ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 284

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
13 augusti 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 284/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8939 – Liberty House Group/Aluminium Dunkerque) ( 1 )

1

2018/C 284/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8891 – Puig/BSH/Noustique) ( 1 )

1

2018/C 284/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9001 – Kuehne + Nagel/Temasek/JV) ( 1 )

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2018/C 284/04

Meddelande till de personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut (Gusp) 2015/740, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2018/1125, och i rådets förordning (EU) 2015/735, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2018/1115 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan

3

2018/C 284/05

Meddelande till berörda personer som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets förordning (EU) 2015/735 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan

5

 

Europeiska kommissionen

2018/C 284/06

Eurons växelkurs

6

2018/C 284/07

Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare – Omräkningskurser för valutor enligt rådets förordning (EEG) nr 574/72

7


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 284/08

Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av blandningar av karbamid och ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland, Trinidad och Tobago och Amerikas förenta stater

9


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 284/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8939 – Liberty House Group/Aluminium Dunkerque)

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 284/01)

Kommissionen beslutade den 18 juli 2018 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32018M8939. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 284/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8891 – Puig/BSH/Noustique)

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 284/02)

Kommissionen beslutade den 18 juli 2018 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32018M8891. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 284/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.9001 – Kuehne + Nagel/Temasek/JV)

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 284/03)

Kommissionen beslutade den 24 juli 2018 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32018M9001. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 284/3


Meddelande till de personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut (Gusp) 2015/740, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2018/1125, och i rådets förordning (EU) 2015/735, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2018/1115 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan

(2018/C 284/04)

Följande information lämnas för kännedom till de personer som anges i bilaga I till rådets beslut (Gusp) 2015/740 (1), ändrat genom beslut (Gusp) 2018/1125 (2), och i bilaga I till rådets förordning (EU) 2015/735 (3), genomförd genom genomförandeförordning (EU) 2018/1115 (4) om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan.

Förenta nationernas säkerhetsråd har beslutat att dessa personer ska föras upp på förteckningen över personer och enheter som omfattas av åtgärder enligt punkterna 9 och 12 i resolution 2206 (2015).

De berörda personerna kan när som helst inkomma med en begäran till den FN-kommitté som inrättats i enlighet med punkt 16 i resolution 2206 (2015), i förekommande fall, åtföljd av styrkande handlingar, om omprövning av besluten att föra upp dem på FN:s förteckning. En sådan begäran ska ställas till följande adress:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 0853B

United Nations

New York, N.Y. 10017

AMERIKAS FÖRENTA STATER

Tfn +1 9173679448

Fax +1 2129631300

E-post: delisting@un.org

Ytterligare upplysningar finns på följande webbadress: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2206

Mot bakgrund av FN:s beslut har Europeiska unionens råd bedömt att de personer som förts upp på FN:s förteckning ska föras upp på förteckningarna över personer och enheter som är föremål för de restriktiva åtgärderna i beslut (Gusp) 2015/740, ändrat genom beslut (Gusp) 2018/1125 och i förordning (EU) 2015/735, ändrad genom genomförandeförordning (EU) 2018/1115. Skälen till uppförandet av de berörda personerna på förteckningarna framgår av relevanta uppgifter i bilaga I till beslutet och i bilaga I till förordningen.

De berörda personerna uppmärksammas spå möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheter i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga som anges på de webbplatser som omnämns i bilaga III till förordning (EU) 2015/735 med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar för grundläggande behov eller särskilda betalningar (se artikel 6 i förordningen).

De berörda personerna kan inkomma med en begäran till rådet, åtföljd av de styrkande handlingar som krävs, om omprövning av beslutet att föra upp dem på ovannämnda förteckningar. Begäran ska sändas till följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

GD RELEX 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

De berörda personerna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets beslut vid Europeiska unionens tribunal i enlighet med villkoren i artiklarna 275 andra stycket och 263 fjärde och sjätte stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)  EUT L 117, 8.5.2015, s. 52.

(2)  EUT L 204, 13.8.2018, s. 48.

(3)  EUT L 117, 8.5.2015, s. 13.

(4)  EUT L 204, 13.8.2018, s. 1.


13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 284/5


Meddelande till berörda personer som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets förordning (EU) 2015/735 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan

(2018/C 284/05)

De berörda personerna ombedes uppmärksamma följande information i enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (1):

Den rättsliga grunden för denna behandling är rådets förordning (EU) 2015/735 (2).

Den registeransvarige för denna behandling är Europeiska unionens råd företrätt av generaldirektören för GD C (utrikes frågor, utvidgning och civilskydd) vid rådets generalsekretariat och den avdelning som anförtrotts behandlingen är enhet 1C vid GD RELEX som kan kontaktas på följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

GD RELEX 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Syftet med behandlingen är att upprätta och uppdatera förteckningen över personer som omfattas av restriktiva åtgärder enligt förordning (EG) 2015/735.

De berörda personerna är de fysiska personer som uppfyller de kriterier för uppförande på förteckningen som fastställs i den förordningen.

De personuppgifter som samlats in omfattar uppgifter som är nödvändiga för en korrekt identifiering av den berörda personen, skälen för uppförande och andra uppgifter i samband med detta.

De personuppgifter som samlats in får om så krävs lämnas ut till Europeiska utrikestjänsten och kommissionen.

Utan att det påverkar de begränsningar som föreskrivs i artikel 20.1 a och d i förordning (EG) nr 45/2001 kommer ansökningar om tillgång samt ansökningar om rättelse eller invändning att besvaras i enlighet med avsnitt 5 i rådets beslut 2004/644/EG (3).

Personuppgifterna kommer att bevaras i fem år från och med den dag då den registrerade har avförts från förteckningen över personer som omfattas av frysningen av tillgångar eller åtgärdens giltighetstid har löpt ut, eller under den tid då domstolsförfarande pågår i den händelse ett sådant har inletts.

De registrerade kan vända sig till Europeiska datatillsynsmannen i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.


(1)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  EUT L 117, 8.5.2015, s. 13.

(3)  EUT L 296, 21.9.2004, s. 16.


Europeiska kommissionen

13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 284/6


Eurons växelkurs (1)

10 augusti 2018

(2018/C 284/06)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1456

JPY

japansk yen

127,07

DKK

dansk krona

7,4544

GBP

pund sterling

0,89675

SEK

svensk krona

10,4258

CHF

schweizisk franc

1,1391

ISK

isländsk krona

124,60

NOK

norsk krona

9,5330

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,635

HUF

ungersk forint

322,77

PLN

polsk zloty

4,2911

RON

rumänsk leu

4,6583

TRY

turkisk lira

6,9309

AUD

australisk dollar

1,5675

CAD

kanadensisk dollar

1,5002

HKD

Hongkongdollar

8,9928

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7365

SGD

singaporiansk dollar

1,5708

KRW

sydkoreansk won

1 293,54

ZAR

sydafrikansk rand

15,9272

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,8468

HRK

kroatisk kuna

7,4333

IDR

indonesisk rupiah

16 583,56

MYR

malaysisk ringgit

4,6809

PHP

filippinsk peso

60,833

RUB

rysk rubel

76,8097

THB

thailändsk baht

38,114

BRL

brasiliansk real

4,3904

MXN

mexikansk peso

21,6533

INR

indisk rupie

78,8520


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 284/7


ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SOCIAL TRYGGHET FÖR MIGRERANDE ARBETARE

Omräkningskurser för valutor enligt rådets förordning (EEG) nr 574/72

(2018/C 284/07)

Artikel 107.1, 107.2 och 107.4 i förordning (EEG) nr 574/72

Referensperiod: juli 2018

Tillämpningsperiod: oktober, november, december 2018

07-2018

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

25,8503

7,45226

7,39714

324,597

4,32391

1 BGN =

0,511300

1

13,2173

3,81034

3,78215

165,966

2,21082

1 CZK =

0,0386842

0,0756586

1

0,288285

0,286153

12,5568

0,167267

1 DKK =

0,134187

0,262444

3,46879

1

0,99260

43,5568

0,580215

1 HRK =

0,135187

0,264400

3,49464

1,007452

1

43,8814

0,584539

1 HUF =

0,00308074

0,00602532

0,0796382

0,022959

0,0227887

1

0,0133209

1 PLN =

0,231272

0,452322

5,97845

1,72350

1,71075

75,0701

1

1 RON =

0,215035

0,420565

5,55871

1,60249

1,59064

69,7996

0,929791

1 SEK =

0,097016

0,189743

2,50788

0,722985

0,717637

31,4909

0,419487

1 GBP =

1,12707

2,20433

29,1352

8,39923

8,3371

365,844

4,87336

1 NOK =

0,105291

0,205928

2,72180

0,784654

0,778850

34,1770

0,455268

1 ISK =

0,00803785

0,0157204

0,207781

0,0599001

0,0594571

2,60906

0,034755

1 CHF =

0,860434

1,68284

22,2425

6,41218

6,36475

279,294

3,72044


07-2018

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,65041

10,30763

0,887255

9,49751

124,411

1,16220

1 BGN =

2,37776

5,27029

0,453653

4,85607

63,6115

0,594235

1 CZK =

0,179898

0,398743

0,034323

0,367404

4,81276

0,0449590

1 DKK =

0,624027

1,38315

0,119059

1,27445

16,6944

0,155953

1 HRK =

0,628678

1,39346

0,1199457

1,28394

16,8189

0,157115

1 HUF =

0,0143267

0,0317552

0,00273341

0,0292594

0,383280

0,00358046

1 PLN =

1,075510

2,38387

0,205197

2,19651

28,7729

0,268785

1 RON =

1

2,21650

0,190791

2,04229

26,7528

0,249914

1 SEK =

0,451162

1

0,0860775

0,92141

12,0698

0,112752

1 GBP =

5,24135

11,6174

1

10,7044

140,221

1,30989

1 NOK =

0,489646

1,085298

0,0934198

1

13,0994

0,122369

1 ISK =

0,037379

0,082851

0,00713162

0,0763396

1

0,00934163

1 CHF =

4,00137

8,86903

0,763424

8,17198

107,048

1

Anm.: Alla valutakurser som avser ISK beräknas med uppgifter om ISK/EUR-kursen från Islands centralbank.

Referens: Juli-18

1 EUR i nationell valuta

1 enhet av nationell valuta i EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

25,8503

0,0386842

DKK

7,45226

0,134187

HRK

7,39714

0,135187

HUF

324,597

0,00308074

PLN

4,32391

0,231272

RON

4,65041

0,215035

SEK

10,30763

0,097016

GBP

0,887255

1,12707

NOK

9,49751

0,105291

ISK

124,411

0,00803785

CHF

1,16220

0,860434

Anm: ISK/EUR-kursen grundar sig på uppgifter från Islands centralbank.

1.

Genom förordning (EEG) nr 574/72 skall omräkningskursen till en valuta av belopp som är uttryckta i en annan valuta vara den kurs som under den referensperiod som fastställs i punkt 2 beräknas av kommissionen på grundval av det månatliga genomsnittet av de referensvalutakurser som offentliggörs av Europeiska centralbanken.

2.

Referensperioden skall vara

januari månad för omräkningskurser som gäller från och med påföljande 1 april,

april månad för omräkningskurser som gäller från och med påföljande 1 juli,

juli månad för omräkningskurser som gäller från och med påföljande 1 oktober,

oktober månad för omräkningskurser som gäller från och med påföljande 1 januari.

Valutaomräkningskurserna skall offentliggöras i det andra numret i februari, maj, augusti och november i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien).


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 284/9


Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av blandningar av karbamid och ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland, Trinidad och Tobago och Amerikas förenta stater

(2018/C 284/08)

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) har tagit emot ett klagomål enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1) (nedan kallad grundförordningen), i vilket det görs gällande att import av blandningar av karbamid och ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland, Trinidad och Tobago och Amerikas förenta stater dumpas och därmed vållar unionsindustrin skada (2).

1.   Klagomål

Klagomålet ingavs den 29 juni 2018 av Fertilizers Europe (nedan kallad klaganden) såsom företrädare för tillverkare som svarar för mer än 50 % av unionens sammanlagda produktion av blandningar av karbamid och ammoniumnitrat.

En icke-konfidentiell version av klagomålet och av analysen av hur stor andel av unionstillverkarna som stödjer kalgomålet finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av. I avsnitt 5.6 i detta tillkännagivande ges information om hur tillgång fås till de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av.

2.   Undersökt produkt

Den produkt som är föremål för denna undersökning är blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak.

Alla berörda parter som önskar lämna uppgifter om produkten måste göra detta inom 10 dagar efter det att detta tillkännagivande (3) offentliggjorts.

3.   Påstående om dumpning

Den produkt som enligt klagomålet dumpas är den undersökta produkten med ursprung i Ryssland, Trinidad och Tobago och Amerikas förenta stater (nedan kallade de berörda länderna), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 3102 80 00. Detta KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

Påståendet om dumpning från Amerikas förenta stater grundar sig på en jämförelse mellan det inhemska priset och exportpriset (fritt fabrik) på den undersökta produkten vid försäljning på export till unionen.

I avsaknad av tillförlitliga uppgifter om de inhemska priserna i Trinidad och Tobago grundas påståendet om dumpning på en jämförelse mellan ett konstruerat normalvärde (tillverkningskostnader, försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt vinst) och exportpriserna (fritt fabrik) på den undersökta produkten när den säljs på export till unionen.

Påståendet om dumpning från Ryssland grundar sig på en jämförelse mellan det inhemska priset och exportpriset (fritt fabrik) på den undersökta produkten vid försäljning på export till unionen och en jämförelse mellan ett konstruerat normalvärde (tillverkningskostnader, försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt vinst, för vilka kostnaderna för gas, försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader justerats) och exportpriset (på nivån fritt fabrik) för den undersökta produkten vid försäljning på export till unionen. Båda jämförelserna visar att det förekommer dumpning.

Av jämförelserna framgår att de beräknade dumpningsmarginalerna är betydande för samtliga berörda länder.

4.   Påståenden om skada och orsakssamband och råvarurelaterade snedvridningar

4.1    Påståenden om skada och orsakssamband

Klaganden har lagt fram bevisning till stöd för att importen av den undersökta produkten från de berörda länderna totalt sett har ökat både i absoluta tal och uttryckt som marknadsandel.

Det framgår av den bevisning som klaganden lagt fram att importvolymen och priserna på den undersökta produkten bl.a. har inverkat negativt på unionsindustrins priser och marknadsandel, vilket i sin tur har haft en väsentlig negativ inverkan på unionsindustrins resultat överlag och dess ekonomiska situation.

4.2    Påstående om råvarurelaterade snedvridningar

Klaganden har lagt fram tillräcklig bevisning för att det finns råvarurelaterade snedvridningar i Ryssland när det gäller den undersökta produkten. Enligt uppgifterna i klagomålet omfattas gas, som står för betydligt mer än 17 % av tillverkningskostnaden för den undersökta produkten, av dubbel prissättning i Ryssland.

I enlighet med artikel 7.2a i grundförordningen kommer man att undersöka de påstådda snedvridningarna för att, i förekommande fall, bedöma om en tull som är lägre än dumpningsmarginalen skulle vara tillräcklig för att undanröja skadan. Om andra snedvridningar som omfattas av artikel 7.2a i grundförordningen identifieras i Ryssland i samband med undersökningen, kan undersökningen även komma att omfatta dessa snedvridningar.

5.   Förfarande

Kommissionen har, efter att ha informerat medlemsstaterna, fastslagit att klagomålet har lämnats in av unionsindustrin eller för dess räkning och att bevisningen är tillräcklig för att motivera att ett förfarande inleds. Kommissionen inleder därför härmed en undersökning enligt artikel 5 i grundförordningen.

Syftet med undersökningen är att fastställa huruvida den undersökta produkten med ursprung i de berörda länderna dumpas och huruvida den dumpade importen har vållat unionsindustrin skada.

Om så visar sig vara fallet kommer man att undersöka huruvida det ligger i unionens intresse att införa åtgärder enligt artikel 21 i grundförordningen. När det gäller Ryssland kommer man, om artikel 7.2a i grundförordningen tillämpas, att undersöka unionens intresse enligt artikel 7.2b i den förordningen.

Som redan angetts (4) infördes genom moderniseringspaketet för de handelspolitiska skyddsinstrumenten (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/825, som trädde i kraft den 8 juni 2018 (5)) bland annat betydande förändringar av de tidtabeller och tidsfrister som tidigare gällde i antidumpningsärenden Bland annat kommer undersökningar att genomföras snabbare och eventuella provisoriska åtgärder kommer att vidtas upp till två månader tidigare. Tidsfristerna för berörda parter att reagera, inte minst i det tidigare skedet av undersökningen, kortas ned. I ljuset av dessa förändringar anser kommissionen det vara lämpligt att införa mer strukturerade tidsramar för antidumpningsundersökningar, så att förfarandena kan avslutas inom den utsatta tidsfristen och de berörda parternas rätt till försvar inte inskränks. Tidsramarna för denna undersökning, så som anges i detta tillkännagivande, omfattar specifika instruktioner för ingivande av information i olika skeden av undersökningen och för organisation av utfrågningar. Bestämmelserna om begäranden om förlängda tidsfrister kommer också att skärpas.

5.1    Undersökningsperiod och skadeundersökningsperiod

Undersökningen av dumpning och skada omfattar perioden från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2018 (nedan kallad undersökningsperioden). Undersökningen av de utvecklingstendenser som är av betydelse för bedömningen av skada omfattar perioden från och med den 1 januari 2015 och fram till slutet av undersökningsperioden (nedan kallad skadeundersökningsperioden).

5.2    Synpunkter på klagomålet och inledandet av undersökningen

Alla berörda parter som önskar lämna synpunkter på klagomålet (inbegripet frågor om skada och orsakssamband) eller alla aspekter när det gäller inledandet av undersökningen (inklusive till vilken grad de stöder klagomålet) måste göra detta inom 37 dagar efter offentliggörandet av detta tillkännagivande.

En begäran om en utfrågning i samband med inledandet av undersökningen ska lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande offentliggjorts.

5.3    Förfarande för fastställande av dumpning

Exporterande tillverkare (6) av den undersökta produkten från de berörda länderna uppmanas att delta i kommissionens undersökning.

5.3.1   Undersökning av exporterande tillverkare

5.3.1.1   Förfarande för att välja ut vilka exporterande tillverkare som ska undersökas i de berörda länderna

a)   Stickprovsförfarande

Eftersom ett stort antal exporterande tillverkare i de berörda länderna förefaller vara berörda av förfarandet och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen komma att besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal exporterande tillverkare ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla exporterande tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att kontakta kommissionen inom sju dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter om sitt eller sina företag som anges i bilaga I till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de exporterande tillverkarna, har den kontaktat myndigheterna i de berörda länderna samt kan eventuellt också komma att kontakta alla kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av exporterande tillverkare komma att baseras på den största representativa exportvolym till unionen som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer, eventuellt genom de berörda ländernas myndigheter, att underrätta alla kända exporterande tillverkare, myndigheterna i det berörda landet och intresseorganisationer för exporterande tillverkare om vilka företag som ingår i urvalet.

När kommissionen mottagit den information som är nödvändig för att den ska kunna göra ett urval av exporterande tillverkare kommer den att underrätta berörda parter om huruvida de valts ut till att ingå i urvalet eller inte. De exporterande tillverkare som ingår i urvalet ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 30 dagar efter det att det har underrättats om urvalet.

Kommissionen kommer att lägga till en not om urvalet till akten, för inspektion av berörda parter. Eventuella synpunkter på urvalet måste ha inkommit inom tre dagar efter underrättelsen om urvalet.

Ett exemplar av frågeformuläret för exporterande tillverkare finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på DG Handels webbplats http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

Frågeformuläret kommer även att göras tillgängligt för alla kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare och för myndigheterna i dessa länder.

Utan att det påverkar den eventuella tillämpningen av artikel 18 i grundförordningen ska exporterande tillverkare som fyllt i bilaga I inom den utsatta tidsfristen och samtyckt till att ingå i urvalet, men som inte har valts ut, anses vara samarbetsvilliga (nedan kallade samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet). Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt 5.3.1 b får den antidumpningstull som kan komma att tillämpas på importen från de samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet inte överskrida den vägda genomsnittliga dumpningsmarginal som fastställts för de exporterande tillverkare som ingår i urvalet (7).

b)   Individuell dumpningsmarginal för exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet

I enlighet med artikel 17.3 i grundförordningen, får samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet begära att kommissionen fastställer en individuell dumpningsmarginal för dem. Exporterande tillverkare som vill ansöka om en individuell dumpningsmarginal måste fylla i ett frågeformulär och, om inget annat anges, lämna in det korrekt ifyllt inom 30 dagar efter det att berörda parter underrättats om urvalet. Ett exemplar av frågeformuläret för exporterande tillverkare finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på DG Handels webbplats http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

Kommissionen kommer att undersöka om samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet kan beviljas en individuell tull i enlighet med artikel 9.5 i grundförordningen.

Samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet som begär en individuell dumpningsmarginal bör emellertid vara medvetna om att kommissionen ändå kan komma att besluta att inte fastställa någon sådan för dem, t.ex. om antalet samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet är så stort att en individuell undersökning skulle bli orimligt betungande och förhindra att undersökningen avslutas i tid.

5.3.2   Undersökning av icke-närstående importörer (8) (9)

Icke-närstående importörer av den undersökta produkten från de berörda länderna till unionen uppmanas att delta i denna undersökning.

Eftersom ett stort antal icke-närstående importörer förefaller vara berörda av förfarandet kan kommissionen besluta att göra ett urval och endast låta ett begränsat antal ingå i undersökningen så att den kan slutföras inom föreskriven tid (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla icke-närstående importörer, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att kontakta kommissionen inom sju dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter om sitt eller sina företag som anges i bilaga II till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de icke-närstående importörerna, kan den även komma att kontakta alla kända intresseorganisationer för importörer.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av importörer komma att baseras på den största representativa försäljningsvolym av den undersökta produkten i unionen som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande.

När kommissionen mottagit den information som är nödvändig för att den ska kunna göra ett urval kommer den att underrätta berörda parter om sitt beslut om urvalet av importörer. Kommissionen kommer också att lägga till en not om urvalet till akten för inspektion av berörda parter. Eventuella synpunkter på urvalet måste ha inkommit inom tre dagar efter underrättelsen om urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den behöver för undersökningen kommer den att sända frågeformulär till de icke-närstående importörer som ingår i urvalet. Dessa parterna ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 30 dagar efter det att de har underrättats om beslutet om urvalet.

Ett exemplar av frågeformuläret för importörer finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på DG Handels webbplats http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

5.4    Förfarande för fastställande av skada och undersökning av unionstillverkare

Fastställandet av skada grundas på faktisk bevisning och inbegriper en objektiv granskning av den dumpade importens volym, dess inverkan på priserna på unionsmarknaden och dess inverkan på unionsindustrin. För att kommissionen ska kunna fastställa om unionsindustrin lidit skada uppmanas unionstillverkarna (10) av den undersökta produkten att delta i kommissionens undersökning.

Eftersom ett stort antal unionstillverkare berörs, och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, har kommissionen beslutat att göra ett urval genom att låta endast ett begränsat antal unionstillverkare ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

Kommissionen har gjort ett preliminärt urval av unionstillverkare. Närmare uppgifter finns i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av. Berörda parter bjuds härmed in att kommentera det preliminära urvalet. Dessutom ska övriga unionstillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, som anser att det finns skäl för att de bör ingå i urvalet ska kontakta kommissionen inom sju dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts. Alla kommentarer om det preliminära urvalet måste, om inget annat anges, lämnas inom 7 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts.

Kommissionen kommer att underrätta alla kända unionstillverkare och/eller intresseorganisationer för unionstillverkare om vilka företag som slutligen valts ut att ingå i urvalet.

De unionstillverkare som ingår i urvalet ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 30 dagar efter det att det har underrättats om urvalet.

Ett exemplar av frågeformuläret för unionstillverkare finns att tillgå i de ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av samt på DG Handels webbplats http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

5.5    Förfarande för bedömning av unionens intresse

a)   Ryssland

I fall av råvarurelaterade snedvridningar enligt definitionen i artikel 7.2a i grundförordningen kommer kommissionen att genomföra en prövning av unionens intresse i enlighet med artikel 7.2b i den förordningen. Om kommissionen vid fastställandet av omfattningen av tullar i enlighet med artikel 7 i den förordningen beslutar att tillämpa artikel 7.2, kommer den att genomföra en prövning av unionens intresse i enlighet med artikel 21.

Berörda parter uppmanas att lämna all relevant information som gör det möjligt för kommissionen att fastställa huruvida det ligger i unionens intresse att fastställa nivån på åtgärderna i enlighet med artikel 7.2a i grundförordningen. I synnerhet uppmanas berörda parter att lämna all information om outnyttjad kapacitet i det berörda landet, konkurrens om råvaror och påverkan på försörjningskedjor för europeiska företag. Vid avsaknad av samarbete får kommissionen slå fast att det är i unionens intresse att tillämpa artikel 7.2a i grundförordningen.

Om kommissionen beslutar att tillämpa artikel 7.2 i grundförordningen kommer det att fattas ett beslut i enlighet med artikel 21 om huruvida det ligger i unionens intresse att införa antidumpningsåtgärder. Unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer, fackföreningar samt konsumentorganisationer uppmanas att lämna uppgifter till kommissionen om unionens intresse. Konsumentorganisationer som vill delta i undersökningen måste kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den produkt som översynen gäller.

Uppgifter om unionens intresse måste, om inget annat anges, lämnas inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Dessa uppgifter kan lämnas antingen i valfritt format eller i ett frågeformulär utarbetat av kommissionen. De uppgifter som lämnas kommer endast att beaktas om de vid inlämnandet åtföljs av styrkande handlingar.

b)   Trinidad och Tobago och Amerikas förenta stater

Om dumpning och därav vållad skada konstateras, kommer det att fattas ett beslut i enlighet med artikel 21 i grundförordningen om huruvida det ligger i unionens intresse att införa antidumpningsåtgärder. Unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer, fackföreningar samt konsumentorganisationer uppmanas att lämna uppgifter till kommissionen om unionens intresse. Konsumentorganisationer som vill delta i undersökningen måste kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den produkt som översynen gäller.

Uppgifter om unionens intresse måste, om inget annat anges, lämnas inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Dessa uppgifter kan lämnas antingen i valfritt format eller i ett frågeformulär utarbetat av kommissionen. De uppgifter som lämnas enligt artikel 21 kommer endast att beaktas om de vid inlämnandet åtföljs av styrkande handlingar.

5.6    Berörda parter

Berörda parter, såsom exporterande tillverkare, unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer, fackföreningar och konsumentorganisationer, som vill delta i undersökningen måste först kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den produkt som översynen gäller.

Exporterande tillverkare, unionstillverkare, importörer och intresseorganisationer som lämnat uppgifter i enlighet med de förfaranden som anges i avsnitten 5.3, 5.4 och 5.5 kommer att anses vara berörda parter om det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den produkt som översynen gäller.

Andra parter kommer att kunna delta i undersökningen som berörda parter från och med det att de givit sig till känna, under förutsättning att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den produkt som översynen gäller. Att anses som en berörd part påverkar inte tillämpningen av artikel 18 i grundförordningen.

De ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av finns att tillgå via Tron.tdi på följande adress: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI Följ anvisningarna på den sidan för att få tillgång.

5.7    Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar.

Begäran ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd samt en sammanfattning av de frågor den berörda parten önskar ta upp vid hörandet. Hörandet kommer endast att behandla de frågor som den berörda parten skriftligen angivit på förhand.

Tidsramarna för utfrågningar är följande:

Om utfrågningar ska äga rum före införandet av provisoriska åtgärder ska begäran göras inom 15 dagar från offentliggörandet av detta tillkännagivande, och utfrågningen ska normalt äga rum inom 60 dagar efter dagen för offentliggörandet av detta tillkännagivande.

Efter det preliminära skedet bör en begäran göras inom 5 dagar räknat från datumet för preliminära meddelandet av uppgifter eller för informationsdokumentet, och förhöret ska normalt äga rum inom 15 dagar efter dagen för underrättelsen om meddelandet av uppgifter eller för utfärdande av informationsdokumentet.

I det slutgiltiga skedet ska begäran göras inom 3 dagar från och med dagen för det slutliga utlämnandet, och utfrågningen ska normalt äga rum inom den frist som beviljats för att lämna synpunkter på det slutliga meddelandet av uppgifter. Om det sker ett ytterligare slutligt meddelande av uppgifter bör en begäran göras omedelbart efter mottagandet av detta ytterligare slutliga utlämnande, och utfrågningen kommer normalt att äga rum inom tidsfristen för att lämna synpunkter på detta meddelande.

Den angivna tidsfristen påverkar inte kommissionens rätt att godta utfrågningar utanför tidsramen i vederbörligen motiverade fall, eller kommissionens rätt att neka utfrågningar i vederbörligen motiverade fall. Om kommissionen nekar en begäran om utfrågning ska den berörda parten informeras om skälen för detta.

Höranden ska i princip inte användas till att lägga fram faktiska uppgifter som ännu inte förts till ärendehandlingarna. Om det är nödvändigt för en god förvaltning och för att kommissionens avdelningar ska kunna göra framsteg i sin undersökning kan berörda parter åläggas att lämna faktiska uppgifter ett hörande.

5.8    Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor och besvarade frågeformulär samt korrespondens

Uppgifter som lämnas in till kommissionen avseende handelspolitiska skyddsåtgärder ska inte vara upphovsrättsskyddade. Innan berörda parter lämnar uppgifter och/eller data som omfattas av tredje parts upphovsrätt till kommissionen måste de begära särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren som uttryckligen tillåter a) kommissionen att använda dessa uppgifter och/eller dessa data för detta handelspolitiska skyddsförfarande, och att b) dessa uppgifter och/eller dessa data lämnas till de parter som berörs av undersökningen i en form som gör att de kan utöva sin rätt till försvar.

Alla skriftliga inlagor, inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, besvarade frågeformulär och korrespondens från de berörda parterna och för vilka de berörda parterna begär konfidentiell behandling ska vara märkta ”Limited” (11). De parter som under undersökningen lämnar in uppgifter uppmanas att ange skälen till begäran om konfidentiell behandling.

Berörda parter som lämnar uppgifter märkta ”Limited” ska i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen även lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas ”For inspection by interested parties”. Sammanfattningen ska vara tillräckligt detaljerad för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna.

Om en part som lämnar konfidentiella uppgifter inte kan visa att begäran om konfidentiell behandling är välgrundad eller inte lämnar in en icke-konfidentiell sammanfattning i begärt format och av begärd kvalitet kan kommissionen komma att lämna uppgifterna utan beaktande om inte lämpliga källor på ett tillfredsställande sätt kan påvisa att uppgifterna är korrekta.

Berörda parter uppmanas att skicka alla inlagor och framställningar, även skannade fullmakter och intyganden, med e-post. Däremot ska omfattande svar lämnas in på cd-rom eller dvd personligen eller skickas som rekommenderat brev. Genom att använda e-post godkänner de berörda parterna de bestämmelser som gäller för elektroniska inlagor i dokumentet ”KORRESPONDENS MED EUROPEISKA KOMMISSIONEN I ÄRENDEN SOM RÖR HANDELSPOLITISKA SKYDDSÅTGÄRDER” som finns på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. De berörda parterna måste uppge namn, adress, telefonnummer och giltig e-postadress (fungerande officiell företagsadress) och se till att e-posten läses varje dag. När kommissionen fått dessa kontaktuppgifter kommer all korrespondens att ske uteslutande via e-post, såvida de berörda parterna inte uttryckligen ber att få alla dokument från kommissionen på annat sätt eller dokumentens art gör att rekommenderad post krävs. I det ovannämnda dokumentet finns närmare bestämmelser och information om korrespondens med kommissionen, inklusive de principer som gäller inlagor via e-post.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat H

Kontor: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

E-post:

 

TRADE-UAN-DUMPING-RUSSIA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-TT@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-USA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-INJURY@ec.europa.eu

6.   Tidsplan för undersökningen

I enlighet med artikel 6.9 i grundförordningen kommer undersökningen normalt sett att avslutas inom 13, men högst 14 månader efter dagen för offentliggörandet av detta tillkännagivande. I enlighet med artikel 7.1 i grundförordningen får provisoriska åtgärder normalt sett inte införas senare än 7 månader, men under inga omständigheter senare än 8 månader efter dagen för offentliggörandet av detta tillkännagivande.

I enlighet med artikel 19a i grundförordningen, kommer kommissionen att tillhandahålla information om planerat införande av provisoriska tullar 3 veckor före införandet av provisoriska åtgärder. Berörda parter kommer att ges 3 arbetsdagar för att inkomma med skriftliga synpunkter på beräkningarnas riktighet.

I de fall där kommissionen avser att inte införa provisoriska tullar utan att fortsätta undersökningen kommer berörda parter 3 veckor före utgången av tidsfristen enligt artikel 7.1 i grundförordningen genom ett informationsdokument att underrättas om att tullar inte kommer att införas.

Berörda parter kommer i princip att ges 15 dagar inkomma med skriftliga synpunkter på de preliminära undersökningsresultaten eller på informationsdokumentet, och 10 dagar för att lämna skriftliga synpunkter på de slutgiltiga undersökningsresultaten, om inte annat anges. I tillämpliga fall kommer ytterligare slutliga meddelanden att fastställa tidsfristen för berörda parter att skriftligen lämna synpunkter.

7.   Inlämning av uppgifter

Berörda parter kan som regel endast lämna uppgifter inom de tidsfrister som anges i avsnitten 5 och 6 i detta tillkännagivande. För inlämnandet av eventuella andra uppgifter som inte omfattas av dessa avsnitt bör följande tidsplan respekteras:

Alla uppgifter för de preliminära undersökningsresultaten ska lämnas in före dag 70 från offentliggörandet av detta meddelande, om inte annat anges.

Om inte annat anges ska berörda parter inte lämna in nya faktauppgifter efter det att tidsfristen för att lämna synpunkter på det preliminära meddelandet av uppgifter eller informationsdokument i det preliminära skedet löpt ut. Efter denna tidsfrist får berörda parter endast lämna in nya faktauppgifter under förutsättning att de kan visa att sådana nya faktauppgifter är nödvändiga för att motbevisa anklagelser som framförts av andra berörda parter, och förutsatt att dessa nya faktauppgifter kan verifieras inom den tid som finns tillgänglig för att slutföra undersökningen i tid.

För att undersökningen ska kunna slutföras inom de fastställda tidsfristerna kommer kommissionen inte att beakta inlagor från berörda parter som lämnas in efter tidsfristen för det slutliga utlämnandet av uppgifter eller, i tillämpliga fall, efter tidsfristen för att lämna synpunkter på det ytterligare slutliga utlämnandet av uppgifter.

8.   Möjlighet att lämna synpunkter på andra parters inlagor

För att garantera berörda parters rätt till försvar bör de ha möjlighet att lämna synpunkter på de uppgifter som lämnats av andra berörda parter. De får endast yttra sig om frågor som tagits upp i andra berörda parters inlagor och kan inte ta upp några nya frågor.

Sådana synpunkter bör lämnas enligt följande tidsplan:

Synpunkter från andra berörda parter före införandet av provisoriska åtgärder bör lämnas senast före dag 75 från offentliggörandet av detta meddelande, om inte annat anges.

Synpunkter på de uppgifter som lämnats av andra berörda parter till följd av utlämnandet av de preliminära avgörandena eller informationsdokumentet ska, om inget annat anges, lämnas inom sju dagar efter tidsfristen för att lämna synpunkter på de preliminära avgörandena eller informationsdokumentet.

Synpunkter på de uppgifter som lämnats av andra berörda parter till följd av utlämnandet av de slutgiltiga avgörandena ska, om inget annat anges, lämnas inom tre dagar efter tidsfristen för att lämna synpunkter på de slutgiltiga avgörandena. Om det förekommer ett ytterligare slutligt utlämnande ska andra berörda parter till följd av detta ytterligare utlämnande, om inget annat anges, lämna sina synpunkter om de uppgifter som tillhandhållits inom en dag efter tidsfristen för att lämna synpunkter på detta ytterligare utlämnande.

Den angivna tidsfristen påverkar inte kommissionens rätt att begära ytterligare uppgifter från berörda parter i de fall detta är motiverat.

9.   Förlängning av de tidsfrister som anges i detta tillkännagivande

Det är möjligt att begära förlängning av de tidsfrister som anges i detta tillkännagivande endast under särskilda omständigheter och en sådan begäran kommer bara att beviljas om den är vederbörligen motiverad.

Förlängningar av tidsfristen för att besvara frågeformulär kan beviljas om de är vederbörligen motiverade och ska normalt sett vara begränsade till tre ytterligare dagar. Som regel ska dessa förlängningar inte vara längre än sju dagar. Vad gäller de tidsfrister för inlämning av andra uppgifter som anges i detta tillkännagivande ska förlängningar av dessa vara begränsade till tre dagar, såvida det inte kan påvisas att det föreligger särskilda omständigheter.

10.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, i enlighet med artikel 18 i grundförordningen.

Om det konstateras att en berörd part har tillhandahållit oriktiga eller vilseledande uppgifter, får dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter kan användas i stället.

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

Underlåtenhet att lämna svar i datoriserad form ska inte anses utgöra bristande samarbete, under förutsättning att den berörda parten kan visa att det skulle vara orimligt betungande eller medföra orimliga extrakostnader att lämna svar på det sätt som begärts. Den berörda parten bör i sådana fall omedelbart kontakta kommissionen.

11.   Förhörsombud

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing Officer) för handelsförfaranden ingriper. Förhörsombudet behandlar ansökningar om tillgång till ärendehandlingar, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister och alla eventuella ansökningar rörande berörda parters eller tredje parters rätt till försvar som kan uppkomma under förfarandets gång.

Förhörsombudet kan anordna ett hörande och agera som medlare mellan en berörd part/de berörda parterna och kommissionens avdelningar så att de berörda parterna ges möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar. Begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. Förhörsombudet kommer att pröva skälen för begäran. Dessa höranden bör endast anordnas om frågan inte lösts med kommissionens avdelningar i vederbörlig ordning.

Varje begäran måste lämnas i god tid och så snabbt som möjligt för att förfarandet ska kunna genomföras på ett korrekt sätt. I detta syfte ska berörda parter begära att förhörsombudet ingriper så snart som möjligt efter det att den händelse som motiverar ett ingripande inträffat. I princip ska de tidsfrister som fastställs i punkt 5.7 för begäran om utfrågning med kommissionen på motsvarande sätt tillämpas på begäran om utfrågningar med förhörsombudet. När en begäran om att bli hörd lämnas utanför de givna tidsramarna kommer förhörsombudet även att undersöka orsakerna till den sena begäran, vilken typ av frågor som tas upp och vilken inverkan dessa frågor har på rätten till försvar, med vederbörlig hänsyn tagen till nödvändigheten av att säkerställa en god förvaltning och av att kunna slutföra undersökning i tid.

Närmare uppgifter och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på följande adress: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (12).


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 2.

(2)  Med den allmänna termen ”skada” avses både väsentlig skada, risk för väsentlig skada eller avsevärd försening av etablerandet av en industri i enlighet med artikel 3.1 i grundförordningen.

(3)  Hänvisningar till offentliggörandet av detta tillkännagivande avser offentliggörandet av detta tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning.

(4)  ”Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process” på GD TRADE:s webbplats http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/825 av den 30 maj 2018 om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 143, 7.6.2018, s. 1).

(6)  En exporterande tillverkare är ett företag i de berörda länderna som tillverkar och exporterar den undersökta produkten till unionsmarknaden, antingen direkt eller via en tredje part, inbegripet närstående företag till detta företag som ägnar sig åt tillverkning, inhemsk försäljning eller export av den undersökta produkten. Definitionen omfattar både integrerade tillverkare av karbamidammoniumnitratlösningar (som framställer karbamidammoniumnitrat) och icke-integrerade tillverkare.

(7)  I enlighet med artikel 9.6 i grundförordningen ska kommissionen bortse från noll- och minimimarginaler och från marginaler som fastställts under de omständigheter som beskrivs i artikel 18 i grundförordningen.

(8)  Detta avsnitt omfattar endast importörer som inte är närstående till exporterande tillverkare. Importörer som är närstående till exporterande tillverkare ska fylla i bilaga I till detta tillkännagivande för dessa exporterande tillverkare. I enlighet med artikel 127 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska två personer anses vara närstående endast om a) de tillhör ledningen eller är styrelseledamöter i den andra personens företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) en tredje part äger, kontrollerar eller innehar direkt eller indirekt minst 5 % av utestående röstberättigande aktier eller andelar hos båda personerna, e) en av dem kontrollerar direkt eller indirekt den andra, f) båda två kontrolleras direkt eller indirekt av en tredje person, g) de tillsammans kontrollerar direkt eller indirekt en tredje person, eller h) de är medlemmar av samma familj (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558). Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i något av följande förhållanden till varandra: i) man och hustru, ii) förälder och barn, iii) syskon (hel- eller halvsyskon), iv) far- eller morförälder och barnbarn, v) farbror/morbror eller faster/moster och syskonbarn, vi) svärförälder och svärson eller svärdotter, vii) svåger och svägerska. I enlighet med artikel 5.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen avses med person en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av personer som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning tillerkänns rättskapacitet utan att vara juridisk person (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(9)  De uppgifter som lämnas av icke-närstående importörer får även användas för andra delar av denna undersökning än de som avser fastställande av dumpning.

(10)  Begreppet ”unionstillverkare” omfattar både integrerade tillverkare av karbamidammoniumnitratlösningar (som framställer karbamidammoniumnitrat) och icke-integrerade tillverkare av karbamidammoniumnitratlösningar.

(11)  Ett dokument märkt ”Limited” är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i grundförordningen och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet Gatt 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).


BILAGA I

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA II

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden