begränsa utvinningen till 70 % av musten bidrar på intet sätt till att förbättra vinets kvalitet. Vad värre är att de dessutom på många sätt begränsar specialisterna när det gäller att få ut det bästa av druvorna i varje produktionscykel.

Oenologiska metoder bör vara inriktade på att framställa vin av hög kvalitet. Kunskaperna, erfarenheten och förmågan hos varje team av specialister bör användas för att tillämpa de bästa befintliga eller framtida teknikerna som är förenliga med specifikationen för framställning av viner som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Yecla”.

Ökningen av utvinningsgraden från 70 liter till 74 liter per 100 kg druvor grundas på att vissa av druvsorterna i produktionsområdet, såsom monastrell, cabernet, garnacha tintorera och merlot, vid något högre tryck i vinpressen ger must med en hög halt av polyfenoler av mycket hög kvalitet. Enligt dagens bestämmelser måste denna must kasseras för att inte den nuvarande gränsen ska överskridas.

Viner som framställs av vissa druvsorter inom ramen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Yecla” är mindre rika på antocyaniner och polyfenoler. Kvaliteten på dessa viner skulle förbättras genom att tillsätta dessa värdefulla 4 % vin som innehåller högre halter av dessa kemiska föreningar.

8.   Ändringar av odlingsmetoder

BESKRIVNING:

Vissa regler för odlingsmetoderna – att bevattningen ska regleras av tillsynsnämndens förvaltningsorgan och att vinodlingarna ska ha en viss minsta planttäthet – har strukits. Formuleringen av texten har också ändrats så att det framgår att såväl gobeletmetoden som spaljering är tillåtna i fråga om beskärning och uppbindning, i syfte att uppnå högsta kvalitet på produkterna.

Ändringen gäller punkt 3 c (Odlingsmetoder) i produktspecifikationen och punkt 5.1 i det sammanfattande dokumentet.

Dessa ändringar av produktspecifikationen medför inte några förändringar av slutproduktens egenskaper, och bör klassas som en standardändring enligt artikel 14 i förordning (EU) 2019/33.

MOTIVERING:

Specifikationen har inte uppdaterats sedan den först upprättades. Vårt syfte är att anpassa den till de metoder som faktiskt behövs i vårt område.

De nuvarande reglerna för odlingsmetoder, såsom att bevattningen ska regleras av tillsynsnämndens förvaltningsorgan och att vinodlingarna ska ha en viss minsta planttäthet, förbättrar på intet sätt vinets kvalitet. Dessutom begränsar de på många sätt jordbrukarna när det gäller att få de bästa druvorna från varje produktionscykel.

I produktspecifikationen fastställs och regleras dessutom redan produktionsavkastningen (i kg/ha), vilket anses utgöra en tillräcklig kontroll.

Regleringen av bevattningen och regeln om minsta planttäthet har därför strukits och beskrivningen av odlingsmetoderna har uppdaterats för att göra den mer funktionell och aktuell och anpassa den till vinodlarnas behov.

9.   Ändring av den högsta avkastningen per hektar i hl/ha

BESKRIVNING:

Eftersom avkastningen vid utvinning för must eller vin har ändrats, ändras även den högsta avkastningen per hektar.

Ändringen gäller punkt 5 (Högsta avkastning) i produktspecifikationen och punkt 5.2 i det sammanfattande dokumentet.

Dessa ändringar av produktspecifikationen bör klassas som en standardändring enligt artikel 14 i förordning (EU) 2019/33.

MOTIVERING:

Ändring av den högsta avkastningen per hektar till följd av ändringen av avkastningen vid utvinning av must eller vin per 100 kg skördade druvor.

10.   Ändring av namnet på en druvsort

BESKRIVNING:

Namnet malvasía har ändrats till ”malvasía aromática” eller ”malvasía de Sitges”.

Ändringen gäller punkt 6 (Druvsorter) i produktspecifikationen. Det sammanfattande dokumentet påverkas inte, eftersom detta anses vara en sekundär druvsort.

Dessa ändringar av produktspecifikationen bör klassas som en standardändring enligt artikel 14 i förordning (EU) 2019/33.

MOTIVERING:

Ändringen görs för att använda korrekt nomenklatur för denna druvsort.

11.   Ändring av beskrivningen av de naturliga faktorerna i sambandet

BESKRIVNING:

Texten om områdets järnrika mark och höglänthet har strukits och den högsta höjden över havet där det för närvarande ligger vingårdar har uppdaterats.

Ändringen gäller punkt 7 a (Detaljerade uppgifter om det geografiska området (naturliga faktorer)) i produktspecifikationen och punkt 8 i det sammanfattande dokumentet.

Dessa ändringar av produktspecifikationen bör klassas som en standardändring enligt artikel 14 i förordning (EU) 2019/33, eftersom sambandet förblir oförändrat trots att vissa formuleringar har ändrats.

MOTIVERING:

Att ange vinodlingarnas genomsnittliga höjd över havet samt områdets lägsta och högsta höjd leder till förvirring. Vi har valt att endast lämna kvar den lägsta och den högsta höjden över havet där vinodling bedrivs (varav den sistnämnda har ökat). Att den högsta höjden för vinodling inom ramen för vår skyddade ursprungsbeteckning har ökat beror på nyplanteringar i den norra delen av området. Omnämnandet av järnrik mark har strukits, eftersom problemet med järnutfällning i vinerna har lösts genom moderna vinframställningstekniker.

12.   Ändring av de obligatoriska deklarationerna

BESKRIVNING:

Det datum då vinodlare senast måste deklarera sin skörd och vintillverkare senast måste lämna in deklarationen av oanvända certifieringsetiketter har ändrats.

Ändringen gäller punkt 8 i produktspecifikationen. Det sammanfattande dokumentet påverkas inte.

Dessa ändringar av produktspecifikationen bör klassas som en standardändring enligt artikel 14 i förordning (EU) 2019/33.

MOTIVERING:

På grund av egenskaperna hos vår huvudsakliga druvsort monastrell tar skörden längre tid vissa år, och kan pågå ända in i november. Vid sådana sena skördar avslutas jäsningen i början av december. Även när alla krav på att i förväg välja ut vintankar för att framställa vin med skyddad ursprungsbeteckning uppfylls, beslutar vintillverkarna om produktionens avsedda användning först vid slutet av jäsningen. I dessa fall får vinodlarna reda på slutdestinationen för sina druvor efter den 30 november, så det är förnuftigt att förlänga tidsfristen.

Med tanke på arbetets karaktär på vinanläggningarna är endast tio dagar för att skicka in deklarationen av certifieringsetiketter en mycket kort tidsfrist. Tidsfristen bör därför förlängas till påföljande månad.

13.   Övriga ändrade krav

BESKRIVNING:

Följande text har strukits: ”Begränsningen av antalet liter must eller vin per 100 kg skördade druvor får i undantagsfall ändras av förvaltningsorganet till högst 74 liter under vissa regleringsår, på förvaltningsorganets eget initiativ eller på begäran av de berörda producenterna. Detta ska ske före skörden och under förutsättning att nödvändiga samråd och kontroller har genomförts.”

Ändringen gäller punkt 8 i produktspecifikationen. Det sammanfattande dokumentet påverkas inte.

Dessa ändringar av produktspecifikationen bör klassas som en standardändring enligt artikel 14 i förordning (EU) 2019/33.

MOTIVERING:

Eftersom avkastningen vid utvinning har höjts permanent (se ändringen om avkastningen vid utvinning) behöver den inte längre kunna höjas från fall till fall.

14.   Uppdaterad information om kontroller

BESKRIVNING:

Uppgifterna om behörig myndighet och delegerat kontrollorgan har uppdaterats.

Ändringen gäller punkt 9 i produktspecifikationen. Det sammanfattande dokumentet påverkas inte.

Dessa ändringar av produktspecifikationen bör klassas som en standardändring enligt artikel 14 i förordning (EU) 2019/33.

MOTIVERING:

Vi tar tillfället i akt att uppdatera dessa uppgifter.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

1.   Produktens namn

Yecla

2.   Typ av geografisk beteckning

SUB – Skyddad ursprungsbeteckning

3.   Kategorier av vinprodukter

1.

Vin

3.

Likörvin

4.

Mousserande vin

4.   Beskrivning av vinet eller vinerna

1.   VIN – Vita viner

KORTFATTAD BESKRIVNING

Utseende: Klar och skimrande färg, blekgula till gyllengula toner, kan skifta i grönt vid kanten.

Arom: Rena och fruktiga och/eller blommiga aromer. Om vinet har lagrats på fat råder balans mellan de tidigare nämnda aromerna och de typiska fataromerna.

Smak: God syra, fruktig. Om vinet har lagrats på fat kan de klassiska toner som detta tillför vinet som helhet förnimmas. Halvsöta och söta viner är balanserade i fråga om alkoholhalt, syra och restsockerhalt.

*

Om sockerhalten är större än eller lika med 5 g/l är den högsta svavelhalten 250 mg/l.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

10,5

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

13,3

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

200

2.   VIN – Roséviner

KORTFATTAD BESKRIVNING

Utseende: Klar och skimrande färg som kan sträcka sig från svagt laxrosa till rosa.

Arom: Fruktiga och/eller blommiga aromer.

Smak: God syra, balanserad, fruktig. Halvsöta och söta viner är balanserade i fråga om alkoholhalt, syra och restsockerhalt.

*

Om sockerhalten är större än eller lika med 5 g/l är den högsta svavelhalten 250 mg/l.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

11

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

13,3

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

200

3.   VIN – Röda viner

KORTFATTAD BESKRIVNING

Utseende: Medelhög till hög färgintensitet. Färgen är körsbärsröd med skiftningar i violett, purpurröd eller granatröd och kan ha mörklila inslag eller körsbärsröda, rubinröda eller tegelröda toner.

Arom: Färsk och/eller mogen frukt, med god intensitet. När vinet jästs eller lagrats på fat råder balans mellan fruktiga aromer och fataromer. Lätta inslag av övermogen frukt, kryddor, balsamiska toner och spår av ek.

Smak: Komplex och kvardröjande med god fyllighet och värme, mogen och med mjuka tanniner, mycket välbalanserad. Halvsöta och söta viner är balanserade i fråga om alkoholhalt, syra och restsockerhalt.

*

Om sockerhalten är större än eller lika med 5 g/l är den högsta svavelhalten 200 mg/l.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

12

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

20

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

150

4.   LIKÖRVIN

KORTFATTAD BESKRIVNING

Utseende: I överensstämmelse med typen av vin – vitt, rosé eller rött.

Arom: God intensitet som kommer med lagringen, mycket intensiv och karakteristisk när vinet framställts från monastrelldruvor.

Smak: God balans mellan sötma och bitterhet, fyllig och fet med lång eftersmak.

*

Om sockerhalten är större än eller lika med 5 g/l är den högsta svavelhalten 200 mg/l.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

15

Lägsta totala syrahalt

3,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

20

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

150

5.   MOUSSERANDE VIN

KORTFATTAD BESKRIVNING

Utseende: Om basvinet är vitt dominerar blekgula till guldgula färgtoner. Om basvinet är ett rosévin får vinerna rosa färgtoner och kan skifta i hallonrött, jordgubbsrött, vinbärsrött eller laxrosa. Om basvinet är rött får vinerna röda toner med inslag av violett, purpurrött, granatrött, körsbärsrött eller rubinrött.

Arom: Blommiga eller fruktiga aromer som är typiska för druvsorten.

Smak: God balans mellan sötma och syra.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

11,5

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

16,7

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

235

5.   Vinframställningsmetoder

5.1.   Särskilda oenologiska metoder

1.   

 

Särskilda oenologiska metoder

Druvorna måste ha en lägsta naturlig alkoholhalt på 11° Bé för blå druvor och 10° Bé för gröna druvor. För likörviner är den lägsta halten 13° Bé.

2.   

 

Relevanta restriktioner för vinframställning

Vid utvinning av must från färska druvor vid vinframställning som omfattar jäsning utan skal, eller utvinning av vin från jäst druvpressmassa när det gäller röda viner, tillåts enbart sådana mekaniserade system som inte skadar eller river sönder de solida delarna av druvklasarna. Det är inte tillåtet att använda centrifugkrossar med hög hastighet.

Det är inte tillåtet att använda kontinuerliga pressar.

Vid utvinningen av must eller vin och avskiljningen av musten eller vinet från druvpressmassan får avkastningen inte överstiga 74 liter färdigt vin per 100 kg skördade druvor. Must eller vin som erhållits genom att använda olämpligt tryck vid pressningen får under inga omständigheter användas för att framställa skyddade viner.

3.   

 

Odlingsmetoder

De system för beskärning och uppbindning som används på vingårdarna är det traditionella gobeletsystemet och dess varianter samt spaljésystemet och dess varianter.

5.2.   Högsta avkastning

1.   OBEVATTNADE PLANTERINGAR AV GRÖNA DRUVSORTER

4 500 kg druvor per hektar

2.   

 

33,3 hektoliter per hektar

3.   OBEVATTNADE PLANTERINGAR AV BLÅ DRUVSORTER

4 000 kg druvor per hektar

4.   

 

29,6 hektoliter per hektar

5.   BEVATTNADE PLANTERINGAR AV GRÖNA DRUVSORTER

9 000 kg druvor per hektar

6.   

 

66,6 hektoliter per hektar

7.   BEVATTNADE PLANTERINGAR AV BLÅ DRUVSORTER

7 000 kg druvor per hektar

8.   

 

51,8 hektoliter per hektar

6.   Avgränsat geografiskt område

Produktionsområdet för de viner som omfattas av ursprungsbeteckningen består av de markområden som ingår i vinodlingsregistret, samtliga belägna inom kommunen Yecla i regionen Murcia.

Vinframställningsområdet sammanfaller med odlingsområdet och med lagringsområdet.

7.   Huvudsakliga druvsorter

MONASTRELL

8.   Beskrivning av sambandet

Yecla har ett torrt fastlandsklimat med heta somrar och mycket kalla vintrar. Den genomsnittliga nederbörden är 300 mm per år. Antalet soltimmar per år överskrider 3 000.

Topografiskt sett utmärker sig området framför allt genom att högplatån ligger på betydande höjd.

Områdets vattensystem präglas av avloppslösa avrinningsområden. Jordarna kännetecknas bland annat av att de är kalkhaltiga och djupa med god genomsläpplighet samt särskilt fattiga på organiskt material. Det finns arkeologiska bevis för vinodling sedan det första århundradet f.Kr.

9.   Väsentliga ytterligare villkor (förpackning, märkning, andra krav)

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Följande måste stå på etiketten på förpackade viner: ”Denominación de Origen Yecla” eller ”Denominación de Origen Protegida Yecla”. Etiketterna inspekteras av ett inspektionsorgan som kontrollerar att kraven i produktspecifikationen är uppfyllda.

De förpackningar som vinerna skickas ut i måste vara försedda med en numrerad garantiförsegling eller en numrerad certifieringsetikett. Förseglingen eller etiketten ska antingen vara utfärdad av kontrollorganet eller följa numrering från kontrollorganet, och fästs vid förpackningen på vineriet (engångsanvändning).

Länk till produktspecifikationen

https://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Pliego_Condiciones_DOP_Yecla__definitivo[1].pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&VALORCLAVE=77958


(1)  EGT L 9, 11.1.2019, s. 2.

(2)  EGT L 9, 11.1.2019, s. 46.