ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 109

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

65 årgången
7 mars 2022


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2022/C 109/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2022/C 109/02

Förenade målen C-177/19 P–C-179/19 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 13 januari 2022 – Förbundsrepubliken Tyskland mot Ville de Paris (Frankrike), Ville de Bruxelles (Belgien), Ayuntamiento de Madrid (Spanien) och Europeiska kommissionen (C-177/19 P), Ungern mot Ville de Paris (Frankrike), Ville de Bruxelles (Belgien), Ayuntamiento de Madrid (Spanien) och Europeiska kommissionen (C-178/19 P), Europeiska kommissionen mot Ville de Paris (Frankrike), Ville de Bruxelles (Belgien) och Ayuntamiento de Madrid (Spanien) (C-179/19 P) (Överklagande – Talan om ogiltigförklaring – Miljö – Typgodkännande av motorfordon – Förordning (EU) 2016/646 – Utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) – Fastställande, såvitt avser kväveoxidutsläpp, av värden som inte får överskridas (not-to-exceed (NTE)) vid provning vid verklig körning (real driving emission (RDE)) – Artikel 263 fjärde stycket FEUF – Upptagande till prövning – Understatlig enhet med behörighet i fråga om miljöskydd att införa trafikbegränsningar för vissa fordon – Villkor enligt vilket klaganden ska vara direkt berörd)

2

2022/C 109/03

Mål C-282/19: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Napoli – Italien) – YT m.fl mot Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (Begäran om förhandsavgörande – Socialpolitik – Direktiv 1999/70/EG – Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP – Klausul 4 och 5 – Visstidsanställningskontrakt inom den offentliga sektorn – Lärare i den katolska tron – Begreppet objektiva grunder för förnyad visstidsanställning – Permanent behov av vikarier)

3

2022/C 109/04

Mål C-377/19: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Benedetti Pietro e Angelo S.S. m.fl. mot Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Begäran om förhandsavgörande – Sektorn för mjölk och mjölkprodukter – Kvoter – Tilläggsavgift – Förordning (EG) nr 1788/2003 – Leveranser som överstiger producentens disponibla referenskvantitet – Uppbörd av uppköparnas bidrag till tilläggsavgiften – Återbetalning av överskjutande tilläggsavgift – Förordning (EG) nr 595/2004 – Artikel 16 – Kriterier för omfördelning av överskjutande tilläggsavgift)

4

2022/C 109/05

Mål C-881/19: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Krajský soud v Brně – Republiken Tjeckien) – Tesco Stores ČR a.s. mot Ministerstvo zemědělství (Begäran om förhandsavgörande – Konsumentskydd – Tillnärmning av lagstiftning – Förordning (EU) nr 1169/2011 – Punkt 2 a i del E i bilaga VII – Livsmedelsinformation till konsumenterna – Märkning och presentation av livsmedel – Direktiv 2000/36/EG – Punkt 2 c i del A i bilaga I – Kakao- och chokladvaror – Ingrediensförteckning för ett livsmedel avsett för konsumenter i en medlemsstat)

4

2022/C 109/06

Mål C-55/20: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie – Polen) – Förfarande som anhängiggjorts av Minister Sprawiedliwości (Begäran om förhandsavgörande – Upptagande till prövning – Artikel 267 FEUF – Begreppet nationell domstol – Advokatsamfundets disciplinnämnd – Disciplinär utredning som inletts mot en advokat – Beslut som meddelats av den särskilda utredaren i disciplinära förfaranden varigenom det fastställts att det inte föreligger någon disciplinförseelse och utredningen avslutas – Justitieministerns överklagande till advokatsamfundets disciplinnämnd – Direktiv 2006/123/EG – Tjänster på den inre marknaden – Artikel 4 led 6 och artikel 10.6 – Tillståndsförfarande – Återkallande av tillstånd – Artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Ej tillämplig)

5

2022/C 109/07

Mål C-110/20: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Regione Puglia mot Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare m.fl. (Begäran om förhandsavgörande – Energi – Direktiv 94/22/EG – Villkor för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten – Tillstånd för prospektering efter kolväten i ett särskilt geografiskt område under en viss period – Angränsade områden – Beviljande av flera tillstånd till en och samma aktör – Direktiv 2011/92/EU – Artikel 4.2 och 4.3 – Bedömning av inverkan på miljön)

6

2022/C 109/08

Mål C-156/20: Domstolens dom (första avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court of the United Kingdom – Förenade kungariket) – Zipvit Ltd mot The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Begäran om förhandsavgörande – Gemensamt system för mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artikel 168 – Avdragsrätt – Posttjänster som felaktigt undantagits – Mervärdesskatt som anses ingå i tjänstens affärsmässiga pris vid utövande av avdragsrätten – Omfattas inte – Begreppet mervärdesskatt som ska betalas eller har betalats)

6

2022/C 109/09

Mål C-326/20: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Administratīvā apgabaltiesa – Lettland) – MONO SIA mot Valsts ieņēmumu dienests (Begäran om förhandsavgörande – Punktskatter – Direktiv 2008/118/EG – Undantag från harmoniserad punktskatt – Varor som är avsedda att användas i samband med diplomatiska eller konsulära förbindelser – Villkor för tillämpning av undantaget fastställs av värdmedlemsstaten – Betalning med annat betalningsmedel än kontanter)

7

2022/C 109/10

Mål C-327/20: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Okręgowy w Opolu – Polen) – Skarb Państwa – Starosta Nyski mot New Media Development & Hotel Services Sp. z o.o. (Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 2011/7/EU – Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner – Tillämpningsområde – Begreppet handelstransaktioner – Offentlig myndighet i dess egenskap av borgenär till ett företag – Omfattas inte – Situation där en offentlig myndighet upplåter en tidsobegränsad nyttjanderätt till en fastighet till ett företag mot betalning av en årlig avgift)

8

2022/C 109/11

Mål C-351/20 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 januari 2022 – Liviu Dragnea mot Europeiska kommissionen (Överklagande – Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) – Utredningsrapporter – Ansökan om att det ska inledas en utredning avseende hur Olaf genomfört tidigare utredningar – Ansökan om att få tillgång till handlingar – Skrivelse om avslag – Artikel 263 FEUF – Beslut mot vilket talan om ogiltigförklaring kan väckas – Frist för att väcka talan – Talan mot en skrivelse som bekräftar Olafs utredningsrapporter – Förordning (EG) nr 1049/2001 – Artikel 6 och artikel 7.2 – Skyldighet att informera den sökande om dennes rätt att inge en bekräftande ansökan)

8

2022/C 109/12

Mål C-361/20 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 13 januari 2022 – YG mot Europeiska kommissionen (Överklagande – Personalmål – Tjänsteman – Befordran – Befordringsförfarandet för år 2017 – Beslut att inte befordra klaganden – Artikel 45.1 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen – Jämförelse av meriterna – Likabehandlingsprincipen – Motiveringsskyldigheten)

9

2022/C 109/13

Mål C-363/20: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Törvényszék – Ungern) – MARCAS MC Szolgáltató Zrt. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Begäran om förhandsavgörande – Bolag – Inkomstskatt för juridiska personer – Skattekontroll – Unionsrättens tillämpningsområde – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Artikel 51.1 – Tillämpning av unionsrätten – Föreligger inte – Fjärde direktiv 78/660/EEG – Årsbokslut i vissa typer av bolag – Redovisning av intäkter från immateriella rättigheter – Artikel 2.3 – Principen om en rättvisande bild – Artikel 31 – Värdering av de poster som redovisas i årsbokslutet – Iakttagande av redovisningsprinciper)

9

2022/C 109/14

Mål C-513/20: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Autoridade Tributária e Aduaneira mot Termas Sulfurosas de Alcafache SA (Begäran om förhandsavgörande – Gemensamt system för mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artikel 132.1 b – Undantag för vissa verksamheter av hänsyn till allmänintresset – Undantag för sjukhusvård och sjukvård – Transaktioner nära knutna till sådan vård – Kurortsbehandling – Belopp som uppburits för att upprätta en personlig fil, inbegripet medicinska uppgifter)

10

2022/C 109/15

Mål C-514/20: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Bundesarbeitsgericht – Tyskland) – DS mot Koch Personaldienstleistungen GmbH (Begäran om förhandsavgörande – Socialpolitik – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Artikel 31.2 – Direktiv 2003/88/EG – Arbetstidens förläggning – Artikel 7 – Årlig semester – Arbetstid – Övertid – Månadsvis beräkning av arbetstiden – Ingen övertidsersättning när semester tas ut)

11

2022/C 109/16

Mål C-683/20: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 13 januari 2022 – Europeiska kommissionen mot Republiken Slovakien (Fördragsbrott – Miljö – Direktiv 2002/49/EG – Bedömning och hantering av omgivningsbuller – Större vägar och större järnvägslinjer – Artikel 8.2 – Handlingsplaner – Artikel 10.2 – Bilaga VI – Sammanfattningar av handlingsplaner – Kommissionen har inte underrättats inom den föreskrivna fristen)

11

2022/C 109/17

Mål C-724/20: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation – Frankrike) – Paget Approbois SAS mot Depeyre entreprises SARL och Alpha Insurance A/S (Begäran om förhandsavgörande – Etableringsfrihet – Frihet att tillhandahålla tjänster – Försäkrings- och återförsäkringsverksamhet – Direktiv 2009/138/EG – Likvidation av försäkringsföretag – Artikel 292 – Likvidationsförfarandens verkningar på pågående rättegångar – Undantag från tillämpningen av lex concursus – Lex processus)

12

2022/C 109/18

Mål C-623/21: Domstolens beslut av den 29 oktober 2021 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Stuttgart – Tyskland) – Société Air France SA mot AQ m.fl. (Luftfart – Kompensation till passagerare vid inställda eller kraftigt försenade flygningar – Skillnad mellan nekad ombordstigning, inställd flygning och kraftigt försenad flygning när ombokningsflygningen medför en mindre försening än den ursprungligen bokade flygningen)

13

2022/C 109/19

Mål C-697/21: Domstolens beslut av den 5 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Düsseldorf – Tyskland) – PW mot Eurowings GmbH (Lufttransport – Kompensation till flygpassagerare vid inställda flygningar – Återbetalning av biljetten – Återbetalning i form av en resecheck – Begäran om kontant återbetalning)

13

2022/C 109/20

Mål C-548/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Tirol (Österrike) den 6 september 2021 – C.G. mot Bezirkshauptmannschaft Landeck

14

2022/C 109/21

Mål C-725/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovaenien) den 30 november 2021 – SOMEO S.A., prej PEARL STREAM S.A. mot Republiken Slovenien

14

2022/C 109/22

Mål C-752/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad – Haskovo (Bulgarien) den 7 december 2021 – JP EOOD mot Otdel Mitnichesko razsledvane i razuznavane v Teritorialna direktsia Mitnitsa Burgas

15

2022/C 109/23

Mål C-767/21 P: Överklagande ingett den 8 december 2021 av Jérôme Rivière m.fl. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 6 oktober 2021 i mål T-88/20, Rivière m.fl. mot parlamentet

16

2022/C 109/24

Mål C-788/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Retten Esbjerg (Danmark) den 17 december 2021 – Skatteministeriet Departementet mot Global Gravity ApS

17

2022/C 109/25

Mål C-808/21: Talan väckt den 21 december 2021 – Europeiska kommissionen mot Republiken Tjeckien

18

2022/C 109/26

Mål C-29/22 P: Överklagande ingett den 12 januari 2022 av KS och KD av det beslut som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 10 november 2021 i mål T-771/20, KS och KD mot rådet m.fl.

18

2022/C 109/27

Mål C-44/22 P: Överklagande ingett den 19 januari 2022 av Europeiska kommissionen av det beslut som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 10 november 2021 i mål T-771/20, KS och KD mot rådet m.fl.

19

 

Tribunalen

2022/C 109/28

Mål T-321/17: Tribunalens beslut av den 20 december 2021 – Niemelä m.fl. mot ECB (Talan om ogiltigförklaring – Ekonomisk och monetär politik – Tillsyn av kreditinstitut – Särskilda tillsynsuppgifter som tilldelats ECB – Beslut att återkalla tillståndet för ett kreditinstitut – Den angripna rättsakten har ersatts under förfarandets gång – Talan har förlorat sitt föremål – Berättigat intresse av att få saken prövad föreligger inte längre – Anledning saknas att döma i saken – Skadeståndstalan – Uppenbart att talan ska avvisas)

21

2022/C 109/29

Mål T-682/20: Tribunalens beslut av den 15 december 2021 – Legero Schuhfabrik mot EUIPO – Rieker Schuh (Sko) (Gemenskapsformgivning – Ogiltighetsförfarande – Registrerad gemenskapsformgivning för en sko – Nationella formgivningar och gemenskapsformgivningar som presenterats efter ansökan om ogiltigförklaring – Artikel 28.1 b v i förordning (EG) nr 2245/2002 – Ogiltighetsgrunder – Ingen nyhet – Särprägel saknas – Formgivarens frihet – Helhetsintrycket skiljer sig inte – Artiklarna 5, 6 och 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002 – Uppenbart att överklagandet helt saknar rättslig grund)

22

2022/C 109/30

Mål T-683/20: Tribunalens beslut av den 15 december 2021 – Legero Schuhfabrik mot EUIPO – Rieker Schuh (Sko) (Gemenskapsformgivning – Ogiltighetsförfarande – Registrerad gemenskapsformgivning för en sko – Nationella formgivningar och gemenskapsformgivningar som presenterats efter ansökan om ogiltigförklaring – Artikel 28.1 b v i förordning (EG) nr 2245/2002 – Ogiltighetsgrunder – Ingen nyhet – Särprägel saknas – Formgivarens frihet – Helhetsintrycket skiljer sig inte – Artiklarna 5, 6 och 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002 – Uppenbart att överklagandet helt saknar rättslig grund)

22

2022/C 109/31

Mål T-684/20: Tribunalens beslut av den 15 december 2021 – Legero Schuhfabrik mot EUIPO – Rieker Schuh (Sko) (Gemenskapsformgivning – Ogiltighetsförfarande – Registrerad gemenskapsformgivning för en sko – Nationella formgivningar och gemenskapsformgivningar som presenterats efter ansökan om ogiltigförklaring – Artikel 28.1 b v i förordning (EG) nr 2245/2002 – Ogiltighetsgrunder – Ingen nyhet – Särprägel saknas – Formgivarens frihet – Helhetsintrycket skiljer sig inte – Artiklarna 5, 6 och 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002 – Uppenbart att överklagandet helt saknar rättslig grund)

23

2022/C 109/32

Mål T-734/20: Tribunalens beslut av den 15 december 2021 – Boquoi Handels mot EUIPO (Återgivning av en iskristall på en blå cirkelformad bakgrund) (EU-varumärke – Ansökan om registrering av ett figurkännetecken föreställande en iskristall på en blå cirkelformad bakgrund – Delvist avslag på ansökan – Återkallelse av registreringsansökan – Anledning saknas att döma i saken)

23

2022/C 109/33

Mål T-785/21: Överklagande ingett den 20 december 2021 – SC Ha Ha Ha Production mot EUIPO – The Smiley Company (SMILEY)

24

2022/C 109/34

Mål T-803/21: Talan väckt den 27 december 2021 – NQ mot rådet m.fl.

25

2022/C 109/35

Mål T-4/22: Överklagande ingett den 4 januari 2022 – Puma mot EUIPO – Doosan Machine Tools (PUMA)

26

2022/C 109/36

Mål T-11/22: Överklagande ingett den 7 januari 2022 – Medivet Group mot EUIPO (MEDIVET)

27

2022/C 109/37

Mål T-12/22: Överklagande ingett den 7 januari 2022 – Hasco TM mot EUIPO – Esi (NATURCAPS)

27

2022/C 109/38

Mål T-22/22: Talan väckt den 13 januari 2022 – AL mot rådet

28

2022/C 109/39

Mål T-26/22: Talan väckt den 13 januari 2022 – CIMV mot kommissionen

30

2022/C 109/40

Mål T-27/22: Överklagande ingett den 18 januari 2022 – Innovaciones Cosmético Farmacéuticas mot EUIPO – Benito Oliver (th pharma)

30

2022/C 109/41

Mål T-28/22: Talan väckt den 14 januari 2022 – Ryanair mot kommissionen

31

2022/C 109/42

Mål T-32/22: Talan väckt den 19 januari 2022 – Vyatsky Plywood Mill mot kommissionen

32

2022/C 109/43

Mål T-34/22: Talan väckt den 20 januari 2022 – Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses m.fl. mot kommissionen

33

2022/C 109/44

Mål T-45/22: Överklagande ingett den 24 januari 2022 – Weider Germany mot EUIPO – Den i Nosht (YIPPIE!)

34

2022/C 109/45

Mål T-46/22: Talan väckt den 25 januari 2022 – Esedra mot parlamentet

34

2022/C 109/46

Mål T-836/19: Tribunalens beslut av den 20 december 2021 – Premiére Vision mot EUIPO – Vente-Privee.com (PV)

35


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2022/C 109/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 95, 28.2.2022

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 84, 21.2.2022

EUT C 73, 14.2.2022

EUT C 64, 7.2.2022

EUT C 51, 31.1.2022

EUT C 37, 24.1.2022

EUT C 24, 17.1.2022

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/2


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 13 januari 2022 – Förbundsrepubliken Tyskland mot Ville de Paris (Frankrike), Ville de Bruxelles (Belgien), Ayuntamiento de Madrid (Spanien) och Europeiska kommissionen (C-177/19 P), Ungern mot Ville de Paris (Frankrike), Ville de Bruxelles (Belgien), Ayuntamiento de Madrid (Spanien) och Europeiska kommissionen (C-178/19 P), Europeiska kommissionen mot Ville de Paris (Frankrike), Ville de Bruxelles (Belgien) och Ayuntamiento de Madrid (Spanien) (C-179/19 P)

(Förenade målen C-177/19 P–C-179/19 P) (1)

(Överklagande - Talan om ogiltigförklaring - Miljö - Typgodkännande av motorfordon - Förordning (EU) 2016/646 - Utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) - Fastställande, såvitt avser kväveoxidutsläpp, av värden som inte får överskridas (not-to-exceed (NTE)) vid provning vid verklig körning (real driving emission (RDE)) - Artikel 263 fjärde stycket FEUF - Upptagande till prövning - Understatlig enhet med behörighet i fråga om miljöskydd att införa trafikbegränsningar för vissa fordon - Villkor enligt vilket klaganden ska vara direkt berörd)

(2022/C 109/02)

Rättegångsspråk: franska

Parter

(Mål C-177/19 P)

Klagande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: J. Möller, D. Klebs och S. Eisenberg)

Övriga parter i målet: Ville de Paris (Frankrike) (ombud: J. Assous, avocat), Ville de Bruxelles (Belgien) (ombud: M. Uyttendaele, C. Derave, N. Mouraux och A. Feyt, avocats, samt S. Kaisergruber, Rechtsanwalt), Ayuntamiento de Madrid (Spanien) (ombud: J. Assous, avocat)

Parter som har intervenerat till stöd för klaganden: Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ombud: F. Di Gianni och G. Coppo, avvocati), Rumänien (ombud: inledningsvis företrätt av E. Gane, O.-C. Ichim, L. Liţu och C.-R. Canţăr, därefter av E. Gane, O.C. Ichim och L. Liţu), Republiken Slovakien (ombud: B. Ricziová)

(Mål C-178/19 P)

Klagande: Ungern (ombud: M. Z. Fehér)

Övriga parter i målet: Ville de Paris (Frankrike) (ombud: J. Assous, avocat), Ville de Bruxelles (Belgien) (ombud: M. Uyttendaele, C. Derave, N. Mouraux och A. Feyt, avocats, samt S. Kaisergruber, Rechtsanwalt), Ayuntamiento de Madrid (Spanien) (ombud: J. Assous, avocat), Europeiska kommissionen (ombud: J.-F. Brakeland och M. Huttunen)

Part som har intervenerat till stöd för klaganden: Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ombud: F. Di Gianni et G. Coppo, avvocati)

(Mål C-179/19 P)

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: J.-F. Brakeland)

Övriga parter i målet: Ville de Paris (Frankrike) (ombud: J. Assous, avocat), Ville de Bruxelles (Belgien) (ombud: M. Uyttendaele, C. Derave, N. Mouraux och A. Feyt avocats, samt S. Kaisergruber, Rechtsanwalt), Ayuntamiento de Madrid (Spanien) (ombud: J. Assous, avocat)

Part som har intervenerat till stöd för klaganden: Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ombud: F. Di Gianni och G. Coppo, avvocati)

Domslut

1)

Den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 13 december 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles och Ayuntamiento de Madrid/kommissionen (T-339/16, T-352/16 och T-391/16, EU:T:2018:927), upphävs.

2)

Talan om ogiltigförklaring i de förenade målen T-339/16, T-352/16 och T-391/16, vilka väckts av ville de Paris, ville de Bruxelles respektive ayuntamiento de Madrid, avvisas.

3)

Vardera part ska bära sina rättegångskostnader i samband med överklagandena.

4)

Ville de Paris, ville de Bruxelles och ayuntamiento de Madrid ska bära sina rättegångskostnader i första instans och i målen om överklagande samt ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader i första instans.


(1)  EUT C 155, 6.5.2019.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/3


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Napoli – Italien) – YT m.fl mot Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

(Mål C-282/19) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Socialpolitik - Direktiv 1999/70/EG - Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP - Klausul 4 och 5 - Visstidsanställningskontrakt inom den offentliga sektorn - Lärare i den katolska tron - Begreppet ”objektiva grunder” för förnyad visstidsanställning - Permanent behov av vikarier)

(2022/C 109/03)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Napoli

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: YT, ZU, AW, BY, CX, DZ, EA, FB, GC, IE, JF, KG, LH, MI, NY, PL, HD, OK

Svarande: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ytterligare deltagare i rättegången: Federazione GILDA-UNAMS

Domslut

Klausul 5 i ramavtalet om visstidsarbete, undertecknat den 18 mars 1999, som bilagts rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP ska tolkas så, att den utgör hinder mot nationell lagstiftning som innebär att lärare i den katolska tron vid statliga lärosäten undantas från tillämpningsområdet för bestämmelser som syftar till att beivra missbruk av på varandra följande visstidsanställningskontrakt, när den nationella rättsordningen inte innehåller någon annan effektiv åtgärd för att beivra sådant missbruk. Kravet på att dessa lärare ska inneha ett lämplighetsintyg utfärdat av en kyrklig myndighet för att vara behöriga att undervisa i den katolska tron kan vidare inte anses utgöra en ”objektiv grund” i den mening som avses i klausul 5 punkt 1 a i ramavtalet, när ett sådant intyg utfärdas endast en gång och inte inför varje läsår då ett nytt visstidsanställningskontrakt ingås.


(1)  EUT C 206, 17.6.2019.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/4


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Benedetti Pietro e Angelo S.S. m.fl. mot Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Mål C-377/19) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Sektorn för mjölk och mjölkprodukter - Kvoter - Tilläggsavgift - Förordning (EG) nr 1788/2003 - Leveranser som överstiger producentens disponibla referenskvantitet - Uppbörd av uppköparnas bidrag till tilläggsavgiften - Återbetalning av överskjutande tilläggsavgift - Förordning (EG) nr 595/2004 - Artikel 16 - Kriterier för omfördelning av överskjutande tilläggsavgift)

(2022/C 109/04)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Benedetti Pietro e Angelo Ss, Capparotto Giampaolo e Lorenzino Ss, Gonzo Dino Ss, Mantovani Giuseppe e Giorgio Ss, Azienda agricola Padovani Luigi, Azienda agricola La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. Ss, Azienda agricola Mastrotto Giuseppe, Soc. agr. semplice F.lli Isolan

Motpart: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Domslut

Artikel 16.1 i kommissionens förordning (EG) nr 595/2004 av den 30 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1788/2003 ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning som innebär att återbetalningen av det överskjutande beloppet av tilläggsavgiften i första hand ska gynna de producenter gentemot vilka uppköparna har fullgjort sin skyldighet att månadsvis betala denna avgift.


(1)  EUT C 312, 16.9.2019.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/4


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Krajský soud v Brně – Republiken Tjeckien) – Tesco Stores ČR a.s. mot Ministerstvo zemědělství

(Mål C-881/19) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Konsumentskydd - Tillnärmning av lagstiftning - Förordning (EU) nr 1169/2011 - Punkt 2 a i del E i bilaga VII - Livsmedelsinformation till konsumenterna - Märkning och presentation av livsmedel - Direktiv 2000/36/EG - Punkt 2 c i del A i bilaga I - Kakao- och chokladvaror - Ingrediensförteckning för ett livsmedel avsett för konsumenter i en medlemsstat)

(2022/C 109/05)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Krajský soud v Brně

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Tesco Stores ČR a.s.

Motpart: Ministerstvo zemědělství

Domslut

Punkt 2 a i del E i bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 ska tolkas så, att en ekonomisk aktör i samband med märkningen av en produkt som saluförs i en medlemsstat är befriad från skyldigheten att förteckna samtliga ingredienser i en sammansatt ingrediens, i den mening som avses i artikel 2.2 h i denna förordning, endast om denna sammansatta ingrediens, för vilken ett försäljningsnamn enligt del A i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG av den 23 juni 2000 om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel får användas, återfinns i ingrediensförteckningen under detta försäljningsnamn i språkversionen för den berörda medlemsstaten.


(1)  EUT C 68, 2.3.2020


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/5


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie – Polen) – Förfarande som anhängiggjorts av Minister Sprawiedliwości

(Mål C-55/20) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Upptagande till prövning - Artikel 267 FEUF - Begreppet nationell domstol - Advokatsamfundets disciplinnämnd - Disciplinär utredning som inletts mot en advokat - Beslut som meddelats av den särskilda utredaren i disciplinära förfaranden varigenom det fastställts att det inte föreligger någon disciplinförseelse och utredningen avslutas - Justitieministerns överklagande till advokatsamfundets disciplinnämnd - Direktiv 2006/123/EG - Tjänster på den inre marknaden - Artikel 4 led 6 och artikel 10.6 - Tillståndsförfarande - Återkallande av tillstånd - Artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Ej tillämplig)

(2022/C 109/06)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Minister Sprawiedliwości

Motpart: Prokurator Krajowy – Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie

Domslut

Artikel 10.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden ska tolkas så, att den inte innebär att artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna blir tillämplig på ett överklagande som en offentlig myndighet ingett till en disciplinnämnd inom advokatsamfundet med yrkande om upphävande av ett beslut genom vilket en särskild utredare i disciplinära förfaranden har avslutat en utredning mot en advokat efter att ha konstaterat att advokaten inte gjort sig skyldig till någon disciplinär överträdelse och, för det fall beslutet upphävs, med yrkande om återförvisning av ärendet till utredaren i disciplinära förfaranden.


(1)  EUT C 191, 8.6.2020.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/6


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Regione Puglia mot Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare m.fl.

(Mål C-110/20) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Energi - Direktiv 94/22/EG - Villkor för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten - Tillstånd för prospektering efter kolväten i ett särskilt geografiskt område under en viss period - Angränsade områden - Beviljande av flera tillstånd till en och samma aktör - Direktiv 2011/92/EU - Artikel 4.2 och 4.3 - Bedömning av inverkan på miljön)

(2022/C 109/07)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Regione Puglia

Motparter: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale

Ytterligare deltagare i rättegången: Global Petroleum Ltd

Domslut

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten och artikel 4.2 och 4.3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ska tolkas så, att de inte utgör hinder för en nationell lagstiftning som fastställer en övre gräns för omfattningen av det område som täcks av ett undersökningstillstånd avseende kolväten, men inte uttryckligen förbjuder att en och samma operatör beviljas flera tillstånd för angränsande områden som tillsammans täcker en yta som överskrider denna gräns, under förundersättning att ett sådant tillstånd säkerställer att den berörda undersökningsverksamheten bedrivs på bästa sätt ur teknisk och ekonomisk synvinkel och att de mål som eftersträvas med direktiv 94/22 uppfylls. Inom ramen för bedömningen av inverkan på miljön ska det även göras en bedömning av den samlade inverkan på miljön av undersökningar som kan antas medföra betydande inverkan på miljön och som denna operatör har angett i sina ansökningar om undersökningstillstånd avseende kolväten.


(1)  EUT C 247, 27.7.2020.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/6


Domstolens dom (första avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court of the United Kingdom – Förenade kungariket) – Zipvit Ltd mot The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Mål C-156/20) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Gemensamt system för mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Artikel 168 - Avdragsrätt - Posttjänster som felaktigt undantagits - Mervärdesskatt som anses ingå i tjänstens affärsmässiga pris vid utövande av avdragsrätten - Omfattas inte - Begreppet mervärdesskatt som ”ska betalas eller har betalats”)

(2022/C 109/08)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court of the United Kingdom

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Zipvit Ltd

Motpart: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Domslut

Artikel 168 a i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att det inte kan anses röra sig om mervärdesskatt som ska betalas eller har betalats, i den mening som avses i denna bestämmelse, och den är således inte avdragsgill för den beskattningsbara personen, när för det första den beskattningsbara personen och tjänsteleverantören, på grundval av att de nationella myndigheterna har tolkat unionsrätten felaktigt, har ansett att de aktuella tjänsterna var undantagna från mervärdesskatteplikt, och det därför inte anges någon mervärdesskatt på de utfärdade fakturorna, i en situation där det i det avtal som ingåtts mellan dessa två personer anges att det – för det fall denna skatt skulle ha betalats – är mottagaren av tjänsten som ska bära kostnaden för den, och när för det andra ingen åtgärd har vidtagits inom rimlig tid för att kräva in mervärdesskatten, så att varje möjlighet för leverantören och skatte- och tullmyndigheten att kräva in mervärdesskatten har preskriberats.


(1)  EUT C 215, 29.6.2020.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/7


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Administratīvā apgabaltiesa – Lettland) – ”MONO” SIA mot Valsts ieņēmumu dienests

(Mål C-326/20) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Punktskatter - Direktiv 2008/118/EG - Undantag från harmoniserad punktskatt - Varor som är avsedda att användas i samband med diplomatiska eller konsulära förbindelser - Villkor för tillämpning av undantaget fastställs av värdmedlemsstaten - Betalning med annat betalningsmedel än kontanter)

(2022/C 109/09)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Administratīvā apgabaltiesa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande:”MONO” SIA

Motpart: Valsts ieņēmumu dienests

Domslut

Artikel 12 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG ska tolkas på så sätt att den utgör hinder för att värdmedlemsstaten, när den fastställer villkoren och begränsningarna för tillämpningen av undantaget från punktskatt på varor som används inom ramen för diplomatiska och konsulära förbindelser, uppställer som krav för att tillämpa undantaget att priset för förvärv av de nämnda varorna har betalats med andra betalningsmedel än kontanter.


(1)  EUT C 329, 5.10.2020.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/8


Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Okręgowy w Opolu – Polen) – Skarb Państwa – Starosta Nyski mot New Media Development & Hotel Services Sp. z o.o.

(Mål C-327/20) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2011/7/EU - Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner - Tillämpningsområde - Begreppet ”handelstransaktioner” - Offentlig myndighet i dess egenskap av borgenär till ett företag - Omfattas inte - Situation där en offentlig myndighet upplåter en tidsobegränsad nyttjanderätt till en fastighet till ett företag mot betalning av en årlig avgift)

(2022/C 109/10)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Opolu

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Skarb Państwa – Starosta Nyski

Motpart: New Media Development & Hotel Services Sp. z o.o.

Domslut

Begreppet ”handelstransaktion”, i den mening som avses i artikel 2 led 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner, ska tolkas så, att det inte omfattar en situation där en offentlig myndighet tar ut en avgift som ska betalas som ersättning för en tidsobegränsad nyttjanderätt till mark från ett företag i förhållande till vilket den offentliga myndigheten är borgenär.


(1)  EUT C 28, 25.1.2021.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/8


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 januari 2022 – Liviu Dragnea mot Europeiska kommissionen

(Mål C-351/20 P) (1)

(Överklagande - Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) - Utredningsrapporter - Ansökan om att det ska inledas en utredning avseende hur Olaf genomfört tidigare utredningar - Ansökan om att få tillgång till handlingar - Skrivelse om avslag - Artikel 263 FEUF - Beslut mot vilket talan om ogiltigförklaring kan väckas - Frist för att väcka talan - Talan mot en skrivelse som bekräftar Olafs utredningsrapporter - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Artikel 6 och artikel 7.2 - Skyldighet att informera den sökande om dennes rätt att inge en bekräftande ansökan)

(2022/C 109/11)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Liviu Dragnea (ombud: C. Toby, O. Riffaud och B. Entringer, avocats)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: J.-P. Keppenne och J. Baquero Cruz)

Domslut

1)

Europeiska unionens tribunals beslut av den 12 maj 2020, Dragnea/kommissionen (T-738/18, ej publicerat, EU:T:2020:208), upphävs i den del tribunalen genom detta beslut avvisade Liviu Dragneas talan om ogiltigförklaring av en skrivelse som upprättats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) den 1 oktober 2018, i den mån som Olaf genom denna skrivelse hade avslagit hans ansökan om tillgång till de begärda handlingarna, vilken han hade framställt genom skrivelse av den 22 augusti 2018.

2)

Målet återförvisas till Europeiska unionens tribunal för prövning av samma talan om ogiltigförklaring.

3)

Överklagandet ogillas i övrigt.

4)

Liviu Dragnea och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader i denna instans.

5)

Frågan om rättegångskostnaderna i övrigt ska anstå.


(1)  EUT C 313, 21.9.2020


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/9


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 13 januari 2022 – YG mot Europeiska kommissionen

(Mål C-361/20 P) (1)

(Överklagande - Personalmål - Tjänsteman - Befordran - Befordringsförfarandet för år 2017 - Beslut att inte befordra klaganden - Artikel 45.1 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen - Jämförelse av meriterna - Likabehandlingsprincipen - Motiveringsskyldigheten)

(2022/C 109/12)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: YG (ombud: A. Champetier och S. Rodrigues, avocats)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: L. Hohenecker, L. Vernier och L. Radu Bouyon)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

YG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 433, 14.12.2020.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/9


Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Törvényszék – Ungern) – MARCAS MC Szolgáltató Zrt. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Mål C-363/20) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Bolag - Inkomstskatt för juridiska personer - Skattekontroll - Unionsrättens tillämpningsområde - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Artikel 51.1 - Tillämpning av unionsrätten - Föreligger inte - Fjärde direktiv 78/660/EEG - Årsbokslut i vissa typer av bolag - Redovisning av intäkter från immateriella rättigheter - Artikel 2.3 - Principen om en rättvisande bild - Artikel 31 - Värdering av de poster som redovisas i årsbokslutet - Iakttagande av redovisningsprinciper)

(2022/C 109/13)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Fővárosi Törvényszék

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: MARCAS MC Szolgáltató Zrt.

Motpart: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Domslut

1)

Europeiska unionens domstol är inte behörig att besvara de tolkningsfrågor som ställts av Fővárosi Törvényszék (Överdomstolen för Budapests stad, Ungern) genom beslut av den 29 juni 2020, i den mån de avser praxis hos skattemyndigheten i en medlemsstat avseende kontroll och påföljder för överträdelser av skattelagstiftningen i fråga om bolagsskatt.

2)

Artikel 2.3 och artikel 31 i rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på [artikel 50.2 g FEUF] om årsbokslut i vissa typer av bolag, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 2003, ska tolkas så, att de inte utgör hinder för en praxis hos skattemyndigheten i en medlemsstat som tillåter att ett bolags bokföringshandlingar ifrågasätts på grund av att dessa avviker från de i denna medlemsstats lagstiftning uppställda principerna om fullständighet och om att varje budgetår ska redovisas separat, trots att alla andra redovisningsprinciper som föreskrivs i denna lagstiftning har iakttagits, när detta avsteg inte utgör ett exceptionellt och nödvändigt undantag för att säkerställa en rättvisande bild, som anges i en not till årsbokslutet, med upplysning om skälen för avsteget och om den inverkan som detta kan ha på bolagets tillgångar, skulder, ekonomiska ställning och resultat.


(1)  EUT C 413, 7.12.2020.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/10


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Autoridade Tributária e Aduaneira mot Termas Sulfurosas de Alcafache SA

(Mål C-513/20) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Gemensamt system för mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Artikel 132.1 b - Undantag för vissa verksamheter av hänsyn till allmänintresset - Undantag för sjukhusvård och sjukvård - Transaktioner nära knutna till sådan vård - Kurortsbehandling - Belopp som uppburits för att upprätta en personlig fil, inbegripet medicinska uppgifter)

(2022/C 109/14)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Supremo Tribunal Administrativo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Autoridade Tributária e Aduaneira

Motpart: Termas Sulfurosas de Alcafache SA

Domslut

Artikel 132.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att en transaktion som består i att upprätta en personlig fil, inklusive medicinska uppgifter, som ger rätt att köpa behandlingar som utgör ”klassisk kurortsbehandling” vid en kurortsanläggning, kan omfattas av det undantag från mervärdesskatteplikt som föreskrivs i denna bestämmelse i egenskap av en verksamhet som är nära knuten till sjukvård, när filen innehåller medicinska uppgifter om användarens hälsotillstånd och planerade ordinerade behandlingar samt hur dessa ska genomföras, och tillgång till filen krävs för att kunna tillhandahålla den sjukvård som ordineras och uppnå de eftersträvade behandlingsmålen. Sådan sjukvård och transaktioner nära knutna till dessa ska dessutom utföras under sociala betingelser som är jämförbara med dem som gäller för offentligrättsliga organ av ett centrum för medicinsk behandling eller diagnos eller annan i vederbörlig ordning erkänd inrättning av liknande art i den mening som avses i nämnda bestämmelse.


(1)  EUT C 19, 18.1.2021


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/11


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Bundesarbeitsgericht – Tyskland) – DS mot Koch Personaldienstleistungen GmbH

(Mål C-514/20) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Socialpolitik - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Artikel 31.2 - Direktiv 2003/88/EG - Arbetstidens förläggning - Artikel 7 - Årlig semester - Arbetstid - Övertid - Månadsvis beräkning av arbetstiden - Ingen övertidsersättning när semester tas ut)

(2022/C 109/15)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesarbeitsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: DS

Motpart: Koch Personaldienstleistungen GmbH

Domslut

Artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden och artikel 31.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska tolkas så, att de utgör hinder för en bestämmelse i ett kollektivavtal enligt vilken man vid beräknandet av huruvida tröskeln för det antal arbetstimmar som ger rätt till övertidsersättning har uppnåtts, enbart ska beakta de timmar som faktiskt har arbetats, varvid den tid under vilken arbetstagaren har tagit ut sin årliga betalda semester inte beaktas.


(1)  EUT C 19, 18.1.2021


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/11


Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 13 januari 2022 – Europeiska kommissionen mot Republiken Slovakien

(Mål C-683/20) (1)

(Fördragsbrott - Miljö - Direktiv 2002/49/EG - Bedömning och hantering av omgivningsbuller - Större vägar och större järnvägslinjer - Artikel 8.2 - Handlingsplaner - Artikel 10.2 - Bilaga VI - Sammanfattningar av handlingsplaner - Kommissionen har inte underrättats inom den föreskrivna fristen)

(2022/C 109/16)

Rättegångsspråk: slovakiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: R. Lindenthal och M. Noll-Ehler)

Svarande: Republiken Slovakien (ombud: B. Ricziová)

Domslut

1)

Republiken Slovakien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 8.2 och artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av buller i miljön, jämförda med bilaga VI till samma direktiv, genom att dels inte upprätta handlingsplaner för de större vägar och större järnvägslinjer som anges i bilagan till förevarande dom, dels inte tillställa Europeiska kommissionen sammanfattningar av nämnda handlingsplaner.

2)

Republiken Slovakien ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 53, 15.2.2021


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/12


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation – Frankrike) – Paget Approbois SAS mot Depeyre entreprises SARL och Alpha Insurance A/S

(Mål C-724/20) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Etableringsfrihet - Frihet att tillhandahålla tjänster - Försäkrings- och återförsäkringsverksamhet - Direktiv 2009/138/EG - Likvidation av försäkringsföretag - Artikel 292 - Likvidationsförfarandens verkningar på pågående rättegångar - Undantag från tillämpningen av lex concursus - Lex processus)

(2022/C 109/17)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Paget Approbois SAS

Motpart: Depeyre entreprises SARL och Alpha Insurance A/S

Domslut

1)

Artikel 292 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ska tolkas så, att begreppet ”pågående rättegång [rörande] egendom eller rättigheter som försäkringsföretaget inte längre förfogar över” i denna artikel omfattar en pågående rättegång som avser yrkande om försäkringsersättning som en försäkringstagare har framställt på grund av skador som uppkommit i en medlemsstat och som riktas mot ett försäkringsföretag som är föremål för ett likvidationsförfarande i en annan medlemsstat.

2)

Artikel 292 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ska tolkas så, att begreppet ”pågående rättegång [rörande] egendom eller rättigheter som försäkringsföretaget inte längre förfogar över” i denna artikel omfattar en pågående rättegång som avser yrkande om försäkringsersättning som en försäkringstagare har framställt på grund av skador som uppkommit i en medlemsstat och som riktas mot ett försäkringsföretag som är föremål för ett likvidationsförfarande i en annan medlemsstat.


(1)  EUT C 79, 8.3.2021


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/13


Domstolens beslut av den 29 oktober 2021 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Stuttgart – Tyskland) – Société Air France SA mot AQ m.fl.

(Mål C-623/21) (1)

(Luftfart - Kompensation till passagerare vid inställda eller kraftigt försenade flygningar - Skillnad mellan nekad ombordstigning, inställd flygning och kraftigt försenad flygning när ombokningsflygningen medför en mindre försening än den ursprungligen bokade flygningen)

(2022/C 109/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Stuttgart

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Société Air France SA

Svarande: AQ, TP, IO, ON, XZ

Avgörande

Mål C-623/21 avskrivs.


(1)  Datum för ingivande: 8.10.21.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/13


Domstolens beslut av den 5 januari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Düsseldorf – Tyskland) – PW mot Eurowings GmbH

(Mål C-697/21) (1)

(Lufttransport - Kompensation till flygpassagerare vid inställda flygningar - Återbetalning av biljetten - Återbetalning i form av en resecheck - Begäran om kontant återbetalning)

(2022/C 109/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Düsseldorf

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: PW

Svarande: Eurowings GmbH

Avgörande

Mål C-697/21 avskrivs.


(1)  Datum för ingivande 19/11/2021.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Tirol (Österrike) den 6 september 2021 – C.G. mot Bezirkshauptmannschaft Landeck

(Mål C-548/21)

(2022/C 109/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesverwaltungsgericht Tirol

Parter i det nationella målet

Klagande: C.G.

Motpart: Bezirkshauptmannschaft Landeck

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 15.1 (eventuellt jämförd med artikel 5) i direktiv 2002/58 (1), i dess ändrade lydelse enligt direktiv 2009/136/EG (2), mot bakgrund av artiklarna 7 och 8 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, tolkas så, att offentliga myndigheters tillgång till uppgifter som lagrats i mobiltelefoner utgör ett så allvarligt intrång i de grundläggande rättigheter som föreskrivs i dessa artiklar i stadgan, att sådan tillgång på området för förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brottsliga handlingar bör begränsas till bekämpning av grov brottslighet?

2)

Ska artikel 15.1 i direktiv 2002/58, i dess ändrade lydelse enligt direktiv 2009/136/EG, mot bakgrund av artiklarna 7, 8 och 11 samt artikel 52.1 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, tolkas så, att den utgör hinder för en nationell bestämmelse, såsom 18 § , jämförd med 99 § stycke 1 Strafprozessordnung (straffprocesslagen), enligt vilken säkerhetsmyndigheter under en brottsutredning, utan godkännande av en domstol eller en oberoende administrativ myndighet, skaffar sig själva omfattande och okontrollerad tillgång till alla digitala uppgifter som finns lagrade i en mobiltelefon?

3)

Ska artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, eventuellt jämförd med dess artiklar 41 och 52, med hänsyn till principen om jämlikhet i medel och med hänsyn till rätten till ett effektivt rättsmedel, tolkas så, att den utgör hinder för en nationell bestämmelse, såsom 18 § jämförd med 99 § stycke 1 i straffprocesslagen, som gör det möjligt att undersöka en mobiltelefon digitalt utan att den berörda personen dessförinnan, eller först efter det att åtgärden har vidtagits, underrättas därom?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EUT L 201, 2002, s. 37).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (EUT L 337, 2009, s. 11).


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovaenien) den 30 november 2021 – SOMEO S.A., prej PEARL STREAM S.A. mot Republiken Slovenien

(Mål C-725/21)

(2022/C 109/21)

Rättegångsspråk: slovenska

Hänskjutande domstol

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parter i det nationella målet

Klagande: SOMEO S.A., già PEARL STREAM S.A.

Motpart: Republiken Slovenien

Tolkningsfrågor

1)

Är det ett krav, för att en enskild produkt ska kunna klassificeras som en ”del” till ett säte för motorfordon i den mening som avses i kapitel 94 i Kombinerade nomenklaturen i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), i de versioner som är tillämpliga i målet vid den nationella domstolen, att sätet, utan ovannämnda produkt, inte kan fylla sin väsentliga och huvudsakliga funktion (med avseende på dess funktionsenhet), eller är det tillräckligt att den enskilda delen, som enbart är avsedd för att installeras på säten till motorfordon, kan betraktas som en del till sätet?

2)

Påverkas klassificeringen av de båda produkterna enligt undernummer 9401 90 80 av om det finns möjlighet till allmän (icke) fristående användning av dessa (eller inte)?


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 1987, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 13, s. 22).


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/15


Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad – Haskovo (Bulgarien) den 7 december 2021 – JP EOOD mot Otdel ”Mitnichesko razsledvane i razuznavane” v Teritorialna direktsia ”Mitnitsa Burgas”

(Mål C-752/21)

(2022/C 109/22)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad – Haskovo

Parter i det nationella målet

Klagande: JP EOOD

Motpart: Otdel ”Mitnichesko razsledvane i razuznavane” v Teritorialna direktsia ”Mitnitsa Burgas”

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 44.1 i Europaparlamentets och rådets förordning 952/2013 av den 9 oktober 2013 (1) jämförd med artikel 13 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att en sådan nationell bestämmelse som artikel 59.2 i Zakon za administrativnite narushenia i nakazania (lagen om administrativa överträdelser och administrativa sanktioner) (nedan kallad ZANN) är rättsstridig, enligt vilken den grupp personer som har rätt att överklaga ett bötesbeslut inte omfattar ägaren till de föremål som har förverkats genom samma beslut, om denne inte har begått den brottsliga gärningen?

2.

Ska artikel 22.7 jämförd med artiklarna 29 och 44 i förordning nr 952/2013, med artikel 13 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att en sådan nationell bestämmelse som artikel 232.1 i Zakon za mitnitsite (tullagen) (nedan kallad ZM) – enligt vilken ett bötesbeslut som har utfärdats mot en okänd gärningsman inte får överklagas – är rättsstridig, i den mån egendom som tillhör en tredje part som inte är deltagare i förfarandet om administrativa överträdelser enligt nationell rätt får förverkas till staten genom detta beslut?

3.

Ska artikel 4 i rådets rambeslut 2005/212/RIF (2) av den 24 februari 2005 jämförd med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna per argumentum a fortiori tolkas så, att den är tillämplig även när gärningen inte är brottslig, och så, att sådana nationella bestämmelser är rättsstridiga som, såsom artikel 59.2 ZANN, utesluter ägaren till den förverkade egendomen från den grupp personer som har rätt att överklaga eller, såsom artikel 232 ZM, uttryckligen föreskriver att ett beslut, genom vilket egendom får förverkas i enlighet med nationell rätt från en tredje part som inte är deltagare ett administrativt förfarande, inte kan överklagas?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 2013, s. 1).

(2)  Rådets rambeslut 2005/212/RIF av den 24 februari 2005 om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott (EUT L 68, 2005, s. 49).


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/16


Överklagande ingett den 8 december 2021 av Jérôme Rivière m.fl. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 6 oktober 2021 i mål T-88/20, Rivière m.fl. mot parlamentet

(Mål C-767/21 P)

(2022/C 109/23)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Jérôme Rivière, Dominique Bilde, Joëlle Mélin, Aurélia Beigneux, Thierry Mariani, Jordan Bardella, Jean-Paul Garraud, Jean-François Jalkh, Gilbert Collard, Gilles Lebreton, Nicolaus Fest, Gunnar Beck, Philippe Olivier (ombud: F. Wagner, avocat)

Övrig part i målet: Europaparlamentet

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 6 oktober 2021 i mål T-88/20, Rivière m.fl./parlamentet,

slå fast att överklagandet kan tas upp till prövning, mot bakgrund av artiklarna 263 och 277 FEUF,

slå fast att det saknades rättslig grund för Europaparlamentets talmans muntliga beslut av den 13 januari 2020 och ogiltigförklara det, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet åberopar klagandena två grunder.

Den första grunden avser att tribunalen missuppfattade och gjorde en felaktig rättslig kvalificering av de faktiska omständigheterna. Klaganden gör gällande att särskilt andra meningen i punkt 38 i den överklagade domen utgör en sådan missuppfattning. Beslutet av den 13 januari 2020 hade nämligen i praktiken medfört att de ledamöter som vägrade att ta bort sin flagga hindrades från att ta ordet i kammaren. Nämnda missuppfattning medförde att tribunalen underlät att pröva den andra konsekvensen av beslutet. Följaktligen gjorde tribunalen en felaktig rättslig kvalificering av de faktiska omständigheterna. Den tog inte hänsyn till att beslutet innebar att ledamöterna hindrades från att utföra en av de väsentliga delarna av det som ingår i utförandet av en parlamentsledamots förtroendeuppdrag, nämligen att ta ordet i kammaren.

Den andra grunden avser att tribunalen åsidosatte artikel 10 i Europaparlamentets arbetsordning och missuppfattade den bestämmelsens rättsliga och faktiska innebörd samt gjorde en uppenbart oriktig bedömning. Enligt klagandena borde tribunalen ha prövat huruvida den lilla flaggan som användes av ledamöterna kunde anses utgöra en banderoll, och därefter huruvida förekomsten av denna flagga störde ordningen i kammaren eller utgjorde ett uppträdande som var olämpligt och störde parlamentets arbete, för att göra en rättslig bedömning av detta. Tribunalens jämförelse med andra officiella unionsspråk utgjorde ett åsidosättande av artikel 1 i rådets förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som ska användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen, (1) där det anges att franska är officiellt språk och arbetsspråk för unionens institutioner och därmed för parlamentet. Med avseende på franska parlamentsledamöter ska artikel 10 i arbetsordningen tolkas enligt den räckvidd den har på franska.

Tribunalen underlät att göra en närmare prövning av uttrycket ”De får inte använda sig av banderoller” i artikel 10 i arbetsordningen och av vilken betydelse punkt 3 i den artikeln har, särskilt i förhållande till punkt 2. Klagandena hade i sitt yttrande över invändningen om rättegångshinder lagt fram bevis för att förekomsten av en flagga inte orsakar störningar i kammaren, eftersom ledamöterna hade rätt att vid sina platser i kammaren ha små EU-flaggor och den belgiske ledamoten Guy Verhofstadt fick tala med en sådan flagga framför sig.

Tribunalen förde i punkterna 43–49 i den överklagade domen ett resonemang som var kopierat från parlamentets resonemang rörande en helt annan rättslig materia än artikel 10 i arbetsordningen och hänvisade med stöd av artikel 171 i arbetsordningen, som har rubriken ”Fördelning av talartid samt talarlista”, till att det råder jämlikhet mellan ledamöternas i fråga om talartid. Härigenom gav tribunalen artikel 10 i arbetsordningen ytterligare ett syfte som den inte har. Detta utgjorde en missuppfattning av texten som medförde att tribunalen gav artikel 10 rättsverkningar som den inte har. Enligt klagandena står det klart att beslutet av den 13 januari 2020 medförde rättsverkningar som påverkade villkoren för klagandenas utförande av sitt förtroendeuppdrag, genom att deras rättsliga ställning klart förändrades. Beslutet av den 13 januari 2020 utgör därför ett angripbart beslut och den överklagade domen ska upphävas.


(1)  EGT 17, 1958, s. 385; svensk specialutgåva, område 1, volym 1, s. 16.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Retten Esbjerg (Danmark) den 17 december 2021 – Skatteministeriet Departementet mot Global Gravity ApS

(Mål C-788/21)

(2022/C 109/24)

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Retten Esbjerg

Parter i det nationella målet

Sökande: Skatteministeriet Departementet

Svarandet: Global Gravity ApS

Tolkningsfrågor

1)

Vilka kriterier ska tillämpas för att avgöra om en vara utgör en godsbehållare enligt KN-nummer 8609 00 9000 i Kombinerade nomenklaturen i Gemensamma tulltaxan, enligt bilaga 1 till kommissionens förordning (EU) nr 1001/2013 (1) av den 4 oktober 2013 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan? inbegripet:

a)

Kan dessa kriterier, om de betraktas var för sig, leda till att en vara klassificeras som en godsbehållare?

b)

Ska en helhetsbedömning av kriterierna göras för att avgöra om en vara ska klassificeras som en godsbehållare, så att uppfyllandet av flera kriterier – men inte alla kriterier – leder till att varan klassificeras som en godsbehållare?

eller

c)

Måste samtliga kriterier vara kumulativt uppfyllda för att en vara ska kunna klassificeras som en godsbehållare?

2)

Ska begreppet ”godsbehållare (container)” i undernummer 8609 00 9000 i Kombinerade nomenklaturen i Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 1001/2013 av den 4 oktober 2013 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2) om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan tolkas så, att det omfattar en vara som är ett system för transport av rör som består av ett antal rörhållare av aluminium, två stödstänger av stål per rörhållare och två M20-bultar per rörhållare, som används för att fixera rörhållarna. Rören placeras ovanpå rörhållarna. Ett nytt antal rörhållare sätts på och sedan placeras rör ovanpå rörhållarna tills den önskade mängden rör har packats. Ett antal rörhållare används alltid för att avsluta systemet. När rören är färdigpackade i rörhållarna fästs stålkedjor på de stödstänger som finns i vart och ett av de fyra hörnen (öglor på stödstängerna) och varan kan lastas antingen med en kran eller med en gaffeltruck, om transporten sker landvägen.


(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1001/2013 av den 4 oktober 2013 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 290, 2013, s. 1).

(2)  (EGT L 256, 1987, s. 1: svensk specialutgåva, område 11, volym 13, s. 22)


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/18


Talan väckt den 21 december 2021 – Europeiska kommissionen mot Republiken Tjeckien

(Mål C-808/21)

(2022/C 109/25)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Ondrůšek och J. Tomkin)

Svarande: Republiken Tjeckien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Tjeckien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 22 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt genom att neka unionsmedborgare som inte är tjeckiska medborgare men som är bosatta i Republiken Tjeckien rätten att ansluta sig till ett politiskt parti eller att delta i en politisk rörelse, och

förplikta Republiken Tjeckien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 22 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska varje unionsmedborgare som är bosatt i en medlemsstat där han eller hon inte är medborgare ha rösträtt och vara valbar vid kommunala val och val till Europaparlamentet i den medlemsstat där vederbörande är bosatt, på samma villkor som medborgarna i den staten.

Kommissionen anser att eftersom unionsmedborgare som inte är tjeckiska medborgare men som är bosatta i Republiken Tjeckien nekas rätten att ansluta sig till ett politiskt parti eller att delta i en politisk rörelse, utgör det ett hinder för dem att utöva de politiska rättigheter som de tillerkänns enligt artikel 22 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på samma villkor som tjeckiska medborgare.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/18


Överklagande ingett den 12 januari 2022 av KS och KD av det beslut som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 10 november 2021 i mål T-771/20, KS och KD mot rådet m.fl.

(Mål C-29/22 P)

(2022/C 109/26)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: KS och KD (ombud: J. Stojsavljevic-Savic, Solicitor, F. Randolph QC och P. Koutrakos, Barrister)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska utrikestjänsten

Klagandena yrkar att domstolen ska

ta upp överklagandet till prövning, upphäva beslutet och bevilja den ersättning som yrkades vid tribunalen,

alternativt ta upp överklagandet till prövning och återförvisa målet till tribunalen för avgörande, och

förplikta motparterna att ersätta rättegångskostnaderna i detta mål om överklagande och i målet vid tribunalen samt kostnaderna i ärendet vid Eulex granskningspanel för människorättsfrågor.

Grunder och huvudargument

Överklagandet bygger på den grund som avser att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den slog fast att den saknade behörighet att pröva och avgöra klagandenas talan om ersättning för den skada de lidit till följd av att motparterna hade åsidosatt deras grundläggande mänskliga rättigheter. Grunden består av fyra delar.

För det första gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning när den gjorde en extensiv tolkning av undantaget med avseende på Gusp (Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik) i artikel 24.1 andra stycket FEU och artikel 275 första stycket FEUF.

För det andra gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning genom att göra en felaktig tillämpning av domen av den 6 oktober 2020, Bank Refah Kargaran mot rådet (C-134/19 P, EU:C:2020:793).

För det tredje gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning genom att göra en felaktig tillämpning av domen av den 25 mars 2021, Carvalho m.fl. mot parlamentet och rådet (C-565/19 P, ej publicerad, EU:C:2021:252).

För det fjärde gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning genom att inte pröva väsentliga delar av anspråket och genom att inte tillräckligt motivera sitt beslut.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/19


Överklagande ingett den 19 januari 2022 av Europeiska kommissionen av det beslut som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 10 november 2021 i mål T-771/20, KS och KD mot rådet m.fl.

(Mål C-44/22 P)

(2022/C 109/27)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: Y. Marinova och J. Roberti di Sarsina)

Övriga parter i målet: KS, KD, Europeiska unions råd, Europeiska utrikestjänsten

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det överklagade beslutet i dess helhet,

fastställa att unionsdomstolarna har exklusiv behörighet att pröva och avgöra målet,

återförvisa målet till tribunalen för beslut angående upptagande till sakprövning och prövning i sak,

förordna att frågan om rättegångskostnader i detta förfarande och i tidigare förfaranden i ärendet ska anstå.

Grunder och huvudargument

Klaganden har åberopat fyra grunder till stöd för sitt överklagande.

Första grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att i) inte betrakta arten av begränsningen av unionsdomstolarnas behörighet i artikel 24 FEU och artikel 275 FEUF som ett undantag från unionsdomstolarnas allmänna behörighet, ii) inte tolka detta undantag restriktivt, i strid med EU-domstolens fasta praxis, och iii) i detta sammanhang felaktigt tolka domarna i målen H, (1) SatCen (2) och Elitaliana (3) som att de inte utgör stöd för unionsdomstolarnas behörighet i förevarande mål.

Andra grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att den inte kvalificerade talan korrekt som en talan om skadestånd på grund av påstådda åsidosättanden av grundläggande mänskliga rättigheter, och genom att inte tolka begränsningarna av unionsdomstolarnas behörighet mot bakgrund av de mänskliga rättigheterna och rättsstatskraven enligt unionens primärrätt, enligt vilka unionsdomstolarna är behöriga i förevarande mål.

Första delgrunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att kvalificera de handlingar, åtgärder eller underlåtenheter som klaganden ifrågasatt som ingående i politiska eller strategiska frågor som har samband med uppdraget och rör definitionen eller genomförandet av Gusp (Unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik) och inte som handlingar, åtgärder eller underlåtenheter som orsakar skada på grund av påstådda åsidosättanden av mänskliga rättigheter i samband med Gusp.

Andra delgrunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att inte tolka artikel 24 FEU och artikel 275 FEUF mot bakgrund av de unionsrättsliga grundläggande rättigheterna och friheterna enligt stadgan och Europakonventionen, och de grundläggande unionsrättsliga värdena i form av rättsstaten och iakttagandet av mänskliga rättigheter i fördragen (artiklarna 2, 3.5, 6.1, 6.3, 21.2 b och 23 FEU, artikel 19 FEU och artikel 47 i stadgan).

Tredje grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att tolka domen i målet Bank Refah (4) på ett felaktigt sätt och genom att inte betrakta talan om skadestånd som en självständig rättslig talan som inte omfattas av något undantag från unionsdomstolarnas behörighet enligt artiklarna 268 och 340 andra stycket FEUF.

Fjärde grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att inte säkerställa autonomin i unionens rättsordning och genom att inte ge klagandena tillgång till ett effektivt rättsmedel.

Första delgrunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att inte fastställa att unionsdomstolarna är exklusivt behöriga att pröva och avgöra förevarande mål.

Andra delgrunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att inte ge klagandena i förevarande mål tillgång till ett effektivt rättsmedel och genom att fullständigt frånta dem varje ändamålsenlig möjlighet att säkerställa skyddet av deras grundläggande rättigheter.


(1)  Domstolens dom av den 19 juli 2016, H/rådet m.fl. (C-455/14 P, EU:C:2016:569).

(2)  Tribunalens dom av den 25 oktober 2018, KF/SatCen (T-286/15, EU:T:2018:718), domstolens dom av den 25 juni 2020, SatCen/KF (C-14/19 P, EU:C:2020:492), tribunalens beslut av den 10 juli 2020, KF/SatCen (T 619/19, ej publicerat, EU:T:2020:337), domstolens dom av den 14 oktober 2021, KF/SatCen (C 464/20 P, ej publicerad, EU:C:2021:848).

(3)  Domstolens dom av den 12 november 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo (C 439/13 P, EU:C:2015:753).

(4)  Domstolens dom av den 6 oktober 2020, Bank Refah Kargaran/rådet (C 134/19 P, EU:C:2020:793).


Tribunalen

7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/21


Tribunalens beslut av den 20 december 2021 – Niemelä m.fl. mot ECB

(Mål T-321/17) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Ekonomisk och monetär politik - Tillsyn av kreditinstitut - Särskilda tillsynsuppgifter som tilldelats ECB - Beslut att återkalla tillståndet för ett kreditinstitut - Den angripna rättsakten har ersatts under förfarandets gång - Talan har förlorat sitt föremål - Berättigat intresse av att få saken prövad föreligger inte längre - Anledning saknas att döma i saken - Skadeståndstalan - Uppenbart att talan ska avvisas)

(2022/C 109/28)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Heikki Niemelä (Ohain, Belgien), Mika Lehto (Espoo, Finland), Nemea plc (St. Julians, Malta), Nevestor SA (Ohain), Nemea Bank plc (St. Julians) (ombud: advokaten A. Meriläinen)

Svarande: Europeiska centralbanken (ombud: C. Hernández Saseta och A. Witte, biträdda av advokaten B. Schneider)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: A. Steiblytė och A. Nijenhuis)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av Europeiska centralbankens beslut ECB/SSM/2017 -213800JENPXTUY75VSO/1 WHD-2017-0003 av den 23 mars 2017 om återkallande av tillståndet för Nemea Bank plc att utöva verksamhet som kreditinstitut. Vidare skadeståndstalan enligt artikel 268 FEUF om ersättning för den skada som sökandena påstår sig ha lidit.

Avgörande

1)

Det finns inte längre anledning att döma i saken vad gäller talan om ogiltigförklaring.

2)

Skadeståndstalan avvisas då det är uppenbart att den inte kan prövas.

3)

Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea plc, Nevestor SA och Nemea Bank plc och Europeiska centralbanken ska bära sina rättegångskostnader såvitt avser talan om ogiltigförklaring.

4)

Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea, Nevestor och Nemea Bank ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska centralbanken såvitt avser skadeståndstalan.

5)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 283, 28.8.2017.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/22


Tribunalens beslut av den 15 december 2021 – Legero Schuhfabrik mot EUIPO – Rieker Schuh (Sko)

(Mål T-682/20) (1)

(Gemenskapsformgivning - Ogiltighetsförfarande - Registrerad gemenskapsformgivning för en sko - Nationella formgivningar och gemenskapsformgivningar som presenterats efter ansökan om ogiltigförklaring - Artikel 28.1 b v i förordning (EG) nr 2245/2002 - Ogiltighetsgrunder - Ingen nyhet - Särprägel saknas - Formgivarens frihet - Helhetsintrycket skiljer sig inte - Artiklarna 5, 6 och 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002 - Uppenbart att överklagandet helt saknar rättslig grund)

(2022/C 109/29)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Legero Schuhfabrik GmbH (Feldkirchen bei Graz, Österrike) (ombud: advokaten M. Gail)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: S. Hanne)

Motpart vid överklagandenämnden, tillika intervenient vid tribunalen: Rieker Schuh AG (Thayngen, Schweiz) (ombud: advokaten A. Schabenberger)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s tredje överklagandenämnd den 10 september 2020 (ärende R 1650/2019-3) om ett ogiltighetsförfarande mellan Legero Schuhfabrik och Rieker Schuh.

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Legero Schuhfabrik GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 19, 18.1.2021.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/22


Tribunalens beslut av den 15 december 2021 – Legero Schuhfabrik mot EUIPO – Rieker Schuh (Sko)

(Mål T-683/20) (1)

(Gemenskapsformgivning - Ogiltighetsförfarande - Registrerad gemenskapsformgivning för en sko - Nationella formgivningar och gemenskapsformgivningar som presenterats efter ansökan om ogiltigförklaring - Artikel 28.1 b v i förordning (EG) nr 2245/2002 - Ogiltighetsgrunder - Ingen nyhet - Särprägel saknas - Formgivarens frihet - Helhetsintrycket skiljer sig inte - Artiklarna 5, 6 och 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002 - Uppenbart att överklagandet helt saknar rättslig grund)

(2022/C 109/30)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Legero Schuhfabrik GmbH (Feldkirchen bei Graz, Österrike) (ombud: advokaten M. Gail)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: S. Hanne)

Motpart vid överklagandenämnden, tillika intervenient vid tribunalen: Rieker Schuh AG (Thayngen, Schweiz) (ombud: advokaten A. Schabenberger)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s tredje överklagandenämnd den 10 september 2020 (ärende R 1648/2019-3) om ett ogiltighetsförfarande mellan Legero Schuhfabrik och Rieker Schuh.

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Legero Schuhfabrik GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 19, 18.1.2021.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/23


Tribunalens beslut av den 15 december 2021 – Legero Schuhfabrik mot EUIPO – Rieker Schuh (Sko)

(Mål T-684/20) (1)

(Gemenskapsformgivning - Ogiltighetsförfarande - Registrerad gemenskapsformgivning för en sko - Nationella formgivningar och gemenskapsformgivningar som presenterats efter ansökan om ogiltigförklaring - Artikel 28.1 b v i förordning (EG) nr 2245/2002 - Ogiltighetsgrunder - Ingen nyhet - Särprägel saknas - Formgivarens frihet - Helhetsintrycket skiljer sig inte - Artiklarna 5, 6 och 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002 - Uppenbart att överklagandet helt saknar rättslig grund)

(2022/C 109/31)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Legero Schuhfabrik GmbH (Feldkirchen bei Graz, Österrike) (ombud: advokaten M. Gail)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: S. Hanne)

Motpart vid överklagandenämnden, tillika intervenient vid tribunalen: Rieker Schuh AG (Thayngen, Schweiz) (ombud: advokaten A. Schabenberger)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s tredje överklagandenämnd den 10 september 2020 (ärende R 1649/2019-3) om ett ogiltighetsförfarande mellan Legero Schuhfabrik och Rieker Schuh.

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Legero Schuhfabrik GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 19, 18.1.2021.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/23


Tribunalens beslut av den 15 december 2021 – Boquoi Handels mot EUIPO (Återgivning av en iskristall på en blå cirkelformad bakgrund)

(Mål T-734/20) (1)

(EU-varumärke - Ansökan om registrering av ett figurkännetecken föreställande en iskristall på en blå cirkelformad bakgrund - Delvist avslag på ansökan - Återkallelse av registreringsansökan - Anledning saknas att döma i saken)

(2022/C 109/32)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Boquoi Handels OHG (Grünwald, Tyskland) (ombud: advokaten S. Lorenz)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Graul och E. Markakis)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 25 september 2020 (ärende R 522/2020-2), om en ansökan om registrering som EU-varumärke av ett figurkännetecken föreställande en iskristall på en blå cirkelformad bakgrund.

Avgörande

1)

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2)

Boquoi Handels OHG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 53, 15.2.2021.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/24


Överklagande ingett den 20 december 2021 – SC Ha Ha Ha Production mot EUIPO – The Smiley Company (SMILEY)

(Mål T-785/21)

(2022/C 109/33)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: SC Ha Ha Ha Production SRL (Calinesti, Rumänien) (ombud: advokaten O. Anghel)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: The Smiley Company SPRL (Bryssel, Belgien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”SMILEY” – Registreringsansökan nr 16 569 641

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 23 september 2021 i ärende R 2936/2019-5 om att återkalla sitt beslut av den 15 januari 2021 samt beslut meddelat av samma överklagandenämnd den 21 oktober 2021 i ärende R 2936/2019-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som EUIPO:s femte överklagandenämnd meddelade den 23 september 2021 i ärende R 2936/2019-5 om att återkalla sitt beslut av den 15 januari 2021,

ogiltigförklara det beslut som EUIPO:s femte överklagandenämnd meddelade den 21 oktober 2021, så att det sökta EU-varumärket, ”SMILEY”, nr 17 569 641 kan registreras för varor och tjänster i klass 41, och

förplikta svaranden, och är så är lämpligt även motparten vid överklagandenämnden, att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna under överklagandeförfarandet.

Grunder

Åsidosättande av artikel 103 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/1001

Åsidosättande av artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/1001

Åsidosättande av allmänna unionsrättsliga principer


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/25


Talan väckt den 27 december 2021 – NQ mot rådet m.fl.

(Mål T-803/21)

(2022/C 109/34)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: NQ (ombud: advokaterna R. Leandro Vasconcelos och M. Martins Pereira)

Svarande: Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av Tjänsten för utrikespolitiska instrument (”Service for Foreign Policy Instruments”) vid kommissionen den 1 december 2021 samt beslutet att inte rekommendera framtida valövervakningsuppdrag från Europeiska unionens sida (EU EOM) under fem år.

I andra hand, om denna rättsakt inte anses vara den rättsakt mot vilken talan bör väckas,

ogiltigförklara utvärderingsrapporten av den 16 oktober.

Alternativt, om dessa rättsakter inte anses vara de rättsakter mot vilken talan bör väckas,

ogiltigförklara det beslut som fattats av vice chefsobservatören (”Deputy Chief Observer”) den 22 oktober, samt

förplikta kommissionen och, i förekommande fall, Europeiska utrikestjänsten och rådet att bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sex grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av rätten att yttra sig.

Under utvärderingsförfarandet som ledde fram till utvärderingsrapporten av den 16 oktober 2021 åsidosattes sökandens rätt att yttra sig över förslaget till utvärderingsrapport som låg till grund för det slutliga beslutet. Denna rätt följer av principen om god förvaltning som stadfästs genom artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan).

2.

Andra grunden: Åsidosättande av motiveringsskyldigheten.

Tjänsten för utrikespolitiska instrument åsidosatte sin motiveringsskyldighet när den antog det angripna beslutet. Denna skyldighet har stadfästs genom artikel 296.2 FEUF och bekräftas i artikel 41.2 c i stadgan. Motiveringen av det angripna beslutet gör det inte möjligt att identifiera vilka överväganden som föregått beslutet att inte rekommendera framtida valövervakningsuppdrag under fem år.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen.

Det angripna beslutet strider mot rättssäkerhetsprincipen, som är en allmän unionsrättslig princip. I det angripna beslutet anges inte den rättsliga grunden för den aktuella åtgärden, och den kan inte heller identifieras med ledning av andra överväganden i beslutet.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av proportionalitetsprincipen.

Beslutet att inte rekommendera framtida valövervakningsuppdrag under fem år är oproportionerligt, eftersom det inte visats att de påstådda överträdelserna av uppförandekoden varit allvarliga.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av rätten till privatliv och familjeliv.

Det angripna beslutet strider mot rätten till privatliv och familjeliv, vilken har stadfästs genom artikel 7 i stadgan och artikel 8 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (nedan kallad Europakonventionen). Sökandens familjeförhållanden var inte sådana att denne inte kunde avsluta återstående arbetsuppgifter.

6.

Sjätte grunden: Åsidosättande av yttrandefriheten.

Det angripna beslutet strider mot sökandens yttrandefrihet. Yttrandefriheten har stadfästs genom artikel 10 i stadgan och artikel 11 i Europakonventionen. Vad gäller unionens tjänstemän och övriga anställda innefattar denna frihet en frihet att muntligen och skriftligen yttra åsikter som avviker från deras institutions uttryckta åsikter, eller åsikter som är mindre vanliga där.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/26


Överklagande ingett den 4 januari 2022 – Puma mot EUIPO – Doosan Machine Tools (PUMA)

(Mål T-4/22)

(2022/C 109/35)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Puma SE (Herzogenaurach, Tyskland) (ombud: advokaten P. González-Bueno Catalán de Ocón)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Doosan Machine Tools Co. Ltd (Seongsan-gu, Changwon-si, Sydkorea)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket PUMA – Registreringsansökan nr 11 376 209

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s första överklagandenämnd den 28 oktober 2021 i ärende R 1677/2020-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO och Doosan Machine Tools Co., Ltd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/27


Överklagande ingett den 7 januari 2022 – Medivet Group mot EUIPO (MEDIVET)

(Mål T-11/22)

(2022/C 109/36)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Medivet Group Ltd (Watford, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna M. Kloth, R. Briske och M. Tillwich)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket ”MEDIVET” – Registreringsansökan nr 18 132 743

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 13 oktober 2021 i ärende R 1066/2021-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 7.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/27


Överklagande ingett den 7 januari 2022 – Hasco TM mot EUIPO – Esi (NATURCAPS)

(Mål T-12/22)

(2022/C 109/37)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Hasco TM sp. z o.o. sp.k. (Wrocław, Polen) (ombud: advokaten M. Krekora)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Esi Srl (Albisola Superiore, Italien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”NATURCAPS” – EU-varumärke nr 16 289 795

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 9 november 2021 i ärende R 617/2021-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ta upp överklagandet till prövning och fastställa att det är välgrundat,

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artiklarna 64.2, 47.2 och 33.1 i Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1001, jämförda med artikel 2.1 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken, artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001, artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 och artikel 24 i anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (2003).

Åsidosättande av artikel 60.1 jämförd med artikel 8.1 a och b i Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1001.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/28


Talan väckt den 13 januari 2022 – AL mot rådet

(Mål T-22/22)

(2022/C 109/38)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: AL (ombud: advokaten R. Rata)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara svarandens beslut av den 27 september 2021 att avsätta sökanden från dennes tjänst,

återinsätta sökanden som tjänsteman vid generalsekretariatet med hans tidigare tjänst och tjänsteställning,

återförvisa ärendet till generalsekretariatet för återupptagande av disciplinförfarandet i enlighet med artikel 28 i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna, med beaktande av de omständigheter som tillsättningsmyndigheten konstaterat efter att det angripna beslutet fattades,

på eget initiativ vidta de åtgärder tribunalen anser lämpliga, och

förplikta svaranden att bära sina egna rättegångskostnader och ersätta sökandens kostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tretton grunder.

1.

Första grunden: Rådet har åsidosatt artikel 22.1 i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna och principen om god förvaltning.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 10 a i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna, eftersom i) disciplinåtgärden inte står i proportion till den påstådda överträdelsen (rörande de tillägg sökanden har erhållit på grund av att sökandens mor jämställs med ett underhållsberättigat barn) och de omständigheter som kringgärdar den påstådda överträdelsen, ii) det angripna beslutet saknar motivering, iii) det angripna beslutet strider mot oskuldspresumtionen och iv) det angripna beslutet bygger på en uppenbart oriktig bedömning.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 10 a i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna, eftersom i) disciplinåtgärden inte står i proportion till den påstådda överträdelsen (rörande de tillägg sökanden erhållit som fosterförälder till A och B) och de omständigheter som kringgärdar den påstådda överträdelsen, ii) det angripna beslutet saknar motivering, iii) det angripna beslutet strider mot oskuldspresumtionen och iv) det angripna beslutet bygger på en uppenbart oriktig bedömning.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 10 a i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna, eftersom i) disciplinåtgärden inte står i proportion till den påstådda överträdelsen (rörande de ansökningar som sökanden gett in år 2014 om att C och D ska räknas som underhållsberättigade barn) och de omständigheter som kringgärdar den påstådda överträdelsen, ii) det angripna beslutet saknar motivering, iii) det angripna beslutet strider mot oskuldspresumtionen och iv) det angripna beslutet bygger på en uppenbart oriktig bedömning.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av artikel 10 b i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna, eftersom i) den påstådda överträdelsen inte har inverkat negativt på generalsekretariatets integritet, anseende eller intressen, ii) det angripna beslutet saknar motivering, iii) det angripna beslutet strider mot oskuldspresumtionen och iv) det angripna beslutet bygger på en uppenbart oriktig bedömning.

6.

Sjätte grunden: Åsidosättande av artikel 10 c i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna, eftersom i) överträdelsen inte skett med uppsåt utan snarare av oaktsamhet, ii) det angripna beslutet saknar motivering, iii) det angripna beslutet strider mot oskuldspresumtionen och iv) det angripna beslutet bygger på en uppenbart oriktig bedömning och ett åsidosättande av artikel 85 i tjänsteföreskrifterna, eftersom sökanden inte haft för avsikt att missleda administrationen.

7.

Sjunde grunden: Åsidosättande av artikel 10 d i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna, eftersom i) överträdelsen motiverades av omsorg om barnens intressen och välmående, ii) det angripna beslutet saknar motivering, iii) det angripna beslutet strider mot oskuldspresumtionen och iv) det angripna beslutet bygger på en uppenbart oriktig bedömning.

8.

Åttonde grunden: Åsidosättande av artikel 10 e i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna, eftersom i) sökandens lönegrad och löneklass var måttlig eller låg, ii) det angripna beslutet saknar motivering, iii) det angripna beslutet strider mot oskuldspresumtionen och iv) det angripna beslutet bygger på en uppenbart oriktig bedömning.

9.

Nionde grunden: Åsidosättande av artikel 10 g i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna, eftersom i) sökandens ansvar var måttligt eller lågt, ii) det angripna beslutet saknar motivering, iii) det angripna beslutet strider mot oskuldspresumtionen och iv) det angripna beslutet bygger på en uppenbart oriktig bedömning.

10.

Tionde grunden: Åsidosättande av artikel 10 h i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna, eftersom i) överträdelsen inte inneburit upprepade handlingar eller upprepat beteende, ii) det angripna beslutet saknar motivering, iii) det angripna beslutet strider mot oskuldspresumtionen och iv) det angripna beslutet bygger på en uppenbart oriktig bedömning.

11.

Elfte grunden: Åsidosättande av artikel 10 i) i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna, eftersom i) sökanden betett sin klanderfritt under hela sin karriär, ii) det angripna beslutet saknar motivering, iii) det angripna beslutet strider mot oskuldspresumtionen och iv) det angripna beslutet bygger på en uppenbart oriktig bedömning.

12.

Tolfte grunden: Åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar och om god förvaltning.

13.

Trettonde grunden: Åsidosättande av omsorgsplikten gentemot tjänstemän och deras anhöriga.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/30


Talan väckt den 13 januari 2022 – CIMV mot kommissionen

(Mål T-26/22)

(2022/C 109/39)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Compagnie industrielle de la matière végétale (Neuilly-sur-Seine, Frankrike) (ombud: advokaterna B. Le Bret, R. Rard och P. Renié)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

bifalla talan;

ogiltigförklara det angripna beslutet;

alternativt ogiltigförklara artikel 3 i det angripna beslutet såvitt avser vidtagande av utmätningsåtgärder, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan om ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut C(2021) 7932 final, av den 28 oktober 2021, om att CIMV ska betala åter 5 888 214,59 euro jämte dröjsmålsränta, har sökanden åberopat fyra rättsliga grunder.

1.

Första grunden: Uppenbart felaktig bedömning i sak; kommissionen har underlåtit att beakta av CIMV förordat förfallodatum och underlåtit att i tillräcklig utsträckning motivera det angripna beslutet.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av principen om berättigade förväntningar och rättssäkerhetsprincipen.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av rätten till försvar, rätten att yttra sig och av principen om sund förvaltning.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av proportionalitetsprincipen och av syftet att på ett effektivt sätt skydda unionens ekonomiska intressen.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/30


Överklagande ingett den 18 januari 2022 – Innovaciones Cosmético Farmacéuticas mot EUIPO – Benito Oliver (th pharma)

(Mål T-27/22)

(2022/C 109/40)

Överklagandet är avfattat på spanska

Parter

Klagande: Innovaciones Cosmético Farmacéuticas SL (Alhama de Murcia, Spanien) (ombud: advokaten J. Oria Sousa-Montes)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Miguel Ángel Benito Oliver (Pont D’Inca-Marratxi, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”th pharma” – Registreringsansökan nr 17 916 522

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s första överklagandenämnd den 9 november 2021 i ärende R 1605/2020-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artiklarna 8.1 b och 47.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/31


Talan väckt den 14 januari 2022 – Ryanair mot kommissionen

(Mål T-28/22)

(2022/C 109/41)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ryanair DAC (Swords, Irland) (ombud: advokaterna E. Vahida, S. Rating och G.-I. Metaxas-Maranghidis)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 26 juli 2021 angående statligt stöd SA.63203 (2021/N) – Tyskland – Omstruktureringsstöd för Condor,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tio grunder.

1.

Första grunden: Kommissionens rättstillämpning var felaktig och det omtvistade statliga stödet omfattas inte av det sakliga tillämpningsområdet för undsättnings- och omstruktureringsriktlinjerna (1), eftersom Condor Flugdienst GmbH (nedan kallat Condor) tas över av en större koncern och företagets svårigheter inte är kopplade till och resultatet av en godtycklig kostnadsallokering.

2.

Andra grunden: Kommissionen har inte förmått visa att marknadsmisslyckande och sociala problem.

3.

Tredje grunden: Kommissionen har inte presenterat någon jämförelse med ett trovärdigt alternativt scenario som inte omfattar statligt stöd och har inte visat att Condor hade uttömt alla möjligheter på marknaden.

4.

Fjärde grunden: Det är inte visat i det angripna beslutet att omstruktureringsplanen är realistisk, sammanhållen och omfattande och att den är ägnad att inom rimlig återupprätta Condors långsiktiga lönsamhet utan ytterligare statligt stöd.

5.

Femte grunden: Det är inte visat i det angripna beslutet att det statliga stödet är lämpligt i förhållande till den skada som covid-19-krisen orsakat.

6.

Sjätte grunden: Det är inte visat i det angripna beslutet att det statliga stödet står i proportion till den skada som covid-19-krisen orsakat.

7.

Sjunde grunden: Det har inte gjorts någon erforderlig prövning av det statliga stödets negative effekter i det angripna beslutet.

8.

Åttonde grunden: Kommissionen har i det angripna beslutet åsidosatt specifika bestämmelser i EUF-fördraget och de allmänna principer i Europarätten som legat till grund för avregleringen av luftfarten inom EU sedan sent 1980-tal (det vill säga icke-diskriminering, frihet att tillhandahålla tjänster – tillämplig på luftfart genom förordning 1008/2008 (2) – och etableringsfrihet).

9.

Nionde grunden: Kommissionen underlät att inleda ett formellt granskningsförfarande, trots att allvarliga svårigheter var för handen, och åsidosatte sökandens processuella rättigheter.

10.

Tionde grunden: Kommissionen åsidosatte sin motiveringsskyldighet.


(1)  Riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (EUT C 249, 2014, s. 1– 28).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (EUT L 293, 2008, s. 3–20).


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/32


Talan väckt den 19 januari 2022 – Vyatsky Plywood Mill mot kommissionen

(Mål T-32/22)

(2022/C 109/42)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Vyatsky Plywood Mill OOO (Kirov, Ryssland) (ombud: advokaterna M. Krestijanova och N. Tuominen)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1930 av den 8 november 2021 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts på import av björkplywood med ursprung i Ryssland (1) i dess helhet i den mån den avser sökanden, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen åsidosatte artiklarna 3 och 4 i grundförordningen, (2) gjorde en uppenbart oriktig bedömning genom att inte beakta vad EU Plywood Associations anfört när den fastställde produktdefinitionen samt sammansättningen och avgränsningen av branschen inom unionen samt åsidosatte principen om god förvaltning. Kommissionen borde, i egenskap av opartisk undersökande myndighet, ha fokuserat på den bevisning som EU Plywood Associations lade fram på eget initiativ, kontrollerat denna och gjort en korrekt faktisk och rättslig bedömning mot bakgrund av produktdefinitionen, som är en grundläggande del av en antidumpningsundersökning och påverkar alla aspekter av slutsatserna. Dessutom avvisade/bortsåg kommissionen ifrån all bevisning eller alla argument från sökanden rörande vad EU Plywood Associations hade anfört.

2.

Andra grunden: Kommissionen åsidosatte artikel 3 i grundförordningen genom en bristfällig prisanalys i samband med bedömningen av skada och orsakssamband. För det första bortsåg kommissionen från prisutvecklingen efter undersökningsperioden och tog inte tillbörlig hänsyn till marknadssegmenteringen. För det andra underlät kommissionen att bedöma effekten av att branschen inom unionen hade tillträde till det huvudsakliga råmaterialet, inverkan av import från tredjeländer och eventuell diskriminering mot Ryssland.

3.

Tredje grunden: Kommissionen åsidosatte artikel 21 I grundförordningen, eftersom de antidumpningsåtgärder som vidtogs beträffande import av plywood av björk med ursprung i Ryssland strider mot övergripande unionsintressen. Branschen inom unionen, orelaterade importörer och användare kommer att utsättas för en brist på högkvalitativ, miljövänlig plywood av björk till rimliga priser.

4.

Fjärde grunden: I andra hand, om tribunalen finner att den angripna förordningen ska upprätthållas, anförs att kommissionen gjorde en uppenbart oriktig bedömning genom att vidta åtgärden i dess nuvarande form, vilket strider mot unionens intressen. Ändamålen med förfarandet skulle beaktas på ett bättre sätt om åtgärderna fick formen av en variabel tull baserad på en värdetull begränsad av ett minimiimportpris.


(1)  EUT L 394, 2021, s. 7.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, 2016, s. 21).


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/33


Talan väckt den 20 januari 2022 – Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses m.fl. mot kommissionen

(Mål T-34/22)

(2022/C 109/43)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Consorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses (Borgo, Frankrike) och nio andra sökande (ombud: advokaterna T. de Haan och V. Le Meur-Baudry)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1879 av den 26 oktober 2021 om avslag på tre ansökningar om skydd av ett namn som en geografisk beteckning i enlighet med artikel 52.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (”Jambon sec de l’Île de Beauté” (SGB), ”Lonzo de l’Île de Beauté” (SGB), ”Coppa de l’Île de Beauté” (SGB)), (1) och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena två grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande dels av artiklarna 49, 50 och 52 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 2012, s. 1), dels av den allmänna rättsprincipen om rättskraft, då kommissionen överskridit gränserna för sina befogenheter enligt den förordningen.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artiklarna 7 och 13 i förordning nr 1151/2012, då kommissionen gjort fel vid tillämpningen av ovannämnda bestämmelser.


(1)  EUT L 383, 2021, s. 1.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/34


Överklagande ingett den 24 januari 2022 – Weider Germany mot EUIPO – Den i Nosht (YIPPIE!)

(Mål T-45/22)

(2022/C 109/44)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: Weider Germany GmbH (Hamburg, Tyskland) (ombud: advokaterna T. Pfeifer och N. Böhmer)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Den i Nosht Ltd (Gorna Oryahovitsa, Bulgarien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket YIPPIE! – EU-varumärke nr 12 411 567

Förfarande vid EUIPO: Upphävandeförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s första överklagandenämnd den 12 november 2021 i ärende R 2227/2020-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

bifalla överklagandet av annulleringsenhetens beslut i ärende 36 243 C, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna i förfarandet vid tribunalen och förplikta den eventuella intervenienten (Den i Nosht Ltd) att ersätta kostnaderna i såväl ogiltighetsförfarandet som överklagandeförfarandet vid EUIPO.

Grunder

Åsidosättande av artikel 64.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/34


Talan väckt den 25 januari 2022 – Esedra mot parlamentet

(Mål T-46/22)

(2022/C 109/45)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Esedra (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. Vastmans)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att förevarande talan kan tas upp till prövning och bifalla den,

och följaktligen

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut att tilldela SAS PEOPLE & BABY det aktuella kontraktet och att förkasta SRL ESEDRA:s anbud,

tilldöma SRL ESEDRA ersättning för den skada bolaget lidit med anledning av detta rättsstridiga beslut,

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan om ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut av den 26 november 2021, varigenom sökandens anbud inom ramen för anbudsförfarande nr PE PERS 2021 027 avseende det övergripande ansvaret för Europaparlamentets barnomsorgsverksamhet i Bryssel, belägen på rue Wayenberg, förkastades och det aktuella kontraktet tilldelades SAS People & Baby, åberopar sökanden två grunder.

1.

Den första grunden avser ett åsidosättande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, av artikel 170 FEUF, av artikel 16.1 i anbudsspecifikationerna, och av allmänna rättsprinciper, närmare bestämt principerna om noggrannhet, formell motivering och att den som har stiftat en lag måste själv följa den (atere legem quam ipse fecisti), samt en uppenbart oriktig bedömning.

2.

Den andra grunden avser ett åsidosättande av artikel 3.13 i anbudsspecifikationerna, av dekretet av den 21 februari 2019 om förhöjd kvalitet på och ökad tillgång till barnomsorg i den franska språkgemenskapen, av den franska språkgemenskapens styrelses förordning av den 2 maj 2019 om ett system för godkännande av och bidrag till daghem, förskolor och självständiga barnomsorgsgivare, och/eller av den flamländska språkgemenskapens styrelses förordning av den 22 november 2013 om villkor för godkännande av och kvalitetsstrategier för familje-, barn- och spädbarnsomsorg, och av allmänna rättsprinciper, närmare bestämt principerna om noggrannhet och att den som har stiftat en lag måste själv följa den (atere legem quam ipse fecisti), samt en uppenbart oriktig bedömning.


7.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/35


Tribunalens beslut av den 20 december 2021 – Premiére Vision mot EUIPO – Vente-Privee.com (PV)

(Mål T-836/19) (1)

(2022/C 109/46)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på femte avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 45, 10.02.2020.