ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 57A

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

64 årgången
17 februari 2021


Innehållsförteckning

Sida

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Revisionsrätten

2021/C 57 A/01

Meddelande om ledig tjänst ECA/2021/1 – En direktörstjänst (tjänstegrupp AD, lönegrad 14) – Generalsekretariatet – Direktoratet för personalfrågor, ekonomi och allmänna tjänster (GS1)

1


SV

 


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Revisionsrätten

17.2.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 57/1


MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST ECA/2021/1

En direktörstjänst

(tjänstegrupp AD, lönegrad 14)

Generalsekretariatet – Direktoratet för personalfrågor, ekonomi och allmänna tjänster (GS1)

(2021/C 57 A/01)

 

OM REVISIONSRÄTTEN

Europeiska revisionsrätten är Europeiska unionens externa revisor. Revisionsrätten inrättades 1975 och är en av EU:s sju institutioner. Vi har vårt säte i Luxemburg och har cirka 900 anställda – revisorer, stödpersonal och administrativ personal – från alla länder i EU.

Revisionsrätten fungerar som ett kollegium av 27 ledamöter, en från varje EU-medlemsstat. Våra revisorer kontrollerar att EU har tillförlitliga räkenskaper och tillämpar de finansiella reglerna korrekt samt att EU:s politik och program uppnår de uppställda målen och ger valuta för pengarna.

Genom vårt arbete bidrar vi till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och främja ansvarsskyldighet och insyn. Vi varnar för risker, avger revisionsförklaringar, lyfter fram brister och goda exempel och erbjuder EU:s beslutsfattare och lagstiftare vägledning. Vi presenterar våra iakttagelser och rekommendationer för Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och nationella parlament och regeringar samt allmänheten.

Direktoratet för personalfrågor, ekonomi och allmänna tjänster inom revisionsrättens generalsekretariat har i uppdrag att hjälpa institutionen att uppnå sina strategiska mål genom att se till att de mänskliga och ekonomiska resurserna används ändamålsenligt och effektivt och kontrollera att all administrativ och ekonomisk dokumentation är korrekt.

Direktoratet ansvarar för att använda personalresurserna på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, genomföra den berörda budgeten och underlätta revisionsrättens funktion med hjälp av tillförlitliga tjänster för skydd och säkerhet, transport, posthantering, evenemangsplanering och hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

VI ERBJUDER

Den utvalda sökanden kommer att anställas i lönegrad AD 14. Grundlönen uppgår till 14 838 euro i månaden. Grundlönen beskattas av unionen och är befriad från nationell skatt. Utöver grundlönen kan vissa ersättningar tillkomma enligt villkoren i tjänsteföreskrifterna.

Direktören för personalfrågor, ekonomi och allmänna tjänster är en högt uppsatt tjänsteman som ansvarar för att

utarbeta och övervaka relevanta riktlinjer, leda direktoratet och fatta operativa beslut som bygger på generalsekretariatets arbetsprogram,

fastställa och genomföra det årliga arbetsprogrammet och utarbeta en rapport om genomförandet,

kontrollera, övervaka och samordna användningen av direktoratets och generalsekretariatets personalresurser och ekonomiska resurser,

kontrollera, övervaka och samordna en effektiv användning av verktyg som är specifika för personalfrågor, ekonomi och allmänna tjänster,

företräda institutionen och direktoratet i frågor som rör interinstitutionellt och internationellt samarbete inom ramen för sin behörighet,

övervaka kvaliteten på direktoratets system för intern kontroll och förvaltning,

se till att regler, föreskrifter och förfaranden följs,

se till att kvalitetsnormer upprätthålls och tidsfrister respekteras.

Direktören kommer att arbeta i en dynamisk miljö med spetsteknologi och innovativa arbetsmetoder.

VI SÖKER

I.   BEHÖRIGHETSKRITERIER

1.   Rekryteringsvillkor

Enligt artikel 28 i tjänsteföreskrifterna måste den sökande det datum då ansökan görs

vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater,

åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter,

ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning,

uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

2.   Kvalifikationer

Enligt artikel 5 i tjänsteföreskrifterna måste den sökande ha

i)

ett intyg om avslutad minst fyraårig universitetsutbildning (där fyra år motsvarar normal studietakt), eller

ii)

ett intyg om avslutad universitetsutbildning som med normal studietakt kräver minst tre år, plus minst ett års lämplig yrkeserfarenhet, eller

iii)

när det ligger i tjänstens intresse, motsvarande yrkesutbildning.

3.   Yrkeserfarenhet

Minst 18 års dokumenterad yrkeserfarenhet efter det att någon av kvalifikationerna ovan erhållits, varav minst fyra års erfarenhet av personal- eller budgetförvaltning.

4.   Språkkunskaper

Eftersom engelska och franska är officiella arbetsspråk vid revisionsrätten krävs mycket goda kunskaper i ett av dessa språk (minst nivå C1 när det gäller att förstå, tala och skriva) och goda kunskaper i det andra språket (minst nivå B2 i samma kategorier).

På följande webbplats kan du bedöma nivån på dina språkkunskaper:

https://europa.eu/europass/en/common-european-framework-reference

II.   URVALSKRITERIER

Utmärkt förmåga att upprätta och genomföra strategier samt fastställa och rapportera om mål och resultat som ska uppnås.

Utmärkta kunskaper om olika ledarskapsmetoder.

Utmärkt förmåga att leda och motivera flerspråkiga, mångkulturella team, identifiera och maximera personalens potential samt hantera konflikter.

Utmärkt social kompetens och kommunikationsförmåga samt förmåga att samla in, ta fram och analysera information.

Erfarenhet av att leda innovativa projekt och genomdriva förändringar.

Utmärkta kunskaper om metoder, verktyg och tekniker för intern kontroll, däribland principer för och praktiskt genomförande av riskhantering i organisationer.

Dokumenterad förmåga att självständigt fatta och verkställa beslut.

Kännedom om Europeiska unionens tjänsteföreskrifter (1) och budgetförordning (2) är starkt meriterande.

URVALSFÖRFARANDE

I enlighet med revisionsrättens beslut nr 31–2015 om förfarandena för urval av förstechefer och direktörer kommer en urvalskommitté att inrättas som ska bedöma de behöriga sökandena utifrån de kriterier som anges i detta meddelande om ledig tjänst.

Urvalskommittén kommer att bedöma och jämföra alla behöriga sökandes kvalifikationer, yrkeserfarenhet och färdigheter utifrån uppgifterna i deras ansökningar. Baserat på denna jämförande bedömning upprättar kommittén därefter en slutlista med de sex lämpligaste sökandena (3).

Eftersom det första urvalet baseras på en jämförande bedömning av individuella meriter kommer inte alla sökande som uppfyller de generella kriterierna i meddelandet om ledig tjänst automatiskt att gå vidare till nästa steg i förfarandet.

Urvalskommittén kommer att bedöma de sökande som förs upp på slutlistan baserat på en intervju och en skriftlig utvärdering (se urvalskriterierna ovan).

Resultatet av intervjun och den skriftliga utvärderingen kommer att ligga till grund för förteckningen över den eller de sökande som anses vara bäst lämpad(e) för tjänsten.

På grundval av kommitténs rapport kommer revisionsrätten att välja ut en av de sökande till tjänsten.

ANSÖKAN

Sista datum för att lämna in ansökan är den 17 mars 2021 kl. 12.00 (CET).

Ansökan måste skickas in via onlineformuläret längst ner i meddelandet om ledig tjänst (EN eller FR) som du hittar på revisionsrättens sida över lediga jobb (under ”Open positions”): https://www.eca.europa.eu/en/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search-index-lang-en_US

Ansökan måste innehålla följande dokument, på engelska eller franska:

Ett personligt brev (högst tre sidor).

En aktuell meritförteckning (högst sju sidor) i Europassformat (se: https://europa.eu/europass/).

För EU-tjänstemän vid andra institutioner eller organ än revisionsrätten krävs, utöver de två ovan nämnda dokumenten, ett intyg på din tjänstegrupp, lönegrad och ställning som tjänsteman.

En sökande som godkänts i ett allmänt uttagningsprov eller placerats på en reservlista måste ange referensen för uttagningsprovet eller reservlistan i sin ansökan (meritförteckning/personligt brev).

Observera att endast den information som anges i din meritförteckning, ditt personliga brev och, i förekommande fall, intyget på din ställning som tjänsteman kommer att beaktas vid utvärderingen av din ansökan.

Ansökningar som inte strikt följer dessa anvisningar kommer att avslås.

Sökanden måste vid behov och på begäran kunna uppvisa skriftliga bevis angående kvalifikationer, yrkeserfarenhet och nuvarande arbete.

Intresserade sökande bör fylla i onlineformuläret i god tid. Vi råder sökande att inte vänta med ansökan till sista stund. Erfarenheten har visat att systemet kan bli överbelastat när tidsfristen för inlämning av ansökan närmar sig. Det kan då bli svårt att få in sin ansökan i tid.

REKRYTERINGSPOLICY

Revisionsrätten har beslutat att utlysa en tjänst som direktör (lönegrad AD 14) inom generalsekretariatet i enlighet med artikel 29.1 och 29.2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) i syfte att utöka tillsättningsmyndighetens urval av potentiella sökande.

I enlighet med revisionsrättens politik för lika möjligheter och artikel 1d i tjänsteföreskrifterna är revisionsrätten positiv till mångfald och främjar lika möjligheter. Revisionsrätten välkomnar ansökningar utan åtskillnad och strävar efter att rekrytera lika många kvinnor som män, i enlighet med artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Med tanke på den låga andelen kvinnor i ledande befattningar välkomnar revisionsrätten särskilt kvinnliga sökande till denna tjänst. Om flera sökande har likvärdiga kvalifikationer eller meriter kommer en kvinnlig sökande att väljas. Revisionsrätten tillämpar också åtgärder som gör det lättare att förena arbetsliv med familjeliv.

Om det krävs särskilda åtgärder (pga. en funktionsnedsättning) för att du ska kunna delta i urvalsförfarandet ombeds du att i god tid skicka ett mejl till följande adress: ECA-Recrutement@eca.europa.eu.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Europeiska revisionsrätten åtar sig att se till att de sökandes personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (4).

Närmare information finns i det särskilda meddelandet om skydd av personuppgifter vid rekrytering till Europeiska revisionsrätten som finns här:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Privacy_Statement_vacancies_SV.PDF

BEGÄRAN OM OMPRÖVNING – KLAGOMÅL OCH ÖVERKLAGANDEN – KLAGOMÅL TILL EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

Om du i något skede i urvalsförfarandet anser att ett beslut går dig emot har du följande valmöjligheter:

I.   Begäran om att urvalskommittén omprövar sitt beslut

Du kan lämna in en skriftlig motiverad begäran om omprövning av kommitténs beslut. En sådan begäran måste lämnas in inom tio dagar från delgivandet av beslutet på följande adress: ECA-Recours@eca.europa.eu.

II.   Klagomål

Enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna kan du anföra klagomål mot revisionsrättens beslut att avslå din ansökan inom tre månader från det att du delgivits beslutet. Klagomålet ska skickas till följande adress:

Generalsekreteraren

Europeiska revisionsrätten

12, rue Alcide de Gasperi

L-1615 Luxemburg

LUXEMBURG

III.   Överklagande

Enligt artikel 91 i tjänsteföreskrifterna kan du överklaga ett beslut om att avslå ditt klagomål, i den mån beslutet går dig emot, till Europeiska unionens domstol. Överklagandet måste lämnas in av en advokat inom tre månader från delgivningsdagen för beslutet att avslå klagomålet.

IV.   Klagomål till Europeiska ombudsmannen

Om du anser att Europeiska revisionsrättens handläggning av ditt ärende har gett upphov till ett administrativt missförhållande kan du lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen efter att först ha kontaktat revisionsrätten i syfte att bilägga tvisten. Klagomålet ska skriftligen överlämnas till Europeiska ombudsmannen inom två år från det datum då du fick kännedom om förhållandena i fråga. På Europeiska ombudsmannens webbplats finns ett klagomålsformulär. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen upphäver inte de tidsfrister för överklagande som anges ovan.


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20210101&qid=1612273468772&from=SV

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=SV

(3)  Förutsatt att det finns tillräckligt många behöriga sökande.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).