ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 100I

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

63 årgången
27 mars 2020


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2020/C 100 I/01

Meddelande från Mommissionen — Europeiska kommissionens riktlinjer för att underlätta flygfrakt under utbrottet av covid-19

1


SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

27.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CI 100/1


MEDDELANDE FRÅN MOMMISSIONEN

Europeiska kommissionens riktlinjer för att underlätta flygfrakt under utbrottet av covid-19

(2020/C 100 I/01)

Sammanfattning

Flygfrakt står för cirka 35 procent av världshandeln, baserat på värdet. Den har en central roll för godstransporterna och kompletterar både land- och sjötransport, särskilt när det gäller tidskänsligt gods. Efter utbrottet av covid-19 har restriktioner införts för flygningar och/eller passagerares och transportpersonals rörlighet, i syfte att begränsa pandemin. Europeiska och globala försörjningskedjor har därigenom drabbats av allvarliga störningar.

Fortsatt flygfrakt utan avbrott är avgörande för ekonomin och för bekämpningen av covid-19, och europeiska och globala försörjningskedjor är beroende av att den sker obehindrat. Flygfrakt bör därför kontinuerligt kunna användas för kritiska produkter, t.ex. livsmedel, medicinska förnödenheter och personlig skyddsutrustning (PPE), och andra produkter som är avgörande för att känsliga försörjningskedjor ska fungera.

Den extraordinära situation som orsakats av utbrottet av covid-19 kan skapa ett behov av samarbete mellan det europeiska och det internationella luftfartssamfundet, inklusive flygfrakt- och expressfraktbolag, för att säkerställa försörjningen och en rättvis fördelning av produkter där tillgången är otillräcklig.

Som en del av EU:s övergripande insatser för att upprätthålla viktiga transportflöden, och särskilt de mest känsliga flödena, krävs att medlemsstaterna underlättar flygfrakt under utbrottet av covid-19. Europeiska kommissionen uppmanar därför medlemsstaterna att genomföra de operativa åtgärder som anges i dessa riktlinjer, med beaktande av att dessa undantagsåtgärder kommer att vara tillfälliga under krisen till följd av covid-19.

I de riktlinjer för gränsförvaltningsåtgärder för att skydda hälsa och säkerställa tillgänglighet för varor och grundläggande tjänster som antogs av Europeiska kommissionen den 16 mars 2020 (1) betonas principen att alla EU:s inre gränser bör vara öppna för godstransporter och att försörjningskedjor för viktiga varor, t.ex. livsmedel, inklusive levande djur, medicinsk utrustning, personlig skyddsutrustning och ämnen av mänskligt ursprung, måste garanteras. Det är i denna nödsituation i allas intresse att ett fritt varuflöde upprätthålls, och detta kräver att medlemsstater respekterar och fullt ut genomför dessa riktlinjer vid alla inre gränsövergångar. Dessutom är avsikten med det meddelande om införandet av gröna gränsövergångar som antogs av Europeiska kommissionen den 23 mars 2020 (2) att få till stånd en samarbetsprocess i hela EU för att se till att all godstransport, inklusive men inte begränsat till viktiga varor som livsmedel och läkemedel, snabbt når sin destination utan dröjsmål. Slutligen konstaterade Europeiska konkurrensnätverket i sitt gemensamma uttalande om tillämpning av konkurrenslagstiftningen under coronakrisen (3) att den extraordinära situation som orsakats av covid-19 kan skapa ett behov av samarbete mellan företag för att säkerställa försörjningen och en rättvis fördelning bland konsumenterna av produkter där tillgången är otillräcklig. Under nuvarande omständigheter kommer man inte att ingripa aktivt mot nödvändiga och tillfälliga åtgärder som vidtas för att undvika bristsituationer. I det gemensamma uttalandet klargörs dock också att Europeiska konkurrensnätverket inte kommer att tveka att vidta åtgärder mot flygfraktoperatörer som drar fördel av den nuvarande situationen genom att bilda karteller eller missbruka sin dominerande ställning, inklusive när det gäller prissättning.

Detta meddelande bygger på de ovannämnda dokumenten, och medlemsstaterna uppmanas att tillämpa dem fullt ut. Avsikten med de föreliggande riktlinjerna är att hjälpa medlemsstaterna att upprätthålla och underlätta flygfrakt, inklusive flygtransport av viktiga varor som livsmedel och medicinska förnödenheter, och särskilt sådana varor där leveransen är tidskänslig. I riktlinjerna uppmanas medlemsstaterna att vidta nödvändiga operativa och organisatoriska åtgärder, med beaktande av att dessa undantagsåtgärder kommer att vara tillfälliga under krisen till följd av covid-19, till dess att de exceptionella flygtrafik- och reserestriktionerna upphävs.

1.   Inledning

1.1   Effekter av covid-19

1.

Utbrottet av covid-19 har förödande konsekvenser för den internationella och europeiska luftfarten. Flygtrafiken har minskat med mer än 80 procent och nästan alla passagerarflygningar är inställda. Utöver en betydligt minskad efterfrågan på resor är situationen också delvis en följd av de åtgärder för att begränsa spridningen, i form av t.ex. reserestriktioner och flygförbud, som införts av vissa stater.

1.2   Flygfraktens betydelse

2.

De europeiska försörjningskedjorna upprätthålls genom ett omfattande nät av godstransporttjänster som inbegriper alla trafikslag. Fortsatt flygfrakt utan avbrott är av avgörande strategisk betydelse för EU. Den spelar en central roll för snabba leveranser av viktiga varor, läkemedel, medicinsk utrustning och medicinska förnödenheter, organ och andra ämnen av mänskligt ursprung. Mer generellt håller flygfrakten igång globala försörjningskedjor för många av de mest tidskänsliga och värdefulla materialen, och den är ett viktigt komplement till godstransporter på land och till sjöss.

3.

Ungefär hälften av all flygfrakt sker i passagerarflygplanens lastrum. Efter utbrottet av covid-19 är det dock nästan inga av dessa flygplan som är i luften. Samtidigt som den rena flygfrakten fortfarande är på liknande nivåer som vid samma tidpunkt förra året, kan den inte kompensera för förlusten av lastkapacitet i passagerarflygplanen. Avsändande företag, inklusive i medicinsektorn, rapporterar om bristande kapacitet och höjda flygfraktpriser.

4.

Flygfrakt- och expressfraktbolag rapporterar också om praktiska svårigheter med flygningar till vissa flygplatser på grund av godtyckliga restriktioner i fråga om flygningar eller personal. Dessa problem utgör ett hot mot funktionen hos kritiska försörjningskedjor.

1.3   Restriktioner för flygfrakt

5.

Effektiviteten hos åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19 påverkas inte av begränsningar för luftfartygens rörlighet, men däremot av begränsningar för passagerares rörlighet. Att tillfälligt begränsa rörligheten för passagerare i stället för flygningar är därför det bästa sättet att undvika störningar i flygfrakten, inklusive transport av viktiga varor.

6.

Särskilda typer av flygningar, t.ex. överföringsflygningar (ferry flights), flygningar med systemkritisk last (t.ex. läkemedel, personlig skyddsutrustning eller provningsutrustning), flygningar för assistans inom ramen för unionens civilskyddsmekanism, statsluftfart, flygningar för särskilda insatser som avses i artikel 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 (t.ex. sjuktransporter), bör i regel alltid tillåtas. Ett betydande antal medlemsstater har inte tydligt undantagit flygfrakt från sina nationella luftfartsrestriktioner.

7.

Europeiska kommissionen anser generellt att flygrestriktioner inom EU som absolut förbjuder flygfrakt eller som i praktiken omöjliggör sådana flygningar, t.ex. som en följd av omotiverade restriktioner för flygande personal som tjänstgör inom flygfrakt, skulle vara oproportionerliga. Sådana flygrestriktioner skulle därmed i synnerhet inte uppfylla de villkor som fastställs i artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 1008/2008 (4). Alla restriktioner som är oförenliga med unionsrätten måste upphävas.

8.

Tredjeländer bör också avstå från onödiga restriktioner för flygfrakt, i det gemensamma intresset av att upprätthålla försörjningskedjornas kontinuitet för viktiga varor, inklusive högspecialiserade och kritiska produkter såsom medicinska förnödenheter. Europeiska kommissionen erinrar om att restriktioner för flygfrakt som införs av tredjeländer måste uppfylla relevanta internationella regler som fastställts i tillämpliga avtal. Europeiska kommissionen kommer, efter nödvändiga samråd, att vidta alla praktiska åtgärder för att säkerställa att tredjeländer fullgör sina internationella skyldigheter, särskilt när det gäller unionens lufttrafikföretag, och uppmuntra tredjeländer och internationella organisationer att tillämpa dessa principer.

2.   Att säkerställa flygfrakttrafikens kontinuitet

Rekommenderade operativa åtgärder

9.

Mot bakgrund av flygfraktens betydelse, särskilt i en nödsituation, för kampen mot covid-19, och som en del av EU:s övergripande insatser för att upprätthålla viktiga transportflöden och bevara fungerande försörjningskedjor inom hela EU, uppmanar Europeiska kommissionen medlemsstaterna att genomföra ett antal operativa åtgärder för att underlätta flygfrakt och bidra till att minska tillkommande kostnader, med beaktande av att dessa undantagsåtgärder kommer att vara tillfälliga under krisen till följd av covid-19.

10.

Dessa åtgärder bör särskilt omfatta följande:

a.

Bevilja utan dröjsmål alla nödvändiga godkännanden och tillstånd för transporter från tredjeländer, inklusive tillfälliga trafikrättigheter för ytterligare flygfrakt om så är juridiskt möjligt, även när de utförs med passagerarflygplan.

b.

Upphäv tillfälligt nattliga flygförbud och restriktioner för start- och landningstider, eller tillämpa dem på ett flexibelt sätt, på flygplatser som är viktiga för flygfrakt.

c.

Underlätta användningen av passagerarflygplan för ren flygfrakt, inklusive omflyttning av besättningar för flygfrakt, medicinsk personal och alla som är involverade i transport av varor, oavsett trafikslag.

d.

Säkerställ att besättningar för flygfrakt samt personal för hantering och underhåll klassas som kritisk personal i fråga om inrymning (lockdown) eller utegångsförbud.

e.

Säkerställ, om så är möjligt, att tillräcklig fraktkapacitet upprätthålls när regionala flygplatser stängs av ekonomiska skäl, eller överväg att hålla flygplatser öppna endast för flygfrakt, och säkerställ under alla omständigheter att öppna flygplatser upprätthåller tillräcklig förmåga att hantera flygfrakt så att snabb behandling och leverans säkerställs.

f.

Undanta asymtomatisk transportpersonal, inklusive flygande personal, med uppgift att transportera varor från reserestriktioner.

g.

Undanta asymtomatisk flygande personal, fraktpersonal och flygplatspersonal som arbetar på plattan från åtgärder för att begränsa spridningen, om relevanta hälsoskyddsprotokoll tillämpas.

h.

Tillåt snabbehandlade och tillfälliga undantag för att klara oförutsedda situationer, t.ex. plötsliga och oförutsedda nödåtgärder.

i.

Ge personal på plattan möjlighet att utföra sitt arbete både säkert och effektivt genom att ge vägledning om försiktighetsåtgärder för att skydda hälsan i flygfraktmiljö, och ge stöd i form av tillräckliga förråd av hygienprodukter.

j.

Uppmuntra flygfrakt- och expressfraktbolag att undantagsvis reservera kapacitet för leverans av viktiga varor, särskilt medicinska förnödenheter och förnödenheter för nödsituationer, och tillämpa rimliga fraktpriser för sådana förnödenheter.

11.

Alla ovannämnda åtgärder bör gälla för såväl EU-medborgare som tredjelandsmedborgare som utför ett viktigt arbete för att tillhandahålla fri rörlighet för varor inom och till EU.

12.

Vad gäller nödåtgärder erinras medlemsstater om att de måste efterleva artikel 21 i förordning (EG) nr 1008/2008, inklusive det som gäller underrättelse till kommissionen och andra medlemsstater. Utöver dessa skyldigheter uppmanas medlemsstater att i förväg anmäla eventuella åtgärder som omfattas av detta meddelande till Europeiska kommissionen och till alla andra medlemsstater, och att offentliggöra dessa på ett sådant sätt att alla berörda parter i flygfraktbranschen informeras tillräckligt långt i förväg för att kunna anpassa sin verksamhet i enlighet därmed.

13.

Det gemensamma uttalandet från Europeiska konkurrensnätverket av den 23 mars 2020 understryker att EU:s konkurrensmyndigheter inte aktivt kommer att ingripa mot nödvändiga och tillfälliga åtgärder som vidtas för att undvika bristsituationer (”will not actively intervene against necessary and temporary measures put in place in order to avoid a shortage of supply”). I det gemensamma uttalandet klargörs också att konkurrensmyndigheterna inte kommer att tveka att vidta åtgärder mot flygfraktoperatörer som drar fördel av den nuvarande situationen genom att bilda karteller eller missbruka sin dominerande ställning. Om flygfrakt- och expressfraktbolag anser det nödvändigt att samarbeta för att säkerställa försörjningen av produkter där tillgången är otillräcklig, och tvekar om huruvida sådana samarbetsinitiativ är förenliga med EU:s och EES konkurrenslagstiftning, uppmanas de att be om informell vägledning från Europeiska kommissionen, Eftas övervakningsmyndighet eller de berörda nationella konkurrensmyndigheterna.

3.   Slutsats

14.

Europeiska kommissionen uppmanar alla medlemsstater att skyndsamt genomföra de åtgärder som anges i punkterna 8–11.

15.

Europeiska kommissionen kommer, i nära samarbete med medlemsstaterna, att överväga alla praktiska åtgärder för att uppmuntra tredjeländer att tillämpa dessa principer, bland annat med hjälp av Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao), internationella samarbetsparter inom luftfartsområdet och den internationella luftfartsbranschen.

16.

Europeiska kommissionen kommer att fortsätta att övervaka situationen och ge ytterligare vägledning när så är lämpligt.

(1)  C(2020) 1753 final.

(2)  C(2020) 1897 final.

(3)  https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf

(4)  I artikel 21 i förordning (EG) nr 1008/2008 tillåts medlemsstaterna att införa restriktioner för flygningar inom EU på vissa strikta villkor. Den baseras på en bedömning från fall till fall av enskilda anmälningar från medlemsstaterna. Den ståndpunkt som Europeiska kommissionen uttrycker i fråga om flygfrakt påverkar inte tillämpningen av den enskilda bedömningen, enligt artikel 21, av den fullständiga uppsättningen restriktioner som införts av medlemsstater.