ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 118I

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

64 årgången
7 april 2021


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2021/C 118 I/01

Meddelande till de personer som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut 2010/231/Gusp, genomfört genom rådets genomförandebeslut (Gusp) 2021/560, och rådets förordning (EU) nr 356/2010, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2021/559om restriktiva åtgärder mot Somalia

1

2021/C 118 I/02

Meddelande till de registrerade personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2010/231/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 356/2010 om restriktiva åtgärder mot Somalia

3

 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

2021/C 118 I/03

Nätverk av organisationer som är verksamma inom de områden som uppdraget för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet omfattar

5


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

7.4.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CI 118/1


Meddelande till de personer som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut 2010/231/Gusp, genomfört genom rådets genomförandebeslut (Gusp) 2021/560, och rådets förordning (EU) nr 356/2010, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2021/559om restriktiva åtgärder mot Somalia

(2021/C 118 I/01)

De personer som tas upp i bilaga I till rådets beslut 2010/231/Gusp (1), genomfört genom rådets genomförandebeslut (Gusp) 2021/560 (2), och bilaga I till rådets förordning (EU) nr 356/2010 (3), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2021/559 (4) om restriktiva åtgärder mot Somalia meddelas följande:

FN:s säkerhetsråds kommitté, som inrättats i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner 751 (1992) och 1907 (2009), har beslutat att lägga till tre personer på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder.

De som berörs kan när som helst lämna in en begäran till FN:s säkerhetsråds kommitté, som inrättats i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner 751 (1992), tillsammans med styrkande handlingar, om omprövning av besluten att föra upp dem på FN-förteckningen. En sådan begäran ska sändas till följande adress:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 2034

United Nations

New York, N.Y. 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tfn +1 9173679448

Fax +1 2129631300

E-post: delisting@un.org

För ytterligare information, se https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/delisting-requests

I enlighet med FN:s beslut har Europeiska unionens råd beslutat att de personer som har uppförts på FN:s säkerhetsråds förteckning ska föras upp på förteckningen över de personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilaga I till beslut 2010/231/Gusp och bilaga I till förordning (EU) nr 356/2010 om restriktiva åtgärder mot Somalia. Skälen till att dessa personer och enheter förts upp på förteckningen anges i dessa bilagor.

Observera att de berörda personerna kan vända sig till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga enligt vad som anges på webbplatserna i bilaga II till förordning (EU) nr 356/2010 med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar för grundläggande behov eller särskilda betalningar (jfr artikel 5 i förordningen).

De berörda personerna kan lämna in en begäran till rådet, tillsammans med styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp dem på ovannämnda förteckning. Begäran ska sändas till följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

De berörda personerna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets beslut vid Europeiska unionens tribunal i enlighet med villkoren i artiklarna 275 andra stycket och 263 fjärde och sjätte stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)  EUT L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  EUT L 115 I, 6.4.2021, s. 3.

(3)  EUT L 105, 27.4.2010, s. 1.

(4)  EUT L 115 I, 6.4.2021, s. 1.


7.4.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CI 118/3


Meddelande till de registrerade personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2010/231/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 356/2010 om restriktiva åtgärder mot Somalia

(2021/C 118 I/02)

De registrerade uppmärksammas på följande information i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (1).

Den rättsliga grunden för denna behandling är rådets beslut 2010/231/Gusp (2), genomfört genom rådets genomförandebeslut (Gusp) 2021/560 (3), och rådets förordning (EU) nr 356/2010 (4), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2021/559 (5) om restriktiva åtgärder mot Somalia.

Den personuppgiftsansvarige för denna behandling är avdelning RELEX.1.C vid generaldirektoratet för utrikes frågor, utvidgning och civilskydd – RELEX vid rådets generalsekretariat, som kan kontaktas på följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bryssel

BELGIEN

e-post: sanctions@consilium.europa.eu

Generalsekretariatets dataskyddsombud kan kontaktas på följande e-postadress:

Dataskyddsombudet

data.protection@consilium.europa.eu

Syftet med behandlingen är att upprätta och uppdatera förteckningen över personer som är föremål för restriktiva åtgärder i enlighet med beslut 2010/231/Gusp, genomfört genom genomförandebeslut (Gusp) 2021/560, och förordning (EU) nr 356/2010, genomförd genom genomförandeförordning (EU) 2021/559 om restriktiva åtgärder mot Somalia.

De registrerade är de fysiska personer som uppfyller kriterierna för uppförande på förteckningen enligt beslut 2010/231/Gusp och förordning (EU) nr 356/2010.

De personuppgifter som samlats in omfattar uppgifter som är nödvändiga för en korrekt identifiering av personen i fråga, motiveringen och andra uppgifter i samband med detta.

De personuppgifter som samlats in får om så krävs lämnas ut till Europeiska utrikestjänsten och kommissionen.

Utan att det påverkar de begränsningar som föreskrivs i artikel 25 i förordning (EU) 2018/1725 kommer utövandet av sådana av de registrerades rättigheter som åtkomsträtt samt rätt till rättelse eller invändning att besvaras i enlighet med förordning (EU) 2018/1725.

Personuppgifterna kommer att bevaras i fem år från och med den dag då den registrerade har avförts från förteckningen över personer som är föremål för restriktiva åtgärder eller åtgärdens giltighetstid har löpt ut, eller under den tid då domstolsförfarande pågår i den händelse ett sådant har inletts.

Utan att det påverkar något rättsmedel, administrativt prövningsförfarande eller prövningsförfarande utanför domstol får registrerade lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen i enlighet med förordning (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  EUT L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  EUT L 105, 27.4.2010, s. 17.

(3)  EUT L 115 I, 6.4.2021, s. 3.

(4)  EUT L 105, 27.4.2010, s. 1.

(5)  EUT L 115 I, 6.4.2021, s. 1.


Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

7.4.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CI 118/5


Nätverk av organisationer som är verksamma inom de områden som uppdraget för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet omfattar

(2021/C 118 I/03)

I artikel 36.2 i förordning (EG) nr 178/2002 (1) fastslås att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets ”styrelse skall, efter förslag från den verkställande direktören, upprätta en förteckning som skall offentliggöras över behöriga organisationer som utsetts av medlemsstaterna och som kan bistå myndigheten i dess uppdrag, antingen enskilt eller i nätverk”.

Förteckningen upprättades för första gången av myndighetens styrelse den 19 december 2006. Därefter

i.

uppdateras den regelbundet efter förslag från myndighetens verkställande direktör, med hänsyn tagen till granskningar eller nya utnämningsförslag från medlemsstaterna (i enlighet med artikel 2.4 i kommissionens förordning (EG) nr 2230/2004 (2)),

ii.

offentliggörs den på myndighetens webbplats med den senaste versionen av förteckningen över behöriga organisationer.

Följande information finns på myndighetens webbplats via länkarna nedan:

i.

Myndighetens styrelses senaste ändring av förteckningen över behöriga organisationer [25 mars 2021] –

[https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/86th-management-board-web-meeting];

ii.

Uppdaterad förteckning över behöriga organisationer –

http://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg

Myndigheten uppdaterar detta meddelande och länkarna till webbplatserna regelbundet.

För ytterligare information, kontakta Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2004 av den 23 december 2004 om genomförandebestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 vad gäller nätverkssamarbetet mellan organisationer som är verksamma på de områden som omfattas av uppdraget för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EUT L 379, 24.12.2004, s. 64), såsom den senast ändrats.