ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 110

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

63 årgången
2 april 2020


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2020/C 110/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9709 – Eni/CDP Equity/GreenIT) ( 1 )

1

2020/C 110/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9742 – Sinopec Group/Joint Stock Company Novatek/Gazprombank/SINOVA Natural Gas Company) ( 1 )

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2020/C 110/03

Räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner: 0,00 % den 1 april 2020 — Eurons växelkurs

3

2020/C 110/04

Kommissionens beslut av den 1 april 2020 om ändring av beslut 2017/C 287/03 om utnämningen av medlemmarna i gruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion och upprättandet av reservlistan

4

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2020/C 110/05

Likvidationsförfaranden Beslut om att inleda ett likvidationsförfarande för CBL Insurance Europe Designated Activity Company (företaget) (Offentliggörande i enlighet med artikel 280 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II))

6

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Eftas övervakningsmyndighet

2020/C 110/06

Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet om de räntesatser för återkrav av statligt stöd och referens-/diskonteringsräntor som gäller för Eftastaterna från och med den 1 januari 2020 (Offentliggörs i enlighet med reglerna om referens- och diskonteringsräntor i del VII i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd och artikel 10 i övervakningsmyndighetens beslut nr 195/04/KOL av den 14 juli 2004 )

7


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Efta-domstolen

2020/C 110/07

Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten av den 18 december 2019 i målet Adpublisher AG v J (Mål E-11/19)

8

2020/C 110/08

Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Fürstliches Obergericht av den 3 december 2019 i målet Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel mot Meleda Anstalt (Mål E-10/19)

9

2020/C 110/09

Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten av den 18 december 2019 i målet Adpublisher AG mot K (Mål E-12/19)

10

2020/C 110/10

Begäran från kommittén för klagomål i samband med offentlig upphandling av den 18 december 2019 om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen i mål Hraðbraut ehf. mot mennta- og menningarmálaráðuneytið, Verzlunarskóli Íslands ses., Tækniskólinn ehf., och Menntaskóli Borgarfjarðar ehf. (Mål E-13/19)

11

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2020/C 110/11

Offentliggörande av en ansökan om registrering av ett namn i enlighet med artikel 50.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

12


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

2.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.9709 – Eni/CDP Equity/GreenIT)

(Text av betydelse för EES)

(2020/C 110/01)

Kommissionen beslutade den 13 februari 2020 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på italienska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32020M9709. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


2.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.9742 – Sinopec Group/Joint Stock Company Novatek/Gazprombank/SINOVA Natural Gas Company)

(Text av betydelse för EES)

(2020/C 110/02)

Kommissionen beslutade den 30 mars 2020 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32020M9742. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

2.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/3


Räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner (1):

0,00 % den 1 april 2020

Eurons växelkurs (2)

1 april 2020

(2020/C 110/03)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,0936

JPY

japansk yen

117,55

DKK

dansk krona

7,4642

GBP

pund sterling

0,88460

SEK

svensk krona

10,9368

CHF

schweizisk franc

1,0564

ISK

isländsk krona

156,10

NOK

norsk krona

11,2685

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

27,369

HUF

ungersk forint

369,36

PLN

polsk zloty

4,5815

RON

rumänsk leu

4,8340

TRY

turkisk lira

7,2925

AUD

australisk dollar

1,8053

CAD

kanadensisk dollar

1,5601

HKD

Hongkongdollar

8,4781

NZD

nyzeeländsk dollar

1,8547

SGD

singaporiansk dollar

1,5689

KRW

sydkoreansk won

1 346,48

ZAR

sydafrikansk rand

19,6619

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,7653

HRK

kroatisk kuna

7,6285

IDR

indonesisk rupiah

18 239,61

MYR

malaysisk ringgit

4,7654

PHP

filippinsk peso

55,709

RUB

rysk rubel

86,4750

THB

thailändsk baht

36,111

BRL

brasiliansk real

5,7349

MXN

mexikansk peso

26,4097

INR

indisk rupie

83,6004


(1)  Räntesats vid den transaktion som närmast föregick det angivna datumet. Vid refinansieringstransaktioner till rörlig ränta är räntesatsen marginalräntesatsen.

(2)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


2.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/4


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 1 april 2020

om ändring av beslut 2017/C 287/03 om utnämningen av medlemmarna i gruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion och upprättandet av reservlistan

(2020/C 110/04)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av kommissionens beslut 2009/427/EG av den 3 juni 2009 om inrättandet av en expertgrupp för teknisk rådgivning om ekologisk produktion (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2009/427/EG inrättade kommissionen en expertgrupp för teknisk rådgivning om ekologisk produktion (nedan kallad expertgruppen).

(2)

Genom kommissionens beslut 2017/C 287/03 (2) upprättades en reservlista för expertgruppen i enlighet med artikel 4.2 i beslut 2009/427/EG och i enlighet med tillämpningsområdet för rådets förordning (EG) nr 834/2007 (3).

(3)

Förordning (EG) nr 834/2007 upphävdes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 (4). Den gäller bland annat havssalt och andra salter för livsmedel och foder som inte omfattas av förordning (EG) nr 834/2007.

(4)

I enlighet med artikel 21.1 i förordning (EU) 2018/848 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter för att lägga till detaljerade produktionsregler för havssalt och andra salter för livsmedel och foder. Enligt artikel 2 b i beslut 2009/427/EG ska expertgruppen bistå kommissionen med att utveckla nya produktionsbestämmelser.

(5)

För att bistå kommissionen med att utveckla nya produktionsbestämmelser för havssalt och andra salter för livsmedel och foder bör man inrätta en undergrupp med experter på saltproduktion i enlighet med artikel 5.2 i beslut 2009/427/EG. Experter på saltproduktion bör ingå i den reservlista som upprättades genom beslut 2017/C 287/03.

(6)

I enlighet med artikel 4.2 i beslut 2009/427/EG och med kommissionens politik för öppenhet har en ansökningsomgång för experter offentliggjorts i kommissionens register över expertgrupper och liknande organ. Den dokumentation som de sökande lämnat in utvärderades, och baserat på utvärderingen gjordes ett urval varvid fyra experter på saltproduktion kunde läggas till på reservlistan.

(7)

För att slutföra urvalsförfarandet bör kommissionen lägga till dessa experter på reservlistan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I del B i bilagan till kommissionens beslut 2017/C 287/03 ska följande namn införas i alfabetisk ordning i förteckningen över experter som utnämnts till reservlistans medlemmar.

 

ALDEGUER MORALES Lidia

 

GÖTZFRIED Franz

 

MERLIN Louis

 

SIEBERT Andrea

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 1 april 2020.

På kommissionens vägnar

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 139, 5.6.2009, s. 29.

(2)  Kommissionens beslut 2017/C 287/03 om utnämningen av medlemmarna i gruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion och upprättandet av reservlistan (EUT C 287, 31.8.2017, s. 3).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (EUT L 150, 14.6.2018, s. 1).


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/6


Likvidationsförfaranden

Beslut om att inleda ett likvidationsförfarande för CBL Insurance Europe Designated Activity Company (”företaget”)

(Offentliggörande i enlighet med artikel 280 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II))

(2020/C 110/05)

Försäkringsföretag

CBL Insurance Europe Designated Activity Company

13 Fitzwilliam Street Upper

Dublin 2

D02 V045

IRELAND

Beslutsdatum, datum för ikraftträdande och beslutets ändamål

Datum: 12 mars 2020

Datum för ikraftträdande: 20 februari 2020

Typ av beslut: att utse Kieran Wallace och Cormac O’Connor från KPMG till gemensamma likvidatorer för företaget.

Behöriga myndigheter

The High Court

Four Courts

Inns Quay

Dublin 7

IRELAND

Tillsynsmyndighet

Central Bank of Ireland

New Wapping Street

North Wall Quay

Dublin 1

D01 F7X3

IRELAND

Utsedd förvaltare

Gemensamma likvidatorer Kieran Wallace och Cormac O’Connor från KPMG

KPMG

1 Stokes Place

St Stephen’s Green

Dublin 2

IRELAND

kieran.wallace@kpmg.ie

cormac.oconnor@kpmg.ie

Tillämplig rätt

Irland

Companies Act 2014 (bolagslag 2014)

Insurance Acts 1909–2009 (lagar om försäkringsverksamhet 1909–2009)

European Union (Insurance and Reinsurance) Regulations 2015 [S.I. No. 485 of 2015] (Europeiska unionens föreskrifter (försäkring och återförsäkring)


UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Eftas övervakningsmyndighet

2.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/7


Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet om de räntesatser för återkrav av statligt stöd och referens-/diskonteringsräntor som gäller för Eftastaterna från och med den 1 januari 2020

(Offentliggörs i enlighet med reglerna om referens- och diskonteringsräntor i del VII i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd och artikel 10 i övervakningsmyndighetens beslut nr 195/04/KOL av den 14 juli 2004  (1))

(2020/C 110/06)

Basräntorna beräknas i enlighet med kapitlet om metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd, ändrade genom övervakningsmyndighetens beslut nr 788/08/KOL av den 17 december 2008. För att erhålla tillämpliga referensräntor ska lämpliga marginaler läggas till basräntan i enlighet med riktlinjerna för statligt stöd.

Basräntorna har fastställts enligt följande:

 

Island

Liechtenstein

Norge

1.1.2020–

4,26

–0,56

1,79


(1)  EUT L 139, 25.5.2006, s. 37, och EES-supplement nr 26/2006, 25.5.2006, s. 1.


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Efta-domstolen

2.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/8


Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten av den 18 december 2019 i målet Adpublisher AG v J

(Mål E-11/19)

(2020/C 110/07)

Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten har i ett beslut av den 18 december 2019, som inkom till Eftadomstolens kansli den 23 december 2019, begärt ett rådgivande yttrande i målet Adpublisher AG v J beträffande följande frågor:

1.

Är det enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) eller andra bestämmelser i EES-lagstiftningen tillåtet att genomföra ett allmänt kontradiktoriskt förfarande för behandling av ett klagomål enligt dataskyddsförordningen utan att den klagandes namn och adress röjs i klagomålsförfarandet?

Om frågan besvaras jakande: Måste i så fall ett berättigat skäl för anonymisering åtminstone vid ett första påseende (prima facie) kunna fastställas eller krävs det inga skäl för anonymiseringen?

2.

Måste en medlemsstat i sin nationella processrätt när det gäller ett förfarande för behandling av ett klagomål i enlighet med artikel 77 i dataskyddsförordningen säkerställa att alla vidare nationella överklagandeinstanser är kostnadsfria för den registrerade och att den registrerade inte heller får dömas att ersätta kostnaderna?

3.

Om fråga 1 besvaras jakande och fråga 2 besvaras nekande – dvs. att ett allmänt kontradiktoriskt förfarande för behandling av ett klagomål kan genomföras i enlighet med dataskyddsförordningen utan att den klagandes namn och adress röjs i klagomålsförfarandet och att det i den nationella processrätten när det gäller ett förfarande för behandling av ett klagomål i enlighet med artikel 77 i dataskyddsförordningen inte behöver säkerställas att alla vidare nationella överklagandeinstanser är kostnadsfria för den registrerade – uppstår frågan hur ett beslut till följd av ett klagomålsförfarande som dömer den registrerade (som dock fortfarande är anonym) kan verkställas för att ersätta kostnaderna?


2.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/9


Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Fürstliches Obergericht av den 3 december 2019 i målet Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel mot Meleda Anstalt

(Mål E-10/19)

(2020/C 110/08)

Fürstliches Obergericht har i ett beslut av den 3 december 2019, som inkom till Eftadomstolens kansli den 5 december 2019, begärt ett rådgivande yttrande i målet Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel mot Meleda Anstalt beträffande följande frågor:

Hur ska artikel 30.1 i direktiv (EU) 2015/849 tolkas?

I.   

 

1.

Hur ska bestämmelsen om att företag och andra juridiska enheter är skyldiga att inhämta adekvata uppgifter om sitt verkliga huvudmannaskap tolkas? Räcker det i regel att den ansvariga enheten informeras om vem den verkliga huvudmannen är eller måste även bestyrkande dokument (t.ex. bolagsordning) tillhandahållas?

2.

Om det inte räcker att bara lämna information, utan att även bestyrkande dokument (t.ex. bolagsordning) i regel ska tillhandahållas: Förändras detta på något sätt om den verkliga huvudmannen är en juridisk person med säte i ett EES-land och därmed även omfattas av direktiv (EU) 2015/849? Är det åtminstone då tillräckligt att bara lämna information?

3.

Om fråga 2 besvaras nekande: Förändras detta på något sätt om den verkliga huvudmannens styrelse är en jurist, notarie eller trustförvaltare som enligt nationell lagstiftning – under hot om stränga påföljder eller eventuellt verksamhetsförbud vid brott mot bestämmelserna – är skyldig att lämna fullständiga och korrekta uppgifter, och för vem den nationella rättsordningen har särskilt förtroende?

4.

Om fråga 3 också besvaras nekande, dvs. att bestyrkande dokument alltid måste tillhandahållas (t.ex. bolagsordning):

a)

I vilken minsta utsträckning måste dokument tillhandahållas med beaktande av principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 c i förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)?

b)

Hur ska avsaknad av indirekt ägande eller avsaknad av en fysisk person som ytterst utövar kontroll i den mening som avses i artikel 3.6 b v och artikel 3.6 c i direktiv (EU) 2015/849 styrkas (mot bakgrund av grundsatsen att det inte föreligger någon skyldighet att bevisa negativa omständigheter (negativa non sunt probanda)?

II.   

Oavsett svaren på frågorna i avsnitt I:

1.

Hur ska den enhet som är skyldig att inhämta lämpliga uppgifter i enlighet med artikel 30.1 i direktiv 2015/849 handla om den verkliga huvudmannen inte lämnar uppgifter och/eller (beroende på svaren på frågorna i avsnitt I) inte tillhandahåller bestyrkande dokument eller inte lämnar korrekta och aktuella uppgifter? Är den ansvariga enheten då skyldig att på egen risk och bekostnad vidta rättsliga åtgärder mot den verkliga huvudmannen rörande tillhandahållande av uppgifter eller, om tillgängligt, att vidta liknande rättsliga åtgärder enligt nationell lagstiftning, eller kan den ansvariga enheten nöja sig med de uppgifter som den fått av den verkliga huvudmannen eller med dennes vägran att lämna uppgifter? Ska i så fall artikel 3.6 a ii i direktiv (EU) 2015/849 vid behov tillämpas i tillämpliga delar, där det hänvisas till ”när alla tänkbara medel har utnyttjats”, dvs. ska nödvändigheten av att utnyttja alla tänkbara medel förstås som att den omfattar vidtagande av rättsliga åtgärder på egen risk och bekostnad?

2.

Om föregående fråga besvaras jakande (dvs. att rättsliga åtgärder måste vidtas): Ska i så fall artikel 3.6 a ii i detta direktiv vid behov tillämpas i tillämpliga delar, vilket innebär att rättsliga åtgärder måste vidtas på egen risk och bekostnad om det finns grund för misstankar eller om det finns tvivel (även allra minsta tvivel) rörande de uppgifter som lämnats?


2.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/10


Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten av den 18 december 2019 i målet Adpublisher AG mot K

(Mål E-12/19)

(2020/C 110/09)

Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten (överklagandenämnden för administrativa frågor) har i en skrivelse av den 18 december 2019, som inkom till Eftadomstolens kansli den 23 december 2019, begärt ett rådgivande yttrande i målet Adpublisher AG mot K beträffande följande frågor:

1.

Är det förenligt med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) eller med andra bestämmelser i EES-lagen att en klagande hörs inom ramen för ett allmänt kontradiktoriskt förfarande enligt den allmänna dataskyddsförordningen utan att den klagandes namn och adress avslöjas under klagomålsförfarandet?

Om ja: Måste i detta fall åtminstone vid första påseendet ett legitimt skäl anges för avidentifieringen eller behövs inga skäl?

2.

Måste en medlemsstat, vid ett förfarande för att höra en klagande i enlighet med artikel 77 i den allmänna dataskyddsförordningen, i sin nationella förfarandelag säkerställa att alla övriga nationella överprövningsorgan ska vara kostnadsfria för den registrerade och att man inte heller får kräva att den registrerade ska ersätta kostnaderna?

3.

Om svaret på fråga 1 är ja och svaret på fråga 2 nej – med andra ord att en klagande kan höras inom ramen för ett allmänt kontradiktoriskt förfarande i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen utan att den klagandes namn och adress avslöjas under klagomålsförfarandet och att en nationell förfarandelag inte är nödvändig för att säkerställa att alla övriga nationella överprövningsorgan är kostnadsfria för den registrerade vid ett förfarande för att höra en klagande i enlighet med artikel 77 i den allmänna dataskyddsförordningen – uppstår följande fråga: om det under ett klagomålsförfarande fattas ett beslut om att den registrerade ska stå för kostnaderna, hur kan den registrerade göra det om han eller hon är anonym?


2.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/11


Begäran från kommittén för klagomål i samband med offentlig upphandling av den 18 december 2019 om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen i mål Hraðbraut ehf. mot mennta- og menningarmálaráðuneytið, Verzlunarskóli Íslands ses., Tækniskólinn ehf., och Menntaskóli Borgarfjarðar ehf.

(Mål E-13/19)

(2020/C 110/10)

Kommittén för klagomål i samband med offentlig upphandling (kærunefnd útboðsmála) har i en skrivelse av den 18 december 2019, som inkom till Eftadomstolens kansli den 23 december 2019, begärt ett rådgivande yttrande i målet Hraðbraut ehf. mot mennta- og menningarmálaráðuneytið, Verzlunarskóli Íslands ses., Tækniskólinn ehf., och Menntaskóli Borgarfjarðar ehf. beträffande följande frågor:

1.

Ska ett kontrakt som ett ministerium sluter med en enhet som har tillstånd att anordna gymnasieutbildning och enligt vilket enheten åtar sig att förse elever och lärare med tjänster och utrymmen som är normala på gymnasienivå samt enligt vilket enheten får beviljas finansiella bidrag betraktas som ett offentligt tjänstekontrakt i enlighet med direktiv 2014/24/EU (särskilt artikel 2.9)?

2.

Utgör de tjänster som beskrivs i fråga 1 sociala tjänster eller andra särskilda tjänster i den mening som avses i artikel 74 i samma direktiv? Om ja, bör bestämmelserna i avdelning III kapitel I i direktivet tillämpas på upphandlingen?

3.

Är det av betydelse för frågorna 1 och 2 om tjänsterna i fråga fastställs i Alltingets budgetlagar eller i ett ministerbeslut på grundval av tillämpliga isländska lagar och bestämmelser?

4.

Är utbildnings-, vetenskaps- och kulturministeriet, om finansiella bidrag beviljas, skyldigt att inleda ett upphandlingsförfarande på grundval av direktiv 2014/24/EU för att tillhandahålla tjänster som avser drift av skolor och undervisning i gymnasier?


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

2.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/12


Offentliggörande av en ansökan om registrering av ett namn i enlighet med artikel 50.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2020/C 110/11)

I enlighet med artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1) ges rätt att göra invändningar inom tre månader från dagen för detta offentliggörande.

PRODUKTSPECIFIKATION FÖR EN GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET

”SLOVENSKA POTICA”

EU-nr: TSG-SI-02396 – 30.3.2018

Medlemsstat eller tredjeland: Slovenien

1.   Namn som ska registreras

”Slovenska potica”

2.   Produkttyp (samma som i bilaga XI)

Klass 2.24 Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

3.   Skäl till registreringen

3.1   Det rör sig om en produkt som

är resultatet av en viss produktions- eller bearbetningsmetod eller har en viss sammansättning som överensstämmer med traditionell praxis för produkten eller livsmedlet i fråga,

är framställd av råvaror och ingredienser som används traditionellt.

”Slovenska potica” är en rulle av jäsdeg med fyllning som oftast är gjord av valnötter, dragon eller russin. Den är traditionellt ringformad eftersom den gräddas i en traditionell rund form som kallas ”potičnik”. Formen har flat botten, jämna eller räfflade sidor och ett konformat hål i mitten.

3.2   Ange om benämningen

traditionellt har använts för att benämna den specifika produkten,

avser produktens traditionella karaktär eller särskilda egenskaper.

Begreppet ”potica” för att hänvisa till degrullens speciella form användes i den första kokboken på slovenska som skrevs av Sloveniens första poet, Valentin Vodnik, år 1799. Recept på ”potica” återfinns i böcker av Andrej Zamejic (1850), Magdalena Knafelj Pleiweis (1868), syster Felicita Kalinšek (1923) och andra. Efter första världskriget ökade antalet olika recept på ”potica” snabbt och i dag är fler än 105 typer av ”potica” kända, med olika slags fyllning, som kan vara söt eller kryddig. ”Potica” bakas i alla slovenska regioner och även utanför landets gränser.

Namnet ”potica” härrör från tidigare slovenska namnformer, såsom ”povitica”, ”povtica” och ”potvica”. Det avspeglar de olika beredningsmetoder som använts sedan medeltiden (före 1400-talet) fram till tidigt 1900-tal, då receptet blev mer enhetligt. Namnet ”potica” har använts allmänt sedan 1700-talet. Namnet ”slovenska potica” började användas under andra halvan av 1800-talet.

4.   Beskrivning

4.1   Beskrivning av den produkt som namnet i punkt 1 avser, inbegripet dess huvudsakliga fysiska, kemiska, mikrobiologiska eller organoleptiska egenskaper, som visar på produktens särskilda egenskaper (artikel 7.2 i denna förordning)

”Slovenska potica” är en rulle av jäsdeg med en söt eller kryddig fyllning som är formad som en ring eftersom den gräddas i en ”potičnik”, en rund form av lera, porslin eller metall med flat botten, jämna eller räfflade sidor och ett konformat hål i mitten. De traditionella, eller vanligaste, fyllningarna som används i ”slovenska potica” är valnöt, valnöt och russin, russin, dragon samt dragon och färskost.

”Slovenska potica” kan frysas färsk (ogräddad) eller gräddad. Oavsett vilket måste skorpan på en gräddad ”slovenska potica” vara jämn, fast och mjuk. Färgen på en gräddad ”slovenska potica” är typisk för gräddade konfektyrvaror, dvs. gyllenbrun. ”Slovenska potica” är mjuk och elastisk vid beröring. Den kan pudras med florsocker.

Vid genomskärning av ”slovenska potica” skiljs skorpan inte från resten av ”potica”. Fyllningen är jämnt fördelad och löper i en obruten linje och rullen har visst antal varv beroende på bakformens diameter.

4.2   Beskrivning av den produktionsmetod som producenterna ska använda för att framställa den produkt som namnet i punkt 1 avser, inbegripet, om det är lämpligt, typ av råvaror och egenskaper hos de råvaror eller ingredienser som används samt den metod som används vid beredningen av produkten (artikel 7.2 i denna förordning)

Beredning av ”Slovenska potica”

1.

Mjöl: vitt vetemjöl.

2.

Mjölk: komjölk.

3.

Färskost: helfet, med stora bitar eller jämn konsistens.

4.

Valnötskärnor: malda.

5.

Vanilj: socker med naturlig vaniljsmak, vaniljstång, vaniljpulver eller flytande vanilj. Russinfyllningen måste innehålla vaniljstång i någon form (mald, krossad osv.).

6.

Dragon – färsk eller torkad (hackade blad) eller fryst.

7.

Rom (38–40 volymprocent).

8.

Ägg: obehandlade hönsägg.

9.

Smör av komjölk: färskt.

10.

Socker: strösocker eller florsocker/malt socker.

11.

Russin.

12.

Grädde.

13.

Syrad grädde (helfet).

14.

Kanel.

15.

Salt.

16.

Jäst.

I regel ska fyllningen beredas färsk eller högst två dagar i förväg och förvaras i kylskåp.

Ingredienser i och beredning av jäsdegen

Recept baserat på deg som beretts av 1 kilo vitt vetemjöl

Recept baserat på andelen andra ingredienser i förhållande till mjölet (i procent)

Tillåtna toleranser

1 000 g vitt vetemjöl

 

 

30 g jäst

3

högst 50 g

100 g obehandlat smör

10

högst 150 g

120 g socker

12

minst 80 g

10 g salt

1

högst 12 g

3 äggulor eller 60 g äggula

6

högst 6 äggulor (120 g)

10 g vaniljsocker

1–2

högst 30 g

10 ml rom

1

högst 20 ml

högst 500 ml mjölk

högst 50

efter behov (för att degen ska få önskad konsistens)

Beredning av degen

En startkultur kan, men behöver inte, användas för att bereda degen. Degen ska blandas och knådas tills den är fast, mjuk och inte fastnar. När degen knådats får den vila i minst 15 minuter.

När degen har vilat kan den antingen

a)

kavlas ut till en rektangel med en tjocklek på 0,4–1,5 cm, toppas med fyllning och rullas ihop tätt, eller

b)

först jäsa och därefter kavlas ut till en rektangel med en tjocklek på 0,4–1,5 cm, toppas med fyllning och rullas ihop tätt.

Rullen placeras i en smord ”potičnik” och sticks flera gånger från ovansidan. Därefter får den jäsa till dess att den synbart har ökat i storlek och ytan har svällt, men fortfarande är pösig vid beröring.

Den jästa degen kan stickas igen precis före gräddning.

”Slovenska potica” med valnötsfyllning

Ingredienser för valnötsfyllningen

Tillåtna toleranser

1 000 g malda valnötskärnor

 

375 g socker

minst 250 g

100 g obehandlat smör

högst 125 g

3 äggvitor eller 90 g äggvita

högst 4 äggvitor (120 g)

20 g vaniljsocker

högst 30 g

1–2 knivsuddar eller minst 3 mg kanel

högst 5 mg

högst 600 ml mjölk

efter behov (för att degen ska få önskad konsistens)

Beredning av valnötsfyllningen och ”potica”

1.

De malda valnötterna läggs i blöt i varm mjölk och får sedan svalna.

2.

Först tillsätts vaniljsocker, socker, kanel och rumstempererat smör till mjölk- och valnötsblandningen, därefter de vispade äggvitorna. Äggvitorna kan vispas med socker. Fyllningen ska vara lätt att breda ut så att degen inte spricker.

3.

Degen kavlas ut så att den blir tjock som ett lillfinger, dvs. 0,4–1,5 cm.

4.

Minst ett kilo valnötsfyllning ska användas per kilo deg. Om ”potica” bakas i en form med en diameter på upp till 29 cm måste den ha minst tre till fyra varv. Om den bakas i en större form kan den ha ytterligare ett till två varv.

5.

Fyllningen breds ut över degen och kan strös med malda torkade valnötter.

6.

Därefter rullas degen ihop tätt och placeras i en ”potičnik”, som kan smörjas med matfett och pudras med mjöl. Rullens båda ändar ska bilda en tät försegling.

7.

”Potica” lämnas att jäsa i ”potičnik”.

8.

Innan ”potica” bakas kan den penslas med en blandning av smör, mjölk och äggula eller någon av dessa ingredienser. Den bör också stickas på flera ställen innan den ställs in i ugnen. Det rekommenderas att ”potica” gräddas i minst 40 minuter i 160–180 °C. Den rekommenderade temperaturen och tiden kan ändras beroende på ugnstyp och storleken på ”potica”.

9.

När ”potica” är färdiggräddad stjälps den upp ur formen och får svalna.

10.

Den kan pudras med florsocker, skärs upp i bitar och serveras.

”Slovenska potica” med valnöts- och russinfyllning

Ingredienser för valnöts- och russinfyllningen

Tillåtna toleranser

1 000 g malda valnötskärnor

 

200 g socker

minst 100 g

100 g obehandlat smör

högst 125 g

3 äggvitor eller 90 g äggvita

högst 4 äggvitor (120 g)

20 g vaniljsocker

högst 30 g

1–2 knivsuddar eller minst 3 mg kanel

högst 5 mg

högst 600 ml mjölk

efter behov (för att degen ska få önskad konsistens)

100 g russin

högst 250 g russin

högst 50 ml rom (för att lägga russinen i blöt)

Rom är inte en obligatorisk ingrediens.

Beredning av valnöts- och russinfyllningen och ”potica”

1.

De malda valnötterna läggs i blöt i varm mjölk och får sedan svalna.

2.

Först tillsätts vaniljsocker, socker, kanel och rumstempererat smör till mjölk- och valnötsblandningen, därefter äggvitorna som vispats med socker. Fyllningen ska vara lätt att breda ut så att degen inte spricker.

3.

Degen kavlas ut så att den blir tjock som ett lillfinger, dvs. 0,4–1,5 cm.

4.

Fyllningen breds ut över degen. Den kan strös med malda torkade valnötter och russin (sorterade och rengjorda) som har legat i blöt i rom (blötläggning i rom är valfri).

5.

Minst 900 g valnötsfyllning och 100 g torkade russin ska användas för varje kilo deg.

6.

Om ”potica” bakas i en form med en diameter på upp till 29 cm måste den ha minst tre till fyra varv. Om den bakas i en större form kan den ha ytterligare ett till två varv.

Därefter rullas degen ihop tätt och placeras i en ”potičnik”, som kan smörjas med matfett och pudras med mjöl. Rullens båda ändar ska bilda en tät försegling.

7.

”Potica” lämnas att jäsa i ”potičnik.

8.

Innan ”potica” bakas kan den penslas med en blandning av smör, mjölk och äggula eller någon av dessa ingredienser. Den bör också stickas på flera ställen innan den ställs in i ugnen. Det rekommenderas att ”potica” gräddas i minst 40 minuter i 160–180 °C. Den rekommenderade temperaturen och tiden kan ändras beroende på ugnstyp och storleken på ”potica”.

9.

När ”potica” är färdiggräddad stjälps den upp ur formen och får svalna.

10.

Den kan pudras med florsocker, skärs upp i bitar och serveras.

”Slovenska potica” med russinfyllning

Ingredienser för russinfyllningen

Tillåtna toleranser

3 äggulor eller minst 60 g äggula

högst 4 äggulor (80 g)

50 g fint strösocker

högst 100 g

1 äggvita

 

30 ml grädde

högst 50 ml

1 tesked krossad eller mald vaniljstång

högst 0,6 g

500 g russin

högst 800 g

50 ml rom

högst 80 ml

Beredning av fyllningen och ”potica”

1.

Russinen sorteras och läggs i blöt i rom.

2.

Äggulorna vispas tills de har blivit fluffiga, därefter tillsätts socker, vanilj, grädde och vispade äggvitor.

3.

Degen kavlas ut så att den blir tjock som ett lillfinger, dvs. 0,4–1,5 cm.

4.

Degen toppas därefter med fyllningen och strös med russin som blötlagts i rom. Fyllningen måste innehålla minst 500 g torkade russin för varje kilo deg.

5.

Om ”potica” bakas i en form med en diameter på upp till 29 cm måste den ha minst tre till fyra varv. Om den bakas i en större form kan den ha ytterligare ett till två varv. Därefter rullas degen ihop tätt och placeras i en ”potičnik”, som kan smörjas med matfett och pudras med mjöl. Rullens båda ändar ska bilda en tät försegling.

6.

”Potica” lämnas att jäsa i ”potičnik.

7.

Innan ”potica” bakas kan den penslas med en blandning av smör, mjölk och äggula eller någon av dessa ingredienser. Den bör också stickas på flera ställen innan den ställs in i ugnen. Det rekommenderas att ”potica” gräddas i minst 30 minuter i 160–180 °C. Den rekommenderade temperaturen och tiden kan ändras beroende på ugnstyp och storleken på ”potica”.

8.

När ”potica” är färdiggräddad stjälps den upp ur formen och får svalna.

9.

Den kan pudras med florsocker, skärs upp i bitar och serveras.

”Slovenska potica” med dragonfyllning

Ingredienser för dragonfyllningen

Tillåtna toleranser

150 g obehandlat smör

högst 200 g

100 g florsocker

minst 50 g

4 äggulor eller minst 80 g äggula

minst 3 äggulor (60 g)

75 g färsk eller fryst dragon eller 15 g torkad dragon

minst 30 g färsk eller fryst dragon eller 8 g torkad dragon

Beredning av fyllningen och ”potica”

1.

Smöret rörs mjukt och blandas med sockret och äggvitorna.

2.

Därefter tillsätts hackade dragonblad eller torkad dragon.

3.

Degen kavlas ut så att den blir tjock som ett lillfinger, dvs. 0,4–1,5 cm. Fyllningen ska innehålla 300–400 g smör och dragon för varje kilo deg.

4.

Om ”potica” bakas i en form med en diameter på upp till 29 cm måste den ha minst tre till fyra varv. Om den bakas i en större form kan den ha ytterligare ett till två varv. Därefter rullas degen ihop tätt och placeras i en ”potičnik”, som kan smörjas med matfett och pudras med mjöl. Rullens båda ändar ska bilda en tät försegling.

5.

”Potica” lämnas att jäsa i ”potičnik.

6.

Innan ”potica” bakas kan den penslas med en blandning av smör, mjölk och äggula eller någon av dessa ingredienser. Den bör också stickas på flera ställen innan den ställs in i ugnen. Det rekommenderas att ”potica” gräddas i minst 30 minuter i 160–180 °C. Den rekommenderade temperaturen och tiden kan ändras beroende på ugnstyp och storleken på ”potica”.

7.

När ”potica” är färdiggräddad stjälps den upp ur formen och får svalna.

8.

Den kan pudras med florsocker, skärs upp i bitar och serveras.

”Slovenska potica” med dragon- och färskostfyllning

Ingredienser för fyllning av dragon, färskost och syrad grädde

Tillåtna toleranser

125 g färskost

högst 160 g färskost

125 g syrad grädde

högst 130 g syrad grädde

20 g socker

högst 30 g

3 äggulor eller 60 g äggula

minst 3 äggulor (60 g)

3 äggvitor eller 90 g äggvita

minst 3 äggvitor (90 g)

75 g färsk eller fryst dragon eller 15 g torkad dragon

minst 30 g färsk eller fryst dragon eller 8 g torkad dragon

Beredning av fyllningen och ”potica”

1.

Färskosten pressas genom en sikt och blandas med äggulorna, den hackade eller torkade dragonen och äggvitor vispade med socker.

2.

Degen kavlas ut så att den blir tjock som ett lillfinger, dvs. 0,4–1,5 cm och toppas med fyllningen. Minst 300–500 g dragon- och färskostfyllning ska användas för varje kilo deg.

3.

Om ”potica” bakas i en form med en diameter på upp till 29 cm måste den ha minst tre till fyra varv. Om den bakas i en större form kan den ha ytterligare ett till två varv. Därefter rullas degen ihop tätt och placeras i en ”potičnik”, som kan smörjas med matfett och pudras med mjöl. Rullens båda ändar ska bilda en tät försegling.

4.

”Potica” lämnas att jäsa i ”potičnik.

5.

Innan ”potica” bakas kan den penslas med en blandning av smör, mjölk och äggula eller någon av dessa ingredienser. Den bör också stickas på flera ställen innan den ställs in i ugnen. Det rekommenderas att ”potica” gräddas i minst 30 minuter i 160–180 °C. Den rekommenderade temperaturen och tiden kan ändras beroende på ugnstyp och storleken på ”potica”.

6.

När ”potica” är färdiggräddad stjälps den upp ur formen och får svalna.

7.

Den kan pudras med florsocker, skärs upp i bitar och serveras.

”Slovenska potica” kan frysas färsk (ogräddad) eller gräddad.

Hållbarhetstid för ”slovenska potica”

Varje ”slovenska potica” ska märkas med sista förbrukningsdag för att säkerställa optimal kvalitet och smak.

En nybakad ”slovenska potica” har en minsta hållbarhetstid på tio dagar. Det enda undantaget är ”slovenska potica” med dragonfyllning, som har en minsta hållbarhetstid på sju dagar. ”Slovenska potica” ska förvaras enligt producentens anvisningar.

Gräddade och frysta ”slovenska potica” måste konsumeras inom tre månader från frysningsdatumet. När ”slovenska potica” har tinats upp måste den konsumeras inom tre dagar.

Färskfrysta ”slovenska potica” har en längsta hållbarhetstid på sex månader från frysningsdatumet.

”POTIČNIK”, den traditionella ugnsformen för ”slovenska potica”

En ”potičnik” kan vara gjord av eldfast lera, porslin, emaljerad metall, non stick-behandlad metall eller andra material.

Den är rund, något buktande och har jämna eller räfflade sidor. Om det finns räfflor löper de lodrätt ned till formens botten. Botten är flat. En ”potičnik” har ett konformat hål i mitten. Detta är den enda grundformen och den enda möjliga formen för en ”potica”, dvs. en ringformad limpa med ett hål i mitten som smalnar av mot botten. En ”potičnik” ska minst ha en diameter på 14 cm. Lerformar kan vara bundna med metalltråd för att bli mer hållbara.

4.3   Beskrivning av de viktigaste faktorer som visar på produktens traditionella karaktär (artikel 7.2 i denna förordning)

Namnet ”potica” härrör från tidigare slovenska namnformer, såsom ”povitica”, ”povtica” och ”potvica”. Namnet ”potica” har använts allmänt sedan 1700-talet. De äldsta skriftliga dokumenten om ”potica” – i sin historiska form benämnd som ”povitica” – kan spåras tillbaka till två volymer (från 1575 och 1577) av Primož Trubar, författaren till de två första tryckta böckerna på slovenska.

Det äldsta receptet på ”potica” publicerades i uppslagsverket Slava vojvodine Kranjske (1689) av Sloveniens första encyklopediförfattare, Janez Vajkard Valvasor. I den allra första kokboken på slovenska, som skrevs av Valentin Vodnik 1799, avser begreppet ”potica” sättet som degrullen formas på. Allteftersom fler kokböcker publicerades (av Andrej Zamejic, Magdalena Knafelj Pleiweis, syster Felicita Kalinšek och andra) ökade också antalet recept på ”potica”. Det finns även recept i utländska kokböcker, t.ex. Die süddeutsche Küche (1897) av Katharina Prato och i en kokbok av Marie von Rokitansky från 1897, där det uttryckligen anges att kakan kommer från Krain*.

Den nuvarande typiska formen på ”slovenska potica”, som den får genom att gräddas i en särskild form gjord av stengods eller metall som kallas ”potičnik” eller ”potičnica”, daterar sig över 200 år tillbaka.

Det är svårt att hitta en traditionell slovensk rätt som bättre symboliserar en festmeny än ”potica”. Det blir ingen riktig fest utan ”potica”, särskilt inte under jul- och påskhögtiderna och vid familjesammankomster. När det gäller fyllningarna är dragon avgjort den mest slovenska fyllningen i ”potica”, medan honung är en av de äldsta kända fyllningarna.

Den vanligaste fyllningen i ”slovenska potica” är valnöt, eftersom valnötter fanns lätt tillgängliga för människor från alla samhällsklasser och bidrog till att skapa en känsla av festligt överflöd. Valnöts- och russinfyllningar är också vanliga. Torkade druvor eller russin var särskilt vanligt förkommande i de delar av Slovenien där vinstockar odlas som en basgröda. Bruket att lägga till russin i valnötsfyllningen dokumenterades av Janez Vajkard Valvasor så tidigt som 1689, och av Valentin Vodnik år 1799. Detsamma gäller för russinfyllningen. Dragonfyllning är den mest typiska slovenska fyllningen, eftersom örten alltid har förknippats med söta rätter. Färskost ger extra fuktiga ”potica”. Tidigare tillsattes färskost till dragonfyllningen i stället för dyrare ingredienser som ägg och smör, som inte alla hade råd med. Färskost är den enda ingrediensen som passar ihop med dragonfyllningen.

I dag är ”slovenska potica” känd i alla slovenska regioner och även bland utlandsbosatta slovener. Även många utländska skribenter anser att ”potica” är en äkta slovensk efterrätt.

Namnet ”slovenska potica” började användas under andra halvan av 1800-talet. Användningen är dokumenterad i en rad olika historiska källor:

”[…] våra kockar kommer att resa till Hamburg, Berlin och München för sina surt förvärvade löner för att lära tyskarna hur man späckar žganci på rätt sätt och bakar ’potica’* från Krain […]” (tidskriften Slovenija, 1849, nr 19, s. 74).

”’Potica’ med honungs- eller valnötsfyllning, och även torkad korv, är de gamla originalen från Krain**, som även människor utanför Krain har fattat tycke för” (tidskriften Kmetijske in rokodelske novice, 35/1877,nr 11, s. 83).

”Unesco har offentliggjort en utbildningshandbok [preposition saknas] världsarv. Slovensk ’potica’ finns med där.”

”För slovenerna är ’potica’ samma sak som äppelpaj för amerikaner.” (Betsy Oppenneer, Celebration Breads, Recipes, Tales and Traditions, New York 2003, s. 117).

”Men vi känner till många andra formar och kärl av stengods. Enligt folksägnerna bakas tre slovenska kulinariska specialiteter i sådant stengods: prekmurska gibanica, belokranjska povitica och ’slovenska potica’” (Delo i tidningsbilagan Dom, juli–december 2007).

”Härnäst kommer den oumbärliga slovenska ’potica’ och idéer till en festmeny […]” (Mag magazine, december 2007).

”Vissa typer av ’potica’ spelar en avgörande roll för att främja Slovenien, både som turistresmål och generellt. Här vill vi lyfta fram ’potica’ med dragonfyllning, den mest typiska slovenska ’potica’” (tidskriften Slovenske Novice, januari–juni 2008).

”En verklig slovensk ’potica’ har tre till fyra varv, vilket endast kan uppnås genom generöst med fyllning” (tidskriften Slovenske Novice, januari–juni 2008).

”Det verkar som Storbritannien upptäcker sötman och de olika smakerna hos slovensk ’potica’. Ett recept på ’potica’ eller ’slovenskt sötebröd’ som den kallas, publicerades nyligen i The Daily Telegraph […]” (tidskriften Nedelo, 19/2013, 3 mars, nr 9, s. 11).

Teddybjörn bakar slovenska bakelser: ”potica” (Tina Orter, 2014), en bilderbok för barn och föräldrar med ett recept på ”slovenska potica” som finns översatt till åtta språk (engelska, tyska, italienska, franska, spanska, ryska, svenska och polska).

”Nuts About ’Potica’” (The Slovenia Times, 3 april 2015).

”’Potica’, festbordets mittpunkt” (den slovenska turismorganisationens webbplats).

Anmärkning till * och **: Från 1400-talet och framåt var Krain (slovenska: Kranjska) den centrala historiska regionen i det slovenska etniska territoriet. Krain var den enda helt slovenska regionen. Därför användes namnet krainsk (slovenska: kranjec) som synonym för slovensk. År 1364 blev Krain ett hertigdöme och från 1846 till 1918 var det en kronojord under Habsburgsmonarkin. Dagens Slovenien har därför sitt ursprung i det tidigare Krain.


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.