ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 183

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
29 maj 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 183/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8856 – Archer Daniels Midland/Cargill/JV Egypt) ( 1 )

1

2018/C 183/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8764 – Sedgwick/Cunningham Lindsey) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2018/C 183/03

Meddelande till personer och enheter som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2013/255/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

2

2018/C 183/04

Meddelande till registrerade som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

3

 

Europeiska kommissionen

2018/C 183/05

Eurons växelkurs

4

 

Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen

2018/C 183/06

Rekommendation nr A1 av den 18 oktober 2017 om utfärdande av det intyg som avses i artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 ( 2 )

5


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 183/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8919 – Permira/Exclusive Group) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

15

2018/C 183/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8496 – Strabag/Max Bögl International/SMB) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

17


 

Rättelser

2018/C 183/09

Rättelse till tillkännagivandet om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand ( EUT C 162 av den 8.5.2018 )

18


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

 

(2)   Text av betydelse för EES och Schweiz.

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

29.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 183/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8856 – Archer Daniels Midland/Cargill/JV Egypt)

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 183/01)

Kommissionen beslutade den 18 maj 2018 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32018M8856. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


29.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 183/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8764 – Sedgwick/Cunningham Lindsey)

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 183/02)

Kommissionen beslutade den 12 april 2018 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32018M8764. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

29.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 183/2


Meddelande till personer och enheter som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2013/255/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

(2018/C 183/03)

Följande information lämnas för kännedom till de personer och enheter som anges i bilaga I till rådets beslut 2013/255/Gusp (1), ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2018/778 (2), och i bilaga II till rådets förordning (EU) nr 36/2012 (3), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2018/774 (4), om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien.

Europeiska unionens råd har efter att ha sett över förteckningen över de personer och enheter som står uppförda på förteckningarna i de ovannämnda bilagorna beslutat att de restriktiva åtgärder som föreskrivs i beslut 2013/255/Gusp och i förordning (EU) nr 36/2012 ska fortsätta att gälla för de berörda personerna och enheterna.

De berörda personerna och enheterna uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheter i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga som anges på webbplatserna i bilaga IIa till rådets förordning (EU) nr 36/2012 med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar för grundläggande behov eller särskilda betalningar (jfr. artikel 16 i förordningen).

De berörda personerna och enheterna kan före den 1 mars 2019 till rådet inkomma med en begäran, åtföljd av styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp dem på den ovannämnda förteckningen. Begäran ska sändas till följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

GD C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Alla synpunkter som mottas kommer att beaktas vid rådets nästa översyn av förteckningen över personer och enheter i enlighet med artikel 34 i beslut 2013/255/Gusp och artikel 32.4 i förordning (EU) nr 36/2012.


(1)  EUT L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  EUT L 131, 29.5.2018, s. 16.

(3)  EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.

(4)  EUT L 131, 29.5.2018, s. 1.


29.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 183/3


Meddelande till registrerade som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

(2018/C 183/04)

De registrerade ombedes uppmärksamma följande information i enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (1):

Den rättsliga grunden för denna behandling är rådets förordning (EU) nr 36/2012 (2).

Den registeransvarige för denna behandling är Europeiska unionens råd företrätt av generaldirektören för GD C (utrikes frågor, utvidgning och civilskydd) vid rådets generalsekretariat och den avdelning som anförtrotts behandlingen är enhet 1C vid GD C som kan kontaktas på följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

GD C 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Syftet med behandlingen är att upprätta och uppdatera förteckningen över personer som omfattas av restriktiva åtgärder i enlighet med förordning (EU) nr 36/2012.

De registrerade är de fysiska personer som uppfyller de kriterier för uppförande på förteckningen som fastställs i den förordningen.

De personuppgifter som samlats in omfattar uppgifter som är nödvändiga för en korrekt identifiering av den berörda personen, redogörelsen för skälen och andra uppgifter i samband med detta.

De personuppgifter som samlats in får om så krävs lämnas ut till Europeiska utrikestjänsten och kommissionen.

Utan att det påverkar de begränsningar som föreskrivs i artikel 20.1 a och d i förordning (EG) nr 45/2001 kommer ansökningar om tillgång samt ansökningar om rättelse eller invändning att besvaras i enlighet med avsnitt 5 i rådets beslut 2004/644/EG (3).

Personuppgifterna kommer att bevaras i fem år från och med den dag då den registrerade har avförts från förteckningen över personer som omfattas av frysningen av tillgångar eller åtgärdens giltighetstid har löpt ut, eller under den tid då domstolsförfarande pågår i den händelse ett sådant har inletts.

De registrerade kan vända sig till Europeiska datatillsynsmannen i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.


(1)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.

(3)  EUT L 296, 21.9.2004, s. 16.


Europeiska kommissionen

29.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 183/4


Eurons växelkurs (1)

28 maj 2018

(2018/C 183/05)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1644

JPY

japansk yen

127,33

DKK

dansk krona

7,4474

GBP

pund sterling

0,87465

SEK

svensk krona

10,2373

CHF

schweizisk franc

1,1577

ISK

isländsk krona

123,20

NOK

norsk krona

9,5113

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,731

HUF

ungersk forint

319,42

PLN

polsk zloty

4,3053

RON

rumänsk leu

4,6360

TRY

turkisk lira

5,3482

AUD

australisk dollar

1,5410

CAD

kanadensisk dollar

1,5114

HKD

Hongkongdollar

9,1354

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6756

SGD

singaporiansk dollar

1,5615

KRW

sydkoreansk won

1 250,83

ZAR

sydafrikansk rand

14,4979

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,4508

HRK

kroatisk kuna

7,3950

IDR

indonesisk rupiah

16 324,88

MYR

malaysisk ringgit

4,6316

PHP

filippinsk peso

61,112

RUB

rysk rubel

72,6316

THB

thailändsk baht

37,272

BRL

brasiliansk real

4,2953

MXN

mexikansk peso

22,7650

INR

indisk rupie

78,5280


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen

29.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 183/5


REKOMMENDATION nr A1

av den 18 oktober 2017

om utfärdande av det intyg som avses i artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009

(Text av betydelse för EES och Schweiz)

(2018/C 183/06)

ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken den Administrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i den förordningen och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (2),

med beaktande av artikel 5 i förordning (EG) nr 987/2009 om rättsverkan för handlingar och styrkande underlag som visar en persons ställning,

med beaktande av artikel 19.2 i förordning (EG) nr 987/2009 om intyg om tillämplig lagstiftning enligt avdelning II i förordning (EG) nr 883/2004.

i enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG) nr 883/2004, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 19.2 i förordning (EG) nr 987/2009 föreskriver att på begäran av den berörda personen eller av arbetsgivaren, ska den behöriga institutionen i den medlemsstat vars lagstiftning är tillämplig enligt avdelning II i förordning (EG) nr 883/2004, utfärda ett intyg om att sådan lagstiftning är tillämplig och, i förekommande fall, ange till och med vilken dag och på vilka villkor.

(2)

Administrativa kommissionen fastställer struktur och innehåll för intyg A1 om vilken tillämplig lagstiftning som gäller för innehavaren.

(3)

Artikel 5.1 i förordning (EG) nr 987/2009 föreskriver att denna handling ska godtas av de andra medlemsstaternas institutioner så länge som den inte dras tillbaka eller förklaras ogiltig av den medlemsstat där den har utfärdats.

(4)

Principen om lojalt samarbete, som också är fastslagen i artikel 4.3 i Fördraget om Europeiska unionen och förtydligad i artikel 76 i förordning (EG) nr 883/2004, kräver att institutionerna gör en ordentlig bedömning av de fakta som är av betydelse vid fastställandet av tillämplig lagstiftning i fråga om social trygghet, och följaktligen bekräftar att uppgifterna i intyg A1 är korrekta.

(5)

Handlingarna innebär att det föreligger en presumtion att innehavaren är riktigt ansluten till socialförsäkringssystemet i den medlemsstat som har utfärdat intyget.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS BEHÖRIGA AVDELNINGAR OCH INSTITUTIONER FÖLJANDE.

1.

För att förhindra förfalskning av intyg A1, till exempel genom att sidor byts ut mellan olika dokument, rekommenderas att autentiseringsdetaljer förs in på de utfärdade intygen, nämligen:

a)

Om handlingarna är elektroniskt utfärdade ska de ha ett serienummer eller ett identifieringsnummer på varje sida. I sådana fall krävs inte längre en manuell underskrift eller stämpel.

b)

Om handlingarna är manuellt utfärdade ska de skrivas ut på båda sidorna av ett blad, och bladen ska fästas ihop så att de inte enkelt kan tas isär. Detta kan uppnås, till exempel, genom att vika det övre vänstra hörnet, häfta ihop bladen i detta hörn och sätta en stämpel på baksidan.

2.

Dessutom rekommenderas att varje utfärdat A1-intyg registreras på ett sådant sätt att dess äkthet kan kontrolleras på ett enkelt och snabbt sätt.

3.

Medlemsstaterna ska underrätta den Administrativa kommissionen om de olika sätt på vilka A1-intyg utfärdas av deras institutioner. Delegationerna i den Administrativa kommissionen ska informera sina respektive inspektioner.

4.

Det rekommenderas att institutionerna innan ett A1-intyg utfärdas bedömer alla relevanta fakta, antingen utifrån uppgifter i officiella källor eller genom att begära att den sökande tillhandahåller nödvändiga uppgifter. Som vägledning för institutionerna bifogas en icke uttömmande standardiserad lista med vanliga frågor och med specifika frågor för de olika relevanta artiklarna i förordning (EG) nr 883/2004. Dessa kan anpassas på lämpligt sätt i det enskilda ärendet.

5.

En ansvarsfriskrivning ska föras in i ansökningsformuläret, där den sökande anger att han eller hon har svarat på frågorna efter bästa förstånd, och att han eller hon är medveten om att senare kontroller kan leda till att handlingarna återkallas retroaktivt.

6.

Det rekommenderas att de behöriga institutionerna har informationen om utfärdade A1-intyg tillgänglig, helst i en databas. De ska underrätta varandra genom systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation (EESSI) om beslut som fattas rörande tillämplig lagstiftning vid verksamhet i en annan medlemsstat i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EG) nr 987/2009.

7.

Denna rekommendation ska publiceras i Europeiska unionens officiella tidning. Den träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts.

Administrativa kommissionens ordförande

Agne NETTAN-SEPP


(1)  EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.


BILAGA

Standardiserad lista med frågor för ansökan om A1-intyg

A.   VANLIGA FRÅGOR RÖRANDE DEN PERSON SOM A1-INTYGET GÄLLER

Följande frågor behöver användas i alla ansökningsformulär och ska verifieras av den utfärdande institutionen.

Efternamn

Förnamn

Födelsedatum

Kön: man/kvinna/okänt

Personligt id-nummer

Födelseplats

Nationalitet

Personen är lagligen bosatt i ett EU-land (för tredjelandsmedborgare)

Adress i bosättningslandet (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Adress i vistelselandet (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Personens kontaktadress

Titel/yrke/verksamhet

B.   SPECIFIKA FRÅGOR BEROENDE PÅ UNDER VILKA OMSTÄNDIGHETER ANSÖKAN OM A1-INTYG GÖRS

Dessutom anges nedan specifika frågor beroende på under vilka omständigheter ansökan om ett A1-intyg görs utifrån avdelning II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (1).

1.   Ansökan enligt artikel 11.3 a i förordning (EG) nr 883/2004 (verksamhet som anställd eller egenföretagare i en medlemsstat)

Arbetsgivare

Namn

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Verksamhet för egenföretagare

Namn

Registreringsnummer

Socialförsäkringsnummer

Skatteregistreringsnummer

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Startdatum/slutdatum för arbete

2.   Ansökan enligt artikel 11.3 b i förordning (EG) nr 883/2004 (offentligt anställda)

Arbetsgivare (förvaltning)

Namn

Registreringsnummer

Socialförsäkringsnummer

Skatteregistreringsnummer

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Plats för arbete utomlands (upprepa så många gånger som krävs)

Namn

Registreringsnummer

Socialförsäkringsnummer

Skatteregistreringsnummer

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Ingen fast adress i det land där förvärvsarbete utförs

Startdatum för arbete utomlands

Slutdatum för arbete utomlands

3.   Ansökan enligt artikel 11.4 i förordning (EG) nr 883/2004 (verksamhet ombord på ett havsgående fartyg)

Arbetsgivare

Namn

Registreringsnummer

Socialförsäkringsnummer

Skatteregistreringsnummer

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Ingen fast adress i det land där förvärvsarbete utförs

Fartygets namn

Land vars flagg fartyget för

Lönen betalas av ett företag som har sitt säte i ett annat land: ja/nej

Startdatum för arbete

Slutdatum för arbete

4.   Ansökan enligt artikel 11.5 i förordning (EG) nr 883/2004 (medlemmar av flygbesättning eller kabinbesättning)

Arbetsgivare

Namn

Registreringsnummer

Socialförsäkringsnummer

Skatteregistreringsnummer

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Stationeringsort

Startdatum för arbete

Slutdatum för arbete

5.   Ansökan enligt artikel 12.1 b i förordning (EG) nr 883/2004 (utsända arbetstagare)

Arbetsgivare i utsändningslandet

Namn

Registreringsnummer

Socialförsäkringsnummer

Skatteregistreringsnummer

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Statistisk klassificering av näringsgren i Europeiska unionen (Nace)

Företag i värdlandet/på stationeringsorten

Namn

Registreringsnummer

Socialförsäkringsnummer

Skatteregistreringsnummer

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Ingen fast adress i det land där förvärvsarbete utförs

Startdatum för utsändning

Slutdatum för utsändning

Den anställde omfattas av lagstiftningen i utsändningslandet inom en månad före utsändandet: ja/nej

Uppgifter om verksamhet under månaden omedelbart före utsändningen

Typ av verksamhet i utsändningslandet

Typ av verksamhet i värdlandet

Den anställde sänds ut för att ersätta en annan utsänd arbetstagare: ja/nej

Om ja, ange varför det är nödvändigt att ersätta den utsände arbetstagaren

Har den anställde redan arbetat i värdlandet: ja/nej

Om ja, ange tidigare utsändningsperioder (startdatum och slutdatum)

Antal anställda av arbetsgivaren i utsändningslandet (exklusive administrativa anställda)

Antal administrativa anställda i utsändningslandet

Antal utsända anställda

Antal anställningsavtal i utsändningslandet

Antal anställningsavtal i värdlandet

Omsättning i utsändningslandet (i procent)

Omsättning i mottagande EU-land (i procent)

Arbetsgivaren i utsändningslandet kan avsluta anställningsavtalet med de anställda under deras utsändningsperiod: ja/nej

Arbetsgivaren i utsändningslandet kan besluta om viktiga aspekter av verksamheten i värdlandet: ja/nej

Anställningsavtalet ingås med arbetsgivaren i utsändningslandet/företaget i värdlandet

Den anställde får lön av arbetsgivaren i utsändningslandet/företaget i värdlandet

Kommer anställningsförhållandet att fortsätta under utsändningsperioden: ja/nej

Kommer företaget där den anställde är placerad att ställa honom eller henne till förfogande för ett annat företag: ja/nej

6.   Ansökan enligt artikel 12.2 i förordning (EG) nr 883/2004 (utsända egenföretagare)

Verksamhet som egenföretagare i utsändningslandet

Namn

Registreringsnummer

Socialförsäkringsnummer

Skatteregistreringsnummer

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Verksamhet som egenföretagare i värdlandet/på stationeringsorten

Namn

Registreringsnummer

Socialförsäkringsnummer

Skatteregistreringsnummer

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Ingen fast adress i det land där förvärvsarbete utförs

Startdatum för utsändandet

Slutdatum för utsändandet

Har egenföretagaren redan arbetat i värdlandet: ja/nej

Om ja, ange tidigare utsändningsperioder (startdatum och slutdatum)

Kommer ett företag att finnas kvar i utsändningslandet under utsändningsperioden, så att verksamheten kan återupptas vid återkomsten: ja/nej

Verksamheten kommer att återupptas vid återkomsten från det mottagande EU-landet

Typ av verksamhet i utsändningslandet

Typ av verksamhet i värdlandet

7.   Ansökan enligt artikel 13.1 i förordning (EG) nr 883/2004 (anställning i två eller flera medlemsstater när arbetsgivaren eller arbetsgivarna finns i personens bosättningsland)

Arbetsgivare

Namn

Registreringsnummer

Socialförsäkringsnummer

Skatteregistreringsnummer

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Länder där arbete utförs

Uppgifter om arbetsplatsen eller arbetsplatserna (upprepa så många gånger som krävs)

Företagets namn

ID-nummer

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Ingen fast adress i det land där förvärvsarbete utförs

Länder där verksamheten utgör mindre än 5 % av arbetstagarens normala arbetstid och/eller står för mindre än 5 % av lönen

Startdatum för arbete i varje företag

Slutdatum för arbete i varje företag

8.   Ansökan enligt artikel 13.1 i förordning (EG) nr 883/2004 (anställning i två eller flera medlemsstater – andra situationer)

Arbetsgivare (upprepa så många gånger som krävs)

Namn

Registreringsnummer

Socialförsäkringsnummer

Skatteregistreringsnummer

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Statistisk klassificering av näringsgren i Europeiska unionen för arbetsgivaren (Nace)

Länder där arbete utförs

Uppgifter om arbetsplatsen eller arbetsplatserna (upprepa så många gånger som krävs)

Företagets namn

ID-nummer

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Ingen fast adress i det land där förvärvsarbete utförs

Länder där verksamheten utgör mindre än 5 % av arbetstagarens normala arbetstid och/eller står för mindre än 5 % av lönen

Länder där verksamheten utgör minst 25 % av arbetstagarens normala arbetstid och/eller står för minst 25 % av lönen

Startdatum för arbete i varje företag

Slutdatum för arbete i varje företag

9.   Ansökan enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 883/2004 (anställning i två eller flera medlemsstater – verksamhet som egenföretagare i två eller flera medlemsstater)

Verksamhet för egenföretagare

Namn

Registreringsnummer

Socialförsäkringsnummer

Skatteregistreringsnummer

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Statistisk klassificering av näringsgren i Europeiska unionen för verksamheten som egenföretagare (Nace)

Länder där arbete utförs

Uppgifter om plats eller platser för verksamheten som egenföretagare (upprepa så många gånger som krävs)

Företagets namn (om tillämpligt)

Id-nummer (om tillämpligt)

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Ingen fast adress i det land där förvärvsarbete utförs

Omsättning och/eller inkomst i varje land där verksamhet genomförs

Arbetstid i varje land där verksamhet genomförs

Antal tjänster som utförs i varje land där verksamhet genomförs

Startdatum för verksamhet

Slutdatum för verksamhet

10.   Ansökan enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 883/2004 (anställning och verksamhet som egenföretagare i två eller flera medlemsstater)

Verksamhet som egenföretagare (upprepa så många gånger som krävs)

Namn

Registreringsnummer

Socialförsäkringsnummer

Skatteregistreringsnummer

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Arbetsgivare (upprepa så många gånger som krävs)

Namn

Registreringsnummer

Socialförsäkringsnummer

Skatteregistreringsnummer

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Statistisk klassificering av näringsgren i Europeiska unionen för arbetsgivaren (Nace)

Länder där arbete utförs

Uppgifter om platsen eller platserna för verksamheten (upprepa så många gånger som krävs)

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Ingen fast adress i det land där förvärvsarbete utförs

Länder där verksamheten utgör mindre än 5 % av arbetstagarens normala arbetstid och/eller står för mindre än 5 % av lönen

Länder där verksamheten utgör minst 25 % av arbetstagarens normala arbetstid och/eller står för minst 25 % av lönen

Startdatum för verksamhet

Slutdatum för verksamhet

11.   Ansökan enligt artikel 13.4 i förordning (EG) nr 883/2004 (offentligt anställd i en medlemsstat och anställd eller verksam som egenföretagare i en annan medlemsstat)

Arbetsgivare (förvaltning)

Namn

Registreringsnummer

Socialförsäkringsnummer

Skatteregistreringsnummer

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Verksamhet som egenföretagare och/eller som anställd (upprepa så många gånger som krävs)

Namn

Registreringsnummer

Socialförsäkringsnummer

Skatteregistreringsnummer

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Startdatum för arbete

Slutdatum för arbete

12.   Ansökan enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 883/2004 (EU:s kontraktsanställda)

Arbetsgivare (EU-institution eller EU-organ)

Namn

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Arbetsplats utomlands

Namn

Registreringsnummer

Socialförsäkringsnummer

Skatteregistreringsnummer

Adress (ange åtminstone ort, postnummer och land)

Ingen fast adress i det land där förvärvsarbete utförs

Startdatum för arbete som kontraktsanställd i EU

Lagstiftning som den berörda personen valt: lagstiftningen i det land där han eller hon är anställd/den lagstiftning som han eller hon senast omfattades av/lagstiftningen i det land där han eller hon är medborgare

C.   EXEMPEL PÅ ANSVARSFRISKRIVNING SOM SKA ANVÄNDAS I ANSÖKNINGSHANDLINGARNA

1.   Allmän ansvarsfriskrivning

”Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan är sanna och fullständiga.”

”Jag har svarat korrekt på alla frågor enligt bästa förstånd.”

2.   Utsända anställda

”Jag försäkrar att jag är medveten om att kontroller kan genomföras under utsändningsperioden, för att säkerställa att perioden inte har avslutats. Kontroller kan genomföras framför allt för att säkerställa att avgifter betalats in och att det direkta anställningsförhållandet kvarstår.”

”I egenskap av den utsände arbetstagarens arbetsgivare försäkrar jag att uppgifterna är fullständiga och korrekta. Jag är medveten om att uppgifterna kan komma att granskas av behörig institution i <den utsändande medlemsstaten> och i värdlandet. Om uppgifterna inte överensstämmer med den faktiska situationen kan handlingarna om tillämplig lagstiftning återkallas retroaktivt. I sådana fall är det lagstiftningen i värdlandet där arbetet faktiskt utförs som är tillämplig. Jag förbinder mig att informera den behöriga institutionen i <den utsändande medlemsstaten> i) om den anställde inte har sänts ut eller om utsändningsperioden avbryts under mer än två månader eller ii) om utsändningsperioden avbryts tidigare än planerat.”

3.   Utsända egenföretagare

”Jag försäkrar att jag är medveten om att kontroller kan komma att genomföras under hela den period då jag tillfälligt utför verksamhet i det land där jag är verksam, i syfte att säkerställa att villkoren för verksamheten inte har ändrats. Kontroller kan genomföras framför allt för att säkerställa att avgifter betalats in och att den infrastruktur som krävs för att verksamheten ska kunna utföras i det land där jag är bosatt finns kvar.”

4.   Verksamhet för en arbetsgivare i två eller fler medlemsstater – ansvarsfriskrivning för arbetsgivaren

”Jag försäkrar att uppgifterna är fullständiga och korrekta. Jag är medveten om att uppgifterna kan komma att granskas av behörig institution i <den utsändande medlemsstaten> och i värdlandet. Om uppgifterna inte överensstämmer med den faktiska situationen kan handlingarna om tillämplig lagstiftning återkallas retroaktivt. I sådana fall måste det avgöras på nytt vilken lagstiftning som är tillämplig, utifrån den faktiska situationen. Jag förbinder mig att informera den behöriga institutionen i <den utsändande medlemsstaten> om alla förändringar av anställningsförhållandet (dvs. byte av arbetsgivare, byte av centrum för intressen, byte av arbetstid, inledande av ny verksamhet).”


(1)  EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

29.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 183/15


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8919 – Permira/Exclusive Group)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 183/07)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 22 maj 2018 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Permira VI G.P. Limited (Förenade kungariket), kontrollerat av Permira Holdings Limited (Förenade kungariket).

Exclusive France Holding and Exclusive Management SAS (Frankrike).

Permira VI G.P. Limited förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, ensam kontroll över hela Exclusive France Holding and Exclusive Management SAS.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   Permira VI G.P.: en riskkapitalfond som ytterst kontrolleras av Permira Holdings Limited med riskkapitalinvesteringar i företag som är verksamma inom en rad olika sektorer.

—   Exclusive France Holding and Exclusive Management SAS: företag som är verksamma inom grossistförsäljning av it-produkter, speciellt hårdvara, programvara, molnbaserade lösningar och tjänster riktade till företags it-säkerhet och programvarudefinierade datacenter.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.8919 – Permira/Exclusive Group

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


29.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 183/17


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8496 – Strabag/Max Bögl International/SMB)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 183/08)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 22 maj 2018 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Strabag AG (Strabag, Österrike).

Max Bögl International SE (Bögl, Tyskland).

SMB Construction International GmbH (SMB, Tyskland).

Strabag och Bögl förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över SMB.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   Strabag: alla områden inom bygg- och anläggningssektorn, särskilt väg- och vattenbyggnad, projektledning och byggnadsmaterial,

—   Bögl: olika segment inom bygg- och anläggningssektorn, i synnerhet byggande av offentliga byggnader, väg och vattenbyggnad och infrastruktur,

—   SMB: anläggning av lutande kurvor för testbanor för bilar.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.8496 – Strabag/Max Bögl International/SMB

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


Rättelser

29.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 183/18


Rättelse till tillkännagivandet om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand

( Europeiska unionens officiella tidning C 162 av den 8 maj 2018 )

(2018/C 183/09)

Sidan 16

I stället för:

”E-postadress:

I fråga om dumpning:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu

I fråga om skada:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu”

ska det stå:

”E-postadresser:

I fråga om dumpning:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu

I fråga om skada:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu”.