ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 134

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
16 april 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2018/C 134/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2018/C 134/02

Mål C-518/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 21 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Cour du travail de Bruxelles – Belgien) – Ville de Nivelles mot Rudy Matzak (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2003/88/EG — Skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet — Arbetstidens förläggning — Artikel 2 — Begreppen arbetstid och viloperiod — Artikel 17 — Undantag — Brandmän — Jourtjänstgöring — Jourtjänstgöring i hemmet)

2

2018/C 134/03

Mål C-16/16 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 20 februari 2018 – Konungariket Belgien mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konsumentskydd — Onlinespeltjänster om pengar — Skydd av konsumenter och spelare och förhindrade av att underåriga spelar sådana spel — Kommissionens rekommendation 2014/478/EU — Icke-bindande unionsrättsakt — Artikel 263 FEUF)

3

2018/C 134/04

Mål C-103/16: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Spanien) – Jessica Porras Guisado mot Bankia SA m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 92/85/EEG — Åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar — Artikel 2 a — Artikel 10.1 – 10.3 — Förbud mot uppsägning av en arbetstagare under tiden från början av graviditeten och till utgången av barnledigheten — Tillämpningsområde — Undantagsfall av skäl som inte sammanhänger med den gravida arbetstagarens tillstånd — Direktiv 98/59/EG — Kollektiva uppsägningar — Artikel 1.1 a — Skäl som inte är hänförliga till berörda arbetstagare personligen — Gravid arbetstagare som sagts upp i samband med en kollektiv uppsägning — Motivering av uppsägningen — Arbetstagarens förtur till fortsatt anställning — Förtur till omplacering)

3

2018/C 134/05

Mål C-326/16 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 21 februari 2018 – LL mot parlamentet (Överklagande — Talan om ogiltigförklaring — Artikel 263 sjätte stycket FEUF — Upptagande till prövning — Tidsfrist för väckande av talan — Beräkning — Tidigare ledamot vid Europaparlamentet — Beslut om återkrav av assistentstöd — Tillämpningsföreskrifter för parlamentets ledamotsstadga — Artikel 72 — Klagomålsförfarande vid parlamentet — Delgivning av det beslut som går någon emot — Rekommenderad försändelse som inte har hämtats ut av mottagaren)

4

2018/C 134/06

Mål C-328/16: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 februari 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Direktiv 91/271/EEG — Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse — Dom varigenom domstolen fastställer ett fördragsbrott — Underlåtelse att följa domen — Artikel 260.2 FEUF — Ekonomiska påföljder — Schablonbelopp — Vite)

5

2018/C 134/07

Mål C-336/16: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 februari 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen (Fördragsbrott — Direktiv 2008/50/EG — Luftkvalitet — Artikel 13.1 — Artikel 22.3 — Bilaga XI — Koncentration av PM10-partiklar i luften — Överskridande av gränsvärdena i vissa zoner och tätbebyggelser — Artikel 23.1 — Luftkvalitetsplaner — Perioden av överskridande ska hållas så kort som möjligt — Avsaknad av lämpliga åtgärder i programmen för skydd av luftkvaliteten — Felaktigt införlivande)

6

2018/C 134/08

Mål C-396/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenien) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (för närvarande i konkurs) mot Republiken Slovenien (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamt system för mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artiklarna 184 och 185 — Justering av avdrag för ingående mervärdesskatt — Förändring i de faktorer som beaktats vid bestämningen av avdragsbeloppet — Begreppet transaktioner som förblir helt eller delvis obetalda — Effekten av ett lagakraftvunnet ackordsbeslut)

7

2018/C 134/09

Förenade målen C-398/16 och C-399/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) mot Staatssecretaris van Financiën (Begäran om förhandsavgörande — Artiklarna 49 och 54 FEUF — Etableringsfrihet — Skattelagstiftning — Bolagsskatt — Fördelar av att bilda en enda skattemässig enhet — Gränsöverskridande koncerner omfattas inte)

7

2018/C 134/10

Mål C-545/16: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Förenade kungariket) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamma tulltaxan — Tulltaxenummer — Motorfordon för godsbefordran — Undernummer 8704 10 10 och 8704 21 91 — Förordning (EU) 2015/221 — Giltighet)

8

2018/C 134/11

Mål C-572/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Berlin – Tyskland) – INEOS Köln GmbH mot Bundesrepublik Deutschland (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen — Direktiv 2003/87/EG — Artikel 10a — Beslut 2011/278/EU — Övergångsregler om harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter — Perioden 2013 – 2020 — Ansökan om tilldelning — Felaktiga uppgifter — Rättelse — Preklusionsfrist)

9

2018/C 134/12

Mål C-628/16: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 21 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzgericht – Österrike) – Kreuzmayr GmbH mot Finanzamt Linz (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — På varandra följande leveranser av samma varor — Platsen för den andra leveransen — Information från den första leverantören — Registreringsnummer för mervärdesskatt — Avdragsrätt — Berättigad förväntan hos den beskattningsbara personen med avseende på att villkoren för rätt till avdrag är uppfyllda)

9

2018/C 134/13

Mål C-132/17: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 21 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Peugeot Deutschland GmbH mot Deutsche Umwelthilfe eV (Begäran om förhandsavgörande — Frihet att tillhandahålla tjänster — Direktiv 2010/13/EU — Definitioner — Begreppet tillhandahållande av audiovisuella medietjänster — Tillämpningsområde — Videokanal på YouTube med reklamvideoklipp om nya personbilsmodeller)

10

2018/C 134/14

Mål C-182/17: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Kúria – Ungern) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 2.1 c, artikel 9 och artikel 13.1 — Befrielse från skattskyldighet — Begreppet offentligrättsligt organ — Kommersiellt bolag som ägs till 100 procent av en kommun och som har i uppdrag att utföra vissa offentliga uppgifter som åligger kommunen — Fastställande av uppgifterna och ersättningen för dessa i ett avtal mellan bolaget och kommunen)

11

2018/C 134/15

Mål C-185/17: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad – Bulgarien) – Mitnitsa Varna mot SAKSA ООD (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamma tulltaxan — Klassificering av varor — Europeiska harmoniserade standarden EN 590:2013 — Undernummer 2710 19 43 i den kombinerade nomenklaturen — Relevanta kriterier för klassificering av en produkt som dieselbrännolja)

11

2018/C 134/16

Mål C-658/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polen) den 24 november 2017 – WB

12

2018/C 134/17

Mål C-698/17 P: Överklagande, ingett den 13 december 2017 av Toni Klement, av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 10 oktober 2017 i mål T-211/14 RENV, Toni Klement mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Mål C-711/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 19 december 2017 – Anke Hartog mot British Airways plc

14

2018/C 134/19

Mål C-727/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Polen) den 29 december 2017 – ECO-Wind Construction S.A. mot Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Mål C-9/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Karlsruhe (Tyskland) den 4 januari 2018 – brottmål mot Detlef Meyn

15

2018/C 134/21

Mål C-71/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vestre Landsret (Danmark) den 2 februari 2018 – Skatteministeriet mot KPC Herning

16

2018/C 134/22

Mål C-90/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Visoki upravni sud (Kroatien) den 8 februari 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) mot Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Mål C-129/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court of the United Kingdom (Förenade kungariket) den 19 februari 2018 – SM mot Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Tribunalen

2018/C 134/24

Mål T-166/15: Tribunalens dom av den 27 februari 2018 – Gramberg mot EUIPO – Mahdavi Sabet (Fodral till mobiltelefon) (Gemenskapsformgivning — Ogiltlighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning för fodral till mobiltelefon — Formgivningen har offentliggjorts — Artikel 7.1 i förordning (EG) nr 6/2002 — Bevisning som åberopats för första gången vid tribunalen)

18

2018/C 134/25

Mål T-222/16: Tribunalens dom av den 27 februari 2018 – Hansen Medical mot EUIPO – Covidien (MAGELLAN) EU-varumärke — Upphävandeförfarande — EU-ordmärket MAGELLAN — Verkligt bruk — Bevisbörda — Artikel 15 och artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 18 och artikel 58.1 a i förordning (EU) nr 2017/1001) — Annulleringsenheten gjorde ett fel i förfarandet — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 94 i förordning nr 2017/1001) — Muntlig förhandling — Artikel 77 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 96 i förordning nr 2017/1001)

19

2018/C 134/26

Mål T-307/16: Tribunalens dom av den 27 februari 2018 – CEE Bankwatch Network mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar angående kommissionens beslut att bevilja ett Euratom-lån till stödprogrammet för förbättring av säkerheten vid kärnreaktorer i Ukraina — Delvist avslag på ansökan om tillgång — Undantag avseende skydd för det allmänna samhällsintresset i fråga om internationella förbindelser — Undantag avseende skydd av affärsintressen — Övervägande allmänintresse — Förordning (EG) nr 1367/2006 — Tillämpning på handlingar angående beslut som antagits inom ramen för Euratomfördraget)

19

2018/C 134/27

Mål T-338/16 P: Tribunalens dom den 27 februari 2018 – Zink mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Lön — Utlandstillägg — Underlåtenhet att betala ut tillägg under flera år till följd av ett handläggningsfel — Artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna — Skälig tid)

20

2018/C 134/28

Mål T-260/15 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 20 februari 2018 – Iberdrola mot kommissionen (Interimistiska åtgärder — Statligt stöd — Stödordning som föreskrivs i den spanska skattelagstiftningen — Begäran om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

21

2018/C 134/29

Mål T-764/17: Talan väckt den 22 november 2017 – Autoridad Portuaria de Vigo mot kommissionen

21

2018/C 134/30

Mål T-50/18: Talan väckt den 30 januari 2018 – Tassi mot domstolen

22

2018/C 134/31

Mål T-51/18: Talan väckt den 30 januari 2018 – Kleani mot domstolen

22

2018/C 134/32

Mål T-61/18: Talan väckt den 5 februari 2018 – Rodriguez Prieto mot kommissionen

23

2018/C 134/33

Mål T-63/18: Överklagande ingett den 6 februari 2018 – Torro Entertainment mot EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Mål T-65/18: Talan väckt den 6 februari 2018 – Venezuela mot rådet

24

2018/C 134/35

Mål T-66/18: Talan väckt den 29 januari 2018 – Tsapakidou mot domstolen

25

2018/C 134/36

Mål T-76/18: Talan väckt den 9 februari 2018 – CN mot parlamentet

25

2018/C 134/37

Mål T-77/18: Talan väckt den 12 februari 2018 – VE mot ESMA

26

2018/C 134/38

Mål T-79/18: Överklagande ingett den 9 februari 2018 – Bekat mot EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Mål T-82/18: Överklagande ingett den 13 februari 2018 – Husky CZ mot EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Mål T-83/18: Talan väckt den 9 februari 2018 – CH mot parlamentet

28

2018/C 134/41

Mål T-88/18: Överklagande ingett den 19 februari 2018 – Gruppo Armonie mot EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Mål T-89/18: Överklagande ingett den 19 februari 2018 – Guiral Broto mot EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Mål T-90/18: Överklagande ingett den 19 februari 2018 – Guiral Broto mot EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Mål T-91/18: Överklagande ingett den 16 februari 2018 – Equity Cheque Capital Corporation mot EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Mål T-94/18: Överklagande ingett den 19 februari 2018 – Multifit Tiernahrungs mot EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Mål T-96/18: Överklagande ingett den 19 februari 2018 – Cabell mot EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Mål T-97/18: Överklagande ingett den 16 februari 2018 – DeepMind Technologies mot EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Mål T-98/18: Överklagande ingett den 20 februari 2018 – Multifit Tiernahrungs mot EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Mål T-99/18: Talan väckt den 19 februari 2018 – Stamatopoulos mot Enisa

34

2018/C 134/50

Mål T-102/18: Överklagande ingett den 19 februari 2018 – Knauf mot EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Mål T-103/18: Överklagande ingett den 19 februari 2018 – S & V Technologies mot EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Mål T-104/18: Talan väckt den 22 februari 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation mot REA

36

2018/C 134/53

Mål T-105/18: Överklagande ingett den 22 februari 2018 – Deray mot EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Mål T-107/18: Överklagande ingett den 20 februari 2018 – Aytekin mot EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Mål T-116/07: Tribunalens beslut av den 22 februari 2018 – Frankrike mot kommissionen

39

2018/C 134/56

Mål T-288/07: Tribunalens beslut av den 22 februari 2018 – Alcan France mot kommissionen

39


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2018/C 134/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 123, 9.4.2018

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 112, 26.3.2018

EUT C 104, 19.3.2018

EUT C 94, 12.3.2018

EUT C 83, 5.3.2018

EUT C 72, 26.2.2018

EUT C 63, 19.2.2018

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/2


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 21 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Cour du travail de Bruxelles – Belgien) – Ville de Nivelles mot Rudy Matzak

(Mål C-518/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2003/88/EG - Skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet - Arbetstidens förläggning - Artikel 2 - Begreppen ”arbetstid” och ”viloperiod” - Artikel 17 - Undantag - Brandmän - Jourtjänstgöring - Jourtjänstgöring i hemmet))

(2018/C 134/02)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour du travail de Bruxelles

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Ville de Nivelles

Svarande: Rudy Matzak

Domslut

1.

Artikel 17.3 c iii i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden ska tolkas så, att medlemsstaterna inte får undanta vissa kategorier av brandmän som anställts av det allmänna brandförsvaret från samtliga skyldigheter som följer av bestämmelserna i detta direktiv, inbegripet artikel 2 i direktivet, vari begreppen ”arbetstid” och ”viloperiod” definieras.

2.

Artikel 15 i direktiv 2003/88 ska tolkas så, att den inte tillåter medlemsstaterna att behålla eller tillämpa en mindre restriktiv definition av begreppet ”arbetstid” än den som stadgas i artikel 2 i detta direktiv.

3.

Artikel 2 i direktiv 2003/88 ska tolkas så, att den inte innebär en skyldighet för medlemsstaterna att fastställa lönen för jourtjänstgöringsperioder i hemmet – såsom dem som är aktuella i det nationella målet – utifrån svaret på frågan om nämnda perioder ska anses som ”arbetstid” eller ”viloperiod”.

4.

Artikel 2 i direktiv 2003/88 ska tolkas så, att den jourtid som en arbetstagare tillbringar i hemmet med en skyldighet att inställa sig hos arbetsgivaren inom åtta minuter från dennes telefonsamtal, vilket i väsentlig mån inskränker möjligheterna till andra aktiviteter, ska anses utgöra ”arbetstid”.


(1)  EUT C 414, 14.12.2015.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/3


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 20 februari 2018 – Konungariket Belgien mot Europeiska kommissionen

(Mål C-16/16 P) (1)

((Överklagande - Konsumentskydd - Onlinespeltjänster om pengar - Skydd av konsumenter och spelare och förhindrade av att underåriga spelar sådana spel - Kommissionens rekommendation 2014/478/EU - Icke-bindande unionsrättsakt - Artikel 263 FEUF))

(2018/C 134/03)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Klagande: Konugariket Belgien (ombud: L. Van den Broeck, M. Jacobs och J. Van Holm, biträdda av P. Vlaemminck, B. Van Vooren, R. Verbeke och J. Auwerx, advocaten)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: F. Wilman och H. Tserepa-Lacombe)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Konungariket Belgien ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 145, 25.4.2016.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/3


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Spanien) – Jessica Porras Guisado mot Bankia SA m.fl.

(Mål C-103/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Socialpolitik - Direktiv 92/85/EEG - Åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar - Artikel 2 a - Artikel 10.1 – 10.3 - Förbud mot uppsägning av en arbetstagare under tiden från början av graviditeten och till utgången av barnledigheten - Tillämpningsområde - Undantagsfall av skäl som inte sammanhänger med den gravida arbetstagarens tillstånd - Direktiv 98/59/EG - Kollektiva uppsägningar - Artikel 1.1 a - Skäl som inte är hänförliga till berörda arbetstagare personligen - Gravid arbetstagare som sagts upp i samband med en kollektiv uppsägning - Motivering av uppsägningen - Arbetstagarens förtur till fortsatt anställning - Förtur till omplacering))

(2018/C 134/04)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Jessica Porras Guisado

Motparter: Bankia SA, Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, Sección Sindical de Bankia de ACCAM, Sección Sindical de Bankia de SATE, Sección Sindical de Bankia de CSICA, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Ytterligare deltagare i rättegången: Ministerio Fiscal

Domslut

1)

Artikel 10.1 i rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (tionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) ska tolkas så, att den inte utgör hinder för nationella bestämmelser enligt vilka en gravid arbetstagare får sägas upp med anledning av en kollektiv uppsägning i den mening som avses i artikel 1.1 a i rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar.

2)

Artikel 10.2 i direktiv 92/85 ska tolkas så, att den inte utgör hinder för nationella bestämmelser enligt vilka en arbetsgivare får säga upp en gravid arbetstagare inom ramen för en kollektiv uppsägning, utan att till henne ange några andra skäl än de som föranleder den kollektiva uppsägningen, under förutsättning att de objektiva kriterier som tillämpades för att fastställa vilka arbetstagare som skulle sägas upp anges.

3)

Artikel 10.1 i direktiv 92/85 ska tolkas så, att denna bestämmelse utgör hinder för nationella bestämmelser vilka i princip inte, såsom en förebyggande åtgärd, förbjuder uppsägning av en gravid arbetstagare, en arbetstagare som nyligen har fött barn eller som ammar, utan enbart föreskriver att en sådan uppsägning är ogiltig för det fall den är otillåten, varvid arbetstagaren ska kompenseras.

4)

Artikel 10.1 i direktiv 92/85 ska tolkas så, att den inte utgör hinder för nationella bestämmelser vilka, i samband med en kollektiv uppsägning, i den mening som avses i direktiv 98/59, inte ger arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar vare sig förtur till fortsatt anställning i företaget eller förtur till omplacering före uppsägningen. Nämnda bestämmelse hindrar likväl inte medlemsstaterna från att garantera arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar en högre skyddsnivå.


(1)  EUT C 165, 10.5.2016.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/4


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 21 februari 2018 – LL mot parlamentet

(Mål C-326/16 P) (1)

((Överklagande - Talan om ogiltigförklaring - Artikel 263 sjätte stycket FEUF - Upptagande till prövning - Tidsfrist för väckande av talan - Beräkning - Tidigare ledamot vid Europaparlamentet - Beslut om återkrav av assistentstöd - Tillämpningsföreskrifter för parlamentets ledamotsstadga - Artikel 72 - Klagomålsförfarande vid parlamentet - Delgivning av det beslut som går någon emot - Rekommenderad försändelse som inte har hämtats ut av mottagaren))

(2018/C 134/05)

Rättegångsspråk: litauiska

Parter

Klagande: LL (ombud: J. Petrulionis, advokatas)

Övrig part i målet: Europaparlamentet (ombud: G. Corstens och S. Toliušis)

Domslut

1.

Det beslut som Europeiska unionens tribunal meddelade den 19 april 2016, LL mot Parlamentet (T-615/15, ej publicerat, EU:T:2016:432) upphävs.

2.

Målet återförvisas till Europeiska unionens tribunal för att prövas i sak.

3.

Frågan om rättegångskostnader anstår.


(1)  EUT C 343, 19.9.2016.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/5


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 februari 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

(Mål C-328/16) (1)

((Fördragsbrott - Direktiv 91/271/EEG - Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse - Dom varigenom domstolen fastställer ett fördragsbrott - Underlåtelse att följa domen - Artikel 260.2 FEUF - Ekonomiska påföljder - Schablonbelopp - Vite))

(2018/C 134/06)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Zavvos, E. Manhaeve och D. Triantafyllou)

Svarande: Republiken Grekland (ombud: E. Skandalou)

Domslut

1)

Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 260.1 FEUF, genom att inte vidta samtliga åtgärder som är nödvändiga för att följa domen av den 24 juni 2004, kommissionen/Grekland (C-119/02, ej publicerad, EU:C:2004:385).

2)

För det fall det fördragsbrott som fastställts i punkt 1 fortgår den dag då domen i förevarande mål meddelas, ska Republiken Grekland till Europeiska kommissionen betala ett vite på 3 276 000 euro för varje halvår som dröjsmålet med att vidta nödvändiga åtgärder för att följa domen av den 24 juni 2004, kommissionen/Grekland (C-119/02, ej publicerad, EU:C:2004:385) består, räknat från den dag då domen i förevarande mål meddelas till dess att domen av den 24 juni 2004, kommissionen/Grekland (C-119/02, ej publicerad, EU:C:2004:385) har följts fullt ut. Det faktiska beloppet ska beräknas i slutet av varje sexmånadersperiod genom att totalbeloppet för respektive period minskas med en procentsats motsvarande andelen personekvivalenter i Thriasio Pedio-regionen som har bringats i överensstämmelse med domen av den 24 juni 2004, kommissionen/Grekland (C-119/02, ej publicerad, EU:C:2004:385) vid utgången av den aktuella perioden, jämförd med det antal personekvivalenter i den regionen som inte uppfyller kraven i domen av den 24 juni 2004, kommissionen/Grekland (C-119/02, ej publicerad, EU:C:2004:385) den dag då domen i förevarande mål meddelas.

3)

Republiken Grekland föreläggs att till Europeiska kommissionen betala ett schablonbelopp om 5 miljoner euro.

4)

Republiken Grekland ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 402, 31.10.2016.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/6


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 februari 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

(Mål C-336/16) (1)

((Fördragsbrott - Direktiv 2008/50/EG - Luftkvalitet - Artikel 13.1 - Artikel 22.3 - Bilaga XI - Koncentration av PM10-partiklar i luften - Överskridande av gränsvärdena i vissa zoner och tätbebyggelser - Artikel 23.1 - Luftkvalitetsplaner - Perioden av överskridande ska hållas ”så kort som möjligt” - Avsaknad av lämpliga åtgärder i programmen för skydd av luftkvaliteten - Felaktigt införlivande))

(2018/C 134/07)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: K. Herrmann, K. Petersen och E. Manhaeve)

Svarande: Republiken Polen (ombud: B. Majczyna, D. Krawczyk och K. Majcher,)

Domslut

1)

Republiken Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa jämförd med bilaga XI till det direktivet, enligt artikel 23.1 andra stycket i direktiv 2008/50 samt enligt artikel 22.3 i direktiv 2008/50 jämförd med bilaga XI till det direktivet,

genom att sedan år 2007 och fram till år 2015 överskrida dygnsgränsvärdena för koncentration av PM10-partiklar i luften i 35 zoner för utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten och årsgränsvärdena för koncentration av PM10-partiklar i luften i 9 zoner för utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten,

genom att underlåta att i luftkvalitetsplaner föreskriva lämpliga åtgärder för att se till att perioden av överskridande av gränsvärdena för koncentration av PM10-partiklar i luften hålls så kort som möjligt,

genom att överskrida dygnsgränsvärdena för koncentration av PM10-partiklar i luften jämte toleransmarginalen mellan den 1 januari 2010 och den 10 juni 2011 i zonerna Radom, Pruszków-Żyrardów och Kędzierzyn-Koźle samt mellan den 1 januari 2011 och den 10 juni 2011 i zonen Ostrów-Kępno, och

genom att inte införliva artikel 23.1 andra stycket i direktiv 2008/50 på ett korrekt sätt.

2)

Republiken Polen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 343, 19.9.2016.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/7


Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenien) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (för närvarande i konkurs) mot Republiken Slovenien

(Mål C-396/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Gemensamt system för mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Artiklarna 184 och 185 - Justering av avdrag för ingående mervärdesskatt - Förändring i de faktorer som beaktats vid bestämningen av avdragsbeloppet - Begreppet ”transaktioner som förblir helt eller delvis obetalda” - Effekten av ett lagakraftvunnet ackordsbeslut))

(2018/C 134/08)

Rättegångsspråk: slovenska

Hänskjutande domstol

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (för närvarande i konkurs)

Motpart: Republiken Slovenien

Domslut

1)

Artikel 185.1 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att en minskning av en gäldenärs skyldigheter som är resultatet av ett lagakraftvunnet ackordsbeslut ska anses utgöra en förändring i de faktorer som beaktats vid bestämningen av avdragsbeloppet, i den mening som avses i den artikeln.

2)

Artikel 185.2 första stycket i direktiv 2006/112 ska tolkas så, att en minskning av en gäldenärs skyldigheter som är resultatet av ett lagakraftvunnet ackordsbeslut inte ska anses utgöra ett sådant fall då en transaktion förblir helt eller delvis obetald som inte leder till justering av det gjorda avdraget, om minskningen är slutgiltig, vilket det emellertid ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.

3)

Artikel 185.2 andra stycket i direktiv 2006/112 ska tolkas så, att en medlemsstat för att kunna använda sig av möjligheten i den bestämmelsen inte måste fastställa några uttryckliga bestämmelser om obligatorisk justering av avdrag i fall då transaktioner förblir helt eller delvis obetalda.


(1)  EUT C 335, 12.9.2016.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/7


Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) mot Staatssecretaris van Financiën

(Förenade målen C-398/16 och C-399/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Artiklarna 49 och 54 FEUF - Etableringsfrihet - Skattelagstiftning - Bolagsskatt - Fördelar av att bilda en enda skattemässig enhet - Gränsöverskridande koncerner omfattas inte))

(2018/C 134/09)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)

Motpart: Staatssecretaris van Financiën

Domslut

1)

Artiklarna 49 och 54 FEUF ska tolkas så, att de utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den i fråga i det nationella målet, enligt vilken ett moderbolag etablerat i en medlemsstat inte har rätt att dra av ränta på ett lån från ett närstående bolag i syfte att finansiera ett tillskott av eget kapital i ett dotterbolag etablerat i en annan medlemsstat, medan moderbolaget däremot, om dotterbolaget var etablerat i samma medlemsstat, skulle kunna göra ett sådant avdrag om det bildade en enda skattemässig enhet med dotterbolaget.

2)

Artiklarna 49 och 54 FEUF ska tolkas så, att de inte utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den som är aktuell i det nationella målet, enligt vilken ett moderbolag etablerat i en medlemsstat inte har rätt att från sin vinst dra av valutakursförluster avseende dess innehav i ett dotterbolag etablerat i en annan medlemsstat, när denna lagstiftning inte på ett symmetriskt sätt beskattar motsvarande valutakursvinster.


(1)  EUT C 371, 10.10.2016.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/8


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Förenade kungariket) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Mål C-545/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Gemensamma tulltaxan - Tulltaxenummer - Motorfordon för godsbefordran - Undernummer 8704 10 10 och 8704 21 91 - Förordning (EU) 2015/221 - Giltighet))

(2018/C 134/10)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited

Motpart: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Domslut

Det har vid prövningen av de hänskjutna frågorna inte framkommit någon omständighet som påverkar giltigheten av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/221 av den 10 februari 2015 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.


(1)  EUT C 14, 16.1.2017.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/9


Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Berlin – Tyskland) – INEOS Köln GmbH mot Bundesrepublik Deutschland

(Mål C-572/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Miljö - System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen - Direktiv 2003/87/EG - Artikel 10a - Beslut 2011/278/EU - Övergångsregler om harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter - Perioden 2013 – 2020 - Ansökan om tilldelning - Felaktiga uppgifter - Rättelse - Preklusionsfrist))

(2018/C 134/11)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: INEOS Köln GmbH

Motpart: Bundesrepublik Deutschland

Domslut

Artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009, och kommissionens beslut 2011/278/EU av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i direktiv 2003/87 ska tolkas så, att de inte utgör hinder för en nationell bestämmelse, såsom den som är aktuell i det nationella målet, i vilken det, för inlämnande av en ansökan om tilldelning av gratis utsläppsrätter för perioden 2013–2020, föreskrivs en preklusionsfrist, efter vars utgång sökanden berövas möjligheten att korrigera eller komplettera sin ansökan, eftersom denna frist inte gör det i praktiken omöjligt eller orimligt svårt att inge en sådan ansökan.


(1)  EUT C 53, 20.2.2017.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/9


Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 21 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzgericht – Österrike) – Kreuzmayr GmbH mot Finanzamt Linz

(Mål C-628/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Beskattning - Mervärdesskatt - På varandra följande leveranser av samma varor - Platsen för den andra leveransen - Information från den första leverantören - Registreringsnummer för mervärdesskatt - Avdragsrätt - Berättigad förväntan hos den beskattningsbara personen med avseende på att villkoren för rätt till avdrag är uppfyllda))

(2018/C 134/12)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Kreuzmayr GmbH

Motpart: Finanzamt Linz

Domslut

1)

Under sådana omständigheter som dem i det nationella målet ska artikel 32 första stycket i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt tolkas så, att bestämmelsen är tillämplig på den andra av två på varandra följande leveranser av samma vara som endast har gett upphov till en enda gemenskapsintern transport.

2)

För det fall den andra leveransen i en kedja av två på varandra följande leveranser som inbegriper en enda gemenskapsintern transport är en gemenskapsintern leverans ska principen om skydd för berättigade förväntningar tolkas så, att den slutliga köparen, som felaktigt gjort gällande en rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt, inte, såsom ingående mervärdesskatt, kan dra av den mervärdesskatt som betalats enbart på grundval av fakturor som överlämnats av mellanhanden, vilken gjort en felaktig kvalificering av sin leverans.


(1)  EUT C 95, 27.3.2017.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/10


Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 21 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Peugeot Deutschland GmbH mot Deutsche Umwelthilfe eV

(Mål C-132/17) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Frihet att tillhandahålla tjänster - Direktiv 2010/13/EU - Definitioner - Begreppet ”tillhandahållande av audiovisuella medietjänster” - Tillämpningsområde - Videokanal på YouTube med reklamvideoklipp om nya personbilsmodeller))

(2018/C 134/13)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Peugeot Deutschland GmbH

Motpart: Deutsche Umwelthilfe eV

Domslut

Artikel 1.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) ska tolkas så, att definitionen av ”audiovisuell medietjänst” inte omfattar vare sig en videokanal, såsom den som är i fråga i det nationella målet, där internetanvändare kan se korta reklamvideoklipp om nya personbilsmodeller, eller ett enda av dessa videoklipp betraktat för sig.


(1)  EUT C 213, 3.7.2017.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/11


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Kúria – Ungern) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Mål C-182/17) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Artikel 2.1 c, artikel 9 och artikel 13.1 - Befrielse från skattskyldighet - Begreppet ”offentligrättsligt organ” - Kommersiellt bolag som ägs till 100 procent av en kommun och som har i uppdrag att utföra vissa offentliga uppgifter som åligger kommunen - Fastställande av uppgifterna och ersättningen för dessa i ett avtal mellan bolaget och kommunen))

(2018/C 134/14)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Kúria

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.

Motpart: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Domslut

1)

Artikel 2.1 c i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas på så sätt att en verksamhet som den i det nationella målet, som består i att ett bolag utför vissa offentliga uppgifter med stöd av ett avtal som ingåtts mellan bolaget och en kommun, ska anses utgöra ett tillhandahållande av tjänster mot ersättning som är skattepliktigt enligt den bestämmelsen, med förbehåll för den hänskjutande domstolens prövning av relevanta faktiska omständigheter.

2)

Artikel 13.1 i direktiv 2006/112 ska, med förbehåll för den hänskjutande domstolens prövning av de faktiska omständigheterna och av relevanta bestämmelser i nationell rätt, tolkas på så sätt att en verksamhet som den i det nationella målet, vilken består i att ett bolag utför vissa offentliga kommunala uppgifter med stöd av ett avtal som ingåtts mellan bolaget och en kommun, inte omfattas av regeln om undantag från mervärdesskatt i denna bestämmelse, för det fall att verksamheten utgör ekonomisk verksamhet i den mening som avses i artikel 9.1 i direktiv 2006/112.


(1)  EUT C 221, 10.7.2017.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/11


Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad – Bulgarien) – Mitnitsa Varna mot ”SAKSA” ООD

(Mål C-185/17) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Gemensamma tulltaxan - Klassificering av varor - Europeiska harmoniserade standarden EN 590:2013 - Undernummer 2710 19 43 i den kombinerade nomenklaturen - Relevanta kriterier för klassificering av en produkt som ”dieselbrännolja”))

(2018/C 134/15)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad – Varna

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Mitnitsa Varna

Motpart:”SAKSA” ООD

Andra deltagare i rättegången: Okrazhna prokuratura – Varna

Domslut

Kombinerade nomenklaturen, som återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt kommissionens genomförandeförordning (EG) nr 1101/2014 av den 16 oktober 2014, ska tolkas så, att en mineralolja, såsom den som är aktuell i det nationella målet, på grund av sina destilleringsegenskaper inte kan klassificeras som en dieselbrännolja enligt undernummer 2710 19 43 i denna nomenklatur, även om denna olja uppfyller kraven i den harmoniserade standarden EN 590, i dess lydelse från september 2013, avseende dieselbrännoljor för arktiskt klimat eller hårt vinterklimat.


(1)  EUT C 213, 3.7.2017.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polen) den 24 november 2017 – WB

(Mål C-658/17)

(2018/C 134/16)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Part i det nationella målet

WB

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 46.3 b jämförd med artikel 39.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg (1) tolkas så, att ett intyg avseende en dom i ett arvsmål, enligt det formulär som anges i bilaga 1 till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1329/2014 av den 9 december 2014 om införande av de formulär som avses i förordning … nr 650/2012 (2), även kan utfärdas med avseende på domar varigenom arvtagarens ställning bekräftas, men som inte (inte ens delvis) är verkställbara?

2.

Ska artikel 3.1 g i förordning […] nr 650/2012 tolkas så, att ett arvsintyg, som upprättats av notarius publicus efter ansökan av samtliga parter i intygsförfarandet och som har samma rättsverkan som ett lagakraftvunnet beslut om arv som har meddelats av domstolen – såsom ett arvsintyg som utfärdats av en polsk notarius publicus -, utgör en dom i den mening som avses i denna bestämmelse?

Ska följaktligen artikel 3.2 första meningen i förordning […] nr 650/2012 tolkas så, att en notarius publicus som upprättar den typen av arvsintyg ska anses utgöra en domstol i den mening som avses i sistnämnda bestämmelse?

3.

Ska artikel 3.2 andra meningen i förordning […] nr 650/2012 tolkas så, att den underrättelse som medlemsstaten ska lämna i enlighet med artikel 79 i förordningen har ett informationsvärde och inte utgör ett villkor för att rättstillämpare som har behörighet i arvsfrågor och som utövar rättsliga funktioner ska kunna betraktas som en domstol i den mening som avses i artikel 3.2 första meningen i förordningen om de uppfyller villkoren i sistnämnda bestämmelse?

4.

För det fall att frågorna 1, 2 och 3 besvaras nekande:

Ska artikel 3.1 i i förordning […] nr 650/2012 tolkas så, att det förhållandet, att ett nationellt procedurmässigt instrument varigenom arvtagarens ställning bekräftas – såsom det polska arvsintyget –, anses utgöra en dom i den mening som avses i artikel 3.1 g i förordning […] nr 650/2012, innebär att det inte kan anses utgöra en officiell handling?

5.

För det fall att fråga 4 besvaras nekande: Ska artikel 3.1 i i förordning […] nr 650/2012 tolkas så, att ett arvsintyg som upprättats av notarius publicus efter ansökan av samtliga parter i ett förfarande avseende utfärdandet av ett arvsintyg, såsom det arvsintyg som upprättats av en polsk notarius publicus, ska anses utgöra en officiell handling i den mening som avses i denna bestämmelse?


(1)  EUT 2012, L 201, s. 107.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1329/2014 av den 9 december 2014 om införande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg (EUT L 359, 2014, s. 30).


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/13


Överklagande, ingett den 13 december 2017 av Toni Klement, av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 10 oktober 2017 i mål T-211/14 RENV, Toni Klement mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

(Mål C-698/17 P)

(2018/C 134/17)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Toni Klement (ombud: advokat J. Weiser)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen av den 10 oktober 2017 i mål T-211/14 RENV, och

förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden åberopar väsentligen tre grunder.

Som första grund gör klaganden gällande att tribunalen lämnat en otillräcklig motivering av sin bedömning av det ifrågasatta tredimensionella varumärkets särskiljningsförmåga. Den överklagade domen innehåller inte någon motivering till varför tribunalen ansåg att det ifrågasatta tredimensionella varumärket skulle ha en särskilt hög särskiljningsförmåga, trots att dess form helt och hållet är tekniskt betingad. Domens motivering är därmed på en väsentlig punkt inte klar och begriplig, och är följaktligen rättsstridig.

Som andra grund gör klaganden gällande att den överklagade domen är bristfälligt motiverad i den del som avser särskiljningsförmågan hos ordelementet ”Bullerjan”, vilket tillförts det ifrågasatta varumärket i samband med användningen. I den överklagade domen saknas förklaringar om vilken grad av särskiljningsförmåga som tribunalen tillmätt det tillförda ordelementet. Om den tillfogade beståndsdelens särskiljningsförmåga inte fastställs kan man inte avgöra huruvida det ifrågasatta varumärkets särskiljningsförmåga har påverkats av denna beståndsdel. Den överklagade domen är dessutom motstridig på denna punkt. Tribunalen har således å ena sidan utgått från att ordelementet kunnat underlätta för konsumenterna att bestämma varornas kommersiella ursprung, men har å andra sidan anfört att det inte påverkar det angripna tredimensionella varumärkets särskiljningsförmåga. En beståndsdel kan emellertid inte samtidigt underlätta för konsumenterna att bestämma det kommersiella ursprunget och sakna betydelse för särskiljningsförmågan.

Som tredje grund har klaganden gjort gällande att tribunalen använt sig av ett felaktigt rättsligt kriterium när den fastställde det ifrågasatta tredimensionella varumärkets särskiljningsförmåga. När man bedömer graden av särskiljningsförmåga hos ett tredimensionellt varumärke, ska man jämföra den skyddade formen med de former som förkommer på marknaden. Tribunalen har i sin motivering emellertid inte utgått från de befintliga formerna, utan från ”formen på en ugn i allmänhet”. Det finns emellertid inte någon sådan genomsnittlig form på en ugn.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 19 december 2017 – Anke Hartog mot British Airways plc

(Mål C-711/17)

(2018/C 134/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Hamburg

Parter i det nationella målet

Kärande: Anke Hartog

Svarande: British Airways plc

Tolkningsfråga

Ska villkoret i artikel 3.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (1) tolkas så, att passagerare som har en bekräftad platsreservation, om det saknas en särskild tidsangivelse, anses ha ”checkat in” om de har ställt sig i kö vid den aktuella incheckningsdisk som lufttrafikföretaget föreskrivit senast 45 minuter före angiven avgångstid?


(1)  EUT L 46, S. 1.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Polen) den 29 december 2017 – ECO-Wind Construction S.A. mot Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

(Mål C-727/17)

(2018/C 134/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Polen)

Part(er) i det nationella målet

Klagande: ECO-Wind Construction S.A.

Det organ vars beslut har angripits: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 1.1 f i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering) (1) tolkas på så sätt att en lagbestämmelse, enligt vilken lokaliseringen av vindkraftsanläggningar begränsas genom fastställandet av ett minsta avstånd mellan anläggningarna och bostadshus eller byggnader som används för olika ändamål, bland annat bostäder, av upp till 10 gånger vindkraftsanläggningarnas höjd, mätt från marknivån [orig. s. 2] till byggnadens högsta punkt, inklusive tekniska komponenter, i synnerhet rotor och rotorblad, utgör en ”teknisk föreskrift” för vilken utkast enligt artikel 5.1 i nämnda direktiv ska överlämnas till kommissionen.

2)

Ska artikel 15.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (kodifiering) (2) tolkas på så sätt att en lagbestämmelse, enligt vilken lokaliseringen av vindkraftsanläggningar begränsas genom fastställandet av ett minsta avstånd mellan anläggningarna och bostadshus eller byggnader som används för olika ändamål, bland annat bostäder, av upp till 10 gånger vindkraftsanläggningarnas höjd, mätt från marknivån till byggnadens högsta punkt, inklusive tekniska komponenter, i synnerhet rotor och rotorblad, utgör en bestämmelse enligt vilken det för att få tillträde till och utöva tjänsteverksamhet krävs geografiska begränsningar, särskilt i form av begränsningar knutna till ett minsta geografiskt avstånd mellan olika tjänsteleverantörer vilken medlemsstaterna ska anmäla till kommissionen enligt artikel 15.7 i nämnda direktiv.

3)

Ska artiklarna 3.1 första stycket och 13.1 första stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 2009, s. 16, i dess ändrade lydelse) tolkas på så sätt att de utgör hinder för en nationell lagstiftning, enligt vilken lokaliseringen av vindkraftsanläggningar begränsas genom fastställandet av ett minsta avstånd mellan anläggningarna och bostadshus eller byggnader som används för olika ändamål, bland annat bostäder, av upp till 10 gånger vindkraftsanläggningarnas höjd, mätt från marknivån till byggnadens högsta punkt, inklusive tekniska komponenter, i synnerhet rotor och rotorblad.


(1)  EUT L 241, 2015, s. 1

(2)  EUT L 376, 2006, s. 36


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/15


Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Karlsruhe (Tyskland) den 4 januari 2018 – brottmål mot Detlef Meyn

(Mål C-9/18)

(2018/C 134/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Karlsruhe

Part i det nationella målet

Tilltalad: Detlef Meyn

Tolkningsfråga

Föreligger det även en skyldighet att erkänna ett körkort enligt artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (1) (EUT L 403, 2006, s. 18) – det tredje körkortsdirektivet (nedan kallat körkortsdirektivet) – när det utan lämplighetsprövning har bytts ut av en medlemsstat i Europeiska unionen om det tidigare körkortet inte omfattades av skyldigheten till erkännande (här: det tidigare körkortet som hade utfärdats av en annan medlemsstat i sin tur grundades på utbyte av ett körkort från tredje land, artikel 11.6 tredje meningen i körkortsdirektivet)?


(1)  EUT L 403, s. 18.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Vestre Landsret (Danmark) den 2 februari 2018 – Skatteministeriet mot KPC Herning

(Mål C-71/18)

(2018/C 134/21)

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Vestre Landsret

Parter i det nationella målet

Sökande: Skatteministeriet

Motpart: KPC Herning

Tolkningsfrågan

Är det förenligt med artikel 135.1 j, artikel 12.1 a och 12.2 jämförda med artikel 135.1 k och artikel 12.1 b och 12.3 i direktiv 2006/112 att en medlemsstat under sådana omständigheter som i det nationella målet betraktar en leverans av fast egendom på vilken det vid leveranstidpunkten finns en byggnad som en mervärdeskattepliktig försäljning av mark för bebyggelse när det är parternas avsikt att byggnaden ska rivas helt eller delvis för att ge plats för en ny byggnad?


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Visoki upravni sud (Kroatien) den 8 februari 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) mot Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(Mål C-90/18)

(2018/C 134/22)

Rättegångsspråk: kroatiska

Hänskjutande domstol

Visoki upravni sud

Parter i det nationella målet

Klagande: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Motpart: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Tolkningsfrågan

Ska bestämmelserna i artikel 15.3 andra stycket FEUF och artikel 4.1 och 4.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 2001, s. 43), tolkas så, att de utgör hinder för nationella bestämmelser enligt vilka tillgång till information om användning av allmänna medel ska ges, utan undantag, även när tillgången till denna information är begränsad på grund av att den utgör en affärshemlighet (omfattas av banksekretess)?


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court of the United Kingdom (Förenade kungariket) den 19 februari 2018 – SM mot Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Mål C-129/18)

(2018/C 134/23)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court of the United Kingdom

Parter i det nationella målet

Klagande: SM

Motpart: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Intervenienter: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) och Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Tolkningsfrågor

1.

Ska ett barn, vars stadigvarande vårdnadshavare är en eller flera unionsmedborgare enligt bestämmelserna om kafala eller ett liknande system i barnets ursprungsland, anses vara en ”släkting i rakt nedstigande led” i den mening som avses i artikel 2.2 c i direktiv 2004/38 (1)?

2.

Kan andra bestämmelser i direktivet, särskilt artiklarna 27 och 35, tolkas så, att de innebär att sådana barn kan nekas inresa om de har utsatts för, eller löper risk att utsättas för, utnyttjande, övergrepp eller människohandel?

3.

Har en medlemsstat, när ett barn som inte är en avkomling till en EES-medborgare genom blodsförvantskap, rätt att undersöka huruvida det förfarande som tillämpades för att utse förmyndare eller vårdnadshavare för detta barn i tillräcklig utsträckning tog hänsyn till barnets intressen, innan medlemsstaten erkänner att detta barn är en släkting i rakt nedstigande led till denna EES-medborgare i den mening som avses i artikel 2.2 c?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 2004, s. 77).


Tribunalen

16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/18


Tribunalens dom av den 27 februari 2018 – Gramberg mot EUIPO – Mahdavi Sabet (Fodral till mobiltelefon)

(Mål T-166/15) (1)

((Gemenskapsformgivning - Ogiltlighetsförfarande - Registrerad gemenskapsformgivning för fodral till mobiltelefon - Formgivningen har offentliggjorts - Artikel 7.1 i förordning (EG) nr 6/2002 - Bevisning som åberopats för första gången vid tribunalen))

(2018/C 134/24)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Claus Gramberg (Essen, Tyskland) (ombud: inledningsvis S. Kettler, därefter advokaterna F. Klopmeier och G. Becker)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: S. Hanne)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Sorouch Mahdavi Sabet (Paris, Frankrike)

Saken

Angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s tredje överklagandenämnd den 13 januari 2015 (ärende R 460/2013-3) om ett ogiltighetsförfarande mellan Claus Gramberg och Sorouch Mahdavi Sabet.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av tredje överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 13 januari 2015 (ärende R 460/2013-3) ogiltigförklaras.

2)

Överklagandet ogillas i övrigt.

3)

EUIPO ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Claus Grambergs rättegångskostnader, inklusive de nödvändiga kostnader som uppkommit för förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd.


(1)  EUT C 198, 15.6.2015.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/19


Tribunalens dom av den 27 februari 2018 – Hansen Medical mot EUIPO – Covidien (MAGELLAN)

(Mål T-222/16) (1)

(EU-varumärke - Upphävandeförfarande - EU-ordmärket MAGELLAN - Verkligt bruk - Bevisbörda - Artikel 15 och artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 18 och artikel 58.1 a i förordning (EU) nr 2017/1001) - Annulleringsenheten gjorde ett fel i förfarandet - Motiveringsskyldighet - Artikel 75 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 94 i förordning nr 2017/1001) - Muntlig förhandling - Artikel 77 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 96 i förordning nr 2017/1001))

(2018/C 134/25)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Hansen Medical, Inc. (Mountain View, Kalifornien, Förenta staterna) (ombud: advokaterna R. Kunze, G. Würtenberger och T. Wittmann)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: D. Gája och D. Walicka)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Covidien AG (Neuhausen am Rheinfall, Schweiz) (ombud: advokaterna R. Ingerl och D. Wiedemann)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 3 februari 2016 (ärendena R 3092/2014-2 och R 3118/2014-2) om ett upphävandeförfarande mellan Hansen Medical och CovidienG.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Hansen Medical, Inc. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 270, 25.7.2016.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/19


Tribunalens dom av den 27 februari 2018 – CEE Bankwatch Network mot kommissionen

(Mål T-307/16) (1)

((Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Handlingar angående kommissionens beslut att bevilja ett Euratom-lån till stödprogrammet för förbättring av säkerheten vid kärnreaktorer i Ukraina - Delvist avslag på ansökan om tillgång - Undantag avseende skydd för det allmänna samhällsintresset i fråga om internationella förbindelser - Undantag avseende skydd av affärsintressen - Övervägande allmänintresse - Förordning (EG) nr 1367/2006 - Tillämpning på handlingar angående beslut som antagits inom ramen för Euratomfördraget))

(2018/C 134/26)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: CEE Bankwatch Network (Prag, Republiken Tjeckien) (ombud: advokaten C. Kiss)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Zadra, F. Clotuche-Duvieusart och C. Cunniffe)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: inledningsvis M. Holt och D. Robertson, därefter S. Brandon)

Saken

Angående en talan enligt artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2016) 2319 final av den 15 april 2016, varigenom tillgång till ett flertal handlingar avseende kommissionens beslut C(2013) 3496 final av den 24 juni 2013, om beviljande av ett Euratom-lån till stödprogrammet för förbättring av säkerheten vid kärnreaktorer i Ukrainabeslut, nekades med stöd av Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 2001, s. 43)

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

CEE Bankwatch Network ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3)

Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 305, 22.8.2016.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/20


Tribunalens dom den 27 februari 2018 – Zink mot kommissionen

(Mål T-338/16 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Lön - Utlandstillägg - Underlåtenhet att betala ut tillägg under flera år till följd av ett handläggningsfel - Artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna - Skälig tid))

(2018/C 134/27)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Richard Zink (Bamako, Mali) (ombud: advokaterna N. de Montigny och J.-N. Louis)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: T. Bohr och F. Simonetti)

Saken

Överklagande av den dom som Europeiska unionens personaldomstol (andra avdelningen) meddelade den 11 april 2016, Zink/kommissionen (F-77/15, EU:F:2016:74), med yrkande om att tribunalen ska upphäva nämnda dom.

Domslut

1)

Den dom som Europeiska unionens personaldomstol (andra avdelningen) meddelade den 11 april 2016, Zink/kommissionen (F-77/15), upphävs.

2)

Beslutet av den 23 juli 2014 från ”Byrån för löneadministration och individuella ersättningar” vid Europeiska kommissionen ogiltigförklaras i den del kommissionen i beslutet underlåtit att till Richard Zink betala utlandstillägg för perioden 1 september 2007–30 april 2009.

3)

Talan vid personaldomstolen med målnummer F-77/15 ogillas i övrigt.

4)

Kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna för målet om överklagande vid tribunalen och för målet i första instans vid personaldomstolen.


(1)  EUT C 305, 22.8.2016.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/21


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 20 februari 2018 – Iberdrola mot kommissionen

(Mål T-260/15 R)

((Interimistiska åtgärder - Statligt stöd - Stödordning som föreskrivs i den spanska skattelagstiftningen - Begäran om uppskov med verkställigheten - Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte))

(2018/C 134/28)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Iberdrola, SA (Bilbao, Spanien) (ombud: advokaterna J. Ruiz Calzado och J. Domínguez Pérez)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Stromsky och P. Němečková)

Saken

Begäran enligt artiklarna 278 och 279 FEUF om uppskov med verkställigheten av kommissionens beslut (EU) 2015/314 av den 15 oktober 2014 om det statliga stöd nr SA.35550 (13/C) (f.d. 13/NN) (f.d. 12/CP) som Spanien har genomfört för avskrivning av skatt på finansiellt mervärde vid förvärv av aktieinnehav i utländska företag (EUT 2015, L 56, s. 38).

Avgörande

1)

Begäran om interimistiska åtgärder avslås.

2)

Beslut av den 24 november 2017, Iberdrola/kommissionen (T-260/15 R) upphävs.

3)

Frågan om rättegångskostnader anstår.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/21


Talan väckt den 22 november 2017 – Autoridad Portuaria de Vigo mot kommissionen

(Mål T-764/17)

(2018/C 134/29)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigo, Spanien) (ombud: advokaten J. Costas Alonso)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rättelsen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004, av den 29 april 2004, om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, (EGT L 139, 30.4.2004) (Rättad version i EGT L 226, 25.6.2004), publicerad i Europeiska unionens officiella tidning L 243, den 23 september 2017 , och

ogiltigförklara rättelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004, om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden grunder.

1.

Första grunden: Kommissionens implicita godkännande av medlemsstaternas skilda tillämpningar av importreglerna för animaliska produkter, i särskilda fall såsom vad gäller frysta fiskeriprodukter härstammande från Kina, vilket inverkar negativt på den sunda konkurrensen mellan medlemsstaterna.

2.

Andra grunden: Det största problemet återfinns, vad gäller import av animaliska produkter, i samband med kravet på ett så kallat ”dubbelt tillstånd” för fartyg som levererar till inrättningar från tredjeland.

3.

Tredje grunden: En livsmedelsföretagare som importerar animaliska produkter med ursprung utanför gemenskapen kan enbart importera fiskeriprodukter från tredjeland om såväl det tredjelandet varifrån produkten kommer, som inrättningen varifrån produkten är sänd ifrån och varifrån produkten har erhållits eller framställts, innehar fisketillstånd.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/22


Talan väckt den 30 januari 2018 – Tassi mot domstolen

(Mål T-50/18)

(2018/C 134/30)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Smaro Tassi (Berlin, Tyskland) (ombud: advokaten E. Kleani)

Svarande: Europeiska unionens domstol

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara EU-domstolens beslut av den 23 november 2017 (referens 20173192) om avslag på sökandes anbud avseende meddelandet om upphandling 2017/S 002-001564 för grekiska frilansöversättare.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan gör sökanden gällande att det omtvistade beslutet inte har åtföljts av vare sig bestämda kriterier för kvalitetsnivån på de översättningar som angivits under anbudsförfarandet eller någon form av rättelseformulär eller en komparativ rapport som visar varför sökandes översättningsprov, enligt svaranden, inte uppfyllde den önskade minimumnivån. Sökanden framhåller i det avseende att det omtvistade beslutet inte varit tillräckligt motiverat och att urvalsprocessen inte varit tillräckligt transparant.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/22


Talan väckt den 30 januari 2018 – Kleani mot domstolen

(Mål T-51/18)

(2018/C 134/31)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Efterpi Kleani (Berlin, Tyskland) (ombud: advokaten S. Tassi)

Svarande: Europeiska unionens domstol

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara EU-domstolens beslut av den 23 november 2017 (referens 20172046) om avslag på sökandes anbud avseende meddelandet om upphandling 2017/S 002-001564 för grekiska frilansöversättare.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan gör sökanden gällande att det omtvistade beslutet inte har åtföljts av vare sig bestämda kriterier för kvalitetsnivån på de översättningar som angivits under anbudsförfarandet eller någon form av rättelseformulär eller en komparativ rapport som visar varför sökandes översättningsprov, enligt svaranden, inte uppfyllde den önskade minimumnivån. Sökanden framhåller i det avseende att det omtvistade beslutet inte varit tillräckligt motiverat och att urvalsprocessen inte varit tillräckligt transparant.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/23


Talan väckt den 5 februari 2018 – Rodriguez Prieto mot kommissionen

(Mål T-61/18)

(2018/C 134/32)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Amador Rodriguez Prieto (Steinsel, Luxemburg) (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska,

i första hand, förplikta kommissionen att ersätta den skada som uppstått, genom att till sökanden betala ett belopp om 68 831 euro avseende ekonomisk skada och 100 000 euro avseende ideell skada,

i andra hand, ogiltigförklara beslutet om avslag på sökandes begäran om bistånd av den 28 mars 2017, och,

under alla omständigheter förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden i första hand att kommissionen har begått tjänstefel genom att inte erkänna sökandens ställning som visselblåsare, vilket har åsamkat sökanden ekonomisk och ideell skada som åligger institutionen att ersätta. I andra hand åberopar sökanden att institutionen har åsidosatt artikel 24 i tjänsteföreskrifterna genom att inte bistå sökanden enligt dessa föreskrifter, i det straffrättsliga förfarandet.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/23


Överklagande ingett den 6 februari 2018 – Torro Entertainment mot EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

(Mål T-63/18)

(2018/C 134/33)

Överklagandet är avfattat på: engelska

Parter

Klaganden: Torro Entertainment (Plovdiv, Bulgarien) (ombud: advokaten A. Kostov)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärket ”TORRO Grande Meat in Style” – Registreringsansökan nr 14 744 452

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 20 december 2017 i ärende R 1776/2017-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del det innebär attöverklagandet mot invändningsenhetens beslut inte bifalls, och

förplikta EUIPO och Grupo Osborne S.A. att ersätta Torro Entertainments rättegångskostnader i förfarandet vid domstolen, överklagandet och invändningsförfarandet.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 2017/1001.

Åsidosättande av motiveringsskyldigheten och omsorgsplikten.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/24


Talan väckt den 6 februari 2018 – Venezuela mot rådet

(Mål T-65/18)

(2018/C 134/34)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Bolivarianska republiken Venezuela (ombud: advokaterna F. Di Gianni och L. Giuliano)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets förordning (EU) 2017/2063 av den 13 november 2017 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela, i den del förordningens bestämmelser rör sökanden, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: Rådet har åsidosatt sökandes rätt att bli hörd genom att vidta de restriktiva åtgärderna utan att först ha informerat sökanden om dess avsikt, och utan att först höra sökandes inställning till de omständigheter som motiverar de restriktiva åtgärderna.

2.

Andra grunden: Rådet har åsidosatt sin skyldighet att motivera och att lägga fram tillräckliga uppgifter som grund för antagandet av de restriktiva åtgärderna.

3.

Tredje grunden: Rådet har gjort ett uppenbart fel i bedömningen vad gäller de omständigheter som de restriktiva åtgärderna grundar sig på.

4.

Fjärde grunden: De restriktiva åtgärderna utgör olagliga motåtgärder enligt den internationella sedvanerätten.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/25


Talan väckt den 29 januari 2018 – Tsapakidou mot domstolen

(Mål T-66/18)

(2018/C 134/35)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Argyro Tsapakidou (Berlin, Tyskland) (ombud: advokaten: E. Kleani)

Svarande: Europeiska unionens domstol

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara domstolens beslut av den 23 november 2017 (referens 20173939) om avslag på sökandes anbud avseende meddelandet om upphandling 2017/S 002-001564 för grekiskafrilansöversättare.

förplikta svaranden att ersätta sökanden för rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan gör sökanden gällande att det omtvistade beslutet strider mot unionsrättens allmänna principer, enligt vilka administrativa handlingar måste vara tillräckligt motiverade och stadga de principer som handlingen grundar sig på. Beslutet uppfyller inte dessa krav. Sökanden framhåller särskilt att svarandens motivering brister med hänsyn till artikel 4.3.1 avseende anbudsspecifikationerna. Vidare har den information som sökanden försetts med, inte gjort det möjligt för henne att bedöma riktigheten i resultatet från det ifrågavarande översättningsprovet. Sökanden saknade information avseende de bedömningsriktlinjer eller kriterier som låg till grund för det omtvistade beslutet.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/25


Talan väckt den 9 februari 2018 – CN mot parlamentet

(Mål T-76/18)

(2018/C 134/36)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: CN (ombud: advokaterna C. Bernard-Glanz och A. Tymen)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att talan kan tas upp till prövning,

förplikta svaranden att tillhandahålla APA-kommitténs slutsatser, protokoll som upprättats vid APA-kommitténs utfrågningar, och den akt som tillställts ordföranden för europaparlamentet i enlighet med artikel 10 i APA-kommitténs interna arbetsordning,

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och vid behov beslutet om avslag på överklagandet,

förplikta svaranden att utge 68 500 euro för flertalet ideella skador sökanden lidit,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Den första grunden avser att det beslut som överklagas i förevarande fall, nämligen europaparlamentets beslut att lämna avslag på sökandens begäran om bistånd, är behäftat med ett åsidosättande av artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan), artikel 25 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna), motiveringsskyldigheten, principen om god förvaltning, rätten att yttra sig och rätten till försvar, samt omsorgsplikten.

2.

Den andra grunden avser en uppenbart oriktig bedömning, ett åsidosättande av artikel 31 i stadgan, artikel 12 a i tjänsteföreskrifterna, artikel 24 i tjänsteföreskrifterna, samt omsorgsplikten.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/26


Talan väckt den 12 februari 2018 – VE mot ESMA

(Mål T-77/18)

(2018/C 134/37)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: VE (ombud: advokaterna L. Levi och N. Flandin,)

Svarande: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förklara att målet kan prövas i sak och bifalla det,

ogiltigförklara sökandens bedömningsrapport från år 2016, i den del den bedömer sökandes prestation som ”otillfredsställande”,

och samtidigt, i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara ESMA:s årliga beslut av den 6 november 2017 vilket avslår sökandes klagomål,

förplikta svaranden att utge skadestånd för den ideella skada som sökanden har lidit, uppskattat till, med rätt och billighet (ex aequo et bono), 10 000 euro, och

förplikta svaranden att ersätta sökanden för samtliga ombudskostnader hänförliga till detta överklagande.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: ESMA:s bedömningsrapport har antagits utan att först ha lämnats in till personalkommittén för samråd i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 43.1 i tjänsteföreskrifterna och bedömningsrapporten genom att svaranden gjorde följande uppenbart felaktiga bedömningar:

uppenbart fel i bedömningen i förhållande till sökandens huvudsakliga verksamhet

vad gäller kriterierna prestationsförmåga, kompetens, och

uppenbart felaktig bedömning vad gäller sökandens andra verksamheter.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av omsorgsplikten och god förvaltningssed vad gäller sökandens hälsoproblem, bristen av stöd till sökanden, dåliga arbetsförhållanden samt bristen på ändamålsenlig träning.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/27


Överklagande ingett den 9 februari 2018 – Bekat mot EUIPO – Borbet (ARBET)

(Mål T-79/18)

(2018/C 134/38)

Överklagandet är avfattat på: tyska

Parter

Klagande: Arif Oliver Bekat (Esslingen, Tyskland) (ombud: advokaten P. Kohl)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Borbet GmbH (Hallenberg, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärket ARBET – Registreringsansökan nr 14 320 915

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 6 december 2017 i ärende R 1117/2017-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet och avslå motpartens klagomål av den 26 juni 2017 avseende invändningsenhetens beslut av den 30 mars 2017, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 2017/1001.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/27


Överklagande ingett den 13 februari 2018 – Husky CZ mot EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

(Mål T-82/18)

(2018/C 134/39)

Överklagandet är avfattat på: engelska

Parter

Klagande: Husky CZ s.r.o. (Prag, Republiken Tjeckien)(ombud: advokaten L. Lorenc)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Husky of Tostock Ltd (Woodbridge, Förenade kungariket)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”HUSKY” i färgerna blått, svart och vitt – Registreringsansökan nr 4 442 431

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 18 januari 2018 i ärende R 812/2017-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Överklagandenämnden tog inte riktig hänsyn till de argument och den bevisning som klaganden inkommit med och därför beaktade den felaktigt de äldre rättigheter som invändningen grundades på.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/28


Talan väckt den 9 februari 2018 – CH mot parlamentet

(Mål T-83/18)

(2018/C 134/40)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: CH (ombud: advokaterna C. Bernard-Glanz och A. Tymen)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att talan kan tas upp till prövning,

förplikta svaranden att tillhandahålla APA-kommitténs slutsatser, protokoll som upprättats vid APA-kommitténs utfrågningar, och den akt som tillställts ordföranden för europaparlamentet i enlighet med artikel 10 i APA-kommitténs interna arbetsordning,

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och vid behov beslutet om avslag på överklagandet,

förplikta svaranden att utge 68 500 euro för flertalet ideella skador sökanden lidit,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Den första grunden avser att det beslut som överklagas i förevarande fall, nämligen europaparlamentets beslut att lämna avslag på sökandens begäran om bistånd, är behäftat med ett åsidosättande av artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan), artikel 25 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna), motiveringsskyldigheten, principen om god förvaltning, rätten att yttra sig och rätten till försvar, samt omsorgsplikten.

2.

Den andra grunden avser en uppenbart oriktig bedömning, ett åsidosättande av artikel 31 i stadgan, artikel 12 a i tjänsteföreskrifterna, artikel 24 i tjänsteföreskrifterna, samt omsorgsplikten.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/29


Överklagande ingett den 19 februari 2018 – Gruppo Armonie mot EUIPO (ARMONIE)

(Mål T-88/18)

(2018/C 134/41)

Överklagandet är avfattat på: italienska

Parter

Klagande: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Italien) (ombud: advokaten G. Medri)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”ARMONIE” – Registreringsansökan nr 16 430 068

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 15 december 2017 i ärende R 2063/2017-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 2017/1001.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/29


Överklagande ingett den 19 februari 2018 – Guiral Broto mot EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

(Mål T-89/18)

(2018/C 134/42)

Överklagandet är avfattat på: spanska

Parter

Klagande: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spanien) (ombud: advokaten J. de Castro Hermida)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”Café del Sol” – EU-varumärke nr 6 105 985

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 4 december 2017 i ärende R 1095/2017-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

återkalla och ogiltigförklara det överklagade beslutet, och förklara att det finns fog för den invändning som gjorts på grundval av det äldre varumärke som innehas av Ramón Guiral Broto, spanskt varumärke nr 2348110, i klass 42 i Niceklassificeringen, och

bekräfta invändningsenhetens beslut att inte bevilja registrering av det sökta varumärket MUE nr 6 105 985 CAFÉ DEL SOL för ”utskänkning av mat och dryck, tillfälligt boende och catering” i klass 43 i Niceklassificeringen, för vilket ansökan om registrering getts in av det tyska företaget GASTRO & SOUL GmbH, till följd av den risk för förväxling bland konsumenterna som en samexistens mellan de motstående varumärkena skulle innebära, sett till varumärkeslikheten och varuslagslikheten mellan dem, eller, om tribunalen inte skulle finna sig behörig att göra detta, återförvisa frågan till EUIPO:s överklagandenämnder med föreläggande om att invändningen ska bifallas, eller

i andra hand, återkalla och ogiltigförklara det överklagade beslutet på grund av att det är inkonsekvent och strider mot rätten till försvar och mot klagandens rättssäkerhet, då denne uttryckligen nekats möjligheten att lägga fram en fullständig översättning av det äldre motstående varumärket i ärende 1095/2017-4 om överklagande, vilket strider mot ett av de grundläggande syftena med återförvisningen av målet till EUIPO:s överklagandenämnder i tribunalens dom av den 13 december 2016 i mål T-548/15, där målet återförvisades till EUIPO:s överklagandenämnder just för att avhjälpa felen och därmed lösa tvisten.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 2017/1001.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/30


Överklagande ingett den 19 februari 2018 – Guiral Broto mot EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

(Mål T-90/18)

(2018/C 134/43)

Överklagandet är avfattat på spanska

Parter

Klagande: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spanien) (ombud: advokaten J. de Castro Hermida)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärket Café del Sol – EU-varumärke nr 6 104 608

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 4 december 2017 i ärende R 1096/2017-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet och slå fast att det finns stöd för klagandens invändning mot det omtvistade varumärket, som grundas på klagandens äldre varumärke, det spanska varumärket nr 2348110, för tjänster i klass 42 i Niceöverenskommelsen, och

fastställa invändningsenhetens beslut att avslå tyska bolaget Gastro & Soul GmbH:s ansökan om registrering som EU-varumärke nr 6 104 608 till den del den avser ”tjänster avseende utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende och catering” i klass 43 i Niceöverenskommelsen, med hänsyn till att det, till följd av de båda varumärkenas samexistens, föreligger en risk för förväxling hos konsumenterna med hänsyn till likheten mellan orden respektive mellan användningsområdena eller, om tribunalen inte är behörig att göra detta, återförvisa frågan till EUIPO:s överklagandenämnd och ålägga denna att pröva invändningen,

alternativt ogiltigförklara det överklagade beslutet på grund av bristande överensstämmelse samt åsidosättande av rätten till försvar och rättssäkerheten, eftersom klaganden uttryckligen förvägrades möjlighet att i ärende R 1096/2017-4 ge in en fullständig översättning av det äldre varumärke som invändningen avsåg, vilket omintetgjorde ett av de grundläggande syftena med den återförvisning av ärendet till en av EUIPO:s överklagandenämnder som tribunalen beslutade i sin dom av den 13 december 2016 i mål T-549/15, och på nytt återförvisa ärendet till en av EUIPO:s överklagandenämnder för att denna brist ska kunna avhjälpas och för att överklagandet ska kunna avgöras.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 2017/1001.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/31


Överklagande ingett den 16 februari 2018 – Equity Cheque Capital Corporation mot EUIPO (DIAMOND CARD)

(Mål T-91/18)

(2018/C 134/44)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Equity Cheque Capital Corporation (Victoria, Kanada) (ombud: I. Berkeley, barrister, P. Wheeler och C. Rani, solicitors)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke ”DIAMOND CARD” – Registreringsansökan nr 15 775 422.

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 14 december 2017 i ärende R 1544/2017-4.

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 2017/1001.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/32


Överklagande ingett den 19 februari 2018 – Multifit Tiernahrungs mot EUIPO (fit+fun)

(Mål T-94/18)

(2018/C 134/45)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Tyskland) (ombud: advokateterna N. Weber och L. Thiel)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”fit+fun” – Registreringsansökan nr 15 996 432

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 7 december 2017 i ärende R 847/2017-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b förordning nr 2017/1001.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/32


Överklagande ingett den 19 februari 2018 – Cabell mot EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

(Mål T-96/18)

(2018/C 134/46)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Robert W. Cabell (Renton, Washington, Förenta staterna) (ombud: advokaten K. Bröcker)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Zorro Productions, Inc. (Berkeley, Kalifornien, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ZORRO EU-varumärke nr 5 399 787

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 19 december 2017 i ärende R 1637/2015-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

bifalla ansökan om delvis ogiltigförklaring av EU-varumärkesregistrering nr 5 399 787 för samtliga omtvistade varor och tjänster, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b och 7.1 c, jämförd med artikel 59.1 a i förordning nr 2017/1001.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/33


Överklagande ingett den 16 februari 2018 – DeepMind Technologies mot EUIPO (STREAMS)

(Mål T-97/18)

(2018/C 134/47)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: DeepMind Technologies Ltd (London, Förenade kungariket) (ombud: T. St Quintin, barrister, K. Gilbert och G. Lodge, solicitors)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket – Registreringsansökan nr 15 166 176

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 27 november 2017 i ärende R 35/2017-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ändra det överklagade beslutet eftersom det åsidosätter artikel 7 i EU-varumärkesförordningen,

ogiltigförklara det överklagade beslutet på samma grund, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 7 i förordning nr 2017/1001.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/33


Överklagande ingett den 20 februari 2018 – Multifit Tiernahrungs mot EUIPO (MULTIFIT)

(Mål T-98/18)

(2018/C 134/48)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Tyskland) (ombud: advokaterna N. Weber och L. Thiel)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: Ansökan om registrering av EU-ordmärket MULTIFIT – Registreringsansökan nr 15 996 291

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 15 november 2017 i ärende R 846/2017-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/34


Talan väckt den 19 februari 2018 – Stamatopoulos mot Enisa

(Mål T-99/18)

(2018/C 134/49)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Grigorios Stamatopoulos (Aten, Grekland) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades av Enisas personalavdelning den 25 juli 2017, genom vilket sökandens ansökan till tjänsten som chef för ekonomi- och upphandlingsenheten vid Enisa till följd av meddelandet om ledig tjänst ENISA-TA16-AD-2017-03 avslogs, så att byrån kan göra en ny bedömning av sökandens ansökan på ett rättvist sätt som ger möjlighet till insyn,

förplikta svaranden att ersätta sökanden för den ideella skada han lidit till följd av rättsstridigheterna i den angripna rättsakten med ett belopp om minst fem tusen (5 000) euro, och

förplikta svaranden att bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Den angripna rättsakten strider mot svarandens motiveringsskyldighet, eftersom det saknas tillräcklig motivering för avslaget av sökandens ansökan. Även om Enisa upplyste sökanden om hans poäng för varje urvalskriterium och hans sammanlagda poäng, så var bedömningen av alla sökanden av komparativ art och de poäng som gavs varje sökanden var resultatet av en sådan jämförande analys. Sökanden gör således gällande att eftersom Enisa underlät att ge honom en särskild redogörelse för de poäng han tilldelats för varje kriterium, inklusive de fördelar som bedömningen innebar för de sökande som gick vidare till intervjuer och prov, så underlät Enisa att ge honom en tillräcklig motivering som kunde göra det möjligt för sökanden att utröna huruvida den rättsakt som gått honom emot var välgrundad och huruvida det var ändamålsenligt att väcka talan vid tribunalen och, för det andra, göra det möjligt för tribunalen att pröva huruvida rättsakten är lagenligt.

2.

Andra grunden: Urvalskommittén gjorde en uppenbart oriktig bedömning av hans kvalifikationer, särskilt när det gäller bedömningen av urvalskriterierna ”Hög grad av organisationsförmåga, noggrannhet och förmåga att analysera, sammanställa och sammanfatta komplex finansiell information”, ”Utmärkt förhandlings- och problemlösningsförmåga”, ”Stor förmåga att leda personer och att hantera konflikter”, ”Bra förmåga att kommunicera på engelska, såväl muntligt som skriftligt” och ”Förmåga att arbeta effektivt under perioder av hög arbetsbelastning och att konsekvent klara av planlagda tidsfrister oberoende av förändringar i arbetsmiljön”.

3.

Tredje grunden: Den angripna rättsakten strider mot principen om likabehandling och insynsprincipen. Den gräns som urvalskommittén satte upp för att sökandena skulle gå vidare till intervjuer och prov fastställdes på ett skönsmässigt och rättsstridigt sätt. Sökanden gör gällande att meddelandet om ledig tjänst inte innehöll några villkor som avsåg när gränsen skulle sättas eller vilka kriterier urvalskommittén skulle beakta för att fastställa den. Följaktligen redogjorde urvalskommittén aldrig för hur den fastställde nivån för gränsen och den upplyste sökandena om den först efter att bedömningen hade avslutats.

4.

Slutligen, på grund av de rättstridigheter som angetts ovan, begär sökanden ersättning för den ideella skada han lidit på grund av sitt deltagande i det felaktiga och rättsstridiga förfarandet och på grund av bristen på motivering av avslaget på hans ansökan, vilket endast kan ses som en total brist på respekt för honom och ett åsidosättande av hans rätt till en rättvis handläggning.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/35


Överklagande ingett den 19 februari 2018 – Knauf mot EUIPO (upgrade your personality)

(Mål T-102/18)

(2018/C 134/50)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Martin Knauf (Berlin, Tyskland) (ombud: advokaten H. Jaeger)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”upgrade your personality” – Registreringsansökan nr 15 750 029

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 18 december 2017 i ärende R 1011/2017-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

registrera EU-ordmärket ”upgrade your personality” för följande varor i klasserna 09 och 28:

Klass 09 – Datorprogram (lagrade); Datorprogram (nedladdningsbara); Lagrade dataprogram; Nedladdningsbara datorprogram; Programvara; Programvara för dataspel; Datorprogramvara för videospel; Programvara för videospel; Dataprogram för videospel; Programvara för spel på videoenheter; Databehandlingsprogramvara; Programvara för databehandling; Programvara för datorgrafik; Programvara för Virtual reality; Programvara för Virtual reality; Optisk databärare som innehåller lagrad programvara; Förinspelade magnetiska databärare; Videospelkassetter; Videoband; Videoband (inspelade); Förinspelade videoband

Klasse 28 – Spelkonsoler.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 2017/1001.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/36


Överklagande ingett den 19 februari 2018 – S & V Technologies mot EUIPO – Smoothline (Smoothline)

(Mål T-103/18)

(2018/C 134/51)

Överklagandet är avfattat på: tyska

Parter

Klagande: S & V Technologies GmbH (Hennigsdorf, Tyskland) (ombud: advokaterna T. Schmitz och M. Breuer)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Smoothline AG (Zürich, Schweiz)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”Smoothline” – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen nr 958 169

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 7 december 2017 i ärende R 115/2017-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 95 i förordning nr 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 2017/1001.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/36


Talan väckt den 22 februari 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation mot REA

(Mål T-104/18)

(2018/C 134/52)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Spanien) (ombud: advokaterna P. Palacios Pesquera och M. Rius Coma)

Svarande: Genomförandeorganet för forskning (REA)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förklara att talan och de grunder som åberopats till stöd för den kan tas upp till prövning,

bifalla talan på åberopade grunder och följaktligen ogiltigförklara det angripna beslutet samt förklara att det inte finns anledning att återbetala de belopp som motsvarar de uppgifter som Tecnalia har utfört,

förplikta REA att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Talan är riktad mot det beslut som avslutade det kontradiktoriska återbetalningsförfarandet enligt bidragsavtalet för projekt FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH. Anledningen till uppsägningen av bidragsavtalet för projektet FOODWATCH är den påstådda underlåtenheten att underrätta sökanden om projektet BreadGuard, vilket enligt REA uppvisar stora likheter med projektet FOODWATCH ifråga om målsättningar, arbetsmetodologi och förväntade resultat.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Bristande motivering av det angripna beslutet, eftersom de grunder som talade till Tecnalias fördel inte beaktades under det kontradiktoriska förfarandet.

2.

Åsidosättandet av lydelsen i bilaga II till bidragsavtalet för projektet FOODWATCH, eftersom REA inte har meddelat Tecnalia identiteten för de oberoende sakkunniga som har undertecknat det sakkunnigutlåtande vilket legat till grund för det angripna beslutet, vilket gjort det omöjligt för Tecnalia att göra en jävsinvändning mot dem.

3.

Åsidosättande av skuldprincipen, eftersom REA inte har beaktat graden av Tecnalias inblandning i det handlande som tillskrivits stiftelsen.

4.

Åsidosättande av legalitetsprincipen, eftersom Tecnalia har genomfört samtliga projekt på ett bra sätt och Tecnalia har inte åsidosatt eller underlåtit att fullgöra gjorda åtaganden.

5.

Åsidosättande av proportionalitetsprincipen, eftersom omfattningen av varje deltagares skuld i det handlade som tillskrivits Tecnalia inte har beaktats.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/37


Överklagande ingett den 22 februari 2018 – Deray mot EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

(Mål T-105/18)

(2018/C 134/53)

Överklagandet är avfattat på: engelska

Parter

Klagande: Deray (Bry-sur-Marne, Frankrike) (ombud: advokaten S. Santos Rodríguez)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Förenade kungariket)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket LILI LA TIGRESSE – Registreringsansökan nr 015 064 462

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 13 december 2017 i ärende R 1244/2017-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, och

förplikta EUIPO och Charles Claire LLP att ersätta de kostnader som uppkommit för sökanden under förfarandet vid EUIPO.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 2017/1001.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/38


Överklagande ingett den 20 februari 2018 – Aytekin mot EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

(Mål T-107/18)

(2018/C 134/54)

Överklagandet är avfattat på: engelska

Parter

Klagande: Erkan Aytekin (Ankara, Turkiet) (ombud: advokaten V. Martín Santos)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Dienne Salotti SRL a socio unico (Altamura, Italien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Dienne – Registreringsansökan nr 15 080 302

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO av den 15 december 2017 i ärende R 1444/2017-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta klagande/intervenerande part och/eller EUIPO att ersätta klagandens rättegångskostnader i målet, och alla rättegångskostnader som orsakats av EUIPO:s beslut.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 2017/1001.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/39


Tribunalens beslut av den 22 februari 2018 – Frankrike mot kommissionen

(Mål T-116/07) (1)

(2018/C 134/55)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 140, 26.3.2007.


16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/39


Tribunalens beslut av den 22 februari 2018 – Alcan France mot kommissionen

(Mål T-288/07) (1)

(2018/C 134/56)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 235, 6.10.2007.