ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 243

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
11 juli 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 243/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8919 – Permira/Exclusive Group) ( 1)

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 243/02

Eurons växelkurs

2

2018/C 243/03

Kommissionens genomförandebeslut av den 10 juli 2018 om offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning av en ansökan om ändring av produktspecifikationen för ett namn inom vinsektorn i enlighet med artikel 105 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (Côtes de Montravel [SUB])

3


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 243/04

Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut

8

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 243/05

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1)

9

2018/C 243/06

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul) ( 1)

11

2018/C 243/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1)

12

2018/C 243/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1)

13


 

Rättelser

2018/C 243/09

Rättelse till ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp ( EUT C 235 av den 6.7.2018 )

14


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

11.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 243/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8919 – Permira/Exclusive Group)

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 243/01)

Kommissionen beslutade den 26 juni 2018 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32018M8919. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

11.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 243/2


Eurons växelkurs (1)

10 juli 2018

(2018/C 243/02)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1713

JPY

japansk yen

130,30

DKK

dansk krona

7,4536

GBP

pund sterling

0,88338

SEK

svensk krona

10,2438

CHF

schweizisk franc

1,1649

ISK

isländsk krona

125,40

NOK

norsk krona

9,4145

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,898

HUF

ungersk forint

324,84

PLN

polsk zloty

4,3208

RON

rumänsk leu

4,6585

TRY

turkisk lira

5,5065

AUD

australisk dollar

1,5739

CAD

kanadensisk dollar

1,5382

HKD

Hongkongdollar

9,1926

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7188

SGD

singaporiansk dollar

1,5893

KRW

sydkoreansk won

1 308,63

ZAR

sydafrikansk rand

15,7331

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,7767

HRK

kroatisk kuna

7,3980

IDR

indonesisk rupiah

16 799,96

MYR

malaysisk ringgit

4,7099

PHP

filippinsk peso

62,647

RUB

rysk rubel

73,2605

THB

thailändsk baht

38,875

BRL

brasiliansk real

4,5513

MXN

mexikansk peso

22,4121

INR

indisk rupie

80,6170


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


11.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 243/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 10 juli 2018

om offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning av en ansökan om ändring av produktspecifikationen för ett namn inom vinsektorn i enlighet med artikel 105 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

(Côtes de Montravel [SUB])

(2018/C 243/03)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 97.3, och

av följande skäl:

(1)

Frankrike har lämnat in en ansökan om ändring av produktspecifikationen för namnet ”Côtes de Montravel” i enlighet med artikel 105 i förordning (EU) nr 1308/2013.

(2)

Kommissionen har granskat denna ansökan och konstaterat att de villkor som fastställs i artiklarna 93–96, 97.1, 100, 101 och 102 i förordning (EU) nr 1308/2013 är uppfyllda.

(3)

För att möjliggöra inlämning av invändningar i enlighet med artikel 98 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör denna ansökan om ändring av produktspecifikationen för namnet ”Côtes de Montravel” offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Ansökan om ändring av produktspecifikationen för namnet ”Côtes de Montravel” (SUB) i enlighet med artikel 105 i förordning (EU) nr 1308/2013 återfinns i bilagan till detta beslut.

I enlighet med artikel 98 i förordning (EU) nr 1308/2013 ges rätt att göra invändningar mot ändringen av produktspecifikationen för det namn som fastställs i artikelns första stycke under två månader efter det att beslutet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 10 juli 2018.

På kommissionens vägnar

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.


BILAGA

”CÔTES DE MONTRAVEL”

AOP-FR-A0188-AM01

Datum för inlämnande av ansökan: 10 september 2014

ANSÖKAN OM ÄNDRING AV EN PRODUKTSPECIFIKATION

1.   Regler som gäller för ändringen

Artikel 105 i förordning (EU) nr 1308/2013 – annan ändring än en mindre ändring

2.   Beskrivning av och motivering till ändringen

2.1   Geografiskt produktionsområde

Det geografiska produktionsområde som beskrivs i avsnitt IV i kapitel 1 i produktspecifikationen har utökats med fyra kommuner: Fougueyrolles, Nastringues, Saint-Antoine-de-Breuilh och Vélines samt den f.d. kommunen Port-Sainte-Foy, numera sammanslagen med kommunen Ponchapt. Dessa kommuner, som också ligger i produktionsområdet för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Haut-Montravel” har samma jordmåns- och klimatförhållanden som det område som ursprungligen ingick i produktionsområdet för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Côtes de Montravel”. Även druvbeståndet är likartat. Ändringen är en följd av att produktionsvillkoren har justerats för att lyfta fram den halvsöta karaktären hos de vita vinerna med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Côtes de Montravel”.

De kommuner som har lagts till det geografiska området beskrevs tidigare som det omedelbara närområdet, vilket därför har ändrats så att de kommunerna har tagits bort.

Den delen i punkt 6 i det sammanfattande dokumentet har därför ändrats.

Beteckningarna ”Côtes de Montravel” och ”Haut-Montravel” delar således ett gemensamt område som har gemensamma naturliga förhållanden.

Det är den mänskliga faktorn som tillför skillnaden mellan benämningarna. De val som görs av vinodlarna vid odling och skörd samt deras kunskaper om vinframställning är vad som utmynnar i olika produkter som sedan länge är kända under olika namn.

Vinodlarnas kunskaper bygger på en lång tradition av hur man framställer vita viner med ett överskott av socker för att säkra deras hållbarhet. Detta är viktigt eftersom vinerna ibland konsumerades mycket långt ifrån vinets ursprung (i synnerhet i norra Europa).

Vinodlarna har under årens lopp visat att de fullständigt behärskar den typ av vinodling och vinframställning som, även när vädret varierar, ger den produkt av halvsöta eller söta vita viner av hög kvalitet som är kända under namnen ”Côtes de Montravel” och ”Haut-Montravel”.

I punkt 2 i avsnitt IV i kapitel 1 läggs datumet till för den behöriga nationella myndighetens godkännande av ändringen av det avgränsade odlingsområdet inom det nyligen fastställda geografiska produktionsområdet.

Denna punkt påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

2.2   Redaktionell ändring

I punkt 1 b i avsnitt VI i kapitel 1, ersätts ordet ”skott” med ”fruktbärande skott”. Det handlar om en ren redaktionell justering som inte ändrar innebörden i den ursprungliga texten.

Det sammanfattande dokumentet har ändrats i punkt 6 a: Uttrycket ”10 fruktbärande skott” ersätter ”10 skott”.

2.3   Analytiska parametrar

I punkt 2 i avsnitt VII i kapitel 1 om druvornas mognadsgrad, justeras naturlig alkoholhalt i volymprocent och lägsta alkoholhalt, minskas från 12,5 % till 12 % respektive ökas från 10,5 % till 11 %.

I punkt 1 b i avsnitt IX om analysmetoder ökas halten av jäsbart socker från 51 g/l till 54 g/l. Denna punkt påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

Dessa ändringar har gjorts för att ange karaktären på vinerna med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Côtes de Montravel” och bekräfta deras halvsöta karaktär.

2.4   Druvbestånd och blandning

I punkt 2 i avsnitt V i kapitel 1 om bestämmelser om andelen av olika druvsorter som används läggs följande förtydligande till: andelen av druvsorten Semillon B måste vara minst 30 %. Denna druvsort är den dominerande i produktionsområdet och blir lätt övermogen i det kustklimat som produktionsområdet ligger i.

I punkt 1 a) i avsnitt IX i kapitel 1 om blandningen av druvsorterna ökas den lägsta andelen av de huvudsakliga druvsorterna i blandningen från 50 % till 80 %. Det klarläggs vidare, vilket svarar mot bestämmelsen om druvbeståndet i vinodlingen, att andelen av druvsorten Semillon B måste vara minst 30 % av blandningen.

Dessa ändringar har gjorts för att ange karaktären på vinerna med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Côtes de Montravel” och bekräfta deras halvsöta karaktär.

2.5   Sambandet med det geografiska ursprunget

Avsnitt X i kapitel 1 om sambandet med det geografiska området har ändrats för att stämma med utvidgningen av det geografiska produktionsområdet.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

1.   Namn

Côtes de Montravel

2.   Typ av geografisk beteckning

SUB – Skyddad ursprungsbeteckning

3.   Kategori av vinprodukter

1.

Vin

4.   Beskrivning av vinet eller vinerna

Vinerna är icke-mousserande vita, halvsöta och eleganta, där det jäsbara sockret aldrig döljer den tilltalande syrligheten. Druvorna skördas övermogna efter lätt torkning på vinstocken. Dessa både friska och fruktiga viner erhålls med hjälp av en blandning där de huvudsakliga druvsorterna dominerar. De har efter jäsning en halt av jäsbart socker på mellan 25 g/l och 54 g/l. Efter berikning har vinerna en total alkoholhalt på högst 14,5 volymprocent. Vinernas naturliga alkoholhalt är minst 12 volymprocent.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta alkoholhalt (i volymprocent)

11

Lägsta totala syrahalt

 

Högsta halt av flyktiga syror (mekv/l)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (mg/l):

 

Standarderna i de allmänna bestämmelserna tillämpas i fråga om den högsta totala alkoholhalten, den lägsta totala syrahalten, halten av flyktiga syror och den högsta tillåtna svaveldioxidhalten.

5.   Vinframställningsmetoder

a.    Specifika oenologiska metoder

Specifika oenologiska metoder

All värmebehandling av vinskörden på temperaturer som understiger -5 °C och all torkning av druvorna i tunnlar eller kammare är förbjuden. Det är förbjudet att använda träspån eller tillsätta tanniner. Efter berikning har vinerna en total alkoholhalt på högst 14,5 volymprocent. Därutöver måste vinerna uppfylla alla oenologiska krav i unionens regelverk och i den franska lagen om jordbruk och fiske (Code rural et de la pêche maritime).

Odlingsmetoder

Planteringstätheten ska vara minst 5 000 stockar per hektar. Avståndet mellan raderna får vara högst 2 meter och avståndet mellan plantorna i samma rad måste vara minst 0,8 meter.

Vinrankorna ska beskäras på något av följande sätt: Guyot-metoden, Cordon de Royat-metoden eller med kortskottsbeskärning.

Varje stock får ha högst tio fruktbärande skott.

Konstbevattning är inte tillåten.

b.    Högsta avkastningar

60 hl/ha

6.   Avgränsat område

Skörden av druvor, vinframställning och vinberedning sker i följande kommuner inom departementet Dordogne: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien och Vélines

7.   Huvudsakliga druvsorter

Sauvignon B, Muscadelle B, Sauvignon G, Semillon B

8.   Samband med det geografiska området

Det avgränsade odlingsområdet består huvudsakligen av väldränerade ler- och kalkhaltiga jordlotter på platån och de sluttningar som vetter mot söder. Jordmånen är dessutom mager och urlakad men har tillräckligt hög lerhalt för att inte torkan under sommaren ska utgöra något hot. Jordlotterna har också valts ut noggrant för att kvaliteten på druvorna ska bli optimal för produktion av ”Côtes de Montravel”.

Produktionsreglerna för beteckningen kännetecknas av en odlingstäthet på minst 5 000 stockar per hektar och en låg skördvikt per stock. Med den här noggranna hanteringen garanteras att druvorna når en tidig och tillräcklig mognad för att de ska få en god koncentration. Det här gäller särskilt de lokala druvsorterna i regionen, såsom muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, men också ondenc B, men framför allt sémillon B som ofta är den dominerande druvsorten och som har lätt för att bli övermogen i det rådande kustklimatet. För att den skyddade ursprungsbeteckningen ”Côtes de Montravel” ska få åberopas måste druvorna skördas när de är väl mogna och har en sockerhalt på mer än 198 gram per liter must. Det är förbjudet att använda tekniker för koncentration genom kyla eller tunnlar för torkning. Det är också förbjudet att använda alla former av kontinuerliga pressar eller självavlastande vindruvsvagnar med vingpumpar, i syfte att bevara vindruvorna före pressning.

I detta område bygger vinodlarnas kunnande på en gammal tradition för framställning av viner med ett överskott av socker som de behärskar fullständigt och som ger halvsöta eller söta vita viner av hög kvalitet, kända som ”Côtes de Montravel” och ”Haut-Montravel”.

Vinerna som benämns ”Côtes de Montravel” är vita, vanligen halvsöta, ibland söta, eleganta viner, där det jäsbara sockret aldrig döljer den tilltalande syrligheten. För att uppnå denna typ av friska och fruktiga viner produceras vinerna med beteckningen ”Côtes de Montravel” med hjälp av en blandning där de huvudsakliga druvsorterna dominerar. Att halten av jäsbart socker ligger mellan 25 g/l och 54 g/l garanterar att vinerna får en sötma som är både rund och fyllig. De skiljer sig därmed från de vita vinerna ”Haut-Montravel” som har en högre halt av jäsbart socker (över 85 g/l) och som framställs av druvor skördade övermogna och med eller utan ädelröta (Botrytis cynerea).

Från tiden före vinlusen är historien mycket knapphändig när det gäller viner från ”Côtes de Montravel”. Det enda som nämns är viner från ”Montravel” och det görs i allmänna ordalag, utan information om huruvida det handlar om torra viner eller viner med jäsbart socker. 1903 gjorde Edouard Féret en heltäckande kartläggning av vinodlingen i Bergerac i verket Bergerac et ses vins. Han skriver där: ”i kantonen Vélines har de vita vinerna en särskild smak och bouquet som gjort att de klassas under namnet Côtes de Montravel. Det är viner som är mycket vita och har en fin, mild och behaglig bouquet.” Edouard Féret anmärker vidare att de vita vinerna från Montcaret är de bästa vita vinerna av typen ”Côtes de Montravel” och att de kännetecknas av mycket fin smak och hög kvalitet.

9.   Väsentliga ytterligare villkor

Större geografisk enhet

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Märkningen av viner med den kontrollerade ursprungsmärkningen ”Côtes de Montravel” kan ange den större geografiska enheten ”Sud-Ouest”. Denna större geografiska enhet får även anges på alla slags prospekt och behållare. De teckensnitt som används för denna större geografiska enhet får varken på höjden eller bredden vara större än de tecken som används i den kontrollerade ursprungsbeteckningens namn.

Område intill det berörda området

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Undantag med avseende på produktionen i det avgränsade geografiska området.

Beskrivning av villkoret:

Det omedelbara närområdet, definierat genom undantag för vinframställning och vinberedning, omfattar följande kommuner:

Departementet Dordogne: Bergerac, Le Fleix, Monfaucon och Saint-Laurent-des-Vignes.

Departementet Gironde: Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire och Saint-Emilion.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/annee-2014/semaine-26


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

11.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 243/8


Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut

(2018/C 243/04)

1.   I enlighet med artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1) tillkännager kommissionen att, om en översyn inte inleds i enlighet med nedanstående förfarande, kommer de antidumpningsåtgärder som anges nedan att upphöra att gälla det datum som anges i tabellen.

2.   Förfarande

Unionstillverkare får lämna in en skriftlig begäran om översyn. En sådan begäran måste innehålla tillräckliga bevis för att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer. Om kommissionen beslutar att se över de berörda åtgärderna kommer importörer, exportörer, exportlandets företrädare och unionstillverkare att ges tillfälle att utveckla, dementera eller yttra sig över de uppgifter som lämnats i begäran om översyn.

3.   Tidsfrist

På de grunder som anges ovan får unionstillverkare lämna in en skriftlig begäran om översyn till generaldirektoratet för handel vid Europeiska kommissionen (European Commission, Directorate-General for Trade, Unit H-1, CHAR 4/39, 1049 Bryssel, BELGIEN (2)) från och med den dag då detta tillkännagivande offentliggörs, dock senast tre månader före det datum som anges i tabellen.

4.   Detta tillkännagivande offentliggörs i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EU) 2016/1036.

Produkt

Ursprungs- eller exportländer

Åtgärder

Hänvisning

Datum då åtgärden upphör att gälla (3)

Ferrokisel (kiseljärn)

Folkrepubliken Kina

Ryssland

Antidumpningstull

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 360/2014 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av ferrokisel med ursprung i Folkrepubliken Kina och Ryssland efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 107, 10.4.2014, s. 13)

11.4.2019


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  Åtgärden upphör att gälla vid midnatt det datum som anges i den här kolumnen.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

11.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 243/9


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 243/05)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 4 juli 2018 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Bain Capital Investors LLC (Bain Capital, Amerikas förenta stater).

Reifen Krieg GmbH, Secura Reifenservice GmbH, Reifen24 AG, Moti Reifen GmbH, SW Reifenhandel GmbH, Komplettradlager.de GmbH, Duro Reifenservice GmbH, och MUTAVI-Solutions GmbH (gemensamt kallade Reifen Krieg Group, Tyskland).

Bain Capital förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, ensam kontroll över hela Reifen Krieg Group.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Bain Capital är ett riskkapitalbolag registrerat i Förenta staterna som investerar i företag i hela världen inom flertalet näringsgrenar.

Reifen Krieg Group är en grossist- och detaljhandelskedja för ersättningsdäck, främst verksam i Tyskland.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


11.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 243/11


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul)

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 243/06)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 3 juli 2018 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Tenneco Inc. (Tenneco, Förenta staterna),

Federal-Mogul LLC (Federal-Mogul, Förenta staterna).

Tenneco förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, ensam kontroll över hela Federal-Mogul.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Tenneco tillverkar och distribuerar komponenter för fordonsmotorer, särskilt funktionsprodukter för luftrening och färdtjänster, både för tillverkare av originalutrustning och oberoende reparations- och ersättningsmarknader i hela världen.

Federal-Mogul tillverkar och levererar komponenter för motorfordon, järnvägsindustrin och andra tillämpningar, särskilt motor-, transmissions- och kraftöverföringskomponenter, liksom bromsfriktionsmaterial, chassin, tätningsprodukter och vindrutetorkare i hela världen.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).


11.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 243/12


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 243/07)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 3 juli 2018 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Société Nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SpA (Sonatrach, Algeriet).

Augusta Refinery Assets, som för närvarande kontrolleras av Esso Italiana S.r.l., ett dotterbolag till ExxonMobil Corporation.

Sonatrach förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, kontroll över hela Augusta Refinery Assets.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av tillgångar.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   Sonatrach: Sonatrach, som ägs av algeriska staten, är ett företag med verksamhet inom olje- och gassektorn. Sonatrach bedriver integrerad verksamhet avseende prospektering, produktion, raffinering, transport och saluföring av kolväten.

—   Augusta Refinery Assets: Augusta Refinery Assets betår av ett raffinaderi i Augusta, Italien och ett antal tillhörande tillgångar. Företaget är aktivt på marknaderna för raffinering av råolja för bränsle och andra produkter samt försäljning av raffinerat bränsle och andra produkter.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


11.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 243/13


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 243/08)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 4 juli 2018 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Reco Jedi Private Limited (Reco, Singapore), som kontrolleras av GIC (Realty) Private Limited (GIC, Singapore).

Frasers Property Ventures II Pte. Ltd. (FPV, Singapore), som kontrolleras av Frasers Property Limited (FPL, Singapore).

JustGroup Holdings Pte. Ltd. (JustGroup, Singapore).

JustCo Holdings Pte. Ltd. (JustCo, Singapore).

Reco, FPL och JustGroup förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över JustCo.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   GIC: GIC är ett holdingbolag som hanterar investeringar i fast egendom för staten Singapores räkning.

—   FPL: FPL äger, utvecklar och förvaltar en mångsidig, integrerad portfölj av fastigheter.

—   JustGroup och JustCo: verksamhet inriktad på utveckling och förvaltning av gemensamma arbetsutrymmen.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


Rättelser

11.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 243/14


Rättelse till ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

( Europeiska unionens officiella tidning C 235 av den 6 juli 2018 )

(2018/C 243/09)

 

Offentliggörandet (2018/C 235/07) på sidan 6 ska anses vara ogiltigt.