ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 111A

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

65 årgången
8 mars 2022


Innehållsförteckning

Sida

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

2022/C 111 A/01

Meddelande om ändring av meddelande om allmänt uttagningsprov Epso/AST-SC/10/20 – Sekreterare (SC 1/SC 2) ( EUT C 211 A, 25.6.2020 )

1

2022/C 111 A/02

Meddelande om ändring av meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AST/148/21 – Korrekturläsare/språkliga granskare (AST 3) för följande språk: grekiska (EL), spanska (ES), estniska (ET), iriska (GA), italienska (IT) och portugisiska (PT) ( EUT C 58 A, 18.2.2021 )

2

2022/C 111 A/03

Meddelande om ändring av meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AD/381/20 – Handläggare (AD 5) inom området unionsrätt ( EUT C 250 A, 30.7.2020 )

4

2022/C 111 A/04

Meddelande om ändring av meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AD/382/20 – Handläggare (AD 5/AD 7) inom området yttre förbindelser ( EUT C 300 A, 10.9.2020 )

5

2022/C 111 A/05

Meddelande om ändring av tillägg till meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AD/382/20 – Handläggare (AD 5/AD 7) inom området yttre förbindelser ( EUT C 300 A, 10.9.2020 ) ( EUT C 444 A, 22.12.2020 )

6

2022/C 111 A/06

Meddelande om ändring av meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AD/383/21 – bulgariskspråkiga (BG) juristlingvister (AD 7) – Epso/AD/384/21 – tjeckiskspråkiga (CS) juristlingvister (AD 7) – Epso/AD/385/21 – franskspråkiga (FR) juristlingvister (AD 7) – Epso/AD/386/21 – iriskspråkiga (GA) juristlingvister (AD 7) – Epso/AD/387/21 – ungerskspråkiga (HU) juristlingvister (AD 7) – Epso/AD/388/21 – polskspråkiga (PL) juristlingvister (AD 7) ( EUT C 22 A, 21.1.2021 )

7

2022/C 111 A/07

Meddelande om ändring av meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AD/389/21 – handläggare (AD 6) inom området hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling ( EUT C 39 A, 4.2.2021 )

9

2022/C 111 A/08

Meddelande om ändring av meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AD/390/21 – Handläggare (AD 6) inom området kemikaliepolitik ( EUT C 82 A, 11.3.2021 )

10

2022/C 111 A/09

Meddelande om ändring av meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AD/391/21 – Experter på tekniskt stöd till medlemsländernas strukturreformer och experter på Schengenregelverket (AD 7) ( EUT C 120 A, 8.4.2021 )

11

2022/C 111 A/10

Meddelande om ändring av meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AD/392/21 – Handläggare (AD 7) inom området hälsa och livsmedelssäkerhet – 1. Utarbetande av politik och lagstiftning inom området hälsa – 2. Utarbetande av politik och lagstiftning inom området livsmedelssäkerhet – 3. Revision, inspektion och utvärdering inom området hälsa och livsmedelssäkerhet ( EUT C 193 A, 20.5.2021 )

12


SV

 


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

8.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 111/1


Meddelande om ändring av meddelande om allmänt uttagningsprov Epso/AST-SC/10/20 – Sekreterare (SC 1/SC 2)

( Europeiska unionens officiella tidning C 211 A av den 25 juni 2020 )

(2022/C 111 A/01)

På sidan 5 ska punkt 5 ”Utvärderingsfas” ersättas med följande:

”5)    Utvärderingsfas

Högst dubbelt fler sökande än antalet platser på reservlistan för varje lönegrad kallas till utvärderingsfasen. Om du enligt din webbansökan uppfyller behörighetskraven och om du har uppnått ett av de högsta totalresultaten för provet i Microsoft Office Word kallas du till utvärderingsfasen.

Under utvärderingsfasen provas sju allmänna kompetenser, som ger högst 10 poäng var, och de områdesrelaterade kompetenser som krävs för detta uttagningsprov genom två delprov som hålls på ditt språk 2 enligt tabellen nedan.

Kompetens

Prov

1.

Analys och problemlösning

Områdesrelaterad intervju

2.

Kommunikation

Områdesrelaterad intervju

3.

Kvalitet och resultat

Rollspel

4.

Inlärning och utveckling

Rollspel

5.

Prioritering och organisation

Rollspel

6.

Stresstålighet

Områdesrelaterad intervju

7.

Samarbete

Rollspel

Krav för godkänt: 35/70 totalt.

Kompetens

Prov

Krav för godkänt

Områdesrelaterad kompetens

Områdesrelaterad intervju

35/70

Om inget annat anges ska du på ditt Epsokonto ladda upp skannade kopior av de handlingar som styrker de uppgifter som du har lämnat i ansökningsformuläret. Mer information och instruktioner kommer att ges av Epso.”


8.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 111/2


Meddelande om ändring av meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AST/148/21 – Korrekturläsare/språkliga granskare (AST 3) för följande språk: grekiska (EL), spanska (ES), estniska (ET), iriska (GA), italienska (IT) och portugisiska (PT)

( Europeiska unionens officiella tidning C 58 A av den 18 februari 2021 )

(2022/C 111 A/02)

På sidan 5 ska punkt 5 ”Utvärderingscentrum (assessment centre)” ersättas med följande:

”5)    Utvärderingscentrum (assessment centre)

Högst 3 gånger fler sökande än antalet platser på reservlistan för varje språk kallas till utvärderingsfasen. Om du enligt din webbansökan uppfyller behörighetskraven, och om du har uppnått ett av de högsta totalresultaten vid urvalet efter meriter, kallas du till utvärderingscentrumet (online eller på plats) som anordnas under en eller flera dagar på dina språk 1 och 2 . Observera att det områdesrelaterade provet kan anordnas antingen vid ett av Epsos godkända provcentrum eller på distans. Mer information och instruktioner ges i kallelsen.

Om de datorbaserade prov med flervalsfrågor som beskrivs i punkt 2 inte anordnades som första steg gör du dessa prov under utvärderingsfasen, antingen vid ett av Epsos godkända provcentrum eller på distans. Dessa prov är utslagsprov och resultaten läggs inte samman med resultaten från övriga delprov vid utvärderingscentrumet när ditt totalresultat beräknas.

Om inget annat uppges ska du ladda upp skannade kopior av dina styrkande handlingar till ditt Epsokonto. Mer information och instruktioner ges i kallelsen.

Vid utvärderingscentrumet testas sju allmänna kompetenser och de områdesrelaterade kompetenser som krävs för detta uttagningsprov genom tre delprov enligt tabellen nedan.

Kompetens

Prov

Språk

1.

Analys och problemlösning

Situationsbaserad intervju

Språk 2

2.

Kommunikation

Intervju om allmän kompetens

Språk 2

3.

Kvalitet och resultat

Intervju om allmän kompetens

Språk 2

4.

Inlärning och utveckling

Situationsbaserad intervju

Språk 2

5.

Prioritering och organisation

Situationsbaserad intervju

Språk 2

6.

Stresstålighet

Intervju om allmän kompetens

Språk 2

7.

Samarbete

Intervju om allmän kompetens

Språk 2

Varje allmän kompetens poängsätts med högst 10 poäng. Det finns inga krav för godkänt per kompetens, men du måste uppnå minst 35/70 poäng sammanlagt för godkänt.

Kompetens

Prov

Språk

Krav för godkänt

Områdes-relaterad kompetens

Korrekturläsning och rättning av en text på språk 1.

Den första delen av provet görs genom jämförelse med källtexten på språk 2, medan den andra delen av provet görs utan jämförelse med källtexten på språk 2.

Korrekturläsningen gäller både språkliga aspekter (grammatik, stavning och interpunktion) och typografi. Du måste motivera de rättningar du gör. (2 timmar och 30 min.)

Språk 1 och 2

30/50 för varje delprov”


8.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 111/4


Meddelande om ändring av meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AD/381/20 – Handläggare (AD 5) inom området unionsrätt

( Europeiska unionens officiella tidning C 250 A av den 30 juli 2020 )

(2022/C 111 A/03)

På sidan 4 ska punkt 5 ”Utvärderingscentrum” ersättas med följande:

”5)    Utvärderingscentrum (assessment centre)

Högst 3 gånger fler sökande än antalet platser på reservlistan kallas till utvärderingscentrumet. Om du enligt din webbansökan uppfyller behörighetskraven och du har fått ett av de bästa resultaten på de områdesrelaterade flervalsfrågorna kallas du till den här fasen i uttagningsprovet.

Vid utvärderingscentrumet testas åtta allmänna kompetenser och de områdesrelaterade kompetenser som krävs för detta uttagningsprov genom tre delprov som hålls på ditt språk 2, enligt tabellen nedan.

Kompetens

Prov

1.

Analys och problemlösning

Muntlig framställning

2.

Kommunikation

Muntlig framställning

3.

Kvalitet och resultat

Muntlig framställning

4.

Inlärning och utveckling

Intervju om allmän kompetens

5.

Prioritering och organisation

Muntlig framställning

6.

Stresstålighet

Muntlig framställning

7.

Samarbete

Intervju om allmän kompetens

8.

Ledarskap

Intervju om allmän kompetens

Varje allmän kompetens poängsätts med högst 10 poäng. Det finns inga krav för godkänt per kompetens, men du måste uppnå minst 40/80 poäng sammanlagt för godkänt.

Kompetens

Prov

Krav för godkänt

Områdesrelaterad kompetens

Skriftligt prov på området

50/100

Om inget annat anges ska du på ditt Epsokonto ladda upp skannade kopior av de handlingar som styrker de uppgifter som du har lämnat i ansökningsformuläret. Mer information och instruktioner kommer att ges av Epso.”


8.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 111/5


Meddelande om ändring av meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AD/382/20 – Handläggare (AD 5/AD 7) inom området yttre förbindelser

( Europeiska unionens officiella tidning C 300 A av den 10 september 2020 )

(2022/C 111 A/04)

På sidan 5 ska punkt 5 ”Utvärderingscentrum” ersättas med följande:

”5)    Utvärderingscentrum (assessment centre)

Högst tre gånger fler sökande än antalet platser på reservlistan för varje lönegrad kallas till utvärderingsfasen. Om du enligt din webbansökan uppfyller behörighetskraven och om du har uppnått ett av de högsta totalresultaten för urvalet efter meriter kallas du till utvärderingscentrumet.

Vid utvärderingscentrumet testas åtta allmänna kompetenser och de områdesrelaterade kompetenser som krävs för detta uttagningsprov genom fyra delprov som hålls på ditt språk 2, enligt tabellen nedan.

Kompetens

Prov

1.

Analys och problemlösning

Case

2.

Kommunikation

Case

3.

Kvalitet och resultat

Case

4.

Inlärning och utveckling

Intervju om allmän kompetens

5.

Prioritering och organisation

Case

6.

Stresstålighet

Intervju om allmän kompetens

7.

Samarbete

Intervju om allmän kompetens

8.

Ledarskap

Intervju om allmän kompetens

Varje allmän kompetens poängsätts med högst 10 poäng. Det finns inga krav för godkänt per kompetens, men du måste uppnå minst 40/80 poäng sammanlagt för godkänt.

Kompetens

Prov

Krav för godkänt

Områdesrelaterad kompetens

Områdesrelaterad intervju

25/50

Skriftligt prov på området

25/50

Om inget annat anges ska du på ditt Epsokonto ladda upp skannade kopior av de handlingar som styrker de uppgifter som du har lämnat i ansökningsformuläret. Mer information och instruktioner kommer att ges av Epso.”


8.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 111/6


Meddelande om ändring av tillägg till meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AD/382/20 – Handläggare (AD 5/AD 7) inom området yttre förbindelser ( EUT C 300 A, 10.9.2020 )

( Europeiska unionens officiella tidning C 444 A av den 22 december 2020 )

(2022/C 111 A/05)

På sidan 10 ska punkt 6 strykas.


8.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 111/7


Meddelande om ändring av meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AD/383/21 – bulgariskspråkiga (BG) juristlingvister (AD 7) – Epso/AD/384/21 – tjeckiskspråkiga (CS) juristlingvister (AD 7) – Epso/AD/385/21 – franskspråkiga (FR) juristlingvister (AD 7) – Epso/AD/386/21 – iriskspråkiga (GA) juristlingvister (AD 7) – Epso/AD/387/21 – ungerskspråkiga (HU) juristlingvister (AD 7) – Epso/AD/388/21 – polskspråkiga (PL) juristlingvister (AD 7)

( Europeiska unionens officiella tidning C 22 A av den 21 januari 2021 )

(2022/C 111 A/06)

På sidan 4 ska punkt 5 ”Utvärderingscentrum” ersättas med följande:

”5)    Utvärderingscentrum (assessment centre)

Högst fyra gånger fler sökande än antalet platser på reservlistan för varje uttagningsprov kallas till denna fas. Om du har uppnått ett av de högsta totalresultaten i översättningsprovet kommer du att kallas till utvärderingscentrumet (på distans eller personligen) för prov under en eller flera dagar i de språk du valt som språk 1, 2 och 3 . Mer information och instruktioner kommer att finnas i kallelsen.

Om inget annat uppges ska du ladda upp skannade kopior av dina styrkande handlingar till ditt Epsokonto. Mer information och instruktioner kommer att finnas i kallelsen.

Vid utvärderingscentrumet testas åtta allmänna kompetenser och de områdesrelaterade kompetenser som krävs för detta uttagningsprov genom tre delprov .

De allmänna kompetenserna bedöms genom en intervju om allmän kompetens (på ditt språk 2). Den muntliga framställningen (på ditt språk 1) följs av en frågestund (på ditt språk 1) varvid din allmänna kompetens, dina områdesrelaterade kompetenser och dina kunskaper om EU-rätten bedöms. Slutligen bedöms dina områdesrelaterade kunskaper i språk 3 genom en sammanfattning som ska göras på språk 1 av en text på språk 3.

Närmare uppgifter finns i tabellen nedan.

Kompetens

Prov

Poängsättning

Krav för godkänt

1.

Analys och problemlösning

Muntlig framställning

1–10

Krav för godkänt sammanlagt

40/80

2.

Kommunikation

Muntlig framställning

1–10

3.

Kvalitet och resultat

Muntlig framställning

1–10

4.

Inlärning och utveckling

Intervju om allmän kompetens

1–10

5.

Prioritering och organisation

Muntlig framställning

1–10

6.

Stresstålighet

Muntlig framställning

1–10

7.

Samarbete

Intervju om allmän kompetens

1–10

8.

Ledarskap

Intervju om allmän kompetens

1–10

Varje allmän kompetens poängsätts med högst 10 poäng. Det finns inga krav för godkänt per kompetens, men du måste uppnå minst 40/80 poäng sammanlagt för alla kompetenser för godkänt.

Kompetens

Prov

Krav för godkänt

Områdesrelaterad kompetens

Muntlig framställning

20/40

Sammanfattning på språk 1 av en text skriven på språk 3 (utan lexikon)

30/60”


8.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 111/9


Meddelande om ändring av meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AD/389/21 – handläggare (AD 6) inom området hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling

( Europeiska unionens officiella tidning C 39 A av den 4 februari 2021 )

(2022/C 111 A/07)

På sidan 5 ska punkt 5 ”Utvärderingscentrum” ersättas med följande:

”5)    Utvärderingscentrum (assessment centre)

Högst tre gånger fler sökande än antalet platser på reservlistan kallas till utvärderingsfasen. Om du enligt din webbansökan uppfyller behörighetskraven och uppnått ett av de högsta totalresultaten för urvalet efter meriter kallas du till ett utvärderingscentrum (online eller personligen) för prov som hålls under en eller flera dagar på språk 2 . Observera att ’case’-övningen och det områdesrelaterade skriftliga provet kommer att ske antingen i ett av Epsos godkända provcentrum eller på distans. Mer information och instruktioner ges i kallelsen.

Om de datorbaserade prov med flervalsfrågor som beskrivs i punkt 2 inte anordnades som första steg , genomförs dessa prov i utvärderingsfasen vid ett av Epsos godkända provcentrum eller på distans. Dessa prov är utslagsprov och resultaten läggs inte samman med resultaten från övriga delprov vid utvärderingscentrumet när ditt totalresultat beräknas.

Om inget annat uppges ska du ladda upp skannade kopior av dina styrkande handlingar till ditt Epsokonto. Mer information och instruktioner ges i kallelsen.

Vid utvärderingscentrumet testas åtta allmänna kompetenser och de områdesrelaterade kompetenser som krävs för detta uttagningsprov genom fyra delprov enligt tabellen nedan.

Kompetens

Prov

1.

Analys och problemlösning

Case

2.

Kommunikation

Case

3.

Kvalitet och resultat

Case

4.

Inlärning och utveckling

Intervju om allmän kompetens

5.

Prioritering och organisation

Case

6.

Stresstålighet

Intervju om allmän kompetens

7.

Samarbete

Intervju om allmän kompetens

8.

Ledarskap

Intervju om allmän kompetens

Varje allmän kompetens poängsätts med högst 10 poäng. Det finns inga krav för godkänt per kompetens, men du måste uppnå minst 40/80 poäng sammanlagt för godkänt.

Kompetens

Prov

Krav för godkänt

Områdesrelaterad kompetens

Områdesrelaterad intervju

25/50

Skriftligt prov på området

25/50”.


8.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 111/10


Meddelande om ändring av meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AD/390/21 – Handläggare (AD 6) inom området kemikaliepolitik

( Europeiska unionens officiella tidning C 82 A av den 11 mars 2021 )

(2022/C 111 A/08)

På sidan 5 ska punkt 5 ”Utvärderingscentrum (assessment centre)” ersättas med följande:

”5)    Utvärderingscentrum (assessment centre)

Högst tre gånger fler sökande än antalet platser på reservlistan kallas till utvärderingsfasen. Om du enligt din webbansökan uppfyller behörighetskraven och om du har uppnått ett av de högsta totalresultaten för urvalet efter meriter, kallas du till ett utvärderingscentrum (online eller på plats) för prov under en eller flera dagar på ditt språk 2 . Observera att det skriftliga provet på området kan anordnas antingen vid ett av Epsos godkända provcentrum eller på distans. Mer information och instruktioner ges i kallelsen.

Om de datorbaserade prov med flervalsfrågor som beskrivs i punkt 2 inte anordnades som första steg gör du dessa prov under utvärderingsfasen, antingen vid ett av Epsos godkända provcentrum eller på distans. Dessa prov är utslagsprov och resultaten läggs inte samman med resultaten från övriga delprov vid utvärderingscentrumet när ditt totalresultat beräknas.

Om inget annat uppges ska du ladda upp skannade kopior av dina styrkande handlingar till ditt Epsokonto. Mer information och instruktioner ges i kallelsen.

Vid utvärderingscentrumet testas åtta allmänna kompetenser och de områdesrelaterade kompetenser som krävs för detta uttagningsprov genom fyra delprov enligt tabellen nedan.

Kompetens

Prov

1.

Analys och problemlösning

Situationsbaserad intervju

2.

Kommunikation

Intervju om allmän kompetens

3.

Kvalitet och resultat

Intervju om allmän kompetens

4.

Inlärning och utveckling

Situationsbaserad intervju

5.

Prioritering och organisation

Situationsbaserad intervju

6.

Stresstålighet

Intervju om allmän kompetens

7.

Samarbete

Intervju om allmän kompetens

8.

Ledarskap

Situationsbaserad intervju

Varje allmän kompetens poängsätts med högst 10 poäng. Det finns inga krav för godkänt per kompetens, men du måste uppnå minst 40/80 poäng sammanlagt för godkänt.

Kompetens

Prov

Krav för godkänt

Områdesrelaterad kompetens

Områdesrelaterad intervju

25/50

Skriftligt prov på området

25/50”.


8.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 111/11


Meddelande om ändring av meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AD/391/21 – Experter på tekniskt stöd till medlemsländernas strukturreformer och experter på Schengenregelverket (AD 7)

( Europeiska unionens officiella tidning C 120 A av den 8 april 2021 )

(2022/C 111 A/09)

På sidan 6 ska punkt 5 ”Utvärderingscentrum” ersättas med följande:

”5)    Utvärderingscentrum (assessment centre)

Högst tre gånger fler sökande än antalet platser på reservlistan för varje område kallas till utvärderingsfasen. Om du enligt din webbansökan uppfyller behörighetskraven och om du har uppnått ett av de högsta totalresultaten för urvalet efter meriter, kallas du till ett utvärderingscentrum (online eller på plats) för prov som anordnas under en eller flera dagar på ditt språk 2 (engelska eller franska) . Observera att det skriftliga provet på området kan anordnas antingen vid ett av Epsos godkända provcentrum eller på distans. Mer information och instruktioner ges i kallelsen.

Om de datorbaserade prov med flervalsfrågor som beskrivs i punkt 2 inte anordnades som första steg gör du dessa prov under utvärderingsfasen, antingen vid ett av Epsos godkända provcentrum eller på distans. Dessa prov är utslagsprov och resultaten läggs inte samman med resultaten från övriga delprov vid utvärderingscentrumet när ditt totalresultat beräknas.

Om inget annat uppges ska du ladda upp skannade kopior av dina styrkande handlingar till ditt Epsokonto. Mer information och instruktioner ges i kallelsen.

Vid utvärderingscentrumet testas åtta allmänna kompetenser och de områdesrelaterade kompetenser som krävs för detta uttagningsprov genom fyra delprov enligt tabellen nedan:

Kompetens

Prov

1.

Analys och problemlösning

Situationsbaserad intervju

2.

Kommunikation

Intervju om allmän kompetens

3.

Kvalitet och resultat

Intervju om allmän kompetens

4.

Inlärning och utveckling

Situationsbaserad intervju

5.

Prioritering och organisation

Situationsbaserad intervju

6.

Stresstålighet

Intervju om allmän kompetens

7.

Samarbete

Intervju om allmän kompetens

8.

Ledarskap

Situationsbaserad intervju

Varje allmän kompetens poängsätts med högst 10 poäng. Det finns inga krav för godkänt per kompetens, men du måste uppnå minst 40/80 poäng sammanlagt för godkänt.

Kompetens

Prov

Krav för godkänt

Områdesrelaterad kompetens

Områdesrelaterad intervju

25/50

Skriftligt prov på området

25/50”.


8.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 111/12


Meddelande om ändring av meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AD/392/21 – Handläggare (AD 7) inom området hälsa och livsmedelssäkerhet – 1. Utarbetande av politik och lagstiftning inom området hälsa – 2. Utarbetande av politik och lagstiftning inom området livsmedelssäkerhet – 3. Revision, inspektion och utvärdering inom området hälsa och livsmedelssäkerhet

( Europeiska unionens officiella tidning C 193 A av den 20 maj 2021 )

(2022/C 111 A/10)

På sidan 7 ska punkt 5 ”Utvärderingscentrum” ersättas med följande:

”5)    Utvärderingscentrum (assessment centre)

Högst tre gånger fler sökande än antalet platser på reservlistan för varje område kallas till utvärderingsfasen. Om du enligt din webbansökan uppfyller behörighetskraven och om du har uppnått ett av de högsta totalresultaten för urvalet efter meriter, kallas du till ett utvärderingscentrum (online eller på plats) som anordnas under en eller flera dagar på ditt språk 2 . Observera att case-övningen kan anordnas antingen vid ett av Epsos godkända provcentrum eller på distans. Mer information och instruktioner ges i kallelsen.

Om de datorbaserade prov med flervalsfrågor som beskrivs i punkt 2 inte anordnades som första steg gör du dessa prov under utvärderingsfasen, antingen vid ett av Epsos godkända provcentrum eller på distans. Resultaten läggs inte samman med resultaten från övriga delprov vid utvärderingscentrumet när ditt totalresultat beräknas.

Om inget annat uppges ska du ladda upp skannade kopior av dina styrkande handlingar till ditt Epsokonto. Mer information och instruktioner ges i kallelsen.

Vid utvärderingscentrumet testas åtta allmänna kompetenser och de områdesrelaterade kompetenser som krävs för varje område genom tre delprov enligt tabellen nedan.

Kompetens

Prov

1.

Analys och problemlösning

Case

2.

Kommunikation

Case

3.

Kvalitet och resultat

Case

4.

Inlärning och utveckling

Situationsbaserad intervju

5.

Prioritering och organisation

Case

6.

Stresstålighet

Situationsbaserad intervju

7.

Samarbete

Situationsbaserad intervju

8.

Ledarskap

Situationsbaserad intervju

Varje allmän kompetens poängsätts med högst 10 poäng. Det finns inga krav för godkänt per kompetens, men du måste uppnå minst 40/80 poäng sammanlagt för godkänt.

Kompetens

Prov

Områdesrelaterad kompetens

Områdesrelaterad intervju

Krav för godkänt 50/100”.