ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 200

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
11 juni 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2018/C 200/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2018/C 200/02

Mål C-191/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 10 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Berlin – Tyskland) – Romano Pisciotti mot Bundesrepublik Deutschland (Begäran om förhandsavgörande — Unionsmedborgarskap — Artiklarna 18 FEUF och 21 FEUF — Utlämning till Amerikas förenta stater av en medborgare i en medlemsstat som har utövat sin rätt till fri rörlighet — Avtal om utlämning mellan Europeiska unionen och Förenta staterna — Unionsrättens tillämpningsområde — Förbud mot utlämning som tillämpas enbart på landets egna medborgare — Begränsning av den fria rörligheten — Rättfärdigandegrund som avser att förhindra att personer som har begått brott undgår straff — Proportionalitet — Informationsutbyte med unionsmedborgarens ursprungsmedlemsstat)

2

2018/C 200/03

Mål C-258/16: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Korkein oikeus – Finland) – Finnair Oyj mot Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Begäran om förhandsavgörande — Lufttransporter — Montrealkonventionen — Artikel 31 — Lufttrafikföretags ansvar för incheckat bagage — Krav avseende formen för och innehållet i en skriftlig reklamation som överlämnas till lufttrafikföretaget — Reklamation som ingetts på elektronisk väg och som har registrerats i lufttrafikföretagets informationssystem — Reklamation som ingetts i bagagemottagarens namn av en anställd vid lufttrafikföretaget)

3

2018/C 200/04

Förenade målen C-316/16 och 424/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom – Tyskland, Förenande Kungariket) – B mot Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department mot Franco Vomero (Begäran om förhandsavgörande — Unionsmedborgarskap — Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier — Direktiv 2004/38/EG — Artikel 28.3 a — Förstärkt skydd mot utvisning — Villkor — Permanent uppehållsrätt — Uppehåll i den mottagande medlemsstaten under de tio år som föregick beslutet om utvisning från den berörda medlemsstaten — Fängelsevistelse — Verkningar för det tioåriga uppehållets kontinuitet — Betydelse för helhetsbedömningen avseende anknytning genom integration — Tidpunkt då denna bedömning ska utföras och de kriterier som ska beaktas vid densamma)

4

2018/C 200/05

Mål C-320/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 10 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de grande instance de Lille – Frankrike) – brottmål mot Uber France SAS (Begäran om förhandsavgörande — Tjänster inom transportsektorn — Direktiv 2006/123/EG — Tjänster på den inre marknaden — Direktiv 98/34/EG — Informationssamhällets tjänster — Föreskrift för informationssamhällets tjänster — Begrepp — Förmedlingstjänst som med hjälp av en applikation för en smart mobiltelefon mot ersättning sammanför förare, som inte är yrkesförare och som använder sina egna fordon, med personer som önskar företa en resa inom en tätort — Straffrättsliga påföljder)

5

2018/C 200/06

Mål C-414/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesarbeitsgericht – Tyskland) – Vera Egenberger mot Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 2000/78/EG — Likabehandling — Särbehandling på grund av religion eller övertygelse — Yrkesverksamhet i kyrkor eller andra organisationer vars etiska grundsyn bygger på religion eller övertygelse — Religion eller övertygelse som utgör ett verkligt, legitimt och motiverat yrkeskrav med hänsyn till organisationens etiska grundsyn — Begrepp — Verksamhetens art och de förhållanden under vilka den utövas — Artikel 17 FEUF — Artiklarna 10, 21 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna)

6

2018/C 200/07

Mål C-478/16 P: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 19 april 2018 – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) mot Group OOD, Kosta Iliev (Överklagande — EU-varumärke — Definition och förvärv av EU-varumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller av ett annat tecken som används i näringsverksamhet — Överklagandenämndens prövning — Nya eller kompletterande bevis — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 76.2 — Förordning (EG) nr 2868/95 — Regel 50.1 tredje stycket)

7

2018/C 200/08

Mål C-525/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão – Portugal) – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA mot Autoridade da Concorrência (Begäran om förhandsavgörande — Konkurrens — Missbruk av dominerande ställning — Artikel 102 andra stycket c FEUF — Begreppet konkurrensnackdel — Diskriminerande priser på marknaden i efterföljande led — Organisation för kollektiv förvaltning av upphovsrätten närstående rättigheter — Avgift som tas ut av inhemska företag som tillhandahåller överföring av tv-signaler och tillhörande innehåll mot betalning)

7

2018/C 200/09

Mål C-532/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 11 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litauen) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mot SEB bankas AB (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamt system för mervärdesskatt — Begränsning av rätten till avdrag för ingående skatt — Justering av avdraget för ingående skatt — Leverans av mark — Felaktig kvalificering som beskattad verksamhet — Skatten angiven på den ursprungliga fakturan — Leverantören har ändrat denna uppgift)

8

2018/C 200/10

Mål C-541/16: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 12 april 2018 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Danmark (Fördragsbrott — Förordning (EG) nr 1072/2009 — Artikel 2 led 6 — Artikel 8 — Cabotagetransport — Begrepp — Definition i ett dokument Frågor och svar upprättat av Europeiska kommissionen — Rättslig status — Nationella tillämpningsåtgärder som begränsar det antal lastningsställen och lossningsställen som kan ingå i en och samma cabotagetransport — Utrymme för skönsmässig bedömning — Restriktion — Proportionalitet)

9

2018/C 200/11

Mål C-550/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Den Haag – Nederländerna) – A, S mot Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Begäran om förhandsavgörande — Rätt till familjeåterförening — Direktiv 2003/86/EG — Artikel 2 led f — Begreppet underårig utan medföljande vuxen — Artikel 10.3 a — En flyktings rätt till familjeåterförening med sina föräldrar — Flykting som är yngre än arton år vid tidpunkten för dennes inresa i medlemsstaten och inlämnandet av asylansökan, men äldre än arton år vid tidpunkten för antagandet av beslutet om beviljande av asyl och för inlämnandet av ansökan om familjeåterförening — Tidpunkt som är avgörande för fastställandet av om den berörda personen är underårig)

9

2018/C 200/12

Mål C-565/16: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Eirinodikeio Lerou Leros – Grekland) – förfarande som anhängiggjorts av Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar — Förordning (EG) nr 2201/2003 — Domstol i en medlemsstat vid vilken det har lämnats in en ansökan om rättsligt tillstånd att för ett underårigt barns räkning avstå från arv — Behörighet i mål om föräldrarättigheter — Avtal om domstols behörighet — Artikel 12.3 b — Godtagande av domstols behörighet — Villkor)

10

2018/C 200/13

Mål C-580/16: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Firma Hans Bühler KG mot Finanzamt Graz-Stadt (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Platsen för det gemenskapsinterna förvärvet — Artikel 42 — Gemenskapsinternt förvärv av varor för en efterföljande leverans — Artikel 141 — Undantag — Trepartstransaktion — Förenklingsåtgärder — Artikel 265 — Rättelse av sammanställningen)

11

2018/C 200/14

Mål C-645/16: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation – Frankrike) – – Conseils et mise en relations (CMR) SARL mot Demeures terre et tradition SARL (Begäran om förhandsavgörande — Självständiga handelsagenter — Direktiv 86/653/EEG — Handelsagenters rätt till gottgörelse eller skadestånd när handelsagenturavtalet upphört — Artikel 17 — Rätt till gottgörelse föreligger inte när handelsagenturavtalet sägs upp under den prövotid som anges i avtalet)

12

2018/C 200/15

Mål C-8/17: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal de Justiça – Portugal) – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA mot Flexipiso – Pavimentos SA (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artiklarna 63, 167, 168, 178 – 180, 182 och 219 — Principen om skatteneutralitet — Rätt till avdrag för mervärdesskatt — Tidsfrist för att utöva denna rätt enligt nationella bestämmelser — Avdrag för ytterligare mervärdesskatt som betalats in till staten och som utgör föremål för handlingar som, efter en skatterevision, rättar de ursprungliga fakturorna — Tidpunkt vid vilken tidsfristen börjar löpa)

12

2018/C 200/16

Mål C-13/17: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Fédération des entreprises de la beauté mot Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, tidigare Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique (Begäran om förhandsavgörande — Tillnärmning av lagstiftning — Kosmetiska produkter — Förordning (EG) nr 1223/2009 — Artikel 10.2 — Säkerhetsbedömning av den kosmetiska produkten — Krav på kvalifikationer för den person som utför bedömningen — Erkännande av utbildningars likvärdighet — Ämnen liknande farmaci, toxikologi eller medicin — Medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning)

13

2018/C 200/17

Mål C-65/17: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione – Italien) – Oftalma Hospital Srl mot C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling av tjänster — Socialtjänster och hälsovård — Tilldelning av kontrakt har skett utan beaktande av reglerna om offentlig upphandling — Principerna om öppenhet och likabehandling ska iakttas — Begreppet bestämt gränsöverskridande intresse — Direktiv 92/50/EEG — Artikel 27)

14

2018/C 200/18

Mål C-75/17 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 19 april 2018 – Fiesta Hotels & Resorts, SL mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Residencial Palladium, SL (Överklagande — EU-varumärke — Förordning nr 207/2009 — Artikel 8.4 — Artikel 65 — Oregistrerade firmanamnet GRAND HOTEL PALLADIUM — Figurmärket innehållande ordelementet PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Ansökan om ogiltighetsförklaring grundas på en äldre rättighet som är skyddad enligt nationell rätt — Villkor — Tecken som används i mer än bara lokal omfattning — Rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke)

14

2018/C 200/19

Mål C-110/17: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 12 april 2018 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott — Fri rörlighet för kapital — Artikel 63 FEUF — Artikel 40 i EES-avtalet — Skatt på i Belgien hemmahörande personers inkomst — Fastställande av inkomst från fastigheter — Tillämpning av två olika beräkningsmetoder beroende på var fastigheten är belägen — Beräkning utifrån taxeringsvärdet för fastigheter belägna i Belgien — Beräkning utifrån det faktiska hyresvärdet för fastigheter belägna i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) — Särbehandling — Restriktion av den fria rörligheten för kapital)

15

2018/C 200/20

Mål C-148/17: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Peek & Cloppenburg KG, Hamburg mot Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Begäran om förhandsavgörande — Varumärkesrätt — Direktiv 2008/95/EG — Artikel 14 — Beslut i efterhand om ogiltighetsförklaring eller upphävande av ett varumärke — Den tidpunkt då villkoren för upphävande eller ogiltighetsförklaring ska vara uppfyllda — Förordning (EG) nr 207/2009 — EU-varumärke — Artikel 34.2 — Yrkande om företräde på grund av ett äldre nationellt varumärke — Yrkandets rättsverkningar på det äldre nationella varumärket)

16

2018/C 200/21

Mål C-152/17: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA mot Rete Ferroviaria Italiana SpA (Begäran om förhandsavgörande — Förfaranden vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster — Direktiv 2004/17/CE — Skyldighet att justera priser efter tilldelning av kontrakt — En sådan skyldighet följer inte av vare sig direktiv 2004/17 eller de allmänna principer som ligger till grund för 56 FEUF och direktiv 2004/17/EG — Städ- och underhållstjänster knutna till järnvägstransport — Artikel 3.3 FEU — Artiklarna 26, 57, 58 och 101 FEUF — Avsaknad av tillräckliga uppgifter om de faktiska och rättsliga omständigheterna i det nationella målet och om skälen till varför det är nödvändigt att besvara tolkningsfrågorna — Avvisning — Artikel 16 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Bestämmelser i nationell rätt vilka inte genomför unionsrätten — Bristande behörighet)

16

2018/C 200/22

Förenade målen C-195/17, C-197/17-C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17-C-286/17 och C-290/17-C-292/17: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf – Tyskland) – Helga Krüsemann m.fl. (C-195/17), Thomas Neufeldt m.fl. (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe m.fl. (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce m.fl. (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer m.fl. (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke m.fl. (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell m.fl. (C-290/17), Helga Jordan-Grompe m.fl. (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17) mot TUIfly GmbH (Begäran om förhandsavgörande — Transport — Gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar — Förordning (EG) nr 261/2004 — Artikel 5.3 — Artikel 7.1 — Rätt till ersättning — Undantag — Begreppet extraordinära omständigheter — Vild strejk)

17

2018/C 200/23

Mål C-227/17: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf – Tyskland) – Medtronic GmbH mot Finanzamt Neuss (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EEG) nr 2658/87 — Tullunion och gemensamma tulltaxan — Tullklassificering — Kombinerade nomenklaturen — Undernummer 9021 10 10, 9021 10 90 och 9021 90 90 — Anordning för ryggradsfixering — Genomförandeförordning (EG) nr 1214/2014)

18

2018/C 200/24

Mål C-302/17: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Krajský súd v Bratislave – Slovakien) – PPC Power a.s. mot Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Direktiv 2003/87/EG — System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser — Mål — Gratis tilldelning av utsläppsrätter — Nationell lagstiftning som beskattar överförda och outnyttjade utsläppsrätter)

19

2018/C 200/25

Mål C-323/17: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från High Court (Irlande) – Irland) – People Over Wind, Peter Sweetman mot Coillte Teoranta (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Direktiv 92/43/EEG — Bevarande av livsmiljöer — Särskilda bevarandeområden — Artikel 6.3 — Föregående prövning för att avgöra om det är nödvändigt eller inte att göra en bedömning av en plans eller ett projekts konsekvenser för ett särskilt bevarandeområde — Åtgärder som skulle kunna beaktas i detta syfte)

19

2018/C 200/26

Mål C-441/17: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 april 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen (Fördragsbrott — Miljö — Direktiv 92/43/EEG — Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter — Artikel 6.1 och 6.3 — Artikel 12.1 — Direktiv 2009/147/EG — Bevarande av vilda fåglar — Artiklarna 4 och 5 — Natura 2000-området Puszcza Białowieska — Ändring av skogsbruksplan — Ökning av den avverkningsbara virkesvolymen — Plan eller projekt som inte är direkt nödvändigt för skötseln och förvaltningen av området och som på ett betydande sätt kan påverka området — Lämplig bedömning av konsekvenserna för området — Skada på området — Faktiskt genomförande av bevarandeåtgärder — Påverkan på skyddade arters parnings- och rastplatser)

20

2018/C 200/27

Mål C-124/18 P: Överklagande ingett den 15 februari 2018 av Red Bull GmbH av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 30 november 2017 i de förenade målen T-101/15 och T-102/15, Red Bull GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

21

2018/C 200/28

Mål C-207/18: Talan väckt den 22 mars 2018 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

22

2018/C 200/29

Mål C-208/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší soud České republiky (Republiken Tjeckien) den 23 mars 2018 – Jana Petruchová mot FIBO Group Holdings Ltd

23

2018/C 200/30

Mål C-250/18: Talan väckt den 11 april 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Kroatien

24

 

Tribunalen

2018/C 200/31

Mål T-554/14: Tribunalens dom av den 26 april 2018 – Messi Cuccittini mot EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket MESSI — De äldre EU-ordmärkena MASSI — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

26

2018/C 200/32

Mål T-561/14: Tribunalens dom av den 23 april 2018 – One of Us m.fl. mot kommissionen (Institutionell rätt — Europeiskt medborgarinitiativ — Forskningspolitik — Folkhälsa — Utvecklingssamarbete — EU:s finansiering av verksamheter som inbegriper förstörelse av mänskliga embryon — Meddelande från kommissionen enligt artikel 10.1 c i förordning (EU) nr 211/2011 — Talan om ogiltigförklaring — Partshabilitet — Rättsakt mot vilken talan kan väckas — Delvis avvisning — Domstolsprövning — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning)

26

2018/C 200/33

Mål T-43/15: Tribunalens dom av den 23 april 2018 – CRM mot kommissionen (Skyddad geografisk beteckning — Piadina Romagnola eller Piada Romagnola — Registreringsförfarande — Fördelning av befogenheter mellan kommissionen och de nationella myndigheterna — Sambandet mellan produktens anseende och dess geografiska ursprung — Artikel 5.2 b i förordning (EG) nr 1151/2012 — Omfattningen av kommissionens kontroll av registreringsansökan — Artikel 7.1 f, ii, artikel 8.1 c, ii, och artikel 50.1 i förordning nr 1151/2012 — Verkningarna på förfarandet vid kommissionen av en nationell domstols ogiltigförklaring av förfrågningsunderlaget — Kommissionens utredningsskyldighet — Principen om god förvaltning — Effektivt rättsligt skydd)

27

2018/C 200/34

Mål T-251/15: Tribunalens dom av den 26 april 2018 – Espírito Santo Financial (Portugal) mot ECB (Tillgång till handlingar — Beslut 2004/258/EG — Handlingar avseende ECB:s beslut av den 1 augusti 2014 om Banco Espírito Santo SA — Underförstått avslag på ansökan om tillgång — Uttryckligt avslag på ansökan om tillgång — Delvis avslag på ansökan om tillgång — Undantag för sekretessen vid överläggningar i ECB:s beslutande organ — Undantag för unionens eller en medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik — Undantag för det finansiella systemets stabilitet i unionen eller i en medlemsstat — Undantag för affärsintressen — Undantag för yttranden för internt bruk — Motiveringsskyldighet)

28

2018/C 200/35

Förenade målen T-554/15 och T-555/15: Tribunalens dom av den 25 april 2018 – Ungern mot kommissionen (Statligt stöd — Stöd som beviljats enligt den ungerska lagen nr XCIV från år 2014 om hälsoavgift för företag inom tobaksbranschen — Stöd som följer av en ändring år 2014 av den ungerska lagen från år 2008 om livsmedelskedjan och offentlig tillsyn över livsmedelskedjan — Progressiva satser för avgifter som tas ut på årsomsättningen — Beslut att inleda förfarandet enligt artikel 108.2 FEUF — Samtidigt föreläggande om att avbryta utbetalningen av stöd — Talan om ogiltigförklaring — Huruvida föreläggandet om att avbryta utbetalningen av stöd kan avskiljas — Berättigat intresse av att få saken prövad — Upptagande till sakprövning — Motiveringsskyldighet — Proportionalitet — Likabehandling — Rätten till försvar — Principen om lojalt samarbete — Artikel 11.1 i förordning (EG) nr 659/1999)

29

2018/C 200/36

Mål T-752/15: Tribunalens dom av den 26 april 2018 – European Dynamics Luxembourg och Evropaïki Dynamiki mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Stöd- och rådgivningstjänster till teknisk personal och it-personal IV (STIS IV) — En anbudsgivares anbud har förkastats — Motiveringsplikt — Onormalt lågt anbud — Tilldelningskriterier — Uppenbart oriktig bedömning — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

29

2018/C 200/37

Förenade målen T-133/16-T-136/16: Tribunalens dom av den 24 april 2018 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence m.fl. mot ECB (Ekonomisk- och monetär politik — Tillsyn över kreditinstitut — Artikel 4.1 e och 4.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 — Person som faktiskt kontollerar ett kreditinstuts verksamhet — Artikel 13.1 i direktiv 2013/36/EU och artikel L.511 13 andra stycket i den franska lagen om penning- och finanspolitik — Principen att ordföranden i ett kreditinstituts styrelse i son tillsynsfunktion inte samtidigt får vara generaldirektör för kreditinstitutet — Artikel 88.1 e i direktiv 2013/36 och artikel L. 511 58 i den franska lagen om penning- och finanspolitik)

30

2018/C 200/38

Mål T-190/16: Tribunalens dom av den 26 april 2018 – Azarov mot rådet (Gemensam utrikes – och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder som vidtas med anledning av situationen i Ukraina — Frysning av medel — Förteckning över personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av medel och ekonomiska tillgångar — Bibehållande av sökandens namn på förteckningen — Rätt till försvar — Principen om god förvaltningssed — Maktmissbruk — Rätt till egendom — Näringsfrihet — Uppenbart oriktig bedömning)

31

2018/C 200/39

Mål T-248/16: Tribunalens dom av den 25 april 2018 – Walfood mot EUIPO – Romanov Holding (CHATKA) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket CHATKA — Äldre internationella figurmärket CHATKA — Relativt registeringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001] — Faktiskt användande av det äldre varumärket — Artikel 57.2 och 57.3 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 64.2 och 64.3 i förordning 2017/1001))

32

2018/C 200/40

Mål T-288/16: Tribunalens dom av den 26 april 2018 – Convivo mot EUIPO – Porcesadora Nacional de Alimentos (M’Cooky) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Ordmärke M’Cooky — Äldre nationellt figurmärke MR.COOK — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.1 b i förordning 2017/1001) — Risk för förväxling)

32

2018/C 200/41

Mål T-312/16: Tribunalens dom av den 25 april 2018 – Walfood mot EUIPO– Romanov Holding (CHATKA) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som utpekar Europeiska unionen — Ordmärket CHATKA — Äldre internationella figurmärket CHATKA — Relativt registeringshinder — Artikel 8. B i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001] — Faktiskt användande av det äldre varumärket — Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 47.2 och 47.3 i förordning 2017/1001))

33

2018/C 200/42

Mål T-426/16: Tribunalens dom av den 25 april 2018 – Perfumes y Aromas Artesanales mot EUIPO– Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Aa AROMAS artesanales — Äldre EU-figurmärke Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Tjänster som är identiska eller av liknande slag — Känneteckenslikhet — Omsättningskrets — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001])

34

2018/C 200/43

Mål T-468/16: Tribunalens dom av den 23 april 2018 – Verein Deutsche Sprache mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handling som rör ett kommissionsbeslut om ändring av utseendet på pressrummet i Berlaymont-byggnaden i samband med att endast franska och engelska versioner tillhandahålls — Delvis avslag på ansökan om tillgång till handlingar — Förklaring från kommissionen att handlingen inte finns — Presumtion om lagenlighet — Felaktig rättstillämpning — Motiveringsskyldighet)

34

2018/C 200/44

Mål T-747/16: Tribunalens dom av den 23 april 2018 – Vincenti mot EUIPO (Personalmål — Tjänstemän — Social trygghet — Yttrande från invaliditetskommittén — Tillsättningsmyndighetens utrymme för skönsmässig bedömning — Artiklarna 53 och 78 i tjänsteföreskrifterna — Oriktig bedömning — Motiveringsskyldighet)

35

2018/C 200/45

Mål T-756/16: Tribunalens dom av den 25 april 2018 – Euro Castor Green mot EUIPO – Netlon France (Döljande spaljé) (Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning som återger en spaljé — Tidigare gemenskapsformgivning — Ogiltighetsgrunder — Offentliggörande av den äldre formgivningen — Nyhetsvärde saknas — Särprägel saknas — Artiklarna 5, 6 och 25.1 b I förordning (EG) nr 6/2002)

36

2018/C 200/46

Mål T-763/16: Tribunalens dom av den 12 april 2018 – PY mot EUCAP Sahel Niger (Skiljeklausul — Anställda vid Europeiska unionens internationella uppdrag — Tvister rörande anställningsavtal — Interna undersökningsförfaranden — Skyddet för offer vid påtalande av trakasserier — Avtalsrättsligt ansvar)

36

2018/C 200/47

Mål T-831/16: Tribunalens dom av den 24 april 2018 – Kabushiki Kaisha Zoom mot EUIPO – Leedsworld (ZOOM) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket ZOOM — Det äldre EU-figurmärket och EU-ordmärket ZOOM — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Varuslagslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

37

2018/C 200/48

Mål T-183/17: Tribunalens dom av den 24 april 2018 – Menta y Limón Decoración mot EUIPO -Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Återgivning av en man i traditionell klädedräkt) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärke föreställande en man i traditionell klädedräkt — Äldre nationella formgivningar — Relativt registreringshinder — Artikel 53.2 d i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 60.2 d i förordning (UE) 2017/1001) — Förbud mot att använda EU-varumärket enligt nationell rätt — EUIPO:s tillämpning av nationell rätt)

38

2018/C 200/49

Mål T-207/17: Tribunalens dom av den 24 april 2018 – Senetic mot EUIPO – HP Hewlett Packard Group (hp) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket hp — Absoluta registreringshinder — Artikel 52.1 a i förordning(EG) nr 207/2009 (nu artikel 59.1 a i förordning(EU) 2017/1001) — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 c i förordning2017/1001) — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b i förordning 2017/1001) — Ond tro — Artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 59.1 b i förordning 2017/1001))

38

2018/C 200/50

Mål T-208/17: Tribunalens dom av den 24 april 2018 – Senetic mot EUIPO – HP Hewlett Packard Group (HP) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket HP — Absoluta registreringshinder — Artikel 52.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 59.1 a i förordning (EU) 2017/1001] — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001] — Ond tro — Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 59.1 b i förordning (EU) 2017/1001])

39

2018/C 200/51

Mål T-213/17: Tribunalens dom av den 25 april 2018 – Romantik Hotels & Restaurants mot EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket ROMANTIK — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Avsaknad av särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning — Artikel 7.1 b och 7.3 i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 7.1 b och 7.3 i förordning (EU) 2017/1001])

40

2018/C 200/52

Mål T-220/17: Tribunalens dom av den 26 april 2018 – Pfalzmarkt für Obst und Gemüse mot EUIPO (100 % Pfalz) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket 100 % Pfalz — Absolut registreringshinder — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001) — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 94 i förordning 2017/1001))

40

2018/C 200/53

Mål T-221/17: Tribunalens dom av den 24 april 2018 – Mémora Servicios Funerarios mot EUIPO – Chatenoud (MEMORAME) (Gemenskapsvarumärken — Invändningsförfarande — Ansökan om EU-ordmärket MEMORAME — Äldre EU-figurmärket mémora och nationella figurmärkena MÉMORA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Varu- eller tjänsteslagslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 [numera artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

41

2018/C 200/54

Mål T-297/17: Tribunalens dom av den 24 april 2018 – VSM mot EUIPO (WE KNOW ABRASIVES) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket WE KNOW ABRASIVES — Varumärke som utgörs av en reklamslogan — Överklagandenämndens behörighet när det är fråga om ett överklagande som endast avser en del av de tjänster som avses i registreringsansökan — Artikel 64.1 i förordning nr 207/2009 [nu artikel 71.1 i förordning (EU) 2017/1001] — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 [nu artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001])

42

2018/C 200/55

Mål T-354/17: Tribunalens dom av den 23 april 2018 – Genomic Health mot EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (sedermera artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001) — Likabehandling)

42

2018/C 200/56

Mål T-212/18: Talan väckt den 26 mars 2018 – Romańska mot Frontex

43

2018/C 200/57

Mål T-226/18: Talan väckt den 2 april 2018 – Global Silicones Council m.fl. mot kommissionen

44

2018/C 200/58

Mål T-231/18: Överklagande ingett den 4 april 2018 – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam mot EUIPO – Lupu (Djili)

46

2018/C 200/59

Mål T-240/18: Talan väckt den 16 april 2018 – Polskie Linie Lotnicze LOT mot kommissionen

46

2018/C 200/60

Mål T-245/18: Talan väckt den 16 april 2018 – Benavides Torres mot rådet

47

2018/C 200/61

Mål T-246/18: Talan väckt den 16 april 2018 – Moreno Pérez mot rådet

48

2018/C 200/62

Mål T-247/18: Talan väckt den 16 april 2018 – Lucena Ramírez mot rådet

48

2018/C 200/63

Mål T-248/18: Talan väckt den 16 april 2018 – Cabello Rondón mot rådet

49

2018/C 200/64

Mål T-249/18: Talan väckt den 16 april 2018 – Saab Halabi mot rådet

50


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2018/C 200/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 190, 4.6.2018

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 182, 28.5.2018

EUT C 166, 14.5.2018

EUT C 161, 7.5.2018

EUT C 152, 30.4.2018

EUT C 142, 23.4.2018

EUT C 134, 16.4.2018

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/2


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 10 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Berlin – Tyskland) – Romano Pisciotti mot Bundesrepublik Deutschland

(Mål C-191/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Unionsmedborgarskap - Artiklarna 18 FEUF och 21 FEUF - Utlämning till Amerikas förenta stater av en medborgare i en medlemsstat som har utövat sin rätt till fri rörlighet - Avtal om utlämning mellan Europeiska unionen och Förenta staterna - Unionsrättens tillämpningsområde - Förbud mot utlämning som tillämpas enbart på landets egna medborgare - Begränsning av den fria rörligheten - Rättfärdigandegrund som avser att förhindra att personer som har begått brott undgår straff - Proportionalitet - Informationsutbyte med unionsmedborgarens ursprungsmedlemsstat))

(2018/C 200/02)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Berlin

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Romano Pisciotti

Motpart: Bundesrepublik Deutschland

Domslut

1)

Unionsrätten ska tolkas på så sätt att i ett fall som det som är aktuellt i det nationella målet, där en framställning om utlämning av en unionsmedborgare till Förenta staterna har gjorts och unionsmedborgaren, i avvaktan på en eventuell utlämning, har omhändertagits i en annan medlemsstat än den där han eller hon är medborgare, omfattas unionsmedborgarens situation av unionsrättens tillämpningsområde, i den mån som unionsmedborgaren har utövat sin rätt till fri rörlighet inom Europeiska unionen och framställningen om utlämning har gjorts med stöd av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om utlämning, av den 25 juni 2003.

2)

I ett fall som det som är aktuellt i det nationella målet, där en framställning om utlämning av en unionsmedborgare till Förenta staterna har gjorts med stöd av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om utlämning, av den 25 juni 2003, och unionsmedborgaren, i avvaktan på en eventuell utlämning, har omhändertagits i en annan medlemsstat än den där han eller hon är medborgare, ska artiklarna 18 FEUF och 21 FEUF tolkas på så sätt att de inte utgör hinder för att den anmodade medlemsstaten på grundval av en grundlagsbestämmelse gör åtskillnad mellan sina egna medborgare och medborgare i andra medlemsstater och att staten tillåter utlämning av sistnämnda medborgare, medan den inte tillåter utlämning av sina egna medborgare, i den mån som den på förhand har gett de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där den berörda personen är medborgare möjlighet att begära att han eller hon ska överlämnas till den staten och denna inte har vidtagit några åtgärder i detta avseende.


(1)  EUT C 270, 25.7.2016.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/3


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Korkein oikeus – Finland) – Finnair Oyj mot Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

(Mål C-258/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Lufttransporter - Montrealkonventionen - Artikel 31 - Lufttrafikföretags ansvar för incheckat bagage - Krav avseende formen för och innehållet i en skriftlig reklamation som överlämnas till lufttrafikföretaget - Reklamation som ingetts på elektronisk väg och som har registrerats i lufttrafikföretagets informationssystem - Reklamation som ingetts i bagagemottagarens namn av en anställd vid lufttrafikföretaget))

(2018/C 200/03)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Korkein oikeus

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Finnair Oyj

Motpart: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Domslut

1)

Artikel 31.4 i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter som ingicks i Montreal den 28 maj 1999 och godkändes på Europeiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2001/539/EG av den 5 april 2001 ska tolkas så, att inom de tidsfrister som avses i artikel 31.2 ska en skriftlig reklamation göras, i enlighet med artikel 31.3; i annat fall kan inte någon slags talan mot transportören tas upp till sakprövning.

2)

En reklamation, såsom den som är i fråga i det nationella målet, som har registrerats i lufttrafikföretagets informationssystem ska anses uppfylla det krav på skriftlig form som avses i artikel 31.3 i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter som ingicks i Montreal den 28 maj 1999.

3)

Artikel 31.2 och 31.3 i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter som ingicks i Montreal den 28 maj 1999 ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att kravet på skriftlig form anses vara uppfyllt om en anställd vid lufttrafikföretaget, med passagerarens vetskap, ger skadeanmälan skriftlig form, antingen på papper eller elektroniskt, genom att lägga in den i lufttrafikföretagets informationssystem, förutsatt att passageraren kan kontrollera riktigheten hos den skriftliga reklamation som den anställda har registrerat i lufttrafikföretagets informationssystem och, om behov finns, kan ändra eller komplettera, eller till och med ersätta, reklamationen innan den tidsfrist som föreskrivs i artikel 31.2 i denna konvention löper ut.

4)

Artikel 31 i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter som ingicks i Montreal den 28 maj 1999 ska tolkas så, att den inte ställer några andra innehållskrav på reklamationen än att lufttrafikföretaget ska ha fått kännedom om den uppkomna skadan.


(1)  EUT C 260, 18.7.2016.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/4


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom – Tyskland, Förenande Kungariket) – B mot Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department mot Franco Vomero

(Förenade målen C-316/16 och 424/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Unionsmedborgarskap - Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier - Direktiv 2004/38/EG - Artikel 28.3 a - Förstärkt skydd mot utvisning - Villkor - Permanent uppehållsrätt - Uppehåll i den mottagande medlemsstaten under de tio år som föregick beslutet om utvisning från den berörda medlemsstaten - Fängelsevistelse - Verkningar för det tioåriga uppehållets kontinuitet - Betydelse för helhetsbedömningen avseende anknytning genom integration - Tidpunkt då denna bedömning ska utföras och de kriterier som ska beaktas vid densamma))

(2018/C 200/04)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: B (C-316/16), Secretary of State for the Home Department (C-424/16)

Motparter: Land Baden-Württemberg (C-316/16), Franco Vomero (C-424/16)

Domslut

1)

Artikel 28.3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG ska tolkas så, att det krävs att den berörda personen har permanent uppehållsrätt, i den mening som avses i artikel 16 och artikel 28.2 i detta direktiv, för att vederbörande ska erhålla skydd mot utvisning enligt denna bestämmelse.

2)

Artikel 28.3 a i direktiv 2004/38 ska tolkas så, att när det är fråga om en unionsmedborgare som avtjänar ett fängelsestraff och vederbörande är föremål för ett utvisningsbeslut, kan kravet i nämnda bestämmelse på att den berörda personen ska ha ”uppehållit sig i den mottagande medlemsstaten under de tio föregående åren” anses uppfyllt om det efter en helhetsbedömning av den personens situation – med beaktande av alla relevanta aspekter – kan konstateras att den berörda personens anknytning genom integration till den mottagande medlemsstaten, trots fängelsestraffet, inte har brutits. Dessa aspekter omfattar, bland annat, den grad av anknytning genom integration som funnits till den mottagande medlemsstaten före den berörda personens fängelsestraff, arten av det brott som ledde till det avtjänade fängelsestraffet och de omständigheter under vilka brottet begicks samt den berörda personens beteende under frihetsberövandet.

3)

Artikel 28.3 a i direktiv 2004/38 ska tolkas så, att frågan huruvida en person uppfyller kravet på att ha ”uppehållit sig i den mottagande medlemsstaten under de föregående tio åren”, i den mening som avses i denna bestämmelse, ska bedömas den dag då det ursprungliga beslutet om utvisning meddelades.


(1)  EUT C 343, 19.9.2016.

EUT C 350, 26.9.2016.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/5


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 10 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de grande instance de Lille – Frankrike) – brottmål mot Uber France SAS

(Mål C-320/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Tjänster inom transportsektorn - Direktiv 2006/123/EG - Tjänster på den inre marknaden - Direktiv 98/34/EG - Informationssamhällets tjänster - Föreskrift för informationssamhällets tjänster - Begrepp - Förmedlingstjänst som med hjälp av en applikation för en smart mobiltelefon mot ersättning sammanför förare, som inte är yrkesförare och som använder sina egna fordon, med personer som önskar företa en resa inom en tätort - Straffrättsliga påföljder))

(2018/C 200/05)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de grande instance de Lille

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Uber France SAS,

ytterligare deltagare i rättegången: Nabil Bensalem

Domslut

Artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998, och artikel 2.2 d i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden ska tolkas så, att en nationell lagstiftning som föreskriver straffrättsliga påföljder för inrättandet av ett system som sammanför kunder med personer som utför persontransport på väg mot ersättning med fordon med mindre än tio säten utan att inneha något tillstånd, rör en ”tjänst på transportområdet”, i den mån den är tillämplig på en förmedlingstjänst som tillhandahålls med hjälp av en applikation för smarta mobiltelefoner och som utgör en integrerad del av en helhetstjänst som huvudsakligen består i en transporttjänst. En sådan tjänst är undantagen från tillämpningsområdet för dessa direktiv.


(1)  EUT C 296, 16.8.2016.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/6


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesarbeitsgericht – Tyskland) – Vera Egenberger mot Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

(Mål C-414/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Socialpolitik - Direktiv 2000/78/EG - Likabehandling - Särbehandling på grund av religion eller övertygelse - Yrkesverksamhet i kyrkor eller andra organisationer vars etiska grundsyn bygger på religion eller övertygelse - Religion eller övertygelse som utgör ett verkligt, legitimt och motiverat yrkeskrav med hänsyn till organisationens etiska grundsyn - Begrepp - Verksamhetens art och de förhållanden under vilka den utövas - Artikel 17 FEUF - Artiklarna 10, 21 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna))

(2018/C 200/06)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesarbeitsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Vera Egenberger

Motpart: Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

Domslut

1)

Artikel 4.2 i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet, jämförd med artiklarna 9 och 10 i samma direktiv samt med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, ska tolkas så, att när en kyrka eller en annan organisation vars etiska grundsyn bygger på religion eller övertygelse, till stöd för en rättsakt eller ett beslut såsom det att avslå en ansökan till en anställning hos denna, gör gällande att religionen, på grund av verksamhetens art eller det sammanhang i vilket den ska bedrivas, utgör ett verkligt, legitimt och berättigat yrkeskrav med hänsyn till den kyrkans eller organisationens etiska grundsyn, måste ett sådant påstående, i förekommande fall, kunna vara föremål för en effektiv domstolsprövning för att i det aktuella säkerställa att de kriterier är uppfyllda som anges i artikel 4.2 i det direktivet.

2)

Artikel 4.2 i direktiv 2000/78 ska tolkas så, att det verkliga, legitima och berättigade yrkeskrav som åsyftas, avser ett nödvändigt och objektivt krav med hänsyn till kyrkans eller organisationens etiska grundsyn enligt det aktuella yrkeskravets art eller villkoren för dess utövande. Det kan inte omfatta överväganden som är främmande för den kyrkans eller organisationens etiska grundsyn eller rätt till självbestämmande. Detta krav ska vara förenligt med proportionalitetsprincipen.

3)

En nationell domstol, som har att pröva en tvist mellan två enskilda ska, när det inte är möjligt att tolka tillämplig nationell lagstiftning i enlighet med artikel 4.2 i direktiv 2000/78, inom ramen för sin behörighet säkerställa det rättsliga skydd som enskilda har enligt artiklarna 21 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och säkerställa den fulla verkan av de artiklarna genom att vid behov underlåta att tillämpa motstridande bestämmelser i nationell lagstiftning.


(1)  EUT C 419, 14.11.2016.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/7


Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 19 april 2018 – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) mot Group OOD, Kosta Iliev

(Mål C-478/16 P) (1)

((Överklagande - EU-varumärke - Definition och förvärv av EU-varumärke - Relativa registreringshinder - Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller av ett annat tecken som används i näringsverksamhet - Överklagandenämndens prövning - Nya eller kompletterande bevis - Förordning (EG) nr 207/2009 - Artikel 76.2 - Förordning (EG) nr 2868/95 - Regel 50.1 tredje stycket))

(2018/C 200/07)

Rättegångsspråk: bulgariska

Parter

Klagande: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (ombud: A. Folliard-Monguiral, P. Ivanov och D. Stoyanova- Valchanova)

Övriga parter i målet: Group OOD (ombud: D. Dragiev och A. Andreev, advokati), Kosta Iliev (ombud: S. Ganeva, advokat)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 78, 13.3.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/7


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão – Portugal) – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA mot Autoridade da Concorrência

(Mål C-525/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Konkurrens - Missbruk av dominerande ställning - Artikel 102 andra stycket c FEUF - Begreppet konkurrensnackdel - Diskriminerande priser på marknaden i efterföljande led - Organisation för kollektiv förvaltning av upphovsrätten närstående rättigheter - Avgift som tas ut av inhemska företag som tillhandahåller överföring av tv-signaler och tillhörande innehåll mot betalning))

(2018/C 200/08)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA

Motpart: Autoridade da Concorrência

Ytterligare deltagare i rättegången: GDA – Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL

Domslut

Begreppet ”konkurrensnackdel” i den mening som avses i artikel 102 andra stycket c FEUF ska tolkas så, att i ett fall där ett företag med dominerande ställning tillämpar diskriminerande priser gentemot handelspartner på marknaden i efterföljande led avser detta begrepp den situationen att detta beteende kan medföra en snedvridning av konkurrensen mellan dessa handelspartner. För att det ska kunna fastställas att det föreligger en sådan ”konkurrensnackdel” krävs inte att det styrks en faktisk och kvantifierbar försämring av företagets konkurrenssituation. Ett sådant fastställande ska grundas på en analys av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet av vilken man kan dra slutsatsen att nämnda beteende har påverkat kostnaderna, vinsten eller något annat relevant intresse för de nämnda handelspartnerna på ett sådant sätt att detta beteende kan påverka deras konkurrenssituation.


(1)  EUT C 14, 16.1.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/8


Domstolens dom (första avdelningen) av den 11 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litauen) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mot SEB bankas AB

(Mål C-532/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Gemensamt system för mervärdesskatt - Begränsning av rätten till avdrag för ingående skatt - Justering av avdraget för ingående skatt - Leverans av mark - Felaktig kvalificering som ”beskattad verksamhet” - Skatten angiven på den ursprungliga fakturan - Leverantören har ändrat denna uppgift))

(2018/C 200/09)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Motpart: SEB bankas AB

Domslut

1)

Artikel 184 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att skyldigheten enligt den bestämmelsen att justera felaktiga avdrag för mervärdesskatt gäller även i fall där det ursprungliga avdraget inte lagligen kunde göras eftersom den transaktion som föranledde avdraget var undantagen från mervärdesskatteplikt. Däremot ska artiklarna 187–189 i direktiv 2006/112 tolkas så, att den mekanism för justering av felaktiga avdrag för mervärdesskatt som föreskrivs i de bestämmelserna inte är tillämplig i sådana fall, särskilt en sådan situation som i det nationella målet, där det ursprungliga avdraget för mervärdesskatt var oberättigat, eftersom det var fråga om en transaktion avseende leverans av mark som är undantagen från mervärdesskatteplikt.

2)

Artikel 186 i direktiv 2006/112 ska tolkas så, att när det ursprungliga avdraget för mervärdesskatt inte lagligen kunde göras, ankommer det på medlemsstaterna att fastställa den dag då skyldigheten att justera det felaktiga avdraget för mervärdesskatt uppkommer och den period för vilken justeringen ska ske, med iakttagande av principerna i unionsrätten, särskilt rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar. Det ankommer på den nationella domstolen att pröva om dessa principer följs i ett sådant fall som i det nationella målet.


(1)  EUT C 6, 9.1.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/9


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 12 april 2018 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Danmark

(Mål C-541/16) (1)

((Fördragsbrott - Förordning (EG) nr 1072/2009 - Artikel 2 led 6 - Artikel 8 - Cabotagetransport - Begrepp - Definition i ett dokument ”Frågor och svar” upprättat av Europeiska kommissionen - Rättslig status - Nationella tillämpningsåtgärder som begränsar det antal lastningsställen och lossningsställen som kan ingå i en och samma cabotagetransport - Utrymme för skönsmässig bedömning - Restriktion - Proportionalitet))

(2018/C 200/10)

Rättegångsspråk: danska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Hottiaux, L. Grønfeldt och U. Nielsen)

Svarande: Konungariket Danmark (ombud: C. Thorning, J. Nymann-Lindegren och M. Søndahl Wolff)

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 6, 9.1.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/9


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Den Haag – Nederländerna) – A, S mot Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Mål C-550/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Rätt till familjeåterförening - Direktiv 2003/86/EG - Artikel 2 led f - Begreppet ”underårig utan medföljande vuxen” - Artikel 10.3 a - En flyktings rätt till familjeåterförening med sina föräldrar - Flykting som är yngre än arton år vid tidpunkten för dennes inresa i medlemsstaten och inlämnandet av asylansökan, men äldre än arton år vid tidpunkten för antagandet av beslutet om beviljande av asyl och för inlämnandet av ansökan om familjeåterförening - Tidpunkt som är avgörande för fastställandet av om den berörda personen är ”underårig”))

(2018/C 200/11)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Den Haag

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: A, S

Motpart: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Domslut

Artikel 2 led f, jämförd med artikel 10.3 a, i rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening, ska tolkas så, att en tredjelandsmedborgare eller en statslös person som var yngre än arton år vid inresan i en medlemsstat och vid inlämnandet av asylansökan i den staten, men som under asylförfarandets gång uppnår myndighetsålder och därefter beviljas flyktingstatus, ska betraktas som en ”underårig” i den bestämmelsens mening.


(1)  EUT C 38, 6.2.2017


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/10


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Eirinodikeio Lerou Leros – Grekland) – förfarande som anhängiggjorts av Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

(Mål C-565/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Civilrättsligt samarbete - Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar - Förordning (EG) nr 2201/2003 - Domstol i en medlemsstat vid vilken det har lämnats in en ansökan om rättsligt tillstånd att för ett underårigt barns räkning avstå från arv - Behörighet i mål om föräldrarättigheter - Avtal om domstols behörighet - Artikel 12.3 b - Godtagande av domstols behörighet - Villkor))

(2018/C 200/12)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Eirinodikeio Lerou Leros

Parter i målet vid den nationella domstolen

Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

Domslut

I en sådan situation som den i det nationella målet, där föräldrarna till ett underårigt barn, som har hemvist tillsammans med detta barn i en medlemsstat, för detta barns räkning har lämnat in en ansökan om tillstånd att avstå från ett arv till en domstol i en annan medlemsstat, ska artikel 12.3 b i rådets förordning nr (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 tolkas på följande sätt:

Det förhållandet att barnets föräldrar gemensamt har lämnat in ansökan vid den domstol de valt betyder att de entydigt har godtagit denna domstol.

En åklagare som enligt nationell rätt automatiskt är part i det förfarande som inletts av föräldrarna utgör en ”part… i förfarandet” i den mening som avses i artikel 12.3 b i förordning nr 2201/2003. Om denna part, efter den tidpunkt då talan väckts, invänder mot det val av domstol som gjorts av barnets föräldrar, innebär detta att alla parter i förfarandet inte kan anses ha godtagit avtalet om domstolens behörighet vid denna tidpunkt. Om någon sådan invändning inte görs kan denna parts samtycke anses vara underförstått och villkoret att avtalet om domstolens behörighet ska ha godtagits på ett entydigt sätt av alla parter i förfarandet vid den tidpunkt då talan väcks kan anses vara uppfyllt.

Det förhållandet att den avlidnes hemvist vid tidpunkten för dödsfallet, liksom hans tillgångar, som är föremål för arvet, och dödsboets skulder, befann sig i den medlemsstat i vilken den valda domstolen är belägen, medför – i avsaknad av uppgifter om att avtalet om domstolens behörighet skulle kunna inverka menligt barnets situation – att ett sådant avtal om domstols behörighet ska anses vara till barnets bästa.


(1)  EUT C 22, 23.1.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/11


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Firma Hans Bühler KG mot Finanzamt Graz-Stadt

(Mål C-580/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Beskattning - Mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Platsen för det gemenskapsinterna förvärvet - Artikel 42 - Gemenskapsinternt förvärv av varor för en efterföljande leverans - Artikel 141 - Undantag - Trepartstransaktion - Förenklingsåtgärder - Artikel 265 - Rättelse av sammanställningen))

(2018/C 200/13)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Firma Hans Bühler KG

Motpart: Finanzamt Graz-Stadt

Domslut

1)

Artikel 141 c i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i dess lydelse enligt rådets direktiv 2010/45/EU av den 13 juli 2010, ska tolkas så, att det där angivna villkoret är uppfyllt om den beskattningsbara personen är etablerad och registrerad till mervärdesskatt i den medlemsstat från vilken varorna försänds eller transporteras, men den beskattningsbara personen använder ett registreringsnummer för mervärdesskatt från en annan medlemsstat för det aktuella gemenskapsinterna förvärvet.

2)

Artiklarna 42 och 265 i direktiv 2006/112, i dess lydelse enligt direktiv 2010/45, jämförda med artikel 263 i direktiv 2006/112, i dess lydelse enligt direktiv 2010/45, ska tolkas så, att de inte utgör hinder mot att skattemyndigheten i en medlemsstat tillämpar artikel 41 första stycket i direktiv 2006/112, i dess lydelse enligt direktiv 2010/45, enbart på den grunden att den beskattningsbara person som är registrerad till mervärdesskatt i en medlemsstat, i samband med ett gemenskapsinternt förvärv för en efterföljande leverans inom denna medlemsstats territorium, inte i rätt tid har överlämnat den sammanställning som avses i artikel 265 i direktiv 2006/112, i dess lydelse enligt direktiv 2010/45.


(1)  EUT C 78, 13.3.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/12


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation – Frankrike) – – Conseils et mise en relations (CMR) SARL mot Demeures terre et tradition SARL

(Mål C-645/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Självständiga handelsagenter - Direktiv 86/653/EEG - Handelsagenters rätt till gottgörelse eller skadestånd när handelsagenturavtalet upphört - Artikel 17 - Rätt till gottgörelse föreligger inte när handelsagenturavtalet sägs upp under den prövotid som anges i avtalet))

(2018/C 200/14)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Motpart: Demeures terre et tradition SARL

Domslut

Artikel 17 i rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter ska tolkas så, att den gottgörelse- och skadeståndsmekanism som föreskrivs i punkterna 2 och 3 i denna artikel om handelsagenturavtalet upphör, ska tillämpas när handelsagenturavtalet upphör under den prövotid som föreskrivs i nämnda avtal.


(1)  EUT C 70, 6.3.2017


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/12


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal de Justiça – Portugal) – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA mot Flexipiso – Pavimentos SA

(Mål C-8/17) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Artiklarna 63, 167, 168, 178 – 180, 182 och 219 - Principen om skatteneutralitet - Rätt till avdrag för mervärdesskatt - Tidsfrist för att utöva denna rätt enligt nationella bestämmelser - Avdrag för ytterligare mervärdesskatt som betalats in till staten och som utgör föremål för handlingar som, efter en skatterevision, rättar de ursprungliga fakturorna - Tidpunkt vid vilken tidsfristen börjar löpa))

(2018/C 200/15)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Supremo Tribunal de Justiça

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Biosafe – Indústria de Reciclagens SA

Motpart: Flexipiso – Pavimentos SA

Domslut

Artiklarna 63, 167, 168, 178–180, 182 och 219 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt samt principen om skatteneutralitet ska tolkas så, att de utgör hinder för bestämmelser i en medlemsstat enligt vilka rätten till avdrag för mervärdesskatt – under sådana omständigheter som i det nationella målet, där ytterligare mervärdesskatt efter en skatterevision har betalts in till staten och handlingar har utfärdats som rättar de ursprungliga fakturona flera år efter det att de berörda varorna levererats – nekas med motiveringen att den frist som föreskrivs i nämnda bestämmelser för utövande av denna rätt började löpa från tidpunkten för utfärdandet av nämnda ursprungliga fakturor och därför har löpt ut.


(1)  EUT C 95, 27.3.2017


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/13


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Fédération des entreprises de la beauté mot Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, tidigare Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique

(Mål C-13/17) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Tillnärmning av lagstiftning - Kosmetiska produkter - Förordning (EG) nr 1223/2009 - Artikel 10.2 - Säkerhetsbedömning av den kosmetiska produkten - Krav på kvalifikationer för den person som utför bedömningen - Erkännande av utbildningars likvärdighet - Ämnen liknande farmaci, toxikologi eller medicin - Medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning))

(2018/C 200/16)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Fédération des entreprises de la beauté

Motparter: Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, tidigare Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique

Domslut

1)

Artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter ska tolkas så, att det erkännande av en utbildnings likvärdighet som föreskrivs i denna bestämmelse kan avse andra utbildningar än dem som ges i tredjeland.

2)

Artikel 10.2 i förordning nr 1223/2009 ska tolkas så, att den ger varje medlemsstat befogenhet att fastställa vilka ämnen som anses vara ”liknande” farmaci, toxikologi eller medicin samt vilka utbildningsnivåer som uppfyller kraven i förordningen. Detta gäller under förutsättning att medlemsstaten iakttar förordningens syften, vilka i synnerhet består i att säkerställa att en person som utför säkerhetsbedömningen av kosmetiska produkter har de kvalifikationer som gör det möjligt för honom eller henne att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa.


(1)  EUT C 95, 27.3.2017


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/14


Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione – Italien) – Oftalma Hospital Srl mot C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

(Mål C-65/17) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Offentlig upphandling av tjänster - Socialtjänster och hälsovård - Tilldelning av kontrakt har skett utan beaktande av reglerna om offentlig upphandling - Principerna om öppenhet och likabehandling ska iakttas - Begreppet ”bestämt gränsöverskridande intresse” - Direktiv 92/50/EEG - Artikel 27))

(2018/C 200/17)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Oftalma Hospital Srl

Motpart: C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

ytterligare deltagare i rättegången: Azienda Sanitaria Locale di Torino (TO1)

Domslut

1)

En upphandlande myndighet är när den tilldelar ett offentligt tjänstekontrakt som omfattas av artikel 9 i rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/52/EG av den 13 oktober 1997, och som således i princip endast omfattas av artiklarna 14 och 16 i det direktivet, likväl skyldig att iaktta EUF-fördragets grundläggande regler och allmänna principer och i synnerhet principerna om likabehandling och förbud mot diskriminering på grund av nationalitet, samt kravet på öppenhet, vilka följer därav, förutsatt att ett sådant kontrakt har ett bestämt gränsöverskridande intresse när det tilldelas, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.

2)

Artikel 27.3 i direktiv 92/50 ska tolkas så, att den artikeln inte ska tillämpas på offentlig upphandling av sådana tjänster som återfinns i förteckningen i bilaga I B till direktivet.


(1)  EUT C 144, 8.5.2017


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/14


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 19 april 2018 – Fiesta Hotels & Resorts, SL mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Residencial Palladium, SL

(Mål C-75/17 P) (1)

((Överklagande - EU-varumärke - Förordning nr 207/2009 - Artikel 8.4 - Artikel 65 - Oregistrerade firmanamnet GRAND HOTEL PALLADIUM - Figurmärket innehållande ordelementet ”PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA” - Ansökan om ogiltighetsförklaring grundas på en äldre rättighet som är skyddad enligt nationell rätt - Villkor - Tecken som används i mer än bara lokal omfattning - Rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke))

(2018/C 200/18)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Fiesta Hotels & Resorts, SL (ombud: J.-B. Devaureix och J. C. Erdozain López, abogados)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (ombud: J. Crespo Carrillo och D. Botis), Residencial Palladium, SL (ombud: D. Solana Giménez, abogado)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Fiesta Hotels & Resorts, SL ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 151, 15.5.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/15


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 12 april 2018 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien

(Mål C-110/17) (1)

((Fördragsbrott - Fri rörlighet för kapital - Artikel 63 FEUF - Artikel 40 i EES-avtalet - Skatt på i Belgien hemmahörande personers inkomst - Fastställande av inkomst från fastigheter - Tillämpning av två olika beräkningsmetoder beroende på var fastigheten är belägen - Beräkning utifrån taxeringsvärdet för fastigheter belägna i Belgien - Beräkning utifrån det faktiska hyresvärdet för fastigheter belägna i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) - Särbehandling - Restriktion av den fria rörligheten för kapital))

(2018/C 200/19)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: W. Roels och N. Gossement)

Svarande: Konungariket Belgien (ombud: P. Cottin, M. Jacobs och L. Cornelis)

Domslut

1)

Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 63 FEUF och artikel 40 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992 genom att bibehålla bestämmelser enligt vilka – vid uppskattningen av inkomster från fastigheter som inte är uthyrda eller är uthyrda antingen till fysiska personer som inte brukar dem i näringsverksamhet eller till juridiska personer som tillhandahåller fastigheterna till fysiska personer för privat bruk – beskattningsunderlaget ska beräknas utifrån taxeringsvärdet vad avser egendom belägen i Belgien och utifrån det faktiska hyresvärdet vad avser fastigheter belägna i utlandet.

2)

Konungariket Belgien ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 121, 18.4.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/16


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Peek & Cloppenburg KG, Hamburg mot Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

(Mål C-148/17) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Varumärkesrätt - Direktiv 2008/95/EG - Artikel 14 - Beslut i efterhand om ogiltighetsförklaring eller upphävande av ett varumärke - Den tidpunkt då villkoren för upphävande eller ogiltighetsförklaring ska vara uppfyllda - Förordning (EG) nr 207/2009 - EU-varumärke - Artikel 34.2 - Yrkande om företräde på grund av ett äldre nationellt varumärke - Yrkandets rättsverkningar på det äldre nationella varumärket))

(2018/C 200/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

Motpart: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

Domslut

Artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, jämförd med artikel 34.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-]varumärken, ska tolkas så, att den utgör hinder för att tolka nationell lagstiftning på så sätt att ogiltighet av ett äldre nationellt varumärke eller upphävande av varumärkesinnehavarens rättigheter, vars anciennitet åberopas för ett EU-varumärke, kan konstateras i efterhand endast om villkoren för denna ogiltighet eller detta upphävande var uppfyllda inte bara vid den tidpunkt då rättigheterna till detta äldre nationella varumärke avstods eller vid den tidpunkt då rättigheterna därtill upphörde, utan även vid den tidpunkt då domstolsavgörandet med denna fastställelse meddelades.


(1)  EUT C 231, 17.7.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/16


Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA mot Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Mål C-152/17) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Förfaranden vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster - Direktiv 2004/17/CE - Skyldighet att justera priser efter tilldelning av kontrakt - En sådan skyldighet följer inte av vare sig direktiv 2004/17 eller de allmänna principer som ligger till grund för 56 FEUF och direktiv 2004/17/EG - Städ- och underhållstjänster knutna till järnvägstransport - Artikel 3.3 FEU - Artiklarna 26, 57, 58 och 101 FEUF - Avsaknad av tillräckliga uppgifter om de faktiska och rättsliga omständigheterna i det nationella målet och om skälen till varför det är nödvändigt att besvara tolkningsfrågorna - Avvisning - Artikel 16 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Bestämmelser i nationell rätt vilka inte genomför unionsrätten - Bristande behörighet))

(2018/C 200/21)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Consorzio Italian Management och Catania Multiservizi SpA

Motpart: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Domslut

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011 av den 30 november 2011, och de allmänna principer som ligger till grund för detta, ska tolkas så, att de inte utgör hinder för nationella bestämmelser, såsom dem som aktuella i det nationella målet, som inte föreskriver någon regelbunden prisjustering efter tilldelning av kontrakt inom de sektorer som omfattas av detta direktiv.


(1)  EUT C 213, 3.7.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/17


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf – Tyskland) – Helga Krüsemann m.fl. (C-195/17), Thomas Neufeldt m.fl. (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe m.fl. (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce m.fl. (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer m.fl. (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke m.fl. (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell m.fl. (C-290/17), Helga Jordan-Grompe m.fl. (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17) mot TUIfly GmbH

(Förenade målen C-195/17, C-197/17-C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17-C-286/17 och C-290/17-C-292/17) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Transport - Gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar - Förordning (EG) nr 261/2004 - Artikel 5.3 - Artikel 7.1 - Rätt till ersättning - Undantag - Begreppet extraordinära omständigheter - ”Vild strejk”))

(2018/C 200/22)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Helga Krüsemann m.fl. (C-195/17), Thomas Neufeldt m.fl. (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe m.fl. (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe m.fl. (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer m.fl. (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke m.fl. (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell m.fl. (C-290/17), Helga Jordan-Grompe e.a. (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17)

Motpart: TUIfly GmbH

Domslut

Artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91, jämförd med skäl 14 i förordningen, ska tolkas så, att den omständigheten att en betydande andel av den flygande personalen spontant är frånvarande (”vild strejk”) – såsom frånvaron i de nationella målen, som har sitt ursprung i det överraskande tillkännagivandet från det lufttrafikföretag som utför flygningarna att omorganisera företaget, och till följd av en uppmaning som inte kom från arbetstagarrepresentanterna utan spontant från arbetstagarna själva, vilka sjukanmält sig – inte omfattas av begreppet ”extraordinära omständigheter”, i den mening som avses i denna bestämmelse.


(1)  EUT C 221, 10.7.2017.

EUT C 231, 17.7.2017.

EUT C 239, 24.7.2017.

EUT C 283, 28.8.2017.

EUT C 249, 31.7.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/18


Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf – Tyskland) – Medtronic GmbH mot Finanzamt Neuss

(Mål C-227/17) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Förordning (EEG) nr 2658/87 - Tullunion och gemensamma tulltaxan - Tullklassificering - Kombinerade nomenklaturen - Undernummer 9021 10 10, 9021 10 90 och 9021 90 90 - Anordning för ryggradsfixering - Genomförandeförordning (EG) nr 1214/2014))

(2018/C 200/23)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Düsseldorf

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Medtronic GmbH

Motpart: Finanzamt Neuss

Domslut

Den kombinerade nomenklaturen i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1754 av den 6 oktober 2015, ska tolkas på så sätt att en klassificering av sådana anordningar för ryggradsfixering som är aktuella i det nationella målet enligt undernummer 9021 90 90 i den kombinerade nomenklaturen inte är möjlig om dessa anordningar kan klassificeras enligt ett annat undernummer till nummer 9021 i den kombinerade nomenklaturen. En eventuell klassificering av dessa anordningar enligt undernummer 9021 10 10 eller undernummer 9021 10 90 i den kombinerade nomenklaturen beror på den huvudsakliga funktion som kännetecknar dem, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva med beaktande av dessa anordningars objektiva kännetecken och egenskaper och med beaktande av deras avsedda och faktiska användning.


(1)  EUT C 249, 31.7.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/19


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Krajský súd v Bratislave – Slovakien) – PPC Power a.s. mot Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(Mål C-302/17) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Miljö - Direktiv 2003/87/EG - System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser - Mål - Gratis tilldelning av utsläppsrätter - Nationell lagstiftning som beskattar överförda och outnyttjade utsläppsrätter))

(2018/C 200/24)

Rättegångsspråk: slovakien

Hänskjutande domstol

Krajský súd v Bratislave

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: PPC Power a.s.

Motparter: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Domslut

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG ska tolkas så, att det utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den som är aktuell i det nationella målet, enligt vilken det påförs en skatt på 80 procent av värdet av de utsläppsrätter för växthusgaser som fördelats gratis och som har sålts eller inte utnyttjats av företag som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser.


(1)  EUT C 269, 14.8.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/19


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från High Court (Irlande) – Irland) – People Over Wind, Peter Sweetman mot Coillte Teoranta

(Mål C-323/17) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Miljö - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Särskilda bevarandeområden - Artikel 6.3 - Föregående prövning för att avgöra om det är nödvändigt eller inte att göra en bedömning av en plans eller ett projekts konsekvenser för ett särskilt bevarandeområde - Åtgärder som skulle kunna beaktas i detta syfte))

(2018/C 200/25)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court (Irland)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: People Over Wind, Peter Sweetman

Motpart: Coillte Teoranta

Domslut

Artikel 6.3 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter ska tolkas så, att det vid fastställandet av huruvida det är nödvändigt att genomföra en lämplig bedömning av en plans eller ett projekts konsekvenser för ett område, är olämpligt att i det inledande skedet av den föregående prövningen beakta åtgärder som syftar till att undvika eller begränsa planens eller projektets skadliga effekter på detta område.


(1)  EUT C 277, 21.8.2017


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/20


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 april 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

(Mål C-441/17) (1)

((Fördragsbrott - Miljö - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Artikel 6.1 och 6.3 - Artikel 12.1 - Direktiv 2009/147/EG - Bevarande av vilda fåglar - Artiklarna 4 och 5 - Natura 2000-området ”Puszcza Białowieska” - Ändring av skogsbruksplan - Ökning av den avverkningsbara virkesvolymen - Plan eller projekt som inte är direkt nödvändigt för skötseln och förvaltningen av området och som på ett betydande sätt kan påverka området - Lämplig bedömning av konsekvenserna för området - Skada på området - Faktiskt genomförande av bevarandeåtgärder - Påverkan på skyddade arters parnings- och rastplatser))

(2018/C 200/26)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Hermes, H. Krämer, K. Herrmann och E. Kružíková)

Svarande: Republiken Polen (ombud: M. J. Szyszko, miljöminister, B. Majczyna och D. Krawczyk, biträdda av K. Tomaszewski, ekspert)

Domslut

1)

Republiken Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter

enligt artikel 6.3 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, i dess lydelse enligt rådets direktiv 2013/17/EU av den 13 maj 2013, genom att ha antagit en bilaga till skogsbruksplanen för skogsdistriktet Białowieża utan att ha försäkrat sig om att denna bilaga inte innebär att området av gemenskapsintresse och det särskilda skyddsområdet PLC200004 Puszcza Białowieska kommer att ta skada,

enligt artikel 6.1 i direktiv 92/43, i dess lydelse enligt direktiv 2013/17, samt artikel 4.1 och 4.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar, i dess lydelse enligt direktiv 2013/17, genom att underlåta att vidta nödvändiga bevarandeåtgärder som motsvarar de ekologiska behoven hos de livsmiljötyper som anges i bilaga I till direktiv 92/43, i dess lydelse enligt direktiv 2013/17, och för de arter som anges i bilaga II till samma direktiv, samt de fågelarter som anges i bilaga I till direktiv 2009/147, i dess lydelse enligt direktiv 2013/17, och för flyttfågelarter som inte omfattas av nämnda bilaga och som är regelbundet förekommande, för vilka området av gemenskapsintresse och det särskilda skyddsområdet PLC200004 Puszcza Białowieska har utsetts,

enligt artikel 12.1 a och d i direktiv 92/43, i dess lydelse enligt direktiv 2013/17, genom att underlåta att säkerställa ett strikt skydd för saproxyliska skalbaggar, nämligen glanspraktbagge (Buprestis splendens), cinnoberbagge (Cucujus cinnaberinus), rödhalsad brunbagge (Phryganophilus ruficollis) och Pytho kolwensis, vilka är angivna i bilaga IV till nämnda direktiv, det vill säga genom att inte förbjuda avsiktligt dödande eller avsiktlig störning av dessa arter, samt förorsakande av skador på eller förstörelse av deras parningsplatser i skogsdistriktet Białowieża, och

enligt artikel 5 b och d i direktiv 2009/147, i dess lydelse enligt direktiv 2013/17, genom att underlåta att säkerställa ett skydd för de fågelarter som avses i artikel 1 i nämnda direktiv, bland annat sparvuggla (Glaucidium passerinum), pärluggla (Aegolius funereus), vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) och tretåig hackspett (Picoides tridactylus), det vill säga genom att underlåta att se till att dessa arter inte dödas eller störs under häcknings- och uppfödningsperioden och att deras bon och ägg inte avsiktligen förstörs, skadas eller bortförs i skogsdistriktet Białowieża.

2)

Republiken Polen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 338, 9.10.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/21


Överklagande ingett den 15 februari 2018 av Red Bull GmbH av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 30 november 2017 i de förenade målen T-101/15 och T-102/15, Red Bull GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

(Mål C-124/18 P)

(2018/C 200/27)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Red Bull GmbH (ombud: A. Renck, Rechtsanwalt, S. Petivlasova, abogada)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Marques, Optimum Mark sp. z o.o.

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen av den 30 november 2017 i de föreande målen T-101/15 och T-102/15,

ogiltigförklara besluten från första överklagandenämnden vid EUIPO av den 2 december 2014 i ärendena R 2037/2013-1 och R 2036/2013-1, och

förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden har inom ramen för sin första grund gjort gällande att tribunalens tolkning av artikel 7.1 a och artikel 4 i varumärkesförordningen (1), vad gäller varumärken bestående av färgkombinationer, åsidosatte principerna om likabehandling och proportionalitet. Tribunalen gjorde fel när den ålade ett nytt och oproportionerligt krav vad gäller den grafiska återgivningen av varumärken som består av färgkombinationer med den felaktiga utgångspunkten att sådana varumärken i sig är mindre precisa. För det första saknar denna utgångspunkt rättslig grund och motsvarar inte något av föremålen i lagstiftningen, och innebär en rättsstridig och oproportionerlig diskriminering av varumärken bestående av färgkombinationer jämförda med övriga typer av varumärken, såsom varumärken som består av en enda färg, ordmärken, formmärken med flera. För det andra strider kriteriet i den överklagade domen mot den inneboende egenskapen hos varumärken bestående av färgkombinationer, vilka, såsom domstolen tydligt godtog i domen Libertel (2), inte är begränsade i rummet. Den överklagade domen begränsar således varumärken bestående av färgkombinationer till figur-, positions- eller mönstervarumärken i färg. För det tredje kan den överklagade domen innebära att mer än 85 procent av varumärken som består av färgkombinationer av samma typ som klagandens omtvistade registrerade varumärken är ogiltiga.

Inom ramen för den andra grunden gör klaganden gällande att tribunalen åsidosatte artikel 7.1 a och artikel 4 i varumärkesförordningen till följd av en oriktig och otillåten tolkning av domen i målet Heidelberger Bauchemie (3) genom att den ålade tre kumulativa villkor för den grafiska återgivningen av varumärken bestående av färgkombinationer, nämligen (i) den exakta nyansen av färgerna i fråga, (ii) proportionerna för färgerna i fråga och (iii) den rumsliga uppställningen av färgerna. Dessa krav var inte nödvändiga för domen och har en oproportionerlig konsekvens bara på kategorin eller klassen av varumärken eller kännetecken som består av färgkombinationer eller för de känntecken som i sig består av en färg. Vidare har det angetts att det tredje och senast påförda kumulativa villkoret är rättfärdigat av den påstått ”begränsade inneboende förmågan hos färger att återge en precis betydelse”. Det senare hade hittills granskats i samband med den del av förfarandet för huruvida ett varumärke kunde registreras och inte i samband med kravet på grafisk återgivning, vilket betyder att registreringen redan från början kommer vara ogiltig utan att det är möjligt att visa en förvärvad särskiljningsförmåga eller på annat sätt avhjälpa detta. Den överklagade domen åsidosätter även artikel 4 i varumärkesförordningen genom att den kräver en ”uttrycklig” beskrivning av typen av varumärke i fråga och genom att rättsstridigt begränsa den faktiska definitionen av sådana varumärken till att endast omfatta dem som har ett rumsligt (det vill säga figurativt) upplägg som motsvarar den påstådda verkliga användningen som senare görs av varumärket.

Genom sin tredje grund gör klaganden gällande att tribunalen har åsidosatt principen om skydd för berättigade förväntningar genom att i sin dom inte bedöma och beakta den omständigheten att det första angripna varumärket hade getts in före domen Heidelberger Bauchemie, och genom att således inte beakta den eventuella tillämpningen av principerna som angavs i domstolens domar i målen Lambretta (4) och Cactus (5). Tribunalen åsidosatte även denna princip genom att inte göra en övergripande bedömning av tillåtna och tillförlitliga källor, tillämpliga bestämmelser och regler, EU:s rättspraxis och EUIPO:s riktlinjer för att avgöra om samtliga relevanta omständigheter i det aktuella målet sammantagna kunde utmynna i slutsatsen att motparten hade gett klaganden precisa, ovillkorliga och samstämmiga upplysningar på vilka den förlitade sig genom att iaktta dem, vilket ledde till en berättigad förväntning hos klaganden.

Den fjärde grunden avser den omständigheten att tribunalen åsidosatte proportionalitetsprincipen genom att inte beakta oproportionaliteten i ogiltigförklaringen av de båda omtvistade varumärkena under de särskilda omständigheterna i förevarande fall. Särskilt underlät tribunalen att beakta att syftena avseende precision och tydlighet liksom rättssäkerhet kunde uppnås om klaganden hade uppmanats eller tillåtits att förtydliga beskrivningen av båda varumärkena så att de kunde förbli registrerade, istället för att ogiltigförklara registreringarna.

Genom den femte grunden gör klaganden gällande att tribunalen åsidosatte sina rättegångsregler genom att felaktigt tillämpa artikel 134.1 i rättegångsreglerna och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna. De särskilda omständigheterna i förevarande fall och principen om rättvisa kräver i enlighet med artikel 135.1 i rättegångsreglerna att klaganden inte ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna (och att dem ska ersättas av motparten).


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

(2)  Dom av den 6 maj 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244.

(3)  Dom av den 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384.

(4)  Dom av den 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO och Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122.

(5)  Dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/22


Talan väckt den 22 mars 2018 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-207/18)

(2018/C 200/28)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: É. Gippini Fournier, G. von Rintelen och J. Samnadda)

Svarande: Konungariket Spanien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 43 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (1) genom att inte senast den 10 april 2016 ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart ha underrättat kommissionen om sådana åtgärder,

förplikta Konungariket Spanien att i enlighet med artikel 260.3 FEUF erlägga ett vite på 123 928,64 euro per dag från den dag då det meddelas dom i vilken fördragsbrott fastställs eller, i vart fall, underrätta kommissionen om de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktiv 2014/26/EU, och

förplikta Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 43.1 i direktiv 2014/26 skulle medlemsstaterna sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 10 april 2016 och genast underrätta kommissionen om detta.

Eftersom Konungariket Spanien inte fullt ut införlivat direktiv 2014/26/EU och inte underrättat kommissionen om införlivandeåtgärderna beslutade kommissionen att väcka förevarande talan vid domstolen.

Kommissionen anser att Konungariket Spanien ska förpliktas att erlägga ett vite på 123 928,64 euro per dag från den dag då dom meddelas, beräknat med beaktande av överträdelsens allvar och varaktighet och av den avskräckande verkan med hänsyn till medlemsstatens betalningsförmåga.


(1)  EUT L 84, 2014, s. 72.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/23


Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší soud České republiky (Republiken Tjeckien) den 23 mars 2018 – Jana Petruchová mot FIBO Group Holdings Ltd

(Mål C-208/18)

(2018/C 200/29)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Nejvyšší soud České republiky

Parter i det nationella målet

Klagande: Jana Petruchová

Motpart: FIBO Group Holdings Ltd

Tolkningsfråga

Ska artikel 17.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 (1) av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område tolkas så, att en person som klaganden i det nationella målet, som bedriver handel på den internationella valutamarknaden, Forex, ska anses vara konsument enligt den bestämmelsen på grund av att vederbörande aktivt lägger sina egna order, om än via en tredje part som yrkesmässigt bedriver sådan handel?


(1)  EUT L 351, 20.12.2012, s. 1.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/24


Talan väckt den 11 april 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Kroatien

(Mål C-250/18)

(2018/C 200/30)

Rättegångsspråk: kroatiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Mataija och E. Sanfrutos Cano)

Svarande: Republiken Kroatien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Kroatien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 5.1 i direktiv 2008/98, (1) i den mån den inte har specificerat att stenaggregat som deponeras i Biljane Donje-deponin är avfall, snarare än en biprodukt, och därför bör behandlas som avfall,

fastställa att Republiken Kroatien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13 i direktiv 2008/98, i den mån den inte har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att hanteringen av det avfall som deponeras i Biljane Donje-deponin utförs utan att människors hälsa hotas eller att miljön skadas,

fastställa att Republiken Kroatien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 15.1 i direktiv 2008/98, i den mån den inte har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att innehavaren av det avfall som deponeras i Biljane Donje-deponin själv utförde avfallsbehandlingen eller lät avfallsbehandlingen utföras av en handlare eller en verksamhetsutövare som behandlar avfall och genomför avfallsplaner eller ombesörjde detta genom en privat eller offentlig avfallsinsamlare, och

förplikta att Republiken Kroatien ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Underlåtenheten att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 5.1 i direktiv 2008/98:

I artikel 5.1 i direktivet fastställs kumulativa kriterier som samtliga måste vara uppfyllda för att ett ämne eller föremål som uppkommit genom en produktionsprocess vars huvudsyfte inte är att producera detta ämne eller föremål ska kunna betraktas som biprodukt i stället för som avfall. Republiken Kroatien gjorde en felaktig tillämpning av artikel 5.1 på det avfall som deponeras i Biljane Donje-deponin, i den mån den inte fastställde att det utgjorde avfall i stället för en biprodukt, trots att det inte var säkerställt att avfallet skulle fortsätta att användas, i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktivet.

Underlåtenheten att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 13 i direktiv 2008/98:

Enligt artikel 13 i direktivet är medlemsstaterna skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att avfallshantering utförs utan att människors hälsa hotas eller att miljön skadas. Trots att de kroatiska myndigheterna har konstaterat att Biljane Donje-deponin ligger på en plats som varken hade utsetts eller förberetts för deponering av avfall, nämligen på mark där det saknas möjligheter att förhindra spridning i vatten och luft, har ingen av de åtgärder som beslutats av de kroatiska myndigheterna med avseende på nämnda deponi hittills genomförts. Den situationen har varit oförändrad under en lång tid, vilket medfört en försämring av miljön. Republiken Kroatien har således inte vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att hanteringen av det avfall som deponeras i Biljane Donje-deponin utförs utan att människors hälsa hotas eller att miljön skadas.

Underlåtenheten att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 15.1 i direktiv 2008/98:

Enligt artikel 15.1 i direktivet är medlemsstaterna skyldiga att se till att varje ursprunglig avfallsproducent eller annan innehavare av avfall själv utför behandlingen av avfall eller överlåter behandlingen till en handlare eller verksamhetsutövare som behandlar avfall eller ombesörjer detta genom en privat eller offentlig avfallsinsamlare i enlighet med artiklarna 4 och 13 i direktivet. De kroatiska myndigheterna har inte säkerställt att avfallsinnehavaren utförde avfallsbehandlingen eller överlät denna till någon av de personer som avses i artikel 15.1 i direktivet. Detta framgår av att avfallet, när talan om fördragsbrott väcktes, fortfarande befann sig – olagligt – i Biljane Donje-deponin, där det har varit länge. De kroatiska myndigheterna har inte vidtagit effektiva åtgärder för att säkerställa att avfallsinnehavaren själv utför avfallsbehandlingen eller överlåter denna till någon av de personer som avses i artikel 15.1 i direktivet.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 2008, s. 3).


Tribunalen

11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/26


Tribunalens dom av den 26 april 2018 – Messi Cuccittini mot EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI)

(Mål T-554/14) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket MESSI - De äldre EU-ordmärkena MASSI - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)))

(2018/C 200/31)

Rättegångsspråk: spanska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcelona, Spanien) (ombud: inledningsvis advokaterna J. L. Rivas Zurdo och M. Toro Gordillo, därefter advokaterna J.-B. Devaureix och J.-Y. Teindas Maillard)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: inledningsvis O. Mondéjar Ortuño, därefter S. Palmero Cabezas)

Motpart vid EUIPO:s överklagandenämnd, tillika intervenient vid tribunalen: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spanien) (ombud: advokaterna J. Güell Serra och M. Ceballos Rodríguez)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 23 april 2014 (ärende R 1553/2013-1) om ett invändningsförfarande mellan J-M.-E.V. e hijos och M. Messi Cuccittini.

Domslut

1)

Det beslut som fattades av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 23 april 2014 (ärende R 1553/2013-1) ogiltigförklaras.

2)

EUIPO ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Lionel Andrés Messi Cuccittinis rättegångskostnader.

3)

J-M.-E.V. e hijos, SRL ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 339, 29.9.2014.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/26


Tribunalens dom av den 23 april 2018 – One of Us m.fl. mot kommissionen

(Mål T-561/14) (1)

((Institutionell rätt - Europeiskt medborgarinitiativ - Forskningspolitik - Folkhälsa - Utvecklingssamarbete - EU:s finansiering av verksamheter som inbegriper förstörelse av mänskliga embryon - Meddelande från kommissionen enligt artikel 10.1 c i förordning (EU) nr 211/2011 - Talan om ogiltigförklaring - Partshabilitet - Rättsakt mot vilken talan kan väckas - Delvis avvisning - Domstolsprövning - Motiveringsskyldighet - Uppenbart oriktig bedömning))

(2018/C 200/32)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: European Citizens’ Initiative One of Us, och de övriga sökande vars namn finns upptagna i bilagan till domen (ombud: inledningsvis advokaten C. de La Hougue, därefter advokaten J. Paillot, och slutligen P. Diamond, barrister)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Laitenberger och H. Krämer,)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Republiken Polen (ombud: M. Szwarc, A. Miłkowska et B. Majczyna)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Europaparlamentet (ombud: inledningsvis U. Rösslein och E. Waldherr, därefter U. Rösslein och R. Crowe), Europeiska unionens råd (ombud: E. Rebasti och K. Michoel)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens meddelande COM (2014) 355 final av den 28 maj 2014 om det europeiska medborgarinitiativet ”Uno di noi”.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

European Citizens’ Initiative One of Us och de övriga sökande vars namn finns upptagna i bilagan ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3)

Republiken Polen, parlamentet och rådet ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 409, 17.11.2014.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/27


Tribunalens dom av den 23 april 2018 – CRM mot kommissionen

(Mål T-43/15) (1)

((Skyddad geografisk beteckning - Piadina Romagnola eller Piada Romagnola - Registreringsförfarande - Fördelning av befogenheter mellan kommissionen och de nationella myndigheterna - Sambandet mellan produktens anseende och dess geografiska ursprung - Artikel 5.2 b i förordning (EG) nr 1151/2012 - Omfattningen av kommissionens kontroll av registreringsansökan - Artikel 7.1 f, ii, artikel 8.1 c, ii, och artikel 50.1 i förordning nr 1151/2012 - Verkningarna på förfarandet vid kommissionen av en nationell domstols ogiltigförklaring av förfrågningsunderlaget - Kommissionens utredningsskyldighet - Principen om god förvaltning - Effektivt rättsligt skydd))

(2018/C 200/33)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: CRM Srl (Modena, Italien) (ombud: inledningsvis advokaterna G. Forte, C. Marinuzzi och A. Franchi, därefter advokaterna G. Forte och C. Marinuzzi)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis D. Bianchi, J. Guillem Carrau och F. Moro, därefter D. Bianchi, A. Lewis och F. Moro)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, biträdd av M. Scino, avvocato dello Stato), Consorzio di Promozione och Tutela della Piadina Romagnola (Co.P.Rom) (Rimini, Italien) (ombud: advokaterna A. Improda och P. Rodilosso)

Saken

Ansökan med stöd av artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1174/2014 av den 24 oktober 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Piadina Romagnola/Piada Romagnola [SGB]) (EUT L 316, 2014, s. 3).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

CRM srl ska bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader och ersätta två tredjedelar av Europeiska kommissionens rättegångskostnader i detta förfarande.

3)

Kommissionen ska bära en tredjedel av sina rättegångskostnader och ersätta en tredjedel av CRM:s rättegångskostnader i detta förfarande.

4)

CRM och kommissionen ska bära sina rättegångskostnader i det interimistiska förfarandet.

5)

Republiken Italien och Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola (Co.P.Rom) ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 89, 16.3.2015.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/28


Tribunalens dom av den 26 april 2018 – Espírito Santo Financial (Portugal) mot ECB

(Mål T-251/15) (1)

((Tillgång till handlingar - Beslut 2004/258/EG - Handlingar avseende ECB:s beslut av den 1 augusti 2014 om Banco Espírito Santo SA - Underförstått avslag på ansökan om tillgång - Uttryckligt avslag på ansökan om tillgång - Delvis avslag på ansökan om tillgång - Undantag för sekretessen vid överläggningar i ECB:s beslutande organ - Undantag för unionens eller en medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik - Undantag för det finansiella systemets stabilitet i unionen eller i en medlemsstat - Undantag för affärsintressen - Undantag för yttranden för internt bruk - Motiveringsskyldighet))

(2018/C 200/34)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA (Lissabon, Portugal) (ombud: inledningsvis advokaterna R. Oliveira, N. Cunha Barnabé och S. Estima Martins, därefter advokaterna L. Soares Romão, J. Shearman de Macedo och D. Castanheira Pereira)

Svarande: Europeiska centralbanken (ombud: inledningsvis F. Malfrère och S. Lambrinoc, därefter S. Malfrère och T. Filipova, biträdda av advokaterna H.-G. Kamann och P. Gey)

Saken

Ansökan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av dels ECB:s beslut av den 1 april 2015 om delvis avslag på ansökan om tillgång till vissa handlingar avseende ECB:s beslut av den 1 augusti 2014 om Banco Espírito Santo SA, dels det underförstådda beslutet att neka tillgång till nämnda handlingar.

Domslut

1)

Europeiska centralbankens (ECB) beslut av den 1 april 2015 om delvis avslag på ansökan om tillgång till vissa handlingar avseende ECB:s beslut av den 1 augusti 2014 om Banco Espírito Santo SA ogiltigförklaras, i den del det innebär att tillgång nekas till uppgifter om kreditbeloppet i de protokollsutdrag som fogats till ECB-rådets beslut av den 28 juli 2014 och till den information som dolts i förslagen från ECB:s direktion av den 28 juli och den 1 augusti 2014.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA och ECB ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 245, 27.7.2015.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/29


Tribunalens dom av den 25 april 2018 – Ungern mot kommissionen

(Förenade målen T-554/15 och T-555/15) (1)

((Statligt stöd - Stöd som beviljats enligt den ungerska lagen nr XCIV från år 2014 om hälsoavgift för företag inom tobaksbranschen - Stöd som följer av en ändring år 2014 av den ungerska lagen från år 2008 om livsmedelskedjan och offentlig tillsyn över livsmedelskedjan - Progressiva satser för avgifter som tas ut på årsomsättningen - Beslut att inleda förfarandet enligt artikel 108.2 FEUF - Samtidigt föreläggande om att avbryta utbetalningen av stöd - Talan om ogiltigförklaring - Huruvida föreläggandet om att avbryta utbetalningen av stöd kan avskiljas - Berättigat intresse av att få saken prövad - Upptagande till sakprövning - Motiveringsskyldighet - Proportionalitet - Likabehandling - Rätten till försvar - Principen om lojalt samarbete - Artikel 11.1 i förordning (EG) nr 659/1999))

(2018/C 200/35)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: Ungern (ombud: M. Fehér och G. Koós)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Flynn, P.-J. Loewenthal och K. Talabér-Ritz)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF med yrkande om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2015) 4805 final av den 15 juli 2015 om statligt stöd SA.41187 (2015/NN) – Ungern – Hälsoavgift för företag inom tobaksbranschen (EUT C 277, 2015, s. 24), och av kommissionens beslut C(2015) 4808 final av den 15 juli 2015 om statligt stöd SA.40018 (2015/C) (f.d. 2014/NN) – 2014 ändring av inspektionsavgift i den ungerska livsmedelskedjan (EUT C 277, 2015, s. 12).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Ungern ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 398, 30.11.2015.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/29


Tribunalens dom av den 26 april 2018 – European Dynamics Luxembourg och Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

(Mål T-752/15) (1)

((Offentlig upphandling av tjänster - Anbudsförfarande - Stöd- och rådgivningstjänster till teknisk personal och it-personal IV (STIS IV) - En anbudsgivares anbud har förkastats - Motiveringsplikt - Onormalt lågt anbud - Tilldelningskriterier - Uppenbart oriktig bedömning - Utomobligatoriskt skadeståndsansvar))

(2018/C 200/36)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: European Dynamics Luxembourg SA (Luxemburg, Luxemburg) och Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Aten, Grekland) (ombud: advokaterna M. Sfyri, C.-N. Dede och D. Papadopoulou)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis S. Delaude, A. Kyratsou och S. Lejeune, därefter S. Delaude, A. Kyratsou och A. Katsimerou)

Saken

Talan dels med stöd av artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 29 oktober 2015 att förkasta sökandenas anbud i öppet upphandlingsförfarande Nr DIGIT/R3/PO/2015/0008 med rubriken ”Stöd- och rådgivningstjänster till teknisk personal och it-personal IV (STIS IV), del 3 avseende ”utveckling, support, konstruktion och testning av lösningar för webinfrastruktur och IT-system, dels med stöd av artikel 268 FEUF med yrkande om skadestånd för den skada som sökandena anser sig ha lidit till följd av beslutet.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

European Dynamics Luxembourg SA och Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 68, 22.2.2016.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/30


Tribunalens dom av den 24 april 2018 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence m.fl. mot ECB

(Förenade målen T-133/16-T-136/16) (1)

((Ekonomisk- och monetär politik - Tillsyn över kreditinstitut - Artikel 4.1 e och 4.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 - Person som faktiskt kontollerar ett kreditinstuts verksamhet - Artikel 13.1 i direktiv 2013/36/EU och artikel L.511 13 andra stycket i den franska lagen om penning- och finanspolitik - Principen att ordföranden i ett kreditinstituts styrelse i son tillsynsfunktion inte samtidigt får vara generaldirektör för kreditinstitutet - Artikel 88.1 e i direktiv 2013/36 och artikel L. 511 58 i den franska lagen om penning- och finanspolitik))

(2018/C 200/37)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande i mål T-133/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Aix-en-Provence, Frankrike) (ombud: advokaterna P. Mele och H. Savoie)

Sökande i mål T-134/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (Albi, Frankrike) (ombud: advokaterna P. Mele och H. Savoie)

Sökande i mål T-135/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (Saintes, Frankrike) (ombud: advokaterna P. Mele och H. Savoie)

Sökande i mål T-136/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (Amiens, Frankrike) (ombud: advokaterna P. Mele och H. Savoie)

Svarande: Europeiska centralbanken (ombud: A. Karpf och C. Hernández Saseta, biträdda av advokaten A. Heinzmann)

Part som intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: V. Di Bucci, K.-P. Wojcik och A. Steiblytė)

Saken

Talan som väckts med stöd av artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av följande beslut av ECB:

ECB/SSM/2016 969500TJ5KRTCJQWXH05/98,

ECB/SSM/2016 969500TJ5KRTCJQWXH05/100,

ECB/SSM/2016 969500TJ5KRTCJQWXH05/101 och

ECB/SSM/2016 969500TJ5KRTCJQWXH05/99 av den 29 januari 2016, vilka har fattats med tillämpning av artikel 4.1 e i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 2013, s. 63), artikel 93 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM]) (EUT L 141, 2014, s. 1) och artikel L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 och R. 612-29-3 i den franska lagen om penning- och finanspolitik

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres och Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har åsamkats Europeiska centralbanken (ECB).

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 175, 17.5.2016.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/31


Tribunalens dom av den 26 april 2018 – Azarov mot rådet

(Mål T-190/16) (1)

((Gemensam utrikes – och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder som vidtas med anledning av situationen i Ukraina - Frysning av medel - Förteckning över personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av medel och ekonomiska tillgångar - Bibehållande av sökandens namn på förteckningen - Rätt till försvar - Principen om god förvaltningssed - Maktmissbruk - Rätt till egendom - Näringsfrihet - Uppenbart oriktig bedömning))

(2018/C 200/38)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ukraina) (ombud: advokaterna G. Lansky och A. Egger)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J.-P. Hix och F. Naert)

Saken

Begäran med stöd av artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av rådets beslut (Gusp) 2016/318 av den 4 mars 2016 om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (EUT L 60, s. 76) och rådets genomförandeförordning (EU) 2016/311 av den 4 mars 2016 om genomförande av förordning nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (EUT L 60, s. 1), i den del sökandens namn bibehållits på förteckningen över de personer, enheter och organ som omfattas av dessa restriktiva åtgärder.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Mykola Yanovych Azarov ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 222, 20.6.2016.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/32


Tribunalens dom av den 25 april 2018 – Walfood mot EUIPO – Romanov Holding (CHATKA)

(Mål T-248/16) (1)

((EU-varumärke - Ogiltighetsförfarande - EU-figurmärket CHATKA - Äldre internationella figurmärket CHATKA - Relativt registeringshinder - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001] - Faktiskt användande av det äldre varumärket - Artikel 57.2 och 57.3 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 64.2 och 64.3 i förordning 2017/1001)))

(2018/C 200/39)

Rättegångsspråk: franska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Walfood SA (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten E. Cornu)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, tillika intervenient vid tribunalen: Romanov Holding, SL (La Moraleja, Spanien) (ombud: advokaterna S. García Cabezas och R. Fernández Iglesias)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 21 mars 2016 (ärende R 150/2015-5) i ett ogiltigförfarande mellan Romanov Holding och Watford.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Watford SA ska ersätta rättegångskostaderna.


(1)  EUT C 270, 25.7.2016.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/32


Tribunalens dom av den 26 april 2018 – Convivo mot EUIPO – Porcesadora Nacional de Alimentos (M’Cooky)

(Mål T-288/16) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Internationell registrering som designerar Europeiska unionen - Ordmärke M’Cooky - Äldre nationellt figurmärke MR.COOK - Relativt registreringshinder - Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.1 b i förordning 2017/1001) - Risk för förväxling))

(2018/C 200/40)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Convivo GmbH (Wien, Österrike) (ombud: advokaten C. Düchs)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: L. Rampini och D. Walicka)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Porcesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca (Quito, Ecuador)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 7 mars 2016 (ärende R 1039/2015-2), angående ett invändningsförfarande mellan Porcesadora Nacional de Alimentos C. A. Pronaca och Convivo.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Convivo GmbH ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).


(1)  EUT C 260, 18.7.2016.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/33


Tribunalens dom av den 25 april 2018 – Walfood mot EUIPO– Romanov Holding (CHATKA)

(Mål T-312/16) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Internationell registrering som utpekar Europeiska unionen - Ordmärket CHATKA - Äldre internationella figurmärket CHATKA - Relativt registeringshinder - Artikel 8. B i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001] - Faktiskt användande av det äldre varumärket - Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 47.2 och 47.3 i förordning 2017/1001)))

(2018/C 200/41)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Walfood SA (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokten E. Cornu)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, tillika intervenient vid tribunalen: Romanov Holding, SL (La Moraleja, Spanien) (ombud: advokaterna S. García Cabezas och R. Fernández Iglesias)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 21 mars 2016 (ärende R 2780/8014-5) i ett invändningsförfarande mellan Romanov Holding och Watford.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Watford SA ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 305, 22.8.2016.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/34


Tribunalens dom av den 25 april 2018 – Perfumes y Aromas Artesanales mot EUIPO– Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales)

(Mål T-426/16) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Aa AROMAS artesanales - Äldre EU-figurmärke Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Tjänster som är identiska eller av liknande slag - Känneteckenslikhet - Omsättningskrets - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001]))

(2018/C 200/42)

Rättegångsspråk: spanska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Perfumes y Aromas Artesanales, SL (Arganda del Rey, Spanien) (ombud: advokaten J. Botella Reyna)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: E. Zaera Cuadrado och A. Schifko)

Motpart vid överklagandenämnden, tillika intervenient vid tribunalen: Aromas Selective, SL (Dos Hermanas, Spanien) (ombud: advokaterna I. Temiño Ceniceros och J. Oria Sousa-Montes)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 20 maj 2016 (ärende R 766/2015-5), angående ett invändningsförfarande mellan Aromas Selective och Perfumes y Aromas Artesanales.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Perfumes y Aromas Artesanales, SL, ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och Aromas Selective, SL, inbegripet de nödvändiga kostnader som uppkommit för den sistnämnda i förfarandet vid överklagandenämnden vid EUIPO.


(1)  EUT C 364, 3.10.2016.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/34


Tribunalens dom av den 23 april 2018 – Verein Deutsche Sprache mot kommissionen

(Mål T-468/16) (1)

((Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Handling som rör ett kommissionsbeslut om ändring av utseendet på pressrummet i Berlaymont-byggnaden i samband med att endast franska och engelska versioner tillhandahålls - Delvis avslag på ansökan om tillgång till handlingar - Förklaring från kommissionen att handlingen inte finns - Presumtion om lagenlighet - Felaktig rättstillämpning - Motiveringsskyldighet))

(2018/C 200/43)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Verein Deutsche Sprache eV (Dortmund, Tyskland) (ombud: advokaten W. Ehrhardt)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Erlbacher och F. Clotuche-Duvieusart)

Saken

Ansökan på grundval av artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C (2016) 3714 final av den 10 juni 2016 om en ansökan, som sökanden gjort enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 2001, s. 43), om tillgång om vissa handlingar som rör ett kommissionsbeslut om ändring av utseendet på pressrummet i Berlaymont-byggnaden i samband med att endast franska och engelska versioner tillhandahålls.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Verein Deutsche Sprache eV ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 371, 10.10.2016.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/35


Tribunalens dom av den 23 april 2018 – Vincenti mot EUIPO

(Mål T-747/16) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Social trygghet - Yttrande från invaliditetskommittén - Tillsättningsmyndighetens utrymme för skönsmässig bedömning - Artiklarna 53 och 78 i tjänsteföreskrifterna - Oriktig bedömning - Motiveringsskyldighet))

(2018/C 200/44)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Sökande: Guillaume Vincenti (Alicante, Spanien) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Lukošiūtė)

Saken

Talan med stöd av artikel 270 FEUF om ogiltigförklaring av EUIPO:s beslut av den 18 december 2015 om att inte godta sökandens påstående om total och bestående arbetsoförmåga och inte slå fast att sökanden ska pensioneras.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Guillaume Vincenti ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 14, 16.1.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/36


Tribunalens dom av den 25 april 2018 – Euro Castor Green mot EUIPO – Netlon France (Döljande spaljé)

(Mål T-756/16) (1)

((Gemenskapsformgivning - Ogiltighetsförfarande - Registrerad gemenskapsformgivning som återger en spaljé - Tidigare gemenskapsformgivning - Ogiltighetsgrunder - Offentliggörande av den äldre formgivningen - Nyhetsvärde saknas - Särprägel saknas - Artiklarna 5, 6 och 25.1 b I förordning (EG) nr 6/2002))

(2018/C 200/45)

Rättegångsspråk: franska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Euro Castor Green (Bagnolet, Frankrike) (ombud: advokaten B Lafont)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, tillika intervenient vid tribunalen: Netlon France (Saint-Saulve, Frankrike) (ombud: advokaten C. Berto)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s tredje överklagandenämnd den 11 augusti 2016 (ärende R 754/2014-3), angående ett ogiltighetsförfarande mellan Netlon France och Euro Castor Green.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Euro Castor Green ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 6, 9.1.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/36


Tribunalens dom av den 12 april 2018 – PY mot EUCAP Sahel Niger

(Mål T-763/16) (1)

((Skiljeklausul - Anställda vid Europeiska unionens internationella uppdrag - Tvister rörande anställningsavtal - Interna undersökningsförfaranden - Skyddet för offer vid påtalande av trakasserier - Avtalsrättsligt ansvar))

(2018/C 200/46)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: PY (ombud: advokaterna S. Rodrigues och A. Tymen)

Svarande: EUCAP Sahel Niger (ombud: advokaterna E. Raoult och M. Vicente Hernandez)

Saken

Talan enligt artikel 272 FEUF om förpliktande för EUCAP Sahel Niger att ersätta den skada sökanden ska ha lidit till följd av EUCAP Sahel Nigers avtalsbrott.

Domslut

1)

EUCAP Sahel Niger förpliktas att till PY betala 10 000 euro.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

EUCAP Sahel Niger ska bära sin egen rättegångskostnad och ersätta tre fjärdedelar av PY:s rättegångskostnad.


(1)  EUT C 6, 9.1.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/37


Tribunalens dom av den 24 april 2018 – Kabushiki Kaisha Zoom mot EUIPO – Leedsworld (ZOOM)

(Mål T-831/16) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket ZOOM - Det äldre EU-figurmärket och EU-ordmärket ZOOM - Relativt registreringshinder - Förväxlingsrisk - Varuslagslikhet - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)))

(2018/C 200/47)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Kabushiki Kaisha Zoom (Tokyo, Japan) (ombud: advokaten M. de Arpe Tejero)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Folliard-Monguiral, K. Sidat Humphreys och D. Walicka)

Motpart vid överklagandenämnden, tillika intervenient vid tribunalen: Leedsworld, Inc. (New Kensington, Pennsylvania, Förenta staterna)

Saken

Överklagande av beslutet från femte överklagandenämnden vid EUIPO av den 7 september 2016 (ärende R 1235/2015-5) om ett invändningsförfarande mellan Kabushiki Kaisha Zoom och Leedsworld.

Domslut

1)

Beslutet från femte överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) av den 7 september 2016 (ärende R 1235/2015-5) om ett invändningsförfarande mellan Kabushiki Kaisha Zoom och Leedsworld, Inc., ogiltigförklaras.

2)

Överklagandet ogillas i övrigt.

3)

EUIPO ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 22, 23.1.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/38


Tribunalens dom av den 24 april 2018 – Menta y Limón Decoración mot EUIPO -Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Återgivning av en man i traditionell klädedräkt)

(Mål T-183/17) (1)

((EU-varumärke - Ogiltighetsförfarande - EU-figurmärke föreställande en man i traditionell klädedräkt - Äldre nationella formgivningar - Relativt registreringshinder - Artikel 53.2 d i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 60.2 d i förordning (UE) 2017/1001) - Förbud mot att använda EU-varumärket enligt nationell rätt - EUIPO:s tillämpning av nationell rätt))

(2018/C 200/48)

Rättegångsspråk: spanska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Menta y Limón Decoración, SL (Argame, Spanien) (ombud: advokaten E. Estella Garbayo)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: inledningsvis S. Palmero Cabezas, därefter J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, tillika intervenient vid tribunalen: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de La Palma, Spanien) (ombud: advokaten M.J. Sanmartín Sanmartín)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 9 januari 2017 (ärende R 510/2015-4) om ett ogiltighetsförfarande mellan Menta y Limón Decoración och Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Menta y Limón Decoración, SL ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 151, 15.5.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/38


Tribunalens dom av den 24 april 2018 – Senetic mot EUIPO – HP Hewlett Packard Group (hp)

(Mål T-207/17) (1)

((EU-varumärke - Ogiltighetsförfarande - EU-figurmärket hp - Absoluta registreringshinder - Artikel 52.1 a i förordning(EG) nr 207/2009 (nu artikel 59.1 a i förordning(EU) 2017/1001) - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 c i förordning2017/1001) - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b i förordning 2017/1001) - Ond tro - Artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 59.1 b i förordning 2017/1001)))

(2018/C 200/49)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Senetic S.A. (Katowice, Polen) (ombud: advokaten M. Krekora)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: L. Rampini)

Motpart vid EUIPO:s överklagandenämnd, tillika intervenient vid tribunalen: HP Hewlett Packard Group LLC (Houston, Texas, Förtenta staterna) (ombud: advokaterna T. Raab och C. Tenkhoff)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 1 februari 2017 (ärende R 1001/2016-5) om ett ogiltighetsförfarande mellan Senetic och HP Hewlett Packard Group.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Senetic S.A. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 168, 29.5.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/39


Tribunalens dom av den 24 april 2018 – Senetic mot EUIPO – HP Hewlett Packard Group (HP)

(Mål T-208/17) (1)

((EU-varumärke - Ogiltighetsförfarande - EU-figurmärket HP - Absoluta registreringshinder - Artikel 52.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 59.1 a i förordning (EU) 2017/1001] - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001] - Ond tro - Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 59.1 b i förordning (EU) 2017/1001]))

(2018/C 200/50)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Senetic S.A. (Katowice, Polen) (ombud: advokaten M. Krekora)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: L. Rampini)

Motpart vid överklagandenämnden, tillika intervenient vid tribunalen: HP Hewlett Packard Group LLC (Houston, Texas, Förenta staterna) (ombud: advokaterna T. Raab och C. Tenkhoff)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 1 februari 2017 (ärende R 1002/2016-5), om ett ogiltighetsförfarande mellan Senetic och HP Hewlett Packard Group.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Senetic S.A. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 168, 29.5.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/40


Tribunalens dom av den 25 april 2018 – Romantik Hotels & Restaurants mot EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK)

(Mål T-213/17) (1)

((EU-varumärke - Ogiltighetsförfarande - EU-ordmärket ROMANTIK - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Avsaknad av särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning - Artikel 7.1 b och 7.3 i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 7.1 b och 7.3 i förordning (EU) 2017/1001]))

(2018/C 200/51)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Romantik Hotels & Restaurants AG (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaterna S. Hofmann och W. Göpfert)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: M. Lenz och D. Hanf)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Hotel Preidlhof GmbH (Naturns, Italien) (ombud: advokaten A. Wittwer)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 3 februari 2017 (ärende R 1257/2016-4) angående ett ogiltighetsförfarande mellan Hotel Preidlhof och Romantik Hotels & Restaurants.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Romantik Hotels & Restaurants AG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 168, 29.5.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/40


Tribunalens dom av den 26 april 2018 – Pfalzmarkt für Obst und Gemüse mot EUIPO (100 % Pfalz)

(Mål T-220/17) (1)

((EU-varumärke - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket 100 % Pfalz - Absolut registreringshinder - Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001) - Motiveringsskyldighet - Artikel 75 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 94 i förordning 2017/1001)))

(2018/C 200/52)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG (Mutterstadt, Tyskland) (ombud: advokaterna C. Gehweiler och C. Weber)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Söder och D. Walicka)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 7 februari 2017 (ärende R 1549/2016-1), angående en ansökan om registrering som EU-varumärke av figurkännetecknet 100 % Pfalz.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 178, 6.6.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/41


Tribunalens dom av den 24 april 2018 – Mémora Servicios Funerarios mot EUIPO – Chatenoud (MEMORAME)

(Mål T-221/17) (1)

((Gemenskapsvarumärken - Invändningsförfarande - Ansökan om EU-ordmärket MEMORAME - Äldre EU-figurmärket mémora och nationella figurmärkena MÉMORA - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Varu- eller tjänsteslagslikhet - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 [numera artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)))

(2018/C 200/53)

Rättegångsspråk: spanska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Mémora Servicios Funerarios SLU (Zaragoza, Spanien) (ombud: advokaterna C. Marí Aguilar och J. Gallego Jiménez)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, tillika intervenient vid tribunalen: Georges Chatenoud (Thiviers, Frankrike)

Saken

Överklagande av det beslut som fjärde överklagandenämnden vid EUIPO meddelade den 10 februari 2017 (ärende R 1308/2016-4), angående ett invändningsförfarande mellan Mémora Servicios Funerarios och M. Chatenoud.

Domslut

1)

Överklagandet avslås.

2)

Mémora Servicios Funerarios SLU ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 239, 24.7.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/42


Tribunalens dom av den 24 april 2018 – VSM mot EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

(Mål T-297/17) (1)

((EU-varumärke - Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket WE KNOW ABRASIVES - Varumärke som utgörs av en reklamslogan - Överklagandenämndens behörighet när det är fråga om ett överklagande som endast avser en del av de tjänster som avses i registreringsansökan - Artikel 64.1 i förordning nr 207/2009 [nu artikel 71.1 i förordning (EU) 2017/1001] - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 [nu artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001]))

(2018/C 200/54)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG (Hannover, Tyskland) (ombud: advokaten M. Horak)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: W. Schramek och A. Söder)

Saken

Överklagande av det beslut som fjärde överklagandenämnden vid EUIPO meddelade den 6 mars 2017 (ärende R 1595/2016-4), angående en ansökan om registrering av ordkännetecknet WE KNOW ABRASIVES som EU-varumärke.

Domslut

1)

Det beslut som fjärde överklagandenämnden vid EUIPO meddelade den 6 mars 2017 (ärende R 119/2016-4) upphävs i den del det avslår ansökan om registrering av ordkännetecknet WE KNOW ABRASIVES som EU-varumärke för klasserna 35: ”Reklamtjänster; tjänster avseende företagsledning; sekretariatstjänster; grossisttjänster på området för metallvaror för konstruktion; tjänster rörande företagsadministration”.

2)

VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG:s talan ska ogillas i övrigt.

3)

VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken och EUIPO ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 231, 17.7.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/42


Tribunalens dom av den 23 april 2018 – Genomic Health mot EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE)

(Mål T-354/17) (1)

((EU-varumärke - Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE - Absolut registreringshinder - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (sedermera artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001) - Likabehandling))

(2018/C 200/55)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Genomic Health, Inc. (Redwood City, Kalifornien, Amerikas förenta stater) (ombud: A. Reid, solicitor)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: J. Ivanauskas och K. Sidat Humphreys)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 14 februari 2017 (ärende R 1682/2016-5), angående en ansökan om registrering som EU-varumärke av ordkännetecknet ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Genomic Health, Inc. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 249, 31.7.2017.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/43


Talan väckt den 26 mars 2018 – Romańska mot Frontex

(Mål T-212/18)

(2018/C 200/56)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Karolina Romańska (Warszawa, Polen) (ombud: advokaten A. Tetkowska)

Svarande: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förklara att talan kan upptas till prövning och att den ska bifallas,

ogiltigförklara det beslut som meddelats den 14 juni 2017 av Frontex, som har sitt säte i Warszawa, i den del Karolina Romańskas anställningsavtal sägs upp enligt artikel 47 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen,

konstatera att Frontex utsatt Karolina Romańska för mobbning och diskriminering,

ålägga Frontex att upphöra med sin diskriminering och mobbning mot sina anställda och istället bekämpa diskriminering och mobbning inom Frontex,

förplikta Frontex att betala ersättning för den skada Karolina Romańska lidit, vilken i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) ska bestämmas till 100 000 euro,

förplikta Frontex att betala 4 402 polska zloty som ersättning för uppkommen skada, samt

förplikta Frontex att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Sökanden har utsatts för mobbning och diskriminering i sitt arbete vid Frontex.

Sökanden har under sin anställning vid Frontex utsatts för mobbning, förnedring, hållits ansvarig för fel som begåtts av andra personer samt utsatts för offentlig förödmjukelse och andra olämpliga beteenden. Detta har skett med hennes överordnades vetskap och de har inte ingripit för att avhjälpa situationen.

2.

Andra grunden: Hälsoproblem till följd av den mobbning sökanden utsatts för vid Frontex.

I april 2016 led sökanden av plötsligt uppkomna och allvarliga hälsoproblem, vilket bekräftas av läkarintyg. Sökanden befinner sig under fortsatt behandling. Läkarna har förklarat att hälsoproblem har sin grund i psykisk oro som särskilt beror mobbningen på arbetet och den överdrivna arbetsbördan. Sökanden har haft utgifter för läkarbehandling, vilka framgår av bilagan till ansökan.

3.

Tredje grunden: Sökanden har inte getts något stöd med anledning av mobbningen vid Frontex.

Sökanden har begärt bistånd med stöd av tjänsteföreskrifterna med anledning av den mobbning och diskriminering hon utsatts för vid Frontex. Sökanden har föreslagit svaranden en rad godtagbara lösningar av situationen. Sökanden har inte beaktat sökandens hälsoproblem och har förhållit sig passiv. Svaranden har accepterat att sökanden utsatts för en skadlig situation och låtit den fortgå utan åtgärd.

4.

Fjärde grunden: Svaranden har utsatt sökanden för diskriminering på grund av könstillhörighet, nationalitet och fackanslutning.

Sökanden har flera gånger sökt högre tjänster vid Frontex. Sökanden har aldrig befordrats, trots hennes fullständiga utbildning, kunskaper i flera främmande språk, utmärkta omdömen i årliga utvärderingar och ständiga förbättringar av sina kvalifikationer. Detta beror på diskriminering. Till följd av upprepade kontakter mellan sökanden och svaranden vad avser den mobbning och diskriminering hon utsatts för föreslog svaranden att sökanden skulle sökanden skulle söka ett utlandsuppdrag. Sökanden förberedde sig noga för detta, däribland genom att lära sig ett främmande språk, från grundnivå till en nivå som möjliggör effektiv kommunikation. Svaranden ställde därefter in utlandsuppdraget, fyra dagar före avresa. Svararanden motiverade sitt beslut med att sökanden tagit kontakt med en fackförening.

5.

Femte grunden: Ogiltig uppsägning av sökandens anställningsavtal.

Uppsägningen är orättmätig och saknar materiellt stöd. Uppsägningen har sin grund i att sökanden vägrat att acceptera att hon utsätts för mobbning och diskriminering vid Frontex.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/44


Talan väckt den 2 april 2018 – Global Silicones Council m.fl. mot kommissionen

(Mål T-226/18)

(2018/C 200/57)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Global Silicones Council (Washington, Förenta staterna), Wacker Chemie AG (München, Tyskland), Momentive Performance Materials GmbH (Leverkusen, Tyskland), Shin-Etsu Silicones Europea BV (Almere, Nederländerna), Elkem Silicones France SAS (Lyon, Frankrike) (ombud: M. Navin-Jones, Solicitor)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

Ogiltigförklara den omtvistade rättsakten enligt artikel 263 FEUF.

Slå fast att bilaga XIII i Reach-förordningen och/eller relevanta bestämmelser i den bilagan (särskilt avsnitt 1.1.2 och/eller 1.2.2) är rättsstridiga inte kan tillämpas i förevarande mål enligt artikel 277 FEUF, eftersom de utgör hinder för eller förvränger ett giltigt avgörande och/eller slutsats om egenskaperna hos D4 och D5.

Om (a) Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) medlemsstatskommittés yttrande från april 2015, (b) Echas riskbedömningskommittés yttrande från mars 2016, (c) Echas kommitté för socioekonomisk analys yttrande från juni 2016 (d) Echas PBT-expertgrupps slutsatser/beslut från november 2012 och/eller (e) relevant ledning från Echa, inte anses vara förberedande rättsakter som lett till att den angripna rättsakten antagits – fastställa att de rättsakterna är rättsstridiga och inte kan tillämpas enligt artikel 277 FEUF.

Förplikta svaranden att ersätta sökandens rättegångskostnader i förfarandet.

Vidta övriga nödvändiga åtgärder.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena elva grunder.

1.

Första grunden: rättsstridighet, uppenbara rättsliga och faktiska fel. Uppenbart oriktig bedömning, åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen, godtyckliga beslut och bristande motivering – avseende riskbedömningen.

2.

Andra grunden: rättsstridighet, uppenbara rättsliga och faktiska fel. Uppenbart oriktig bedömning, åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen och godtyckliga beslut – avseende farlighetsbedömningen. Det inbegriper ett yrkande enligt artikel 277 FEUF avseende rättsstridighet beträffande relevanta bestämmelser i bilaga XIII och/eller äldre rättsakter och åtgärder.

3.

Tredje grunden: rättsstridighet, uppenbara rättsliga och faktiska fel. Åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen, godtyckliga beslut och brist på adekvat motivering – avseende farlighetsbedömningen, särskilt den sammanvägda bedömningen. Det inbegriper ett yrkande enligt artikel 277 FEUF avseende rättsstridighet beträffande relevanta bestämmelser i bilaga XIII och/eller äldre rättsakter och åtgärder.

4.

Fjärde grunden: bristande rättssäkerhet, åsidosättande av principen om god förvaltning, bristande motivering – avseende farlighets- och riskbedömningen, särskilt den sammanvägda bedömningen.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av rätten till försvar, inbegripet rätten att yttra sig brist på adekvat motivering, korrekt förfarande – avseende farlighets- och riskbedömningen, särskilt den sammanvägda bedömningen.

6.

Sjätte grunden: En rättsakt överskrider uppenbart gränserna för skönmässig bedömning, uppenbart fel vid utövandet av fritt skön och åsidosättande av den institutionella balansen – avseende farlighets- och riskbedömningen.

7.

Sjunde grunden: rättsstridighet, uppenbara rättsliga och faktiska fel, uppenbara fel vid utövandet av gränserna för skönmässig bedömning, uppenbart överskridande av gränserna för skönmässig bedömning, åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen och principen om berättigade förväntningar, bristande motivering – avseende farlighets- och riskbedömningen och uppenbart oriktig bedömning av relevanta fakta och relevanta lagbestämmelser.

8.

Åttonde grunden: åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen och principen om berättigade förväntningar, bristande motivering, uppenbara fel i faktiskt och rättsligt hänseende – avseende antagande, tillämpning av Reach-begränsningens innebörd och räckvidd.

9.

Nionde grunden: åsidosättande av proportionalitetsprincipen – avseende Reach-begränsningens tillämpning och räckvidd.

10.

Tionde grunden: åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, rättsstridighet, uppenbara fel vid utövandet av gränserna för skönmässig bedömning, uppenbara fel i faktiskt och rättsligt hänseende, åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen och principen om berättigade förväntningar, åsidosättande av principen om god förvaltning, bristande motivering – innan Reach-begränsningarna antogs.

11.

Elfte grunden: de relevanta bestämmelserna i bilaga XIII Reach och andra relevanta äldre rättsakter och åtgärder, som utgör hinder för och/eller förvränger ett giltigt avgörande och/eller slutsats om egenskaperna hos D4 och D5, är otillämpliga enligt artikel 277 FEUF.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/46


Överklagande ingett den 4 april 2018 – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam mot EUIPO – Lupu (Djili)

(Mål T-231/18)

(2018/C 200/58)

Överklagandet är avfattat på: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Dulovo, Bulgarien) (ombud: advokaten C. Romiţan)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Victor Lupu (Bukarest, Rumänien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärket Djili – Registreringsansökan nr 15 497 662

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 31 januari 2018 i ärende R 1902/2017-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

avslå Lupu Victors överklagande, och

förplikta den invändande parten och klaganden Lupu Victor att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Överklagandenämnden fann felaktigt att det fanns en fonetisk likhet mellan de två märkena.

Överklagandenämnden fann felaktigt att en begreppsmässig jämförelse inte var relevant i ärendet.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/46


Talan väckt den 16 april 2018 – Polskie Linie Lotnicze ”LOT” mot kommissionen

(Mål T-240/18)

(2018/C 200/59)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Polskie Linie Lotnicze ”LOT” S.A. (Warszawa, Polen) (ombud: advokaten M. Jeżewski)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 12 december 2017 i ärende M.8672 (EASYJET/CERTAIN AIR BERLIN ASSETS), ref. C(2017) 8776 final,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna vid tribunalen,

ålägga kommissionen att inom ramen för sitt svaromål ta upp vissa frågor som sökanden har åberopat angående hur bedömningen av den berörda koncentrationens inverkan på konkurrensen utfördes, och att tillhandahålla viss bevisning som ligger till grund för dess beslut.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sex grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen har åsidosatt bestämmelserna i Fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat fördraget) och bestämmelserna för dess genomförande, i synnerhet bestämmelserna i förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom att kommissionen inte utförde en fullständig bedömning av de skadliga effekterna av den berörda koncentrationen ur konkurrenssynpunkt.

2.

Andra grunden: Kommissionen har felaktigt bedömt den berörda koncentrationens verkan med avseende på möjligheten att tillhandahålla lufttransport av passagerare till och från vissa flygplatser och har därigenom gjort ett allvarligt och uppenbart fel vid bedömningen av denna koncentration. En korrekt genomförd bedömning av den berörda koncentrationen skulle nödvändigtvis leda till slutsatsen att dess genomförande kommer att få en rad negativa effekter på konkurrensen och att den kommer att få en större negativ inverkan på konkurrensen än i det motsatta scenariot då det inte föreligger någon koncentration.

3.

Tredje grunden: Kommissionen har åsidosatt ”riktlinjerna för bedömning av horisontella koncentrationer” genom att inte undersöka huruvida de effektivitetsvinster som uppnåtts genom koncentrationen motverkas av koncentrationens negativa inverkan på konkurrensen.

4.

Fjärde grunden: Kommissionen har åsidosatt bestämmelserna i fördraget och bestämmelserna för dess genomförande genom att inte ställa krav på easyJet som syftar till att förhindra en betydande snedvridning av den faktiska konkurrensen genom den berörda koncentrationen.

5.

Femte grunden: Kommissionen har åsidosatt bestämmelserna i fördraget och bestämmelserna för dess genomförande genom att inte göra en bedömning av den berörda koncentrationens inverkan på den inre marknaden mot bakgrund av ett tidigare statligt stöd på 150 miljoner euro som Förbundsrepubliken Tyskland den 15 augusti 2017 beviljat Air Berlin. Detta stöd godkändes av kommissionen genom beslut C (2017) 6080 final av den 4 september 2017 om godkännande av det statliga stöd som Förbundsrepubliken Tyskland beviljat Air Berlin.

6.

Sjätte grunden: Kommissionen har åsidosatt artikel 296 FEUF genom att lämna en bristfällig motivering i sitt beslut, vilket framgår bland annat av att det inte gjorts en fullständig bedömning av de faktiska omständigheterna i ärendet, att en rad omständigheter som behövs för att göra en tillförlitlig kontroll av koncentrationens fulla inverkan på konkurrensen inte beaktats, att konsekvenserna av denna koncentration på den inre marknaden mot bakgrund av det tidigare beviljade statliga stödet till Air Berlin inte bedömts och att det inte lämnats några skäl för att inte utföra en sådan bedömning.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EG:s koncentrationsförordning) (EUT L 24, 2004, s. 1).


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/47


Talan väckt den 16 april 2018 – Benavides Torres mot rådet

(Mål T-245/18)

(2018/C 200/60)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Antonio José Benavides Torres (Venezuela) (ombud: advokaterna L. Giuliano och F. Di Gianni)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut (Gusp) 2018/90 av den 22 januari 2018 om ändring av beslut (Gusp) 2017/2074 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela och rådets genomförandeförordning (EU) 2018/88 av den 22 januari 2018 om genomförande av förordning (EU) 2017/2063 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela, såvitt dessa bestämmelser rör sökanden, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Rådet har brutit mot principen om god förvaltning och åsidosatt sökandens rätt till försvar och till ett effektivt rättsmedel genom att inte inom en godtagbar tid tillgängliggöra de bevis som påstås tala för att sökanden har förts upp i förteckningen.

2.

Andra grunden: Rådet har gjort en felaktig rättstillämpning genom att inte ha visat att sökanden, i sin roll som överbefälhavare för Bolivias nationalgarde, är ansvarig för allvarliga de kränkningar av mänskliga rättigheter som utförts av Bolivias nationalgarde och undergrävt rättsstatsprincipen i Venezuela.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/48


Talan väckt den 16 april 2018 – Moreno Pérez mot rådet

(Mål T-246/18)

(2018/C 200/61)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Maikel José Moreno Pérez (Venezuela)(ombud: advokaterna L. Giuliano och F. Di Gianni)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut (Gusp) 2018/90 av den 22 januari 2018 om ändring av beslut (Gusp) 2017/2074 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela och rådets genomförandeförordning (EU) 2018/88 av den 22 januari 2018 om genomförande av förordning (EU) 2017/2063 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela, såvitt dessa bestämmelser rör sökanden, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Rådet har brutit mot principen om god förvaltning och åsidosatt sökandens rätt till försvar och till ett effektivt rättsmedel genom att inte inom en godtagbar tid tillgängliggöra de bevis som påstås tala för att sökanden har förts upp i förteckningen.

2.

Andra grunden: Rådet har gjort en felaktig rättstillämpning genom att inte ha visat att sökanden i sin roll som ordförande och tidigare vice ordförande för högsta domstolen i Venezuela har främjat och underlättat regeringens åtgärder och politik som har undergrävt demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela samt att han är ansvarig för handlingar och uttalanden som har kränkt nationalförsamlingens auktoritet.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/48


Talan väckt den 16 april 2018 – Lucena Ramírez mot rådet

(Mål T-247/18)

(2018/C 200/62)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Tibisay Lucena Ramírez (Venezuela) (ombud: advokaterna L. Giuliano och F. Di Gianni)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut (Gusp) 2018/90 av den 22 januari 2018 om ändring av beslut (Gusp) 2017/2074 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela och rådets genomförandeförordning (EU) 2018/88 av den 22 januari 2018 om genomförande av förordning (EU) 2017/2063 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela, såvitt dessa bestämmelser rör sökanden, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden Första grunden: Rådet har brutit mot principen om god förvaltning och åsidosatt sökandens rätt till försvar och till ett effektivt rättsmedel genom att inte inom en godtagbar tid tillgängliggöra de bevis som påstås tala för att sökanden har förts upp i förteckningen.

2.

Andra grunden: Rådet har gjort en felaktig rättstillämpning genom att inte ha visat att sökanden via sina handlingar och sin politik har undergrävt demokratin och rättstatsprincipen i Venezuela.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/49


Talan väckt den 16 april 2018 – Cabello Rondón mot rådet

(Mål T-248/18)

(2018/C 200/63)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Diosdado Cabello Rondón (Venezuela) (ombud: advokaterna L. Giuliano och F. Di Gianni)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut (Gusp) 2018/90 av den 22 januari 2018 om ändring av beslut (Gusp) 2017/2074 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela och rådets genomförandeförordning (EU) 2018/88 av den 22 januari 2018 om genomförande av förordning (EU) 2017/2063 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela, såvitt dessa bestämmelser rör sökanden, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Rådet har brutit mot principen om god förvaltning och åsidosatt sökandens rätt till försvar och till ett effektivt rättsmedel genom att inte inom en godtagbar tid tillgängliggöra de bevis påstås tala för att sökanden har förts upp i förteckningen.

2.

Andra grunden: Rådet har gjort en felaktig rättstillämpning genom att inte ha visat att sökanden har undergrävt demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela.


11.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/50


Talan väckt den 16 april 2018 – Saab Halabi mot rådet

(Mål T-249/18)

(2018/C 200/64)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Tarek William Saab Halabi (Venezuela) (ombud: advokaten L. Giuliano och F. Di Gianni)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut (Gusp) 2018/90 av den 22 januari 2018 om ändring av beslut (Gusp) 2017/2074 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela och rådets genomförandeförordning (EU) 2018/88 av den 22 januari 2018 om genomförande av förordning (EU) 2017/2063 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela, såvitt dessa bestämmelser rör sökanden, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Rådet har brutit mot principen om god förvaltning och åsidosatt sökandens rätt till försvar och till ett effektivt rättsmedel genom att inte inom en godtagbar tid tillgängliggöra de bevis som påstås tala för att sökanden har förts upp i förteckningen.

2.

Andra grunden: Rådet har inte styrkt att villkoren för att föra upp sökanden i förteckningen föreligger, och har gjort en felaktig rättstillämpning genom att inte ha lyckats visa att sökanden, i sin roll som riksåklagare och sina tidigare roller som ombudsman och president i det republikanska moralrådet, har undergrävt demokratin och rättstatsprincipen i Venezuela.