ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 458

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

64 årgången
12 november 2021


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2021/C 458/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10389 – PAI PARTNERS / PASUBIO) ( 1 )

1

2021/C 458/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10395 – BNP PARIBAS / CDC / IMMOBILIÈRE DE LA LAINE) ( 1 )

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2021/C 458/03

Meddelande till de personer som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut (Gusp) 2019/1894, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2021/1966, och rådets förordning (EU) 2019/1890, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2021/1960

3

2021/C 458/04

Meddelande till de registrerade som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut (Gusp) 2019/1894 och rådets förordning (EU) 2019/1890 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Turkiets olagliga borrningsverksamhet i östra Medelhavet

5

2021/C 458/05

Meddelande till de personer som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut (Gusp) 2017/2074, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2021/1965, och rådets förordning (EU) 2017/2063, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2021/1959 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela

7

2021/C 458/06

Meddelande till de registrerade som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut (Gusp) 2017/2074 och rådets förordning (EU) 2017/2063 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela

8

2021/C 458/07

Följande information lämnas för kännedom till ABDOLLAHI Hamed, AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor, ASSADI Assadollah, BOUYERI Mohammed, HASHEMI MOGHADAM Saeid, IZZ-AL-DIN Hasan, MOHAMMED Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, ABU NIDAL ORGANISATION (ANO), BABBAR KHALSA, COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES (Filippinernas kommunistparti), inbegripet New People’s Army (NPA), DEN INRE SÄKERHETSTJÄNSTEN VID IRANSKA UNDERRÄTTELSE- OCH SÄKERHETSMINISTERIET, HIZBALLAH MILITARY WING (Hizbollahs väpnade gren), EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (Nationella befrielsearmén) (National Liberation Army), PALESTINIAN ISLAMIC JIHAD (Palestinska islamiska jihad) (PIJ), POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE (Folkfronten för Palestinas befrielse) (PFLP), POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE – GENERAL COMMAND (Folkfronten för Palestinas befrielse – Generalkommandot), DEVRIMCI HALK KURTULUȘ PARTISI-CEPHESI (Folkets revolutionära befrielsefront/parti) – DHKP/C, SENDERO LUMINOSO – SL (Den lysande stigen) och TEYRBAZEN AZADIYA KURDISTAN (Kurdistans frihetsfalkar) – TAK, personer och grupper på den förteckning över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (se bilagorna till rådets beslut (Gusp) 2021/1192 och rådets genomförandeförordning (EU) 2021/1188)

10

 

Europeiska kommissionen

2021/C 458/08

Eurons växelkurs — 11 november 2021

12

2021/C 458/09

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 5 juli 2021 om ett utkast till beslut i ärende AT.40178 – Car Emissions – Telefonmöte via Skype for Business – Föredragande medlemsstat: Sverige ( 1 )

13

2021/C 458/10

Förhörsombudets slutrapport – AT.40178 – Car Emissions ( 1 )

14

2021/C 458/11

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 8 juli 2021 om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 I EES-avtalet (Ärende AT.40178 – Car emissions) (Delgivet med dokumentnummer C(2021) 4955 final)  ( 1 )

16

 

Revisionsrätten

2021/C 458/12

Årsrapport om EU:s gemensamma företag för budgetåret 2020

20

2021/C 458/13

Rapport om EU-budgetens prestation – situationen vid utgången av 2020

21


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2021/C 458/14

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10455 – CVC / PANZANI) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

22

2021/C 458/15

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10505 – CKA / CKI / UKPN) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

24


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

12.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 458/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.10389 – PAI PARTNERS / PASUBIO)

(Text av betydelse för EES)

(2021/C 458/01)

Kommissionen beslutade den 19 oktober 2021 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32021M10389. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


12.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 458/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.10395 – BNP PARIBAS / CDC / IMMOBILIÈRE DE LA LAINE)

(Text av betydelse för EES)

(2021/C 458/02)

Kommissionen beslutade den 13 oktober 2021 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32021M10395. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

12.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 458/3


Meddelande till de personer som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut (Gusp) 2019/1894, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2021/1966, och rådets förordning (EU) 2019/1890, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2021/1960

(2021/C 458/03)

Följande information lämnas för kännedom till de personer som anges i bilagan till rådets beslut (Gusp) 2019/1894 (1), ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2021/1966 (2), och i bilaga I till rådets förordning (EU) 2019/1890 (3), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2021/1960 (4) om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Turkiets olagliga borrningsverksamhet i östra Medelhavet.

Europeiska unionens råd har efter att ha sett över förteckningen över de personer och enheter som står uppförda på förteckningarna i de ovannämnda bilagorna beslutat att de restriktiva åtgärder som föreskrivs i beslut (Gusp) 2019/1894 och i förordning (EU) 2019/1890 fortsatt ska tillämpas gentemot dessa personer och enheter.

De berörda personerna uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga i enlighet med vad som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) 2019/1890 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Turkiets olagliga borrningsverksamhet i östra Medelhavet med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar för grundläggande behov eller särskilda betalningar (jfr artikel 9 i förordningen).

De berörda personerna kan före den 15 juli 2022 inkomma till rådet med en ansökan, åtföljd av styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp dem på de ovannämnda förteckningarna. Ansökan ska sändas till:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Alla synpunkter som läggs fram kommer att beaktas vid rådets regelbundet återkommande översyn i enlighet med artikel 13 i beslut (Gusp) 2017/2074 och artikel 17.4 i förordning (EU) 2017/2063.

De berörda personerna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets beslut vid Europeiska unionens tribunal i enlighet med villkoren i artikel 275 andra stycket och artikel 263 fjärde och sjätte styckena i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)  EUT L 291, 12.11.2019, s. 47.

(2)  EUT L 400, 12.11.2021, s. 157.

(3)  EUT L 291, 12.11.2019, s. 3.

(4)  EUT L 400, 12.11.2021, s. 11.


12.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 458/5


Meddelande till de registrerade som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut (Gusp) 2019/1894 och rådets förordning (EU) 2019/1890 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Turkiets olagliga borrningsverksamhet i östra Medelhavet

(2021/C 458/04)

De registrerade uppmärksammas på följande information i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (1):

Den rättsliga grunden för denna behandling är rådets beslut (Gusp) 2019/1894 (2), ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2021/1966 (3), och rådets förordning (EU) 2019/1890 (4), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2021/1960 (5).

Personuppgiftsansvarig för denna behandling är avdelning RELEX.1.C inom generaldirektoratet för utrikes frågor, utvidgning och civilskydd (RELEX) vid rådets generalsekretariat, som kan kontaktas på följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Generalsekretariatets dataskyddsombud kan kontaktas på följande e-postadress:

Dataskyddsombudet

data.protection@consilium.europa.eu

Syftet med behandlingen är att upprätta och uppdatera förteckningen över personer som är föremål för restriktiva åtgärder i enlighet med beslut (Gusp) 2019/1894, ändrat genom beslut (Gusp) 2021/1966 och bilaga I till förordning (EU) 2019/1890, genomförd genom genomförandeförordning (EU) 2021/1960.

De registrerade är de fysiska personer som uppfyller kriterierna för uppförande på förteckningen enligt beslut (Gusp) 2019/1894 och förordning (EU) 2019/1890.

De personuppgifter som samlats in omfattar uppgifter som är nödvändiga för en korrekt identifiering av den berörda personen, redogörelsen för skälen och andra uppgifter i samband med detta.

De personuppgifter som samlats in får om nödvändigt lämnas ut till Europeiska utrikestjänsten och kommissionen.

Utan att det påverkar begränsningarna i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) 2018/1725 kommer utövandet av registrerades rättigheter såsom rätten till tillgång samt rätten till rättelse eller rätten att göra invändningar att besvaras i enlighet med förordning (EU) 2018/1725.

Personuppgifterna kommer att bevaras i fem år från och med den dag då den registrerade har avförts från förteckningen över de personer som omfattas av restriktiva åtgärder eller åtgärdens giltighetstid har löpt ut eller under den tid då domstolsförfarande pågår i den händelse ett sådant har inletts.

Utan att det påverkar något rättsmedel, administrativt prövningsförfarande eller prövningsförfarande utanför domstol får registrerade lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen i enlighet med förordning (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  EGT L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  EGT L 291, 12.11.2019, s. 47.

(3)  EGT L 400, 12.11.2021, s. 157.

(4)  EGT L 291, 12.11.2019, s. 3.

(5)  EGT L 400, 12.11.2021, s. 11.


12.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 458/7


Meddelande till de personer som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut (Gusp) 2017/2074, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2021/1965, och rådets förordning (EU) 2017/2063, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2021/1959 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela

(2021/C 458/05)

Följande information lämnas för kännedom till de personer som anges i bilaga I till rådets beslut (Gusp) 2017/2074 (1), ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2021/1965 (2), och i bilaga IV till rådets förordning (EU) 2017/2063 (3), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2021/1959 (4) om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela.

Europeiska unionens råd har efter att ha sett över förteckningen över personer beslutat att de personer som anges i de ovannämnda bilagorna bör stå kvar på förteckningen över personer som är föremål för restriktiva åtgärder enligt beslut (Gusp) 2017/2074 och förordning (EU) 2017/2063 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela. Skälen till att de berörda personerna förs upp på förteckningen framgår av uppgifter i bilagorna.

De berörda personerna uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga i enlighet med vad som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III till förordning (EU) 2017/2063 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar för grundläggande behov eller särskilda betalningar (jfr artikel 9 i förordningen).

De berörda personerna kan före den 30 juli 2022 inkomma till rådet med en ansökan, åtföljd av styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp dem på de ovannämnda förteckningarna. Ansökan ska sändas till:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Alla synpunkter som läggs fram kommer att beaktas vid rådets regelbundet återkommande översyn i enlighet med artikel 13 i beslut (Gusp) 2017/2074 och artikel 17.4 i förordning (EU) 2017/2063.

De berörda personerna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets beslut vid Europeiska unionens tribunal i enlighet med villkoren i artikel 275 andra stycket och artikel 263 fjärde och sjätte styckena i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)  EUT L 295, 14.11.2017, s. 60.

(2)  EUT L 400, 12.11.2021, s. 148.

(3)  EUT L 295, 14.11.2017, s. 21.

(4)  EUT L 400, 12.11.2021, s. 1.


12.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 458/8


Meddelande till de registrerade som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut (Gusp) 2017/2074 och rådets förordning (EU) 2017/2063 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela

(2021/C 458/06)

De registrerade uppmärksammas på följande information i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (1):

Den rättsliga grunden för denna behandling är beslut (Gusp) 2017/2074 (2), ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2021/1965 (3) och rådets förordning (EU) 2017/2063 (4), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2021/1959 (5).

Den personuppgiftsansvarige för denna behandling är avdelning RELEX.1.C inom generaldirektoratet för yttre förbindelser (RELEX) vid rådets generalsekretariat, som kan kontaktas på följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Generalsekretariatets dataskyddsombud kan kontaktas på följande e-postadress:

Dataskyddsombud

data.protection@consilium.europa.eu

Syftet med behandlingen är att upprätta och uppdatera förteckningen över personer som är föremål för restriktiva åtgärder i enlighet med beslut (Gusp) 2017/2074, ändrat genom beslut (Gusp) 2021/1965, och förordning (EU) 2017/2063, genomförd genom genomförandeförordning (EU) 2021/1959.

De registrerade är de fysiska personer som uppfyller kriterierna för uppförande på förteckningen enligt beslut (Gusp) 2017/2074 och förordning (EU) 2017/2063.

De personuppgifter som samlats in omfattar uppgifter som är nödvändiga för en korrekt identifiering av den berörda personen, motiveringen och andra uppgifter i samband med detta.

De personuppgifter som samlats in får om nödvändigt lämnas ut till Europeiska utrikestjänsten och kommissionen.

Utan att det påverkar begränsningarna i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) 2018/1725 kommer utövandet av registrerades rättigheter såsom rätten till tillgång samt rätten till rättelse eller rätten att göra invändningar att besvaras i enlighet med förordning (EU) 2018/1725.

Personuppgifterna kommer att bevaras i fem år från och med den dag då den registrerade har avförts från förteckningen över de personer som omfattas av restriktiva åtgärder eller åtgärdens giltighetstid har löpt ut eller under den tid då domstolsförfarande pågår i den händelse ett sådant har inletts.

Utan att det påverkar något rättsmedel, administrativt prövningsförfarande eller prövningsförfarande utanför domstol får registrerade lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen i enlighet med förordning (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  EUT L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  EUT L 295, 14.11.2017, s. 60.

(3)  EUT L 400, 12.11.2021, s. 148.

(4)  EUT L 295, 14.11.2017, s. 21.

(5)  EUT L 400, 12.11.2021, s. 1.


12.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 458/10


Följande information lämnas för kännedom till ABDOLLAHI Hamed, AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor, ASSADI Assadollah, BOUYERI Mohammed, HASHEMI MOGHADAM Saeid, IZZ-AL-DIN Hasan, MOHAMMED Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, ABU NIDAL ORGANISATION (ANO), BABBAR KHALSA, COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES (Filippinernas kommunistparti), inbegripet New People’s Army (NPA), DEN INRE SÄKERHETSTJÄNSTEN VID IRANSKA UNDERRÄTTELSE- OCH SÄKERHETSMINISTERIET, HIZBALLAH MILITARY WING (Hizbollahs väpnade gren), EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (Nationella befrielsearmén) (”National Liberation Army”), PALESTINIAN ISLAMIC JIHAD (Palestinska islamiska jihad) (PIJ), POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE (Folkfronten för Palestinas befrielse) (PFLP), POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE – GENERAL COMMAND (Folkfronten för Palestinas befrielse – Generalkommandot), ”DEVRIMCI HALK KURTULUȘ PARTISI-CEPHESI” (”Folkets revolutionära befrielsefront/parti”) – ”DHKP/C”, SENDERO LUMINOSO – ”SL” (”Den lysande stigen”) och ”TEYRBAZEN AZADIYA KURDISTAN” (”Kurdistans frihetsfalkar”) – ”TAK”, personer och grupper på den förteckning över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (se bilagorna till rådets beslut (Gusp) 2021/1192 och rådets genomförandeförordning (EU) 2021/1188)

(2021/C 458/07)

Följande information lämnas för kännedom till ovannämnda personer och grupper som förtecknas i rådets beslut (Gusp) 2021/1192 (1) och rådets genomförandeförordning (EU) 2021/1188 (2).

I rådets förordning (EG) nr 2580/2001 (3) föreskrivs att alla penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör de berörda personerna och grupperna ska frysas samt att inga penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser får ställas till förfogande för dem, vare sig direkt eller indirekt.

Rådet har fått ny information av betydelse för uppförandet av de ovannämnda personerna och grupperna på förteckningen. Efter att ha övervägt denna nya information avser rådet att ändra redogörelserna för skälen i enlighet med denna.

De berörda personerna och grupperna får ansöka om att erhålla de avsedda redogörelserna för skälen till att de kvarstår i den ovannämnda förteckningen. Ansökningarna ska sändas till följande adress:

Europeiska unionens råd (Att.: COMET designations)

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

En sådan ansökan ska lämnas in senast den 19 november 2021.

De berörda personerna och grupperna får när som helst, till ovanstående adress, till rådet inkomma med en ansökan, tillsammans med styrkande handlingar, om att beslutet att föra upp dem och låta dem kvarstå på förteckningen bör omprövas. Sådana ansökningar kommer att behandlas när de har mottagits. Härvid uppmärksammas de berörda personerna och grupperna på rådets regelbundna översyn av förteckningen enligt artikel 1.6 i rådets gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp (4).

De berörda personerna och grupperna uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheter i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga som anges på förteckningen i bilagan till förordningen med en ansökan om tillstånd att få använda frysta penningmedel för grundläggande behov eller särskilda betalningar enligt artikel 5.2 i förordningen.


(1)  EUT L 258, 20.7.2021, s. 42.

(2)  EUT L 258, 20.7.2021, s. 14.

(3)  EUT L 344, 28.12.2001, s. 70.

(4)  EUT L 344, 28.12.2001, s. 93.


Europeiska kommissionen

12.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 458/12


Eurons växelkurs (1)

11 november 2021

(2021/C 458/08)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1460

JPY

japansk yen

130,59

DKK

dansk krona

7,4372

GBP

pund sterling

0,85538

SEK

svensk krona

9,9648

CHF

schweizisk franc

1,0561

ISK

isländsk krona

150,40

NOK

norsk krona

9,9695

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,254

HUF

ungersk forint

364,80

PLN

polsk zloty

4,6296

RON

rumänsk leu

4,9474

TRY

turkisk lira

11,3605

AUD

australisk dollar

1,5699

CAD

kanadensisk dollar

1,4419

HKD

Hongkongdollar

8,9299

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6318

SGD

singaporiansk dollar

1,5516

KRW

sydkoreansk won

1 353,13

ZAR

sydafrikansk rand

17,4775

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,3292

HRK

kroatisk kuna

7,5118

IDR

indonesisk rupiah

16 342,32

MYR

malaysisk ringgit

4,7765

PHP

filippinsk peso

57,372

RUB

rysk rubel

81,5313

THB

thailändsk baht

37,652

BRL

brasiliansk real

6,2383

MXN

mexikansk peso

23,5367

INR

indisk rupie

85,3090


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


12.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 458/13


Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 5 juli 2021 om ett utkast till beslut i ärende AT.40178 – Car Emissions

Telefonmöte via Skype for Business

Föredragande medlemsstat: Sverige

(Text av betydelse för EES)

(2021/C 458/09)

1.

Rådgivande kommittén (tio medlemsstater) instämmer med kommissionen om att det konkurrensbegränsande agerande som behandlas i utkastet till beslut utgör ett avtal och/eller samordnat förfarande mellan företag i den mening som avses i artikel 101 i EUF-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet.

2.

Rådgivande kommittén (tio medlemsstater) instämmer med kommissionen om att syftet med avtalet och/eller de samordnade förfarandena var att begränsa konkurrensen i den mening som avses i artikel 101.1 b i EUF-fördraget och artikel 53.1 b i EES-avtalet.

3.

Rådgivande kommittén (tio medlemsstater) instämmer i kommissionens bedömning vad gäller överträdelsens varaktighet.

4.

Rådgivande kommittén (tio medlemsstater) instämmer med kommissionen om att mottagarna av utkastet till beslut bör åläggas böter, med undantag för den mottagare som ansökt om immunitet.

5.

Rådgivande kommittén (tio medlemsstater) instämmer med kommissionen om tillämpningen av 2006 års riktlinjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i förordning (EG) nr 1/2003.

6.

Rådgivande kommittén (tio medlemsstater) instämmer med kommissionen vad gäller nedsättningen av böterna på grundval av 2006 års tillkännagivande om förmånlig behandling och 2008 års tillkännagivande om förlikningsförfaranden.

7.

Rådgivande kommittén (tio medlemsstater) instämmer med kommissionen om de slutliga bötesbeloppen.

8.

Rådgivande kommittén (tio medlemsstater) rekommenderar att detta yttrande offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.


12.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 458/14


Förhörsombudets slutrapport (1)

AT.40178 – Car Emissions

(Text av betydelse för EES)

(2021/C 458/10)

Utkastet till beslut riktat till DAIMLER (2), VW (3) och BMW (4) (gemensamt kallade parterna) rör en enda fortlöpande överträdelse av artikel 101.1 b i EUF-fördraget och artikel 53.1 b i EES-avtalet, omfattande hela EES, som pågick mellan den 25 juni 2009 och den 1 oktober 2014. I utkastet till beslut konstateras att de företag som parterna består av deltog i överträdelsen, som bestod av avtal och/eller samordnade förfaranden i form av kontakter med konkurrenter genom vilka de samordnade sitt marknadsbeteende med avseende på de selektiva katalytiska reduktionssystem (SCR) som används i de personbilar med dieselmotor som säljs inom EES.

Ärendet har sin grund i en ansökan om immunitet mot böter, följt av en ansökan om förmånlig behandling från ett annat företag.

Den 18 september 2018 inledde kommissionen ett förfarande i enlighet med artikel 2.1 i förordning (EG) nr 773/2004 (5) mot parterna.

Den 5 april 2019 antog kommissionen ett meddelande om invändningar (det ursprungliga meddelandet om invändningar) riktat till parterna och gav dem tillgång till ärendeakten.

Den 18 oktober och den 21 november 2019 tog förhörsombudet emot två begäranden om tillgång till handlingar enligt artikel 7 i beslut 2011/695/EU, från BMW. Båda begärandena avvisades i sin helhet.

Den 12 och 13 december 2019 mottog kommissionen parternas skriftliga inlagor som svar på det ursprungliga meddelandet om invändningar efter flera förlängningar av tidsfristen, i vilka de också begärde att få utveckla sina argument vid ett muntligt hörande (6).

Parterna uppgav därefter att de var intresserade av förlikningsdiskussioner. Kommissionen erbjöd formellt parterna att övergå till förlikningsförfarandet enligt 10a i förordning (EG) nr 773/2004 den 2 februari 2021. Efter det att förlikningsdiskussioner (7) förts och förlikningsinlagor (8) lämnats in i enlighet med artikel 10a.2 i förordning (EG) nr 773/2004 antog kommissionen den 21 maj 2021 (9) ett meddelande om invändningar enligt förlikningsförfarandet (meddelandet om förlikningsinvändningar) riktat till parterna.

I sina respektive svar på meddelandet om förlikningsinvändningar bekräftade parterna i enlighet med artikel 10a.3 i förordning (EG) nr 773/2004 att meddelandet om förlikningsinvändningar motsvarade innehållet i deras förlikningsinlagor och att de därför stod fast vid sina åtaganden att följa förlikningsförfarandet.

I enlighet med artikel 16 i beslut 2011/695/EU har jag utrett om utkastet till beslut endast tar upp invändningar som parterna har givits tillfälle att yttra sig om. Jag har kommit fram till att så är fallet.

Mot bakgrund av detta, och eftersom parterna inte har lämnat in någon ytterligare begäran eller något ytterligare klagomål (10), anser jag att respekten för det effektiva utövandet av de processuella rättigheter som tillkommer parterna i förfarandet har respekterats i detta ärende.

Bryssel den 8 juli 2021.

Dorothe DALHEIMER


(1)  I enlighet med artiklarna 16 och 17 i beslut 2011/695/EU av Europeiska kommissionens ordförande av den 13 oktober 2011 om förhörsombudets funktion och kompetensområde i vissa konkurrensförfaranden (EUT L 275, 20.10.2011, s. 29).

(2)  Daimler AG.

(3)  Volkswagen AG (Volkswagen), Audi AG (Audi) och Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche) (Volkswagen, Audi och Porsche kallas gemensamt för VW).

(4)  BMW AG.

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 773/2004 av den 7 april 2004 om kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget (EUT L 123, 27.4.2004, s. 18).

(6)  I enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 773/2004.

(7)  Förlikningsmötena ägde rum mellan den 23 februari och den 29 mars 2021.

(8)  Parterna gav in sina formella begäranden om förlikning den 27 och den 28 april 2021.

(9)  I enlighet med artikel 12.2 i förordning (EG) nr 773/2004 hade parterna bekräftat att de skulle begära att få tillfälle att utveckla sina argument vid ett muntligt hörande endast om innehållet i deras förlikningsinlagor inte beaktas i meddelandet om förlikningsinvändningar.

(10)  Enligt artikel 15.2 i beslut 2011/695/EU kan parter i förfaranden i kartellärenden som inleder förlikningsdiskussioner enligt artikel 10a i förordning (EG) nr 773/2004 vända sig till förhörsombudet i vilket skede som helst under förlikningsförfarandet för att säkerställa det effektiva utövandet av sina processuella rättigheter. Se också punkt 18 i kommissionens tillkännagivande 2008/C 167/01 om förlikningsförfaranden i samband med beslut enligt artikel 7 och artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 i kartellärenden (EUT C 167, 2.7.2008, s. 1).


12.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 458/16


SAMMANFATTNING AV KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 juli 2021

om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 I EES-avtalet

(Ärende AT.40178 – Car emissions)

(Delgivet med dokumentnummer C(2021) 4955 final)

(Endast den tyska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2021/C 458/11)

Den 8 juli 2021 antog kommissionen ett beslut rörande ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [och artikel [53/54] i EES-avtalet]. I enlighet med bestämmelserna i artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 (1) offentliggör kommissionen härmed parternas namn och huvuddragen i beslutet, inbegripet ålagda påföljder, med beaktande av företagens berättigade intresse av att skydda sina affärshemligheter.

1.   INLEDNING

(1)

Den 8 juli 2021 antog kommissionen ett beslut i vilket den drog slutsatsen att mottagarna av detta beslut har deltagit i en enda fortlöpande överträdelse av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (fördraget) och artikel 53 i EES-avtalet.

(2)

Detta beslut rör konkurrensbegränsande agerande i samband med utvecklingen av system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) för personbilar med dieselmotor. Det konkurrensbegränsande agerandet ägde rum mellan den 25 juni 2009 och den 1 oktober 2014 (den relevanta perioden).

(3)

Beslutet riktar sig till följande juridiska personer som tillhör följande företag (parterna):

DAIMLER: Daimler AG

VW: Volkswagen Aktiengesellschaft, Audi Aktiengesellschaft och Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

BMW: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

2.   BESKRIVNING AV ÄRENDET

2.1.   Förfarande

(4)

DAIMLER ansökte om immunitet enligt tillkännagivandet om förmånlig behandling (2) och rapporterade den 9 december 2015 sina relevanta konkurrenshämmande kontakter. Den 4 juli 2016 ansökte VW om förmånlig behandling. I oktober 2017 utförde kommissionen inspektioner vid lokalerna tillhörande BMW, DAIMLER, Audi och Volkswagen. Den 18 september 2018 inledde kommissionen ett förfarande i enlighet med artikel 2.1 i förordning (EG) nr 773/2004 mot parterna. Den 5 april 2019 antog kommissionen ett meddelande om invändningar enligt det ordinarie förfarandet.

(5)

Parterna hade därefter full tillgång till de delar av ärendet som var relevanta för överträdelsen i fråga. Parterna svarade på meddelandet om invändningar efter flera förlängningar av tidsfristen och uppgav att de var intresserade av förlikningsdiskussioner. Den 2 februari 2021 erbjöd kommissionen formellt parterna att övergå till förlikningsförfarandet. Alla parter svarade att de var beredda att inleda förlikningsdiskussioner. Den 28 april 2021 hade parterna lämnat in sina formella förlikningsinlagor till kommissionen. Den 21 maj 2021 antog kommissionen ett meddelande om invändningar enligt förlikningsförfarandet. Samtliga parter svarade att det motsvarade innehållet i deras förlikningsinlagor.

(6)

Den 5 juli 2021 avgav rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor ett positivt yttrande.

2.2.   Sammanfattning av överträdelsen

(7)

DAIMLER:s, VW:s och BMW:s samordning rörde utvecklingen av SCR-system för de dieselpersonbilar som de utvecklade och tillverkade för EES och sålde där (3). Parterna enades den 25 juni 2009 om att använda små AdBlue-tankar för EES med en effektiv räckvidd på 10 000 km, vilket enligt deras mening för de flesta biltillverkarna motsvarade tankstorlekar på 8–10 liter och jämförbara påfyllningsintervall för AdBlue. Mindre AdBlue-tankar påverkade fordonsvikten positivt (och därmed bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen) och det tillgängliga konstruktionsutrymmet. Under 2011 bekräftade DAIMLER, VW och BMW sitt medelfristiga mål att övergå till mindre AdBlue-tankar avsedda för Europa och därmed till kortare intervall mellan påfyllningarna av AdBlue. På denna grundval samordnade DAIMLER, VW och BMW de planerade AdBlue-tankstorlekarna och AdBlue-intervallen fram till den 1 oktober 2014. DAIMLER, VW och BMW införde dock i realiteten inte enhetliga AdBlue-tankstorlekar eller intervall. De faktiska tankstorlekarna fortsatte att vara mycket större än de volymer som diskuterades.

(8)

Den förmodade genomsnittliga AdBlue-förbrukningen kan dras av från AdBluetankens storlek och intervallet mellan två påfyllningar av en bil med vätskebaserade SCR-system. DAIMLER, VW och BMW baserade beslutet av den 25 juni 2009 om ett intervall på 10 000 km (vilket motsvarade AdBlue-tankstorlekar på 8–10 liter för de flesta biltillverkare) på en uppskattad genomsnittlig AdBlue-förbrukning på 0,8–1,0 liter per 1 000 km.

(9)

Tillverkarna var medvetna om att med ännu större mängder AdBlue skulle en effektivare NOx-rening än vad som anges i de lagstadgade kraven ha varit möjlig under vissa verkliga körförhållanden för olika fordonsmodeller (bättre än kraven). Större mängder AdBlue skulle ha lett till ett kortare intervall eller krävt större AdBlue-tankar.

(10)

DMLER, VW och BMW klargjorde mot denna bakgrund för varandra sin gemensamma uppfattning att AdBlue-förbrukningen skulle öka om strängare lagstadgade krav infördes, att de därför inte strävade efter att överträffa kraven.

(11)

Dessutom utbytte DAIMLER, VW och BMW information om de olika fordonsmodellernas egenskaper i fråga om AdBlue-relaterade tankstorlekar, intervaller och förmodad genomsnittlig förbrukning för EES. Detta informationsutbyte ökade den transparens som redan fanns dem mellan vad gäller den möjliga användningen av vissa aspekter av SCR-tekniken. DAIMLER, VW och BMW diskuterade också möjligheten att släppa ut fordonsmodeller på marknaden som uppfyllde de lagstadgade kraven redan innan de blev obligatoriska (förtida efterlevnad av kraven).

(12)

Det möte den 25 juni 2009 där parterna enades om tankstorlekar och intervall för AdBlue bör fastställas som överträdelsens början. Den 1 oktober 2014, då parterna vid ett möte bekräftade att någon samsyn om enhetlig tankstorlek inte skulle vara möjlig, bör fastställas som slutdatum.

(13)

De tidigare beskrivna avtalen/eller samordnade förfarandena avseende SCR-system för nya modeller av dieselpersonbilar i syfte att begränsa konkurrensen utgör en överträdelse av artikel 101.1 i fördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet.

(14)

Detta förfarande rör endast samordningen av tekniska aspekter, inte av priser, kostnader eller kvantiteter.

2.3.   Mottagare

2.3.1.   Daimler

(15)

Daimler AG är som direkt deltagare ansvarig för överträdelsen under den relevanta perioden.

2.3.2.   VW

(16)

Volkswagen Aktiengesellschaft (som direkt deltagare under hela den relevanta perioden, liksom som moderbolag till Audi Aktiengesellschaft under hela den relevanta perioden, och Dr Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft från den 7 december 2009 till den 1 oktober 2014) och Audi Aktiengesellschaft, som direkt deltagare under hela den relevanta perioden, är solidariskt ansvariga för överträdelsen.

(17)

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft är som direkt deltagare ansvarig för överträdelsen under den relevanta perioden och solidariskt ansvarig med Volkswagen Aktiengesellschaft och Audi Aktiengesellschaft för perioden den 7 december 2009–1 oktober 2014.

2.3.3.   BMW

(18)

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft är som direkt deltagare ansvarig för överträdelsen under hela den relevanta perioden.

2.4.   Påföljder

(19)

I beslutet tillämpas 2006 års riktlinjer om böter (4).

2.4.1.   Grundbelopp för böterna

(20)

Vid beräkningen av det relevanta försäljningsvärdet används den omsättning som parterna uppnådde 2013, som är det senaste hela räkenskapsår då de deltog i överträdelsen, under vilket nya dieselpersonbilar med SCR-system såldes. Med tanke på överträdelsens art och geografiska omfattning är den andel av försäljningsvärdet som beaktas 16 %. Detta belopp multipliceras med det antal år eller delar av år som respektive part har deltagit i överträdelsen. Multiplikatorn för överträdelsens varaktighet beräknas på grundval av kalenderdagar. Alla parter deltog i överträdelsen under hela den period överträdelsen varade.

Varaktighet (i dagar)

Multiplikationsfaktor

1 925

5,27

(21)

För att avskräcka parterna från att delta i en kartell höjs det rörliga beloppet, oberoende av hur länge parterna deltar i överträdelsen, med en procentandel av den relevanta omsättningen (så kallad inträdesavgift) på 16 %.

2.4.2.   Justering av grundbeloppet

(22)

Inga försvårande omständigheter konstaterades. Som förmildrande faktor beaktades det faktum att kommissionen inte hade någon tidigare verkställighetspraxis när det gäller sanktioner för karteller enbart på grundval av en överträdelse av artikel 101.1 b i fördraget. Kommissionen ansåg därför att det var lämpligt att som ett undantag sänka de böter som skulle dömas ut med 20 % för alla parter.

2.4.3.   Tillämpning av gränsen på 10 % av omsättningen

(23)

Inga av de böter som beräknas för någon av parterna överstiger 10 % av företagets totala omsättning år 2020.

2.4.4.   Tillämpning av 2006 års tillkännagivande om förmånlig behandling: Nedsättning av böter

(24)

DAIMLER var det första företag som lämnade upplysningar och bevis och därmed uppfyllde villkoren i punkt 8 a i 2006 års meddelande om förmånlig behandling. DAIMLER beviljas därför immunitet mot böter.

(25)

Med hänsyn tagen till tidpunkten för tillämpningen och uppgifternas mervärde sattes boten för VW ned med 45 %.

2.4.5.   Tillämpning av tillkännagivandet om förlikningsförfaranden

(26)

Genom tillämpningen av tillkännagivandet om förlikningsförfaranden sattes böterna för samtliga parter ned med ytterligare 10 %.

3.   SLUTSATS

(27)

Följande böter ålades i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1/2003:

a)

Daimler AG: 0 euro.

b)

Volkswagen Aktiengesellschaft, Audi Aktiengesellschaft och Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, solidariskt ansvariga: 466 172 000 euro.

Volkswagen Aktiengesellschaft and Audi Aktiengesellschaft, solidariskt ansvariga: 36 190 000 euro.

c)

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 372 827 000 euro.


(1)  EGT L 1, 4.1.2003, s. 1. Förordningen i dess ändrade lydelse enligt genom förordning (EG) nr 411/2004 (EUT L 68, 6.3.2004, s. 1).

(2)  Kommissionens tillkännagivande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden (EUT C 298, 8.12.2006, s. 17).

(3)  Porsche har inte utvecklat, producerat eller tillämpat data i sina egna SCR-system under den relevanta perioden.

(4)  EUT C 210, 1.9.2006, s. 2.


Revisionsrätten

12.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 458/20


Årsrapport om EU:s gemensamma företag för budgetåret 2020

(2021/C 458/12)

Europeiska revisionsrätten kommer att offentliggöra sin årsrapport för budgetåret 2020 om EU:s gemensamma företag, med företagens svar, den 12 november 2021.

Rapporten kan läsas eller laddas ner från kl. 9.00 den 12 november 2021 på Europeiska revisionsrättens webbplats:

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=59817


12.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 458/21


Rapport om EU-budgetens prestation – situationen vid utgången av 2020

(2021/C 458/13)

Europeiska revisionsrätten kommer att offentliggöra sin Rapport om EU-budgetens prestation – situationen vid utgången av 2020, med institutionernas svar, den 15 november 2021.

Rapporten kan läsas eller laddas ner från den 15 november 2021 på Europeiska revisionsrättens webbplats: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2020/annualreport-Performance-2020_SV.pdf

Samtidigt aktiveras följande länk till en översikt över rapporten och tillhörande dokument: https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=58660


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

12.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 458/22


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.10455 – CVC / PANZANI)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2021/C 458/14)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 4 november 2021 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

CVC Partners SICAV-FIS S.A. (CVC, Luxemburg).

Panzani SAS (Panzani, Frankrike).

CVC förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, kontroll över hela Panzani

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

CVC: riskkapitalinvesteringar.

Panzani: tillverkning och distribution av torkad pasta, couscous, mannagryn (semolina), såser och färdigrätter.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.10455 – CVC / PANZANI

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per post. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Post:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


12.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 458/24


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.10505 – CKA / CKI / UKPN)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2021/C 458/15)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 26 oktober 2021 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

CK Asset Holdings Limited (CKA, Hong Kong), kontrollerat av CK Hutchinson Holdings Limited.

CK Infrastructure Holdings Limited (CKI, Hong Kong).

UK Power Networks Holdings Limited (UKPN, Förenade kungariket).

CKA och CKI förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över UKPN.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

CKA är ett multinationellt företag med diversifierad verksamhet, bland annat utveckling av och investering i fastigheter, fastighetsförvaltning och projektstyrning, drift av infrastruktur och allmännyttiga tillgångar.

CKI är ett globalt infrastrukturföretag som har diversifierade investeringar i energiinfrastruktur, transportinfrastruktur, vatteninfrastruktur, avfallshantering, energiåtervinning, hushållsinfrastruktur och infrastrukturrelaterad verksamhet.

UKPN är en distributionsnätsoperatör som äger och underhåller elkablar och elledningar i London, sydöstra och östra England.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.10505 – CKA / CKI / UKPN

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per post. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Post:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.