ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 330

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

63 årgången
6 oktober 2020


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2020/C 330/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9933 — Apollo Capital Management/Chyronhego) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2020/C 330/02

Rådets beslut av den 30 september 2020 om utseende av en ledamot i Europeiska kemikaliemyndighetens styrelse

2

 

Europeiska kommissionen

2020/C 330/03

Eurons växelkurs — 5 oktober 2020

4

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2020/C 330/04

Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

5


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2020/C 330/05

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9939 — Sampo/RMI/Hastings) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

13

2020/C 330/06

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9871 — Telefónica/Liberty Global/JV) ( 1 )

15

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2020/C 330/07

Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

17


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

6.10.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 330/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.9933 — Apollo Capital Management/Chyronhego)

(Text av betydelse för EES)

(2020/C 330/01)

Kommissionen beslutade den 28 september 2020 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32020M9933. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

6.10.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 330/2


RÅDETS BESLUT

av den 30 september 2020

om utseende av en ledamot i Europeiska kemikaliemyndighetens styrelse

(2020/C 330/02)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 79, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 79 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska rådet utse en representant från varje medlemsstat till ledamot i Europeiska kemikaliemyndighetens styrelse (styrelsen).

(2)

Genom sitt beslut av den 17 december 2018 utnämnde rådet en ledamot av Europeiska kemikaliemyndighetens styrelse (2).

(3)

Kroatiens regering har informerat rådet om sin avsikt att ersätta sin representant i styrelsen och har föreslagit en kandidat till ny representant som bör utses för perioden från och med den 1 oktober 2020 till och med den 1 oktober 2024.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Dubravka Marija KREKOVIĆ, kroatisk medborgare, född den 11 augusti 1973, ska utses till ledamot av Europeiska kemikaliemyndighetens styrelse och ersätta Bojan VIDOVIĆ för perioden från och med den 1 oktober 2020 till och med den 1 oktober 2024.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 30 september 2020.

På rådets vägnar

M. ROTH

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets beslut av den 17 december 2018 om utnämning av en ledamot i Europeiska kemikaliemyndighetens styrelse (EUT C 460, 21.12.2018, s. 11).


Europeiska kommissionen

6.10.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 330/4


Eurons växelkurs (1)

5 oktober 2020

(2020/C 330/03)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1768

JPY

japansk yen

124,25

DKK

dansk krona

7,4400

GBP

pund sterling

0,90810

SEK

svensk krona

10,4645

CHF

schweizisk franc

1,0781

ISK

isländsk krona

162,40

NOK

norsk krona

10,8855

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

27,096

HUF

ungersk forint

358,17

PLN

polsk zloty

4,4980

RON

rumänsk leu

4,8740

TRY

turkisk lira

9,1614

AUD

australisk dollar

1,6379

CAD

kanadensisk dollar

1,5614

HKD

Hongkongdollar

9,1203

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7703

SGD

singaporiansk dollar

1,6007

KRW

sydkoreansk won

1 363,72

ZAR

sydafrikansk rand

19,3447

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,0128

HRK

kroatisk kuna

7,5680

IDR

indonesisk rupiah

17 324,61

MYR

malaysisk ringgit

4,8867

PHP

filippinsk peso

56,961

RUB

rysk rubel

92,5353

THB

thailändsk baht

36,846

BRL

brasiliansk real

6,6568

MXN

mexikansk peso

25,2551

INR

indisk rupie

86,0870


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

6.10.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 330/5


Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (1)

(2020/C 330/04)

Den offentliggjorda förteckning över uppehållstillstånd som avses i artikel 2.16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2) grundar sig på uppgifter som medlemsstaterna anmält till kommissionen i enlighet med artikel 39 i kodexen om Schengengränserna.

Utöver offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning görs en regelbunden uppdatering av förteckningen på webbplatsen för generaldirektoratet för migration och inrikes frågor.

FÖRTECKNING ÖVER UPPEHÅLLSTILLSTÅND SOM UTFÄRDAS AV MEDLEMSSTATERNA

TJECKIEN

Uppgifterna ersätter den förteckning som offentliggjordes i EUT C 100, 16.3.2018.

1.   Enhetligt format

A)    Uppehållstillstånd som utfärdats i enlighet med det enhetliga formatet (id-kort)

Uppehållstillstånd utfärdat i form av ett identitetskort i enlighet med den enhetliga utformningen med titeln Povolení k pobytu. Uppehållstillståndet utfärdas till medborgare i tredjeland med en giltighetstid på högst tio år.

i)

Uppehållstillstånd som utfärdats från och med den 4 juli 2011 till och med den 26 juni 2020 i form av ett identitetskort i enlighet med rådets förordning (EG) nr 380/2008 av den 18 april 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland. I omlopp till juni 2030.

ii)

Uppehållstillstånd som utfärdats från och med den 27 juni 2020 i form av ett identitetskort i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1954 av den 25 oktober 2017 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland.

B)   Uppehållstillstånd som utfärdats i enlighet med det enhetliga formatet (klistermärke)

Uppehållstillstånd i form av ett enhetligt klistermärke som påförts en resehandling. Detta klistermärke utfärdades till och med den 4 juli 2011 med en maximal giltighetstid på 10 år – i omlopp fram till den 4 juli 2021. Detta klistermärke används även som uppehållstillstånd som utfärdas för diplomater, konsulära tjänstemän och annan personal vid de diplomatiska beskickningarna.

Typ av uppehållstillstånd – förteckning över syften

Nummer som anges i fält 6.4 – Typ av tillstånd

Förklaring av angivna nummer

Nummer som anges i fält 6.4 – Typ av tillstånd

Förklaring av angivna nummer

0

Medicinskt ändamål

49

Internationellt skydd (asyl)

2

Kulturellt syfte

54

Internationellt skydd (subsidiärt skydd)

4

Inbjudan

56

Varaktigt bosatt i annan medlemsstat

5

Politiska skäl/officiell inbjudan

57

Familjemedlem till varaktigt bosatt i annan medlemsstat

6

Affärsändamål (egenföretagare)

58

Familjemedlem till forskare

7

Idrottsrelaterad verksamhet

59

Familjemedlem till innehavare av EU-blåkort utfärdat av annan medlemsstat

17–20

Familjeskäl/privata skäl

60

Familjeåterförening av tredjelandsmedborgare

23

För studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete (direktiv 2004/114/EG)

67

Tidigare uppehållstillstånd ogiltigförklarades

24

Andra studier som inte tas upp i direktiv 2004/114/EG

68

Varaktigt uppehållstillstånd (CZ)

25

Vetenskaplig forskning (direktiv 2005/71/EG)

69

Varaktigt uppehållstillstånd (EU)

27

Affärsändamål (anställning)

78

Affärsändamål (investering)

28

Blåkortsinnehavare

79

ICT

36

Affärsändamål (entreprenörskap)

80

Mobile ICT

41

Uppehållstillstånd av humanitära skäl

88

Andra ändamål

42

Uppehållstillstånd beviljat av beaktningsvärda skäl

91

Uppehållstillstånd (Lag nr 326/1999 gällande utlänningars rätt att vistas på Tjeckiens territorium)

43

Nationellt intresse eller internationell förpliktelse

95-98

Familjeåterförening

47

Permanent uppehållstillstånd – person som tidigare ansökt om internationellt skydd

99

Andra ändamål

48

Uppehållstillstånd för ett barn under 18 år (familjeskäl)

 

 

Enbart ovan nämnda nummer anges på den enhetliga modellen för uppehållstillstånd och de är avsedda för nationell användning, huvudsakligen för statistiska ändamål. Numret återfinns på uppehållstillståndet, tillsammans med de obligatoriska anmärkningar som anges i de relevanta direktiven (numret står före anmärkningarna). Numret ändrar dock inte innebörden i de obligatoriska anmärkningarna.

Direktiv

Obligatoriska anmärkningar på det nationella språket

Rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning

I fältet för typ av tillstånd: ”modrá karta EU”

I fältet för anmärkningar: ”bývalý držitel modré karty EU”

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal

I fältet för typ av tillstånd: ”ICT” eller ”mobile ICT”

Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

I fältet för typ av tillstånd: ”povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES”

I fältet för anmärkningar: ”Mezinárodní ochrana poskytnuta [medlemsstat] dne [datum]”.

2.   Alla övriga handlingar utfärdade till tredjelandsmedborgare som är likvärdiga med uppehållstillstånd

A)    Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie/Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

Mörkblått enkelt lägg med silverfärgad text på framsidan ”Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie” (handlingens titel på tjeckiska).

Denna handling utfärdades till EU-medborgares familjemedlemmar som ett tidsbegränsat uppehållstillstånd från den 1 maj 2004 till och med den 31 december 2012. Max. giltighetstid för denna handling är 5 år – i omlopp till och med den 31 december 2017.

Sedan den 1 juli 2013 utfärdas i stället den handling som beskrivs i punkt B, ”Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie”.

B)    Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie/Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

Mörkblått enkelt lägg med silverfärgad text på framsidan ”Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie” (handlingens titel på tjeckiska).

Denna handling utfärdas till EU-medborgares familjemedlemmar som ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (i stället för handling A) från och med den 1 januari 2013.

C)    Průkaz o povolení k trvalému pobytu/Permanent uppehållskort

Mörkgrönt enkelt lägg med silverfärgad text på framsidan ”Průkaz o povolení k trvalému pobytu” (handlingens titel på tjeckiska).

Denna handling har utfärdats för EU-medborgares familjemedlemmar som ett permanent uppehållstillstånd till och med den 14 augusti 2017. Sedan den 15 augusti 2017 utfärdas denna handling som ett permanent uppehållstillstånd även för medborgare i Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein och deras familjemedlemmar. Från och med den 1 januari 2018 kommer denna handling även att utfärdas för EU-medborgare.

D)    Potvrzení o přechodném pobytu na území (občané EU)/Intyg om tillfällig vistelse (EU-medborgare)

Vikt handling på fyra sidor, tillverkad av syntetiskt papper med svart tryck på framsidan ”Potvrzení o přechodném pobytu na území”. Denna handling utfärdas som ett tillfälligt uppehållstillstånd för medborgare i EU, Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein på deras begäran.

E)    Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie/Permanent uppehållskort för EU-medborgare

Violett enkelt lägg med silverfärgad text på framsidan ”Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie” (handlingens titel på tjeckiska).

Denna handling utfärdas till EU-medborgare som ett permanent uppehållstillstånd fram till slutet av 2017. Den längsta giltighetstiden är 10 år – i omlopp fram till den 31 december 2027. Från och med den 1 januari 2018 kommer denna handling att ersättas med ”Průkaz o povolení k trvalému pobytu” (se den handling som beskrivs i C).

F)    Průkaz o povolení k pobytu pro cizince/Uppehållstillstånd för utlänningar

Ljusgrönt enkelt lägg med röd text på framsidan ”Průkaz o povolení k pobytu pro cizince” (handlingens titel på tjeckiska).

Till och med den 14 augusti 2017 utfärdades denna handling som ett permanent uppehållstillstånd för medborgare i Schweiz, Norge, Island och Liechtenstein och som ett tillfälligt uppehållstillstånd för deras familjemedlemmar. Sedan den 15 augusti 2017 utfärdas denna handling endast som ett tidsbegränsat uppehållstillstånd till familjemedlemmar till medborgare i Schweiz, Norge, Island och Liechtenstein.

G)    Průkaz povolení k pobytu azylanta/Uppehållstillstånd för personer som beviljats asyl

Grått enkelt lägg med svart text på framsidan ”Průkaz povolení k pobytu azylanta” (handlingens titel på tjeckiska). Denna handling utfärdas till personer som beviljats asyl. Sedan den 4 juli 2011 utfärdas det dock endast i särskilda situationer och i de flesta fall utfärdas i stället det enhetliga identitetskortet.

H)    Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany/Uppehållstillstånd för personer som beviljats subsidiärt skydd

Gult enkelt lägg med svart text på framsidan ”Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany” (handlingens titel på tjeckiska). Denna handling utfärdas till personer som beviljats subsidiärt skydd. Sedan den 4 juli 2011 utfärdas det dock endast i särskilda situationer och i de flesta fall utfärdas i stället det enhetliga identitetskortet.

I)    Diplomatický identifikační průkaz/Diplomatiskt identitetskort

Diplomatiska identitetskort utfärdas av utrikesministeriet med följande anmärkningar:

ANMÄRKNINGAR

FÖRKLARING

D

Anställda vid diplomatiska beskickningar – diplomatisk personal

K

Personal vid ett konsulat – konsulattjänstemän

MO/D

Medlemmar av internationella organisationer som åtnjuter diplomatiska privilegier och immunitet

ATP

Administrativ och teknisk personal vid diplomatiska beskickningar

KZ

Personal vid ett konsulat – konsulatanställda

МО/ATP

Medlemmar av internationella organisationer som åtnjuter samma privilegier och immuniteter som den administrativa och tekniska personalen vid diplomatiska beskickningar

MO

Medlemmar av internationella organisationer som åtnjuter privilegier och immuniteter i enlighet med ett relevant avtal

SP, resp. SP/K

Personer som tillhör tjänstepersonalen vid diplomatiska beskickningar respektive konsulat

SSO, resp. SSO/K

Hushållspersonal hos anställda vid diplomatiska beskickningar eller konsulat

iii)

Diplomatiska identitetskort utfärdades med svart text på framsidan ”Diplomatický identifikační průkaz/Diplomatic Identity Card” fram till den 14 augusti 2017 med en maximal giltighetstid på 4 år – i omlopp fram till augusti 2021.

iv)

Sedan den 15 augusti 2017 utfärdas de nya diplomatiska identitetskorten med svart text på framsidan ”Identifikační průkaz a povolení k pobytu/Identity Card and long-term residence permit”.

Denna handling är ett kort av plastlaminerat papper (105 × 74 mm). På framsidan finns ett foto av innehavaren och uppgift om hans/hennes namn, nationalitet, födelsedatum, kön, tjänst, adress samt kortets sista giltighetsdag. På baksidan anges att kortet är en officiell handling och ett identitetsbevis, samt ett bevis på varaktig bosättning i Tjeckien.

ÖSTERRIKE

Uppgifterna ersätter den förteckning som offentliggjordes i EUT C 345, 27.9.2018.

Uppehållstillstånd enligt artikel 2.16 a i kodexen om Schengengränserna:

I.

Uppehållstillstånd som utfärdas enligt den enhetliga utformningen i rådets förordning (EG) nr 1030/2002

Uppehållstillstånd av typen ”bosättningsbevis” i form av ett ID1-kort, i enlighet med gemensamma åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (utfärdades i Österrike under perioden 1 januari 2003–31 december 2005).

Uppehållstillstånd i form av ett klistermärke i enlighet med gemensamma åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (utfärdades i Österrike under perioden 1 januari – 31 december 2005).

Följande uppehållstillstånd: bosättningstillstånd (Niederlassungsbewilligung), familjemedlem (Familienangehörige), permanent hemvist – EG (Daueraufenthalt-EG), permanent hemvist-familjemedlem (Daueraufenthalt-Familienangehöriger) och uppehållstillstånd (Aufenthaltsbewilligung) i form av ett ID1-kort i enlighet med gemensamma åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (utfärdas i Österrike sedan den 1 januari 2006).

Syftet med vistelsen anges i uppehållstillståndet (Aufenthaltsbewilligung).

Ett uppehållstillstånd (Aufenthaltsbewilligung) kan utfärdas för följande kategorier: företagsintern förflyttning av personal (ICT), utstationerade arbetstagare, egenföretagare, särskilda anställningstyper, skolelever, socialarbetare, familjeåterförening. Uppehållstillstånd (Aufenthaltsbewilligung) för företagsintern förflyttning av personal (ICT och mobile ICT) har utfärdats sedan den 1 oktober 2017. Uppehållstillstånd (Aufenthaltsbewilligung) för studerande (Student), volontärarbetare (Freiwilliger) och forskare (rörlighet) (Forscher-Mobilität) har utfärdats sedan den 1 september 2018.

Uppehållstillstånd (Aufenthaltsbewilligung) för studerande (Studierender) utfärdades t.o.m. den 31 augusti 2018.

Ett bosättningstillstånd (Niederlassungsbewilligung) kan utfärdas utan ytterligare uppgifter eller för följande syften: ingen förvärvsinkomst och underhållsberättigad. Sedan den 1 oktober 2017 kan bosättningstillstånd utfärdas också för forskare, konstnärer eller särskilda anställningstyper.

Bosättningstillstånd (Niederlassungsbewilligung) med beteckningen arbetstagare med en central position (Schlüsselkraft) med obegränsad eller begränsad vistelsetid utfärdades i Österrike t.o.m. den 30 juni 2011.

Uppehållstillstånd för permanent hemvist – EG (Daueraufenthalt-EG) och uppehållstillstånd för permanent hemvist – familjemedlem (Daueraufenthalt-Familienangehöriger) utfärdades i Österrike t.o.m. den 31 december 2013.

Uppehållstillstånd (Aufenthaltsbewilligung) enligt 69a § i lagen om bosättning och hemvist (NAG) utfärdades i Österrike t.o.m. den 31 december 2013.

Till och med den 30 september 2017 utfärdades uppehållstillstånd (Aufenthaltsbewilligung) även för roterande arbetskraft (Rotationsarbeitskraft), konstnärer och forskare.

Det röd-vit-röda kortet (Rot-Weiß-Rot-Karte), det röd-vit-röda kortet plus (Rot-Weiß-Rot-Karte plus) och det blå EU-kortet (Blaue Karte EU) i form av ett ID1-kort i enlighet med gemensamma åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland utfärdas i Österrike sedan den 1 juli 2011.

Uppehållstillstånd för permanent hemvist – EU (Daueraufenthalt-EU) grundas på de gemensamma åtgärderna i rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland utfärdas i Österrike sedan den 1 januari 2014.

Uppehållstillståndet (Aufenthaltsberechtigung plus) som utfärdas enligt 55.1 §§ eller 56.1 §§ i asyllagen i version BGB1. nr 100/2005 motsvarar de tidigare bestämmelserna i 41a.9 §§ och 43.3 §§ i i lagen om bosättning och hemvist (NAG) i version BGBl. I nr 38/2011. Utfärdas i Österrike sedan den 1 januari 2014.

Uppehållstillståndet (Aufenthaltsberechtigung) enligt 55.2 §§ eller 56.2 §§ i asyllagen i version BGB1. nr 100/2005 motsvarar det tidigare bosättningstillståndet (Niederlassungsbewilligung) i 41a.9 §§ och 43.3 §§ i lagen om bosättning och hemvist (NAG) i version BGBl. I nr 38/2011. Utfärdas i Österrike sedan den 1 januari 2014.

Uppehållstillståndet på grund av speciella skyddsskäl (Aufenthaltsberechtigung aus besonderem Schutz) enligt 57 §§ i asyllagen i version BGB1. nr 100/2005 införlivar bestämmelserna i direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna. Tidigare bestämmelse var 69a.1 § i lagen om bosättning och hemvist (NAG) i version BGBl. I nr 38/2011. Utfärdas i Österrike sedan den 1 januari 2014.

II.

Uppehållstillstånd som utfärdas enligt direktiv 2004/38 (behöver inte utformas enhetligt)

Det uppehållskort (Aufenthaltskarte für Angehörige eines EWR-Bürgers) som ger familjemedlemmar till EES-medborgare rätt att uppehålla sig i EU i mer än tre månader i enlighet med direktiv 2004/38/EG motsvarar inte standardformatet i rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland.

Det permanenta uppehållskort (Daueraufenthaltskarte) som styrker permanent uppehållsrätt i unionen i mer än tre månader för familjemedlemmar till EES-medborgare enligt direktiv 2004/38/EG motsvarar inte standardformatet i rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland.

Övriga dokument som berättigar till vistelse i Österrike eller återinresa till Österrike (enligt artikel 2.16 b) i kodexen om Schengengränserna):

Identitetshandling i kortformat med fotografi för personer som åtnjuter immunitet och privilegier i färgerna rött, gult, blått, grönt, brunt, grått och orange. Den utfärdas av förbundsministeriet för Europafrågor, integration och utrikesfrågor.

Identitetshandling i kortformat med fotografi för personer som åtnjuter immunitet och privilegier, i ljusgrått med en referens till kategorierna röd, orange, gul, grön, blå, brun och grå. Den utfärdas av förbundsministeriet för Europafrågor, integration och utrikesfrågor.

Asylberättigad (Status des Asylberechtigten) enligt 3 § i 2005 års asyllag eller tidigare bestämmelser, vanligen styrkt genom en resehandling i form av ett ID 3-häfte (utfärdas i Österrike sedan den 28 augusti 2006) eller ett ID-kort för asylberättigade personer enligt 51a § i 2005 års asyllag (utfärdas för utlänningar som har ansökt om internationellt skydd från och med den 15 november 2015 och för vilka denna status har beviljats från och med den 1 juni 2016).

Person som åtnjuter subsidiärt skydd (Status des subsidiär Schutzberechtigten) enligt 8 § i 2005 års asyllag eller tidigare bestämmelser, vanligen styrkt genom ett kort för personer som åtnjuter subsidiärt skydd enligt 52 § i 2005 års asyllag.

En förteckning över deltagare i en skolresa inom Europeiska unionen i enlighet med rådets beslut av den 30 november 1994 om en gemensam åtgärd avseende resmöjligheter för skolelever från tredjeland som är bosatta i en medlemsstat.

Bekräftelse av uppehållsrätt enligt 31.1 Z 5 § i utlänningspolislagen (FremdenpolizeigesetzFPG)/ansökan om förlängning enligt 2.4 Z 17a § i FPG, tillsammans med en giltig resehandling.

Anställningstillstånd enligt § 32c i lagen om anställning av utländska medborgare (Ausländerbeschäftigungsgesetz) tillsammans med en giltig eller utgången visering D för säsongsarbetare eller enligt § 22a i utlänningspolislagen (FremdenpolizeigesetzFPG), som utfärdats av Österrike

Permanent uppehållstillstånd (Unbefristeter Aufenthaltstitel) – utfärdas i form av en vanlig visering enligt 6.1.Z.1 § i 1992 års utlänningslag [FrG] (utfärdades t.o.m. den 31 december 1992 av både inhemska myndigheter och beskickningar i form av ett stämpelavtryck).

Uppehållstillstånd i form av ett grönt klistermärke till och med nr 790.000.

Uppehållstillstånd i form av ett grönt och vitt klistermärke från och med nr 790.001.

Uppehållstillstånd i form av ett klistermärke i enlighet med rådets gemensamma EU-åtgärd 97/11/RIF av den 16 december 1996, EGT L 7 av den 10.1.1997, s. 1, om en enhetlig modell för uppehållstillstånd (utfärdades i Österrike under perioden 1 januari 1998–31 december 2004).

Bekräftelse av rätt till inresa i Österrike enligt 24 § i lagen om bosättning och hemvist (NAG) eller 59 § i asyllagen i form av ett blågrönt klistermärke.

LETTLAND

Uppgifterna ersätter den förteckning som offentliggjordes i EUT C 304, 9.9.2014.

1.    Uppehållstillstånd som omfattas av led a i punkt 15 i artikel 2 i förordning (EG) nr 562/2006:

Uzturēšanās atļauja

Uppehållstillstånd i form av ett klistermärke, utfärdat till och med den 31 mars 2012.

Uzturēšanās atļauja

Uppehållstillstånd i form av ett elektroniskt identitetskort, utfärdat från och med den 1 april 2012. Denna typ av tillstånd utfärdas för följande kategorier av personer:

Medborgare i tredje länder som är berättigade enligt direktiv 2004/38/EG, med beteckningen ”uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem” eller ”permanent uppehållskort för en familjemedlem till medborgare i Europeiska unionen”.

Tredjelandsmedborgare som inte uppfyller villkoren enligt direktiv 2004/38/EG.

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja

Uppehållstillstånd för en familjemedlem till en unionsmedborgare. Det är ett tillfälligt uppehållstillstånd för en familjemedlem till en medborgare i EU, EES eller Schweiz som själv är tredjelandsmedborgare. A5-formulär med integrerade säkerhetsdetaljer. utfärdat fram till och med den 31 mars 2012.

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa pastāvīgās uzturēšanās atļauja

Permanent uppehållstillstånd för en familjemedlem till en unionsmedborgare. Det är ett permanent uppehållstillstånd för en familjemedlem till en medborgare i EU, EES eller Schweiz som själv är tredjelandsmedborgare. A5-format med integrerade säkerhetsdetaljer. utfärdat fram till och med den 31 mars 2012.

2.    Uppehållstillstånd som omfattas av led b i punkt 15 i artikel 2 i förordning (EG) nr 562/2006

Latvijas Republikas nepilsoņa pase

Lettiskt främlingspass, violett färg. Sådana pass utfärdas till personer som inte är medborgare i Lettland och berättigar enligt nationell lagstiftning till vistelse i och återinresa i Lettland. Personer som inte är medborgare i Lettland har samma status som de som innehar ett lettiskt permanent uppehållstillstånd. Innehavare av främlingspass behöver inget uppehållstillstånd för att vistas i Lettland eller för att återinresa efter en resa utomlands.

Lettiskt identitetskort för utlänningar, i form av ett elektroniskt identitetskort. Sådana kort utfärdas till personer som inte är medborgare i Lettland och berättigar enligt nationell lagstiftning till vistelse i och återinresa i Lettland. Personer som inte är medborgare i Lettland har samma status som de som innehar ett lettiskt permanent uppehållstillstånd. Innehavare av identitetskort för utlänningar behöver inget uppehållstillstånd för att vistas i Lettland eller för att resa in i landet efter en resa utomlands.

Bezvalstnieka ceļošanas dokuments

Resehandling för statslös, brun färg. Dessa handlingar utfärdas till personer som Lettland har erkänts som statslösa. Enligt lettisk lagstiftning berättigar de till vistelse i och återinresa till Lettland. Innehavare av resehandlingar för statslösa behöver inget uppehållstillstånd för att vistas i Lettland eller för att åter resa in till landet efter en resa utomlands.

Bēgļa ceļošanas dokuments

Flyktingresehandling, blå färg. Dessa handlingar utfärdas till personer som Lettland har erkänts som flyktingar. Enligt lettisk lagstiftning berättigar de till vistelse i och återinresa till Lettland. Innehavare av resehandlingar för flyktingar behöver inget uppehållstillstånd för att vistas i Lettland eller för att åter resa in till landet efter en resa utomlands.

Ceļošanas dokuments (alternatīvais statuss)

Resehandling för en person som beviljats subsidiärt skydd, blå färg. Dessa handlingar utfärdas till personer som Lettland har beviljat subsidiärt skydd och som inte kan erhålla en resehandling utfärdad i det land där de tidigare bodde. Enligt lettisk lagstiftning berättigar dessa handlingar till vistelse i och återinresa till Lettland. Innehavare av resehandlingar för personer som beviljats subsidiärt skydd behöver inget uppehållstillstånd för att vistas i Lettland eller för att åter resa in till landet efter en resa utomlands.

Ceļotāju saraksts izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā

Förteckning över deltagare i skolresor inom Europeiska unionen

Nacionālo bruņoto spēku izsniegtā identifikācijas karte

Identitetskort som utfärdas av de nationella väpnade styrkorna till militär personal i Nordatlantiska fördragsorganisationens och Europeiska unionens medlemsstaters väpnade styrkor, civil personal som är anställd vid de väpnade styrkorna, personer som sådan militär personal eller civil personal har försörjningsansvar för, samt andra personer med anknytning till de väpnade styrkorna.

Identitetskort som utfärdats av Utrikesministeriet (se bilaga 20).

Förteckning över tidigare offentliggöranden

EUT C 247, 13.10.2006, s. 1.

EUT C 153, 6.7.2007, s. 5.

EUT C 192, 18.8.2007, s. 11.

EUT C 271, 14.11.2007, s. 14.

EUT C 57, 1.3.2008, s. 31.

EUT C 134, 31.5.2008, s. 14.

EUT C 207, 14.8.2008, s. 12.

EUT C 331, 21.12.2008, s. 13.

EUT C 3, 8.1.2009, s. 5.

EUT C 64, 19.3.2009, s. 15.

EUT C 198, 22.8.2009, s. 9.

EUT C 239, 6.10.2009, s. 2.

EUT C 298, 8.12.2009, p. 15.

EUT C 308, 18.12.2009, s. 20.

EUT C 35, 12.2.2010, s. 5.

EUT C 82, 30.3.2010, s. 26.

EUT C 103, 22.4.2010, s. 8.

EUT C 108, 7.4.2011, s. 6.

EUT C 157, 27.5.2011, s. 5.

EUT C 201, 8.7.2011, s. 1.

EUT C 216, 22.7.2011, s. 26.

EUT C 283, 27.9.2011, s. 7.

EUT C 199, 7.7.2012, s. 5.

EUT C 214, 20.7.2012, s. 7.

EUT C 298, 4.10.2012, s. 4.

EUT C 51, 22.2.2013, s. 6.

EUT C 75, 14.3.2013, s. 8.

EUT C 77, 15.3.2014, s. 4.

EUT C 118, 17.4.2014, s. 9.

EUT C 200, 28.6.2014, s. 59.

EUT C 304, 9.9.2014, s. 3.

EUT C 390, 5.11.2014, s. 12.

EUT C 210, 26.6.2015, s. 5.

EUT C 286, 29.8.2015, s. 3.

EUT C 151, 28.4.2016, s. 4.

EUT C 16, 18.1.2017, s. 5.

EUT C 69, 4.3.2017, s. 6.

EUT C 94, 25.3.2017, s. 3.

EUT C 297, 8.9.2017, s. 3.

EUT C 343, 13.10.2017, s. 12.

EUT C 100, 16.3.2018, s. 25.

EUT C 144, 25.4.2018, s. 8.

EUT C 173, 22.5.2018, s. 6.

EUT C 222, 26.6.2018, s. 12.

EUT C 248, 16.7.2018, s. 4.

EUT C 269, 31.7.2018, s. 27.

EUT C 345, 27.9.2018, s. 5.

EUT C 27, 22.1.2019, s. 8.

EUT C 34, 28.1.2019, s. 4.

EUT C 46, 5.2.2019, s. 5.


(1)  Se förteckningen över tidigare offentliggöranden i slutet av denna uppdatering.

(2)  EUT L 77, 23.3.2016, s. 1.


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

6.10.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 330/13


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9939 — Sampo/RMI/Hastings)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2020/C 330/05)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 29 september 2020 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Sampo plc (Sampo, Finland).

Rant Merchant Investment Holdings Limited (RMI, Sydafrika).

Hastings Group Holdings plc (Hastings, Förenade kungariket).

Sampo och RMI förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över hela Hastings.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Sampo är ett försäkringsbolag verksamt i Skandinavien och Baltikum. Sampo tillhandahåller liv- och skadeförsäkringsprodukteras samt förmögenhetsförvaltningstjänster och personalbonusprodukter och personriskförsäkringar.

RMI är ett holdingbolag i den finansiella sektorn som investerar i försäkringsbolag, finansiella tjänster och kapitalförvaltningsföretag.

Hastings är verksamt inom tillhandahållande och distribution av skadeförsäkringar, främst bil- och motorcykelförsäkringar samt hemförsäkringar.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9939 — Sampo/RMI/Hastings

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per post. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Post:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


6.10.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 330/15


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9871 — Telefónica/Liberty Global/JV)

(Text av betydelse för EES)

(2020/C 330/06)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 30 september 2020 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Telefónica S.A. (Telefónica, Spanien),

Liberty Global PLC (Liberty Global, Förenade kungariket),

det gemensamma företaget (det gemensamma företaget, Förenade kungariket).

Telefónica och Liberty Global förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över det nybildade gemensamma företaget, genom vilket Telefónicas bolag i Förenade kungariket (O2) slås samman med Liberty Globals mediaföretag(Virgin Media).

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Telefónica: ett globalt telekommunikationsföretag som driver fasta och mobila kommunikationsnät. Det erbjuder mobil-, internet- och tv-tjänster under flera olika varumärken, däribland Movistar, O2 och Vivo. Telefónica är noterat på börserna i Madrid, New York, Lima och Buenos Aires. Telefónicas bolag O2 har verksamhet i Förenade kungariket och erbjuder mobila telekommunikationstjänster såsom rösttelefoni, sms, mms, mobilt internet, mobilt bredband, roaming och samtalsterminering.

Liberty Global: ett internationellt video-, bredbands- och kommunikationsföretag som är noterat på Nasdaq-börsen, med verksamhet i Förenade kungariket, Irland, Belgien, Polen och Slovakien. Liberty Globals bolag Virgin Media är verksamt i Förenade kungariket och dess huvudsakliga verksamhet är tillhandahållande av fasta bredbandstjänster, telefonitjänster och betal-tv-tjänster. Virgin Media tillhandahåller också mobila kommunikationstjänster som virtuell mobiloperatör under varumärket Virgin Mobile.

det gemensamma företaget: en operatör av fasta nät och mobilnät som är verksam i Förenade kungariket och genom vilken verksamheterna i Telefónicas bolag O2 slås samman med Liberty Globals mediaföretag Virgin Media. Detta inbegriper även O2:s andelar i samriskföretaget Tesco Mobile, som är verksamt som en virtuell mobiloperatör (MVNO) i Förenade kungariket, och samriskföretaget CTIL för mobil nätverksdelning med Vodafone.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9871 — Telefónica/Liberty Global/JV

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per post. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Post:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

6.10.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 330/17


Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

(2020/C 330/07)

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 17.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELANDE OM EN STANDARDÄNDRING AV DET SAMMANFATTANDE DOKUMENTET

”EGER”/”EGRI”

PDO-HU-A1328-AM05

Datum för meddelandet: 28 juli 2020

BESKRIVNING AV OCH MOTIVERING TILL DEN ÄNDRING SOM GODKÄNTS

1.   Ändring av saluföringsdatum för classicus bikáver (tjurblod) till den 1 september året efter skördeåret, för viner i klasserna superior och grand superior till den 1 november året efter skördeåret och för superior csillag till den 15 mars året efter skördeåret

a)

Berörda rubriker i produktspecifikationen:

VIII. Ytterligare villkor

b)

Berört avsnitt i det sammanfattande dokumentet:

Ytterligare villkor – Tidigaste saluföringsdatum

c)

Motivering: När lagringstider på flaska och standardiserade lagringstider avskaffas måste det fastställas tidigare datum för saluföring så att viner av sorterna ”csillag” och ”bikavér” (tjurblod) med en mogen färsk fruktkaraktär når konsumenterna tidigare.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

1.   Produktens namn

Eger

Egri

2.   Typ av geografisk beteckning

SUB – Skyddad ursprungsbeteckning

3.   Kategorier av vinprodukter

1.

Vin

4.   Beskrivning av vinet eller vinerna

Classicus bikavér (tjurblod)

En blandning av torra röda viner baserad på druvsorten kékfrankos (blaufränkisch), vilkas färg kan gå från granatröd till djupt rubinröd, med kryddiga aromer och fruktsmak, utan uttalade tanniner. Vinerna kännetecknas av aromer av mogen färsk frukt och en sammansatt karaktär, vilket också följer av det faktum att ingen av de druvsorter som ingår får dominera.

*Beträffande högsta totala alkoholhalt och högsta totala svaveldioxidhalt gäller de gränser som fastställts i unionslagstiftningen.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

11,5

Lägsta totala syrahalt

4,6 g/l uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

20

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

Classicus muskotály (muskat)

Friska vita viner som kan skifta från vitt med gröna inslag till gulgrönt eller gult, med muskatdruvans karakteristiska smak och bouquet. Vinerna kan vara torra, halvtorra, halvsöta eller söta.

* Beträffande högsta totala alkoholhalt och högsta totala svaveldioxidhalt gäller de gränser som fastställts i unionslagstiftningen.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

10

Lägsta totala syrahalt

4,6 g/l uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

18

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

Classicus siller (clairet)

Ljust röda viner som framställs av blå druvor som innehåller mer färgämnen än de som används till rosévinerna och som ger vinerna en mörkare färg, beroende på vilka druvsorter som används. Vinerna är torra med en stram textur och strävare smak, med aromer och smaker av frukt och kryddor med inslag av apelsin.

* Beträffande högsta totala alkoholhalt och högsta totala svaveldioxidhalt gäller de gränser som fastställts i unionslagstiftningen.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

11

Lägsta totala syrahalt

4,6 g/l uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

18

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

Classicus rozé (rosévin)

Friska viner av blå druvor, vilkas färg kan gå från lökskal till rosa. Aromer och smaker av frukt (hallon, persika, moreller, röda och svarta vinbär, jordgubbar osv.), ibland blommiga dofter, friska och lätta syror.

* Beträffande högsta totala alkoholhalt och högsta totala svaveldioxidhalt gäller de gränser som fastställts i unionslagstiftningen.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

10,5

Lägsta totala syrahalt

4,6 g/l uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

18

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

Classicus fehér (vitt)

Vita viner som kan skifta från vitgrönt till gulgrönt och gult, med en frisk och ihållande smak. Druvrena viner har de aromer och fruktsmaker som är typiska för den druvsort som använts. De vita vinerna kan framställas som torra, halvtorra, halvsöta eller söta.

* Beträffande högsta totala alkoholhalt och högsta totala svaveldioxidhalt gäller de gränser som fastställts i unionslagstiftningen.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

10,5

Lägsta totala syrahalt

4,6 g/l uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

18

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

Classicus csillag

Torra vita viner som kan skifta från vitt med gröna inslag till gulgrönt eller gult med en frisk karaktär och fruktiga och/eller blommiga aromer och en intensiv fruktig smak. Vinernas sammansatta karaktär följer av det faktum att ingen druvsort eller lagringen på ekfat får dominera.

* Beträffande högsta totala alkoholhalt och högsta totala svaveldioxidhalt gäller de gränser som fastställts i unionslagstiftningen.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

11

Lägsta totala syrahalt

4,6 g/l uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

18

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

Classicus vörös (rött)

Röda viner där färgen kan variera mellan granat och djupt rubinröd. Druvrena viner uppvisar de nyanser och färgskiftningar som är typiska för den druvsort som använts. När det gäller blandade viner beror arom, smak, syrornas avrundning och tanniner på i vilka proportioner druvsorterna har använts. Milda viner med en behaglig rundhet i munnen, med aromer av frukt (moreller, hallon, valnötter, röda och svarta vinbär osv.) och kryddor (kanel, vanilj, choklad, tobak osv.) i olika kategorier från torrt till sött.

* Beträffande högsta totala alkoholhalt och högsta totala svaveldioxidhalt gäller de gränser som fastställts i unionslagstiftningen.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

11

Lägsta totala syrahalt

4,6 g/l uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

20

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

Superior bikavér (tjurblod)

En blandning av torra röda viner som baseras på druvsorten kékfrankos (blaufränkisch), av hög kvalitet. Färgen är mörkare än de röda Egervinerna i klassen Classicus, och kan variera mellan granatröd och djupt rubinröd. Vinerna kännetecknas av sina aromer av såväl mogen som färsk frukt, men den långa lagringen på ekfat och flaska gör vinet fylligt och robust. Vinernas sammansatta karaktär följer också av det faktum att ingen druvsort får dominera.

* Beträffande högsta totala alkoholhalt och högsta totala svaveldioxidhalt gäller de gränser som fastställts i unionslagstiftningen.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

12,5

Lägsta totala syrahalt

4,6 g/l uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

20

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

Superior fehér (vitt)

Mogna och fulländade viner av hög kvalitet, med ihållande smak och en högre alkoholhalt. Färgen kan skifta från vitt med gröna inslag till gulgrönt eller gult. Druvrena viner har de aromer och fruktsmaker som är typiska för den druvsort som använts. Blandade viner utvecklar olika karaktär beroende på i vilka proportioner de olika druvsorterna har använts för att skapa ett moget vin med ihållande smak och angenäm rundhet. Vinerna finns som torra, halvtorra, halvsöta och söta.

* Beträffande högsta totala alkoholhalt och högsta totala svaveldioxidhalt gäller de gränser som fastställts i unionslagstiftningen.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

12

Lägsta totala syrahalt

4,6 g/l uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

18

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

Superior csillag

Torra vita väl sammansatta viner, mer mogna och genomarbetade. Färgen kan skifta från vitt med gröna inslag till gulgrönt eller gult, smaken är rund och rik och omfattar fruktiga och/eller blommiga aromer. Ingen av de ingående druvsorterna ska dominera över någon annan. Vinerna kan kännetecknas av en viss mineralitet (typisk för vinsluttningen) eller andra särskiljande aromer.

* Beträffande högsta totala alkoholhalt och högsta totala svaveldioxidhalt gäller de gränser som fastställts i unionslagstiftningen.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

12

Lägsta totala syrahalt

4,6 g/l uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

18

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

Superior vörös (rött)

Röda viner med en djupare färg än röda Egerviner i klassen Classicus, som kan variera mellan granatröd och djupt rubinröd. Druvrena viner uppvisar de nyanser och färgskiftningar som är typiska för den druvsort som använts. När det gäller blandade viner beror arom, smak, syrornas avrundning och tanniner på i vilka proportioner druvsorterna har använts. Det är sammetslena, robusta viner med aromer av frukt (moreller, hallon, valnötter, röda och svarta vinbär osv.) och kryddor (kanel, vanilj, choklad, tobak osv.), i alla kategorier, från torrt till sött vin.

* Beträffande högsta totala alkoholhalt och högsta totala svaveldioxidhalt gäller de gränser som fastställts i unionslagstiftningen.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

12

Lägsta totala syrahalt

4,6 g/l uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

20

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

Superior késői szüretelésű (sen skörd)

De vita vinerna kan skifta från vitt med gröna inslag till gulgrönt eller gult, medan de röda varierar mellan granatrött och djupt rubinrött. I de fall en enda druvsort används har vinet den färgintensitet och de nyanser, liksom de aromer och smaker som är typiska för den druvsorten. När flera druvsorter används är vinet sammansatt och domineras av dofter och smaker som för tankarna till övermogna druvor (t.ex. russin) och kan även bjuda på dofter av ädelröta från botrytis.

* Beträffande högsta totala alkoholhalt och högsta totala svaveldioxidhalt gäller de gränser som fastställts i unionslagstiftningen.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

11

Lägsta totala syrahalt

4,6 g/l uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

33,33

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

Grand superior bikavér (tjurblod)

Robusta röda viner med rund och rik smak, med färgtoner och nyanser som varierar mellan granatrött och mörkt rubinrött. Eftersom det är obligatoriskt att använda druvsorten kékfrankos (blaufränkisch) är druvsammansättningen i dessa torra röda viner olik de andra röda vinerna. Vinerna bjuder på rikliga aromer och smaker med kryddiga och fruktiga toner. De kännetecknas av en ihållande bouquet utan framträdande tanniner. Dessa viner, som är avsedda att saluföras med angivande av vinsluttning, särskiljer sig i första hand genom sin typiska särprägel (t.ex. mineralitet). Den långa lagringen på ekfat och i flaska ger också vinerna kraftfulla och mogna aromer. Vinerna sammansatta karaktär illustreras väl av det faktum att ingen druvsort får dominera.

* Beträffande högsta totala alkoholhalt och högsta totala svaveldioxidhalt gäller de gränser som fastställts i unionslagstiftningen.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

12

Lägsta totala syrahalt

4,6 g/l uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

20

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

Grand superior fehér (vitt)

Välutvecklade robust vita viner med rund och rik smak. Färgen kan skifta från vitt med gröna inslag till gulgrönt eller gult. Vinerna håller hög kvalitet, är välmogna med en lång eftersmak och har en relativt hög alkoholhalt. Druvrena viner har de aromer och fruktsmaker som är typiska för den druvsort som använts. Blandade viner utvecklar olika karaktär beroende på i vilka proportioner de olika druvsorterna har använts för att skapa ett moget vin med ihållande smak och angenäm rundhet. Vinerna finns som torra, halvtorra, halvsöta och söta.

* Beträffande högsta totala alkoholhalt och högsta totala svaveldioxidhalt gäller de gränser som fastställts i unionslagstiftningen.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

12

Lägsta totala syrahalt

4,6 g/l uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

18

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

Grand superior csillag

Torra robusta vita viner med rund och rik smak. Färgen kan skifta från vitt med gröna inslag till gulgrönt eller gult. Vinerna har resolut mogna aromer och smaker tack vare användningen av druvor som skördas välmogna och den långa lagringen. Vinernas sammansatta karaktär följer av det faktum att ingen druvsort får dominera. De har också en rik palett av fruktiga smaker och kan ibland uppvisa en viss mineralitet (typisk för vinsluttningen). De kännetecknas av sin rundhet och ihållande smak liksom av lagringen på ekfat.

* Beträffande högsta totala alkoholhalt och högsta totala svaveldioxidhalt gäller de gränser som fastställts i unionslagstiftningen.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

12

Lägsta totala syrahalt

4,6 g/l uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

18

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

Grand superior vörös (rött)

Välutvecklade robusta röda viner med rund och rik smak. Färgen kan variera mellan granatröd och djupt rubinröd. Druvrena viner kan uppvisa de nyanser och färgskiftningar som är typiska för den druvsort som använts. Genom den långa lagringen träder karakteristiska mogningsaromer fram tillsammans med mogna dofter och smaker, mogna tanniner och avrundade syror. När det gäller blandade viner hänger tanninstrukturen, den resolut mogna lenheten och rundheten samman med i vilka proportioner de olika druvsorterna har använts. Arom och smak kan också innehålla toner av frukt (moreller, hallon, valnötter, röda och svarta vinbär osv.) och kryddor (kanel, vanilj, choklad, tobak osv.). Vinerna kan saluföras i alla kategorier, från torrt till sött.

* Beträffande högsta totala alkoholhalt och högsta totala svaveldioxidhalt gäller de gränser som fastställts i unionslagstiftningen.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

12

Lägsta totala syrahalt

4,6 g/l uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

20

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

5.   Vinframställningsmetoder

a)   Särskilda oenologiska metoder

Obligatoriska oenologiska metoder (1)

Särskilda oenologiska metoder

Classicus bikavér (tjurblod)

Musten ska jäsa med druvskalen under minst åtta dagar.

Pressningen måste ske i omgångar.

Vinet ska lagras på ekfat i minst sex månader, med undantag för druvsorterna blauburger, kadarka, kékoportó och turán.

Bestämmelser för druvblandning:

Minst fyra druvsorter ska användas, och varje druvsort ska ingå med minst 5 % i blandningen.

Andelen av druvsorten kékfrankos (blaufränkisch) ska vara mellan 30 % och 65 %, och utgöra den största andelen i blandningen.

Viner av druvsorterna turán och bíborkadarka får varken tillsammans eller var för sig utgöra en större andel än 10 %.

Classicus muskotály (muskat)

Druvorna måste bearbetas samma dag som de skördas.

Pressningen måste ske i omgångar.

Druvmusten måste renas (klarning).

Classicus siller (clairet)

Musten ska jäsa med druvskalen.

Pressningen måste ske i omgångar.

Classicus rozé (rosévin) och Classicus fehér (vitt)

Druvorna måste bearbetas samma dag som de skördas.

Pressningen måste ske i omgångar.

Druvmusten måste renas (klarning).

Obligatoriska oenologiska metoder (2)

Särskilda oenologiska metoder

Classicus csillag

Druvorna måste bearbetas samma dag som de skördas.

Pressningen måste ske i omgångar.

Druvmusten måste renas (klarning).

Bestämmelser för druvblandning:

Minst fyra druvsorter ska användas, och varje druvsort ska ingå med minst 5 % i blandningen.

Andelen av ett vin framställt av en viss druvsort får inte överstiga 50 %.

Minst en av följande druvsorter måste användas: cserszegi fűszeres, ezerfürtű, furmint, gyöngyrizling, hárslevelű, irsai olivér, juhfark, kabar, királyleányka, leányka, mátrai muskotály, mézes, olaszrizling, zefír, zenit och zengő. Den andel som utgörs av dessa druvsorter tillsammans ska utgöra minst 50 % av druvblandningen.

Vin framställt av druvsorterna cserszegi fűszeres, gyöngyrizling, irsai olivér, mátrai muskotály, ottonel muskotály, sárga muskotály och zefír får inte tillsammans eller var för sig utgöra mer än 30 % av blandningen.

Classicus vörös (rött)

Musten ska jäsa med druvskalen.

Pressningen måste ske i omgångar.

Obligatoriska oenologiska metoder (3)

Särskilda oenologiska metoder

Superior bikavér (tjurblod)

Musten ska jäsa med druvskalen under minst 14 dagar.

Pressningen måste ske i omgångar.

Vinet ska lagras på ekfat i minst tolv månader.

Bestämmelser för druvblandning:

Minst fyra druvsorter ska användas, och varje druvsort ska ingå med minst 5 % i blandningen.

Andelen av druvsorten kékfrankos (blaufränkisch) ska vara mellan 30 % och 65 %, och utgöra den största andelen i blandningen.

Andelen av druvsorten turán får inte överstiga 10 %.

Superior fehér (vitt)

Druvorna måste bearbetas samma dag som de skördas.

Pressningen måste ske i omgångar.

Druvmusten måste renas (klarning).

Superior csillag

Druvorna måste bearbetas samma dag som de skördas.

Pressningen måste ske i omgångar.

Druvmusten måste renas (klarning).

Bestämmelser för druvblandning:

Minst fyra druvsorter ska användas, och varje druvsort ska ingå med minst 5 % i blandningen.

Andelen av ett vin framställt av en viss druvsort får inte överstiga 50 %.

Minst en av följande druvsorter måste användas: cserszegi fűszeres, ezerfürtű, furmint, gyöngyrizling, hárslevelű, irsai olivér, juhfark, kabar, királyleányka, leányka, mátrai muskotály, mézes, olaszrizling, zefír, zenit och zengő. Den andel som utgörs av dessa druvsorter tillsammans ska utgöra minst 50 % av druvblandningen.

Vin framställt av druvsorterna cserszegi fűszeres, gyöngyrizling, irsai olivér, mátrai muskotály, ottonel muskotály, sárga muskotály och zefír får inte tillsammans eller var för sig utgöra mer än 30 % av blandningen.

Obligatoriska oenologiska metoder (4)

Särskilda oenologiska metoder

Superior vörös (rött)

Musten ska jäsa med druvskalen.

Pressningen måste ske i omgångar.

Superior késői szüretelésű (sen skörd)

Druvorna måste bearbetas samma dag som de skördas.

Pressningen måste ske i omgångar.

Druvmusten måste renas (klarning).

Grand superior bikavér (tjurblod)

Musten ska jäsa med druvskalen under minst 14 dagar.

Pressningen måste ske i omgångar.

Vinet ska lagras på ekfat i minst tolv månader.

Bestämmelser för druvblandning:

Minst fyra druvsorter ska användas, och varje druvsort ska ingå med minst 5 % i blandningen.

Andelen av druvsorten kékfrankos (blaufränkisch) ska vara mellan 30 % och 65 %, och utgöra den största andelen i blandningen.

Andelen av druvsorten turán får inte överstiga 10 %.

Grand superior fehér (vitt)

Druvorna måste bearbetas samma dag som de skördas.

Pressningen måste ske i omgångar.

Druvmusten måste renas (klarning).

Vinet ska lagras i minst 6 månader.

Grand superior vörös (rött)

Musten ska jäsa med druvskalen.

Pressningen måste ske i omgångar.

Obligatoriska oenologiska metoder (5)

Särskilda oenologiska metoder

Grand superior csillag

Druvorna måste bearbetas samma dag som de skördas.

Pressningen måste ske i omgångar.

Druvmusten måste renas (klarning).

Vinet ska lagras i minst 6 månader.

Bestämmelser för druvblandning:

Minst fyra druvsorter ska användas, och varje druvsort ska ingå med minst 5 % i blandningen.

Andelen av ett vin framställt av en viss druvsort får inte överstiga 50 %.

Minst en av följande druvsorter måste användas: cserszegi fűszeres, ezerfürtű, furmint, gyöngyrizling, hárslevelű, irsai olivér, juhfark, kabar, királyleányka, leányka, mátrai muskotály, mézes, olaszrizling, zefír, zenit och zengő. Den andel som utgörs av dessa druvsorter tillsammans ska utgöra minst 50 % av druvblandningen.

Vin framställt av druvsorterna cserszegi fűszeres, gyöngyrizling, irsai olivér, mátrai muskotály, ottonel muskotály, sárga muskotály och zefír får inte tillsammans eller var för sig utgöra mer än 30 % av blandningen.

Otillåtna oenologiska metoder (utöver gällande bestämmelser)

Relevanta restriktioner för vinframställning

Sötning av vin:

Classicus bikavér (tjurblod)

Classicus csillag

Alla viner i klasserna Superior och Grand superior

Superior késői szüretelésű (sen skörd) och Grand superior csillag:

Användning av ekspån

Omvänd osmos

Partiell avalkoholisering av vin

Bestämmelser som gäller för vinodlingen (1)

Odlingsmetoder

1.

Bestämmelser om beskärning och uppbindning:

a)

För befintliga vinodlingar per den 1 augusti 2010 (klasserna Classicus, Superior och Grand Superior): Druvor lämpade för framställning av klasserna Classicus, Superior och Grand superior med skyddad ursprungsbeteckning får skördas från alla vinodlingar oavsett odlingsmetod så länge vinodlingen är i drift.

b)

För vinodlingar planterade efter den 1 augusti 2010 (klasserna Classicus, Superior och Grand superior):

i)

Guyotbeskärning

ii)

Medelhög kordong

iii)

Låg kordong

iv)

Paraplybeskärning

v)

Solfjädersformning

vi)

Kronformning

vii)

Gobeletbeskärning

2.

Bestämmelser för planteringstätheten på vingårdar

a)

För befintliga vinodlingar per den 1 augusti 2010: Druvor lämpade för framställning av viner i klasserna Classicus, Superior och Grand superior med skyddad ursprungsbeteckning får skördas från alla vinodlingar oavsett planteringstäthet så länge vinodlingen är i drift.

b)

För vinodlingar planterade efter den 1 augusti 2010 (klassen Classicus):

i)

minst 3 700 stockar per hektar.

ii)

Avstånd mellan vinstockarna: minst 0,8 m.

c)

För vinodlingar planterade efter den 1 augusti 2010 (klasserna Superior och Grand superior):

i)

Planteringstäthet: minst 4 000 stockar per hektar.

ii)

Avstånd mellan vinstockarna: minst 0,8 m.

3.

Skördemetod: Mekanisk eller manuell skörd

4.

Fastställande av datum för skörden: druvornas mognad fastställs av det behöriga vinodlarsyndikatet, som bestämmer första skördedag för varje druvsort.

Druvkvalitet (lägsta sockerhalt uttryckt som potentiell alkoholhalt) (1)

Odlingsmetoder

Classicus bikavér (tjurblod)

10,60 volymprocent (17 ° i ungersk mustvikt): bíborkadarka, blauburger, kadarka, kékfrankos (blaufränkisch), kékoportó, turán och zweigelt.

12,08 volymprocent (19 ° i ungersk mustvikt): cabernet franc, cabernet sauvignon, menoire, merlot, pinot noir och syrah.

Classicus muskotály (muskat)

9,83 volymprocent (16 ° i ungersk mustvikt): chasselas, csaba gyöngye, cserszegi fűszeres, ezerfürtű, hamburgi muskotály (muscat de hambourg), irsai olivér, mátrai muskotály, ottonel muskotály och sárga muskotály.

10,57 volymprocent (17 ° i ungersk mustvikt): bouvier, chardonnay, furmint, gyöngyrizling, hárslevelű, juhfark, kabar, kerner, királyleányka, leányka, mézes, olaszrizling, pinot blanc, rajnai rizling, rizlingszilváni, sauvignon, szürkebarát, tramini, viognier, zefír, zenit, zengő, zöldszilváni och zöld veltelíni.

Classicus siller (clairet)

10,60 volymprocent (17 ° i ungersk mustvikt): alibernet, bíborkadarka, blauburger, cabernet dorsa, cabernet franc, cabernet sauvignon, csókaszőlő, kadarka, kármin, kékfrankos (blaufränkisch), kékoportó, merlot, pinot noir, syrah, turán och zweigelt.

Classicus rozé (rosévin):

10,60 volymprocent (17 ° i ungersk mustvikt): alibernet, bíborkadarka, blauburger, cabernet dorsa, cabernet franc, cabernet sauvignon, csókaszőlő, kadarka, kármin, kékfrankos (blaufränkisch), kékoportó, menoire, merlot, pinot noir, syrah, turán och zweigelt.

Druvkvalitet (lägsta sockerhalt uttryckt som potentiell alkoholhalt) (2)

Odlingsmetoder

Classicus fehér (vitt)

9,83 volymprocent (16 ° i ungersk mustvikt): chasselas, cserszegi fűszeres, ezerfürtű, irsai olivér, mátrai muskotály, ottonel muskotály, sárga muskotály och kadarka.

10,60 volymprocent (17 ° i ungersk mustvikt): bouvier, chardonnay, furmint, gyöngyrizling, hárslevelű, juhfark, kabar, kerner, királyleányka, leányka, mézes, olaszrizling, pinot blanc, rajnai rizling, rizlingszilváni, sauvignon, szürkebarát, tramini, viognier, zefír, zenit, zengő, zöldszilváni och zöld veltelíni.

Classicus csillag

9,83 volymprocent (16 ° i ungersk mustvikt): chasselas, cserszegi fűszeres, ezerfürtű, chasselas, irsai olivér, mátrai muskotály, ottonel muskotály och sárga muskotály.

10,57 volymprocent (17 ° i ungersk mustvikt): bouvier, chardonnay, furmint, gyöngyrizling, hárslevelű, juhfark, kabar, kerner, királyleányka, leányka, mézes, olaszrizling, pinot blanc, rajnai rizling, rizlingszilváni, sauvignon, szürkebarát, tramini, viognier, zefír, zenit, zengő, zöldszilváni och zöld veltelíni.

Classicus vörös (rött)

10,60 volymprocent (17 ° i ungersk mustvikt): alibernet, bíborkadarka, blauburger, csókaszőlő, kadarka, kármin, kékfrankos (blaufränkisch), kékoportó, turán och zweigelt.

12,08 volymprocent (19 ° i ungersk mustvikt): cabernet franc, cabernet sauvignon, menoire, merlot, pinot noir och syrah.

Alla viner i klasserna Superior och Grand superior:

12,83 volymprocent (20 ° i ungersk mustvikt) för alla druvsorter.

b)   Högsta avkastning

Classicus

100 hektoliter per hektar.

Classicus – manuell skörd

13 600 kg druvor per hektar.

Classicus – mekanisk skörd

13 100 kg druvor per hektar.

Superior

60 hektoliter per hektar.

Vins Superior – manuell skörd

8 100 kg druvor per hektar.

Superior – mekanisk skörd

7 800 kg druvor per hektar.

Grand superior

35 hektoliter per hektar.

Vins Grand superior – manuell skörd

6 000 kg druvor per hektar.

Grand superior – mekanisk skörd

5 600 kg druvor per hektar.

6.   Avgränsat geografiskt område

1.   VINER I KLASSEN CLASSICUS

De områden som ingår i kommunerna Aldebrő, Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Feldebrő, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szomolya, Tarnaszentmária, Tófalu och Verpelét klassificeras som klass I och II enligt vinodlingsregistret.

2.   VINER I KLASSERNA SUPERIOR OCH GRAND SUPERIOR

De områden som ingår i kommunerna Aldebrő, Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Feldebrő, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szomolya, Tarnaszentmária, Tófalu och Verpelét klassificeras som klass I och II enligt vinodlingsregistret.

7.   Huvudsakliga druvsorter

alibernet

blauburger

bouvier

bíbor kadarka

cabernet franc – cabernet

cabernet franc – carbonet

cabernet franc – carmenet

cabernet franc – gros cabernet

cabernet franc – gros vidur

cabernet franc – kaberne fran

cabernet sauvignon

chardonnay – chardonnay blanc

chardonnay – kereklevelű

chardonnay – morillon blanc

chardonnay – ronci bilé

chasselas – chasselas blanc

chasselas – chasselas dorato

chasselas – chasselas doré

chasselas – chrupka belia

chasselas – fehér fábiánszőlő

chasselas – fehér gyöngyszőlő

chasselas – fendant blanc

chasselas – saszla belaja

chasselas – weisser gutedel

cserszegi fűszeres

csókaszőlő

ezerfürtű

furmint – furmint bianco

furmint – moslavac bijeli

furmint – mosler

furmint – posipel

furmint – som

furmint – szigeti

furmint – zapfner

gyöngyrizling

hamburgi muskotály – miszket hamburgszki

hamburgi muskotály – moscato d’Amburgo

hamburgi muskotály – muscat de hambourg

hamburgi muskotály – muscat de hamburg

hamburgi muskotály – muszkat gamburgszkij

hárslevelű – feuilles de tilleul

hárslevelű – garszleveljü

hárslevelű – lindeblättrige

hárslevelű – lipovina

irsai olivér – irsai

irsai olivér – muskat olivér

irsai olivér – zolotis

irsai olivér – zolotisztüj rannüj

juhfark – fehérboros

juhfark – lämmerschwantz

juhfark – mohácsi

juhfark – tarpai

kabar

kadarka – csetereska

kadarka – fekete budai

kadarka – gamza

kadarka – jenei fekete

kadarka – kadar

kadarka – kadarka negra

kadarka – negru moale

kadarka – szkadarka

kadarka – törökszőlő

kerner

királyleányka – dánosi leányka

királyleányka – erdei sárga

királyleányka – feteasca regale

királyleányka – galbena de ardeal

királyleányka – königliche mädchentraube

királyleányka – königstochter

királyleányka – little princess

kármin

kékfrankos – blauer lemberger

kékfrankos – blauer limberger

kékfrankos – blaufränkisch

kékfrankos – limberger

kékfrankos – moravka

kékoportó – blauer portugieser

kékoportó – modry portugal

kékoportó – portugais bleu

kékoportó – portugalske modré

kékoportó – portugizer

leányka – dievcenske hrozno

leányka – feteasca alba

leányka – leányszőlő

leányka – mädchentraube

menoire

merlot

mátrai muskotály

mézes

olasz rizling – grasevina

olasz rizling – nemes rizling

olasz rizling – olaszrizling

olasz rizling – riesling italien

olasz rizling – risling vlassky

olasz rizling – taljanska grasevina

olasz rizling – welschrieslig

ottonel muskotály – miszket otonel

ottonel muskotály – muscat ottonel

ottonel muskotály – muskat ottonel

pinot blanc – fehér burgundi

pinot blanc – pinot beluj

pinot blanc – pinot bianco

pinot blanc – weissburgunder

pinot noir – blauer burgunder

pinot noir – kisburgundi kék

pinot noir – kék burgundi

pinot noir – kék rulandi

pinot noir – pignula

pinot noir – pino csernüj

pinot noir – pinot cernii

pinot noir – pinot nero

pinot noir – pinot tinto

pinot noir – rulandski modre

pinot noir – savagnin noir

pinot noir – spätburgunder

rajnai rizling – johannisberger

rajnai rizling – rheinriesling

rajnai rizling – rhine riesling

rajnai rizling – riesling

rajnai rizling – riesling blanc

rajnai rizling – weisser riesling

rizlingszilváni – müller thurgau

rizlingszilváni – müller thurgau bijeli

rizlingszilváni – müller thurgau blanc

rizlingszilváni – rivaner

rizlingszilváni – rizvanac

sauvignon – sauvignon bianco

sauvignon – sauvignon bijeli

sauvignon – sauvignon blanc

sauvignon – sovinjon

syrah – blauer syrah

syrah – marsanne noir

syrah – serine noir

syrah – shiraz

syrah – sirac

szürkebarát – auvergans gris

szürkebarát – grauburgunder

szürkebarát – graumönch

szürkebarát – pinot grigio

szürkebarát – pinot gris

szürkebarát – ruländer

sárga muskotály – moscato bianco

sárga muskotály – muscat blanc

sárga muskotály – muscat bélüj

sárga muskotály – muscat de frontignan

sárga muskotály – muscat de lunel

sárga muskotály – muscat lunel

sárga muskotály – muscat sylvaner

sárga muskotály – muscat zlty

sárga muskotály – muskat weisser

sárga muskotály – weiler

sárga muskotály – weisser

tramini – gewürtztraminer

tramini – roter traminer

tramini – savagnin rose

tramini – tramin cervené

tramini – traminer

tramini – traminer rosso

viognier

zefír

zengő

zenit

zweigelt – blauer zweigeltrebe

zweigelt – rotburger

zweigelt – zweigeltrebe

zöld szagos – decsi szagos

zöld szagos – zöld muskotály

zöld szilváni – grüner sylvaner

zöld szilváni – silvanec zeleni

zöld szilváni – sylvánske zelené

zöld veltelíni – grüner muskateller

zöld veltelíni – grüner veltliner

zöld veltelíni – veltlinské zelené

zöld veltelíni – zöldveltelíni

8.   Beskrivning av samband

Viner (1)

1.   Beskrivning av det avgränsade området

Naturliga faktorer

Staden Eger ligger på 160 till 180 meter över havet mellan Mátrabergen och bergmassivet Bükk där det norra centralmassivet möter den stora ungerska slätten. Egerdalen avgränsas i öster och väster av kullar som går upp till 200–300 meters höjd.

Nordost om staden sträcker sig berget Nagy-Eged, upp till en höjd på över 500 meter. Det breder ut sig i öst-västlig riktning med vinodlingar på den sydliga sluttningen.

Olika typer av jordar i vindistriktet Eger

Med undantag för de sandiga jordarna längs vattendragen kring kommunerna Verpelét, Feldebrő, Aldebrő och Tófalu, hör jordarna i det geografiska området för den skyddade geografiska beteckningen ”Eger/Egri” till de bruna skogsjordarna (brun- eller svartjord, kiselrik och eroderad) som bildats på ett lager ryolitisk tuff av vulkaniskt ursprung. Med några få undantag är vinodlingarna belägna på platåer och på platåernas svaga sluttningar åt söder, väster och öster nedanför berget Nagy-Eged, på bruna skogsjordar och nedanför kullen Mész, där jorden bildats av andesit.

Utöver det faktum att jorden lämpar sig väl till vinodling är även de naturliga förhållandena omkring staden mycket gynnsamma, inte minst terrängens lutning. Vinodlingarna ligger på de soliga sluttningarna åt söder och sydväst. Genomsnittet för de typiska meteorologiska förhållandena i vinodlingsområdet under de senaste 47 åren är följande: årsmedeltemperatur 10,65 °C; genomsnittlig årsnederbörd 592,6 mm; genomsnittligt antal soltimmar per år 1 964. I enlighet med gällande lagstiftning registreras och klassificeras de marker som lämpar sig för vinodling i vinodlingsregistret, och delas upp i områden av klass I och II. I vindistriktet Eger är de områden som lämpar sig för vinodling enligt vingårdsregistret fördelade på 18 431 hektar vinodlingsmark av klass I och 3 914 hektar av klass II, dvs. sammanlagt 22 345 hektar.

Mänskliga faktorer

Vinrankans uppkomst kring Eger, vinodlingen på medeltiden

Ett mycket märkligt paleobotaniskt fynd gjordes på en sluttning av kullen Kis-Eged – en bit av ett uråldrigt fossiliserat vinblad, 30 miljoner år gammalt, som fick namnet Vitis Hungarica på latin – men detta har ingenting med dagens vinodlingar att göra. Arkeologiska utgrävningar har visat att trakten kring Eger varit bebodd sedan 900-talet och att staden i början av 1000-talet troligen var en betydande stad i Ungern. Enligt ett dokument från 1261 utfärdat av Béla IV skänkte Ungerns första kung, Stefan den helige, ett tionde vin till biskopssätet i Eger, vilket motsvarade en tiondel av vinproduktionen i Egerdalen. Efter mongolernas invasion 1241 avfolkades bygden och bristen på arbetskraft ledde till att kung Béla IV bjöd in utlänningar att installera sig i trakten. Det var troligen då vallonerna bosatte sig där, bland annat kring Olasz utca och i byn Tállya vid staden Eger, för att lära den inhemska befolkningen de franska teknikerna inom vinodling och lagring av vin på ekfat.

De första vinkällarna grävdes troligen ut på beställning av de kyrkliga institutionerna – de allra äldsta var de källare där man förvarade tiondena.

Vinodlingen i regionen Eger har ett gott anseende sedan många århundraden tillbaka. Gaspar Boutatts, tecknare och gravör bördig från Nederländerna, har gjort många etsningar föreställande olika ungerska landskap, bland annat en vy över Eger (Erlau) i verket ”Description exacte des Royaumes de Hongrie” som publicerades 1688 i Antwerpen. Det finns också en ännu tidigare etsning, från 1617 av G. Hoefnagel, med titeln ”Agria vulgo Erla”, som föreställer vinstaden som tappert hållit stånd mot de ottomanska trupperna. På båda etsningarna ser man invånarnas två största stoltheter, dvs. fortet som dominerar staden och sluttningarna med vinodlingar runtomkring.

Av de historiska källorna framgår att vinodlingen genomgick stora förändringar under 1600-talet – utöver de dittills dominerande druvsorter som användes för framställning av vita viner började nu även druvor till röda viner vinna terräng.

Här kan också noteras att invånarna i Eger för att kunna bearbeta den kompakta och hårda jorden i vingårdarna uppfann en särskild sorts hacka, kallad Egerhackan. För att mäta kvantiteten vin använde de sig av måttet ”egri akót” (som var fyra gånger som mycket som en vanlig ”akó”). En lång lagring av vinerna på ekfat krävdes på grund av den höga syran och för att få fram viner som kunde sparas länge. Producenternas viner lagrades i ekfat längs väggarna i källarna eller lagerrum som grävts ut under staden i den ryolitiska tuffstenen där temperaturförhållanden för en naturlig lagringskällare kunde upprätthållas året runt.

Tidigare klassificering av vinodlingarna

Det var under 1400- och 1500-talen som vinodlingen i Eger verkligen började utvecklas. Den fick sedan en renässans på 1700-talet. Det finns fastighetsregister från 1760 och 1789 med uppgifter om vinodlingarnas kvalitet. År 1760 delades de in i tre kategorier beroende på jordens beskaffenhet, terrängens lutning, soltimmar osv. Nästan hälften av vinodlingarna hamnade i den första kategorin.

År 1789 delades vinodlingarna in i sex kategorier (på nationell nivå hade man upprättat åtta, men ingen av vinodlingarna i trakten kring Eger hamnade i de två sista kategorierna). Principerna för klassificering liknade de som användes 1760, med skillnaden att flera utmärkta vinodlingar som lämpade sig för framställning av ädelvin (aszúbor) också klassificerades i den första kategorin.

Sedan 1700-talet hade invånarna i Eger haft regler att följa för vinodlingen. Vinodlarsyndikatet såg till att regler följdes, under överinseende av kommunala ämbetsmän.

Viner (2)

1.   Beskrivning av det avgränsade geografiska området (forts.)

Odlade druvsorter och viner som framställs av dessa

Innan druvsorten kadarka infördes i trakten kring Eger kring 1400-talet av serbiska flyktingar som måst lämna sina hem på grund av den ottomanska erövringen, odlade man främst gröna druvsorter i regionen. Förutom att införa de blå druvsorterna lärde serberna också lokalbefolkningen teknikerna för framställning av röda viner. Vid den nationella skolan för oenologi i Buda räknade man till inte mindre än 56 olika druvsorter från departementet Heves. Fler druvsorter fanns bara i departementen Pest och Baranya. Någon tid innan vinlusepidemin odlades druvsorterna lúdtalpú och kereklevelű i de flesta vinodlingarna. I en artikel från 1859 i facktidskriften ”Szőlészeti Lapok” skrivs om behovet av att utveckla ett lämpligt sortiment av andra sorter än kadarka, och bland annat föreslås oporto och fekete muskotály (muscat noir) för de utmärkta färgämnen de innehåller.

Det mörka vin som kallas bikavér nämns för första gången 1851 i en ordspråksbok: ”Bikavér, så kallas det starka röda vinet, till exempel det från Eger.” Efter den förödelse som vinlusen åstadkom beslöt Ungerns kungliga institut för ampelologi (Ampelológiai Intézet) i samförstånd med skolan för vinodling och oenologi att inrätta en lokal enhet i Eger för att visa vikten av vinodlingen och vinproduktionen i Egerområdet. Denna enhet har fortsatt fungera som forskningsinstitut och blivit ett av de viktigaste centrumen i landet som specialiserat sig på urval av härdiga sorter, forskning om sorturval, utvärdering av odlingsplatser (vinsluttningar) och oenologisk forskning, särskilt gällande tekniker för framställning av rött vin.

Den skyddade ursprungsbeteckningen ”Eger”

Egervinernas betydelse understryks av det faktum att ursprungsbeteckningen ”Eger (Erlau) och ”Egri (Erlauer)” registrerades redan den 15 september 1970 i varukategori nr 33 (Vin) enligt Lissabonöverenskommelsen för skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, vilket i hög grad bidrog till att skydda marknaderna för dessa viner.

2.   Beskrivning av vinerna

Regionen lämpar sig för framställning av såväl lätta vita viner med lång eftersmak som täta, kraftiga och rika vita viner. Dessa kännetecknas av sina rikliga aromer och mineraler och även naturliga syror – det sistnämnda finner man i synnerhet i vinerna som produceras i Egers sydligare områden.

I regionen produceras också roséviner och viner av typen siller, som är smakrika och tål en längre lagring än ungerskproducerade viner i allmänhet. Man urskiljer aromer av färsk frukt, men också av mogen frukt.

De röda vinerna har vanligtvis en låg tanninhalt. Närheten till den nordliga gränsen för vinodling och vinproduktion ger tillsammans med vindarna i dalgångarna mellan kullarna vinerna deras särskilda syrlighet och bestående smak. Dessa viner som kännetecknas av markerade fruktiga och kryddiga aromer lämpar sig också för en längre tids lagring.

Vindistriktet har alltid kännetecknats av en mångfald druvsorter, vilket är skälet till att det har blivit känt för sina blandade viner, särskilt av typen bikavér (tjurblod).

3.   Beskrivning och fastställande av orsakssamband

De allmänna klimatförhållandena i vindistriktet påverkas främst av närheten till Bükkbergen. Bergen ger skydd mot vinterfrost, och de kalla nätter som bergsvindarna ger upphov till efter varma sommar- och höstdagar gör att druvorna bevarar en förfinad och elegant syrlighet och sina primära fruktaromer. Man kan alltså generellt säga att Egervinerna bjuder på friska syror och långa eftersmaker. Den goda vattenbalansen i jordarna i vindistriktet Eger och årsmedelnederbörden på 600 mm gör att druvorna kan utvecklas på ett balanserat och stressfritt sätt. Vinerna utvecklar därför ingen omogen syrlighet på grund av vattenbrist.

På grund av de varierande klimatförhållandena och jordsammansättningar i vindistriktet Eger kan det finnas stora skillnader mellan vinerna från de olika vinsluttningarna – särskilt ett ”mindre bra ” vinår – i fråga om alkoholhalt, syror och till och med vinernas arom. De experiment som gjorts vid institutet för studier av vinodling och vin i Eger verkar samstämmigt bekräfta att vinsluttningarnas läge och solexponeringen har en stor inverkan på framförallt alkoholhalten och vinernas generösa karaktär, medan jordens beskaffenhet spelar en viktig roll för doftsammansättningen. Det innebär att man från varje vinsluttning kan framställa viner som har sin egen särskilda karaktär. Exempelvis är de viner som produceras på vulkanisk jord med ett tunnare lager matjord mer mineralrika, viner som produceras på lerrika jordar med ett tjockare lager matjord är fylligare, medan viner som produceras på de sandiga jordarna i regionen Debrő, där marken värms upp tidigare, är mer generösa.

Det är alltså de lokala traditionerna och klimatskillnaderna som ligger bakom såväl förekomsten av en stor mängd olika druvsorter i regionen som produktionen av många olika slags vin. Klimatförhållandena och jordens beskaffenhet i det avgränsade produktionsområdet kring Eger gör att de lokala vinodlarna har tillgång till en region där man, till skillnad från landets övriga vinproducerande distrikt, kan producera en mångfald olika slags viner av utmärkt kvalitet.

9.   Väsentliga ytterligare villkor (förpackning, märkning, andra krav)

Allmänna bestämmelser om beteckningen (1)

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Beskrivning av villkoret:

a)

I stället för uppgiften ”skyddad ursprungsbeteckning” är det tillåtet att använda traditionella uttryck som ”Classicus med skyddad ursprungsbeteckning”, ”Superior med skyddad ursprungsbeteckning” eller ”Grand superior med skyddad ursprungsbeteckning”.

b)

Namn på druvsorter, traditionella uttryck, andra uttryck som får användas i begränsad utsträckning eller som refererar till vinets färg får endast förekomma på etiketten om typsnitt, storlek eller färg på de bokstäver som används inte är mer framträdande än ursprungsbeteckningen.

c)

När det gäller vin i klasserna Superior eller Grand Superior, ska vinets namn kompletteras med uttrycket Superior eller Grand Superior. Uttrycket ska placeras efter ursprungsbeteckningen och sättas i samma typsnitt. Om namnet på vinsluttningen anges är det obligatorisk att ange klassificeringsnivån på etiketten inom samma synfält som vinsluttningens namn och ortnamnet.

d)

Det traditionella uttrycket ”Bikavér” (tjurblod) får endast förekomma på etiketten på viner som framställts av druvor som odlats på följande vinodlingar: Odlingar av klass I och II enligt vinodlingsregistret i kommunerna Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros och Szomolya, samt i Verpelét vinodlingarna Cinège, Közép-bérc, Ördöngös, Öreg-hegy, Padok, Szirák, Tarnaszentmária och Dobi tető.

Allmänna bestämmelser om beteckningen (2)

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

e)

Det traditionella uttrycket ”Bikavér” ska anges på etiketten efter varianten ”Egri” av ordet ”Eger” som finns i ursprungsbeteckningens namn. Det ska tryckas på samma rad och med samma typsnitt som namnet.

f)

En teckning eller en bild som föreställer eller för tanken till en tjur eller ett tjurhuvud, eller en översättning av ordet ”bikavér” (tjurblod) till ett annat språk än ungerska, eller uttryck på ungerska eller ett annat språk som för tankarna till tjurblod, får endast förekomma på etiketterna eller flaskorna till viner med beteckningen Egri Bikavér, Egri Bikavér Superior och Egri Bikavér Grand superior. Teckningen föreställande ett tjurhuvud på vindistriktet Egers varumärke är ett undantag från denna bestämmelse.

g)

En teckning eller en bild som föreställer eller för tanken till en stjärna, oavsett storlek eller form, eller en översättning av ordet ”csillag” (stjärna) till ett annat språk än ungerska, eller uttryck på ungerska eller ett annat språk som för tankarna till en stjärna, får endast förekomma på etiketterna eller flaskorna till viner med beteckningen Egri Csillag, Egri Csillag Superior och Egri Csillag Grand superior.

h)

För blandade viner får druvsorterna bara anges om var och en av dem ingår med minst 5 % i blandningen. I sådana fall ska druvsortens namn anges i en textstorlek som inte får vara mer än en femtedel av den textstorlek som används till ursprungsbeteckningen.

i)

Angivande av årgång är obligatoriskt.

j)

Angivande av vinsluttning är obligatoriskt för viner i klassen Grand superior.

Namn på mindre geografiska enheter och bestämmelser gällande deras avgränsning och omnämnande (1)

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

a)

Kommuner:

i)

Även på viner i klasserna Classicus, Superior och Grand superior, på alla typer av vin.

ii)

Ursprungsidentitet: minst 85 %.

iii)

Följande kommuner får anges: Aldebrő, Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Feldebrő, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szomolya, Tarnaszentmária, Tófalu och Verpelét.

b)

Samband mellan mindre geografiska enheter och varumärken: För vinprodukter som betecknas med varumärken som helt eller delvis utgörs av namnet på en mindre geografisk enhet, eller en hänvisning till ett geografiskt område i landet, eller med varumärken som etablerats genom användning före den 11 maj 2002, gäller inte bestämmelserna om ursprunget för de druvor som används för vinproduktion.

c)

Vinsluttningar:

i)

Endast på viner av klassen vins Grand superior.

ii)

Ursprungsidentitet: minst 95 %.

iii)

Namnet på den berörda kommunen i vindistriktet ska också anges på etiketten.

iv)

Namn på vinsluttningar

Aldebrő: Káli-völgy, Poharas-dűlő, Sík-hegy, Szent Donát-dűlő och Uraké.

Andornaktálya: Bánya-tető, Cserje, Cserjés-lápa, Dezerta, Felső-rétre járó, Felső-tábla, Gesztenyési-dűlő, Kerek-szilvás, Kétágú-dűlő, Kis-hegy, Málnás, Marinka, Mocsáry, Nagy-parlag, Nagy-völgy, Parti-dűlő, Pesti, Pünkösd-tető, Rózsa-hegy, Schwarcz, Szállás-völgy, Szél-hegy och Zúgó-part.

Demjén: Bodzás-tető, Farkas-hegy, Hangács, Nyitra, Pünkösd-tető, Szőlőhegy och Varjasi-dűlő.

Namn på mindre geografiska enheter och bestämmelser gällande deras avgränsning och omnämnande (2)

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

iv)

Namn på vinsluttningar (forts.):

Eger: Almagyar, Áfrika, Agárdi, Almár-völgy, Bajusz, Bajusz-völgy, Bánya-tető, Békési, Benke-lápa, Birka, Braun-völgy, Cigléd, Cinege, Déllés, Dobrányi, Donát, Érseki, Erzsébet-völgy, Fehér-hegy, Felső-galagonyás, Fertő, Gőzmalmos, Grőber, Grőber-völgy, Gyilkos, Hajdú-hegy, Hergyimó, Kerékkötő, Kis-Eged, Kis-galagonyás, Kis-Kocs, Kolompos, Kolompos-völgy, Kőlyuk-tető, Kőporos, Kutya-hegy, Losonci-völgy, Makjány, Marinka, Merengő, Mész-hegy, Mezey alsó, Mezey öreg, Nagy-galagonyás, Nagy-Eged-dűlő, Nagy-Eged-hegy, Nagy-Kocs, Nyerges, Nyúzó, Öreg-hegy, Pap-hegy, Pirittyó, Posta út, Rác-hegy, Rádé, Répás-tető, Rózsás, Sík-hegy, Steiner, Szarkás, Szépasszony-völgy, Szőlőcske, Szőlőske, Tiba, Tibrik, Tihamér, Tót-hegy, Új-fogás, Vécsey-völgy, Vidra och Vizes-hegy.

Egerbakta: Dobos-lápa, Ivánka, Ivánkafő, Magyalos, Muki-lápa, Ortás, Pap-tag, Szőlő-tető, Töviskes och Zsebe-lápa.

Egerszalók: Ádám-völgy, Buk-tető, Ferenc-hegy, Juhkosár, Káptalan-völgy, Kis-határ, Kovászó, Kővágó, Magyalos, Nagy Ádám-tető, Pap-tag och Vágás.

Egerszólát: Alsó-hegy, Birka-tető, Boldogságos, Csutaj-tető, Felső-hegy, Kamra-völgy, Kántor-tag, Szarvas och Tó-bérc.

Feldebrő: Alberki, Bogár-hát, Csepegő, Csonkás, Egri út och Szőlők háta.

Felsőtárkány: Homok-hegy, Homok-lápa, Nyavalyás, Öreg-hegy och Tiba alja.

Namn på mindre geografiska enheter och bestämmelser gällande deras avgränsning och omnämnande (3)

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

iv)

Namn på vinsluttningar (forts.):

Kerecsend: Nagy-aszó, Öreg-hegy och Tardi-dűlő.

Maklár: Nagy-aszó och Öreg-hegy.

Nagytálya: Kendervát, Nagy-aszó, Öreg-hegy, Pipis och Vitis-dűlő.

Noszvaj: Csókás, Dóc, Herceg, Hosszú-szél, Kőkötő, Nagyfai-dűlő, Nyilas-már, Perzselő, Pipis, Szeles-oldal, Szeles-tető, Tekenő-hát och Zsidó-szél.

Novaj: Halom, Hegyi-tábla, Hermány, Hodály-tető, Juhszalagos, Kis-gyepföld, Mezőkövesdi út tető, Nagy-gyepföld, Nagyút, Öreg-hegy, Pap-föld, Szeszfőzde-tető och Vitéz.

Ostoros: Bikus, Csárda-kert, Gólint, Hermány, Janó, Kutya-hegy, Pajados, Sóderbánya-tető, Szél-hegy, Szilvás-tető, Tag och Verem-part.

Szomolya: Csáj-lapos, Demecs, Galagonyás, Gyűr, Ispán-berki, Jató-tető, Kangyalló, Mácsalma, Nagy-völgy-tető, Pazsag, Proletár, Szilos-oldal, Vas-lápa och Vén-hegy.

Tarnaszentmária: Dobi-oldal, Dobi-tető och Szőlőhegy.

Tófalu: Bogár-hát och Petes alja.

Verpelét: Ácsok, Alberki, Cinege, Fekete-oldal, Hagyóka, Hosszúi-dűlő, Kecske-hát, Kerékkötő, Keresztfa, Királyi-dűlő, Kis-hegy, Kő-hegy, Közép-bérc, Majka, Ördöngős, Öreg-hegy, Padok, Pallagfő, Szent János-völgy, Szirák, Tilalmas, Tölgyes-szél, Túró-mező, Varjas och Veres.

Bestämmelser om märkning beroende på typ av vin (1)

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Classicus bikavér (tjurblod)

Det traditionella uttrycket ”Bikavér” ska anges på etiketten efter varianten ”Egri” av ordet ”Eger” som finns i ursprungsbeteckningens namn. Det ska tryckas på samma rad och med samma typsnitt som namnet.

Tillåtna traditionella uttryck och andra uttryck som får användas i begränsad utsträckning: ”barrique”, ”fahordós érlelésű bor” (lagrat på ekfat), ”termőhelyen palackozva” (tappat på flaska inom produktionsområdet), ”ó” (lagrat), ”muzeális bor” (museivin).

Classicus muskotály (muskat)

Tillåtna traditionella uttryck och andra uttryck som får användas i begränsad utsträckning: ”cuvée”, ”első szüret” (första skörden), ”virgin vintage”, ”újbor” (nytt vin), ”primőr” (primörvin), ”termőhelyen palackozva” (tappat på flaska inom produktionsområdet).

Uttrycket ”Muskotály” (muskatvin) får endast förekomma på etiketten om typsnitt, storlek eller färg på de bokstäver som används inte är mer framträdande än ursprungsbeteckningen.

Classicus siller och Classicus rozé:

Tillåtna traditionella uttryck och andra uttryck som får användas i begränsad utsträckning: ”cuvée”, ”első szüret” (första skörden), ”virgin vintage”, ”újbor” (nytt vin), ”primőr” (primörvin), ”termőhelyen palackozva” (tappat på flaska inom produktionsområdet).

Classicus fehér (vitt)

Namn på druvsorter får endast förekomma på etiketten om typsnitt, storlek eller färg på de bokstäver som används inte är mer framträdande än ursprungsbeteckningen.

Namnen på övriga druvsorter ska anges i en textstorlek som inte får vara större än hälften av den textstorlek som används till ursprungsbeteckningen.

Tillåtna traditionella uttryck och andra uttryck som får användas i begränsad utsträckning: ”barrique”, ”cuvée”, ”fahordós érlelésű bor” (lagrat på ekfat), ”első szüret” (första skörden)), ”virgin vintage”, ”újbor” (nytt vin), ”primőr” (primörvin), ”termőhelyen palackozva” (tappat på flaska inom produktionsområdet), ”ó” (lagrat), ”muzeális bor” (museivin).

Bestämmelser om märkning beroende på typ av vin (2)

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Classicus csillag

Det traditionella uttrycket ”csillag” ska anges på etiketten efter varianten ”Egri” av ordet ”Eger” som finns i ursprungsbeteckningens namn. Det ska tryckas på samma rad och med samma typsnitt som namnet.

Tillåtna traditionella uttryck och andra uttryck som får användas i begränsad utsträckning: ”barrique”, ”fahordós érlelésű bor” (lagrat på ekfat”), ”első szüret” (första skörden)”, ”virgin vintage”, ”újbor” (nytt vin), ”primőr” (primörvin), ”termőhelyen palackozva” (tappat på flaska inom produktionsområdet).

Classicus vörös (rött)

Namn på druvsorter får endast förekomma på etiketten om typsnitt, storlek eller färg på de bokstäver som används inte är mer framträdande än ursprungsbeteckningen.

Namnen på övriga druvsorter ska anges i en textstorlek som inte får vara större än hälften av den textstorlek som används till ursprungsbeteckningen.

Tillåtna traditionella uttryck och andra uttryck som får användas i begränsad utsträckning: ”barrique”, ”cuvée”, ”fahordós érlelésű bor” (lagrat på ekfat), ”első szüret” (första skörden)), ”virgin vintage”, ”újbor” (nytt vin), ”primőr” (primörvin), ”termőhelyen palackozva” (tappat på flaska inom produktionsområdet), ”ó” (lagrat), ”muzeális bor” (museivin).

Superior bikavér (tjurblod)

Det traditionella uttrycket ”Bikavér” ska anges på etiketten efter varianten ”Egri” av ordet ”Eger” som finns i ursprungsbeteckningens namn. Det ska tryckas på samma rad och med samma typsnitt som namnet.

Tillåtna traditionella uttryck och andra uttryck som får användas i begränsad utsträckning: ”barrique”, ”fahordós érlelésű” (lagrat på ekfat), ”termőhelyen palackozva” (tappat på flaska inom produktionsområdet).

Superior fehér (vitt)

Namn på druvsorter får endast förekomma på etiketten om typsnitt, storlek eller färg på de bokstäver som används inte är mer framträdande än ursprungsbeteckningen.

Namnen på övriga druvsorter ska anges i en textstorlek som inte får vara större än hälften av den textstorlek som används till ursprungsbeteckningen.

Tillåtna traditionella uttryck och andra uttryck som får användas i begränsad utsträckning: ”barrique”, ”cuvée”, ”fahordós érlelésű” (lagrat på ekfat), ”termőhelyen palackozva” (tappat på flaska inom produktionsområdet), ”főbor” (huvudvin).

Bestämmelser om märkning beroende på typ av vin (3)

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Superior csillag

Det traditionella uttrycket ”csillag” ska anges på etiketten efter varianten ”Egri” av ordet ”Eger” som finns i ursprungsbeteckningens namn. Det ska tryckas på samma rad och med samma typsnitt som namnet.

Tillåtna traditionella uttryck och andra uttryck som får användas i begränsad utsträckning: ”barrique”, ”fahordós érlelésű” (lagrat på ekfat), ”termőhelyen palackozva” (tappat på flaska inom produktionsområdet).

Superior vörös (rött)

Namn på druvsorter får endast förekomma på etiketten om typsnitt, storlek eller färg på de bokstäver som används inte är mer framträdande än ursprungsbeteckningen.

Namnen på övriga druvsorter ska anges i en textstorlek som inte får vara större än hälften av den textstorlek som används till ursprungsbeteckningen.

Tillåtna traditionella uttryck och andra uttryck som får användas i begränsad utsträckning: ”barrique”, ”cuvée”, ”fahordós érlelésű” (lagrat på ekfat), ”termőhelyen palackozva” (tappat på flaska inom produktionsområdet), ”főbor” (huvudvin).

Superior késői szüretelésű (sen skörd)

Namn på druvsorter får endast förekomma på etiketten om typsnitt, storlek eller färg på de bokstäver som används inte är mer framträdande än ursprungsbeteckningen.

Namnen på övriga druvsorter ska anges i en textstorlek som inte får vara större än hälften av den textstorlek som används till ursprungsbeteckningen.

Tillåtna traditionella uttryck och andra uttryck som får användas i begränsad utsträckning: ”barrique”, ”cuvée”, ”fahordós érlelésű” (lagrat på ekfat), ”termőhelyen palackozva” (tappat på flaska inom produktionsområdet).

Grand superior bikavér (tjurblod)

Det traditionella uttrycket ”Bikavér” ska anges på etiketten efter varianten ”Egri” av ordet ”Eger” som finns i ursprungsbeteckningens namn. Det ska tryckas på samma rad och med samma typsnitt som namnet.

Tillåtna traditionella uttryck och andra uttryck som får användas i begränsad utsträckning: ”barrique”, ”fahordós érlelésű” (lagrat på ekfat), ”termőhelyen palackozva” (tappat på flaska inom produktionsområdet).

Bestämmelser om märkning beroende på typ av vin (4)

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Grand superior fehér (vitt)

Namn på druvsorter får endast förekomma på etiketten om typsnitt, storlek eller färg på de bokstäver som används inte är mer framträdande än ursprungsbeteckningen.

Namnen på övriga druvsorter ska anges i en textstorlek som inte får vara större än hälften av den textstorlek som används till ursprungsbeteckningen.

Tillåtna traditionella uttryck och andra uttryck som får användas i begränsad utsträckning: ”barrique”, ”cuvée”, ”fahordós érlelésű” (lagrat på ekfat), ”termőhelyen palackozva” (tappat på flaska inom produktionsområdet).

Grand superior csillag

Det traditionella uttrycket ”csillag” ska anges på etiketten efter varianten ”Egri” av ordet ”Eger” som finns i ursprungsbeteckningens namn. Det ska tryckas på samma rad och med samma typsnitt som namnet.

Tillåtna traditionella uttryck och andra uttryck som får användas i begränsad utsträckning: ”barrique”, ”fahordós érlelésű” (lagrat på ekfat), ”termőhelyen palackozva” (tappat på flaska inom produktionsområdet).

Grand superior vörös (rött)

Namn på druvsorter får endast förekomma på etiketten om typsnitt, storlek eller färg på de bokstäver som används inte är mer framträdande än ursprungsbeteckningen.

Namnen på övriga druvsorter ska anges i en textstorlek som inte får vara större än hälften av den textstorlek som används till ursprungsbeteckningen.

Tillåtna traditionella uttryck och andra uttryck som får användas i begränsad utsträckning: ”barrique”, ”cuvée”, ”fahordós érlelésű” (lagrat på ekfat), ”termőhelyen palackozva” (tappat på flaska inom produktionsområdet).

Bestämmelser om presentation

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Förpackning i det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret:

a)

Viner i klasserna Superior och Grand superior (alla typer av vin) samt viner av typerna bikavér och csillag i klassen Classicus får endast saluföras på glasflaska. Alla andra typer av vin får saluföras enbart på glasflaska eller i bag-in-box.

b)

Vinet får endast tappas på flaska i den buteljeringsanläggning som godkänts av den behöriga myndigheten för vinodling och registrerats av Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa (rådet för vinodlarsyndikatet i vindistriktet Eger). Buteljeringskravet gäller inte viner som vinodlaren producerar inom produktionsområdet för eget bruk och som konsumeras i dennes egen vinkällare.

c)

Buteljering utanför det avgränsade området får endast ske om detta deklarerats minst 48 timmar innan verksamheten beräknas börja. För att garantera den organoleptiska kvaliteten ska vinet tappas på flaska inom 90 dagar från den dag vinet flyttats från den plats där det producerats.

Första datum för utsläppande på marknaden

Rättslig ram:

om medlemsstaterna så föreskriver, av den organisation som ansvarar för skyddade ursprungsbeteckningar/skyddade geografiska beteckningar

Typ av ytterligare villkor:

Undantag med avseende på produktionen i det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret:

a)

Classicus:

i)

Bikavér (tjurblod): den 1 september året efter skördeåret.

ii)

Csillag: den 15 mars året efter skördeåret.

iii)

Alla andra typer av vin: inget datum fastställs.

b)

Superior:

i)

Bikavér (tjurblod): den 1 november året efter skördeåret.

ii)

Csillag: den 15 mars året efter skördeåret.

iii)

Alla andra typer av vin: inget datum fastställs.

c)

Grand superior:

i)

Bikavér (tjurblod): den 1 november året efter skördeåret.

ii)

Csillag: den 1 juli året efter skördeåret.

iii)

Alla andra typer av vin: inget datum fastställs.

Framställning utanför det avgränsade produktionsområdet

Rättslig ram:

om medlemsstaterna så föreskriver, av den organisation som ansvarar för skyddade ursprungsbeteckningar/skyddade geografiska beteckningar

Typ av ytterligare villkor:

Undantag med avseende på produktionen i det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret:

Inom kommunen Kompolt och, när det gäller druvor som odlats på vinsluttningen Dóc i kommunen Noszvaj, inom kommunerna Bogács, Bükkzsérc och Cserépfalu.

Övergångsbestämmelser

Rättslig ram:

om medlemsstaterna så föreskriver, av den organisation som ansvarar för skyddade ursprungsbeteckningar/skyddade geografiska beteckningar

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

a)

Varje producent som saluför vin med beteckningen ”Egri Bikavér” med angivande av vinsluttning, som framställts med druvor som odlats före den 31 december 2009 och som uppfyller de krav som ställs i artikel 20 i dekret nr°102 av den 5 augusti 2009 från ministern för jordbruk och landsbygdsutveckling (FMV) ska under de efterföljande åren tillämpa de tidigare gällande bestämmelserna om sammanställning av vin med beteckningen ”Egri Bikavér” som definieras i dekret nr 130 av den 31 december 2003 från ministern för jordbruk och landsbygdsutveckling (FMV) om viner med skyddad ursprungsbeteckning från vindistriktet Eger vid sammanställning av vin med beteckningen ”Egri Bikavér” med angivande av vinsluttning som kommer från samma odling och samma vinsluttning, så länge som odlingen finns kvar eller åtminstone så länge som producenten inte ändrar sorterna i druvbeståndet i odlingen.

b)

Producenter som framställer vin av typen ”Classicus Egri Bikavér” enligt standarder för ekologisk vinodling och som kan styrka att de under ett visst år inte har kunnat sätta samman viner med fyra druvsorter enligt punkt III, får under detta år sätta samma viner med tre druvsorter för framställning av ekologiskt vin av typen ”Classicus Egri Bikavér”, om reglerna för druvblandning följs.

c)

Övergångsbestämmelserna upphör att gälla med verkan från vinåret 2021/2022.

Länk till produktspecifikationen

https://boraszat.kormany.hu/download/f/5d/82000/Eger_OEM_v4_boraszat_200215.pdf


(1)  EUT L 9, 11.1.2019, s. 2.