ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 39

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
1 februari 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

REKOMMENDATIONER

 

Europeiska systemrisknämnden

2019/C 39/01 ESRB/2018/8

Europeiska systemrisknämndens rekommendation av den 5 december 2018 om ändring av rekommendation ESRB/2015/2 om bedömningen av gränsöverskridande effekter och frivillig ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder (ESRB/2018/8)

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 39/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9139 – Haier/Candy) ( 1 )

10

2019/C 39/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9135 – The Blackstone Group/Luminor Bank) ( 1 )

10

2019/C 39/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9176 – Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia) ( 1 )

11

2019/C 39/05

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9228 – Denso/Aisin/JV) ( 1 )

11

2019/C 39/06

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9148 – Univar/Nexeo) ( 1 )

12


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 39/07

Eurons växelkurs

13

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2019/C 39/08

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Införande av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik ( 1 )

14

2019/C 39/09

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Anbudsförfarande avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt ( 1 )

15

2019/C 39/10

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Ändring av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik ( 1 )

16

2019/C 39/11

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Anbudsförfarande avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt ( 1 )

17


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 39/12

Särskild inbjudan att lämna projektförslag – EACEA/02/2019 – Erasmus stadga för högre utbildning 2014–2020

18

 

Europeiska investeringsbanken

2019/C 39/13

Inbjudan att lämna projektförslag – Idéer som förändrar världen – EIB-institutets turnering för social innovation 2019

20

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 39/14

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9265 – Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

21

2019/C 39/15

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9245 – BAC/Marriott/Airhotel BVBA) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

23


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


I Resolutioner, rekommendationer och yttranden

REKOMMENDATIONER

Europeiska systemrisknämnden

1.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 39/1


EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS REKOMMENDATION

av den 5 december 2018

om ändring av rekommendation ESRB/2015/2 om bedömningen av gränsöverskridande effekter och frivillig ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder

(ESRB/2018/8)

(2019/C 39/01)

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS STYRELSE HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (1), särskilt artikel 3 och artiklarna 16–18,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (2), särskilt artikel 458.8,

med beaktande av Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2011/1 av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (3), särskilt artiklarna 18–20, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa effektiva och konsekventa nationella makrotillsynsåtgärder är det viktigt att komplettera det obligatoriska erkännandet enligt unionsrätten med frivillig ömsesidighet.

(2)

Ramverket för frivillig ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder, som framgår av Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2015/2 (4), syftar till att säkerställa att samma uppsättning makrotillsynskrav tillämpas på samma typ av riskexponering i en viss medlemsstat, oavsett vilken rättslig ställning eller hemvist den finansiella tjänsteleverantören har.

(3)

I Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2017/4 (5) rekommenderas att den relevanta aktiverande myndigheten föreslår ett maximalt relevant tröskelvärde när den lämnar en ansökan om ömsesidighet till Europeiska systemrisknämnden (ESRB), under vilket en individuell finansiell tjänsteleverantörs exponering mot den identifierade makrotillsynsrisken i den jurisdiktionen där den relevanta aktiverande myndigheten tillämpar makrotillsynsåtgärden i fråga ej anses väsentlig. ESRB får vid behov rekommendera ett annat tröskelvärde.

(4)

I enlighet med artikel 458.3 i förordning (EU) nr 575/2013 gäller den allmänna principen att den aktiverande myndigheten förväntas samarbeta med de relevanta myndigheter som vidtar motsvarande åtgärd i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av den ömsesidiga åtgärden.

(5)

Från och med den 1 juli 2018 omfattas franska globalt systemviktiga institut och andra systemviktiga institut på högsta konsolideringsnivå inom sin banktillsynsperimeter, i enlighet med artikel 458.2 d ii i förordning (EU) nr 575/2013, av en gräns för stora exponeringar på 5 procent av sitt godtagbara kapital gentemot högt skuldsatta stora icke-finansiella företag som har sitt säte i Frankrike.

(6)

Efter det att Haut Conseil de stabilité financière (höga rådet för finansiell stabilitet) överlämnat en begäran till ESRB inom ramen för artikel 458.8 i förordning (EU) nr 575/2013, och för att i) förhindra negativa gränsöverskridande effekter i form av regelarbitrage som kan bli resultatet av genomförandet av den makrotillsynsåtgärd som tillämpas i Frankrike i enlighet med artikel 458.2 d led ii i förordning (EU) nr 575/2013 ii) uppmärksamma andra marknadsaktörer på systemriskerna med den ökade skuldsättningsgraden i stora icke-finansiella företag som har sitt säte i Frankrike, och iii) öka motståndskraften hos systemviktiga institut i andra medlemsstater, har ESRB:s styrelse beslutat att inkludera denna åtgärd på den förteckning över makrotillsynsåtgärder som bör antas baserat på ömsesidighet inom ramen för rekommendation ESRB/2015/2.

(7)

Eftersom den åtgärd som har aktiverats av Haut Conseil de stabilité financière endast tillämpas på högsta konsolideringsnivå, i enlighet med den princip som anges i delrekommendation C.2 i rekommendation ESRB/2015/2, dvs. att de relevanta myndigheterna ska genomföra samma makrotillsynsåtgärd som den som har genomförts av den aktiverande myndigheten, bör det också vara möjligt att anta motsvarande åtgärder på samma konsolideringsnivå. Om det relevanta tröskelvärdet tillämpas på individuell nivå kan detta dessutom leda till ett undantag för institut som på konsoliderad nivå har koncentrerade stora exponeringar mot högt skuldsatta icke-finansiella företag som har sitt säte i Frankrike, vilket därigenom skapar incitament till regelarbitrage. Det rekommenderade relevanta tröskelvärdet ska därför i detta undantagsfall tillämpas på konsoliderad basis.

(8)

Rekommendation ESRB/2015/2 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

ÄNDRINGAR

Rekommendation ESRB/2015/2 ska ändras på följande sätt:

1.

Avsnitt 1, delrekommendation C.1 ska ersättas med följande:

”1.

Det rekommenderas att de relevanta myndigheterna antar motsvarande makrotillsynsåtgärder som antagits av andra relevanta myndigheter om detta rekommenderas av ESRB. Det rekommenderas att följande åtgärder, som beskrivs mer i detalj i bilagan, antas baserat på ömsesidighet:

Estland:

Ett buffertvärde avseende systemrisker motsvarande 1 procent tillämpas i enlighet med artikel 133 i direktiv 2013/36/EU på inhemska exponeringar för alla auktoriserade kreditinstitut i Estland.

Finland:

En genomsnittlig riskvikt för bostadslån som säkras genom en inteckning i bostäder i Finland ska vara minst 15 procent tillämpad i enlighet med artikel 458.2 d vi i förordning (EU) nr 575/2013 för kreditinstitut med tillstånd i Finland som tillämpar interna modeller (IRB-modeller) för att beräkna de lagstadgade kapitalkraven.

Belgien:

En ökad riskvikt för hushållsexponeringar för vilka säkerhet har ställts i form av bostadsfastigheter i Belgien, tillämpad i enlighet med artikel 458.2 d vi i förordning (EU) nr 575/2013 för kreditinstitut med tillstånd i Belgien som tillämpar interna modeller (IRB-modeller) för att beräkna de lagstadgade kapitalkraven, som består av

a)

ett riskvägt tillägg om 5 procentenheter, och

b)

ett proportionellt riskvägt tillägg som uppgår till 33 procent av de exponeringsviktade genomsnittliga riskvikterna som tillämpas på portföljen av hushållsexponeringar för vilka säkerhet har ställts i form av bostadsfastigheter i Belgien.

Frankrike:

En skärpning av gränsen för stora exponeringar enligt artikel 395.1 i förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar mot högt skuldsatta stora icke-finansiella företag som har sitt säte i Frankrike till 5 procent av det godtagbara kapitalet, vilken i enlighet med artikel 458.2 d ii i förordning (EU) nr 575/2013 ska tillämpas på globalt systemviktiga institut och andra systemviktiga institut på högsta konsolideringsnivå inom sin banktillsynsperimeter.”

2.

Bilagan ska ersättas med bilagan till den här rekommendationen.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 5 december 2018.

Francesco MAZZAFERRO

Chef för ESRB:s sekretariat,

på ESRB-styrelsens vägnar


(1)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 1.

(2)  EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

(3)  EUT C 58, 24.2.2011, s. 4.

(4)  Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2015/2 av den 15 december 2015 om bedömningen av gränsöverskridande effekter och frivillig ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder (EUT C 97, 12.3.2016, s. 9).

(5)  Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2017/4 av den 20 oktober 2017 om ändring av rekommendation ESRB/2015/2 om bedömningen av gränsöverskridande effekter och frivillig ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder (EUT C 431, 15.12.2017, s. 1).


BILAGA

Bilagan till rekommendation ESRB/2015/2 ska ersättas med följande:

”Bilaga

Estland

Buffertvärde avseende systemrisker motsvarande 1 procent tillämpas i enlighet med artikel 133 i direktiv 2013/36/EU på inhemska exponeringar för alla auktoriserade kreditinstitut i Estland

I.   Beskrivning av åtgärden

1.

Åtgärden i Estland innebär att ett buffertvärde avseende systemrisker motsvarande 1 procent tillämpas i enlighet med artikel 133 i direktiv 2013/36/EU på inhemska exponeringar för alla auktoriserade kreditinstitut i Estland.

II.   Ömsesidighet

2.

Om medlemsstater har genomfört artikel 134 i direktiv 2013/36/EU i sin nationella lagstiftning, rekommenderas det att de relevanta myndigheterna antar motsvarande åtgärder som antagits i Estland för exponeringar i Estland för nationellt auktoriserade institut i enlighet med artikel 134.1 i direktiv 2013/36/EU. Inom ramen för denna punkt gäller den tidsfrist som framgår av delrekommendation C.3.

3.

Om medlemsstater inte har genomfört artikel 134 i direktiv 2013/36/EU i sin nationella lagstiftning, rekommenderas det att de relevanta myndigheterna antar motsvarande åtgärder som antagits i Estland för exponeringar i Estland för nationellt auktoriserade institut i enlighet med delrekommendation C.2. Det rekommenderas att relevanta myndigheter antar motsvarande åtgärder inom sex månader.

Finland

Den genomsnittliga riskvikten per kreditinstitut för bostadslån som säkras genom en inteckning i bostäder i Finland ska vara minst 15 procent och tillämpas på kreditinstitut som använder internmetoden (IRB) (nedan kallade IRB-kreditinstitut) enligt artikel 458.2 d vi i förordning (EU) nr 575/2013.

I.   Beskrivning av åtgärden

1.

Den finska åtgärden, tillämpad enligt artikel 458.2 d vi i förordning (EU) nr 575/2013, innebär att den genomsnittliga riskvikten ska vara minst 15 procent per IRB-kreditinstitut, på portföljnivå, för bostadslån som säkras av bostäder i Finland.

II.   Ömsesidighet

2.

I enlighet med artikel 458.5 i förordning (EU) nr 575/2013 rekommenderas det att de relevanta myndigheterna i berörda medlemsstater antar motsvarande åtgärder som antagits i Finland och tillämpar dem på IRB-kreditinstituts portföljer som består av bostadslån som säkras av bostäder i Finland som emitterats av nationellt auktoriserade filialer belägna i Finland. Inom ramen för denna punkt gäller den tidsfrist som framgår av delrekommendation C.3.

3.

Det rekommenderas också att relevanta myndigheter antar motsvarande åtgärder som i Finland och tillämpar dessa på IRB-kreditinstituts portföljer som består av bostadslån som säkras av bostäder i Finland och emitterats direkt över gränserna av kreditinstitut som är etablerade i deras respektive jurisdiktioner. Inom ramen för denna punkt gäller den tidsfrist som framgår av delrekommendation C.3.

4.

I enlighet med delrekommendation C.2 bör de relevanta myndigheterna, efter samråd med ESRB, tillämpa sådana makrotillsynsåtgärder i enlighet med sin nationella lagstiftning som bäst motsvarar de åtgärder som beskrivs ovan, inklusive antagandet av tillsynsåtgärder och utövandet av tillsynsbefogenheter enligt avdelning VII kapitel 2 avsnitt IV i direktiv 2013/36/EU. Det rekommenderas att relevanta myndigheter antar motsvarande åtgärder inom fyra månader.

III.   Relevant tröskelvärde

5.

Åtgärden kompletteras av ett relevant tröskelvärde på 1 miljard euro avseende exponeringen gentemot bolånemarknaden i Finland för tillämpningen av de minimis-principen i andra medlemsstater som vidtar motsvarande åtgärder.

6.

I överensstämmelse med avsnitt 2.2.1 i rekommendation ESRB/2015/2 får de relevanta myndigheterna i berörda medlemsstater undanta enskilda IRB-kreditinstitut som har icke-väsentliga portföljer som består av bostadslån som säkras av bostäder i Finland om dessa understiger det relevanta tröskelvärdet motsvarande 1 miljard euro. I sådana fall bör de relevanta myndigheterna dock granska hur exponeringarna utvecklas och det rekommenderas att man tillämpar motsvarande åtgärder om ett IRB-kreditinstitut överskrider tröskelvärdet på 1 miljard euro.

7.

Om det saknas IRB-kreditinstitut som har tillstånd i andra berörda medlemsstater, som har filialer belägna i Finland eller som direkt tillhandahåller finansiella tjänster i Finland och som har exponeringar gentemot den finska bolånemarknaden motsvarande minst 1 miljard euro, får relevanta myndigheter i de berörda medlemsstaterna besluta att inte vidta motsvarande åtgärder enligt avsnitt 2.2.1 i rekommendation ESRB/2015/2. I sådana fall bör de relevanta myndigheterna dock granska hur exponeringarna utvecklas och det rekommenderas att man tillämpar motsvarande åtgärder om ett IRB-kreditinstitut överskrider tröskelvärdet på 1 miljard euro.

Belgien

En ökad riskvikt för hushållsexponeringar för vilka säkerhet har ställts i form av bostadsfastigheter i Belgien, tillämpad på kreditinstitut med tillstånd i Belgien som tillämpar interna modeller (IRB-modeller) i enlighet med artikel 458.2 d led vi i förordning (EU) nr 575/2013. Tillägget består av två komponenter:

a)

ett riskvägt tillägg om 5 procentenheter, och

b)

ett proportionellt riskvägt tillägg som uppgår till 33 procent av de exponeringsviktade genomsnittliga riskvikterna som tillämpas på portföljen av hushållsexponeringar för vilka säkerhet har ställts i form av bostadsfastigheter i Belgien.

I.   Beskrivning av åtgärden

1.

Den belgiska åtgärden, tillämpad i enlighet med artikel 458.2 d led vi i förordning (EU) nr 575/2013 på kreditinstitut med tillstånd i Belgien som tillämpar interna modeller (IRB-modeller), består av en ökad riskvikt för hushållsexponeringar för vilka säkerhet har ställts i form av bostadsfastigheter i Belgien, som består av två komponenter:

a)

Den första komponenten består av ett tillägg om 5 procentenheter på den riskvikt för hushållsexponeringar för vilka säkerhet har ställts i form av bostadsfastigheter i Belgien som erhålls efter beräkningen av den andra delen av den ökade riskvikten i enlighet med punkt b.

b)

Den andra komponenten består av ett riskvägt tillägg på 33 procent av de exponeringsviktade genomsnittliga riskvikterna som tillämpas på portföljen av hushållsexponeringar för vilka säkerhet har ställts i form av bostadsfastigheter i Belgien. Det exponeringsviktade genomsnittet är genomsnittet av de individuella lånens riskvikter beräknat i enlighet med artikel 154 i förordning (EU) nr 575/2013, viktat med det relevanta exponeringsvärdet.

II.   Ömsesidighet

2.

I enlighet med artikel 458.5 i förordning (EU) nr 575/2013 rekommenderas det att de relevanta myndigheterna i berörda medlemsstater antar motsvarande åtgärder som antagits i Belgien för filialer i Belgien till nationellt auktoriserade kreditinstitut som använder internmetoden (IRB) inom den tidsfrist som framgår av delrekommendation C.3.

3.

Relevanta myndigheter bör anta motsvarande åtgärder som antagits i Belgien genom att tillämpa dessa på nationellt auktoriserade kreditinstitut som använder internmetoden (IRB) och som har direkta hushållsexponeringar för vilka säkerhet har ställts i form av bostadsfastigheter i Belgien. I enlighet med delrekommendation C.2 bör de relevanta myndigheterna tillämpa samma åtgärd som har genomförts i Belgien av den aktiverande myndigheten inom den tidsfrist som framgår av delrekommendation C.3.

4.

Om samma makrotillsynsåtgärd inte kan antas enligt den nationella lagstiftningen rekommenderas de relevanta myndigheterna, efter samråd med ESRB, tillämpa sådana makrotillsynsåtgärder i enlighet med sin nationella lagstiftning som bäst motsvarar de åtgärder som beskrivs ovan, inklusive antagandet av tillsynsåtgärder och utövandet av tillsynsbefogenheter enligt avdelning VII kapitel 2 avsnitt IV i direktiv 2013/36/EU. Det rekommenderas att relevanta myndigheter antar motsvarande åtgärder inom fyra månader efter det att denna rekommendation har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

III.   Relevant tröskelvärde

5.

Åtgärden kompletteras av ett institutspecifikt relevant tröskelvärde på 2 miljarder euro för tillämpningen av de minimis-principen av andra relevanta myndigheter som vidtar motsvarande åtgärder.

6.

I överensstämmelse med avsnitt 2.2.1 i rekommendation ESRB/2015/2 får de relevanta myndigheterna i berörda medlemsstater undanta enskilda nationellt auktoriserade institut som använder internmetoden (IRB) som har icke-väsentliga exponeringar som säkras av bostäder i Belgien om dessa understiger det relevanta tröskelvärdet motsvarande 2 miljarder euro. När de relevanta myndigheterna tillämpar tröskelvärdet bör de granska hur exponeringarna utvecklas och de bör tillämpa de belgiska åtgärderna på tidigare undantagna enskilda nationellt auktoriserade kreditinstitut om det relevanta tröskelvärdet motsvarande 2 miljarder euro överskrids.

7.

Om det saknas kreditinstitut som har tillstånd i de berörda medlemsstaterna, som har filialer belägna i Belgien eller som har direkta hushållsexponeringar för vilka säkerhet har ställts i form av bostadsfastigheter i Belgien, som använder internmetoden (IRB) och som har exponeringar gentemot belgiska marknaden för bostadsfastigheter motsvarande minst 2 miljarder euro, får relevanta myndigheter i de berörda medlemsstaterna besluta att inte vidta motsvarande åtgärder enligt avsnitt 2.2.1 i rekommendation ESRB/2015/2. I sådana fall bör de relevanta myndigheterna dock granska hur exponeringarna utvecklas och det rekommenderas att man tillämpar de belgiska åtgärderna om kreditinstitut som använder internmetoden (IRB) överskrider tröskelvärdet på 2 miljarder euro.

8.

I överensstämmelse med avsnitt 2.2.1 i rekommendation ESRB/2015/2 är det relevanta tröskelvärdet motsvarande 2 miljarder euro ett rekommenderat maximalt tröskelvärde. Berörda myndigheter som antar ömsesidiga åtgärder får därför, i stället för att tillämpa det rekommenderade tröskelvärdet, anta ett lägre tröskelvärde för sina jurisdiktioner om detta är lämpligt, eller anta motsvarande åtgärder utan att använda ett relevant tröskelvärde.

Frankrike

En skärpning av gränsen för stora exponeringar enligt artikel 395.1 i förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar mot högt skuldsatta stora icke-finansiella företag som har sitt säte i Frankrike till 5 procent av det godtagbara kapitalet, vilken i enlighet med artikel 458.2 d ii i förordning (EU) nr 575/2013 ska tillämpas på globalt systemviktiga institut och andra systemviktiga institut på högsta konsolideringsnivå inom sin banktillsynsperimeter.

I.   Beskrivning av åtgärden

1.

Den franska åtgärden, som tillämpas i enlighet med artikel 458.2 d ii i förordning (EU) nr 575/2013 och införs för globalt systemviktiga institut och andra systemviktiga institut på högsta konsolideringsnivå inom sin banktillsynsperimeter (inte på undergruppsnivå), omfattar en skärpning av gränsen för stora exponeringar vad gäller exponeringar mot högt skuldsatta stora icke-finansiella företag som har sitt säte i Frankrike till 5 procent av det godtagbara kapitalet.

2.

Ett icke-finansiellt företag definieras som en privaträttslig fysisk eller juridisk person som har sitt säte i Frankrike, och som på sin nivå respektive på högsta konsolideringsnivå ingår i sektorn icke-finansiella företag enligt definitionen i punkt 2.45 i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 (1).

3.

Åtgärden är tillämplig på exponeringar mot icke-finansiella företag som har sitt säte i Frankrike samt på exponeringar mot grupper av icke-finansiella företag med inbördes anknytning enligt följande:

a)

För icke-finansiella företag som ingår i en grupp av icke-finansiella företag med inbördes anknytning som har sitt säte på högsta konsolideringsnivå i Frankrike, är åtgärden tillämplig på summan av nettoexponeringarna mot gruppen och alla dess enheter med inbördes anknytning i den mening som avses i artikel 4.1.39 i förordning nr 575/2013.

b)

För icke-finansiella företag som ingår i en grupp av icke-finansiella företag med inbördes anknytning som har sitt säte på högsta konsolideringsnivå utanför Frankrike, är åtgärden tillämplig på summan av

i)

exponeringar mot icke-finansiella företag som har sitt säte i Frankrike,

ii)

exponeringar mot enheter i Frankrike eller utomlands som icke-finansiella företag enligt punkt i har direkt eller indirekt kontroll över i den mening som avses i artikel 4.1.39 i förordning nr 575/2013,

iii)

exponeringar mot enheter i Frankrike eller utomlands som är ekonomiskt beroende av icke-finansiella företag enligt punkt i i den mening som avses i artikel 4.1.39 i förordning nr 575/2013.

Åtgärden omfattar därför inte icke-finansiella företag som inte har sitt säte i Frankrike eller icke-finansiella företag som inte är ett dotterbolag eller en ekonomiskt beroende enhet i, och som inte direkt eller indirekt kontrolleras av, ett icke-finansiellt företag som har sitt säte i Frankrike.

I enlighet med artikel 395.1 i förordning (EU) nr 575/2013 är åtgärden tillämplig med hänsyn tagen till effekten av kreditriskreducerande metoder samt undantag enligt artiklarna 399–403 i förordning (EU) nr 575/2013.

4.

Ett globalt systemviktigt institut eller annat systemviktigt institut måste bedöma ett icke-finansiellt företag som har sitt säte i Frankrike som stort om dess ursprungliga exponering mot det icke-finansiella företaget, eller mot gruppen av icke-finansiella företag med inbördes anknytning enligt punkt 3, uppgår till minst 300 miljoner euro. Det ursprungliga exponeringsvärdet beräknas i enlighet med artiklarna 389 och 390 i förordning (EU) nr 575/2013 utan hänsyn tagen till effekten av kreditriskreducerande metoder samt undantag enligt artiklarna 399–403 i förordning (EU) nr 575/2013, såsom rapporterats i enlighet med artikel 9 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (2).

5.

Ett icke-finansiellt företag bedöms som högt skuldsatt om det har en skuldsättningsgrad över 100 procent och en finansieringstäckningsgrad under 3, beräknat på högsta gruppkonsolideringsnivå enligt följande:

a)

Bruttosoliditetsgrad är kvoten mellan den totala skulden minus likvida medel och eget kapital.

b)

Finansieringstäckningsgrad är kvoten mellan å ena sidan förädlingsvärde plus driftssubventioner minus i) löner, ii) rörelserelaterade skatter och avgifter, iii) övriga ordinarie nettorörelsekostnader exklusive nettoräntor och liknande kostnader, samt iv) avskrivningar och amorteringar, och å andra sidan räntor och liknande kostnader.

Dessa kvoter beräknas baserat på redovisningsaggregat som definieras i enlighet med tillämpliga standarder, såsom framgår av det icke-finansiella företagets redovising, som vid behov har godkänts av en auktoriserad revisor.

II.   Ömsesidighet

6.

Relevanta myndigheter bör anta motsvarande åtgärder som antagits i Frankrike genom att tillämpa dessa på nationellt auktoriserade globalt systemviktiga institut och andra systemviktiga institut på högsta konsolideringsnivå inom jurisdiktionen för sin banktillsynsperimeter.

7.

Om samma makrotillsynsåtgärd inte kan antas enligt den nationella lagstiftningen i enlighet med delrekommendation C.2 rekommenderas det att de relevanta myndigheterna, efter samråd med ESRB, antar en sådan makrotillsynsåtgärd i enlighet med den nationella lagstiftning som bäst motsvarar den aktiverade makrotillsynsåtgärden. Det rekommenderas att relevanta myndigheter antar motsvarande åtgärder inom sex månader efter det att denna rekommendation har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

III.   Relevant tröskelvärde

8.

Åtgärden kompletteras av ett kombinerat relevant tröskelvärde för tillämpningen av de minimis-principen av andra relevanta myndigheter som vidtar motsvarande åtgärder.

a)

Ett tröskelvärde på 2 miljarder euro för de totala ursprungliga exponeringarna för nationellt auktoriserade globalt systemviktiga institut och andra systemviktiga institut på högsta konsolideringsnivå inom sin banktillsynsperimeter gentemot den franska sektorn icke-finansiella företag.

b)

Ett tröskelvärde på 300 miljoner euro för nationellt auktoriserade globalt systemviktiga institut och andra systemviktiga institut motsvarande eller överstigande det tröskelvärde som anges i punkt a för

i)

en enstaka ursprunglig exponering mot ett icke-finansiellt företag som har sitt säte i Frankrike,

ii)

summan av ursprungliga exponeringar mot en grupp av icke-finansiella företag med inbördes anknytning som har sitt säte på högsta konsolideringsnivå i Frankrike, beräknat i enlighet med punkt 3 a,

iii)

summan av ursprungliga exponeringar mot icke-finansiella företag som har sitt säte i Frankrike och som ingår i en grupp av icke-finansiella företag med inbördes anknytning som har sitt säte på högsta konsolideringsnivå utanför Frankrike såsom rapporterats i mallarna C 28.00 och C 29.00 i bilaga VIII till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

c)

Ett tröskelvärde på 5 procent av de globalt systemviktiga institutens och de andra systemviktiga institutens godtagbara kapital på högsta konsolideringsnivå, för exponeringar identifierade under punkt b med hänsyn tagen till effekten av kreditriskreducerande metoder samt undantag enligt artiklarna 399–403 i förordning (EU) nr 575/2013.

De tröskelvärden som avses i punkterna b och c ska tillämpas oberoende av om enheten eller det icke-finansiella företaget är högt skuldsatt eller ej.

Det ursprungliga exponeringsvärdet enligt punkterna a och b beräknas i enlighet med artiklarna 389 och 390 i förordning (EU) nr 575/2013 utan hänsyn tagen till effekten av kreditriskreducerande metoder samt undantag enligt artiklarna 399–403 i förordning (EU) nr 575/2013, såsom rapporterats i enlighet med artikel 9 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

9.

I överensstämmelse med avsnitt 2.2.1 i rekommendation ESRB/2015/2 får de relevanta myndigheterna i den berörda medlemsstaten undanta de nationellt auktoriserade globalt systemviktiga institut eller andra systemviktiga institut på högsta konsolideringsnivå inom sin banktillsynsperimeter som inte åsidosätter det kombinerade relevanta tröskelvärdet enligt punkt 8. När de relevanta myndigheterna tillämpar tröskelvärdet bör de granska hur exponeringarna för nationellt auktoriserade globalt systemviktiga institut eller andra systemviktiga institut utvecklas mot den franska sektorn icke-finansiella företag samt hur koncentrationen av exponeringar för nationellt auktoriserade globalt systemviktiga institut eller andra systemviktiga institut utvecklas mot stora icke-finansiella företag som har sitt säte i Frankrike, och de bör tillämpa den franska åtgärden på tidigare undantagna nationellt auktoriserade globalt systemviktiga institut eller andra systemviktiga institut på högsta konsolideringsnivå inom sin banktillsynsperimeter när det kombinerade relevanta tröskelvärdet enligt punkt 8 har åsidosatts. Relevanta myndigheter uppmanas även att uppmärksamma andra marknadsaktörer inom sin jurisdiktion på systemriskerna med den ökade skuldsättningsgraden i stora icke-finansiella företag som har sitt säte i Frankrike.

10.

Om det saknas globalt systemviktiga institut eller andra systemviktiga institut som är auktoriserade i de berörda medlemsstaterna på högsta konsolideringsnivå inom deras banktillsynsperimeter och som har exponeringar mot den franska sektorn icke-finansiella företag över tröskelvärdet enligt punkt 8, får relevanta myndigheter i de berörda medlemsstaterna besluta att inte vidta motsvarande åtgärder enligt avsnitt 2.2.1 i rekommendation ESRB/2015/2. I sådana fall bör de relevanta myndigheterna granska hur exponeringarna för nationellt auktoriserade globalt systemviktiga institut och andra systemviktiga institut utvecklas mot den franska sektorn icke-finansiella företag samt hur koncentrationen av exponeringar för nationellt auktoriserade globalt systemviktiga institut och andra systemviktiga institut utvecklas mot stora icke-finansiella företag som har sitt säte i Frankrike, och de bör tillämpa den franska åtgärden när ett globalt systemviktigt institut eller annat systemviktigt institut på högsta konsolideringsnivå inom sin banktillsynsperimeter överstiger det kombinerade relevanta tröskelvärdet enligt punkt 8. Relevanta myndigheter uppmanas även att uppmärksamma andra marknadsaktörer inom sin jurisdiktion på systemriskerna med den ökade skuldsättningen i stora icke-finansiella företag som har sitt säte i Frankrike.

11.

I överensstämmelse med avsnitt 2.2.1 i rekommendation ESRB/2015/2 är det kombinerade relevanta tröskelvärdet som avses i punkt 8 ett rekommenderat maximalt tröskelvärde. Berörda myndigheter som antar ömsesidiga åtgärder får därför i stället för att tillämpa det rekommenderade tröskelvärdet, anta ett lägre tröskelvärde för sina jurisdiktioner om detta är lämpligt, eller anta motsvarande åtgärder utan att använda ett relevant tröskelvärde.

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

1.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 39/10


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.9139 – Haier/Candy)

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 39/02)

Kommissionen beslutade den 13 december 2018 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32018M9139. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 39/10


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.9135 – The Blackstone Group/Luminor Bank)

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 39/03)

Kommissionen beslutade den 21 januari 2019 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32019M9135. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 39/11


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.9176 – Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia)

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 39/04)

Kommissionen beslutade den 22 januari 2019 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32019M9176. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 39/11


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.9228 – Denso/Aisin/JV)

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 39/05)

Kommissionen beslutade den 23 januari 2019 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32019M9228. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 39/12


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.9148 – Univar/Nexeo)

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 39/06)

Kommissionen beslutade den 23 januari 2019 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32019M9148. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

1.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 39/13


Eurons växelkurs (1)

31 januari 2019

(2019/C 39/07)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1488

JPY

japansk yen

124,81

DKK

dansk krona

7,4657

GBP

pund sterling

0,87578

SEK

svensk krona

10,3730

CHF

schweizisk franc

1,1409

ISK

isländsk krona

137,20

NOK

norsk krona

9,6623

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,760

HUF

ungersk forint

315,88

PLN

polsk zloty

4,2736

RON

rumänsk leu

4,7271

TRY

turkisk lira

5,9689

AUD

australisk dollar

1,5787

CAD

kanadensisk dollar

1,5109

HKD

Hongkongdollar

9,0137

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6607

SGD

singaporiansk dollar

1,5459

KRW

sydkoreansk won

1 277,58

ZAR

sydafrikansk rand

15,2420

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,7010

HRK

kroatisk kuna

7,4238

IDR

indonesisk rupiah

15 980,38

MYR

malaysisk ringgit

4,6988

PHP

filippinsk peso

59,843

RUB

rysk rubel

75,1113

THB

thailändsk baht

35,883

BRL

brasiliansk real

4,2041

MXN

mexikansk peso

21,8999

INR

indisk rupie

81,6860


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

1.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 39/14


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Införande av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 39/08)

Medlemsstat

Finland

Berörd flyglinje

Helsingfors–Björneborg

Datum för ikraftträdande av den allmänna trafikplikten

1 augusti 2019

Adress till den plats där texten och all annan information eller dokumentation om den allmänna trafikplikten kan erhållas kostnadsfritt

Mer information

Björneborgs stad

Hankintapalvelut

PB 121

FI-28101 Björneborg

FINLAND

Tfn +358 447019228

Fax +358 26349417

E-post: tarjous@pori.fi

Internet:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot


1.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 39/15


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Anbudsförfarande avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 39/09)

Medlemsstat

Finland

Berörd flyglinje

Björneborg–Helsingfors

Kontraktets löptid

1 augusti 2019–23 december 2022

Tidsfrist för inlämnande av anbud

61 dagar efter den dag då föreliggande anbudsinfordran offentliggjordes

Adress där texten om anbudsförfarandet och all annan relevant information och/eller dokumentation om anbudsförfarandet och den allmänna trafikplikten kan erhållas kostnadsfritt

Mer information

Björneborgs stad

Hankintapalvelut

PB 121

FI-28101 Björneborg

FINLAND

Tfn +358 447019228

Fax +358 26349417

E-post: tarjous@pori.fi

Internet:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot


1.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 39/16


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Ändring av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 39/10)

Medlemsstat

Frankrike

Berörda flyglinjer

Ajaccio–Paris Orly

Ajaccio–Marseille

Ajaccio–Nice

Bastia–Paris Orly

Bastia–Marseille

Bastia–Nice

Calvi–Paris Orly

Figari–Paris Orly

Calvi–Marseille

Calvi–Nice

Figari–Marseille

Figari–Nice

Datum för den allmänna trafikpliktens ikraftträdande

Januari 1986

Datum för ändringarnas ikraftträdande

25 mars 2020

Adress till den plats där texten och all annan relevant information och/eller dokumentation om den allmänna trafikplikten kan erhållas

Délibérations du 20 décembre 2018 et du 31 janvier 2019 de l’Assemblée de Corse approuvant les nouvelles obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Paris (Orly), Marseille et Nice, d’une part, et Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d’autre part, et adoptant le principe de la délégation de service public pour l’exploitation de la desserte aérienne de service public de la Corse (Överläggningar den 20 december 2018 och den 31 januari 2019 i Korsikas parlamentariska församling om nya allmännyttiga tjänster inom ramen för avtal om allmän trafikplikt mellan Paris (Orly), Marseille och Nice, å ena sidan, och Ajaccio, Bastia, Calvi och Figari, å den andra, för lufttrafik med allmän trafikplikt i Korsika)

http://otc.corsica/projet-osp-2020-2023-3/

Office des transports de la Corse

M. le Directeur

19, Avenue Georges Pompidou

Quartier St Joseph

Box 501

20189 Ajaccio Cedex 2

FRANKRIKE

Tfn +33 495237130

Fax +33 495201631

E-post: jf.santoni@otc-corse.fr


1.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 39/17


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Anbudsförfarande avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 39/11)

Medlemsstat

Frankrike

Berörda flyglinjer

Ajaccio – Paris Orly (del 1)

Ajaccio – Marseille (del 2)

Ajaccio – Nice (del 3)

Bastia – Paris Orly (del 4)

Bastia – Marseille (del 5)

Bastia – Nice (del 6)

Calvi – Paris Orly (del 7)

Figari – Paris Orly (del 8)

Calvi – Marseille och Calvi – Nice (del 9)

Figari – Marseille och Figari – Nice (del 10)

Kontraktets löptid

25 mars 2020 till 31 december 2023

Tidsfrist för inlämnande av ansökningar och anbud

Den 8 april 2019 (kl. 16.00, lokal tid)

Adress till den plats där texten med erbjudandet att delta i anbudsförfarandet, och all annan relevant information och/eller dokumentation om anbudsförfarandet och den allmänna trafikplikten kan erhållas

Office des Transports de la Corse

19, avenue Georges Pompidou

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

FRANKRIKE

E-post: contact@otc-corse.fr

Tfn +33 495237130

Fax +33 495201631

Köparens profil: www.achatpublic.com


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska kommissionen

1.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 39/18


SÄRSKILD INBJUDAN ATT LÄMNA PROJEKTFÖRSLAG – EACEA/02/2019

Erasmus stadga för högre utbildning 2014–2020

(2019/C 39/12)

1.   Inledning

Denna inbjudan att lämna förslag grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (1).

2.   Syfte och beskrivning

Erasmus stadga för högre utbildning (ECHE) utgör den övergripande kvalitetsramen för det europeiska och internationella samarbete som bedrivs av en högre utbildningsanstalt inom programmet Erasmus +. De lärosäten som ligger i ett av de länder som anges i listan nedan måste vara anslutna till Erasmus stadga för högre utbildning för att kunna ansöka och delta i studentutbyten och/eller samarbete för innovation och bra lösningar inom programmet. Lärosäten som ligger i andra länder behöver inte vara anslutna till stadgan. Deras kvalitetsram fastställs genom interinstitutionella avtal mellan lärosäten. Anslutningen till stadgan gäller under hela programmet Erasmus +. Genomförandet av stadgan kommer att övervakas. Om någon bryter mot stadgans principer eller åtaganden kan anslutningen komma att dras tillbaka av Europeiska kommissionen.

3.   Vem får söka?

Högre utbildningsanstalter i följande länder kan ansöka om anslutning till Erasmus stadga för högre utbildning:

EU-länderna,

Efta-/EES-länderna (Island, Liechtenstein och Norge),

EU:s kandidatländer (Serbien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Turkiet).

De nationella myndigheterna kommer att inom sina respektive territorier utse de högre utbildningsanstalter (2) bland de sökande som ska anses berättigade att delta i studentutbyten och/eller samarbete för innovation och bra lösningar inom programmet Erasmus +.

4.   Sista ansökningsdag och preliminärt datum för publicering av resultaten

Den ifyllda ansökningsblanketten ska skickas in elektroniskt senast den 29 mar 2019 kl. 12.00 (Centraleuropeisk tid).

Preliminärt datum för publicering av resultaten är den 25 oktober 2019.

5.   Ytterligare upplysningar

Information om programmet Erasmus + finns på http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Ansökningar måste lämnas in enligt de riktlinjer som tillhandahålls av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur och som finns på

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 50.

(2)  Högskolor är i enlighet med definitionerna i artikel 2 i Erasmus+-förordningen:

a)

alla slags högre utbildningsanstalter som i överensstämmelse med nationell rätt eller praxis utfärdar erkända examina eller erbjuder annan erkänd eftergymnasial utbildning, oavsett vad dessa utbildningsanstalter kallas,

b)

alla utbildningsanstalter som tillhandahåller yrkesinriktad utbildning på eftergymnasial nivå enligt nationell rätt eller praxis


Europeiska investeringsbanken

1.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 39/20


Inbjudan att lämna projektförslag

Idéer som förändrar världen – EIB-institutets turnering för social innovation 2019

(2019/C 39/13)

EIB-institutet arrangerar den åttonde turneringen för social innovation

Turneringen för social innovation (SIT) främjar innovativa idéer och belönar initiativ som ger en samhälls- och miljöpåverkan och omfattar projekt inom en rad områden – från utbildning, hälsovård och jobbskapande till ny teknik, nya system och nya processer. Alla projekt tävlar om två priser i en allmän kategori och årets projekt som handlar om hållbar konsumtion och produktion (inklusive den cirkulära ekonomin) tävlar också om två priser i en särskild kategori. De vinnande projekten i båda kategorierna tilldelas ett första- eller andrapris på 50 000 euro respektive 20 000 euro.

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/EibInstitute

För ytterligare information om turneringen och hur ett innovativt förslag kan lämnas in, se http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

1.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 39/21


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9265 – Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 39/14)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 25 januari 2019 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

GreenCycle Holding GmbH & Co. KG (GreenCycle, Tyskland), som tillhör koncernen Schwarz.

Nord-Westdeutsche Papierrohstoff GmbH & Co. KG (NWD, Tyskland), som tillhör koncernen WEIG.

Ett nybildat gemensamt företag (JV [Joint Venture], Tyskland).

GreenCycle och NWD förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över JV.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   GreenCycle: verksamt inom insamling av, handel med och leverans av återvinningsbart material. Hör till koncernen Schwarz, som huvudsakligen är verksam inom detaljhandelssektorn för livsmedel i hela världen genom affärsenheterna Lidl och Kaufland.

—   NWD: verksamt inom insamling och återvinning av returpapper. Hör till den internationella koncernen WEIG, som producerar olika typer av kartong.

—   JV: kommer att driva en plattform för näthandel med återvinningsbart material och avfallsmaterial.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9265 – Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


1.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 39/23


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9245 – BAC/Marriott/Airhotel BVBA)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 39/15)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 25 januari 2019 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Brussels Airport Company NV (BAC, Belgien), som kontrolleras gemensamt av Ontario Teachers Pension Plan (Kanada), Macquarie Group (Australien) och La Société Fédérale de Participations et d’Investissement/De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPI/FPIM, Belgien).

Marriott International, Inc. (Marriott, Förenta staterna),

Airhotel Belgium BVBA (Airhotel, Belgien), som äger hotell Sheraton Brussels Airport.

BAC och Marriott förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över Sheraton Brussels Airport.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier och på grundval av ett befintligt hotellförvaltningsavtal.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   BAC: ägare och operatör av Brussels Airport, en internationell flygplats i Zaventem i Belgien.

—   Marriott: ett diversifierat hotellföretag som fungerar som förvaltare och franchisegivare av hotell och fastigheter för tidsdelat boende.

—   Airhotel: ägare till Sheraton Brussels Airport, som finns på Brussels Airport.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9245 – BAC/Marriott/Airhotel BVBA

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.