ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 420

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
20 november 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 420/01

Eurons växelkurs

1


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 420/02

Inbjudan att lämna förslag – EACEA/21/2018 – Erasmus+-programmet, Programområde 3 – Stöd till politiska reformer – Social inkludering och gemensamma värderingar: bidrag inom områdena utbildning och yrkesutbildning

2

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 420/03

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9124 – Dana/Oerlikon Drive Systems) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

5

2018/C 420/04

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9032 – E.ON/Helen/Virta) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

7


 

Rättelser

2018/C 420/05

Rättelse till tillkännagivande om de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import till unionen av bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina: ändring av namnet på företag som omfattas av antidumpningstullen för samarbetsvilliga företag som inte ingår i urvalet ( EUT C 414, 20.11.2014 )

8


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

20.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 420/1


Eurons växelkurs (1)

19 november 2018

(2018/C 420/01)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1427

JPY

japansk yen

128,89

DKK

dansk krona

7,4625

GBP

pund sterling

0,89083

SEK

svensk krona

10,2815

CHF

schweizisk franc

1,1391

ISK

isländsk krona

140,80

NOK

norsk krona

9,6493

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

26,013

HUF

ungersk forint

321,65

PLN

polsk zloty

4,3293

RON

rumänsk leu

4,6666

TRY

turkisk lira

6,0735

AUD

australisk dollar

1,5660

CAD

kanadensisk dollar

1,5055

HKD

Hongkongdollar

8,9491

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6740

SGD

singaporiansk dollar

1,5684

KRW

sydkoreansk won

1 287,63

ZAR

sydafrikansk rand

16,0122

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,9349

HRK

kroatisk kuna

7,4253

IDR

indonesisk rupiah

16 672,00

MYR

malaysisk ringgit

4,7848

PHP

filippinsk peso

60,020

RUB

rysk rubel

75,2885

THB

thailändsk baht

37,623

BRL

brasiliansk real

4,2907

MXN

mexikansk peso

23,1660

INR

indisk rupie

81,8825


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska kommissionen

20.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 420/2


INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG – EACEA/21/2018

Erasmus+-programmet, Programområde 3 – Stöd till politiska reformer

Social inkludering och gemensamma värderingar: bidrag inom områdena utbildning och yrkesutbildning

(2018/C 420/02)

1.   MÅL

Denna inbjudan att lämna förslag gäller stöd till transnationella samarbetsprojekt inom områdena utbildning och yrkesutbildning.

Varje ansökan måste omfatta ett allmänt mål och ett av de särskilda målen. Både de allmänna och de särskilda målen för inbjudan är uttömmande: förslag som inte tar upp dem kommer inte att beaktas.

Allmänna mål

Förslagen ska omfatta ett av de två allmänna målen nedan:

1.

Sprida och/eller ”skala upp” goda metoder för inkluderande utbildning och för främjande av gemensamma värderingar som införs särskilt på lokal nivå. Inom ramen för denna inbjudan avser skala upp att kopiera goda metoder i bredare skala/överföra dem till ett annat sammanhang eller införa dem på en högre nivå/systemnivå

eller

2.

utveckla och införa innovativa metoder och praxis för att främja inkluderande utbildning och gemensamma värderingar.

Särskilda mål

Förslagen ska omfatta ett av följande särskilda mål:

Förbättra den sociala och medborgerliga kompetensen, främja kunskap, förståelse och egenansvar för värderingar och grundläggande rättigheter.

Främja inkluderande utbildning och yrkesutbildning samt främja utbildningen av missgynnade elever, bland annat genom att stödja undervisande personal att hantera mångfald och öka mångfalden bland undervisande personal.

Förbättra det kritiska tänkandet och mediekompetensen hos elever och studenter, föräldrar och undervisande personal.

Stödja inkludering av nyanlända migranter i utbildning av hög kvalitet, bland annat genom bedömning av kunskap och validering av tidigare lärande.

Främja digital kompetens och färdighet hos digitalt exkluderade grupper (till exempel äldre, migranter och ungdomar från missgynnade miljöer) genom partnerskap mellan skolor, företag och den informella sektorn, såsom offentliga bibliotek.

Projekten uppmuntras att involvera förebilder i sina verksamheter där så är lämpligt.

2.   BEHÖRIGHET

2.1   Vem kan söka bidrag?

Offentliga och privata organisationer som är aktiva inom områdena utbildning, yrkesutbildning och ungdom eller andra socioekonomiska sektorer får söka, alternativt organisationer som bedriver sektorsöverskridande verksamhet (t.ex. kulturorganisationer, det civila samhället, idrottsorganisationer, informationscentrum för erkännande av meriter, handelskammare, branschorganisationer).

Endast juridiska personer med säte i följande programländer får söka:

De 28 medlemsstaterna i Europeiska unionen (1).

Efta-/EES-länderna: Island, Liechtenstein, Norge.

EU-kandidatländer: f.d. Jugoslaviska republiken Makedonien, Turkiet och Serbien (2).

Minimikravet för partnerskap för denna inbjudan är fyra stödberättigade organisationer som företräder fyra programländer.

Om nätverk är inblandade i projektet måste konsortiet omfatta minst två organisationer som inte är medlemmar i nätverket/nätverken och konsortiet måste företräda minst fyra stödberättigade länder.

2.2   Stödberättigande verksamheter och projekttid

Endast verksamheter som bedrivs i programländerna (se avsnitt 2.1) får ansöka om finansiering. Eventuella kostnader i samband med verksamheter som bedrivs i andra länder än dessa eller av organisationer som inte är registrerade i programländerna är inte stödberättigade. I undantagsfall och från fall till fall kan verksamheter som innefattar andra länder än programländerna beviljas finansiering, men de måste då ha fått ett särskilt förhandsgodkännande från genomförandeorganet.

Verksamheten måste inledas den 1 november, 1 december 2019 eller 15 januari 2020.

Projekttiden ska vara 24 eller 36 månader.

3.   FÖRVÄNTADE RESULTAT

Projekten ska leda till resultat som exempelvis

ökad medvetenhet, kunskap om och förståelse av goda metoder inom de relevanta utbildningsinstitutionerna och utbildningsgemenskaperna,

ökad användning av de senaste innovativa tillvägagångssätten inom politik eller praxis,

ökad medvetenhet, motivation och kompetens hos utbildningsledare och undervisande personal beträffande inkluderande utbildningsmetoder och främjande av gemensamma värderingar,

familjers och lokalsamhällens aktiva engagemang när det gäller att stödja inkluderande utbildningsmetoder och främja gemensamma värderingar,

mer utbredda och effektiva verktyg till stöd för utbildnings- och yrkesutbildningsinstitutioner och utbildningsanordnare när det gäller att genomföra inkluderande utbildningsmetoder och främja gemensamma värderingar.

4.   TILLGÄNGLIG BUDGET

Den totala budget som är tillgänglig för samfinansiering av projekt inom denna inbjudan är 10 000 000 euro.

Ekonomiska bidrag från EU får inte uppgå till mer än 80 procent av de totala stödberättigande projektkostnaderna.

Det högsta bidragsbeloppet per projekt är 500 000 euro.

Genomförandeorganet förbehåller sig rätten att inte fördela samtliga tillgängliga medel.

5.   TILLDELNINGSKRITERIER

Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

1.

Projektets relevans (30 procent).

2.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (20 procent).

3.

Kvaliteten på partnerskapet och arrangemangen för samarbete (20 procent).

4.

Effekter, spridning och hållbarhet (30 procent).

6.   ANSÖKNINGSFÖRFARANDE OCH TIDSFRIST

Sista ansökningsdag: 26 februari 2019 kl. 12.00 (middagstid lokal tid i Bryssel).

De sökande ombeds att noggrant läsa igenom all information om inbjudan att lämna förslag (EACEA/21/2018) och inlämningsförfarandet samt att använda de obligatoriska dokumenten på

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (referens till inbjudan är EACEA/21/2018)

Ansökan och obligatoriska bilagor ska lämnas in via internet med hjälp av det anvisade e-formuläret.

7.   INFORMATION OM INBJUDAN

All information om inbjudan att lämna förslag (EACEA/21/2018) finns på följande webbplats:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (referens till inbjudan är EACEA/21/2018)

E-postadress för kontakt: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  För brittiska sökande: Observera att kriterierna för bidragsberättigande måste uppfyllas under projektets hela varaktighet. Om Storbritannien utträder ur EU under projektperioden utan att ingå ett avtal med EU för att säkerställa att brittiska sökande fortsätter att vara berättigade, kommer du inte längre att få EU-medel (samtidigt som du, om möjligt, fortsätter att delta) eller tvingas att lämna projektet i enlighet med artikel II.16.3.1 a i bidragsöverenskommelsen.

(2)  De anpassningar av budgeten som har gjorts i och med att Serbien har blivit ett programland i Erasmus+-programmet ska gälla från den 1 januari 2019 under förutsättning att kommissionens beslut antas om godkännande av (ändringen av) avtalet mellan Europeiska unionen och Serbien om Serbiens deltagande i Erasmus+: unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott från den 1 januari 2019.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

20.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 420/5


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9124 – Dana/Oerlikon Drive Systems)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 420/03)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 9 november 2018 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Dana Incorporated (Dana, Förenta staterna),

GrazianoFairfield AG, Pfaffikon (Pfaffikon GrazianoFairfield AG, Schweiz), kontrollerat av OC Oerlikon Corporation (Oerlikon Pfaffikon AG, Schweiz),

Dana förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, ensam kontroll över hela GrazianoFairfield AG.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Dana är en global leverantör av drivline-, förseglings- och värmehanteringsprodukter till tillverkare av lätta, medeltunga och tunga fordon samt terrängfordon samt växellådor, hydrauliska produkter och drivaxlar för stationär industriell utrustning.

GrazianoFairfield AG är en leverantör av växel-, driv- och kopplingslösningar för mobila fordon och industriell utrustning.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9124 – Dana/Oerlikon Drive Systems

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


20.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 420/7


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9032 – E.ON/Helen/Virta)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 420/04)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 13 november 2018 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

E.ON SE, via sitt dotterbolag E.ON Drive Infrastructure GmbH (E.ON, Tyskland),

Helen Oy (Helen, Finland),

Liikennevirta Oy (Virta, Finland).

E.ON och Helen förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över hela Virta.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   E.ON: är inriktad på tre huvudområden: i) elproduktion från förnybara energikällor, ii) distributionsnät för energi och iii) kundlösningar (inbegripet detaljistförsäljning av el och gas). Dessutom erbjuder E.ON e-mobilitetstjänster inklusive drift av laddningsstationer för elfordon i flera EU-länder.

—   Helen: är huvudsakligen verksamt inom produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla samt energidistribution och försäljning. Dessutom erbjuder Helen ett brett urval av tjänster för småskalig energiproduktion och kundens egen energiförbrukning. Sedan 2012 erbjuder också Helen laddningsstationer för elfordon i Finland.

—   Virta: tillhandahåller en rad tjänster för laddning av elfordon. Virta är främst verksamt i Finland men också i Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Island, Norge, Sverige, Schweiz och Förenade kungariket.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9032 – E.ON/Helen/Virta

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


Rättelser

20.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 420/8


Rättelse till tillkännagivande om de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import till unionen av bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina: ändring av namnet på företag som omfattas av antidumpningstullen för samarbetsvilliga företag som inte ingår i urvalet

( Europeiska unionens officiella tidning C 414 av den 20 november 2014 )

(2018/C 420/05)

Sidan 9, tabellen, andra kolumnen, tredje raden

I stället för:

”Guangdong Jinqiuangyi Ceramics Co., Ltd.”

ska det stå:

”Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.”.