ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 108I

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

63 årgången
1 april 2020


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2020/C 108 I/01

Meddelande från kommissionen — Vägledning från Europeiska kommissionen om användningen av reglerna om offentlig upphandling i nödsituationen i samband med covid-19-krisen

1


SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

1.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CI 108/1


MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Vägledning från Europeiska kommissionen om användningen av reglerna om offentlig upphandling i nödsituationen i samband med covid-19-krisen

(2020/C 108 I/01)

1.   Inledning – Alternativ och flexibilitet enligt reglerna om offentlig upphandling

Covid-19 är en hälsokris som kräver snabba, smarta lösningar och smidighet i hanteringen av en enorm ökning av efterfrågan på liknande varor och tjänster, samtidigt som vissa leveranskedjor störs. Offentliga upphandlare i medlemsstaterna ligger i framkant när det gäller de flesta av dessa varor och tjänster. De måste se till att det finns personlig skyddsutrustning som ansiktsmasker och skyddshandskar, medicintekniska produkter som respiratorer, andra medicinska förnödenheter, men också sjukhus- och it-infrastruktur, för att bara nämna några exempel.

På EU-nivå har kommissionen tillsammans med medlemsstaterna redan intensifierat arbetet genom gemensamma upphandlingsåtgärder för olika medicinska förnödenheter.

För att ytterligare anpassa stödet till denna nödsituation förklarar kommissionen i denna vägledning (1) vilka alternativ och vilken flexibilitet som står till buds enligt EU:s regler om offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader för att hantera krisen.

Offentliga upphandlare har flera alternativ tillgängliga:

För det första kan de i brådskande fall utnyttja möjligheten att avsevärt förkorta tidsfristerna för att påskynda öppna eller selektiva förfaranden.

Om denna flexibilitet inte räcker till kan ett förhandlat förfarande utan offentliggörande övervägas. Slutligen kan även direkt tilldelning till en förvald ekonomisk aktör tillåtas, under förutsättning att den aktören är den enda som kan leverera de nödvändiga förnödenheterna på de tekniska villkor och inom den tid som den synnerligen brådskande situationen kräver.

Dessutom bör de offentliga upphandlarna även överväga alternativa lösningar och samverka med marknaden.

Denna vägledning är särskilt inriktad på upphandlingar i synnerligen brådskande fall, som gör det möjligt för offentliga upphandlare att köpa inom några dagar eller till och med timmar, om det är nödvändigt. Just i en situation som den aktuella covid-19-krisen, som innebär synnerlig och oförutsägbar brådska, uppställer EU-direktiven inga processuella begränsningar.

Konkret innebär detta att det förhandlade förfarandet utan offentliggörande låter offentliga upphandlare köpa in varor och tjänster så fort som möjligt. Enligt det här förfarandet, som regleras i artikel 32 i direktiv 2014/24/EU (nedan kallat direktivet(2), får offentliga upphandlare förhandla direkt med potentiella leverantörer, och det finns inga krav på offentliggörande, tidsfrister, minsta antal tillfrågade kandidater eller andra förfarandekrav. Inga etapper i förfarandet regleras på EU-nivå. I praktiken innebär detta att myndigheterna kan agera så snabbt som tekniskt eller fysiskt genomförbart, och förfarandet kan i själva verket utgöra en direkt tilldelning som endast begränsas fysiskt eller tekniskt av faktisk tillgänglighet och leveranshastighet.

EU-reglerna om offentlig upphandling ger de offentliga upphandlarna all den flexibilitet som krävs för att så snabbt som möjligt köpa in varor och tjänster med direkt anknytning till covid-19-krisen. För att påskynda upphandlingarna kan de offentliga upphandlarna också överväga att

kontakta potentiella uppdragstagare i och utanför EU via telefon, e-post eller personligen,

anlita ombud som har bättre kontakter på marknaderna,

skicka representanter direkt till de länder som har de nödvändiga lagren och kan garantera omedelbar leverans,

kontakta potentiella leverantörer för att komma överens om ökad produktion eller nystartad eller återupptagen produktion.

I lägen med en exceptionell ökning av efterfrågan på liknande varor och tjänster i kombination med en betydande störning av försörjningskedjan kan det dock vara fysiskt eller tekniskt omöjligt att upphandla även med de snabbaste förfaranden som finns. För att tillgodose sina behov kan de offentliga upphandlarna behöva leta efter alternativa och eventuellt innovativa lösningar som kanske redan finns tillgängliga på marknaden eller kan sättas in med (mycket) kort varsel. De offentliga upphandlarna måste hitta lösningar och samverka med potentiella leverantörer för att bedöma om dessa alternativ tillgodoser deras behov (3). Samverkan med marknaden kan innebära goda möjligheter att beakta även strategiska aspekter av offentlig upphandling, där miljömässiga, innovativa och sociala krav, inklusive tillgänglighet för eventuella upphandlade tjänster, integreras i upphandlingsförfarandet.

De offentliga upphandlarna har enligt EU:s regler fullständig frihet att samverka med marknaden och delta i kontaktverksamhet. Det finns olika sätt att samverka med marknaden för att stimulera tillgången, och för behov på medellång sikt kan det visa sig att brådskande förfaranden är ett mer tillförlitligt sätt att få mer valuta för pengarna och få bredare tillgång till tillgängliga resurser. Dessutom gäller följande:

De offentliga upphandlarna kan använda innovativa digitala verktyg (4) för att skapa ett brett intresse bland de ekonomiska aktörer som kan föreslå alternativa lösningar. De kan till exempel anordna hackaton för att få fram nya koncept som gör det möjligt att återanvända rengjorda skyddsmasker, nya idéer om hur vårdpersonalen kan skyddas mer effektivt, nya sätt att upptäcka viruset i miljön osv.

Offentliga upphandlare kan också samarbeta närmare med innovationsekosystemen och företagarnätverken, som skulle kunna föreslå lösningar.

De offentliga upphandlarna kan förlita sig på EU:s regler om offentlig upphandling, som ger möjligheter och sätt att hantera allvarliga nödsituationer som covid-19-pandemin.

De tillåter och uppmuntrar de offentliga upphandlarna att genomföra en flerstegsstrategi. För det första bör de för sina omedelbara och förväntade kortfristiga behov fullt ut utnyttja reglernas flexibilitet. Som komplement uppmanas de att upphandla gemensamt och dra nytta av kommissionens gemensamma upphandlingsinitiativ. Förfaranden med förkortade tidsfrister tillgodoser deras behov på medellång sikt, eftersom de i princip är mer tillförlitliga sätt att få mer valuta för pengarna, ge företagen större tillgång till affärsmöjligheter och få tillgång till ett större utbud av tillgängliga resurser.

Kommissionen kommer att sätta in alla sina resurser för att tillhandahålla ytterligare rådgivning och stöd (5) till medlemsstaterna och de offentliga upphandlarna.

2.   Val av förfaranden och tidsfrister i enlighet med EU:s regler för offentlig upphandling – särskilt i brådskande och synnerligen brådskande fall

Europeiska unionen står för närvarande inför många utmaningar på grund av den plötsliga hälsokris som orsakats av covid-19 och som snabbt sprider sig. Denna vägledning ger en översikt över möjligheterna för offentliga upphandlare – de upphandlande myndigheterna (6) – att snabbt köpa de allra nödvändigaste varorna och tjänsterna och vid behov, ytterligare infrastruktur.

De europeiska upphandlingsreglerna innehåller alla de nödvändiga verktygen för att tillgodose dessa behov genom bestämmelserna i det nuvarande direktivet.

2.1    Val av förfaranden i allmänhet

För kontrakt som omfattas av direktivet kan den upphandlande myndigheten välja att tilldela kontraktet efter ett öppet eller ett selektivt förfarande (artikel 26.2 i direktivet) (7).

För öppna förfaranden som omfattas av direktivet gäller en tidsfrist på 35 dagar för inlämning av anbud (8).

För selektiva förfaranden föreskrivs i direktivet en frist på 30 dagar för inlämning av anbudsansökan, följt av en ytterligare tidsfrist på 30 dagar för inlämning av anbud (9). Den senare tidsgränsen får fastställas genom överenskommelse mellan upphandlande myndigheter under den centrala nivån, t.ex. regionala eller lokala myndigheter, och deltagarna, om ett sådant alternativ har införlivats i den nationella lagstiftningen. Om en överenskommelse inte kan nås kan en minimitidsfrist på 10 dagar tillämpas (10).

I både öppna och selektiva förfaranden kan dessa tidsfrister dessutom förkortas

1.

antingen i fråga om ett förhandsmeddelande som inte använts som anbudsinfordran, men som innehåller alla de uppgifter som krävs för meddelandet om upphandling enligt del B avsnitt I i bilaga V och avsändes för offentliggörande minst 35 dagar och högst 12 månader före den dag då meddelandet om upphandling avsändes,

2.

eller i brådskande fall som bestyrks på lämpligt sätt av den upphandlande myndigheten där det är omöjligt att tillämpa de gällande tidsfristerna (se punkt 2 nedan).

2.2    I brådskande fall – förkortade tidsfrister

Om det är nödvändigt på grund av tidsbrist kan de allmänna tidsfristerna kortas kraftigt enligt direktivet. Vid öppna förfaranden kan tidsfristen för inlämnande av anbud förkortas till 15 dagar i brådskande fall som bestyrkts på lämpligt sätt (11). Vid selektiva förfaranden kan tidsfristen för inlämnande av en anbudsansökan förkortas till 15 dagar (12) och tidsfristen för inlämnande av anbud till 10 dagar (13). Detta möjliggör en snabb tilldelning av kontrakt.

Användningen av ett påskyndat selektivt förfarande är i överensstämmelse med principerna om likabehandling och öppenhet och säkerställer konkurrensen även i brådskande fall. I brådskande fall, där de tidsfrister som är tillämpliga under normala förhållanden är omöjliga att tillämpa, får de upphandlande myndigheterna förkorta de tidsfrister som är tillämpliga på öppna eller selektiva offentliga upphandlingsförfaranden.

Förfarande

Minsta normala tidsfrist

Minsta förkortade tidsfrist

Öppet förfarande

35 dagar (14)

15 dagar

Selektivt förfarande (steg 1: inlämnande av anbudsansökan)

30 dagar (15)

15 dagar (16)

Selektivt förfarande (steg 2: inlämnande av anbud)

30 dagar (17)

10 dagar (18)

2.3    I synnerligen brådskande fall – förhandlat förfarande utan offentliggörande

Vid förhandlade förfaranden utan offentliggörande tillhandahåller unionsrätten ett ytterligare verktyg som kommer att möjliggöra en snabbare tilldelning av kontrakt för att tillgodose behoven i samband med covid-19-pandemin.

De upphandlande myndigheterna får tilldela offentliga kontrakt genom ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande i följande fall: ”Om det, när det är absolut nödvändigt och på grund av synnerlig brådska till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse, är omöjligt att iaktta de tidsfrister som gäller vid öppet förfarande, selektivt förfarande eller förhandlat förfarande under konkurrens. De omständigheter som åberopas som skäl för synnerlig brådska får inte i något fall tillskrivas den upphandlande myndigheten.” (Artikel 32.2 c i direktivet).

Eftersom de upphandlande myndigheterna i detta fall avviker från fördragets grundläggande princip om öppenhet kräver domstolen att förfarandet bara får användas i undantagsfall. Alla villkor måste uppfyllas kumulativt och de måste tolkas restriktivt (se t.ex. målen C-275/08, Europeiska kommissionen mot Tyskland, och C-352/12, Consiglio Nazionale degli Ingegneri). Ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande gör det möjligt för upphandlande myndigheter att förhandla direkt med potentiella entreprenörer. Direkt tilldelning av kontraktet till en förvald ekonomisk aktör är ett undantagsfall, som är tillämpligt om endast ett företag kan leverera på de tekniska villkor och inom den tid som den synnerligen brådskande situationen kräver.

Den upphandlande myndigheten måste själv avgöra om villkoren för att använda ett sådant förhandlat förfarande utan föregående meddelande om upphandling är uppfyllda. Myndigheten måste motivera varför den använt sig av ett sådant förfarande i en särskild rapport (19). Vid den individuella bedömningen av varje enskilt fall måste följande kumulativa kriterier vara uppfyllda:

2.3.1   Händelser som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse

Antalet covid-19-patienter som behöver läkarvård ökar dagligen och väntas i de flesta medlemsstater öka ytterligare innan kulmen nås.

Dessa händelser, och särskilt deras specifika utveckling, måste betraktas som oförutsebara för alla upphandlande myndigheter. Sjukhus och andra hälso- och sjukvårdsinstitutioners särskilda behov när det gäller behandling, personlig skyddsutrustning, respiratorer, ytterligare sängplatser och ytterligare intensivvårds- och sjukhusinfrastruktur, bl.a. all teknisk utrustning, kunde förvisso inte förutses och planeras i förväg och utgör således en oförutsedd händelse för de upphandlande myndigheterna.

2.3.2   Synnerlig brådska som gör att de allmänna tidsfristerna inte kan respekteras

Det är uppenbart att de omedelbara behoven av sjukhus och vårdinrättningar (materiel, tjänster och offentlig byggentreprenad) måste tillgodoses så snabbt som möjligt.

Huruvida detta gör det omöjligt att respektera de mycket korta tidsfristerna för det påskyndade öppna eller selektiva förfarandet (15 respektive 10 dagar för inlämning av anbud) måste bedömas från fall till fall, men detta är sannolikt i de flesta fall, åtminstone när det gäller de väsentligt ökade behoven på kort sikt i takt med att infektionskurvan stiger.

Såsom klargjorts i domstolens rättspraxis (20) måste behoven av upphandling tillgodoses utan dröjsmål om situationen är synnerligen brådskande. Undantaget kan inte användas för tilldelning av kontrakt som tar längre tid än de skulle ha gjort om ett genomblickbart, öppet eller selektivt, förfarande hade använts, inklusive påskyndade (öppna eller selektiva) förfaranden.

2.3.3   Orsakssamband mellan den oförutsedda händelsen och den synnerligen brådskande situationen

För att de omedelbara behoven hos sjukhus och hälso- och sjukvårdsinstitutioner ska kunna tillgodoses inom en mycket kort tidsram kan orsakssambandet med covid-19-pandemin rimligen inte betvivlas.

2.3.4   Används endast för att tillfälligt åtgärda en brist till dess att man finner mer stabila lösningar

Förhandlade förfaranden utan föregående meddelande om upphandling kan erbjuda en möjlighet att tillgodose omedelbara behov. De åtgärdar tillfälligt en brist till dess att man finner mer stabila lösningar, till exempel ramkontrakt för varor och tjänster som tilldelas genom ordinarie förfaranden (däribland påskyndade förfaranden).


(1)  Denna vägledning bygger på kommissionens meddelande om regler för offentlig upphandling i samband med den aktuella asylkrisen, 9 september 2015, COM(2015) 454 final. Denna vägledning återspeglar kommissionens tolkning av fördragen, direktiven om offentlig upphandling och rättspraxis vid Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen). Det bör noteras att det ytterst är domstolens uppgift att göra en bindande tolkning av unionsrätten. Vägledningen ändrar inte den rättsliga ramen.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

(3)  Vägledning och god praxis om offentlig upphandling av innovationer: https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers/innovation-procurement_sv

(4)  Digital upphandling främjar innovativa metoder https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/digital_en

(5)  Det finns över 250 000 upphandlande myndigheter i EU, och därför kommunicerar kommissionen redan med medlemsstaternas utsedda nationella kontaktpunkter genom en särskild wiki.

(6)  Statliga, regionala eller lokala myndigheter, offentligrättsliga organ eller sammanslutningar av en eller flera sådana myndigheter eller ett eller flera sådana organ.

(7)  Ett förhandlat förfarande med föregående offentliggörande av meddelande om upphandling eller en konkurrenspräglad dialog är sannolikt inte av intresse i detta sammanhang eftersom villkoren för användning av sådana förfaranden inte skulle vara uppfyllda i den situation som denna vägledning behandlar.

(8)  Artikel 27 i direktiv 2014/24/EU.

(9)  Artikel 28 i direktiv 2014/24/EU.

(10)  Artikel 28.4 i direktiv 2014/24/EU.

(11)  Artikel 27.3 i direktiv 2014/24/EU.

(12)  Artikel 27.3 i direktiv 2014/24/EU.

(13)  Artikel 28.6 i direktiv 2014/24/EU.

(14)  Artikel 27 i direktiv 2014/24/EU.

(15)  Artikel 28 i direktiv 2014/24/EU.

(16)  Artikel 28.6 i direktiv 2014/24/EU.

(17)  Artikel 28 i direktiv 2014/24/EU.

(18)  Artikel 28.6 i direktiv 2014/24/EU.

(19)  Artikel 84.1 f i direktiv 2014/24/EU.

(20)  Se domstolens dom i mål C-352/12 av den 20 juni 2013, punkterna 50–52.