ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 83

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
5 mars 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 83/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9226 – CommScope/ARRIS) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2019/C 83/02

Meddelande till de personer som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets beslut 2014/119/Gusp, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2019/354, och rådets förordning (EU) nr 208/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2019/352, om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

2

2019/C 83/03

Meddelande till de personer som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/119/Gusp och rådets förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Ukraina

3

2019/C 83/04

Meddelande till de personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2013/255/Gusp, genomfört genom rådets genomförandebeslut (Gusp) 2019/351 och i rådets förordning (EU) nr 36/2012, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2019/350 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

4

2019/C 83/05

Meddelande till de registrerade personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2013/255/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder mot Syrien

5

 

Europeiska kommissionen

2019/C 83/06

Eurons växelkurs

6

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2019/C 83/07

Likvidationsförfaranden – Beslut om att inleda ett likvidationsförfarande för Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete f.a.(Offentliggörande i enlighet med artikel 280 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II))

7


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 83/08

Ansökningsomgång inom arbetsprogrammet Bidrag på området transeuropeiska telenät inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa, perioden 2014–2020 (Kommissionens genomförandebeslut C(2018) 568)

8

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 83/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9254 – MUTB/CFSGAM) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

9

2019/C 83/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9317 – ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs) ( 1 )

11

2019/C 83/11

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9185 – LG Electronics/Lufthansa Technik/JV) ( 1 )

12

2019/C 83/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

13

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2019/C 83/13

Offentliggörande av det ändrade sammanfattande dokumentet efter godkännande av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012

15

2019/C 83/14

Meddelande till HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN som genom kommissionens förordning (EU) 2019/353 lagts till i den förteckning som avses i artiklarna 2, 3 och 7 i rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

19


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

5.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.9226 – CommScope/ARRIS)

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 83/01)

Kommissionen beslutade den 22 februari 2019 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32019M9226. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

5.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/2


Meddelande till de personer som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets beslut 2014/119/Gusp, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2019/354, och rådets förordning (EU) nr 208/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2019/352, om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

(2019/C 83/02)

Följande information lämnas för kännedom till de personer och enheter som anges i bilagan till rådets beslut 2014/119/Gusp (1), ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2019/354 (2), och i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 208/2014 (3), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2019/352 (4), om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina.

Europeiska unionens råd har beslutat att de personer som anges i de ovannämnda bilagorna ska föras upp på förteckningen över personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder enligt beslut 2014/119/Gusp och förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina. Skälen till att dessa personer förts upp på förteckningen framgår av de relevanta uppgifterna i bilagorna i fråga.

De berörda personerna uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheter i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga som anges på webbplatserna i bilaga II till förordning (EU) nr 208/2014 med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar för grundläggande behov eller särskilda betalningar (jfr artikel 4 i förordningen).

De berörda personerna kan före den 1 november 2019 inkomma med en begäran till rådet, åtföljd av styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp dem på ovannämnda förteckning. Begäran ska sändas till följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

De personer som berörs uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets beslut vid Europeiska unionens tribunal i enlighet med villkoren i artiklarna 275 andra stycket och 263 fjärde och sjätte styckena i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)  EUT L 66, 6.3.2014, s. 26.

(2)  EUT L 64, 5.3.2019, s. 7.

(3)  EUT L 66, 6.3.2014, s. 1.

(4)  EUT L 64, 5.3.2019, s. 1.


5.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/3


Meddelande till de personer som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/119/Gusp och rådets förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Ukraina

(2019/C 83/03)

De registrerade ombedes uppmärksamma följande information i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (1).

De rättsliga grunderna för denna behandling är beslut 2014/119/Gusp (2), ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2019/354 (3) och rådets förordning (EU) nr 208/2014 (4), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2019/352 (5).

Den personuppgiftsansvarige för denna behandling är avdelning RELEX.1.C vid generaldirektoratet för utrikes frågor, utvidgning och civilskydd – RELEX vid rådets generalsekretariat, som kan kontaktas på följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Generalsekretariatets dataskyddsombud kan kontaktas på följande e-postadress:

Dataskyddsombudet

data.protection@consilium.europa.eu

Syftet med behandlingen är att upprätta och uppdatera en förteckning över personer som är föremål för restriktiva åtgärder enligt beslut 2014/119/Gusp, ändrat genom beslut (Gusp) 2019/354 och förordning (EU) nr 208/2014, genomförd genom genomförandeförordning (EU) 2019/352.

De registrerade är de fysiska personer som uppfyller kriterierna för upptagande i förteckningen i beslut 2014/119/Gusp och förordning (EU) nr 208/2014.

De personuppgifter som samlats in omfattar uppgifter som är nödvändiga för en korrekt identifiering av den berörda personen, motiveringen och andra uppgifter i samband med detta.

De personuppgifter som samlats in får om så krävs lämnas ut till Europeiska utrikestjänsten och kommissionen.

Utan att det påverkar de begränsningar som föreskrivs i artikel 25 i förordning (EU) 2018/1725 kommer utövandet av sådana av de registrerades rättigheter som rätt till tillgång samt rätt till rättelse eller rätt att göra invändningar att besvaras i enlighet med förordning (EU) 2018/1725.

Personuppgifterna kommer att bevaras i fem år från och med den dag då den registrerade har avförts från förteckningen över personer som omfattas av restriktiva åtgärder eller åtgärdens giltighetstid har löpt ut, eller under den tid då domstolsförfarande pågår i den händelse ett sådant har inletts.

Utan att det påverkar något rättsmedel, administrativt prövningsförfarande eller prövningsförfarande utanför domstol kan registrerade lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen i enlighet med förordning (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  EUT L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  EUT L 66, 6.3.2014, s. 26.

(3)  EUT L 64, 5.3.2019, s. 7.

(4)  EUT L 66, 6.3.2014, s. 1.

(5)  EUT L 64, 5.3.2019, s. 1.


5.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/4


Meddelande till de personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2013/255/Gusp, genomfört genom rådets genomförandebeslut (Gusp) 2019/351 och i rådets förordning (EU) nr 36/2012, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2019/350 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

(2019/C 83/04)

Följande information lämnas för kännedom till de personer som är uppförda på förteckningen i bilaga I till rådets beslut 2013/255/Gusp (1), genomfört genom rådets genomförandebeslut (Gusp) 2019/351 (2), och i bilaga II till rådets förordning (EU) nr 36/2012 (3), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2019/350 (4), om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien.

Europeiska unionens råd har beslutat att de personer som anges i ovannämnda bilagor bör föras upp på förteckningen över personer och enheter i bilaga I till beslut 2013/255/Gusp och bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012. Skälen till att dessa personer ingår i förteckningen framgår av de relevanta uppgifterna i bilagorna i fråga.

De berörda personerna uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheter i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga som anges på de webbplatser som förtecknas bilaga III till förordning (EU) nr 36/2012 med en begäran om tillstånd att få använda frysta tillgångar för grundläggande behov eller särskilda betalningar (se artikel 16 i förordningen).

De berörda personerna kan senast den 29 mars 2019 till rådet inkomma med en begäran, åtföljd av styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp dem på den ovannämnda förteckningen. Begäran ska skickas till följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Alla synpunkter som mottas kommer att beaktas vid rådets nästa översyn av förteckningen över personer och enheter i enlighet med artikel 34 i beslut 2013/255/Gusp och artikel 32.4 i förordning (EU) nr 36/2012.

De berörda personerna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets beslut vid Europeiska unionens tribunal i enlighet med villkoren i artikel 275 andra stycket och artikel 263 fjärde och sjätte styckena i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)  EUT L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  EUT L 63 I, 4.3.2019, s. 4.

(3)  EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.

(4)  EUT L 63 I, 4.3.2019, s. 1.


5.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/5


Meddelande till de registrerade personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2013/255/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder mot Syrien

(2019/C 83/05)

De registrerade ombeds uppmärksamma följande information i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (1).

Den rättsliga grunden för denna behandling är rådets beslut 2013/255/Gusp (2), genomfört genom rådets genomförandebeslut (Gusp) 2019/351 (3), och rådets förordning (EU) nr 36/2012 (4), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2019/350 (5).

Personuppgiftsansvarig för denna behandling är avdelningen RELEX.1.C vid generaldirektorat C – utrikes frågor, utvidgning och civilskydd – RELEX vid rådets generalsekretariat, som kan kontaktas på följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175/Wetstraat 175

1048 Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Generalsekretariatets dataskyddsombud kan kontaktas på följande e-postadress:

Dataskyddsombud

data.protection@consilium.europa.eu

Syftet med behandlingen är att upprätta och uppdatera förteckningen över personer som är föremål för restriktiva åtgärder i enlighet med beslut 2013/255/Gusp, genomfört genom genomförandebeslut (Gusp) 2019/351, och förordning (EU) nr 36/2012, genomförd genom genomförandeförordning (EU) 2019/350.

De registrerade är de fysiska personer som uppfyller kriterierna för uppförande på förteckningen enligt beslut 2013/255/Gusp och förordning (EU) nr 36/2012.

De personuppgifter som samlats in omfattar uppgifter som är nödvändiga för en korrekt identifiering av den berörda personen, redogörelsen för skälen och andra uppgifter i samband med detta.

De personuppgifter som samlats in får om så krävs lämnas ut till Europeiska utrikestjänsten och kommissionen.

Utan att det påverkar de begränsningar som föreskrivs i artikel 25 i förordning (EU) 2018/1725 kommer utövandet av sådana av de registrerades rättigheter som åtkomsträtt samt rätt till rättelse eller invändning att besvaras i enlighet med förordning (EU) 2018/1725.

Personuppgifterna kommer att bevaras i fem år från och med den dag då den registrerade har avförts från förteckningen över personer som omfattas av restriktiva åtgärder eller åtgärdens giltighetstid har löpt ut, eller under den tid då domstolsförfarande pågår i den händelse ett sådant har inletts.

Utan att det påverkar något rättsmedel, administrativt prövningsförfarande eller prövningsförfarande utanför domstol får registrerade lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen i enlighet med förordning (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  EUT L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  EUT L 147, 1.6.2013, s. 14.

(3)  EUT L 63 I, 4.3.2019, s. 4.

(4)  EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.

(5)  EUT L 63 I, 4.3.2019, s. 1.


Europeiska kommissionen

5.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/6


Eurons växelkurs (1)

4 mars 2019

(2019/C 83/06)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1337

JPY

japansk yen

126,91

DKK

dansk krona

7,4616

GBP

pund sterling

0,85775

SEK

svensk krona

10,5543

CHF

schweizisk franc

1,1352

ISK

isländsk krona

136,20

NOK

norsk krona

9,7633

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,621

HUF

ungersk forint

315,84

PLN

polsk zloty

4,2989

RON

rumänsk leu

4,7412

TRY

turkisk lira

6,1023

AUD

australisk dollar

1,5990

CAD

kanadensisk dollar

1,5092

HKD

Hongkongdollar

8,8986

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6660

SGD

singaporiansk dollar

1,5361

KRW

sydkoreansk won

1 276,68

ZAR

sydafrikansk rand

16,1463

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,5985

HRK

kroatisk kuna

7,4325

IDR

indonesisk rupiah

16 019,18

MYR

malaysisk ringgit

4,6204

PHP

filippinsk peso

58,726

RUB

rysk rubel

74,5435

THB

thailändsk baht

36,142

BRL

brasiliansk real

4,2794

MXN

mexikansk peso

21,9374

INR

indisk rupie

80,3630


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

5.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/7


Likvidationsförfaranden

Beslut om att inleda ett likvidationsförfarande för Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete ”f.a.”

(Offentliggörande i enlighet med artikel 280 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II))

(2019/C 83/07)

Försäkringsföretag

Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete ”f.a.”

Hajdúnánás

Bocskai u. 45.

4080

MAGYARORSZÁG/UNGERN

Beslutsdatum, datum för ikraftträdande och beslutets ändamål

31 januari 2019

Ikraftträdande: 31 januari 2019

Beslut om tvångslikvidation med utseende av förvaltare.

Behöriga myndigheter

Regionala domstolen i Debrecen

Debrecen

Széchenyi utca 9.

4025

MAGYARORSZÁG/UNGERN

Tillsynsmyndighet

Ungerns centralbank

Budapest

Krisztina krt. 39

1013

MAGYARORSZÁG/UNGERN

Utsedd förvaltare

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.,

Budapest,

Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. emelet

1055

MAGYARORSZÁG/UNGERN

Tillämplig lag

Ungern

Del fyra i lag LXXXVIII från 2014 om försäkringsverksamhet

Lag XLIX från 1991 om konkursförfaranden och likvidationsförfaranden


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska kommissionen

5.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/8


Ansökningsomgång inom arbetsprogrammet Bidrag på området transeuropeiska telenät inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa, perioden 2014–2020

(Kommissionens genomförandebeslut C(2018) 568)

(2019/C 83/08)

Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik utlyser härmed följande ansökningsomgång för projektbidrag i enlighet med de prioriteringar och mål som anges i arbetsprogrammet för 2019–2020 på området transeuropeiska telenät inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa, perioden 2014–2020.

Förslag kan lämnas in för följande ansökningsomgång:

CEF-TC-2019-3: e-arkivering

Den totala preliminära budgeten för projektförslag som väljs ut inom denna ansökningsomgång uppgår till 2,1 miljoner euro.

Ansökningar ska lämnas in senast den 14 maj 2019.

Dokumentation om respektive ansökningsomgång finns på webbplatsen för CEF Telecom:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-eArchiving


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

5.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/9


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9254 – MUTB/CFSGAM)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 83/09)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 25 februari 2019 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (nedan kallat MUTB, Japan).

Colonial First State Global Asset Management group (nedan kallat CFSGAM, Australien).

MUTB förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, kontroll över hela CFSGAM.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

MUTB är ett helägt dotterbolag till Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (nedan kallat MUFG) som bedriver internationell verksamhet och erbjuder alla typer av banktjänster. Till tjänsterna hör, beroende på det geografiska området, banktjänster till privatpersoner och företag, investmentbanktjänster, kapitalförvaltning samt sälj- och handelstjänster.

CFSGAM är en avdelning för global kapitalförvaltning vid Commonwealth Bank of Australia (nedan kallad CBA). CFSGAM har en verksamhet som omfattar aktier, värdepapper med fast avkastning och andra alternativ (fastigheter och infrastruktur) som erbjuds investerare såväl från institutioner och affärslivet som icke-professionella investerare. CFSGAM har verksamhet i en rad juridiska system, däribland i Sydney, Edinburgh, Hong Kong, London, New York och Singapore. Utanför Australien är företaget även känt som First State Investments (nedan kallat FSI).

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9254 – MUTB/CFSGAM

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


5.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/11


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9317 – ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs)

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 83/10)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 21 februari 2019 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

ArcelorMittal SA (nedan kallat ArcelorMittal, Luxemburg).

CLN – Coils Lamiere Nastri SpA (nedan kallat CLN, Italien).

ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia srl (nedan kallat AMCLN, Italien), kontrollerat av ArcelorMittal och CLN.

Ilva’s steel service centres i Legarno och Paderno Dugnano (nedan kallat Ilva SSCs, Italien), kontrollerat av ArcelorMittal.

Arcelor Mittal och CLN förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över Ilva SSCs.

Koncentrationen genomförs genom att äganderätten överförs från ArcelorMittal till AMCLN.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   ArcelorMittal: produktion, distribution, marknadsföring och försäljning av stålprodukter.

—   CLN: framställning av bildelar och hjul av stål samt distribution av stålprodukter via SSCs utanför Italien.

—   Ilva SSCs: två centrum för ståltjänster i Legarno och Paderno Dugnano.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9317 – ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).


5.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/12


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9185 – LG Electronics/Lufthansa Technik/JV)

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 83/11)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 22 februari 2019 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

LG Electronics Inc., (LGE, Sydkorea).

Lufthansa Technik AG (LHT, Tyskland).

Ett nybildat gemensamt företag (det gemensamma företaget (JV) Tyskland.

LGE och LHT förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över ett gemensamt företag.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   LGE: elektronik, enheter för mobil telekommunikation och hushållsapparater.

—   LHT: motorer, komponenter, underhåll, reparation och översyn av luftfartyg. LHT är också verksamt inom utveckling, utformning, tillverkning och tillhandahållande av kabinstyrningssystem (CMS) och system för ombordunderhållning (IFE) samt komponenter för CMS/IFE.

—   Det gemensamma företaget: utformning, tillverkning, underhåll och försäljning av CMS/IFE samt bildskärmssystem.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9185 – LG Electronics/Lufthansa Technik/JV

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).


5.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/13


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 83/12)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 22 februari 2019 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund II, L.P., som tillhör Carlyle Group, L.P. (Förenta staterna) (nedan kallat Carlyle).

TA Associates L.P. (Förenta staterna) (nedan kallat TA Associates).

Wu Holdco, Inc., som äger Weiman Group och ytterst kontrolleras av Cortec Group Fund V, L.P. (Förenta staterna) (nedan kallat Weiman Group).

Carlyle och TA Associates förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över hela Weiman Group.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Carlyle är en alternativ kapitalförvaltare som förvaltar fonder som investerar globalt inom fyra investeringsområden, nämligen företagsriskkapital (uppköp och tillväxtkapital), realtillgångar (fastigheter, infrastruktur, energi och förnybara resurser), generalla krediter (högrisklån och strukturerade krediter, opportunistiska krediter, energikrediter, privat krediter och osäkra krediter) samt finansieringslösningar (riskkapitalfonder och därtill kopplade saminvesterings- och kompletterande verksamheter).

TA Associates är verksamt inom riskkapitalinvesteringar genom olika fonder i fem huvudbranscher, nämligen teknik, finansiella tjänster, hälso- och sjukvård, konsumenter och företagstjänster i Nordamerika, Europa och Asien.

Weiman Group är tillverkare och distributör av produkter för ytrengöring både för hushåll och för affärskunder inom livsmedels- samt hälso- och sjukvårdsbranschen.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

5.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/15


Offentliggörande av det ändrade sammanfattande dokumentet efter godkännande av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012

(2019/C 83/13)

Europeiska kommissionen har godkänt den mindre ändringen i enlighet med artikel 6.2 tredje stycket i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 (1).

Ansökan om godkännande av den mindre ändringen finns i kommissionens databas Door.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”ANGLESEY SEA SALT”/”HALEN MÔN”

EU-nr: PDO-GB-0105-01068-AM01 – 26.3.2018

SUB ( X ) SGB ( )

1.   Namn

”Anglesey Sea Salt”/”Halen Môn”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Förenade kungariket

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.8 Övriga produkter i bilaga I till fördraget (kryddor etc.)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

”Anglesey Sea Salt”/”Halen Môn” är namnet på flingsalt som skördas i Menaisundet i Anglesey i North Wales. Det rör sig om kristallvita, platta, mjuka flingor som innehåller över 30 spårelement och saknar tillsatser. Vid sorteringen är saltflingorna högst 2 cm tvärsöver. Mineralinnehållet ger ”Anglesey Sea Salt”/”Halen Môn” ett annorlunda utseende och en annan textur, smak och känsla i munnen. Saltet har en koncentrerad salt smak och spröd textur som härrör från det naturligt förekommande kalcium och magnesium som blir kvar efter den unika sköljningsprocessen, som ger ”Anglesey Sea Salt”/”Halen Môn” dess vita utseende och en ren smak utan den bitterhet som en alltför hög kalciumhalt kan ge.

De unika egenskaperna hos ”Anglesey Sea Salt”/”Halen Môn” härrör från råvarorna – det rena havsvattnet – och den metod som används för kristallisering och sköljning av saltet. ”Anglesey Sea Salt”/”Halen Môn” är ett havssalt utan tillsatser som består av följande naturligt förekommande spårelement och mineraler:

Sammansättning

Natriumklorid

mer än 90 viktprocent

Vatten

mindre än 4 %

Bly

mindre än 2 mg/kg

Tenn

mindre än 200 mg/kg

Arsenik

mindre än 0,5 mg/kg

Kvicksilver

mindre än 0,1 mg/kg

Kadmium

mindre än 0,5 mg/kg

Koppar

mindre än 2 mg/kg

Zink

spår

Magnesium

minst 0,2 %

Jod

högst 1 mg/kg

Kalcium

0,08 % – 0,15 %

Tre olika kvaliteter produceras: grova, fina och malda flingor.

3.3   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

3.4   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

3.5   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

Alla produktions- och bearbetningssteg äger rum i det avgränsade området under kontrollerade förhållanden, för att garantera en slutprodukt av jämn kvalitet. Här ingår

pumpning och filtrering av havsvatten,

koncentration av saltvatten,

kristallisering,

skörd av saltkristaller,

sköljning, och

förpackning.

3.6   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Menaisundet, Isle of Anglesey i North Wales. Menaisundet är det vatten som skiljer Isle of Anglesey från det walesiska fastlandet. Sundet löper från Fort Belan i sydväst på fastlandssidan (SH 115 440610) och udden Abermenai på Angleseysidan (OS blad 115 SH 443615) till en linje mellan den pir som går ut i sundet på Angleseysidan (vid 580740) och änden av Bangorpiren på fastlandssidan (582 736). Området lyder under Caernarfon Harbour Trust.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Områdets specifika egenskaper härrör från klimatförhållandena, tidvattnet och avsaknaden av tung industri och sjöfart.

Produktens unika egenskaper beror delvis på den extrema tidvattenhöjden på över 9,5 meter, som innebär att vattnet i sundet byts ut två gånger per dygn när tidvattnet kommer in. Det ovanliga dubbla högvattnet, som beror på att Golfströmmen sköljer runt ön, bidrar till spårelementsbalansen och ger en ny havsvattenförekomst varje dygn.

Golfströmmen kommer från Atlanten och följer Storbritanniens västra kust. Den västra kusten är varmare än den östra och blir i genomsnitt 15 °C vid ytan och 12 °C på bottnen. Havsvattnets genomsnittliga salthalt i området är 34,25–35 promille men kan nå upp till 36 promille. Detta återspeglas i smakstyrkan hos ”Anglesey sea salt”/”Halen Môn”, som gör att mindre mängd behövs för att åstadkomma önskad smaksättning.

Sandbanken och musselbanken ger dessutom en förfiltrering av vattnet, och skaldjuren hämtar kalcium ur havsvattnet under odlingssäsongen. Råvarans kvalitet har direkt betydelse för havssaltets kvalitet. Även sköljningsprocessen är unik för denna produkt.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

Mineralinnehållet ger ”Anglesey Sea Salt”/”Halen Môn” ett annorlunda utseende och en annan textur, smak och känsla i munnen. Flingorna, är stora, spröda, platta och inte korniga. Saltet har en koncentrerad salt smak och spröd textur. Sköljningsprocessen ger ”Anglesey Sea Salt”/”Halen Môn” dess vita utseende och en ren smak utan den bitterhet som en alltför hög kalciumhalt kan ge.

Det rena havsvattnet som utgör råvaran och den metod som används för kristallisering och sköljning av saltet ger ”Anglesey Sea Salt”/”Halen Môn” unika egenskaper. Det är ett havssalt utan tillsatser som består av naturligt förekommande spårelement och mineraler.

”Anglesey Sea salt”/”Halen Môn” är etablerat och allmänt erkänt av livsmedelsindustrin både i Storbritannien och globalt. Det är en kvalitetsprodukt som används av många framstående köksmästare och gastronomer och som regelbundet nämns på deras menyer. Många namnkunniga restauratörer och jordbruksbaserade livsmedelsföretag har visat sin preferens för detta salt.

Några kommentarer om smaken hos ”Anglesey Sea Salt”/”Halen Môn” och om regionen:

”’Anglesey sea salt’/’Halen Môn’ är oöverträffat: det har ren smak, perfekt tuggmotstånd och en utsökt spröd textur.”

Chris Chown

Köksmästare och ägare, Plas Bodegroes, Pwllheli, Wales

”Jag använder ’Anglesey sea salt’/’Halen Môn’ eftersom det stämmer överens med min matfilosofi: med bra ingredienser krävs det inte så mycket arbete för att skapa fantastiska måltider. ’Anglesey Sea Salt’/’Halen Môn’ förhöjer varje rätt jag använder det i.”

Jane Milton

Expert på livsmedelsindustrin, bloggare och köksmästare

”’Anglesey Sea Salt’/’Halen Môn’ utvinns med stor omsorg med hjälp av ett innovativt system som bevarar alla spårelement och mineraler i det friska, virvlande havsvattnet i Menaisundet. Den komplexa mineralstrukturen hos ’Anglesey Sea Salt’/’Halen Môn’ gör gommens alla smakområden mottagliga och vitala och ger därför maten en intensiv smak.”

Colin Pressdee

Matskribent

”Det fina flingsaltet ’Anglesey Sea Salt’/’Halen Môn’ ger en härlig kvardröjande smak i munnen, som det klara havsvatten från Anglesey där det hämtas. Saltet ger ett förföriskt djup till varje rätt där det används … Det ger livet nya dimensioner.”

Simon Majumdar

Författare, matskribent och tv-journalist

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

De första historiska beläggen för saltframställning på ön Anglesey kommer från romersk tid, och flest belägg finns från tidigt 1700-tal. Det finns lämningar av ett saltbruk i Holyhead norr om ön på ”Salt Island” (eller ”Ynys Halen” på walesiska), som har vägförbindelse med huvudön. Salt Island fick sitt namn från saltbruket som bearbetade havsvatten för framställning av havssalt. Bruket stängdes på 1700-talet när bergssalt började användas för att ”förstärka saltvattnet”, vilket sågs som en försämring.

Menaisundet försörjs med vatten från den rena Golfströmmen, och inga större städer eller områden med tung industri finns på dess stränder. Till detta kommer den extrema tidvattenhöjden som gör att vattnet i sundet byts ut två gånger per dygn när tidvattnet kommer in. Den resulterande balansen av spårelement ger havsvattnet en ny friskhet varje dygn och ger ”Anglesey sea salt”/”Halen Môn” dess karakteristiska smak och utseende.

Saltet får rätt smak och utseende tack vare hantverksutbildning som baseras på sakkunskap och erfarenhet.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(artikel 6.1 andra stycket i denna förordning)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/730659/anglesey-sea-salt-spec-amended.pdf


(1)  EUT L 179, 19.6.2014, s. 17.


5.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/19


Meddelande till HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN som genom kommissionens förordning (EU) 2019/353 lagts till i den förteckning som avses i artiklarna 2, 3 och 7 i rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

(2019/C 83/14)

1.   

Genom rådets beslut (Gusp) 2016/1693 (1) uppmanas unionen att frysa penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör medlemmar av organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida och andra personer, grupper, företag och enheter som har samröre med dem, enligt den förteckning som upprättats i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner 1267(1999) och 1333(2000) och som ska uppdateras regelbundet av den FN-kommitté som inrättats genom FN:s säkerhetsråds resolution 1267(1999).

Den förteckning som upprättats av FN-kommittén omfattar

Isil (Daish) och al-Qaida,

fysiska eller juridiska personer, enheter, organ och grupper som är associerade med Isil (Daish) och al-Qaida, och

juridiska personer, enheter och organ som ägs eller kontrolleras av, eller som på annat sätt stöder, någon av dessa associerade personer, enheter, organ och grupper.

Sådana handlingar eller sådan verksamhet som anger att en person, en grupp, ett företag eller en enhet är ”associerad med” Isil (Daish) och al-Qaida omfattar

a)

deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för Isil (Daish) och al-Qaida alternativt celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa organisationer,

b)

tillhandahållande, försäljning eller överförande av vapen och därtill hörande materiel till någon av dessa,

c)

rekrytering till någon av dessa, eller

d)

annat stöd till deras handlingar eller verksamhet.

2.   

FN:s säkerhetsråd godkände den 28 februari 2019 tillägget av HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN i den förteckning som upprättats av sanktionskommittén för Isil (Daish) och al-Qaida.

HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN får när som helst lämna in en begäran till FN:s ombudsperson, tillsammans med styrkande handlingar, om att beslutet att föra upp honom på FN:s förteckning omprövas. En sådan begäran ska ställas till följande adress:

United Nations - Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

Förenta staterna

Tfn: Tfn +1 2129632671

Fax: +1 2129631300/3778

E-post: ombudsperson@un.org

För ytterligare information, se https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3.   

Som en följd av det FN-beslut som avses i punkt 2 har kommissionen antagit genomförandeförordning (EU) 2019/353 (2), som ändrar bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter (3). Genom ändringen, som görs med stöd av artiklarna 7.1 a och 7a.1 i förordning (EG) nr 881/2002, läggs HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN till i förteckningen i bilaga I till förordningen (nedan kallad bilaga I).

De personer och enheter som läggs till i bilaga I omfattas av följande åtgärder enligt förordning (EG) nr 881/2002:

1.

Frysning av alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs eller innehas av de berörda personerna och enheterna samt förbud (för alla) mot att direkt eller indirekt göra penningmedel och ekonomiska resurser tillgängliga för, eller till förmån för, de berörda personerna och enheterna (artiklarna 2 och 2a), och

2.

Förbud mot att direkt eller indirekt bevilja, sälja, tillhandahålla eller överföra teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller teknisk utbildning som rör militär verksamhet till de berörda personerna och enheterna (artikel 3).

4.   

I artikel 7a i förordning (EG) nr 881/2002 föreskrivs ett förfarande för omprövning om någon som uppförts på förteckningen lägger fram synpunkter på skälen till att vederbörande förts upp på förteckningen. De personer och enheter som genom genomförandeförordning (EU) 2019/353 läggs till i bilaga I får begära information från kommissionen om skälen till att de förts upp på förteckningen. En sådan begäran ska ställas till följande adress:

Europeiska kommissionen

”Restrictive measures”

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.   

De berörda personerna och enheterna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot genomförandeförordning (EU) 2019/353 vid Europeiska unionens tribunal i enlighet med villkoren i artikel 263 fjärde och sjätte styckena i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6.   

De personer och enheter som lagts till i bilaga I uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga, enligt förteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 881/2002, med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar och ekonomiska resurser för grundläggande behov eller särskilda betalningar i enlighet med artikel 2a i den förordningen.


(1)  EUT L 255, 21.9.2016, s. 25.

(2)  EUT L 64, 5.3.2019, s. 5.

(3)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.