ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 183

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

64 årgången
11 maj 2021


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2021/C 183/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2021/C 183/02

Eurons växelkurs — 10 maj 2021

2

 

Europeiska datatillsynsmannen

2021/C 183/03

Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om strategin för cybersäkerhet och NIS 2.0-direktivet (Den fullständiga texten till detta yttrande finns på engelska, franska och tyska på Europeiska datatillsynsmannens webbplats www.edps.europa.eu)

3


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2021/C 183/04

Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina och som utvidgats till att omfatta Socialistiska republiken Vietnam och Demokratiska folkrepubliken Laos

8

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2021/C 183/05

Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

20


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

11.5.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 183/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk)

(Text av betydelse för EES)

(2021/C 183/01)

Kommissionen beslutade den 5 maj 2021 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32021M10215. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

11.5.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 183/2


Eurons växelkurs (1)

10 maj 2021

(2021/C 183/02)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,2169

JPY

japansk yen

132,31

DKK

dansk krona

7,4361

GBP

pund sterling

0,86195

SEK

svensk krona

10,1235

CHF

schweizisk franc

1,0939

ISK

isländsk krona

150,90

NOK

norsk krona

10,0008

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,591

HUF

ungersk forint

357,26

PLN

polsk zloty

4,5631

RON

rumänsk leu

4,9248

TRY

turkisk lira

10,0495

AUD

australisk dollar

1,5433

CAD

kanadensisk dollar

1,4743

HKD

Hongkongdollar

9,4504

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6673

SGD

singaporiansk dollar

1,6110

KRW

sydkoreansk won

1 353,14

ZAR

sydafrikansk rand

17,0843

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,8045

HRK

kroatisk kuna

7,5415

IDR

indonesisk rupiah

17 189,26

MYR

malaysisk ringgit

4,9984

PHP

filippinsk peso

58,247

RUB

rysk rubel

90,0154

THB

thailändsk baht

37,809

BRL

brasiliansk real

6,3848

MXN

mexikansk peso

24,2464

INR

indisk rupie

89,2585


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


Europeiska datatillsynsmannen

11.5.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 183/3


Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om strategin för cybersäkerhet och NIS 2.0-direktivet

(Den fullständiga texten till detta yttrande finns på engelska, franska och tyska på Europeiska datatillsynsmannens webbplats www.edps.europa.eu)

(2021/C 183/03)

Den 16 december 2020 antog Europeiska kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148 (förslaget). Samtidigt utfärdade Europeiska kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ett gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet med titeln ”EU:s strategi för cybersäkerhet för ett digitalt decennium” (strategin).

Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) ger sitt fulla stöd till strategins övergripande mål att säkerställa ett globalt och öppet internet med starka skyddsåtgärder mot riskerna för säkerheten och de grundläggande rättigheterna genom att erkänna det strategiska värdet av internet och dess styrning och genom att förstärka unionens åtgärder i det avseendet i en flerpartsmodell.

Likaså välkomnar Europeiska datatillsynsmannen förslagets syfte att införa systematiska och strukturella ändringar av det gällande NIS-direktivet så att det omfattar en bredare uppsättning av enheter i hela unionen i kombination med starkare säkerhetsåtgärder, däribland obligatorisk riskhantering, minimistandarder och relevanta bestämmelser om övervakning och verkställighet. I detta hänseende anser Europeiska datatillsynsmannen att det är nödvändigt att integrera unionens institutioner, organ och byråer fullt ut i den EU-omfattande ramen för cybersäkerhet för att uppnå en enhetlig skyddsnivå genom att uttryckligen inbegripa unionens institutioner, organ och byråer i förslagets tillämpningsområde.

Vidare betonar Europeiska datatillsynsmannen vikten av att integrera integritets- och dataskyddsperspektivet i de åtgärder för cybersäkerhet som anges i förslaget eller i andra av strategins initiativ för cybersäkerhet för att säkerställa en helhetssyn och möjliggöra synergier i hanteringen av cybersäkerheten och skyddet av de personuppgifter som behandlas. Det är lika viktigt att varje eventuell begränsning av rätten till skydd av personuppgifter och integritet som följer av sådana åtgärder uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 52 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet att de uppnås genom en lagstiftningsåtgärd och att de både är nödvändiga och proportionerliga.

Europeiska datatillsynsmannen förväntar sig att förslaget inte syftar till att påverka tillämpningen av den befintliga EU-lagstiftning som styr behandlingen av personuppgifter, däribland arbetsuppgifterna och befogenheterna för den oberoende tillsynsmyndighet som är behörig att övervaka efterlevnaden av dessa instrument. Detta innebär att alla system och tjänster för cybersäkerhet som används vid förebyggande, upptäckt och bekämpning av cyberhot bör vara förenliga med den nuvarande ramen för integritets- och dataskydd. I detta avseende anser Europeiska datatillsynsmannen att det är viktigt och nödvändigt att fastställa en tydlig och otvetydig definition av begreppet cybersäkerhet för tillämpningen av förslaget.

Europeiska datatillsynsmannen utfärdar särskilda rekommendationer för att säkerställa att förslaget på ett korrekt och effektivt sätt kompletterar den befintliga unionslagstiftningen om skydd av personuppgifter, i synnerhet den allmänna dataskyddsförordningen och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, däribland genom att involvera Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska dataskyddsstyrelsen vid behov och genom att fastställa tydliga mekanismer för samarbetet mellan de behöriga myndigheterna i de olika regleringsområdena.

Dessutom bör bestämmelserna om förvaltningen av registreringsenheterna för toppdomäner på internet omfatta en tydlig definition av relevant tillämpningsområde och relevanta villkor i lagstiftningen. Likaså måste konceptet med CSIRT-enheternas proaktiva skanning av nätverk och informationssystem förtydligas ytterligare med avseende på tillämpningsområdet och de typer av personuppgifter som behandlas. Vidare betonas risken för att dataöverföringar som inte uppfyller kraven kan förekomma i samband med utkontraktering av tjänster för cybersäkerhet eller förvärv av produkter för cybersäkerhet och deras leveranskedja.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar uppmaningen att främja användningen av kryptering, i synnerhet totalsträckskryptering, och upprepar sin ståndpunkt att kryptering är en kritisk och oersättlig teknik för effektivt integritets- och dataskydd. Om den kringgås kommer mekanismen att förlora all skyddskapacitet på grund av den möjliga olagliga användningen och förlusten av förtroende för säkerhetskontrollerna. För detta ändamål bör det klargöras att inget i förslaget ska tolkas som ett godkännande av en försvagad totalsträckskryptering genom ”bakdörrar” eller liknande lösningar.

1.   Inledning och bakgrund

1.

Den 16 december 2020 antog Europeiska kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148 (1) (förslaget).

2.

Samma datum utfärdade Europeiska kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ett gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet med titeln ”EU:s strategi för cybersäkerhet för ett digitalt decennium” (strategin). (2)

3.

Syftet med strategin är att stärka unionens strategiska oberoende på cybersäkerhetsområdet och att förbättra dess resiliens och gemensamma insatser, såväl som att bygga upp ett globalt och öppet internet försett med kraftiga skyddsräcken för att hantera riskerna för EU-invånarnas säkerhet och grundläggande fri- och rättigheter. (3)

4.

Strategin innehåller förslag på reglerings-, investerings- och policyinitiativ inom tre områden för EU-insatser: 1) resiliens, teknisk suveränitet och ledarskap, 2) operativ kapacitet för att förebygga, motverka och bemöta, och 3) främjande av en global och öppen cyberrymd.

5.

Förslaget utgör ett av strategins regleringsinitiativ, i synnerhet inom området för resiliens, teknisk suveränitet och ledarskap.

6.

Enligt motiveringen är syftet med förslaget att modernisera den befintliga rättsliga ramen, dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 (NIS-direktivet(4). Förslaget syftar till att bygga vidare på och upphäva det gällande NIS-direktivet, vilket var den första EU-omfattande rättsakten om cybersäkerhet, och att införa rättsliga åtgärder för att höja den övergripande nivån av cybersäkerhet i unionen. Förslaget har utfärdats med beaktande av de senaste årens ökade digitalisering av den inre marknaden och den snabbt föränderliga hotbilden mot cybersäkerheten, vilken har förstärkts sedan covid-19-krisen bröt ut. Syftet med förslaget är att hantera flera identifierade brister i NIS-direktivet och att höja nivån av cyberresiliens i alla sektorer, både offentliga och privata, som har en viktig funktion för ekonomin och samhället.

7.

Huvudinslagen i förslaget är följande:

(i)

En utökning av det gällande NIS-direktivets tillämpningsområde genom att lägga till nya sektorer baserat på hur kritiska de är för ekonomin och samhället.

(ii)

Högre säkerhetskrav för de företag och enheter som omfattas genom att införa en metod för riskhantering med en förteckning över grundläggande säkerhetsaspekter som måste tillämpas.

(iii)

Hantering av säkerheten inom leveranskedjor och leverantörsrelationer genom att kräva att enskilda företag bemöter riskerna för cybersäkerheten i leveranskedjor och leverantörsrelationer.

(iv)

Förstärkning av samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter och unionens institutioner, organ och byråer i samband med verksamhet som rör cybersäkerhet, däribland hantering av cyberkriser.

8.

Den 14 januari 2021 tog Europeiska datatillsynsmannen emot en begäran från Europeiska kommissionen om ett formellt samråd angående förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148.

3.   Slutsatser

77.

Mot bakgrund av det ovan anförda rekommenderar Europeiska datatillsynsmannen följande:

Angående strategin för cybersäkerhet

Att ta hänsyn till att det första steget mot att minska de risker för dataskydd och integritet som följer av nya tekniker för att förbättra cybersäkerheten, däribland AI, är att tillämpa de krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard som fastställs i artikel 25 i den allmänna dataskyddsförordningen, vilket kommer att bidra till integreringen av lämpliga skyddsåtgärder som pseudonymisering, kryptering, datanoggrannhet och uppgiftsminimering i utformningen och användningen av dessa tekniker och system.

Att ta hänsyn till vikten av att integrera integritets- och dataskyddsperspektivet i de riktlinjer och standarder som rör cybersäkerhet, såväl som i den traditionella hanteringen av cybersäkerhet, för att säkerställa en helhetssyn och möjliggöra synergier så att offentliga och privata organisationer kan hantera cybersäkerheten och skydda de uppgifter de behandlar utan onödigt dubbelarbete.

Att överväga och planera resurser som kan användas av EU:s institutioner, organ och byråer för att förstärka deras kapacitet när det gäller cybersäkerhet på ett sätt som fullt ut respekterar EU:s värderingar.

Att ta hänsyn till integritet och dataskydd i cybersäkerhetsfrågor genom att investera i riktlinjer, förfaranden och verktyg där integritets- och dataskyddsperspektivet är integrerat i den traditionella hanteringen av cybersäkerhet och där effektiva dataskyddsåtgärder används vid behandling av personuppgifter i verksamhet som rör cybersäkerhet.

Angående strategins och förslagets tillämpningsområde för unionens institutioner, organ och byråer

Att ta hänsyn till behoven och rollerna för EU:s institutioner, organ och byråer så att de kan integreras i denna övergripande EU-omfattande ram för cybersäkerhet som enheter med samma höga nivå av skydd som deras motsvarigheter i medlemsstaterna.

Att uttryckligen inbegripa unionens institutioner, organ och byråer i förslagets tillämpningsområde.

Angående förhållandet till befintlig unionslagstiftning om skydd av personuppgifter

Att i artikel 2 i förslaget förtydliga att unionens lagstiftning om skydd av personuppgifter, i synnerhet den allmänna dataskyddsförordningen och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, är tillämplig på all behandling av personuppgifter som omfattas av förslagets tillämpningsområde (och inte bara i särskilda sammanhang).

Att även klargöra i ett relevant skäl att förslaget inte syftar till att påverka tillämpningen av den befintliga EU-lagstiftning som styr behandlingen av personuppgifter, däribland arbetsuppgifterna och befogenheterna för den oberoende tillsynsmyndighet som är behörig att övervaka efterlevnaden av dessa instrument.

Angående definitionen av cybersäkerhet

Att klargöra skillnaderna i användningen av begreppen cybersäkerhet och säkerhet i nätverks- och informationssystem för att säkerställa att begreppet cybersäkerhet används som allmän regel och att begreppet säkerhet i nätverks- och informationssystem endast används när sammanhanget tillåter det (t.ex. ett rent tekniskt sammanhang, utan hänsyn till hur systemens användare eller andra personer påverkas).

Angående domännamn och registreringsuppgifter (”WHOIS-data”)

Att klart och tydligt ange vad som är relevant information i samband med identifiering och uppsökande av domännamnens innehavare och de kontaktpunkter som administrerar domännamnen under toppdomänerna.

Att mer ingående klargöra vilka kategorier av registreringsuppgifter för datadomäner (som inte utgör personuppgifter) som bör offentliggöras.

Att ytterligare klargöra vilka (offentliga eller privata) enheter som kan utgöra legitima åtkomstsökande.

Att klargöra huruvida de personuppgifter som innehas av registreringsenheterna för toppdomäner och de enheter som tillhandahåller domännamnsregistreringstjänster för toppdomäner även bör vara åtkomliga för enheter utanför EES och, om så är fallet, att fastställa tydliga villkor, begränsningar och förfaranden för sådan åtkomst med beaktande av kraven i artikel 49.2 i den allmänna dataskyddsförordningen i tillämpliga fall.

Att ytterligare förtydliga vad som utgör en laglig och vederbörligen motiverad begäran på grundval av vilken åtkomst som ska beviljas och under vilka villkor.

Angående CSIRT-enheternas proaktiva skanning av nätverk och informationssystem

Att tydligt beskriva vilka typer av proaktiv skanning som CSIRT-enheterna kan uppmanas att genomföra och att identifiera de viktigaste kategorier av personuppgifter som omfattas av texten i förslaget.

Angående utkontraktering och leveranskedjor

Att ta hänsyn till de funktioner som möjliggör ett effektivt genomförande av principen om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard vid bedömningen av leveranskedjor för tekniker och system som används för att behandla personuppgifter.

Att ta hänsyn till särskilda krav i ursprungslandet som kan utgöra ett hinder för efterlevnaden av EU:s integritets- och dataskyddslagstiftning vid bedömningen av riskerna i leveranskedjan när det gäller IKT-baserade tjänster, system eller produkter.

Att i den rättsliga texten lägga till det obligatoriska samrådet med Europeiska dataskyddsstyrelsen vid fastställandet av ovannämnda funktioner och, vid behov, i den samordnade sektorsvisa riskbedömning som avses i skäl 46.

Att rekommendera att det omnämns i ett skäl att cybersäkerhetsprodukter med öppen källkod (programvara och maskinvara), inbegripet kryptering med öppen källkod, kan erbjuda den nödvändiga öppenheten för att minska specifika risker i leveranskedjan.

Angående kryptering

Att klargöra i skäl 54 att inget i förslaget ska tolkas som ett godkännande av en försvagad totalsträckskryptering genom ”bakdörrar” eller liknande lösningar.

Angående åtgärder för riskhantering avseende cybersäkerhet

Att både i förslagets skäl och huvudtext lägga till att en integrering av integritets- och dataskyddsperspektivet i den traditionella riskhanteringen av cybersäkerheten kommer att säkerställa en helhetssyn och möjliggöra synergier så att offentliga och privata organisationer kan hantera cybersäkerheten och skydda de uppgifter de behandlar utan onödigt dubbelarbete.

Att lägga till i den rättsliga texten att Enisa är skyldig att rådgöra med Europeiska dataskyddsstyrelsen när relevanta råd utarbetas.

Angående personuppgiftsincidenter

Att ändra texten ”inom en rimlig tidsperiod” i artikel 32.1 till ”utan onödigt dröjsmål”.

Angående samarbetsgruppen

Att lägga till i den rättsliga texten att Europeiska dataskyddsstyrelsen ska delta i samarbetsgruppen, med tanke på kopplingen mellan gruppens arbetsuppgifter och ramen för dataskydd.

Angående jurisdiktion och territorialitet

Att förtydliga i den rättsliga texten att förslaget inte påverkar behörigheten för tillsynsmyndigheterna för dataskydd enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

Att fastställa en övergripande rättslig grund för samarbetet och informationsutbytet mellan de behöriga myndigheterna och tillsynsmyndigheterna, inom ramen för deras respektive behörighetsområden.

Att klargöra att behöriga myndigheter enligt förslaget, på begäran eller på eget initiativ, ska kunna ge de behöriga tillsynsmyndigheterna enligt förordning (EU) 2016/679 all information om behandling av personuppgifter som erhållits i samband med revisioner och undersökningar, och att fastställa en uttalad rättslig grund för detta syfte.

Bryssel den 11 mars 2021.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148, COM (2020) 823 final.

(2)  EU:s strategi för cybersäkerhet för ett digitalt decennium, JOIN (2020) 18 final.

(3)  Se kapitel I. INLEDNING, sida 4 i strategin.

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

11.5.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 183/8


Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina och som utvidgats till att omfatta Socialistiska republiken Vietnam och Demokratiska folkrepubliken Laos

(2021/C 183/04)

Efter offentliggörandet av ett tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut (1) för de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina (det berörda landet eller Kina) har Europeiska kommissionen (kommissionen) tagit emot en begäran om översyn enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (2) (grundförordningen).

1.   Begäran om översyn

Begäran ingavs den 12 februari 2021 av Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (sökanden) såsom företrädare för tillverkare som svarar för mer än 25 % av unionens sammanlagda produktion av vissa ringpärmsmekanismer.

En icke-konfidentiell version av begäran och av analysen som visar i vilken grad det finns stöd för begäran bland unionstillverkarna finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av. I avsnitt 5.6 i detta tillkännagivande ges information om hur tillgång fås till dessa ärendehandlingar.

2.   Produkt som översynen gäller

Den produkt som är föremål för översyn är vissa ringpärmsmekanismer (den produkt som översynen gäller) som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8305 10 00 (Taric-nummer 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034 och 8305100035). Dessa KN-nummer och Taric-nummer nämns endast upplysningsvis.

3.   Gällande åtgärder

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/703 (3) och som utvidgades till att även omfatta import som avsänts från Vietnam och från Laos, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Vietnam respektive Laos eller inte, genom rådets förordningar (EG) nr 1208/2004 och (EG) nr 33/2006 (4).

4.   Grund för översynen

Begäran grundas på påståendet att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle leda till att dumpningen fortsätter eller återkommer och till att skadan för unionsindustrin fortsätter eller återkommer.

4.1    Påstående om sannolikheten för fortsatt eller återkommande dumpning

Sökanden hävdade att det inte är lämpligt att använda de inhemska priserna och kostnaderna i Kina på grund av att det föreligger betydande snedvridningar i den mening som avses i artikel 2.6a b i grundförordningen.

Till stöd för påståendet att det föreligger betydande snedvridningar hänvisade sökanden till den landsrapport från kommissionens avdelningar av den 20 december 2017 som beskriver de särskilda marknadsförhållandena i Kina (5). Sökanden hänvisade särskilt till snedvridningar såsom differentierad eller förmånlig prissättning på råvaror samt snedvridningar när det gäller andra insatsvaror, mark, energi och arbetskraft.

Sökanden hänvisade dessutom till en undersökning från 2017 som beställts av Wirtschafts Vereinigung Metalle e.v., Analysis of Market-Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry (6), och till förordningarna om införande av provisoriska åtgärder för varmvalsat rostfritt stål (7) samt stänger, profiler och rör av aluminium (8).

Följaktligen grundas påståendet om fortsatt eller återkommande dumpning, i enlighet med artikel 2.6a a i grundförordningen, på en jämförelse mellan ett normalvärde som konstruerats på grundval av kostnader för produktion och försäljning som återspeglar icke snedvridna priser eller referensvärden i ett lämpligt representativt land och exportpriset (från fabrik) för den produkt som översynen gäller från det berörda landet vid export till unionen.

Mot bakgrund av tillgängliga uppgifter anser kommissionen att det i enlighet med artikel 5.9 i grundförordningen finns tillräcklig bevisning som tyder på att det inte är lämpligt att använda de inhemska priserna och kostnaderna i det berörda landet på grund av att det föreligger betydande snedvridningar som påverkar priser och kostnader. Det är följaktligen motiverat att inleda en undersökning på grundval av artikel 2.6a i grundförordningen.

Landsrapporten finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på GD Handels webbplats (9).

Det framgår av denna jämförelse att de beräknade dumpningsmarginalerna är betydande för det berörda landet.

4.2    Påstående om sannolikheten för fortsatt eller återkommande skada

Sökanden gör gällande att skadan sannolikt kommer att fortsätta eller återkomma. Sökanden har lagt fram tillräcklig bevisning till stöd för att importen av den produkt som översynen gäller från det berörda landet till unionen fortfarande är stabil både i absoluta tal och uttryckt som marknadsandelar.

Det framgår av den bevisning som sökanden lagt fram att importvolymen och/eller priserna på den importerade produkt som översynen gäller bl.a. har inverkat negativt på unionsindustrins försäljningsvolym och/eller priser, vilket i sin tur har haft en negativ inverkan på unionsindustrins resultat överlag.

I alla händelser har sökanden dessutom lagt fram tillräcklig bevisning för att importen till unionen av den produkt som översynen gäller från det berörda landet sannolikt kommer att öka om åtgärderna upphöra att gälla, eftersom de exporterande tillverkarna i Kina har betydande outnyttjad kapacitet och unionsmarknaden är attraktiv. Sökanden hävdar i detta avseende att ett slutgiltigt undanröjande av skadan främst beror på de gällande åtgärderna och menar att skadan sannolikt skulle återkomma för unionsindustrin om dessa skulle upphöra att gälla och importen till dumpade priser från det berörda landet åter skulle ske i betydande omfattning.

5.   Förfarande

Kommissionen har efter samråd med den kommitté som inrättats genom artikel 15.1 i grundförordningen slagit fast att bevisningen för att det finns sannolikhet för dumpning och skada är tillräcklig för att motivera att en översyn vid giltighetstidens utgång inleds. Kommissionen inleder därför en översyn enligt artikel 11.2 i grundförordningen.

Syftet med översynen vid giltighetstidens utgång är att avgöra om det är sannolikt att dumpningen av den produkt som översynen gäller med ursprung i det berörda landet kommer att fortsätta eller återkomma och om skadan för unionsindustrin kommer att fortsätta eller återkomma om åtgärderna upphör att gälla.

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/825 (10)(moderniseringspaketet för de handelspolitiska skyddsinstrumenten), som trädde i kraft den 8 juni 2018, infördes ett antal ändringar av de tidsramar och tidsfrister som tidigare gällde i antidumpningsförfaranden. Kommissionen uppmanar därför berörda parter att iaktta de förfaranden och tidsfrister som anges i detta tillkännagivande samt i alla eventuella framtida meddelanden från kommissionen. Kommissionen vill också göra parterna uppmärksamma på att den med anledning av covid-19-utbrottet har offentliggjort ett tillkännagivande (11) om konsekvenserna av utbrottet av covid-19 för antidumpnings- och antisubventionsundersökningar, som kan vara tillämpligt på detta förfarande.

5.1    Översynsperiod och skadeundersökningsperiod

Undersökningen av fortsatt eller återkommande dumpning omfattar perioden 1 januari 2020–31 december 2020 (översynsperioden). Undersökningen av de utvecklingstendenser som är relevanta för bedömningen av sannolikheten för fortsatt eller återkommande skada omfattar perioden från och med den 1 januari 2017 till och med slutet av översynsperioden (skadeundersökningsperioden).

5.2    Synpunkter på begäran och inledandet av undersökningen

Alla berörda parter uppmanas att lämna synpunkter på de bidrag och de HS-nummer (Harmoniserade systemet) som lämnas i begäran (12) inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (13).

Alla berörda parter som önskar lämna synpunkter på begäran (inbegripet frågor om skada och orsakssamband) eller alla aspekter när det gäller inledandet av undersökningen (inklusive till vilken grad de stöder begäran) måste göra detta inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts.

En begäran om att bli hörd rörande inledandet av undersökningen ska lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts.

5.3    Förfarande för fastställande av sannolikheten för fortsatt eller återkommande dumpning

I en översyn vid giltighetstidens utgång undersöker kommissionen exporten till unionen under översynsperioden och om situationen för de företag som tillverkar och säljer den produkt som översynen gäller i det berörda landet, oavsett om dessa företag exporterar till unionen eller inte, är sådan att det är sannolikt att exporten till dumpade priser till unionen fortsätter eller återkommer om åtgärderna upphör att gälla.

Alla tillverkare (14) av den produkt som översynen gäller i det berörda landet, oavsett om de exporterade den produkt som översynen gäller till unionen under översynsperioden eller inte, uppmanas därför att delta i kommissionens undersökning.

5.3.1   Undersökning av tillverkare i det berörda landet

Eftersom ett stort antal exporterande tillverkare i Kina kan vara berörda av denna översyn vid giltighetstidens utgång och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen komma att besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal tillverkare ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att lämna uppgifter om sitt eller sina företag till kommissionen inom sju dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts. Detta gäller även om de inte samarbetade i den undersökning som ledde till att de åtgärder som nu är föremål för översyn infördes. Uppgifterna ska lämnas via TRON.tdi på följande adress: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Information om åtkomst till TRON finns i avsnitten 5.6 och 5.9.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland tillverkarna i det berörda landet kommer den även att kontakta myndigheterna i Kina samt eventuellt alla kända intresseorganisationer för tillverkare i det berörda landet.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kommer urvalet av tillverkare att baseras på den största representativa tillverknings-, försäljnings- eller exportvolym som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer, vid behov genom det berörda landets myndigheter, att underrätta alla kända tillverkare i det berörda landet, myndigheterna i det berörda landet och intresseorganisationer för tillverkare i det berörda landet om vilka företag som valts ut att ingå i urvalet.

När kommissionen mottagit den information som är nödvändig för att den ska kunna göra ett urval av tillverkare kommer den att underrätta berörda parter om huruvida de valts ut till att ingå i urvalet eller inte. De tillverkare som ingår i urvalet ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 30 dagar efter det att de har underrättats om urvalet.

Kommissionen kommer att göra en notering i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av rörande urvalets sammansättning. Eventuella synpunkter på urvalet måste ha inkommit inom tre dagar efter underrättelsen om urvalet.

Ett exemplar av frågeformuläret för tillverkare i det berörda landet finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på GD Handels webbplats https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

Utan att det påverkar den eventuella tillämpningen av artikel 18 i grundförordningen ska företag som samtyckt till att eventuellt ingå i urvalet, men som inte har valts ut, anses vara samarbetsvilliga (samarbetsvilliga tillverkare som inte ingår i urvalet).

5.3.2   Ytterligare förfarande med avseende på det berörda landet där det föreligger betydande snedvridningar

Om inte annat följer av detta tillkännagivande uppmanas alla berörda parter att lämna synpunkter och uppgifter samt att lägga fram bevisning till stöd för dessa med avseende på tillämpningen av artikel 2.6a i grundförordningen. Dessa uppgifter och denna bevisning ska, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts.

I enlighet med artikel 2.6a e i grundförordningen kommer kommissionen kort efter inledandet, genom en notering i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av, att underrätta parterna i undersökningen om vilka relevanta källor som den avser att använda för att fastställa normalvärdet i det berörda landet enligt artikel 2.6a i grundförordningen. Alla källor omfattas, inklusive i tillämpliga fall valet av lämpligt representativt tredjeland. Parterna i undersökningen kan lämna synpunkter inom 10 dagar efter det att noteringen fogats till ärendehandlingarna.

Enligt de uppgifter som kommissionen har tillgång till är Turkiet och Serbien möjliga representativa tredjeländer för det berörda landet. För att kunna fatta ett slutgiltigt beslut vad gäller valet av ett lämpligt representativt tredjeland kommer kommissionen att undersöka om det finns länder som har en ekonomisk utvecklingsnivå som är jämförbar med det berörda landet i vilka det finns tillverkning och försäljning av den produkt som översynen gäller och där relevanta uppgifter finns lätt tillgängliga. Om det finns flera sådana länder ska företräde där så är lämpligt ges till länder med en adekvat nivå av social trygghet och miljöskydd.

Vad gäller de relevanta källorna uppmanar kommissionen alla tillverkare i Kina att inom 15 dagar efter offentliggörandet av detta tillkännagivande lämna uppgifter om material (råmaterial och bearbetat material) och energi som använts vid tillverkningen av den produkt som översynen gäller. Uppgifterna ska lämnas via TRON.tdi på följande adress: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Information om åtkomst till TRON finns i avsnitten 5.6 och 5.9.

Dessutom måste alla faktiska uppgifter för beräkningen av kostnader och priser i enlighet med artikel 2.6a a i grundförordningen lämnas inom 65 dagar efter det att tillkännagivandet har offentliggjorts. Sådana faktiska uppgifter ska uteslutande hämtas från offentliga källor.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning av de påstådda betydande snedvridningarna i den mening som avses i artikel 2.6a b i grundförordningen kommer den även att sända ett frågeformulär till myndigheterna i det berörda landet.

5.3.3   Undersökning av icke-närstående importörer (15) (16)

Icke-närstående importörer som importerar den produkt som översynen gäller från Kina till unionen uppmanas att delta i denna undersökning. Detta gäller även om de inte samarbetade i den/de undersökning(ar) som ledde till att de gällande åtgärderna infördes.

Eftersom ett stort antal icke-närstående importörer kan vara berörda av denna översyn vid giltighetstidens utgång och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen komma att besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal icke-närstående importörer ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval ombeds alla icke-närstående importörer, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att ge sig till känna genom att kontakta kommissionen. Detta gäller även om de inte samarbetade i den undersökning som ledde till att de åtgärder som nu är föremål för översyn infördes. Dessa parter ska kontakta kommissionen inom sju dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts och lämna de uppgifter om sitt eller sina företag som anges i bilagan till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de icke-närstående importörerna, kan den även komma att kontakta alla kända intresseorganisationer för importörer.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av importörer komma att baseras på den största representativa försäljningsvolym av den produkt som översynen gäller från det berörda landet till unionen som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer att underrätta alla kända icke-närstående importörer och intresseorganisationer för importörer om vilka företag som valts ut att ingå i urvalet.

Kommissionen kommer även att göra en notering i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av rörande urvalets sammansättning. Eventuella synpunkter på urvalet måste ha inkommit inom tre dagar efter underrättelsen om urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer den att tillhandahålla frågeformulär till de icke-närstående importörer som ingår i urvalet. Dessa parter ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 30 dagar efter det att de har underrättats om urvalet.

Ett exemplar av frågeformuläret för icke-närstående importörer finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på GD Handels webbplats https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

5.4    Förfarande för fastställande av sannolikheten för fortsatt eller återkommande skada

För att kommissionen ska kunna fastställa om det är sannolikt att skadan för unionsindustrin fortsätter eller återkommer uppmanas unionstillverkarna av den produkt som översynen gäller att delta i kommissionens undersökning.

5.4.1   Undersökning av unionstillverkare

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning av unionstillverkarna kommer frågeformulär att göras tillgängliga för kända eller representativa unionstillverkare, dvs. IML Industria Meccanica Lombarda SRL, Koloman Handler Fémárugyár Magyarország Kft och Ring Alliance Ringbuchtechnik Gmbh.

Dessa unionstillverkare ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts.

Unionstillverkare och företrädare för intresseorganisationer som inte förtecknas ovan uppmanas att om inget annat anges, omgående eller senast sju dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts, kontakta kommissionen (helst per e-post) i syfte att ge sig till känna och begära ett frågeformulär.

Ett exemplar av frågeformuläret för unionstillverkare finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på GD Handels webbplats https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

5.5    Förfarande för bedömning av unionens intresse

Om det skulle visa sig att det är sannolikt att dumpningen fortsätter eller återkommer och att skadan fortsätter eller återkommer kommer det att fattas ett beslut i enlighet med artikel 21 i grundförordningen om huruvida ett bibehållande av antidumpningsåtgärderna inte skulle strida mot unionens intresse.

Unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer, fackföreningar samt konsumentorganisationer uppmanas att lämna uppgifter till kommissionen om unionens intresse. Konsumentorganisationer som vill delta i undersökningen måste kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den produkt som översynen gäller.

Uppgifter om unionens intresse måste, om inget annat anges, lämnas inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts. Dessa uppgifter kan lämnas antingen i valfritt format eller i ett frågeformulär utarbetat av kommissionen.

Ett exemplar av frågeformulären, inklusive frågeformuläret för användare av den produkt som översynen gäller, finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på GD Handels webbplats https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526. De uppgifter som lämnas enligt artikel 21 kommer endast att beaktas om de vid inlämnandet åtföljs av styrkande handlingar.

5.6    Berörda parter

Berörda parter, såsom tillverkare i det berörda landet, unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer, fackföreningar och konsumentorganisationer, som vill delta i undersökningen måste först kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den produkt som översynen gäller.

Tillverkare i det berörda landet, unionstillverkare, importörer och intresseorganisationer som lämnat uppgifter i enlighet med de förfaranden som anges i avsnitten 5.3.1, 5.3.3 och 5.4.1 kommer att anses vara berörda parter om det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den produkt som översynen gäller.

Andra parter kommer att kunna delta i undersökningen som berörda parter först från och med det att de gett sig till känna och endast under förutsättning att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den produkt som översynen gäller. Att anses som en berörd part påverkar inte tillämpningen av artikel 18 i grundförordningen.

De ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av finns att tillgå via Tron.tdi på följande adress: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Följ anvisningarna på den sidan för att få tillgång (17).

5.7    Andra skriftliga inlagor

Om inte annat följer av detta tillkännagivande uppmanas alla berörda parter att lämna synpunkter och uppgifter samt att lägga fram bevisning till stöd för dessa. Dessa uppgifter och denna bevisning ska, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts.

5.8    Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar. Begäran ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd samt en sammanfattning av de frågor den berörda parten önskar ta upp vid hörandet. Hörandet kommer endast att behandla de frågor som den berörda parten skriftligen angett på förhand.

Höranden ska i princip inte användas till att lägga fram faktiska uppgifter som ännu inte förts till ärendehandlingarna. Berörda parter kan emellertid med hänsyn till god förvaltningspraxis och för att kommissionens avdelningar ska kunna göra framsteg i sin undersökning åläggas att lämna nya faktiska uppgifter efter ett hörande.

5.9    Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor och besvarade frågeformulär samt korrespondens

Uppgifter som lämnas in till kommissionen inom ramen för en undersökning avseende handelspolitiska skyddsåtgärder ska inte vara upphovsrättsskyddade. Innan berörda parter lämnar uppgifter och/eller data som omfattas av tredje parts upphovsrätt till kommissionen måste de begära särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren som uttryckligen tillåter kommissionen a) att använda dessa uppgifter och/eller dessa data för detta handelspolitiska skyddsförfarande, och b) att lämna dessa uppgifter och/eller dessa data till de parter som berörs av undersökningen i en form som gör att de kan utöva sin rätt till försvar.

Alla skriftliga inlagor, inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, besvarade frågeformulär och korrespondens från de berörda parterna och för vilka de berörda parterna begär konfidentiell behandling ska vara märkta ”Sensitive” (18). Parter som lämnar uppgifter inom ramen för denna undersökning uppmanas att ange skälen till att de begär konfidentiell behandling.

Berörda parter som lämnar uppgifter märkta ”Sensitive” ska i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen även lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas ”For inspection by interested parties”. Sammanfattningarna ska vara tillräckligt detaljerade för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna. Om en part som lämnar konfidentiella uppgifter inte kan visa att begäran om konfidentiell behandling är välgrundad eller inte lämnar in en icke-konfidentiell sammanfattning i begärt format och av begärd kvalitet kan kommissionen komma att lämna uppgifterna utan beaktande om det inte med hjälp av lämpliga källor på ett tillfredsställande sätt kan visas att uppgifterna är riktiga.

Berörda parter uppmanas att skicka alla inlagor och framställningar, även skannade fullmakter och intyganden, via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI). Genom att använda TRON.tdi eller e-post godkänner de berörda parterna de regler som gäller för elektroniska inlagor i dokumentet ”KORRESPONDENS MED EUROPEISKA KOMMISSIONEN I ÄRENDEN SOM RÖR HANDELSPOLITISKA SKYDDSÅTGÄRDER” som finns på GD Handels webbplats: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. De berörda parterna måste uppge namn, adress, telefonnummer och giltig e-postadress (fungerande officiell företagsadress) och se till att e-posten läses varje dag. När kommissionen fått dessa kontaktuppgifter kommer all korrespondens att ske uteslutande via TRON.tdi eller e-post, såvida de berörda parterna inte uttryckligen ber att få alla dokument från kommissionen på annat sätt eller dokumentens art gör att rekommenderad post krävs. I det ovannämnda dokumentet finns närmare bestämmelser och information om korrespondens med kommissionen, inklusive de principer som gäller inlagor via TRON.tdi och e-post.

Kommissionen kontaktuppgifter:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat G

Kontor: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

E-postadresser:

För dumpningsrelaterade frågor: TRADE-R738-RBM-DUMPING@ec.europa.eu

För skaderelaterade frågor och frågor som gäller unionens intresse: TRADE-R738-RBM-INJURY@ec.europa.eu

6.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 11.5 i grundförordningen normalt sett att slutföras inom 12 månader, och under alla omständigheter inom 15 månader, efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts.

7.   Inlämnande av uppgifter

Berörda parter kan som regel endast lämna uppgifter inom de tidsfrister som anges i avsnitt 5 i detta tillkännagivande.

För att undersökningen ska kunna slutföras inom de fastställda tidsfristerna kommer kommissionen inte att beakta inlagor från berörda parter som lämnas in efter utgången av tidsfristen för att lämna synpunkter på det slutliga utlämnandet eller, i tillämpliga fall, efter utgången av tidsfristen för att lämna synpunkter på det ytterligare slutliga utlämnandet.

8.   Möjlighet att lämna synpunkter på andra parters inlagor

För att garantera berörda parters rätt till försvar bör dessa ha möjlighet att lämna synpunkter på de uppgifter som lämnats av andra berörda parter. De får endast yttra sig om frågor som tagits upp i andra berörda parters inlagor och kan inte ta upp några nya frågor.

Synpunkter på de uppgifter som lämnats av andra berörda parter till följd av utlämnandet av de slutgiltiga avgörandena ska, om inget annat anges, lämnas inom fem dagar efter det att tidsfristen för att lämna synpunkter på de slutgiltiga avgörandena löpt ut. Om det förekommer ett ytterligare slutligt utlämnande ska synpunkter på de uppgifter som lämnats av andra berörda parter till följd av detta ytterligare utlämnande, om inget annat anges, lämnas inom en dag efter det att tidsfristen för att lämna synpunkter på detta ytterligare utlämnande löpt ut.

De angivna tidsfristerna påverkar inte kommissionens rätt att begära ytterligare uppgifter från berörda parter i de fall detta är motiverat.

9.   Förlängning av de tidsfrister som anges i detta tillkännagivande

Förlängningar av tidsfristerna som föreskrivs i detta tillkännagivande kan beviljas på begäran av berörda parter som anger tillräcklig grund.

En eventuell förlängning av de tidsfrister som anges i detta tillkännagivande ska bara begäras under särskilda omständigheter och en sådan begäran kommer endast att beviljas om den är välmotiverad. En eventuell förlängning av tidsfristen för att besvara frågeformulär är vanligtvis begränsad till tre dagar och kan i regel inte överskrida sju dagar. Vad gäller tidsfristerna för inlämning av andra uppgifter som anges i detta tillkännagivande ska förlängningar av dessa vara begränsade till tre dagar, såvida det inte kan påvisas att det föreligger särskilda omständigheter.

10.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande utsträckning hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det konstateras att en berörd part har tillhandahållit oriktiga eller vilseledande uppgifter, får dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter kan användas i stället.

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

Underlåtenhet att lämna svar i datoriserad form ska inte anses utgöra bristande samarbete, under förutsättning att den berörda parten kan visa att det skulle vara orimligt betungande eller medföra orimliga extrakostnader att lämna svar på det sätt som begärts. Den berörda parten bör i sådana fall omedelbart kontakta kommissionen.

11.   Förhörsombud

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet för handelspolitiska förfaranden ingriper. Förhörsombudet behandlar ansökningar om tillgång till ärendehandlingar, tvister rörande konfidentiell behandling av dokument, ansökningar om förlängning av tidsfrister och alla andra ansökningar rörande berörda parters eller tredje parters rätt till försvar som kan uppkomma under förfarandets gång.

Förhörsombudet kan anordna ett hörande och agera som medlare mellan den eller de berörda parterna och kommissionens avdelningar för att säkra att de berörda parterna har möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar. En begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. Förhörsombudet kommer att pröva skälen för begäran. Dessa höranden bör endast anordnas om frågan inte lösts med kommissionens avdelningar i vederbörlig ordning.

Varje begäran måste lämnas i god tid och så snart som möjligt för att förfarandet ska kunna genomföras på ett korrekt sätt. I detta syfte ska berörda parter begära att förhörsombudet ingriper så snart som möjligt efter det att den händelse som motiverar ett ingripande inträffat. När en begäran om att bli hörd lämnas utanför de tillämpliga tidsramarna kommer förhörsombudet även att undersöka orsakerna till den sena begäran, vilken typ av frågor som tas upp och vilken inverkan dessa frågor har på rätten till försvar, med vederbörlig hänsyn tagen till nödvändigheten av att säkerställa en god förvaltning och av att kunna slutföra undersökningen i tid.

Mer information och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på GD Handels webbplats http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Möjlighet att begära en översyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen

Eftersom denna översyn vid giltighetstidens utgång inleds i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen, kommer den inte att leda till någon ändring av de gällande åtgärderna, utan till att dessa åtgärder upphävs eller bibehålls i enlighet med artikel 11.6 i grundförordningen.

Om en berörd part anser att det är befogat med en översyn av åtgärderna i syfte att få till stånd en ändring, kan denna part begära en översyn i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen.

Parter som önskar begära en sådan översyn, som i så fall utförs oberoende av den översyn vid giltighetstidens utgång som avses i detta tillkännagivande, kan kontakta kommissionen på ovanstående adress.

13.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (19).

Ett meddelande om skydd av personuppgifter för att informera alla personer om behandlingen av personuppgifter inom ramen för kommissionens handelspolitiska verksamhet finns på GD Handels webbplats: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  EUT C 331, 7.10.2020, s. 14.

(2)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/703 av den 11 maj 2016 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 122, 12.5.2016, s. 1).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1208/2004 av den 28 juni 2004 om utvidgning av de slutgiltiga antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 119/97 på import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina till import av samma produkt som avsänts från Socialistiska republiken Vietnam (EUT L 232, 1.7.2004, s. 1). Rådets förordning (EG) nr 33/2006 av den 9 januari 2006 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som införts genom förordning (EG) nr 2074/2004 på import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina till att omfatta import av samma produkt som avsänds från Demokratiska folkrepubliken Laos (EUT L 7, 12.1.2006, s. 1).

(5)  Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations av den 20 december 2017 (SWD(2017) 483 final/2). Finns tillgänglig på följande adress: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

(6)  https://eurometaux.eu/media/1624/study_-analysis-of-market-distortions-in-china.pdf.

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/508 av den 7 april 2020 om införande av en provisorisk antidumpningstull på import av vissa varmvalsade plåtar och rullar av rostfritt stål, med ursprung i Indonesien, Folkrepubliken Kina och Taiwan (EUT L 110, 8.4.2020, s. 3).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1428 av den 12 oktober 2020 om införande av en provisorisk antidumpningstull på import av stänger, profiler och rör av aluminium med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 336, 13.10.2020, s. 8).

(9)  De dokument som nämns i landsrapporten kan också erhållas på vederbörligen motiverad begäran.

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/825 av den 30 maj 2018 om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 143, 7.6.2018, s. 1).

(11)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29.

(12)  Information om HS-numren finns även i sammanfattningen av begäran om översyn, vilken finns att tillgå på GD Handels webbplats (http://trade.ec.europa.eu/tdi/?).

(13)  Alla hänvisningar till offentliggörandet av detta tillkännagivande är, om inget annat anges, hänvisningar till offentliggörandet av detta tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning.

(14)  En tillverkare är ett företag i det berörda landet som tillverkar den produkt som översynen gäller, inklusive närstående företag som ägnar sig åt tillverkning, inhemsk försäljning eller export av den produkt som översynen gäller.

(15)  Endast importörer som inte är närstående till en tillverkare i det berörda landet får ingå i urvalet. Importörer som är närstående till tillverkare ska fylla i bilaga I till frågeformuläret för dessa exporterande tillverkare. I enlighet med artikel 127 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska två personer anses vara närstående om a) de tillhör ledningen eller är styrelseledamöter i den andra personens företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) en tredje part äger, kontrollerar eller innehar direkt eller indirekt minst 5 % av utestående röstberättigande aktier eller andelar hos båda personerna, e) en av dem kontrollerar direkt eller indirekt den andra, f) båda två kontrolleras direkt eller indirekt av en tredje person, g) de tillsammans kontrollerar direkt eller indirekt en tredje person, eller h) de är medlemmar av samma familj (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558). Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i något av följande förhållanden till varandra: i) man och hustru, ii) förälder och barn, iii) syskon (hel- eller halvsyskon), iv) far- eller morförälder och barnbarn, v) farbror/morbror eller faster/moster och syskonbarn, vi) svärförälder och svärson eller svärdotter, vii) svåger och svägerska. I enlighet med artikel 5.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen avses med person en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av personer som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning tillerkänns rättskapacitet utan att vara juridisk person (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(16)  De uppgifter som lämnas av icke-närstående importörer får även användas för andra delar av denna undersökning än de som avser fastställande av dumpning.

(17)  Vid tekniska problem, kontakta Trade Service Desk per e-post trade-service-desk@ec.europa.eu eller på telefon +32 22979797.

(18)  Ett dokument märkt ”Sensitive” är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i grundförordningen och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet Gatt 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(19)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).


BILAGA

Version ”Sensitive”

Version ”For inspection by interested parties”

(Kryssa för det alternativ som gäller)

ÖVERSYN VID GILTIGHETSTIDENS UTGÅNG AV DE ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER SOM TILLÄMPAS PÅ IMPORT AV VISSA RINGPÄRMSMEKANISMER MED URSPRUNG I FOLKREPUBLIKEN KINA OCH SOM UTVIDGATS TILL ATT OMFATTA SOCIALISTISKA REPUBLIKEN VIETNAM OCH DEMOKRATISKA FOLKREPUBLIKEN LAOS

UPPGIFTER FÖR URVALET AV ICKE-NÄRSTÅENDE IMPORTÖRER

Detta formulär är avsett att hjälpa icke-närstående importörer att lämna de uppgifter för stickprovsförfarandet som avses i punkt 5.3.3 i tillkännagivandet om inledande.

Både versionen märkt ”Sensitive” (version med känsliga uppgifter) och versionen märkt ”Open for inspection by interested parties” (version som berörda parter kan begära att få ta del av) ska lämnas in till kommissionen i enlighet med tillkännagivandet om inledande.

1.   NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER

Fyll i följande uppgifter om företaget:

Företagets namn

 

Adress

 

Kontaktperson

 

E-postadress

 

Telefonnummer

 

Webbplats

 

2.   OMSÄTTNING OCH FÖRSÄLJNINGSVOLYM

Uppge företagets totala omsättning i euro samt omsättning och vikt för importen till unionen och för återförsäljningen på unionsmarknaden efter import från Kina under översynsperioden (1 januari 2020–31 december 2020) av vissa ringpärmsmekanismer enligt definitionen i tillkännagivandet om inledande. Ange vilken viktenhet som använts om vikten inte anges i ton.

 

Ton

Värde i euro

Företagets totala omsättning i euro

 

 

Import av den produkt som översynen gäller till unionen

 

 

Återförsäljning av den produkt som översynen gäller på unionsmarknaden efter import från Kina

 

 

3.   FÖRETAGETS OCH DE NÄRSTÅENDE FÖRETAGENS VERKSAMHET (1)

Redogör för den verksamhet som bedrivs av företaget och alla de närstående företag (ange namn och i vilket förhållande de står till företaget) som ägnar sig åt tillverkning och/eller försäljning (på export och/eller på hemmamarknaden) av den produkt som översynen gäller. Det kan till exempel röra sig om inköp av, tillverkning på entreprenad av, bearbetning av eller handel med den produkt som översynen gäller.

Företagets namn och adress

Verksamhet

Förhållande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ÖVRIGA UPPGIFTER

Lämna övriga relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp vid urvalet.

5.   INTYGANDE

Genom att lämna ovanstående uppgifter samtycker företaget till att eventuellt ingå i urvalet. Om företaget väljs ut för att ingå i urvalet innebär detta att det måste besvara ett frågeformulär och tillåta att svaren kontrolleras på plats. Om företaget uppger att det inte samtycker till att ingå i urvalet anses det inte ha samarbetat i undersökningen. Kommissionen kommer att grunda sina avgöranden beträffande icke-samarbetsvilliga importörer på tillgängliga uppgifter, vilket kan leda till att resultatet blir mindre gynnsamt för företaget än om det hade samarbetat.

Underskrift av bemyndigad tjänsteman:

Bemyndigad tjänstemans namn och befattning:

Datum:


(1)  I enlighet med artikel 127 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska två personer anses vara närstående endast om a) de tillhör ledningen eller är styrelseledamöter i den andra personens företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) en tredje part äger, kontrollerar eller innehar direkt eller indirekt minst 5 % av utestående röstberättigande aktier eller andelar hos båda personerna, e) en av dem kontrollerar direkt eller indirekt den andra, f) båda två kontrolleras direkt eller indirekt av en tredje person, g) de tillsammans kontrollerar direkt eller indirekt en tredje person, eller h) de är medlemmar av samma familj (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558). Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i något av följande förhållanden till varandra: i) man och hustru, ii) förälder och barn, iii) syskon (hel- eller halvsyskon), iv) far- eller morförälder och barnbarn, v) farbror/morbror eller faster/moster och syskonbarn, vi) svärförälder och svärson eller svärdotter, vii) svåger och svägerska. I enlighet med artikel 5.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen avses med person en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av personer som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning tillerkänns rättskapacitet utan att vara juridisk person (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

11.5.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 183/20


Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

(2021/C 183/05)

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 17.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELANDE OM EN STANDARDÄNDRING AV DET SAMMANFATTANDE DOKUMENTET

”PUISSEGUIN SAINT-EMILION”

PDO-FR-A0992-AM03

Datum för meddelandet: 9.3.2021

BESKRIVNING AV OCH MOTIVERING TILL DEN ÄNDRING SOM GODKÄNTS

1.   Geografiskt område

Ordalydelsen som beskriver det geografiska området ändras så att hänvisningarna till avsnitten om fastighetsbeteckningar tas bort. Hänvisning görs till den officiella geografiska kodexen.

Denna ändring påverkar inte det geografiska området, utan är en rent redaktionell ändring.

Denna ändring innebär en ändring av punkt 1.6 i det sammanfattande dokumentet.

2.   Omedelbart närområde

Det omedelbara närområdet rättas för att åtgärda ett misstag. När kommunerna Puisseguin och Monbadon slogs ihop lades inte den del som ingick i den sistnämnda till det omedelbara närområdet. Hänvisning görs till den officiella geografiska kodexen.

Denna ändring innebär en ändring av punkt 1.9 i det sammanfattande dokumentet.

3.   Förflyttning mellan godkända upplagshavare

I kapitel 1 punkt IX.5 stryks led b om datum för förflyttning av vinet mellan godkända upplagshavare.

Denna ändring innebär inte någon ändring av det sammanfattande dokumentet.

4.   Hänvisningar beträffande kontrollens uppbyggnad

Ordalydelsen i hänvisningen till kontrollorganet har setts över för att anpassa den till ordalydelsen i produktspecifikationerna för andra ursprungsbeteckningar. Ändringen är endast redaktionell. Denna ändring innebär inte någon ändring av det sammanfattande dokumentet.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

1.   Namn

Puisseguin Saint-Emilion

2.   Typ av geografisk beteckning

SUB – Skyddad ursprungsbeteckning

3.   Kategorier av vinprodukter

1.

Vin

4.   Beskrivning av vinet eller vinerna

De här röda vinerna produceras huvudsakligen av druvsorten merlot N och är kraftiga och runda med en djup färg och arom av intensiva röda bär som i takt med lagringen utvecklar en sammansatt bouquet.

Vinet lagras ofta på ekfat, vilket kan tillföra rökiga toner och vanilj och berika vinernas doftpalett och struktur.

Vinerna har följande egenskaper:

Den naturliga alkoholhalten är minst 11 volymprocent.

Den totala alkoholhalten är 13,5 volymprocent efter berikning.

Halten av äppelsyra är högst 0,30 g/l.

Halten av jäsbart socker (glukos och fruktos) är högst 3 g/l.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

i milliekvivalenter per liter

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

13,26

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

140

5.   Vinframställningsmetoder

5.1   Särskilda oenologiska metoder

Berikning

Särskild oenologisk metod

Subtraktiva berikningsmetoder är endast tillåtna inom en koncentrationsgräns på 15 %.

Efter berikning har vinerna en total alkoholhalt på högst 13,5 volymprocent.

Plantering och beskärning av vinstocken

Odlingsmetoder

Planteringstätheten ska vara minst 5 500 stockar per hektar.

Avståndet mellan raderna får inte överstiga 2 meter och avståndet mellan vinstockarna i samma rad måste vara minst 0,50 meter.

Beskärning är obligatoriskt. Beskärning görs senast när bladen är utslagna (Lorenz-stadium 9).

Vinstockarna beskärs med följande tekniker för att främja utbredning och luftning med enplansuppbindning och samtidigt begränsa antalet druvklasar:

Enkel eller dubbel guyotbeskärning.

Cordon de royat-metoden eller solfjädersform.

Långskottsbeskärning (långa grenar).

Varje stock får ha högst 12 skott.

Långskotten (långa grenar) får aldrig röra varandra.

Bevattning

Bevattning under vinrankans växtperiod är bara tillåten vid varaktig torka och när torkan påverkar vinrankas fysiologiska utveckling och druvans mognad.

5.2   Högsta avkastning

Rött vin

65 hektoliter/hektar

6.   Avgränsat geografiskt område

Skörden av druvorna, vinframställningen, vinberedningen och vinodlingen sker i den del av kommunen Puisseguin i departementet Gironde (baserat på den officiella kommunindelningen från den 26 februari 2020) som motsvarar kommunens territorium såsom det definierades före sammanslagningen med kommunen Monbadon den 1 januari 1989 (dekret från prefekten av den 10 november 1988).

7.   Huvudsakliga druvsorter

Cabernet franc N

Cabernet-sauvignon N

Cot N – malbec

Merlot N

8.   Beskrivning av samband

Det geografiska området för den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Puisseguin Saint-Emilion” är begränsat till en del av kommunen Puisseguin som motsvarar kommunen såsom den definierades före sammanslagningen med kommunen Monbadon 1989. Området ligger i nordöstra delen av departementet Gironde, 48 kilometer nordost om Bordeaux och 10 kilometer sydost om Saint-Emilion, i Libournetrakten.

Där de två floderna Isle och Dordogne flyter samman är jorden i de områden som används för vinodling för den kontrollerade ursprungsbeteckningen mestadels kalkrika och ler- och kalkhaltiga.

Precis som i hela Gironde, som ligger vid Atlanten, är klimatet ett tempererat kustklimat med måttliga temperaturväxlingar, vilket är gynnsamt för vinodling. Det geografiska områdets läge, nordost om Gironde, gör att klimatet får inslag av inlandsklimat i form av högre temperaturer på sommaren och hösten, vilket främjar druvornas mognad. Kustklimatet, som är oförutsägbart och som vissa år medför regniga höstar med lågtryck eller tvärtom varma och mycket soliga höstar, ger upphov till tydliga variationer mellan årgångarna.

Druvsorten merlot N frodas i det här området. Den främjas särskilt av den friska och fuktiga marken med lerig struktur, där druvorna mognar fint.

Övriga druvsorter odlas i jord som är lite varmare, mer sand- och grushaltig eller sand- och lerhaltig, eller ler- och kalkhaltig jord med god solexponering.

Kustklimatet med inslag av inlandsklimat (varma somrar, långa och ljumma höstar, milda och generellt sett torra vintrar) gynnar en långsam mognad hos druvorna.

I det avgränsade odlingsområdet klassificeras de jordlotter som antingen genom jordmånens struktur eller deras topografiska läge (på en ås eller i en sluttning) har god avrinning. De jordlotter som inte ingår är de med hydromorf jordmån eller jordmån som har utvecklats på lera och kalk och som har en tunn ogenomsläpplig jord. Andra jordlotter som heller inte ingår är de som ligger i dalgångarna och där jordmånen visar tecken på hydromorfi och där det finns risk för frost på våren.

De tydligt avgränsade jordlotterna ger förutsättningar för de lokala druvsorterna att utvecklas optimalt. Genom åren har dessa valts ut för att de lämpar sig att bevara och lagra, med tanke på att de behövde kunna transporteras långt.

För att skörden ska bli tillräckligt stor och samtidigt inte överbelasta vinstockarna på mark som är känd för att kunna producera stora mängder, och för att främja mognaden och en optimal koncentration av druvorna, är den minsta planteringstätheten hög. Genom att vinstockarna över lag binds upp mot kraftig tråd, i kombination med strikta regler för beskärning och att långa grenar aldrig får röra varandra, går det att sprida ut skörden och få en tillräcklig fotosyntes i bladen för en bättre mognad.

De skördade druvorna måste vara friska och måste därför sorteras för att få bort omogna, skadade eller sjuka druvor.

Vinerna lagras minst till våren året efter skörd. Den här lagringsperioden är nödvändig för att vinerna ska stabiliseras, mogna och komma till sin rätt innan de förs ut på marknaden och når konsumenterna.

Viner med ursprungsbeteckningen ”Puisseguin Saint-Emilion” är röda viner som huvudsakligen produceras av druvsorten merlot N och som är kraftiga och runda med en djup färg och arom av intensiva röda bär som i takt med lagringen utvecklar en sammansatt bouquet.

I blandningar ger druvsorterna cabernet franc N och cabernet-sauvignon N friskhet och struktur, vilket gör att de kan lagras bättre och ger en mer sammansatt arom.

Vinet lagras ofta på ekfat, vilket kan tillföra rökiga toner och vanilj och berika vinernas doftpalett och struktur.

9.   Väsentliga ytterligare villkor (förpackning, märkning, andra krav)

Större geografisk enhet

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Märkningen av viner med den kontrollerade ursprungsbeteckningen kan ange den större geografiska enheten ”Vin de Bordeaux” eller ”Grand Vin de Bordeaux”. De teckensnitt som används för denna större geografiska enhet får varken på höjden eller på bredden vara större än två tredjedelar av de tecken som används i den kontrollerade ursprungsbeteckningens namn.

Omedelbart närområde

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Undantag med avseende på produktionen i det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret:

Det omedelbara närområdet, definierat genom undantag för vinframställning, vinberedning och lagring, utgörs av följande kommuners territorium i departementet Gironde på grundval av den officiella geografiska kodexen av den 26 februari 2020: Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Castillon-la-Bataille, Lalande-de-Pomerol, Lussac, Montagne, Néac, Petit-Palais-et-Cornemps, Pomerol, Saint-Cibard, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Tayac, Vignonet, den del av kommunen Puisseguin som motsvarar territoriet i den tidigare kommunen Monbadon före sammanslagningen den 1 januari 1989, och Libourne, och då den del av territoriet som i söder avgränsas av bäcken Capelle och dess förlängning fram till byväg 28, av den här vägen ända till Dordogne och av järnvägen Bordeaux–Bergerac.

Länk till produktspecifikationen

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1d2d5602-00ca-4647-86d6-77e59174e42c


(1)  EUT L 9, 11.1.2019, s. 2.