ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 370

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
31 oktober 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 370/01

Meddelande från kommissionen Motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU och 2009/81/EG ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2019/C 370/02

Rådets beslut av den 24 oktober 2019 om utnämning av en vice verkställande direktör för Europol

4

 

Europeiska kommissionen

2019/C 370/03

Eurons växelkurs — 30 oktober 2019

6

2019/C 370/04

Förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur

7

 

Europeiska utrikestjänsten

2019/C 370/05

Beslut av Unionens Höga Representant för Utrikes Frågor Och säkerhetspolitik av den 1 oktober 2019 om genomföranderegler som rör skyddet av personuppgifter som behandlas av Europeiska utrikestjänsten och om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725

9

2019/C 370/06

Beslut av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 1 oktober 2019 om interna regler gällande begränsningar av vissa av de rättigheter som tillkommer registrerade vid behandling av personuppgifter inom ramen för Europeiska utrikestjänstens funktion

18

 

Europeiska datatillsynsmannen

2019/C 370/07

Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om översynen av EU:s förordningar om delgivning av handlingar och bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (Den fullständiga texten till detta yttrande finns på engelska, franska och tyska på Europeiska datatillsynsmannens webbplats www.edps.europa.eu)

24

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Eftas övervakningsmyndighet

2019/C 370/08

Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet om de återkravsräntor och referens-/diskonteringsräntor för statligt stöd som gäller för Eftastaterna från och med den 1 oktober 2019 (Offentliggörs i enlighet med reglerna om referens- och diskonteringsräntor i del VII i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd och artikel 10 i övervakningsmyndighetens beslut nr 195/04/KOL av den 14 juli 2004)

28


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 370/09

Ansökningsomgång angående stödåtgärder för informationsverksamhet om den gemensamma jordbrukspolitiken år 2020

29

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 370/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9568 — Marcegaglia Plates/Evraz Palini Bertoli) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

30

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2019/C 370/11

Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

32


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

31.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 370/1


Meddelande från kommissionen

Motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU och 2009/81/EG

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 370/01)

Motvärdena i andra nationella valutor än euro till tröskelvärdena i direktiven 2014/23/EU (1), 2014/24/EU (2), 2014/25/EU (3) och 2009/81/EG (4) är följande:

80 000 EUR

BGN

bulgarisk lev

156 464

 

CZK

tjeckisk krona

2 054 080

 

DKK

dansk krona

596 408

 

GBP

brittiskt pund

70 778

 

HRK

kroatisk kuna

594 576

 

HUF

ungersk forint

25 484 800

 

PLN

polsk zloty

341 544

 

RON

rumänsk leu

374 040

 

SEK

svensk krona

821 512


139 000 EUR

BGN

bulgarisk lev

271 856

 

CZK

tjeckisk krona

3 568 964

 

DKK

dansk krona

1 036 259

 

GBP

brittiskt pund

122 976

 

HRK

kroatisk kuna

1 033 076

 

HUF

ungersk forint

44 279 840

 

PLN

polsk zloty

593 433

 

RON

rumänsk leu

649 895

 

SEK

svensk krona

1 427 377


214 000 EUR

BGN

bulgarisk lev

418 541

 

CZK

tjeckisk krona

5 494 664

 

DKK

dansk krona

1 595 391

 

GBP

brittiskt pund

189 330

 

HRK

kroatisk kuna

1 590 491

 

HUF

ungersk forint

68 171 840

 

PLN

polsk zloty

913 630

 

RON

rumänsk leu

1 000 557

 

SEK

svensk krona

2 197 545


428 000 EUR

BGN

bulgarisk lev

837 082

 

CZK

tjeckisk krona

10 989 328

 

DKK

dansk krona

3 190 783

 

GBP

brittiskt pund

378 660

 

HRK

kroatisk kuna

3 180 982

 

HUF

ungersk forint

136 343 680

 

PLN

polsk zloty

1 827 260

 

RON

rumänsk leu

2 001 114

 

SEK

svensk krona

4 395 089


750 000 EUR

BGN

bulgarisk lev

1 466 850

 

CZK

tjeckisk krona

19 257 000

 

DKK

dansk krona

5 591 325

 

GBP

brittiskt pund

663 540

 

HRK

kroatisk kuna

5 574 150

 

HUF

ungersk forint

238 920 000

 

PLN

polsk zloty

3 201 975

 

RON

rumänsk leu

3 506 625

 

SEK

svensk krona

7 701 675


1 000 000 EUR

BGN

bulgarisk lev

1 955 800

 

CZK

tjeckisk krona

25 676 000

 

DKK

dansk krona

7 455 100

 

GBP

brittiskt pund

884 720

 

HRK

kroatisk kuna

7 432 200

 

HUF

ungersk forint

318 560 000

 

PLN

polsk zloty

4 269 300

 

RON

rumänsk leu

4 675 500

 

SEK

svensk krona

10 268 900


5 350 000 EUR

BGN

bulgarisk lev

10 463 530

 

CZK

tjeckisk krona

137 366 600

 

DKK

dansk krona

39 884 785

 

GBP

brittiskt pund

4 733 252

 

HRK

kroatisk kuna

39 762 270

 

HUF

ungersk forint

1 704 296 000

 

PLN

polsk zloty

22 840 755

 

RON

rumänsk leu

25 013 925

 

SEK

svensk krona

54 938 615


(1)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 1.

(2)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 65.

(3)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

(4)  EUT L 216, 20.8.2009, s. 76.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

31.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 370/4


RÅDETS BESLUT

av den 24 oktober 2019

om utnämning av en vice verkställande direktör för Europol

(2019/C 370/02)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (1), särskilt artiklarna 54 och 55,

i kraft av sin befogenhet att utse den verkställande direktören och de vice verkställande direktörerna för Europol, och

av följande skäl:

(1)

Mandatperioden för en av de nuvarande vice verkställande direktörerna för Europol löper ut den 31 oktober 2019. Det är därför nödvändigt att utse en ny vice verkställande direktör för Europol.

(2)

I beslutet av Europols styrelse av den 1 maj 2017 fastställs bestämmelser om urval av, mandatförlängning för och avsättning av den verkställande direktören och de vice verkställande direktörerna för Europol.

(3)

En av tjänsterna som vice verkställande direktör för Europol anses vara ledig sedan den 31 januari 2019, nio månader före utgången av mandatperioden för en av de nuvarande vice verkställande direktörerna för Europol, i enlighet med artikel 3.1 a i beslutet av Europols styrelse av den 1 maj 2017. Ett meddelande om ledig tjänst som vice verkställande direktör vid Europol har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning den 23 januari 2019 (2).

(4)

I enlighet med artikel 54.2 i förordning (EU) 2016/794 har en slutlista upprättats av en urvalskommitté som inrättats av styrelsen (nedan kallad urvalskommittén). Urvalskommittén upprättade en vederbörligen motiverad rapport den 8 maj 2019.

(5)

På grundval av urvalskommitténs rapport samt i enlighet med förordning (EU) 2016/794 och styrelsens beslut av den 1 maj 2017 utfärdade styrelsen ett motiverat yttrande den 23 maj 2019 om utnämningen av en vice verkställande direktör för Europol, i vilket den för rådet föreslog en slutlista med tre kandidater som är lämpliga för tjänsten.

(6)

Den 18 juli 2019 valde rådet Jürgen EBNER till nästa vice verkställande direktör för Europol och underrättade det berörda utskottet i Europaparlamentet om att han valts i enlighet med artikel 54.2 fjärde stycket i förordning (EU) 2016/794.

(7)

Den 5 september 2019 inställde sig den valda kandidaten inför Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (nedan kallat LIBE-utskottet) och genom en skrivelse av den 18 oktober 2019 informerades rådet om det yttrande LIBE-utskottet antagit i enlighet med artikel 54.2 fjärde stycket i förordning (EU) 2016/794.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Jürgen EBNER utnämns härmed till vice verkställande direktör för Europol från och med den 1 november 2019 till och med den 31 oktober 2023 i lönegrad AD 14.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 24 oktober 2019.

På rådets vägnar

A.-K. PEKONEN

Ordförande


(1)  EUT L 135, 24.5.2016, s. 53.

(2)  EUT C 28 A, 23.1.2019, s. 1.


Europeiska kommissionen

31.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 370/6


Eurons växelkurs (1)

30 oktober 2019

(2019/C 370/03)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1106

JPY

japansk yen

120,99

DKK

dansk krona

7,4709

GBP

pund sterling

0,86200

SEK

svensk krona

10,8010

CHF

schweizisk franc

1,1032

ISK

isländsk krona

138,10

NOK

norsk krona

10,2488

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,512

HUF

ungersk forint

329,72

PLN

polsk zloty

4,2629

RON

rumänsk leu

4,7577

TRY

turkisk lira

6,3615

AUD

australisk dollar

1,6199

CAD

kanadensisk dollar

1,4534

HKD

Hongkongdollar

8,7080

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7504

SGD

singaporiansk dollar

1,5141

KRW

sydkoreansk won

1 297,21

ZAR

sydafrikansk rand

16,5609

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,8371

HRK

kroatisk kuna

7,4606

IDR

indonesisk rupiah

15 600,04

MYR

malaysisk ringgit

4,6423

PHP

filippinsk peso

56,591

RUB

rysk rubel

70,9556

THB

thailändsk baht

33,580

BRL

brasiliansk real

4,4611

MXN

mexikansk peso

21,2538

INR

indisk rupie

78,7705


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


31.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 370/7


Förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur

(2019/C 370/04)

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (1) ändras härmed de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (2) på följande sätt:

På sidan 412:

9503 00 70Andra leksaker i form av satser eller hela utrustningar

Följande text införs i fjärde stycket som en andra strecksats (efter texten ”kritor”):

”–pysselsatser för mosaik, avsedda för barn. De består av förtryckta kartongbitar/-kort och diverse självhäftande utsmyckningar som ska fästas vid korten (till exempel små färgade skumbitar och färgglada plastpaljetter). De kan också innehålla andra små artiklar, t.ex. en hållare. De är utformade för att roa barn och även för att utveckla deras färg- och formuppfattning och finmotorik.

Exempel på produkter:

Image 1

Image 2


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  EUT C 119, 29.3.2019, s. 1.


Europeiska utrikestjänsten

31.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 370/9


Beslut av Unionens Höga Representant för Utrikes Frågor Och säkerhetspolitik

av den 1 oktober 2019

om genomföranderegler som rör skyddet av personuppgifter som behandlas av Europeiska utrikestjänsten och om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725

(2019/C 370/05)

UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets beslut 2010/427/EU av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (1) (nedan kallat rådets beslut om Europeiska utrikestjänsten), särskilt artikel 11.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (2) (nedan kallad förordningen), särskilt artiklarna 43, 44 och 45, och

av följande skäl:

(1)

I och med den ökade ansvarsskyldighet för personuppgiftsansvariga som fastställs i förordningen krävs ett nytt genomförandebeslut som ersätter beslut PROC HR(2011) 016 av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 8 december 2011 om bestämmelserna om skydd av personuppgifter inom Europeiska utrikestjänsten.

(2)

Dataskyddsombudets roll och den personuppgiftsansvariges ansvar inom Europeiska utrikestjänsten behöver bli tydligt fastställda och anpassas till kraven i förordningen,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I detta beslut fastställs, i enlighet med artikel 45.3 i förordningen, dataskyddsombudets arbetsuppgifter, åligganden och befogenheter inom Europeiska utrikestjänsten.

2.   I detta beslut anges dessutom interna förfaranden, personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdens ansvarsområden samt uppgiftsskyddssamordnares och uppgiftsskyddskorrespondenters roller, arbetsuppgifter och åligganden, särskilt i enlighet med artiklarna 26 och 29 i förordningen.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner, utan att det påverkar tillämpningen av definitionerna i förordningen:

a)

personuppgiftsansvarig: Europeiska utrikestjänsten eller dess organisationsenheter, däribland unionens delegationer som, ensamma eller tillsammans med andra, bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

b)

den personuppgiftsansvariges företrädare: medlemmar av Europeiska utrikestjänstens ledning eller chefer för organisatoriska enheter som övervakar den personuppgiftsansvariges enheter som avses i led a ovan och som ansvarar och kan ställas till svars för behandlingen av personuppgifter.

c)

biträdande personuppgiftsansvarig: en tjänst eller anställd inom den personuppgiftsansvariges organisatoriska enhet som har anförtrotts hanteringen av personuppgiftsbehandlingen.

d)

gemensamt personuppgiftsansvariga: två eller flera organisatoriska enheter som tillsammans fastställer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter, samt de personuppgiftsansvarigas roller och ansvarsområden, däribland deras åligganden rörande utövandet av de registrerades rättigheter, särskilt när Europeiska utrikestjänsten gemensamt kontrollerar behandlingen med EU:s övriga institutioner, organ, byråer, kontor eller andra enheter.

e)

dataskyddsombud: en person som ingår i Europeiska utrikestjänstens personal och som utnämnts av Europeiska utrikestjänsten, i enlighet med artikel 43 i förordningen, för att stödja, informera och ge råd till personuppgiftsansvariga.

f)

uppgiftsskyddssamordnare och uppgiftsskyddskorrespondent: Europeiska utrikestjänstens personal vid högkvarteret och vid EU-delegationerna som ska bistå personuppgiftsansvariga i uppgiftskyddsfrågor.

g)

personuppgiftsbiträde: en enhet, inom eller utanför Europeiska utrikestjänsten, som behandlar personuppgifter på den personuppgiftsansvariges vägnar.

h)

dataskyddsmeddelanden: meddelanden om behandling av personuppgifter eller andra meddelanden genom vilka den personuppgiftsansvarige tillhandahåller de registrerade information i enlighet med artiklarna 15 och 16 i förordningen.

i)

Europeiska utrikestjänstens personal: i enlighet med artikel 6 i rådets beslut om Europeiska utrikestjänsten, tjänstemän och övriga anställda i EU som arbetar för Europeiska utrikestjänsten, inbegripet personal från EU-medlemsstaternas diplomattjänster, nationella experter och praktikanter.

AVSNITT 2

DATASKYDDSOMBUDET

Artikel 3

Utnämning av dataskyddsombudet

1.   Europeiska utrikestjänstens generalsekreterare ska utnämna ett dataskyddsombud ur utrikestjänstens personal, i enlighet med artikel 43 i förordningen, och registrera denne hos Europeiska datatillsynsmannen.

2.   Utöver kraven i artikel 43.3 i förordningen ska dataskyddsombudet ha goda kunskaper om Europeiska utrikestjänstens avdelningar, deras struktur, informationssystem, administrativa regler och förfaranden. Dataskyddsombudet ska ha sakkunskap inom dataskydd, gott omdöme och förmågan att upprätthålla en opartisk och objektiv ställning i enlighet med tjänsteföreskrifterna.

3.   Dataskyddsombudet ska utses för en period på fem år och ska kunna ges förnyat mandat.

4.   Dataskyddsombudet får endast avsättas från sitt uppdrag efter medgivande av Europeiska datatillsynsmannens eller om han eller hon inte längre uppfyller de krav som ställs för att han eller hon ska kunna utföra sina uppgifter.

5.   Dataskyddsombudet ska vara administrativt bundet till generalsekreteraren.

6.   Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska offentliggöras på Europeiska utrikestjänstens intranät och externa webbplats samt meddelas Europeiska datatillsynsmannen.

Artikel 4

Dataskyddsombudets ställning

1.   Dataskyddsombudet ska agera oberoende och i samarbete med Europeiska datatillsynsmannen. Europeiska utrikestjänsten får inte utfärda instruktioner till dataskyddsombudet som gäller utförandet av dennes uppgifter.

2.   Dataskyddsombudet får inte avsättas eller bli föremål för sanktioner för att ha utfört sina uppgifter.

3.   Dataskyddsombudet ska informeras om all kontakt med externa parter avseende tillämpningen av förordningen och detta beslut, särskilt om kontakt med Europeiska datatillsynsmannen och medlemmar i nätverket av dataskyddsombud vid EU:s institutioner, organ och byråer.

4.   Registrerade får kontakta dataskyddsombudet i alla frågor som rör behandlingen av deras personuppgifter eller utövandet av deras rättigheter enligt förordningen.

5.   Dataskyddsombudet får rådfrågas av den personuppgiftsansvarige eller dennes företrädare, av personalkommittén och av enskilda anställda i alla frågor som rör tolkningen eller tillämpningen av förordningen, utan att dessa personer behöver gå den officiella vägen. Ingen ska lida förfång till följd av att ha gjort dataskyddsombudet uppmärksamt på en händelse.

Artikel 5

Dataskyddsombudets uppgifter

Dataskyddsombudet ska

a)

rådfrågas i alla frågor relaterade till skyddet av personuppgifter,

b)

ge vägledning och proaktivt ge Europeiska utrikestjänsten och dess entreprenörer som behandlar personuppgifter råd om tillämpningen av förordningen och detta beslut, däribland samråd om anmälningar om personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömningar och behovet av förhandssamråd med Europeiska datatillsynsmannen,

c)

ha regelbunden kontakt med personuppgiftsansvariga för att övervaka efterlevnaden av dataskyddet och stödja dem i deras arbete, särskilt för att bidra till att utarbeta och offentliggöra dataskyddsmeddelanden och svara på de registrerades begäranden,

d)

ha regelbunden kontakt med uppgiftsskyddssamordnarna vid Europeiska utrikestjänstens huvudkontor och EU-delegationerna samt hantera nätverket av uppgiftsskyddssamordnare inom Europeiska utrikestjänsten,

e)

öka medvetenheten om det allmänna dataskyddet samt anordna utbildningar och informationsmöten,

f)

samarbeta med dataskyddsombud vid EU:s övriga institutioner, organ och byråer, särskilt genom att utbyta erfarenheter och bästa metoder,

g)

föra ett centralt register över behandlingar som utförs av Europeiska utrikestjänsten utifrån de register som de personuppgiftsansvariga förberett i enlighet med artikel 31 i förordningen och göra registret allmänt tillgängligt,

h)

se till att den höga representanten eller Europeiska utrikestjänsten företräds på internationell nivå i alla frågor som rör dataskydd.

Artikel 6

Befogenheter

Vid utförandet av sina uppgifter

a)

ska dataskyddsombudet alltid ha tillgång till de uppgifter som behandlas av Europeiska utrikestjänstens enheter och deras entreprenörer samt tillträde till alla kontor, datacentraler och databärare,

b)

ska dataskyddsombudet ge tillsättningsmyndigheten sin åsikt innan några beslut fattas i frågor som rör tillämpningen av dataskyddsbestämmelserna,

c)

får dataskyddsombudet föreslå administrativa åtgärder och utfärda allmänna rekommendationer om korrekt tillämpning av förordningen och detta beslut,

d)

får dataskyddsombudet lämna rekommendationer till praktisk förbättring av uppgiftsskyddet till Europeiska utrikestjänstens ledning, personal och relevanta externa parter,

e)

får dataskyddsombudet utreda frågor som rör dataskydd och får, utöver den person som begärde utredningen eller lämnade in klagomålet, rapportera resultatet av utredningen till den personuppgiftsansvarige och till relevanta medlemmar i Europeiska utrikestjänstens ledning,

f)

får dataskyddsombudet utarbeta mallar och interna förfaranden, instruktioner eller strategier för att tillhandahålla personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden vägledning,

g)

får dataskyddsombudet använda sig av tjänster från externa experter, däribland it-specialister,

h)

får dataskyddsombudet göra Europeiska utrikestjänstens tillsättningsmyndighet uppmärksam på om en anställd inte uppfyller skyldigheterna enligt förordningen och detta beslut och föreslå att en administrativ utredning inleds,

i)

får dataskyddsombudet utfärda interna riktlinjer om dataskydd (vägledning för dataskyddsombud) som ska beaktas vid behandling av personuppgifter.

Artikel 7

Resurser

1.   Dataskyddsombudet ska förfoga över tillräckligt med personal och resurser för att kunna fullgöra de uppgifter som avses i artikel 5 i detta beslut.

2.   Alla anställda vid Europeiska utrikestjänsten ska stödja dataskyddsombudet i utförandet av de uppgifter som avses i artikel 5 i detta beslut; särskilt personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden ska tillhandahålla den begärda informationen om behandling av uppgifter och tillgång till personuppgifter samt utarbeta utkast till svar på begäranden från registrerade som utövar sin rätt till tillgång, ändring eller radering som inkommit till dataskyddsombudet, men som avser den behandling för vilken den personuppgiftsansvarige ansvarar.

3.   Dataskyddsombudet får vid behov ha ett ställföreträdande eller biträdande dataskyddsombud samt administrativ personal och sekreterarstöd. Dataskyddsombudet får även använda sig av andra av Europeiska utrikestjänstens enheter eller kontrakterade enheter och externa experter.

4.   När det ställföreträdande eller biträdande dataskyddsombudet har utsetts ska denne stödja dataskyddsombudet i utförandet av dennes uppgifter och får företräda dataskyddsombudet i dennes frånvaro. Artiklarna 4, 5 och 6 i detta beslut ska även tillämpas på det ställföreträdande eller biträdande dataskyddsombudet.

5.   Dataskyddsombudet ska ha lämpliga lokaler där personuppgifternas och andra uppgifters säkerhet och konfidentialitet kan garanteras och där tillräcklig lagring och arkivering av data och dokument kan säkerställas.

6.   Dataskyddsombudet ska ha ett elektroniskt verktyg till sitt förfogande som kan i) hantera registren över behandlingen av personuppgifter i enlighet med artikel 31 i förordningen och ii) lagra dataskyddsmeddelanden, anmälningar om personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömningar avseende dataskydd, registrerades begäranden och registren över uppgiftsöverföringar.

7.   Europeiska utrikestjänsten ska stödja dataskyddsombudet i att upprätthålla och fördjupa sina expertkunskaper genom att bland annat underlätta deltagande i interinstitutionell eller extern utbildning, konferenser eller evenemang om dataskydd och i möten och utbildning anordnade av Europeiska utrikestjänsten och nätverket av dataskyddsombud för EU:s institutioner, organ och byråer.

AVSNITT 3

AKTÖRER SOM ÄR INVOLVERADE I FÖRFARANDEN RÖRANDE DATASKYDD

Artikel 8

Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden

1.   De delegerade personuppgiftsansvariga, företrädare för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden ansvarar, på den personuppgiftsansvariges vägnar, för att se till att all behandling under deras kontroll överensstämmer med förordningen, särskilt med artikel 26 i denna, och med bestämmelserna i detta beslut. De får vid behov anförtro databehandlingsuppgifter åt anställda inom Europeiska utrikestjänsten som de ansvarar för eller åt kontrakterade enheter i enlighet med artikel 29 i förordningen.

2.   Den personuppgiftsansvarige ska särskilt

a)

ansvara för, säkerställa och visa att behandlingen utförs i enlighet med förordningen och detta beslut,

b)

registrera all behandling och alla väsentliga ändringar av befintliga behandlingar,

c)

se till att de registrerade informeras om behandlingen av deras personuppgifter i enlighet med artiklarna 15 och 16 i förordningen genom att tillgängliggöra dataskyddsmeddelandena,

d)

samarbeta med dataskyddsombudet och Europeiska datatillsynsmannen, särskilt genom att tillhandahålla information som svar på deras begäranden inom 14 kalender dagar från datumet för begäran,

e)

informera dataskyddsombudet när en entreprenör tillåts behandla personuppgifter på den personuppgiftsansvariges vägnar,

f)

utnämna en uppgiftsskyddssamordnare, stödja denne i att utföra sina åligganden och informera dataskyddsombudet om eventuella ändringar av vem som agerar samordnare eller samordnarens funktion,

g)

samråda med dataskyddsombudet om huruvida behandlingen överensstämmer med förordningen och detta beslut. Den personuppgiftsansvarige får samråda med dataskyddsombudet eller andra experter i frågor som rör behandlingens konfidentialitet, tillgänglighet och integritet samt de säkerhetsåtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 33 i förordningen.

3.   Personuppgiftsansvariga får använda sig av andra enheter inom Europeiska utrikestjänsten eller kontrakterade enheter som behandlare i överensstämmelse med bestämmelserna i förordningen, så länge de registerför vem behandlaren är, anger vilka uppgifter som har anförtrotts behandlaren samt vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits.

4.   Den registeransvarige ska säkerställa att dataskyddsombudet utan dröjsmål informeras om

a)

alla frågor som har eller kan ha att göra med konsekvenser för dataskyddet,

b)

all kommunikation med Europeiska utrikestjänstens ledning och beslut som avser tillämpningen av förordningen, särskilt om interaktion med Europeiska datatillsynsmannen.

Artikel 9

Uppgiftsskyddssamordnare och uppgiftsskyddskorrespondent

1.   Beroende på storleken hos och typen av personuppgifter som behandlas ska Europeiska utrikestjänstens organisatoriska enheter ha en uppgiftsskyddssamordnare som fungerar som kontaktpunkt för dataskydd. Alla förvaltande direktorat eller direktorat inom Europeiska utrikestjänstens högkvarter och alla EU-delegationer ska utnämna en uppgiftsskyddssamordnare eller en uppgiftsskyddskorrespondent. Alla avdelningar som regelbundet behandlar stora mängder personuppgifter, särskilda kategorier av uppgifter eller känsliga personuppgifter, vilkas behandling utgör en hög risk, ska också utnämna en egen uppgiftsskyddssamordnare. Uppgiftsskyddssamordnaren ska tilldelas en tjänst med överblick över enhetens verksamhet.

2.   Uppgiftsskyddssamordnaren ska ha nödvändig kompetens samt förvärva kunskap om dataskydd. Uppgiftsskyddssamordnaren ska genomgå en introduktionsutbildning i dataskydd och kan delta i informationsmöten och möten för nätverket av uppgiftsskyddssamordnare.

3.   Uppgiftsskyddssamordnaren ska

a)

utan att det påverkar dataskyddsombudets ansvar, biträda de personuppgiftsansvariga vid fullgörandet av deras skyldigheter,

b)

underlätta kommunikationen mellan uppgiftsskyddsombudet och de personuppgiftsansvariga,

c)

fungera som en kontaktpunkt för dataskyddsfrågor inom ramen för sin tjänst och samarbeta med dataskyddsombudet,

d)

informera och stödja sina kollegor i frågor relaterade till behandlingen av personuppgifter,

e)

vidarebefordra information till personalen om informationsevenemang och utbildning,

f)

samarbeta med dataskyddsombudet för att upprätta och uppdatera en förteckning över befintliga och nya behandlingar av personuppgifter,

g)

kontakta och meddela dataskyddsombudet om behandlingar av personuppgifter vid avdelningen,

h)

bistå med att identifiera de relevanta delegerade personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträdena,

i)

uppföra register över sitt expertområde,

j)

stödja personuppgiftsansvariga i att upprätta och se över registren och utarbeta dataskyddsmeddelanden,

k)

bidra till att kontrollera efterlevnad och konsekvensbedömningar,

l)

säkerställa att de relevanta dataskyddsmeddelandena offentliggörs och används på ett korrekt sätt av avdelningen,

m)

meddela dataskyddsombudet om eventuella personuppgiftsincidenter,

n)

tillsammans med dataskyddsombudet utarbeta svar på begäranden från registrerade som utövar sin rätt och hantera klagomål och frågor som rör behandlingen av personuppgifter vid deras avdelning.

4.   Uppgiftsskyddssamordnaren har rätt att erhålla den information som krävs för att identifiera behandling av personuppgifter och samråda med dataskyddsombudet på avdelningens vägnar. Detta inbegriper inte rätten att få tillgång till de personuppgifter som behandlas på den personuppgiftsansvarigas ansvar.

Artikel 10

Tillsättningsmyndigheten

Tillsättningsmyndigheten ska samråda med dataskyddsombudet om begäranden eller klagomål i enlighet med artikel 90 i tjänsteföreskrifterna avseende tillämpningen av förordningen.

Artikel 11

Europeiska utrikestjänstens personal

1.   Alla anställda vid Europeiska utrikestjänsten ska tillämpa de konfidentialitets- och säkerhetsregler för behandling av personuppgifter som anges i artiklarna 33, 34 och 35 i förordningen. Ingen av Europeiska utrikestjänstens anställda med tillgång till personuppgifter får behandla uppgifterna annat än enligt instruktioner från den personuppgiftsansvarige.

2.   Europeiska utrikestjänstens personal ska meddela sin närmaste överordnade när de behöver behandla personuppgifter för att den personuppgiftsansvarige ska kunna dokumentera behandlingen i registret för dataskydd och utarbeta de nödvändiga dataskyddsmeddelandena.

3.   Europeiska utrikestjänstens personal får lämna in en begäran till eller ta upp en fråga med dataskyddsombudet, däribland om påstådda personuppgiftsincidenter, eller får lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen avseende en påstådd överträdelse av förordningen eller av detta beslut utan att behöva meddela sina överordnade.

4.   Om en anställd anser att ett tredjeland, ett territorium eller en eller flera specificerade sektorer i ett tredjeland, eller en internationell organisation inte säkerställer en adekvat skyddsnivå i den mening som avses i punkt 45.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (3) eller artikel 36.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 (4) ska denne meddela dataskyddsombudet.

AVSNITT 4

ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN

Artikel 12

Inbyggda säkerhetsåtgärder samt inbyggt dataskydd och dataskydd som standard

1.   Skyddsåtgärderna samt de tekniska och organisatoriska åtgärderna för att förhindra personuppgiftsincidenter, dataläckor och obehörigt röjande ska omfatta följande:

a)

Lämpliga definitioner av roller, skyldigheter och förfarandesteg.

b)

En säker elektronisk miljö för att förhindra olaglig eller oavsiktlig åtkomst till eller överföring av elektroniska uppgifter till obehöriga genom att använda säkerhetsåtgärder som byggts in i de olika it-applikationer som används.

c)

Säker behandling och lagring av dokument i pappersform.

d)

Individuellt beviljad elektronisk och fysisk åtkomst enbart för behörig personal med åtkomsträttigheter.

2.   Före behandlingen av personuppgifter ska personuppgiftsansvariga tillämpa inbyggt dataskydd och dataskydd som standard i enlighet med artikel 27 i förordningen. För att tillämpa inbyggt dataskydd och dataskydd som standard får den personuppgiftsansvariga samråda med dataskyddsombudet och andra relevanta avdelningar, däribland it och it-säkerhet.

Artikel 13

Anmälningar om personuppgiftsincidenter

Efter att den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet får kännedom om incidenter, särskilt säkerhetsincidenter, som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, eller till obehörigt utlämnande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats (nedan kallade personuppgiftsincidenter) ska denne omedelbart anmäla dem till dataskyddsombudet, och inom 72 timmar anmäla dem till Europeiska datatillsynsmannen, samt dokumentera incidenten på lämpligt sätt.

Artikel 14

Dataskyddsombudets utredning och hantering av begäranden och klagomål

1.   Dataskyddsombudet får på eget initiativ eller på begäran inleda en utredning som rör en påstådd överträdelse av skyldigheterna i förordningen. Begäran ska skickas skriftligen till dataskyddsombudet.

2.   Dataskyddsombudet får begära ett skriftligt uttalande i frågan av den personuppgiftsansvarige som har ansvaret för den berörda behandlingen av uppgifter. Den personuppgiftsvarige ska lämna sitt svar till dataskyddsombudet inom 14 kalenderdagar från mottagandet av begäran. Dataskyddsombudet får begära åtkomst till kompletterande information, dokument, databärare, datacentraler, lokaler och system från andra av Europeiska utrikestjänstens avdelningar, särskilt it-avdelningen, säkerhetsdirektoratet och det generaldirektorat som arbetar med administrativa utredningar och disciplinära förfaranden. Informationen eller yttrandet ska lämnas till dataskyddsombudet inom 14 kalenderdagar.

3.   Om begäran är uppenbart ogrundad, missbrukas eller är orimlig, särskilt när begäranden av repetitiv art har gjorts av samma registrerade, får dataskyddsombudet vägra att tillmötesgå begäran i enlighet med artikel 14 i förordningen. Den sökande ska vederbörligen informeras om detta.

AVSNITT 5

DET FÖRFARANDE GENOM VILKET REGISTRERADE KAN UTÖVA SINA RÄTTIGHETER

Artikel 15

Allmänna bestämmelser

1.   Registrerade får kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet för att utöva sina rättigheter i enlighet med artiklarna 14–24 i förordningen.

2.   Registrerades begäran att få utöva sina rättigheter ska skickas in skriftligen. Vid behov ska dataskyddsombudet hjälpa den registrerade att identifiera den berörde personuppgiftsansvarige. Dataskyddsombudet ska vidarebefordra alla mottagna begäranden till den berörde personuppgiftsansvarige, som får samråda med dataskyddsombudet.

3.   Den personuppgiftsansvarige ska behandla förfrågan och svara den registrerade direkt.

Artikel 16

Behandling av begäran från registrerade om att utöva sina rättigheter

1.   Den personuppgiftsansvarige ska tillmötesgå begäran först efter att den begärandes identitet har kontrollerats eller, på begäran av en företrädare för den registrerade, efter att ha erhållit den registrerades tillstånd.

2.   Den personuppgiftsansvarige som har ansvar för behandlingen av uppgifter ska skicka ett mottagningsbevis till den begärande inom 14 kalenderdagar från det att Europeiska utrikestjänsten mottagit begäran. Om inte någonting annat föreskrivs ska den personuppgiftsansvarige besvara begäran inom en månad efter det att begäran har registrerats. Den personuppgiftsansvarige ska antingen lämna ett positivt svar på begäran eller skriftligen ange skälen till att begäran fullständigt eller delvis avslås. Tidsfristen för svar får förlängas med upp till ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden, i enlighet med artikel 14.3 i förordningen.

3.   Den registrerades begäran får avslås om

a)

begäran inte är motiverad,

b)

ett undantag som fastställts i förordningen gäller,

c)

en begränsning gäller i enlighet med de interna regler (5) som antagits på grundval av artikel 25 i förordningen.

4.   Om begäran är uppenbart ogrundad, missbrukas eller är orimlig, särskilt när begäranden av repetitiv art har gjorts av samma registrerade, får den personuppgiftsansvarige, efter samråd med dataskyddsombudet, vägra att tillmötesgå begäran i enlighet med artikel 14 i förordningen. Den sökande ska vederbörligen informeras om detta.

Artikel 17

Undantag och begränsningar

Begränsningarna i enlighet med de interna regler som antagits på grundval av artikel 25 i förordningen och de undantag som fastställts i artiklarna 15–19 och 21–24 i förordningen får endast tillämpas efter samråd med dataskyddsombudet.

AVSNITT 6

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

Information om detta beslut

1.   I enlighet med artikel 41 i förordningen ska Europeiska datatillsynsmannen informeras om detta beslut.

2.   Detta beslut ska göras tillgängligt för Europeiska utrikestjänstens personal på lämpligt sätt, särskilt genom offentliggörande på Europeiska utrikestjänstens interna webbplats.

Artikel 19

Upphävande

Beslut PROC HR(2011) 016 av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 8 december 2011 om bestämmelserna om skydd av personuppgifter ska upphöra att gälla.

Artikel 20

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har antagits.

Utfärdat i Bryssel den 1 oktober 2019.

Federica MOGHERINI

Den höga representanten


(1)  EUT L 201, 3.8.2010, s. 30.

(2)  EUT L 295, 21.11.2018, s. 39.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

(5)  Beslut av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om interna regler gällande begränsningar av vissa av de rättigheter som tillkommer registrerade vid behandling av personuppgifter inom ramen för Europeiska utrikestjänstens funktion (ADMIN(2019) 10).


31.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 370/18


Beslut av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

av den 1 oktober 2019

om interna regler gällande begränsningar av vissa av de rättigheter som tillkommer registrerade vid behandling av personuppgifter inom ramen för Europeiska utrikestjänstens funktion

(2019/C 370/06)

UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2010/427/EU av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (1),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (2), särskilt artikel 25,

med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttrande av den 28 juni 2019 i enlighet med artikel 41.2 i förordning (EU) 2018/1725, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska utrikestjänsten bedriver sin verksamhet i enlighet med beslut 2010/427/EU.

(2)

I enlighet med artikel 25.1 i förordning (EU) 2018/1725 ska begränsningar av tillämpningen av artiklarna 14–21, 35 och 36 samt artikel 4 i samma förordning, i den mån dess bestämmelser motsvarar de rättigheter och skyldigheter som fastställs i artiklarna 14–21, föreskrivas i interna regler som införs av Europeiska utrikestjänsten, när dessa inte grundar sig på rättsakter som antas på grundval av fördragen.

(3)

Dessa interna regler, däribland dess bestämmelser om bedömning av behovet av en begränsning och dess proportionalitet, bör inte gälla när en rättsakt som antagits på grundval av fördragen innefattar en begränsning av registrerades rättigheter.

(4)

Europeiska utrikestjänsten ska, vid fullgörandet av sina skyldigheter med avseende på den registrerades rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725, överväga om några av de undantag som anges i den förordningen är tillämpliga.

(5)

Sådana begränsningar kan gälla olika rättigheter, bland annat tillhandahållande av information till registrerade, rätten att få tillgång till och erhålla rättelse eller radering av personuppgifter, begränsning av behandling, information till den registrerade om en personuppgiftsincident eller konfidentiell behandling av kommunikation.

(6)

Europeiska utrikestjänsten genomför, inom ramen för sin organisation och sitt arbete, personuppgiftsrelaterad verksamhet vari det i ett demokratiskt samhälle kan vara nödvändigt och proportionerligt att ålägga begränsningar i enlighet med artikel 25.1 i förordning (EU) 2018/1725 för att skydda ett berättigat intresse, samtidigt som andemeningen i de registrerades grundläggande rättigheter och friheter respekteras.

(7)

Sådana begränsningar kan gälla flera olika kategorier av personuppgifter, däribland faktauppgifter och bedömningsuppgifter.

(8)

Bedömningar, iakttagelser och yttranden anses vara personuppgifter i den mening som avses i artikel 3.1 i förordning (EU) 2018/1725. I dessa särskilda administrativa förfaranden fastställs begränsningar, särskilt vad gäller tillgång till, rättelse av och radering av sådana bedömningar, iakttagelser eller yttranden vid förfaranden för urval och utvärdering av personal samt inom verksamhet som utförs av läkartjänsten, medlingstjänsten samt internrevisions- och inspektionstjänsterna för unionens delegationer och byråer.

(9)

I samband med urval och rekrytering, personalutvärdering och offentlig upphandling kan rätten till tillgång, rättelse, radering och begränsning bara utövas vid särskilda tidpunkter som fastställts för det berörda förfarandet, i syfte att skydda andra registrerades rättigheter och respektera principerna om likabehandling och konfidentiella överläggningar.

(10)

De registrerade kan utöva rätten till rättelse av bedömningar eller yttranden av Europeiska utrikestjänstens förtroendeläkare och medicinska rådgivare genom att lämna in sina synpunkter eller en rapport från en valfri läkare.

(11)

I samband med urval och rekrytering är det inte möjligt att göra ändringar i urvalskommitténs yttranden eller bedömningar. Denna rätt kan utövas genom att överklaga urvalskommitténs beslut. Bedömningar som görs av enskilda medlemmar i urvalskommittén samt urvalskommitténs interna diskussioner betraktas som konfidentiella överläggningar.

(12)

I samband med personalutvärderingar, inklusive bedömningsförfaranden, är det inte möjligt att göra ändringar i yttranden eller bedömningar av de olika parter som deltar i bedömningsförfarandet. Registrerade kan utöva rätten till rättelse genom att lämna in sina synpunkter eller överklaga på det sätt som föreskrivs enligt personalbedömningsförfarandet.

(13)

Begränsningar av rättigheter och skyldigheter angående personuppgifter ska tillämpas från fall till fall och får inte behållas längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med begränsningen.

(14)

Europeiska utrikestjänsten åtar sig att så långt som möjligt respektera de registrerades grundläggande rättigheter, inklusive rätten till information, rätten att få tillgång till och erhålla rättelse eller radering av personuppgifter, begränsning av behandling, rätten till underrättelse om en personuppgiftsincident eller konfidentiell behandling av kommunikation, i enlighet med förordning (EU) 2018/1725. Europeiska utrikestjänsten kan även behöva begränsa rättigheter och skyldigheter i syfte att skydda sin verksamhet och andras grundläggande rättigheter och friheter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I enlighet med artikel 25 i förordning (EU) 2018/1725 (nedan kallad förordningen) fastställs genom detta beslut regler gällande villkoren för hur Europeiska utrikestjänsten, inom ramen för den verksamhet som avses i punkt 2, får begränsa tillämpningen av rättigheter och skyldigheter enligt artiklarna 14–21, 35 och 36 samt artikel 4 i förordningen, i den mån dess bestämmelser motsvarar de rättigheter och skyldigheter som fastställs i artiklarna 14–21.

2.   Detta beslut gäller behandling av personuppgifter som utförs av Europeiska utrikestjänsten inom ramen för följande verksamhet:

i)

Interna utredningar, inklusive säkerhetsutredningar, administrativa utredningar om bland annat trakasserier eller anmälda oegentligheter, disciplinära förfaranden och avstängningsförfaranden.

ii)

Anmälan och hänskjutning av ärenden till kommissionens utrednings- och disciplinbyrå och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

iii)

Säkerhetsanalyser som rör it-säkerhetsincidenter eller missbruk av it-system, inklusive med extern hjälp från incidenthanteringsorganisationen för EU:s institutioner och byråer, säkerställande av den inre säkerheten genom videoövervakning, ändamål kopplade till åtkomstkontroll och utredningar, skydd av kommunikations- och informationssystem samt genomförande av motåtgärder avseende teknisk säkerhet.

iv)

Utredning av frågor som har direkt samband med de uppgifter som utförs av Europeiska utrikestjänstens dataskyddsombud (nedan kallat dataskyddsombudet).

v)

Internrevisioner.

vi)

Inspektioner av EU-delegationer eller EU-byråer.

vii)

Verksamhet som bedrivs av läkartjänsten och av medicinska rådgivare som anlitats av Europeiska utrikestjänsten.

viii)

Medlingstjänstens verksamhet.

ix)

Offentlig upphandling.

x)

Urval och utvärdering av personal.

xi)

Inhämtning av uppgifter för underrättelseändamål, inklusive lägesuppfattning, kontraspionage, tidig varning och underrättelseanalys till stöd för EU:s olika beslutsfattande organ på området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt bekämpning av terrorism och hybridhot.

xii)

Förfaranden för restriktiva åtgärder (sanktioner) för att uppnå unionens särskilda utrikes- och säkerhetspolitiska mål.

xiii)

Insatser för att skydda andra av unionens eller en medlemsstats viktiga mål av generellt allmänt intresse, särskilt målen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

I detta beslut ska ovanstående verksamhet omfatta förberedande arbete och uppföljningsåtgärder som har direkt samband med denna verksamhet.

3.   De kategorier av personuppgifter som behandlas och som har samband med ovanstående verksamhet kan innehålla faktauppgifter och bedömningsuppgifter. Faktauppgifter omfattar personidentifieringsuppgifter och andra administrativa uppgifter, metadata om elektronisk kommunikation och trafikuppgifter. Bedömningsuppgifter omfattar beskrivningar och bedömningar av situationer och omständigheter, yttranden, iakttagelser om registrerade, utvärderingar av registrerades uppförande och prestationer samt motiveringar till enskilda beslut inom ramen för Europeiska utrikestjänstens administrativa verksamhet.

Artikel 2

Specificering av den personuppgiftsansvarige och skyddsåtgärder

1.   Europeiska utrikestjänsten ska vidta följande särskilda skyddsåtgärder för att förhindra personuppgiftsincidenter, dataläckor och obehörigt röjande av uppgifter som omfattas av en begränsning:

a)

Förstärkta säkerhetsåtgärder för lagring av fysiska medier med personuppgifter.

b)

Särskilda säkerhetsåtgärder för elektroniska databaser och verktyg.

c)

Begränsningar av åtkomst och loggfiler.

2.   Den personuppgiftsansvarige för uppgiftsbehandlingen är Europeiska utrikestjänsten. De organisatoriska enheter som får begränsa de rättigheter och skyldigheter som avses i artikel 1.1 är de tjänster som ansvarar för den verksamhet som beskrivs i artikel 1.2.

3.   Begränsningar av rättigheter och skyldigheter angående personuppgifter bör inte behållas längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med begränsningen. Lagringsperioden för personuppgifter som omfattas av en begränsning ska fastställas med hänsyn till behandlingens syfte och ska omfatta den tidsram som krävs för administrativ och rättslig prövning.

Artikel 3

Begränsningar

1.   En begränsning enligt detta beslut får tillämpas av Europeiska utrikestjänsten från fall till fall i syfte att säkerställa följande:

a)

Den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller försvaret i medlemsstaterna, inklusive men inte begränsat till övervakning och behandling av uppgifter för underrättelseändamål eller för att skydda människoliv, särskilt som en reaktion på naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor samt terrorattentat.

b)

Förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande och lagföring av brott eller verkställande av straffrättsliga sanktioner, inklusive men inte begränsat till förebyggande och förhindrande av hot mot den allmänna säkerheten; Sådana utredningar kan omfatta administrativa utredningar, disciplinära förfaranden eller utredningar som genomförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, i den utsträckning som de är kopplade till förebyggande, förhindrande eller utredning av brott.

c)

Andra av unionens eller en medlemsstats viktiga mål av generellt allmänt intresse, särskilt målen för unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik eller ett av unionens eller en medlemsstats viktiga ekonomiska eller finansiella intressen, inklusive men inte begränsat till penning-, budget- och skattefrågor, folkhälsa och social trygghet samt upphandlingsförfaranden och utredningar som bidrar till unionens viktiga mål av allmänt intresse.

d)

Den inre säkerheten i unionsinstitutioner och unionsorgan, inklusive men inte begränsat till deras elektroniska kommunikations- och informationsnät.

e)

Skydd av rättsväsendets oberoende och rättsliga åtgärder, inbegripet juridisk rådgivning.

f)

Förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande och lagföring av överträdelser av etiska regler som gäller för lagreglerade yrken samt underlåtenhet att iaktta skyldigheterna i tjänsteföreskrifterna (3) och budgetförordningen (4), inbegripet fall utan koppling till brott.

g)

En tillsyns-, inspektions- eller regleringsfunktion som, även i enstaka fall, har samband med myndighetsutövning i fall som avses i leden a–c, inklusive men inte begränsat till riktade revisioner, inspektioner eller utredningar.

h)

Skydd av den registrerade eller andras rättigheter och friheter, inklusive men inte begränsat till skydd av vittnen, personer som intervjuas vid säkerhetsutredningar, administrativa utredningar, inspektioner och revisioner, visselblåsare och påstådda offer för trakasserier.

i)

Verkställighet av civilrättsliga krav.

2.   Om inte annat följer av artiklarna 4–8 får Europeiska utrikestjänsten begränsa de rättigheter och skyldigheter som avses i artikel 1.1 vad gäller personuppgifter som erhålls från unionens övriga institutioner, organ och byråer, behöriga myndigheter i medlemsstaterna eller tredjeländer eller från internationella organisationer, om

a)

utövandet av dessa rättigheter och skyldigheter skulle kunna begränsas av unionens övriga institutioner, organ och byråer på grundval av deras relevanta rättsakter som antagits i enlighet med artikel 25 eller kapitel IX i förordningen eller deras grundläggande rättsakter,

b)

utövandet av dessa rättigheter och skyldigheter skulle kunna begränsas av medlemsstaternas behöriga myndigheter på grundval av rättsakter som antagits i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (5) eller enligt nationella bestämmelser som införlivar artiklarna 13.3, 15.3 eller 16.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 (6),

c)

utövandet av dessa rättigheter och skyldigheter skulle kunna äventyra Europeiska utrikestjänstens samarbete med tredjeländer eller internationella organisationer vid utförandet av dess verksamhet, om inte de registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre än detta behov att samarbeta.

Före tillämpningen av en begränsning i enlighet med denna punkt ska Europeiska utrikestjänsten samråda med unionens berörda institutioner, organ och byråer, internationella organisationer eller medlemsstatens behöriga myndigheter, såvida det inte är uppenbart att begränsningen föreskrivs i en rättsakt som avses i denna punkt, eller om ett sådant samråd skulle äventyra Europeiska utrikestjänstens verksamhet.

3.   Före tillämpningen av en begränsning ska Europeiska utrikestjänsten undersöka om begränsningen är nödvändig och proportionell i ett demokratiskt samhälle och om den är förenlig med andemeningen i de registrerades grundläggande rättigheter och friheter.

Vid bedömningen av begränsningens nödvändighet och proportionalitet ska Europeiska utrikestjänsten i varje enskilt fall göra följande:

i)

Väga risken för de registrerades rättigheter och friheter mot risken för andras rättigheter och friheter. Risken för de registrerades rättigheter och friheter rör främst deras personliga integritet, deras rykte och när de kan börja utöva sin rätt till försvar.

ii)

Beakta behovet av att slå vakt om målet med Europeiska utrikestjänstens verksamhet enligt artikel 1.2, särskilt risken att bevismaterial förstörs eller göms.

Denna behovs- och proportionalitetsbedömning, samt skälen till begränsningen, ska dokumenteras. I detta syfte ska varje begränsning särskilt registreras i det register som förvaltas av den personuppgiftsansvarige, och det ska anges hur utövandet av de begränsade rättigheter och skyldigheter som avses i artikel 1.1 skulle äventyra syftet med den verksamhet som avses i artikel 1.2 eller inverka menligt på andra registrerades rättigheter och friheter. Även handlingar som innehåller de bakomliggande faktiska och rättsliga omständigheterna beträffande begränsningarna ska registreras. Handlingarna ska på begäran göras tillgängliga för Europeiska datatillsynsmannen.

Åtkomst till handlingarna i registret, inklusive bedömningsnoteringen, ska begränsas så länge som begränsningen i fråga förblir giltig i enlighet med punkterna 4 och 5.

4.   En begränsning ska upphöra så fort de skäl som motiverar den inte längre föreligger.

5.   Behovet av att behålla begränsningen ska omprövas med lämpliga mellanrum, åtminstone var sjätte månad från det att den antogs, och i varje fall när det relevanta förfarandet i samband med den verksamhet som avses i artikel 1.2 avslutas.

Artikel 4

Dataskyddsombudets omprövning

1.   Varje organisatorisk enhet ska utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta dataskyddsombudet när enheten begränsar utövandet av de rättigheter och skyldigheter som avses i artikel 1.1 när den omprövar begränsningen och när den utvidgar eller upphäver begränsningen. Dataskyddsombudet ska ha tillgång till registren i enlighet med artikel 3.3.

2.   Dataskyddsombudet kan skriftligen begära att den personuppgiftsansvarige omprövar tillämpningen av begränsningen. Den personuppgiftsansvarige ska skriftligen underrätta dataskyddsombudet om resultatet av omprövningen.

3.   Handlingar i denna artikel ska på begäran göras tillgängliga för Europeiska datatillsynsmannen.

Artikel 5

Tillhandahållande av information till registrerade och information om begränsningar

1.   Europeiska utrikestjänsten ska på sin webbplats eller sitt intranät offentliggöra sina meddelanden om behandling av personuppgifter och dataskyddsmeddelanden som informerar registrerade om utrikestjänstens behandling av personuppgifter samt om de registrerades rättigheter och eventuella begränsningar av dessa.

2.   Den personuppgiftsansvarige kan begränsa rätten till information vad gäller verksamhet enligt artikel 1.2 i, ii, iii, iv, v, vi, viii, xi, xii och xiii. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 och om rimligt, ska Europeiska utrikestjänsten utan onödigt dröjsmål och skriftligen enskilt informera alla berörda registrerade om tillämpningen av begränsningen. Om en begäran från en registrerad avslås på grund av en begränsning ska denna registrerade informeras om de huvudsakliga skälen till begränsningen och om deras rätt att inge klagomål till Europeiska datatillsynsmannen.

3.   En begränsning enligt denna artikel ska tillämpas i enlighet med artiklarna 3 och 4.

4.   Tillhandahållande av information om en begränsning enligt detta beslut får skjutas upp, utelämnas eller nekas om tillhandahållandet skulle upphäva begränsningens verkan. Detta uppskjutande, utelämnande eller nekande ska tillämpas i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 3 och 4.

Artikel 6

Rätt till tillgång

1.   Rätten till tillgång enligt artikel 17 i förordningen får begränsas vad gäller verksamhet i artikel 1.2 i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, x, xi, xii och xiii.

2.   Om registrerade begär tillgång till sina personuppgifter som behandlats i samband med en särskild verksamhet i artikel 1.2 ska Europeiska utrikestjänsten begränsa sitt svar angående de personuppgifter som behandlas för denna verksamhet.

3.   Om Europeiska utrikestjänsten på det sätt som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2018/1725 helt eller delvis begränsar den registrerades åtkomst till de egna personuppgifterna, ska utrikestjänsten i sitt svar på den registrerades begäran om åtkomst skriftligen och utan onödigt dröjsmål upplysa denne om vilken begränsning som tillämpas och de huvudsakliga skälen till begränsningen. Tillhandahållandet av information om skälen till begränsningen får skjutas upp, utelämnas eller nekas så länge som det skulle undergräva syftet med begränsningen.

4.   Europeiska utrikestjänsten får från fall till fall begränsa registrerades rätt till direkt tillgång till hälsouppgifter av psykologisk eller psykiatrisk natur, om tillgången till uppgifterna sannolikt skulle utgöra en risk för den registrerades hälsa. Begränsningen ska vara proportionell till vad som är strikt nödvändigt för att skydda den registrerade. I sådana fall ska tillgången till information ges till en läkare som väljs av den registrerade.

5.   En begränsning enligt denna artikel ska tillämpas i enlighet med artiklarna 3, 4 och 5.

Artikel 7

Rätt till rättelse, radering och begränsning av behandling

1.   Rätten till rättelse, radering och begränsning av behandling enligt artiklarna 18, 19.1 och 20.1 i förordningen får begränsas vad gäller verksamhet enligt artikel 1.2 i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii och xiii.

2.   Vad gäller hälsouppgifter kan registrerade utöva rätten till rättelse av bedömningar eller yttranden av Europeiska utrikestjänstens förtroendeläkare och medicinska rådgivare genom att lämna in sina synpunkter eller en rapport från en valfri läkare.

3.   En begränsning enligt denna artikel ska tillämpas i enlighet med artiklarna 3, 4 och 5.

Artikel 8

Information till den registrerade om en personuppgiftsincident

1.   Rätten till information till den registrerade om en personuppgiftsincident enligt artikel 35 i förordningen får begränsas vad gäller verksamhet enligt artikel 1.2 i, ii, iii, iv, v, vi, viii, xi, xii och xiii.

2.   En begränsning enligt denna artikel ska tillämpas i enlighet med artiklarna 3, 4 och 5.

Artikel 9

Konfidentialitet för elektronisk kommunikation

1.   Skyldigheten att säkerställa konfidentialitet för elektronisk kommunikation får bara begränsas vad gäller verksamhet enligt artikel 1.2 i, ii, iii, iv, xi, xii och xiii i följande exceptionella fall:

a)

Om det är nödvändigt att begränsa skyldigheten att säkerställa konfidentialitet när det gäller nummerpresentation för att spåra okynnessamtal.

b)

Om det är nödvändigt att begränsa skyldigheten att säkerställa konfidentialitet när det gäller nummerpresentation och lokaliseringsuppgifter för att larmtjänster ska kunna utföra sina uppgifter så effektivt som möjligt.

c)

Om det är nödvändigt att begränsa skyldigheten att säkerställa konfidentialitet när det gäller kommunikation, trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller försvaret i medlemsstaterna och den inre säkerheten i unionsinstitutioner och unionsorgan eller för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja och lagföra brott, överträdelser av tjänsteföreskrifterna och budgetförordningen eller obehörig användning av det elektroniska kommunikationssystemet, i enlighet med artikel 25 i förordningen.

2.   En begränsning enligt denna artikel ska tillämpas i enlighet med artiklarna 3, 4 och 5.

Artikel 10

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 oktober 2019.

Federica MOGHERINI

Den höga representanten


(1)  EUT L 201, 3.8.2010, s. 30.

(2)  EUT L 295, 21.11.2018, s. 39.

(3)  Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän (EGT 45, 14.6.1962, s. 1385 i dess konsoliderade version).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).


Europeiska datatillsynsmannen

31.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 370/24


Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om översynen av EU:s förordningar om delgivning av handlingar och bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

(Den fullständiga texten till detta yttrande finns på engelska, franska och tyska på Europeiska datatillsynsmannens webbplats www.edps.europa.eu)

(2019/C 370/07)

Den 31 maj 2018 utfärdade Europeiska kommissionen två förslag, ett till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (1), och ett till förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (2). Förslagen syftar huvudsakligen till att få det rättsliga samarbetet på dessa områden att fungera bättre, bland annat genom föreskrifter om att handlingar och framställningar om bevisupptagning ska översändas genom ett decentraliserat it-system.

Europeiska datatillsynsmannen erkänner att utbyte av personuppgifter är nödvändigt för inrättandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Han välkomnar därför de övergripande målen i förslagen om att effektivisera det rättsliga samarbetet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur när det gäller bevisupptagning och delgivning av handlingar, särskilt genom digitalisering och användning av informationsteknik. Han håller med om att den föreslagna lagstiftningen kan få faktiska konsekvenser för EU-medborgarnas dagliga liv.

I detta yttrande ges tre rekommendationer för att på ett konstruktivt sätt hjälpa lagstiftarna att uppnå detta mycket viktiga mål samtidigt som det säkerställs att stadgan och den allmänna dataskyddsförordningen efterlevs:

En tydlig rättslig grund bör tillhandahållas för it-systemet som ska användas för att översända handlingar, framställningar och meddelanden för dessa förordningars syften. I synnerhet bör denna rättsliga grund i princip föreskrivas i en EU-rättsakt i den händelse it-systemet skulle innebära att en EU-institution, ett EU-organ, en EU-byrå eller ett EU-kontor involveras. Datatillsynsmannen rekommenderar också att användningen av ett sådant system föreskrivs i rättsakten även om behandlingen av personuppgifter skulle ske inom ramen för ett befintligt it-system. Det befintliga system som planeras användas bör dock vederbörligen fastställas på grundval av en rättsakt som antagits på EU-nivå, vilket för närvarande inte är fallet med e-Codex. Om EU-lagstiftaren väljer lösningen e-Codex bör avsaknaden av ett rättsligt instrument på EU-nivå för upprättande och reglering av systemet åtgärdas utan dröjsmål.

Rättsakterna bör innehålla en beskrivning på hög nivå av it-systemets aspekter, såsom dataskyddsansvar eller relevanta tillämpliga skyddsåtgärder som ska definieras närmare i genomförandeakterna. I den mån kommissionen eller andra EU-institutioner, EU-organ, EU-byråer eller EU-kontor är inblandade i driften av det nya systemet bör i synnerhet deras ansvar som (gemensamma) personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden helst fastställas i rättsakten.

En konsekvensbedömning av dataskydd bör genomföras när genomförandeakterna utarbetas.

Datatillsynsmannen ger ytterligare detaljerade rekommendationer i detta yttrande.

Datatillsynsmannen står till institutionernas förfogande för vidare konsultation under lagstiftningsprocessen och under förordningarnas genomförandefas efter att de har antagits.

1.   Inledning och bakgrund

1.

Den 31 maj 2018 antog kommissionen två förslag (3) för att ändra två av Europaparlamentets och rådets förordningar enligt följande:

Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (nedan kallad förordningen om bevisupptagning).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (nedan kallad förordningen om delgivning av handlingar).

2.

I förordningen om bevisupptagning, som gäller sedan 2004, föreskrivs två sätt för bevisupptagning mellan medlemsstater: bevisupptagning genom den anmodade domstolen och direkt bevisupptagning av den ansökande domstolen.

3.

I förordningen om delgivning av handlingar, som gäller sedan 2008, föreskrivs olika sätt att översända handlingar från en medlemsstat till en annan för delgivning i den senare genom sändande eller mottagande organ eller genom översändande på konsulär eller diplomatisk väg. I förordningen fastställs också enhetliga rättsliga villkor för delgivning av handlingar direkt med post över gränserna och det föreskrivs också direkt delgivning genom en behörig person i den mottagande medlemsstaten, förutsatt att sådan direkt delgivning är tillåten enligt den medlemsstatens lagstiftning. Förordningen innehåller vissa miniminormer för skyddet av rätten till försvar. Tillämpningen av förordningen är ”inte begränsad till förfaranden inför domstol, eftersom den även gäller för ”andra handlingar än rättegångshandlingar” som kan behöva delges i olika förfaranden utanför domstol (exempelvis i arvsärenden hos notarius publicus eller familjerättsliga ärenden vid en myndighet) eller till och med i avsaknad av några bakomliggande rättsliga förfaranden.” (4).

4.

Förslagen ingår i kommissionens arbetsprogram för 2018 under Refit-initiativ på området för rättvisa och grundläggande rättigheter som grundar sig på ömsesidigt förtroende (5). Förslagen åtföljs av en konsekvensbedömning (6).

5.

I båda förslagen föreskrivs att handlingar, framställningar och meddelanden ska översändas genom ett obligatoriskt decentraliserat it-system bestående av nationella it-system som är sammankopplade genom en kommunikationsinfrastruktur som möjliggör ett säkert och tillförlitligt gränsöverskridande informationsutbyte i realtid mellan nationella it-system. I förslagen föreskrivs också tillämpning av förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (7).

6.

Den 13 februari 2019 antog Europaparlamentet sina lagstiftningsresolutioner om båda förslagen vid första behandlingen (8) och enades bland annat om att ett decentraliserat it-system bör upprättas, förutsatt att ett sådant system baseras på e-Codex och att införandet av ett sådant system säkerställs genom delegerade akter.

7.

Den 6 juni 2019 hölls en riktlinjedebatt i rådet. Ordförandeskapet drog slutsatsen att rådet bekräftat behovet av att modernisera processerna när det gäller rättsligt samarbete i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Ordförandeskapet noterade att det fanns ett önskemål om ett decentraliserat och säkert it-system och tillade att ministrarna endast kunde godta obligatorisk användning av systemet under vissa förhållanden, som innefattar en längre övergångsperiod och ett back-end-referenssystem som ska tillhandahållas av kommissionen. En lista över nödvändiga undantag måste också övervägas. Slutligen noterade ordförandeskapet att e-Codex skulle kunna vara den programlösning som ska användas för detta ändamål. Ytterligare arbete ska utföras på teknisk nivå (9).

8.

Den 23 april överlämnade kommissionen en begäran om samråd till Europeiska datatillsynsmannen (nedan kallad datatillsynsmannen) för att bedöma båda förslagens överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen. Datatillsynsmannen välkomnar samrådet med kommissionen.

3.   Slutsatser

24.

Datatillsynsmannen välkomnar förslagens övergripande mål att förbättra det rättsliga samarbetets effektivitet, särskilt genom digitalisering och användning av informationsteknik, i samband med bevisupptagning och delgivning av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Detta yttrande syftar därför till att ge konstruktiva och objektiva råd till EU:s institutioner.

25.

Datatillsynsmannen välkomnar beskrivningen av en systemarkitektur på hög nivå i själva rättsakten och skyldigheten att tillförlitligt utbyta information, liksom behovet av att använda betrodda tjänster i enlighet med förordning (EU) nr 910/2014.

26.

Europeiska datatillsynsmannen ger tre viktiga rekommendationer för att säkerställa att stadgan och den allmänna dataskyddsförordningen efterlevs.

En tydlig rättslig grund för it-systemet som ska användas för översändning av handlingar, framställningar och meddelanden vid tillämpningen av dessa förordningar bör tillhandahållas. Om it-systemet skulle innebära att en EU-institution, ett EU-organ, en EU-byrå eller ett EU-kontor involveras bör denna rättsliga grund i princip fastställas i en EU-rättsakt. Datatillsynsmannen rekommenderar också att användningen av ett sådant system föreskrivs i rättsakten även om behandlingen av personuppgifter skulle ske inom ramen för ett befintligt it-system. Det befintliga system som ska användas bör i vederbörlig ordning fastställas på grundval av en rättsakt som antagits på EU-nivå, vilket för närvarande inte är fallet med e-Codex. Om EU-lagstiftaren väljer lösningen e-Codex bör avsaknaden av ett rättsligt instrument på EU-nivå för upprättande och reglering av systemet åtgärdas utan dröjsmål.

Rättsakterna bör innehålla en beskrivning på hög nivå av it-systemets aspekter, såsom dataskyddsansvar eller relevanta tillämpliga skyddsåtgärder som ska definieras närmare i genomförandeakterna. I den mån kommissionen eller andra EU-institutioner, EU-organ, EU-byråer eller EU-kontor är inblandade i driften av det nya systemet bör i synnerhet deras ansvar som (gemensamma) personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden helst fastställas i rättsakten.

En konsekvensbedömning av dataskydd bör genomföras när genomförandeakterna utarbetas.

27.

Datatillsynsmannen rekommenderar också följande:

Båda rättsakterna bör innehålla föreskrifter om en genomförandeakt där it-systemet beskrivs närmare, och genomförandeakterna bör omfatta de nya bestämmelserna om elektronisk delgivning och om direkt bevisupptagning genom videokonferens så att den också inbegriper särskilda skyddsåtgärder för dessa typer av uppgiftsbehandling.

Vid gemensamt ansvar bör förhållandet mellan gemensamma personuppgiftsansvariga och innehållet i de obligatoriska arrangemangen mellan dem definieras i genomförandeakterna.

I genomförandeakterna bör skyddsåtgärder som säkerställer tillgång för ett begränsat antal behöriga användare anges.

Den statistik som ska samlas in bör i genomförandeakterna definieras närmare i så hög grad som möjligt.

28.

Slutligen påminner datatillsynsmannen kommissionen, rådet och Europaparlamentet om att han även står till förfogande för konsultation under senare stadier i processen. Rekommendationerna i detta yttrande påverkar inte ytterligare kommentarer som datatillsynsmannen kan komma med om nya frågor uppstår. Datatillsynsmannen påminner om att kommissionen i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EU) nr 2018/1725 är skyldig att samråda med datatillsynsmannen i samband med utarbetandet av delegerade akter som har en inverkan på skyddet av enskilda personers rättigheter och friheter med avseende på behandling av personuppgifter. Han räknar därför med att han senare kommer att rådfrågas om bestämmelserna i förslagen till genomförandeakter eller delegerade akter i detta avseende.

Bryssel den 13 september 2019.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Europeiska datatillsynsmannen


(1)  EUT L 174, 27.6.2001, s. 1.

(2)  EUT L 324, 10.12.2007, s. 79.

(3)  Förslag COM(2018) 378 final (nedan kallat förslaget om bevisupptagning) och förslag COM (2018)379 final (nedan kallat förslaget om delgivning av handlingar).

(4)  Motiveringen, s. 2.

(5)  Kommissionens arbetsprogram 2018: En agenda för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU (COM(2017) 650 final, 24.10.2017), bilaga II, punkterna 10 och 11.

(6)  Arbetsdokument från kommissionens avdelningar SWD(2018)285 och SWD(2018)287.

(7)  I motiveringen sägs följande om förslaget om bevisupptagning, sidan 3, och om förslaget om delgivning av handlingar, sidan 4: ”Det finns i princip inget som hindrar medlemsstaterna från att digitalisera sina kommunikationsmetoder, men tidigare erfarenheter och prognoser om vad som kommer att hända om åtgärder på EU-nivå inte vidtas visar att framstegen skulle bli mycket långsamma och att, även om medlemsstaterna skulle vidta åtgärder, driftskompatibilitet inte kan säkerställas utan en ram med stöd av EU-rätten. Målet för förslaget kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna på egen hand, utan kan endast uppnås på unionsnivå.”.

(8)  P8_TA(2019)0103 och P8_TA(2019)0104.

(9)  Resultat av rådets möte (9970/19), s. 7. Den preliminära versionen finns på https://www.consilium.europa.eu/media/39709/st09970-en19.pdf

I ordförandeskapets dokument (9566/19), punkterna 8 och 13, anges att ”[i] kommissionens konsekvensbedömningar, som åtföljer de båda förslagen, anses e-Codex […] vara det lämpligaste och enda enkelt tillgängliga it-systemet. Utvecklingen av ett annat decentraliserat system skulle innebära att samma utmaningar som redan tas upp i samband med utvecklingen av e-Codex skulle tas upp igen.””En av de befintliga lösningarna är e-Codex, ett system som med finansiellt stöd från EU har utvecklats av ett konsortium av medlemsstater under en period på nästan tio år. E-Codex används för närvarande för följande syften: företagsregistrens sammankopplingssystem, sammankoppling av nationella insolvensregister samt systemet för digitalt utbyte av elektroniska bevis. Vad gäller användning som bygger på frivilligt samarbete har dock e-Codex inte ännu genomförts och tagits i bruk av alla medlemsstaterna. Under diskussionerna i arbetsgruppen framgick det att kommissionen – för de medlemsstater där det för närvarande inte finns några it-system som stöder elektroniska förfaranden – kan överväga möjligheten att utveckla en referensprogramvarulösning för ett back-end-system på nationell nivå, förutsatt att delegationernas stöd för obligatorisk elektronisk kommunikation är tillräckligt starkt och omfattande. Alla system måste vara tekniskt driftskompatibla och uppfylla samma tekniska specifikationer (protokoll, standarder, XML-scheman och arbetsflöden).”


UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Eftas övervakningsmyndighet

31.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 370/28


Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet om de återkravsräntor och referens-/diskonteringsräntor för statligt stöd som gäller för Eftastaterna från och med den 1 oktober 2019

(Offentliggörs i enlighet med reglerna om referens- och diskonteringsräntor i del VII i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd och artikel 10 i övervakningsmyndighetens beslut nr 195/04/KOL av den 14 juli 2004 (1))

(2019/C 370/08)

Basräntorna beräknas i enlighet med kapitlet om metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd, ändrade genom övervakningsmyndighetens beslut nr 788/08/KOL av den 17 december 2008. För att erhålla tillämpliga referensräntor ska lämpliga marginaler läggas till basräntan i enlighet med riktlinjerna för statligt stöd.

Basräntorna har fastställts enligt följande:

 

Island

Liechtenstein

Norge

1.10.2019–

4,93

-0,66

1,72


(1)  EUT L 139, 25.5.2006, s. 37 och EES-supplement nr 26, 25.5.2006, s. 1.


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska kommissionen

31.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 370/29


Ansökningsomgång angående stödåtgärder för informationsverksamhet om den gemensamma jordbrukspolitiken år 2020

(2019/C 370/09)

Härmed utlyses en ansökningsomgång angående förslag på informationsverksamhet om den gemensamma jordbrukspolitiken år 2020.

Anbud kan lämnas in för följande ansökningsomgång: IMCAP – Stöd till informationsverksamhet om den gemensamma jordbrukspolitiken år 2020.

Information om ansökningsomgången, inklusive tidsfrister och budgetar för de olika verksamheterna, finns tillgänglig via portalen Funding & tender opportunities (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home). Där finns även relaterad verksamhet och vägledning för sökande om hur man lämnar in ansökningar. Om det behövs så kommer uppdaterad information att läggas upp på portalen.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

31.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 370/30


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9568 — Marcegaglia Plates/Evraz Palini Bertoli)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 370/10)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 24 oktober 2019 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 och till följd av ett hänskjutande i enlighet med artikel 4.5 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Marcegaglia Plates SpA (Marcegaglia Plates, Italien). Marcegaglia Plates är ett helägt dotterbolag till Marcegaglia Group (Italien).

Evraz Palini & Bertoli S.r.l. (Evraz Palini, Italien).

Marcegaglia Plates förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, ensam kontroll över hela Evraz Palini.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Marcegaglia Plates: Valsning av tung kvartoplåt.

Marcegaglia Group: Stålbearbetning (2).

Evraz Palini: Valsning av tung kvartoplåt.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (3).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

Ärende M.9568 — Marcegaglia Plates/Evraz Palini Bertoli

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  Marcegaglia Group är Europas största icke-integrerade stålleverantör, som i sina valsverk och stålcentraler främst producerar kolstål, men även rostfritt stål.

(3)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

31.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 370/32


Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

(2019/C 370/11)

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 17.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELANDE OM GODKÄNNANDE AV STANDARDÄNDRING

PAUILLAC

PDO-FR-A0713-AM03

Datum för meddelandet: 9.8.2019

BESKRIVNING AV OCH MOTIVERING TILL DEN ÄNDRING SOM GODKÄNTS

1.   Avgränsat odlingsområde

Datumet 6 september 2018 läggs till i kapitel I punkt IV.2 andra strecksatsen i produktspecifikationen.

2.   Geografiskt område

Punkt IV.1 i produktspecifikationen:

Orden ”på grundval av den officiella geografiska kodexen av den 27 april 2018” läggs till efter säkerställs.

Kommunen ”Cissac-Médoc” stryks.

Ändringen är en följd av arbetet med avgränsning under vilket man konstaterat att man för jordlotterna i kommunen Cissac-Médoc inte kan göra anspråk på beteckningen. Kommunen stryks därför från det geografiska området.

Det sammanfattande dokumentets avsnitt om geografiskt område ändras på motsvarande sätt i punkt 1.6.

3.   Samband med det geografiska området

I avsnitt X.1 a i produktspecifikationen stryks orden ”Cissac-Médoc”.

Ändringen är en följd av att det geografiska området ändrats.

Det sammanfattande dokumentet påverkas inte av denna ändring.

4.   Jordlotter utanför kommunen Pauillac

Bilagan med förteckningen över jordlotter utanför kommunen Pauillac som kan göra anspråk på beteckningen ”Pauillac” har uppdaterats till följd av avgränsningsarbetet.

Det sammanfattande dokumentet påverkas inte av denna ändring.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

1.   PRODUKTENS NAMN

Pauillac

2.   TYP AV GEOGRAFISK BETECKNING

SUB – Skyddad ursprungsbeteckning

3.   KATEGORIER AV VINPRODUKTER

1. Vin

4.   BESKRIVNING AV VINET ELLER VINERNA

Beteckningen ”Pauillac” är förbehållen stilla röda viner.

Dessa viner har följande egenskaper:

Den naturliga alkoholhalten är minst 11 volymprocent.

Den totala alkoholhalten är 13,5 volymprocent efter berikning.

Halten äppelsyra är ≤ 0,30 g/l.

Halten jäsbart socker är ≤ 2 g/l.

Halten flyktiga syror för vin som säljs i bulk är ≤ 13,26 mekv/l fram till den 31 juli det år som följer på skördeåret och ≤ 16,33 mekv/l efter det datumet.

Vinerna från ”Pauillac” har en mycket intensiv färg. Vinerna är kraftiga och robusta, bland annat tack vare druvblandningen, där cabernet sauvignon N spelar en dominerande roll. Druvan ger en tanninstruktur som gör vinerna särskilt lämpliga för lagring. För att tillföra rondör och fruktighet används även merlot N i druvblandningen. Vinernas struktur och komplexitet förstärks av cabernet franc N och, mer sällan, petit verdot N. Efter en lång tids lagring utvecklar vinerna en mycket väl sammansatt bouquet.

Övriga kriterier är i enlighet med gällande bestämmelser.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

 

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

5.   VINFRAMSTÄLLNINGSMETODER

a)   Grundläggande oenologiska metoder

Specifika oenologiska metoder

Subtraktiva berikningsmetoder är endast tillåtna inom en koncentrationsgräns på 15 %.

Efter berikning har vinerna en total alkoholhalt på högst 13,5 volymprocent.

Odlingsmetoder

Planteringstätheten ska vara minst 7 000 stockar per hektar.

Avståndet mellan raderna får inte överstiga 1,50 meter och avståndet mellan vinstockarna i samma rad måste vara minst 0,80 meter.

Beskärning görs senast när bladen är utslagna (Lorenz-stadium 9).

Vinrankorna beskärs med följande teknik med högst tolv skott per stock:

Långskottsbeskärning enligt metoden médocaine eller kortskotts- och långskottsbeskärning, med två långskott med högst fyra skott per långskott för druvsorterna cot N, cabernet sauvignon N, merlot N och petit verdot N, eller högst fem skott per långskott för druvsorterna cabernet franc N och carmenère N. Returskotten beskärs till två skott.

Kortskottsbeskärning med två löpare eller som en solfjäder med fyra armar.

Bevattning under vinrankans vegetationsperiod kan tillåtas i enlighet med bestämmelserna i artikel D. 645–5 i den franska lagen om jordbruk och fiske (Code rural et de la pêche maritime).

b)   Högsta avkastning

63 hektoliter/hektar.

6.   AVGRÄNSAT GEOGRAFISKT OMRÅDE

Druvorna skördas och vinifieras och vinet bereds och lagras inom kommunen Pauillac i departementet Gironde och på de jordlotter som anges i bilagan till produktspecifikationen i följande kommuner: Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle och Saint-Sauveur.

7.   HUVUDSAKLIGA DRUVSORTER

Petit verdot N

Cabernet franc N

Merlot N

Carmenère N

Cot N – malbec N

Cabernet sauvignon N

8.   BESKRIVNING AV SAMBAND

Det geografiska området för produktion av vin med den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Pauillac” ligger i departementet Gironde på den centrala delen av halvön Médoc, 5 mil norr om Bordeaux, utmed flodmynningens vänstra strand och omfattar hela kommunen Pauillacs territorium samt delar av kommunerna Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle och Saint-Sauveur.

Området har ett tempererat kustklimat, som gynnat utvecklingen av stora vinodlingar tack vare den temperaturreglerande effekten från Atlantens och Girondes vattenmassor. Kustklimatet, som vissa år medför regniga höstar med lågtryck eller tvärtom varma och mycket soliga höstar, ger upphov till tydliga variationer mellan årgångarna. Det som utmärker regionen är dock framför allt de typiska geologiska särdragen hos detta sedimentära bäcken, markens särskilda geologiska historia, dess form och topografi, samt sammansättningen av jordmånen i vinodlingarna.

Det avgränsade odlingsområdet omfattar jordlotter där marken består av grus eller sandgrus. Halten av fin sand (oftast vindburen) måste vara relativt låg och marken måste ha rätt genomsläpplighet. Druvan cabernet sauvignon N trivs utmärkt i jordmånen i Pauillac men även merlot N utvecklas bra här. Däremot utesluts jordlotter från det avgränsade odlingsområdet om de vilar på nyare avlagringar, mark med en hög halt av vindburen sand eller mark som är dåligt dränerad på grund av att den underliggande markstrukturen är ogenomsläpplig. Detsamma gäller jordlotter som är anlagda på artificiellt sätt, är bebyggda eller har utnyttjats för grustäkt. Skötseln av vinodlingen är mycket selektiv, med ett begränsat avstånd mellan raderna och en begränsad högsta belastning per jordlott och per vinstock.

Viner med den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Pauillac” har en kvalitet och en typisk karaktär som grundar sig i jordmånen och det topografiska läget nära flodmynningen som skyddar vinodlingarna från vädrets makter.

Vinegendomarna i kommunen Pauillac har i ännu högre grad än de övriga vinbeteckningarna på Médochalvön fått ett mycket gott anseende genom de olika klassificeringar av egendomar som gjorts sedan slutet av 1600-talet. Pauillac har i dag 18 klassificerade egendomar, cru classés (varav de främsta är Lafite-Rothschild, Latour sedan 1855 och Mouton-Rothschild sedan 1973), vilket gör Pauillac till den kommun som har flest.

Vinerna från ”Pauillac” har en mycket intensiv färg. Vinerna är kraftiga och robusta, bland annat tack vare druvblandningen, där cabernet sauvignon N spelar en dominerande roll. Druvan ger en tanninstruktur som gör vinerna särskilt lämpliga för lagring. För att tillföra rondör och fruktighet används även merlot N i druvblandningen. Vinernas struktur och komplexitet förstärks av cabernet franc N och, mer sällan, petit verdot N. Efter en lång tids lagring utvecklar vinerna en mycket väl sammansatt bouquet.

Skötseln av vinodlingarna, som har en reell planteringstäthet på betydligt mer än de 7 000vinstockar per hektar som beteckningens produktspecifikation kräver, gör att man tack vare en styrd avkastning erhåller druvor som är välmogna, friska och mycket koncentrerade. Det innebär att man kan använda sig av långa macerationstider och en hög extraktionsgrad för att få den struktur som krävs för att vinet ska kunna lagras. Den fastställda lagringstiden på minst sex månader är därför nödvändig för att främja den balans mellan tanniner och antocyaniner som krävs för stabilisering av färgen och avrundandet av tanninerna så att de mjuknar.

9.   VÄSENTLIGA YTTERLIGARE VILLKOR (förpackning, märkning, andra krav)

Rättslig ram:

 

EU-lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

 

Undantag med avseende på produktionen i det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret:

 

Det omedelbara närområdet, som fastställts genom undantag för vinframställning, vinberedning och lagring, omfattar följande kommuner i departementet Gironde utöver de jordlotter som anges i bilagan: Cissac-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne och Vertheuil.

Rättslig ram:

 

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

 

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

 

Märkningen kan innehålla den större geografiska enheten ”Bordeaux – Médoc”, ”Vin de Bordeaux – Médoc” eller ”Grand Vin de Bordeaux – Médoc”.

 

De teckensnitt som används för denna större geografiska enhet får varken på höjden eller på bredden vara större än två tredjedelar av de tecken som används i den kontrollerade ursprungsbeteckningens namn.

Länk till produktspecifikationen

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-6d2525a4-0869-49f7-97bf-4a489bee5499


(1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 av den 17 oktober 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom vinsektorn, invändningsförfarandet, begränsningar i fråga om användning, ändringar av produktspecifikationer, avregistrering av skydd samt märkning och presentation (EUT L 9, 11.1.2019, s. 2).