ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 89

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
8 mars 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2017–2018
Sammanträdena den 11–14 september 2017
STRASBOURG

2018/C 89/01

Protokoll från sammanträdet den 11 september 2017

1

2018/C 89/02

Protokoll från sammanträdet den 12 september 2017

20

2018/C 89/03

Protokoll från sammanträdet den 13 september 2017

67

2018/C 89/04

Protokoll från sammanträdet den 14 september 2017

167


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarande

***

Godkännandeförfarande

***I

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

***II

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III

Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Förkortningar för utskottens namn

AFET

Utskottet för utrikesfrågor

DEVE

Utskottet för utveckling

INTA

Utskottet för internationell handel

BUDG

Budgetutskottet

CONT

Budgetkontrollutskottet

ECON

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EMPL

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

ENVI

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ITRE

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

IMCO

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

TRAN

Utskottet för transport och turism

REGI

Utskottet för regional utveckling

AGRI

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

PECH

Fiskeriutskottet

CULT

Utskottet för kultur och utbildning

JURI

Utskottet för rättsliga frågor

LIBE

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

AFCO

Utskottet för konstitutionella frågor

FEMM

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

PETI

Utskottet för framställningar

DROI

Underutskottet för mänskliga rättigheter

SEDE

Underutskottet för säkerhet och försvar

Förkortningar för de politiska grupperna

PPE

Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)

S&D

Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet

ECR

Gruppen Europeiska konservativa och reformister

ALDE

Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa

GUE/NGL

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

Verts/ALE

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

EFDD

Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa

ENF

Gruppen Nationernas och friheternas Europa

NI

Grupplösa

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

EUROPAPARLAMENTET SESSIONEN 2017–2018 Sammanträdena den 11–14 september 2017 STRASBOURG

8.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 89/1


11 september 2017
PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET DEN 11 SEPTEMBER 2017

(2018/C 89/01)

Innehållsförteckning

Återupptagande av sessionen 3
Uttalanden av talmannen 3
Justering av protokollet från föregående sammanträde 3
Parlamentets sammansättning 3
Valprövning 4
Undersökning av förenligheten av ett uppdrag som anförtros en ledamot 4
Begäran om upphävande av immunitet – avslutande av förfarandet 4
Begäran om fastställelse av immunitet 5
Utskottens och delegationernas sammansättning 5
Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) 6
Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen) 7
Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen) 7
Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen) 7
Inkomna dokument 8
Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument) 14
Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)(inkomna dokument) 14
Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner 14
Arbetsplan 14
EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (debatt) 15
EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I (debatt) 15
Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I (debatt) 16
Delegationernas sammansättning 17
Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner (kortfattad redogörelse) 17
En rymdstrategi för Europa (kortfattad redogörelse) 17
Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (kortfattad redogörelse) 18
Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande (kortfattad redogörelse) 18
Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt 18
Föredragningslista för nästa sammanträde 18
Avslutande av sammanträdet 18
NÄRVAROLISTA 19

Protokoll från sammanträdet den 11 september 2017

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI

Talman

1.   Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.

2.   Uttalanden av talmannen

Talmannen fördömde de terrorangrepp som nyligen drabbat flera städer i Europa och uttryckte parlamentets solidaritet med offren för terrorismen och för den senaste tidens naturkatastrofer.

Parlamentet höll en tyst minut för offren.

Talare:

Nicola Danti upprepade vikten av att EU engagerar sig i kampen mot klimatförändringarna (talmannen anslöt sig till dessa kommentarer),

Gianni Pittella yttrade sig med anledning av Salvador Allendes dödsdag,

Franck Proust yttrade sig om orkanen Irma, hanteringen av naturkatastrofer och rollen för Europeiska unionens solidaritetsfond (talmannen gjorde förtydliganden),

Sajjad Karim yttrade sig om situationen för de EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien och om villkoren för utdelningen av Sacharovpriset,

James Carver återkom till inlägget av Franck Proust (talmannen gjorde förtydliganden),

Teresa Jiménez-Becerril Barrio yttrade sig om den jordbävning som nyligen drabbat Mexico (talmannen anslöt sig till dessa kommentarer).

3.   Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

4.   Parlamentets sammansättning

Petr Mach et Glenis Willmott hade begärt entledigande från uppdraget som ledamot av Europaparlamentet med verkan från den 1 september respektive den 3 oktober 2017.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.2 i arbetsordningen förklarade parlamentet Petr Machs och Glenis Willmots platser vakanta från och med den 1 september respektive den 3 oktober 2017, och underrättade de berörda nationella myndigheterna om detta.

Mariya Gabriel hade utnämnts till ledamot av Europeiska kommissionen med verkan från den 7 juli 2017.

De behöriga tyska myndigheterna hade meddelat att Herbert Reul hade utnämnts till medlem i delstatsregeringen i Nordrhein-Westfalen med verkan från den 7 juli 2017.

De behöriga franska myndigheterna hade meddelat att Louis Aliot hade valts till ledamot i det franska parlamentet med verkan från den 21 juli 2017.

Europeiska unionens råd hade meddelat att Ildikó Gáll-Pelcz hade utnämnts till ledamot av revisionsrätten med verkan från den 1 september 2017.

Parlamentet noteradem i enlighet med artikel 7.1 och 7.3 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet att dessa ämbeten är oförenliga med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet och förklarade att dessa platser var vakanta med verkan från den 7 juli, den 21 juli respektive den 1 september 2017 och skulle informera de behöriga nationella myndigheterna om detta.

De behöriga myndigheterna i Malta, Förbundsrepubliken Tyskland, Storbritannien och Frankrike hade meddelat att Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet och Nosheena Mobarik hade utnämnts till ledamöter av Europaparlamentet, med verkan från den 24 juni, 24 juli, 1 augusti, 21 juli respektive 8 september 2017, i stället för Therese Comodini Cachia, Herbert Reul, Roger Helmer, Louis Aliot respektive Ian Duncan.

Parlamentet noterade dessa utnämningar.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet och Nosheena Mobarik fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

5.   Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för ledamöterna John Flack, André Elissen, Christelle Lechevalier, Marie-Pierre Vieu, Wajid Kahn och John Howarth.

6.   Undersökning av förenligheten av ett uppdrag som anförtros en ledamot

Vid sitt sammanträde den 12 juli 2017 undersökte JURI-utskottet i enlighet med artikel 4.5 i arbetsordningen huruvida det tillfälliga uppdrag som den franske premiärministern anförtrott Arnaud Danjean, nämligen att inleda utarbetandet av en strategisk genomgång av det nationella försvaret och den nationella säkerheten, var förenligt med akten av den 20 september 1976. Utskottet beslutade att uppdraget var förenligt med akten.

7.   Begäran om upphävande av immunitet – avslutande av förfarandet

JURI-utskottet, som är ansvarigt utskott på detta område, hade meddelat talmannen att det faktum att Marine Le Pen hade valts till ledamot av den franska nationalförsamlingen innebar att den begäran om upphävande av hennes immunitet som tillkännagetts vid plenarsammanträdet den 26 april 2017 (punkt 6 i protokollet av den 26.4.2017) inte längre var aktuell, eftersom Marine Le Pen inte längre åtnjuter immunitet i enlighet med protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier. Detta förfarande om upphävande av immunitet var därmed avslutat.

Talare: Bruno Gollnisch yttrade sig om motiveringen till detta beslut (talmannen uppmanade honom att vända sig till JURI-utskottet).

8.   Begäran om fastställelse av immunitet

Gabriele Zimmer, ordförande för GUE/NGL, hade ingett en begäran om fastställelse av privilegier och immunitet för Eleonora Forenza, ledamot av parlamentet, med anledning av en händelse som Forenza varit inblandad i efter demonstationen i samband med G20-mötet i Hamburg den 8 juli 2017.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).

9.   Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE, S&D, Verts/ALE, EFDD och ENF hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

EMPL-utskottet: Dennis Radtke i stället för Sven Schulze

delegationen för förbindelserna med Koreahalvön: Dennis Radtke

JURI-utskottet: Francis Zammit Dimech

delegationen för förbindelserna med Palestina: Francis Zammit Dimech

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Francis Zammit Dimech

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland: Jude Kirton-Darling i stället för Theresa Griffin

delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen: Theresa Griffin i stället för Jude Kirton-Darling

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Theresa Griffin i stället för Jude Kirton-Darling

delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum-EU: Doru-Claudian Frunzulică

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland: Rebecca Harms i stället för Jakop Dalunde

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien: Jakop Dalunde ingick inte längre i denna delegation.

delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Jakop Dalunde ingick inte längre i denna delegation.

ITRE-utskottet: Jonathan Bullock

IMCO-utskottet: Stuart Agnew i stället för Margot Parker

REGI-utskottet: Paul Nuttall i stället för Jim Carver

AFET-utskottet: Jean-Luc Schaffhauser

DEVE-utskottet: Jean-Luc Schaffhauser

INTA-utskottet: France Jamet

ITRE-utskottet: Christelle Lechevalier i stället för Jean-Luc Schaffhauser

delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté: France Jamet i stället för Sophie Montel

delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna: Sophie Montel

delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: Christelle Lechevalier i stället för Jean-Luc Schaffhauser

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Jean-Luc Schaffhauser

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Sophie Montel.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

10.   Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

EMPL-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)). Föredragande: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

EMPL-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning (EEG) nr 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)). Föredragande: Anne Sander (A8-0273/2017)

EMPL-utskottet, på grundvdal av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)). Föredragande: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

ECON-utskottet, på grundval av betänkandet om om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0158/2016 – 2016/0360B(COD)). Föredragande: Peter Simon (A8-0255/2017)

ENVI-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 87/217/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013, rådets direktiv 86/278/EEG och rådets direktiv 94/63/EG vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)). Föredragande: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

AFET-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)). Föredragande: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen kan ett antal ledamöter eller en eller flera pollitiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt tisdagen den 12 september 2017, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.

11.   Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 13 september 2017 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

Europaparlamentets och rådets förordning om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som är tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet (00033/2017/LEX – C8-0302/2017 – 2016/0308(COD)),

Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien (00027/2017/LEX – C8-0301/2017 – 2017/0007(COD)),

Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning (00024/2017/LEX – C8-0246/2017 – 2016/0279(COD)),

Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (00023/2017/LEX – C8-0245/2017 – 2016/0278(COD)),

Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 (00025/2017/LEX – C8-0244/2017 – 2016/0186(COD)).

12.   Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Det ansvariga utskottet hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

Rättelse P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättande av EFHU-garantier och EFHU-garantifonden (P8_TA-PROV(2017)0311) (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) – BUDG-utskottet, AFET-utskottet, DEVE-utskottet

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses ha godkänts om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att rättelsen ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.

13.   Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

Rekommendation från PECH-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 12 juni 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller fördelningen av medel inom ramen för direkt förvaltning mellan målen för den integrerade havspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken (C(2017)03881 ; 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017)

Om ingen politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet invänder mot rekommendationen inom 24 timmar, ska den anses godkänd. I annat fall ska den tas upp till omröstning.

Rekommendationen finns tillgänglig på Europaparlamentets webbplats Europarl under innevarande sammanträdesperiod.

14.   Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1)

från rådet och kommissionen

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON rådgivande utskott: AFCO, BUDG, ITRE, JURI

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE rådgivande utskott: BUDG, CONT

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE rådgivande utskott: BUDG, CONT

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON rådgivande utskott: EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA rådgivande utskott: CULT, LIBE, IMCO

Förslag till rekommendation till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON rådgivande utskott: AFCO

Förslag till rådets förordning om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (09941/2017 – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP))

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE rådgivande utskott: PETI, BUDG, JURI, CONT

Förslag till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Grekland (10476/2017 – C8-0230/2017 – 2017/0809(CNS))

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

Förslag till rådets beslut om bemyndigande för Österrike och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Panamas, Uruguays, Colombias och El Salvadors anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2017)0369 – C8-0231/2017 – 2017/0153(NLE))

hänvisat till ansvarigt utskott: JURI rådgivande utskott: LIBE

Förslag till rådets beslut om bemyndigande för Kroatien, Nederländerna, Portugal och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta San Marinos anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2017)0359 – C8-0232/2017 – 2017/0149(NLE))

hänvisat till ansvarigt utskott: JURI rådgivande utskott: LIBE

Förslag till rådets beslut om bemyndigande för Luxemburg och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Georgiens och Sydafrikas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2017)0357 – C8-0233/2017 – 2017/0148(NLE))

hänvisat till ansvarigt utskott: JURI rådgivande utskott: LIBE

Förslag till rådets beslut om bemyndigande för Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Chiles, Islands och Bahamas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2017)0360 – C8-0234/2017 – 2017/0150(NLE))

hänvisat till ansvarigt utskott: JURI rådgivande utskott: LIBE

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling (COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG rådgivande utskott: DEVE, AFET

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning ändring av förordning (EU) nr 1295/2013 för etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020) (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 138.1 i arbetsordningen, höra Regionkommittén om detta förslag.

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 304 i fördraget, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till ansvarigt utskott: CULT rådgivande utskott: BUDG

Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor (07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av bilaga A till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden (COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD))

hänvisat till ansvarigt utskott: JURI

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken (COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet (05883/2017 – C8-0240/2017 – 2016/0329(NLE))

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet (05882/2017 – C8-0241/2017 – 2016/0328(NLE))

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin–4-yl]furan–2-karboxamid (furanylfentanyl) kontrollåtgärder (11212/2017 – C8-0242/2017 – 2017/0152(NLE))

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

Utkast till beslut om ingående, på unionens och medlemsstaternas vägnar, av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (09021/2017 – C8-0243/2017 – 2017/0083(NLE))

hänvisat till ansvarigt utskott: AFET rådgivande utskott: DEVE, INTA

Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2017 års allmänna budget: Ökning av budgetresurserna för sysselsättningsinitiativet för unga för att minska ungdomsarbetslösheten i Europeiska unionen och för uppdatering av tjänsteförteckningarna för den decentraliserade byrån Acer och för det gemensamma företaget Sesar2 (11812/2017 – C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG rådgivande utskott: CULT, EMPL, ITRE, TRAN

Förslag till ändringsbudget nr 4 till 2017 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien (11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG rådgivande utskott: REGI

2)

från parlamentets utskott: betänkanden

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1101/89 och förordningarna (EG) nr 2888/2000 och (EG) nr 685/2001 (COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)) – utskottet TRAN – Föredragande: Karima Delli (A8-0228/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)) – utskottet REGI – Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)) – utskottet INTA – Föredragande: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område (medlingsdirektivet) (2016/2066(INI)) – utskottet JURI – Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)) – utskottet LIBE – Föredragande: Claude Moraes (A8-0240/2017)

Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Indien (2017/2025(INI)) – utskottet AFET – Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Asean (2017/2026(INI)) – utskottet AFET – Föredragande: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)) – utskottet EMPL – utskottet CULT – Föredragande: Thomas Mann – Föredragande: Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet och om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)) – utskottet LIBE – Föredragande: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

Betänkande om korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer (2017/2028(INI)) – utskottet AFET – Föredragande: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)) – utskottet EMPL – Föredragande: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

Betänkande om en rymdstrategi för Europa (2016/2325(INI)) – utskottet ITRE – Föredragande: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Betänkande om kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden (2015/2062(INI)) – utskottet LIBE – Föredragande: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Betänkande om akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande (2016/2142(INI)) – utskottet CULT – Föredragande: Milan Zver (A8-0252/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 87/217/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013, rådets direktiv 86/278/EEG och rådets direktiv 94/63/EG vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)) – utskottet ENVI – Föredragande: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

*** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE)) – utskottet INTA – Föredragande: David Borrelli (A8-0254/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (COM(2016)0850[[02]] – C8-0158/2017 – 2016/0360B(COD)) – utskottet ECON – Föredragande: Peter Simon (A8-0255/2017)

*** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter (12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE)) – utskottet INTA – Föredragande: David Borrelli (A8-0256/2017)

*** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE)) – utskottet INTA – Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)) – utskottet ENVI – Föredragande: Julie Girling (A8-0258/2017)

Betänkande om begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet (2017/2063(IMM)) – utskottet JURI – Föredragande: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

*** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det multilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) (15654/2016 – C8-0098/2017 – 2006/0036(NLE)) – utskottet TRAN – Föredragande: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)) – utskottet AFET – Föredragande: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)) – utskottet ENVI – Föredragande: Norbert Lins (A8-0262/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008 (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)) – utskottet PECH – Föredragande: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (2017/2029(INI)) – utskottet AFET – Föredragande: Bodil Valero (A8-0264/2017)

*** Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (COM(2016)0109 – 2016/0062(NLE)) – utskottet LIBE – utskottet FEMM – Föredragande: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy – Föredragande: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten avseende förhandlingarna om moderniseringen av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile (2017/2057(INI)) – utskottet INTA – Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (2017/2027(INI)) – utskottet AFET – Föredragande: Javi López (A8-0268/2017)

Betänkande om den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (2016/2301(INI)) – utskottet INTA – Föredragande: Maria Arena (A8-0269/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD)) – utskottet IMCO – Föredragande: Mihai Țurcanu (A8-0270/2017)

Betänkande om kampen mot it-brottslighet (2017/2068(INI)) – utskottet LIBE – Föredragande: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)) – utskottet EMPL – Föredragande: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)) – utskottet EMPL – Föredragande: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Betänkande om en ny kompetensagenda för Europa (2017/2002(INI)) – utskottet EMPL – utskottet CULT – Föredragande: Martina Dlabajová – Föredragande: Momchil Nekov (A8-0276/2017)

*** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av det tredje tilläggsprotokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE)) – utskottet INTA – Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD)) – utskottet BUDG – Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien (COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD)) – utskottet BUDG – Föredragande: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2017 för budgetåret 2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien (11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD)) – utskottet BUDG – Föredragande: Jens Geier (A8-0281/2017)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2017 för budgetåret 2017 om en ökning av budgetresurserna för sysselsättningsinitiativet för unga för att minska ungdomsarbetslösheten i Europeiska unionen och en uppdatering av tjänsteförteckningarna för den decentraliserade byrån Acer och för det gemensamma företaget Sesar2 (11812/2017 – C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD)) – utskottet BUDG – Föredragande: Jens Geier (A8-0282/2017)

* Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa N-(1-fenetylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryloylfentanyl) kontrollåtgärder (08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE)) – utskottet LIBE – Föredragande: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

15.   Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Ledamöterna hade ingett följande fråga för muntligt besvarande (artikel 128 i arbetsordningen):

(O-000062/2017) från Petra Kammerevert, för utskottet CULT, till kommissionen: Framtiden för programmet Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017).

16.   Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)(inkomna dokument)

Följande större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt hade ingetts (artikel 130b i arbetsordningen):

(O-000061/2017) från Beatrix von Storch och Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen, till kommissionen: Avskaffande av UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017),

(O-000063/2017) från Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel och Enrique Guerrero Salom, till kommissionen: Bränder i EU denna sommar (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).

17.   Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna december 2016, mars I och II 2017, april I och II 2017, maj I och II 2017 och juni 2017 finns tillgängliga på Europarl.

18.   Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i september 2017 (PE 608.828/PDOJ) hade delats ut. Inga ändringar hade föreslagits.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT

Vice talman

19.   EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (debatt)

Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet [COM(2016)0109 – 2016/0062(NLE)] – Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor – Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy och Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy och Anna Maria Corazza Bildt redogjorde för betänkandet.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Jiří Maštálka (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Barbara Matera för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, som avböjde en fråga ("blått kort") från Marek Jurek; Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska och Csaba Sógor.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI

Vice talman

Talare: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan och Anna Hedh, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anna Maria Corazza Bildt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek och Nicola Caputo.

Talare: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy och Anna Maria Corazza Bildt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.14 i protokollet av den 12.9.2017.

20.   EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 [COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)] – Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Werner Langen (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Jacqueline Foster (föredragande av yttrande från utskottet TRAN) och Peter Liese för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA

Vice talman

Talare: Seb Dance för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux och Damiano Zoffoli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini och Notis Marias.

Talare: Miguel Arias Cañete och Julie Girling.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 13.9.2017.

21.   Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen [COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)] – Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Florent Marcellesi (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Marisa Matias (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Franc Bogovič (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Peter Liese för PPE-gruppen, Paul Brannen för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fredrick Federley; Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miapetra Kumpula-Natri; Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och José Inácio Faria.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME

Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė och Petri Sarvamaa.

Talare: Miguel Arias Cañete och Norbert Lins.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 13.9.2017.

22.   Delegationernas sammansättning

ECR-gruppen hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

delegationen för förbindelserna med Iran: Bas Belder

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.

23.   Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner (kortfattad redogörelse)

Betänkande om öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner [2015/2041(INI)] – Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Sven Giegold redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: György Schöpflin, Jo Leinen, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Georgios Epitideios, Christofer Fjellner, Julie Ward och Stanislav Polčák.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 14.9.2017.

24.   En rymdstrategi för Europa (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en rymdstrategi för Europa [2016/2325(INI)] – Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Constanze Krehl redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Georgios Epitideios.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 12.9.2017.

25.   Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (kortfattad redogörelse)

Betänkande om den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna [2016/2301(INI)] – Utskottet för internationell handel. Föredragande: Maria Arena (A8-0269/2017)

Maria Arena redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.15 i protokollet av den 12.9.2017.

26.   Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande (kortfattad redogörelse)

Betänkande om akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande [2016/2142(INI)] – Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Milan Zver (A8-0252/2017)

Milan Zver redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Davor Škrlec och Seán Kelly.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 12.9.2017.

27.   Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Andrea Bocskor, Emilian Pavel, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Patrick Le Hyaric, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Dubravka Šuica, Wajid Khan, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Gilles Lebreton, Iuliu Winkler, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Martina Anderson, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, José Inácio Faria, László Tőkés, Francesc Gambús, Tomáš Zdechovský och Seán Kelly.

28.   Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 608.828/OJMA).

29.   Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.00.

Klaus Welle

Generalsekreterare

David-Maria Sassoli

Vice talman


11 september 2017

Närvarande:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureșan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Michel, Punset, Seymour


8.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 89/20


12 september 2017
PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET DEN 12 SEPTEMBER 2017

(2018/C 89/02)

Innehållsförteckning

Öppnande av sammanträdet 24
Valfångst i Norge (ingivna resolutionsförslag) 24
Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen ***I (debatt) 24
Åtgärder för att trygga gasförsörjningen ***I (debatt) 25
Fipronilskandalen och hur EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder kan förbättras (debatt) 25
Uttalande av talmannen 26
Omröstning 26
1 Begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 26
2 Utnämning av Simon Busuttil till kommittén enligt artikel 255 i EUF-fördraget (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 27
3 Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor (omröstning) 27
4 Avtal mellan EU och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 27
5 Avtal mellan EU och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 28
6 Genomförande av medlingsdirektivet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 28
7 Franchising inom detaljhandeln (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 28
8 En rymdstrategi för Europa (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 28
9 Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 29
10 Upphävande av föråldrade förordningar om sektorerna för inlandssjöfart och för godstransporter på väg ***I (omröstning) 29
11 Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen ***I (omröstning) 29
12 Åtgärder för att trygga gasförsörjningen ***I (omröstning) 29
13 Valfångst i Norge (omröstning) 30
14 EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (omröstning) 30
15 Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (omröstning) 30
Röstförklaringar 31
Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster 31
Justering av protokollet från föregående sammanträde 31
Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till unionens allmänna budget – budgetåret 2018 (debatt) 32
Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt) 32
Situationen i Nordkorea (debatt) 33
Den senaste utvecklingen på migrationsområdet (debatt) 33
Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen) 34
Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen) 34
Förbindelserna mellan Turkiet och EU (debatt) 34
Situationen i Venezuela (debatt) 35
EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (debatt) 35
EU:s politiska förbindelser med Indien (kortfattad redogörelse) 36
Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer (kortfattad redogörelse) 36
Utskottens och delegationernas sammansättning 36
Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner 37
Föredragningslista för nästa sammanträde 37
Avslutande av sammanträdet 37
NÄRVAROLISTA 41

BILAGA I

OMRÖSTNINGSRESULTAT 43
Begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet 43
Utnämning av Simon Busuttil till kommittén enligt artikel 255 i EUF-fördraget 43
Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor 44
Avtal mellan EU och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel*** 44
Avtal mellan EU och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter*** 44
Genomförande av medlingsdirektivet 44
Franchising inom detaljhandeln 44
En rymdstrategi för Europa 45
Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande 45
Upphävande av föråldrade förordningar om sektorerna för inlandssjöfart och för godstransporter på väg *** 45
Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen ***I 45
Åtgärder för att trygga gasförsörjningen 45
Valfångst i Norge 46
EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet 46
Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna 48

BILAGA II

RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP 49
A8-0254/2017 — David Borrelli — godkännande 49
A8-0256/2017 — David Borrelli — godkännande 50
A8-0238/2017 — Kostas Chrysogonos — separat omröstning 52
A8-0199/2017 — Dennis de Jong — separat omröstning 53
A8-0250/2017 — Constanze Krehl — separat omröstning 55
A8-0252/2017 — Milan Zver — separat omröstning 56
A8-0228/2017 — Karima Delli — ÄF 3 58
A8-0181/2017 — Carlos Zorrinho — ÄF 30 59
A8-0310/2016 — Jerzy Buzek — ÄF 179 61
A8-0266/2017 — Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy och Anna Maria Corazza Bildt — resolution 63
A8-0269/2017 — Maria Arena — resolution 64

Protokoll från sammanträdet den 12 september 2017

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS

Vice talman

1.   Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.

2.   Valfångst i Norge (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000058/2017) från Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor och Eleonora Evi, för utskottet ENVI, till kommissionen: Valfångst i Norge (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Debatten hade hållits den 6 juli 2017(punkt 7 i protokollet av den 6.7.2017).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

Sirpa Pietikäinen, för PPE-gruppen, Renata Briano, för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker, för ECR-gruppen, Catherine Bearder, för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp, för GUE/NGL-gruppen, Keith Taylor, för Verts/ALE-gruppen och Eleonora Evi, för EFDD-gruppen, om valfångst i Norge (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Omröstning: punkt 7.13 i protokollet av den 12.9.2017.

3.   Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen [COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)] – Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Talmannen hälsade Mariya Gabriel välkommen till hennes första debatt som ledamot av kommissionen.

Carlos Zorrinho redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen).

Talare: Claudia Țapardel (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Anne Sander för PPE-gruppen, Dan Nica för S&D-gruppen, Anneleen Van Bossuyt för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Bullock för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer och Fernando Ruas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir och Nicola Caputo.

Talare: Mariya Gabriel och Carlos Zorrinho.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 12.9.2017.

4.   Åtgärder för att trygga gasförsörjningen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 [COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)] – Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Ruža Tomašić (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, Dan Nica för S&D-gruppen, Edward Czesak för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Christelle Lechevalier för ENF-gruppen, som avböjde en fråga (”blått kort”) från Claude Turmes; Zoltán Balczó, grupplös, András Gyürk, Martina Werner och Jaromír Kohlíček.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI

Vice talman

Talare: Tim Aker som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Michael Theurer; Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, som även besvarade två frågor (”blått kort”) från Paul Rübig och Bill Etheridge; Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly och Zdzisław Krasnodębski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini och Nicola Caputo.

Talare: Miguel Arias Cañete och Jerzy Buzek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 12.9.2017.

5.   Fipronilskandalen och hur EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder kan förbättras (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Fipronilskandalen och hur EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder kan förbättras (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Ivo Belet för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Maria Grapini, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, som även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Molly Scott Cato, Marc Tarabella och Doru-Claudian Frunzulică; Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Jadwiga Wiśniewska; Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo och Tibor Szanyi.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica, vilken yttrade sig om genomförandet av debatten; Matti Maasikas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI

Talman

6.   Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande i vilket han påminde om parlamentets centrala roll i de utmaningar som Europa och dess medborgare står inför och redogjorde i stora drag för parlamentets uppgifter fram till slutet av valperioden.

Talare: Iratxe García Pérez yttrade sig om den sjukgymnast i Internationella Rödakorskommittén, Lorena Enebral Pérez, som hade mördats föregående dag i Afghanistan.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI

Vice talman

7.   Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

7.1   Begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet [2017/2063(IMM)] – Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0317)

7.2   Utnämning av Simon Busuttil till kommittén enligt artikel 255 i EUF-fördraget (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 120 i arbetsordningen från Pavel Svoboda, för utskottet JURI, med förslag om att utnämna Simon Busuttil till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 2) (sluten omröstning) Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 12.9.2017)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0318)

7.3   Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor (omröstning)

Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor (2017/2833(RSO))

(Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 3)

ANTAL LEDAMÖTER I SÄRSKILDA UTSKOTTET FÖR TERRORISMFRÅGOR

Förklarades godkänt (bilaga 2 i protokollet av den 12.9.2017)

7.4   Avtal mellan EU och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel [11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE)] – Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 4)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0319)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

7.5   Avtal mellan EU och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter [12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE)] – Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Borrelli (A8-0256/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0320)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

7.6   Genomförande av medlingsdirektivet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område (medlingsdirektivet) [2016/2066(INI)] – Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0321)

7.7   Franchising inom detaljhandeln (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om franchising inom detaljhandeln [2016/2244(INI)] – Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

 

Dennis de Jong (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0322)

7.8   En rymdstrategi för Europa (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om en rymdstrategi för Europa [2016/2325(INI)] – Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)323)

7.9   Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande [2016/2142(INI)] – Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Milan Zver (A8-0252/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)324)

7.10   Upphävande av föråldrade förordningar om sektorerna för inlandssjöfart och för godstransporter på väg ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1101/89 och förordningarna (EG) nr 2888/2000 och (EG) nr 685/2001 [COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)] – Utskottet för transport och turism. Föredragande: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)325)

7.11   Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen [COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)] – Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)326)

7.12   Åtgärder för att trygga gasförsörjningen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 [COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)] – Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)327)

7.13   Valfångst i Norge (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000058/2017) från Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor och Eleonora Evi. för utskottet ENVI, till kommissionen: Valfångst i Norge (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Debatten hade ägt rum den 7 juli 2017(punkt 7 i protokollet av den 6.7.2017).

Resolutionsförslaget hade tillkännagivits den 12 september 2017(punkt 2 i protokollet av den 12.9.2017).

Resolutionsförslag B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)328)

7.14   EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (omröstning)

Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet [COM(2016)0109 – 2016/0062(NLE)] – Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor – Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy och Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)329)

Inlägg:

Före omröstningen yttrade sig Steven Woolfe om punkt 4.

7.15   Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (omröstning)

Betänkande om den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna [2016/2301(INI)] – Utskottet för internationell handel. Föredragande: Maria Arena (A8-0269/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)330)

8.   Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Constanze Krehl – A8-0250/2017

Diane James, Stanislav Polčák och Bogdan Andrzej Zdrojewski

Betänkande Milan Zver – A8-0252/2017

Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Momchil Nekov

Betänkande Carlos Zorrinho – A8-0181/2017

Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák och Diane Dodds

Betänkande Jerzy Buzek – A8-0310/2016

Eleonora Forenza, Seán Kelly och Stanislav Polčák

Valfångst i Norge (2017/2712 (RSP)) – B8-0499/2017

José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James och Jiří Pospíšil

Betänkande Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy och Anna Maria Corazza Bildt – A8-0266/2017

Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds och Eleonora Forenza

Betänkande Maria Arena – A8-0269/2017

Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias och Seán Kelly.

9.   Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.55 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI

Vice talman

10.   Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

11.   Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till unionens allmänna budget – budgetåret 2018(debatt)

Uttalande av rådet: Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till unionens allmänna budget – budgetåret 2018 (2017/2720(RSP))

Märt Kivine (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Siegfried Mureșan (föredragande) och Richard Ashworth (föredragande).

Talare: Märt Kivine.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

12.   Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt)

Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2017/2029(INI)] – Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Bodil Valero redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Molly Scott Cato; Javier Nart för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, och Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK

Vice talman

Talare: Michael Gahler och Tonino Picula.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI

Vice talman

Talare: Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Ulrike Lunacek; Ana Gomes, Christofer Fjellner, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Bodil Valero; Soraya Post, Gilles Pargneaux och Sergio Gaetano Cofferati.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME

Vice talman

Talare: Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Arne Lietz, Kateřina Konečná, Eleftherios Synadinos, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward och Nicola Caputo.

Talare: Matti Maasikas och Bodil Valero.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.14 i protokollet av den 13.9.2017.

13.   Situationen i Nordkorea (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Nordkorea (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Victor Boștinaru för S&D-gruppen, Nirj Deva för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Marek Jurek; Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala och Neena Gill, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Marek Jurek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios och Csaba Sógor, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Nirj Deva.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

14.   Den senaste utvecklingen på migrationsområdet (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den senaste utvecklingen på migrationsområdet (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK

Vice talman

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Hilde Vautmans, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Tibor Szanyi, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Doru-Claudian Frunzulică; Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Cécile Kashetu Kyenge; Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri och Patrizia Toia.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai och Konstantinos Papadakis.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

15.   Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen (P8_TA-PROV(2017)0311(COR01)) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 12 i protokollet av den 11.9.2017).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att denna rättelse skulle bli föremål för omröstning ansågs den ha godkänts.

16.   Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen påminde om rekommendationen från PECH-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 12 juni 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller fördelningen av medel inom ramen för direkt förvaltning mellan målen för den integrerade havspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017). Rekommendationen tillkännagavs den 11 september 2017(punkt 13 i protokollet av den 11.9.2017).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Rekommendationen ansågs därmed godkänd och skulle offentliggöras i ”Antagna texter” från sammanträdet den 13 september 2017.

17.   Förbindelserna mellan Turkiet och EU (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förbindelserna mellan Turkiet och EU (2017/2840(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Lefteris Christoforou; Charles Tannock för ECR-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF

Vice talman

Talare: Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, David McAllister, Victor Boștinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker och Costas Mavrides.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Johannes Hahn.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

18.   Situationen i Venezuela (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Venezuela (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU

Vice talman

Talare: Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo och José Inácio Faria.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák och Eduard Kukan.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

19.   EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (debatt)

Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Latinamerika [2017/2027(INI)] – Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Javi López (A8-0268/2017)

Javi López redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Enrique Guerrero Salom (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Elmar Brok, Isabella De Monte, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho och Laima Liucija Andrikienė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea och Stanislav Polčák.

Talare: Christos Stylianides och Javi López.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.15 i protokollet av den 13.9.2017.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

20.   EU:s politiska förbindelser med Indien (kortfattad redogörelse)

Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Indien [2017/2025(INI)] – Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Cristian Dan Preda redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Neena Gill, Notis Marias och Stanislav Polčák.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 9.3 i protokollet av den 13.9.2017.

21.   Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer (kortfattad redogörelse)

Betänkande om korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer [2017/2028(INI)] – Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Petras Auštrevičius redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och Notis Marias.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 9.16 i protokollet av den 13.9.2017.

22.   Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från ECR-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

REGI-utskottet: Sławomir Kłosowski i stället för Edward Czesak

ITRE-utskottet: Edward Czesak

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

23.   Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden februari II 2017 finns tillgängligt på Europarl.

24.   Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes (”Föredragningslista” PE 608.828/OJME).

25.   Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.05.

Klaus Welle

Generalsekreterare

Dimitrios Papadimoulis

Vice talman


12 september 2017

ALDE: Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR: Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF: Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL: Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI: Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE: Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


12 september 2017

Särskilda utskottet för terrorismfrågor – (30 ledamöter) – Ordinarie ledamöter

PPE (10)

BELET Ivo

CORAZZA BILDT Anna Maria

DANJEAN Arnaud

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

GARDINI Elisabetta

HOHLMEIER Monika

LENAERS Jeroen

METSOLA Roberta

PABRIKS Artis

ZVER Milan

S&D (8)

CHINNICI Caterina

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GOMES Ana

GUILLAUME Sylvie

NIEDERMÜLLER Péter

PAPADAKIS Demetris

SIPPEL Birgit

VALENCIANO Elena

ECR (3)

CZESAK Edward

STEVENS Helga

VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (3)

DEPREZ Gérard

GRIESBECK Nathalie

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

GUE/NGL (2)

COUSO PERMUY Javier

ERNST Cornelia

Verts/ALE (2)

ALBRECHT Jan Philipp

SARGENTINI Judith

EFDD (1)

WINBERG Kristina

ENF (1)

ELISSEN André


12 september 2017

Närvarande:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


12 september 2017

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Förkortningar och symboler

+

antogs

förkastades

bortföll

T

drogs tillbaka

ONU (…, …, …)

omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

EO (…, …, …)

elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

delad

delad omröstning

särsk.

särskild omröstning

äf

ändringsförslag

komp.

kompromissändringsförslag

m.d.

motsvarande del

S

ändringsförslag om strykning

=

identiska ändringsförslag

res.

resolutionsförslag

gem. res.

gemensamt resolutionsförslag

sluten

sluten omröstning

1.   Begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet

Betänkande: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

endast en omröstning

 

+

 

2.   Utnämning av Simon Busuttil till kommittén enligt artikel 255 i EUF-fördraget

Förslag till beslut B8-0503/2017 (Sluten omröstning (artikel 180 a, punkt 1, i förordning))

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

omröstning: Simon Busuttils kandidatur

sluten

+

556, 82, 35

3.   Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor

Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

godkännande utan omröstning

4.   Avtal mellan EU och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel***

Rekommendation: David Borrelli (A8-0254/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

omröstning: godkännande

ONU

+

665, 7, 18

5.   Avtal mellan EU och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter***

Rekommendation: David Borrelli (A8-0256/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

omröstning: godkännande

ONU

+

637, 8, 46

6.   Genomförande av medlingsdirektivet

Betänkande: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

606, 30, 54

7.   Franchising inom detaljhandeln

Betänkande: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

617, 31, 43

8.   En rymdstrategi för Europa

Betänkande: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

609, 66, 16

9.   Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande

Betänkande: Milan Zver (A8-0252/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

577, 54, 59

10.   Upphävande av föråldrade förordningar om sektorerna för inlandssjöfart och för godstransporter på väg ***

Betänkande: Karima Delli (A8-0228/2017)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär överenskommelse

3

utskottet

ONU

+

683, 3, 2

11.   Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen ***I

Betänkande: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär överenskommelse

30

utskottet

ONU

+

582, 98, 9

gemensamt uttalande

29

utskottet

 

+

 

12.   Åtgärder för att trygga gasförsörjningen

Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär överenskommelse

179

utskottet

ONU

+

567, 101, 23

kommissionens uttalande

178

utskottet

 

+

 

13.   Valfångst i Norge

Resolutionsförslag: B8-0499/2017

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

Förslag till resolution B8-0499/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

punkt 1

1

ENF

 

 

punkt

originaltexten

särsk.

+

 

punkt 2

2

ENF

 

 

punkt

originaltexten

särsk.

+

 

punkt 3

9

PPE

EO

231, 427, 17

3

ENF

 

 

punkt 7

10

PPE

 

 

punkt 8

4

ENF

 

 

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

skäl I

5

PPE

 

 

skäl N

6

PPE

 

 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

 

+

 

Begäranden om särskild omröstning

PPE: punkterna 1, 2

Begäranden om delad omröstning

GUE/NGL:

punkt 8

Första delen

:

texten i sin helhet utom orden ”kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och rådet att utnyttja sina bilaterala och multilaterala kanaler för att få”

Andra delen

:

dessa ord

Övrigt

Ändringsförslagen 7 och 8 hade dragits tillbaka.

14.   EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet

Interimsbetänkande: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy och Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

punkt 4

punkt

originaltexten

delad

 

 

1/ONU

+

454, 163, 45

2/EO

+

402, 221, 37

3

+

 

punkt 9 – led k

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt 9 – led m

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt 13

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt 15

punkt

originaltexten

särsk./EO

+

339, 307, 25

skäl I

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

skäl R

punkt

originaltexten

särsk.

+

 

skäl AA

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2/EO

+

384, 276, 8

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

489, 114, 69

Begäranden om särskild omröstning

PPE: skäl R, punkt 15

Begäranden om delad omröstning

PPE:

skäl I

Första delen

:

texten i sin helhet utom orden ”och hbti-personer”

Andra delen

:

dessa ord

skäl AA

Första delen

:

texten i sin helhet utom orden ”och åtgärder för att underlätta offrens tillgång till boende och sysselsättning,”

Andra delen

:

dessa ord

punkt 4

Första delen

:

texten i sin helhet utom orden ”inklusive säker och laglig abort,” och ”och säkra och lagliga aborter”

Andra delen

:

”inklusive säker och laglig abort,”

Tredje delen

:

”och säkra och lagliga aborter”

punkt 9 – led k

Första delen

:

texten i sin helhet utom orden ”– till exempel kvinnor med funktionsnedsättning, flyktingkvinnor, våldsutsatta barn, gravida kvinnor, lesbiska och bisexuella kvinnor och transpersoner och intersexuella personer och kvinnor med behov av extra stöd –”

Andra delen

:

dessa ord

punkt 9 – led m

Första delen

:

texten i sin helhet utom orden ”sex- och samlevnadsundervisning,”

Andra delen

:

dessa ord

punkt 13

Första delen

:

”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över EU:s nuvarande rambeslut om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen,”

Andra delen

:

”för att inkludera sexism, hatbrott och uppvigling till hat på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsegenskaper.”

15.   Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna

Betänkande: Maria Arena (A8-0269/2017)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

punkt 46

punkt

originaltexten

delad

 

 

1/ONU

+

159, 322, 188

2

+

 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

497, 124, 56

Begäranden om delad omröstning

ledamöter

punkt 46

Första delen

:

”Europaparlamentet varnar för de negativa effekterna av en utvidgning och avreglering av handeln för sysselsättningens kvalitet, liksom risken för ökad människohandel för tvångsarbete.”

Andra delen

:

”Parlamentet betonar att kvinnor tenderar att vara de som drabbas hårdast och att när det gäller kvinnor sker människohandel för tvångsarbete mycket ofta parallellt med människohandel för sexuellt utnyttjande och kvinnomord.”

Övrigt

I punkt 21 ska ”ISO 2600” lyda som följer: ”ISO 26000”.


12 september 2017

A8-0254/2017 — David Borrelli — godkännande

Ja-röster 665

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 7

ENF : Elissen, de Graaff, Stuger, Zijlstra

GUE/NGL : Hazekamp

NI : Papadakis Konstantinos, Sonneborn

Nedlagda röster 18

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch

ENF : Atkinson

NI : Woolfe

Verts/ALE : Scott Cato

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Molly Scott Cato

A8-0256/2017 — David Borrelli — godkännande

Ja-röster 637

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Maltese, Maštálka, Matias, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bütikofer, Dalunde, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Hudghton, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Reda, Reintke, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Valero, Ždanoka

Nej-röster 8

ECR : Marias

ENF : Elissen, de Graaff, Stuger, Zijlstra

GUE/NGL : Hazekamp, Senra Rodríguez

NI : Papadakis Konstantinos

Nedlagda röster 46

ALDE : Cavada

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch

ENF : Atkinson

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Couso Permuy, de Jong, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Mineur, Sylikiotis, Vallina

NI : Woolfe

Verts/ALE : Bové, Buchner, Cramer, Delli, Durand, Heubuch, Jadot, Joly, Lamberts, Lunacek, Marcellesi, Reimon, Rivasi, Scott Cato, Staes, Urtasun, Vana

A8-0238/2017 — Kostas Chrysogonos — separat omröstning

Ja-röster 606

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McIntyre, Macovei, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Morvai, Saryusz-Wolski, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 30

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Winberg

ENF : Atkinson, Elissen, de Graaff, Montel, Philippot, Stuger, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Woolfe

Nedlagda röster 54

ECR : Demesmaeker, Dohrmann, Loones, Marias, Messerschmidt, Stevens, Van Bossuyt, Vistisen

EFDD : Iwaszkiewicz, von Storch

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Carthy, Ferreira, Ní Riada, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Gollnisch, James, Korwin-Mikke

S&D : Christensen, Kofod, Schaldemose

A8-0199/2017 — Dennis de Jong — separat omröstning

Ja-röster 617

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Bergeron, Paksas

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Rebega, Salvini, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 31

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, Elissen, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

NI : Epitideios, Fountoulis, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe

Nedlagda röster 43

ECR : Marias

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski

GUE/NGL : Anderson Martina, Carthy, Ní Riada, Senra Rodríguez

NI : Gollnisch, James, Korwin-Mikke

S&D : Nica

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : Janusz Korwin-Mikke

A8-0250/2017 — Constanze Krehl — separat omröstning

Ja-röster 609

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Troszczynski, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Kohlíček, Konečná, Maštálka, Omarjee

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Morvai, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 66

ECR : Dohrmann, Messerschmidt, Vistisen

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, Elissen, de Graaff, Lechevalier, Marusik, Montel, Philippot, Stuger, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Mineur, Ní Riada, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas

NI : Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn

Nedlagda röster 16

ECR : Karlsson, Marias, Piotrowski

ENF : Schaffhauser

GUE/NGL : Chrysogonos, Flanagan, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, Matias, Papadimoulis, Sakorafa, Vergiat, Vieu

NI : Woolfe

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Christelle Lechevalier

A8-0252/2017 — Milan Zver — separat omröstning

Ja-röster 577

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Dalton, Flack, Foster, Girling, Karim, Karlsson, McIntyre, Macovei, Matthews, Mobarik, Piecha, Ruohonen-Lerner, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Žitňanská

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Rebega, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, James, Morvai, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 54

ECR : Belder, van Dalen, Dohrmann, Halla-aho, Lucke, Marias, Messerschmidt, Vistisen

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

NI : Gollnisch, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos

Nedlagda röster 59

ECR : Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Lundgren, Winberg

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Obermayr, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Björk, Ferreira, Hazekamp, de Jong, Kari, Mineur, Pimenta Lopes, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Saryusz-Wolski, Woolfe

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Franz Obermayr

Nej-röster : Ulrike Trebesius

A8-0228/2017 — Karima Delli — ÄF 3

Ja-röster 683

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Morvai, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 3

NI : James, Sonneborn, Woolfe

Nedlagda röster 2

ECR : Marias

NI : Papadakis Konstantinos

A8-0181/2017 — Carlos Zorrinho — ÄF 30

Ja-röster 582

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Czarnecki, Czesak, Fitto, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Tomaševski, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Rebega, Salvini, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 98

ALDE : Federley

ECR : Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Girling, Halla-aho, Henkel, Karim, Kölmel, Loones, Lucke, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomašić, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Zīle

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Eck, Kari

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE : Fjellner, Hökmark

Verts/ALE : Buchner

Nedlagda röster 9

ALDE : Løkkegaard

ECR : Ruohonen-Lerner, Tošenovský, Zahradil

GUE/NGL : Hazekamp, de Jong, Mineur

NI : Papadakis Konstantinos

PPE : Corazza Bildt

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nedlagda röster : Joëlle Mélin

A8-0310/2016 — Jerzy Buzek — ÄF 179

Ja-röster 567

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Bergeron, Lundgren, Paksas, Winberg

ENF : Rebega

GUE/NGL : Kohlíček, Konečná, Kyllönen, Maštálka

NI : Chauprade, Dodds, Saryusz-Wolski

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 101

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, von Storch

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

Nedlagda röster 23

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Chrysogonos, Kouloglou, Kuneva, Papadimoulis, Sakorafa

PPE : Zeller

A8-0266/2017 — Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy och Anna Maria Corazza Bildt — resolution

Ja-röster 489

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Demesmaeker, Dohrmann, Henkel, Karlsson, Kölmel, Loones, Marias, Starbatty, Stevens, Sulík, Theocharous, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Zahradil

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Sonneborn

PPE : Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Delahaye, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fjellner, Gahler, Gambús, González Pons, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Malinov, Mănescu, Mann, Martusciello, Matera, Maydell, Melo, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Patriciello, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Spyraki, Štětina, Šuica, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Țurcanu, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zagorakis, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana

Nej-röster 114

ALDE : Grigule-Pēterse, Michel

ECR : Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Fotyga, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Škripek, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, von Storch

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

NI : Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Andrikienė, Casa, Cesa, Deß, Gardini, Grzyb, Hölvényi, Kalinowski, Lins, Marinescu, Maullu, Metsola, Mikolášik, Novakov, Olbrycht, Petir, Pieper, Saudargas, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Šulin, Svoboda, Tolić, Ungureanu, Wałęsa, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zeller

S&D : Mamikins

Nedlagda röster 69

ALDE : Harkin, Pagazaurtundúa Ruiz

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Deva, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Gericke, Girling, Kamall, Karim, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Swinburne, Tannock, Van Orden, Vistisen

EFDD : Aker

ENF : Annemans, Bizzotto, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Rebega, Salvini, Vilimsky

NI : Balczó, Dodds, Morvai, Papadakis Konstantinos

PPE : Bocskor, Cicu, Cirio, Comi, Csáky, Deli, Deutsch, Erdős, Ferber, Florenz, Gál, Gieseke, de Grandes Pascual, Gyürk, Hetman, Kósa, Kuhn, Maletić, Mato, Millán Mon, Pabriks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Schöpflin, Tőkés, Urutchev, Vaidere, Voss

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Nej-röster : Fulvio Martusciello

Nedlagda röster : Salvatore Domenico Pogliese

A8-0269/2017 — Maria Arena — resolution

Ja-röster 497

ALDE : Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Deprez, Griesbeck, Harkin, Jäätteenmäki, Jakovčić, Lalonde, Marinho e Pinto, Michel, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Ries, Rochefort, Tremosa i Balcells, Vautmans, Wikström

ECR : Gericke, Karlsson, Macovei, Marias, Ruohonen-Lerner

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Rebega

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Sonneborn, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Ždanoka

Nej-röster 124

ALDE : van Baalen, Charanzová, Diaconu, Dlabajová, Federley, Grigule-Pēterse, Huitema, Ježek, Mazuronis, Selimovic, Takkula, Telička

ECR : Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Nuttall, Parker, von Storch

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Senra Rodríguez

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Synadinos, Woolfe

PPE : Novakov

Nedlagda röster 56

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Calvet Chambon, Gerbrandy, Hyusmenova, in 't Veld, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Schaake, Theurer, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR : Demesmaeker, Loones, Stevens, Theocharous, Van Bossuyt

EFDD : Bergeron, Lundgren, Winberg

ENF : Annemans, Bizzotto, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Balczó, Morvai

PPE : Bendtsen, Corazza Bildt, Fjellner, Hökmark

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nedlagda röster : Ramon Tremosa i Balcells


8.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 89/67


13 september 2017
PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET DEN 13 SEPTEMBER 2017

(2018/C 89/03)

Innehållsförteckning

Öppnande av sammanträdet 72
Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag) 72
Inkomna dokument 75
Anslagsöverföringar 80
Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen) 81
Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen) 84
Tillståndet i unionen (debatt) 87
Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen) 88
Omröstning 89
1 Multilateralt avtal om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 89
2 Kontrollåtgärder för akryloylfentanyl * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 89
3 EU:s politiska förbindelser med Indien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 89
4 Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 90
5 Förslag till ändringsbudget nr 4/2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 90
6 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 90
7 EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I (omröstning) 91
8 Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I (omröstning) 91
9 Enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland ***I (omröstning) 91
10 Invändning i enlighet med artikel 105: särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll (omröstning) 92
11 Invändning i enlighet med artikel 106: genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4 (omröstning) 92
12 Invändning i enlighet med artikel 106: import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (omröstning) 92
13 Förslag till ändringsbudget nr 3/2017: budgetresurser för sysselsättningsinitiativet för unga; tjänsteförteckningar för Acer och Sesar2 (omröstning) 93
14 Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (omröstning) 93
15 EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (omröstning) 93
16 Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer (omröstning) 93
Röstförklaringar 94
Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster 94
Justering av protokollet från föregående sammanträde 94
Ändring av föredragningslistan 95
Dieselgate: skärpning av EU:s miljö-, hälso- och konsumenträttsstandarder i samband med aktuella åtgärder i medlemsstaterna, bl.a. Tyskland och Österrike (debatt om en aktuell fråga) (artikel 153a i arbetsordningen) 95
Brandsäkerhet i byggnader (debatt) 95
Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I (debatt) 96
Förlängning av programmet för europeisk statistik till 2020 ***I (debatt) 96
Europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande ***I (debatt) 97
Orkanen Irma (debatt) 97
En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I (debatt) 98
Framtiden för Erasmus+-programmet (debatt) 98
Modernisering av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile – Avtal mellan EU och Chile om handel med ekologiska produkter *** – Protokoll till associeringsavtalet mellan EU och Chile (Kroatiens anslutning) *** (debatt) 99
Föredragningslista för nästa sammanträde 100
Avslutande av sammanträdet 100
NÄRVAROLISTA 101

BILAGA I

OMRÖSTNINGSRESULTAT 103
Multilateralt avtal om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) *** 103
Kontrollåtgärder för akryloylfentanyl * 103
EU:s politiska förbindelser med Indien 104
Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien 104
Förslag till ändringsbudget nr 4/2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien 104
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 104
EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I 104
Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I 107
Enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland ***I 108
Invändning i enlighet med artikel 105: särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll 108
Invändning i enlighet med artikel 106: genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416–4 109
Invändning i enlighet med artikel 106: import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima 109
Förslag till ändringsbudget nr 3/2017: budgetresurser för sysselsättningsinitiativet för unga; tjänsteförteckningar för Acer och Sesar2 109
Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp 109
EU:s politiska förbindelser med Latinamerika 110
Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer 111

BILAGA II

RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP 112
A8-0260/2017 — Roberts Zīle — godkännande 112
A8-0284/2017 — Brice Hortefeux — separat omröstning 113
A8-0242/2017 — Cristian Dan Preda — separat omröstning 115
A8-0280/2017 — Giovanni La Via — separat omröstning 116
A8-0281/2017 — Jens Geier — separat omröstning 118
A8-0278/2017 — Petri Sarvamaa — separat omröstning 119
A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 5 121
A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 13 123
A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 16 124
A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 21 126
A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 23 127
A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 24 129
A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 31 130
A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 32 132
A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 35 134
A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 26 135
A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 4 136
A8-0258/2017 — Julie Girling — kommissionens förslag 138
A8-0262/2017 — Norbert Lins — ÄF 65/1 140
A8-0262/2017 — Norbert Lins — ÄF 65/2 141
A8-0262/2017 — Norbert Lins — ÄF 65/3 143
A8-0262/2017 — Norbert Lins — kommissionens förslag 145
A8-0065/2017 — Jussi Halla-aho — ÄF 1 147
B8-0497/2017 — resolution 148
B8-0498/2017 — resolution 150
B8-0502/2017 — resolution 151
A8-0282/2017 — Jens Geier — ÄF 1 153
A8-0282/2017 — Jens Geier — resolution 155
A8-0264/2017 — Bodil Valero — punkt 29 156
A8-0264/2017 — Bodil Valero — punkt 34 158
A8-0264/2017 — Bodil Valero — resolution 159
A8-0268/2017 — Javi López — resolution 161
A8-0246/2017 — Petras Auštrevičius — ÄF 1 163
A8-0246/2017 — Petras Auštrevičius — resolution 165

Protokoll från sammanträdet den 13 september 2017

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI

Talman

1.   Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.

2.   Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.

Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha (2017/2829(RSP))

Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, för Verts/ALE-gruppen, och Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo, om Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha (B8-0506/2017),

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post och David Martin, för S&D-gruppen, om Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha (B8-0507/2017),

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Kostas Chrysogonos, för GUE/NGL-gruppen, om Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha (B8-0508/2017),

Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen, om Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha (B8-0509/2017),

Petras Auštrevičius, Ali Nedzhmi, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maité Pagazaurtundua, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hans Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis och Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen, om Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha (B8-0510/2017),

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Sean Kelly, Deirdre Clune, Andrej Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, för PPE-gruppen, om Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha (B8-0511/2017).

II.

Gabon: förtryck av oppositionen (2017/2830(RSP))

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi och Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, om Gabon: förtryck av oppositionen (B8-0512/2017),

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post och Jo Leinen, för S&D-gruppen, om Gabon: förtryck av oppositionen (B8-0514/2017),

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefania Torres Martínez och Xabier Benito Ziluaga, för GUE/NGL-gruppen, om Gabon: förtryck av oppositionen (B8-0515/2017),

Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen, om Gabon: förtryck av oppositionen (B8-0520/2017),

Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Branislav Škripek, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko och Ryszard Czarnecki, för ECR-gruppen, om Gabon: förtryck av oppositionen (B8-0522/2017),

Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis och Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen, om Gabon: förtryck av oppositionen (B8-0524/2017),

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, för PPE-gruppen, om Gabon: förtryck av oppositionen (B8-0526/2017).

III.

Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (2017/2831(RSP))

Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Micel Reimon och Davor Škrlec, för Verts/ALE-gruppen, och Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo, om Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (B8-0513/2017),

Elena Valenciano, Victor Boștinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen, om Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (B8-0517/2017),

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná och Luke Ming Flanagan, för GUE/NGL-gruppen, om Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (B8-0518/2017),

Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen, om Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (B8-0519/2017),

Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis och Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen, om Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (B8-0521/2017),

Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, för PPE-gruppen, om Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (B8-0523/2017).

IV.

Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya (2017/2838(RSP))

Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé; Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Judith Sargentini och Michel Reimon, för Verts/ALE-gruppen, och Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo, om Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya (B8-0525/2017),

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post och Neena Gill, för S&D-gruppen, om Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya (B8-0527/2017),

Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur och Kateřina Konečná, för GUE/NGL-gruppen, om Myanmar/Burma, situationen för rohingya (B8-0528/2017),

Charles Tannock, Karol Karski, Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen, om Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya (B8-0529/2017),

Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis och Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen, om Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya (B8-0530/2017),

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, för PPE-gruppen, om Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya (B8-0531/2017).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.

3.   Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska kommissionen (COM(2017)0365 [01] – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europaparlamentet (COM(2017)0365 [02] – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska rådet och rådet (COM(2017)0365 [03] – C8-0249/2017 – 2017/2138(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2016 – Domstolen (COM(2017)0365 [04] – C8-0250/2017 – 2017/2139(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska revisionsrätten (COM(2017)0365 [05] – C8-0251/2017 – 2017/2140(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (COM(2017)0365 [06] – C8-0252/2017 – 2017/2141(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2016 – Regionkommittén (COM(2017)0365 [07] – C8-0253/2017 – 2017/2142(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2016 – Europeiska ombudsmannen (COM(2017)0365 [08] – C8-0254/2017 – 2017/2143(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2016 – Datatillsynsmannen (COM(2017)0365 [09] – C8-0255/2017 – 2017/2144(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: JURI, LIBE

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2016 – Europeiska utrikestjänsten (COM(2017)0365 [10] – C8-0256/2017 – 2017/2145(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: AFCO, DEVE, AFET, INTA

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten – Europeiska utvecklingsfondens årsredovisning 2016 (COM(2017)0364 – C8-0257/2017 – 2017/2146(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: DEVE, BUDG

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (COM(2017)0365 [11] – C8-0258/2017 – 2017/2147(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: EMPL, ITRE

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (COM(2017)0365 [12] – C8-0259/2017 – 2017/2148(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: EMPL

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (COM(2017)0365 [13] – C8-0260/2017 – 2017/2149(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: LIBE

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) (COM(2017)0365 [14] – C8-0261/2017 – 2017/2150(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ENVI, LIBE

Europeiska kommissionen – Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska miljöbyrån (EEA) (COM(2017)0365 [15] – C8-0262/2017 – 2017/2151(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ENVI

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (COM(2017)0365 [16] – C8-0263/2017 – 2017/2152(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: EMPL

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (COM(2017)0365 [17] – C8-0264/2017 – 2017/2153(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: CULT

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (COM(2017)0365 [18] – C8-0265/2017 – 2017/2154(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ENVI

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (COM(2017)0365 [19] – C8-0266/2017 – 2017/2155(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: LIBE

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (COM(2017)0365 [20] – C8-0267/2017 – 2017/2156(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: EMPL

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (COM(2017)0365 [21] – C8-0268/2017 – 2017/2157(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: TRAN

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (COM(2017)0365 [22] – C8-0269/2017 – 2017/2158(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: TRAN

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (COM(2017)0365 [23] – C8-0270/2017 – 2017/2159(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ENVI

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (COM(2017)0365 [24] – C8-0271/2017 – 2017/2160(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ENVI

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (COM(2017)0365 [25] – C8-0272/2017 – 2017/2161(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ITRE

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) (COM(2017)0365 [26] – C8-0273/2017 – 2017/2162(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: TRAN

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (COM(2017)0365 [27] – C8-0274/2017 – 2017/2163(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: LIBE

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (COM(2017)0365 [28] – C8-0275/2017 – 2017/2164(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: AFET, LIBE

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (GSA) (COM(2017)0365 [29] – C8-0276/2017 – 2017/2165(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ITRE

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (COM(2017)0365 [30] – C8-0277/2017 – 2017/2166(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: PECH

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (COM(2017)0365 [31] – C8-0278/2017 – 2017/2167(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ENVI

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Euratoms försörjningsbyrå (COM(2017)0365 [32] – C8-0279/2017 – 2017/2168(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ITRE

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (COM(2017)0365 [33] – C8-0280/2017 – 2017/2169(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: LIBE

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (COM(2017)0365 [34] – C8-0281/2017 – 2017/2170(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: FEMM

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska bankmyndigheten (EBA) (COM(2017)0365 [35] – C8-0282/2017 – 2017/2171(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ECON

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (COM(2017)0365 [36] – C8-0283/2017 – 2017/2172(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: EMPL, ECON

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska värdepapperskommittén (ESMA) (COM(2017)0365 [37] – C8-0284/2017 – 2017/2173(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ECON

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) (COM(2017)0365 [38] – C8-0285/2017 – 2017/2174(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ITRE

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (COM(2017)0365 [39] – C8-0286/2017 – 2017/2175(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ITRE, IMCO

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (COM(2017)0365 [40] – C8-0287/2017 – 2017/2176(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ITRE

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) (COM(2017)0365 [41] – C8-0288/2017 – 2017/2177(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: LIBE

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (COM(2017)0365 [42] – C8-0289/2017 – 2017/2178(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: LIBE

Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för EU:s byråer för budgetåret 2016: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (COM(2017)0365 [43] – C8-0290/2017 – 2017/2179(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Internationella fusionsenergiorganisationen (ITER) (COM(2017)0365 [44] – C8-0291/2017 – 2017/2180(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ITRE

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Det gemensamma företaget – flygledningstjänsten (SESAR) (COM(2017)0365 [45] – C8-0292/2017 – 2017/2181(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ITRE, TRAN

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Det gemensamma företaget – Flygteknik och miljö (CLEAN SKY) (COM(2017)0365 [46] – C8-0293/2017 – 2017/2182(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ENVI, ITRE, TRAN

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Biobaserade industrier (BBI) (COM(2017)0365 [47] – C8-0294/2017 – 2017/2183(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ITRE, REGI

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (IMI) (COM(2017)0365 [48] – C8-0295/2017 – 2017/2184(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ENVI, ITRE

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (COM(2017)0365 [49] – C8-0296/2017 – 2017/2185(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ITRE

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2016 – Gemensamma företaget Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2017)0365 [50] – C8-0297/2017 – 2017/2186(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ITRE, TRAN

Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – Budgetåret 2016 – Elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap (gemensamma företaget ECSEL) (COM(2017)0365 [51] – C8-0298/2017 – 2017/2187(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT rådgivande utskott: ITRE

Revisionsrättens särskilda rapporter om ansvarsfriheten för kommissionen för 2016 (COM(2017)0365 [52] – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT

Förslag till anslagsöverföring DEC 18/2017 – Avsnitt III – Kommissionen (N8-0047/2017 – C8-0300/2017 – 2017/2189(GBD))

hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

Förslag till anslagsöverföring V/AB-10/C/17 – Revisionsrätten (N8-0048/2017 – C8-0305/2017 – 2017/2195(GBD))

hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

4.   Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Europeiska ombudsmannens anslagsöverföring INF 2/2017.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföring DEC 13/2017.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europaparlamentets anslagsöverföring C1/2017.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Europaparlamentets anslagsöverföring C2/2017.

5.   Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll av fiskeriprodukter som fångats av fartyg som för en medlemsstats flagg och som förts in i unionen efter att ha transporterats i tredjeländer och om införande av en förlaga till hälsointyg för dessa produkter (D047924/07 – 2017/2793(RPS) – tidsfrist: 18 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens förordning om fastställande av förebyggande och reducerande åtgärder och av åtgärdsnivåer för att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel (D048379/05 – 2017/2804(RPS) – tidsfrist: 25 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (D048947/06 – 2017/2801(RPS) – tidsfrist: 21 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gränsvärden för bly, kvicksilver, melamin och dekokinat (D049730/04 – 2017/2810(RPS) – tidsfrist: 22 november 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

Kommissionens förordning om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (D050026/02 – 2017/2781(RPS) – tidsfrist: 11 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

Kommissionens förordning om ändring av bilagorna I och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller ett program för övervakning av chronic wasting disease hos hjortdjur i Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige och om upphävande av kommissionens beslut 2007/182/EG (D050237/03 – 2017/2792(RPS) – tidsfrist: 18 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung vad gäller upptagning av tagghudingar utanför klassificerade produktionsområden (D050356/04 – 2017/2797(RPS) – tidsfrist: 20 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel vad gäller tagghudingar som tagits upp utanför klassificerade produktionsområden (D050357/04 – 2017/2798(RPS) – tidsfrist: 20 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller metoden för detektion av paralytiskt skaldjursgift (PSP) (D050358/04 – 2017/2800(RPS) – tidsfrist: 21 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller temperaturförhållanden under transport av kött (D050361/04 – 2017/2799(RPS) – tidsfrist: 20 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens förordning om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (D050725/02 – 2017/2803(RPS) – tidsfrist: 21 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, IV, VI, VII och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder (D050799/04 – 2017/2815(RPS) – tidsfrist: 29 november 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på internationell redovisningsstandard 7 (D050942/01 – 2017/2775(RPS) – tidsfrist: 6 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

Kommissionens beslut om ändring av kommissionens beslut 2010/670/EU vad gäller användningen av icke-utbetalda intäkter från den första ansökningsomgången (D051086/02 – 2017/2771(RPS) – tidsfrist: 6 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 vad gäller bestämning av tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG och kommissionens förordning (EU) nr 582/2011 (D051106/03 – 2017/2818(RPS) – tidsfrist: 30 november 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller International Financial Reporting Standard 4 (D051300/02 – 2017/2774(RPS) – tidsfrist: 7 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600, träkolslera, diklorprop-P, etefon, etridiazol, flonicamid, fluazifop-P, väteperoxid, metaldehyd, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinat och Urtica spp. i eller på vissa produkter (D051407/02 – 2017/2786(RPS) – tidsfrist: 15 september 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller den internationella redovisningsstandarden (IAS) 12 (D051482/01 – 2017/2773(RPS) – tidsfrist: 7 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller International Financial Reporting Standard 15 (D051488/01 – 2017/2777(RPS) – tidsfrist: 7 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av aromämnet 4,5-epoxidec-2(trans)-enal från unionsförteckningen (D051563/03 – 2017/2791(RPS) – tidsfrist: 18 augusti 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller International Financial Reporting Standard 16 (D051617/01 – 2017/2776(RPS) – tidsfrist: 7 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke (D051629/02 – 2017/2778(RPS) – tidsfrist: 11 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG vad gäller förteckningen över försvarsrelaterade produkter (D051657/01 – 2017/2779(RPS) – tidsfrist: 11 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D051688/02 – 2017/2796(RPS) – tidsfrist: 19 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens förordning om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, vad gäller förteckningen över unionens referenslaboratorier (D051799/03 – 2017/2794(RPS) – tidsfrist: 18 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens förordning om upprättande av Prodcom-förteckningen över industriprodukter i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3924/91 (D051832/02 – 2017/2787(RPS) – tidsfrist: 15 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

Kommissionens direktiv om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon (D052035/02 – 2017/2795(RPS) – tidsfrist: 18 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens beslut om ändring av beslut 2009/607/EG vad gäller giltighetstiden för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket för hårda beläggningar (D052092/02 – 2017/2802(RPS) – tidsfrist: 21 oktober 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

6.   Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 vad gäller innehåll i och format för härstamningsbevis som utfärdas för renrasiga avelsdjur av hästdjur i en identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid (C(2017)04565 – 2017/2785(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG och 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för en uttömmande förteckning över information som tilltänkta förvärvare ska foga till anmälan av ett tilltänkt förvärv av ett kvalificerat innehav i ett värdepappersföretag (C(2017)04644 – 2017/2782(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 11 juli 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Kommissionens delegerade förordning om tillägg av en bilaga till förordning (EU) 2016/1076 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2017)04854 – 2017/2788(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till förordning (EU) 2016/1076 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2017)04855 – 2017/2789(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 juli 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Kommissionens delegerade förordning om rättelse av vissa språkversioner av delegerad förordning (EU) 2016/2250 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Nordsjön och i unionens vatten i Ices-sektion IIa (C(2017)04859 – 2017/2783(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EG) nr 606/2009 vad gäller vissa oenologiska metoder (C(2017)05329 – 2017/2812(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Bilaga till kommissionens delegerade förordning om villkor för klassificering utan provning av produkter av massivträ för byggsystem som omfattas av den harmoniserade standarden EN 16351 och produkter av fanerträ (LVL) som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14374 vad gäller reaktion vid brandpåverkan (C(2017)05389 – 2017/2808(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för användning av kadmium i färgväxlande lysdioder för användning i displaysystem (C(2017)05446 – 2017/2807(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens delegerade förordning om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt förordning (EU) nr 528/2012 (C(2017)05467 – 2017/2822(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 611/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd till sektorn för olivolja och bordsoliver (C(2017)05516 – 2017/2805(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller undantag från kapitalbaskravet för vissa säkerställda obligationer (C(2017)05562 – 2017/2806(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument vad gäller paketorder (C(2017)05611 – 2017/2809(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1237 vad gäller vilken typ av information som ska lämnas för licenser inom rissektorn (C(2017)05656 – 2017/2811(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 522/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 vad gäller detaljerade regler om principerna för urvalet och förvaltningen av de innovativa åtgärder på området hållbar stadsutveckling som ska stödjas av Europeiska regionala utvecklingsfonden (C(2017)05716 – 2017/2813(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 22 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: REGI

Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/565 vad gäller specifikationen av definitionen av systematisk internhandlare vid tillämpningen av direktiv 2014/65/EU. (C(2017)05812 – 2017/2814(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 28 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna (C(2017)05825 – 2017/2817(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 29 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning nr (EU) No 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för offentliggörande av intecknade och icke intecknade tillgångar (C(2017)05959 – 2017/2823(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 4 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Kommissionens delegerade beslut om ersättning av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (C(2017)05963 – 2017/2821(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen (C(2017)05968 – 2017/2824(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/1165 vad gäller tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av persikor och nektariner i Grekland, Spanien och Italien (C(2017)05993 – 2017/2844(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Kommissionens delegerade beslut om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG vad gäller benämningar på examensbevis och utbildningar (C(2017)06054 – 2017/2845(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 11 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar förlängts på begäran av de ansvariga utskotten:

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 juni 2017

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller fördelningen av medel inom ramen för direkt förvaltning mellan målen för den integrerade havspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 juni 2017

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2374 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten (C(2017)04505 – 2017/2768(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 5 juli 2017

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar förlängts från 1 till 3 månader på begäran av det ansvariga utskottet:

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG och 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för en uttömmande förteckning över information som tilltänkta förvärvare ska foga till anmälan av ett tilltänkt förvärv av ett kvalificerat innehav i ett värdepappersföretag (C(2017)04644 – 2017/2782(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 11 juli 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument vad gäller paketorder (C(2017)05611 – 2017/2809(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för samarbete och utbyte av information mellan behöriga myndigheter vad gäller betalningsinstituts utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 27 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (C(2017)04408 – 2017/2759(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 30 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

7.   Tillståndet i unionen (debatt)

Uttalande av kommissionens ordförande: Tillståndet i unionen (2017/2709(RSP))

Talmannen höll ett kort inledningsanförande.

Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, och Konstantinos Papadakis, grupplös.

Talare: Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Bernd Lucke, Pavel Telička, Rina Ronja Kari, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Nicolas Bay och Martin Sonneborn.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS

Vice talman

Talare: Manfred Weber, som begärde att presidiet skulle undersöka uttalandena av Martin Sonneborn närmare (talmannen svarade att så skulle ske); Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Janice Atkinson, Franck Proust, Sergei Stanishev, Esteban González Pons, Isabelle Thomas, Elisabetta Gardini, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Adina-Ioana Vălean, Alessia Maria Mosca, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Andrey Kovatchev, Victor Boștinaru, Luděk Niedermayer, Kathleen Van Brempt och Marita Ulvskog.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Juan Fernando López Aguilar och Notis Marias.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI

Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Krisztina Morvai, Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Mark Demesmaeker och Nikolaos Chountis.

Talare: Jean-Claude Juncker.

Talare: Eleftherios Synadinos, Marcel de Graaff, Rolandas Paksas, Patrick Le Hyaric, Guy Verhofstadt, Ryszard Antoni Legutko, Philippe Lamberts, Gianni Pittella och Manfred Weber.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

8.   Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han hade tagit emot en begäran om omröstning från grupperna GUE/NGL och Verts/ALE samt från åtskilliga ledamöter om AFET-utskottets beslut att inleda förhandlingar, vilket hade tillkännagivits i sammanträdesprotokollet från måndagen den 11 september 2017(punkt 10 i protokollet av den 11.9.2017).

Omröstningen skulle äga rum följande dag.

Talmannen meddelade att han inte hade erhållit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet om att de andra besluten att inleda interinstitutionella förhandlingar ska bli föremål för omröstning, vilka hade tillkännagivits i sammanträdesprotokollet från måndagen den 11 september 2017(punkt 10 i protokollet av den 11.9.2017).

Utskotten EMPL, ECON och ENVI hade därmed kunnat inleda förhandlingarna när tidsfristen löpt enligt artikel 69c.2 i arbetsordningen.

9.   Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

9.1   Multilateralt avtal om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det multilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) [15654/2016 – C8-0098/2017 – 2006/0036(NLE)] – Utskottet för transport och turism. Föredragande: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 1)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0332)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

9.2   Kontrollåtgärder för akryloylfentanyl * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa N-(1-fenetylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryloylfentanyl) kontrollåtgärder [08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE)] – Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0333)

9.3   EU:s politiska förbindelser med Indien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Indien [2017/2025(INI)] – Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)334)

9.4   Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien [COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD)] – Budgetutskottet. Föredragande: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)335)

Inlägg:

Före omröstningen:

Giovanni La Via (föredragande) gjorde ett uttalande på grundval av artikel 150.4 i arbetsordningen.

Efter omröstningen:

Talmannen meddelade att han till följd av en begäran som framfördes vid öppnandet av sammanträdet på måndagen (punkt 2 i protokollet av den 11.9.2017) samma dag skulle underteckna en skrivelse till kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, för att be honom finna en möjlighet att sända finansiellt bistånd till den nederländska delen av ön Saint-Martin, som drabbats svårt av orkanen Irma.

9.5   Förslag till ändringsbudget nr 4/2017som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2017 för budgetåret 2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien [11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD)] – Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A8-0281/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)336)

9.6   Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) [COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD)] – Budgetutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)337)

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF

Vice talman

9.7   EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 [COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)] – Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)338)

Talare: Julie Girling (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.

9.8   Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen [COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)] – Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)339)

Talare: Norbert Lins (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.

9.9   Enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland [COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)] – Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)340)

9.10   Invändning i enlighet med artikel 105: särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen från Julie Girling för ECR-gruppen, om kommissionens delegerade förordning av den 2 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(majoritet av parlamentets ledamöter) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

9.11   Invändning i enlighet med artikel 106: genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4 (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen från Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Valentinas Mazuronis, för utskottet ENVI, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D051451; 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)341)

9.12   Invändning i enlighet med artikel 106: import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen från Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini och Sirpa Pietikäinen, för utskottet ENVI, om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/6 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (D051561/01; 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)342)

9.13   Förslag till ändringsbudget nr 3/2017: budgetresurser för sysselsättningsinitiativet för unga; tjänsteförteckningar för Acer och Sesar2 (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2017 för budgetåret 2017 om en ökning av budgetresurserna för sysselsättningsinitiativet för unga för att minska ungdomsarbetslösheten i Europeiska unionen och en uppdatering av tjänsteförteckningarna för den decentraliserade byrån Acer och för det gemensamma företaget Sesar2 [11812/2017 – C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD)] – Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A8-0282/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)343)

9.14   Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (omröstning)

Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2017/2029(INI)] – Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)344)

9.15   EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (omröstning)

Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Latinamerika [2017/2027(INI)] – Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Javi López (A8-0268/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)345)

Inlägg:

Javi López (föredragande)

9.16   Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer (omröstning)

Betänkande om korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer [2017/2028(INI)] – Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)346)

10.   Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Cristian Dan Preda – A8-0242/2017

Rupert Matthews, Jiří Pospíšil och Tomáš Zdechovský

Betänkande Julie Girling – A8-0258/2017

Molly Scott Cato, Nikos Androulakis, José Inácio Faria och Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Betänkande Norbert Lins – A8-0262/2017

Michaela Šojdrová, Marisa Matias, Estefanía Torres Martínez och Clara Eugenia Aguilera García

Betänkande Bodil Valero – A8-0264/2017

Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga och Janusz Korwin-Mikke

Betänkande Javi López – A8-0268/2017

Estefanía Torres Martínez och Tomáš Zdechovský

Betänkande Petras Auštrevičius – A8-0246/2017

Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins och Norica Nicolai.

11.   Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.25 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS

Vice talman

12.   Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

13.   Ändring av föredragningslistan

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen på grund av den tid som omröstningen förväntades ta att sammanträdet följande dag skulle inledas kl. 8.30 och omröstningen kl. 11.30.

Parlamentet godkände detta förslag och föredragningslistan ändrades i enlighet därmed.

14.   Dieselgate: skärpning av EU:s miljö-, hälso- och konsumenträttsstandarder i samband med aktuella åtgärder i medlemsstaterna, bl.a. Tyskland och Österrike (debatt om en aktuell fråga) (artikel 153a i arbetsordningen)

Dieselgate: skärpning av EU:s miljö-, hälso- och konsumenträttsstandarder i samband med aktuella åtgärder i medlemsstaterna, bl.a. Tyskland och Österrike (2017/2835(RSP))

Talmannen meddelade att det inte fanns vare sig förfarande med frågor (”blått kort”) eller ögonkontaktsförfarande i denna debatt.

Talare: Ska Keller som inledde debatten på förslag av Verts/ALE-gruppen.

Talare: Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA

Vice talman

Talare: Matti Maasikas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

15.   Brandsäkerhet i byggnader (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Brandsäkerhet i byggnader (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) och Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Ivan Štefanec för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Peter Lundgren för EFDD-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni och Marijana Petir.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo, Wajid Khan, Tim Aker och Eleftherios Synadinos.

Talare: Matti Maasikas och Elżbieta Bieńkowska.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

16.   Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster [COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)] – Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ádám Kósa (föredragande av yttrande från utskottet EMPL) och Keith Taylor (föredragande av yttrande från utskottet TRAN).

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Petra Kammerevert (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Rosa Estaràs Ferragut (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Kostadinka Kuneva (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Sabine Verheyen för PPE-gruppen, Olga Sehnalová för S&D-gruppen, Anneleen Van Bossuyt för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Vice talman

Talare: Marco Zullo för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi och Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Christos Stylianides och Morten Løkkegaard.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 14.9.2017.

17.   Förlängning av programmet för europeisk statistik till 2020***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 genom en förlängning av programmet för perioden 2018–2020 [COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD)] – Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Roberto Gualtieri redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Daniel Buda för PPE-gruppen, Alfred Sant för S&D-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Gabriel Mato, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från David Coburn; Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Nikolaos Chountis och Eleftherios Synadinos.

Talare: Christos Stylianides och Roberto Gualtieri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 14.9.2017.

18.   Europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande [COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)] – Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

Sirpa Pietikäinen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Theodor Dumitru Stolojan för PPE-gruppen, Andrea Cozzolino för S&D-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från David Coburn; Bernard Monot för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från David Coburn; Jonás Fernández.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI

Vice talman

Talare: Gerolf Annemans, Alfred Sant och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Karmenu Vella och Sirpa Pietikäinen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 14.9.2017.

19.   Orkanen Irma (debatt)

Uttalande av kommissionen: Orkanen Irma (2017/2839(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Louis-Joseph Manscour för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Maurice Ponga, och Agnes Jongerius, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Thierry Cornillet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Notis Marias, Stanislav Polčák och Gabriel Mato.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

20.   En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008 [COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)] – Fiskeriutskottet. Föredragande: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Jens Gieseke för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, och Peter van Dalen för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI

Vice talman

Talare: Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Gabriel Mato, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Patrick O'Flynn; Isabelle Thomas, Czesław Hoc och Izaskun Bilbao Barandica, Ian Hudghton, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från David Coburn; Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García och Sander Loones.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Karmenu Vella och Ulrike Rodust.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 14.9.2017.

21.   Framtiden för Erasmus+-programmet (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000062/2017) från Petra Kammerevert, för utskottet CULT, till kommissionen: Framtiden för programmet Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017)

Petra Kammerevert utvecklade frågan.

Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Silvia Costa för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Luigi Morgano, Santiago Fisas Ayxelà, Francis Zammit Dimech, Lara Comi och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: William (The Earl of) Dartmouth och José Inácio Faria.

Talare: Tibor Navracsics.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

Petra Kammerevert, för utskottet CULT, om framtiden för Erasmus+-programmet (2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.14 i protokollet av den 14.9.2017.

22.   Modernisering av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile – Avtal mellan EU och Chile om handel med ekologiska produkter *** – Protokoll till associeringsavtalet mellan EU och Chile (Kroatiens anslutning) *** (debatt)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten avseende förhandlingarna om moderniseringen av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile [2017/2057(INI)] – Utskottet för internationell handel. Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter [05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE)] – Utskottet för internationell handel. Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av det tredje tilläggsprotokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE)] – Utskottet för internationell handel. Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández redogjorde för sitt betänkande och rekommendationerna.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Clara Eugenia Aguilera García (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Gabriel Mato för PPE-gruppen, Francisco Assis för S&D-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFDD-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz och Francisco José Millán Mon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Notis Marias.

Talare: Cecilia Malmström och Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 14.9.2017, punkt 8.6 i protokollet av den 14.9.2017 och punkt 8.7 i protokollet av den 14.9.2017.

23.   Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes (”Föredragningslista” PE 608.828/OJJE).

24.   Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.50.

Klaus Welle

Generalsekreterare

Rainer Wieland

Vice talman


13 september 2017

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


13 september 2017

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Förkortningar och symboler

+

antogs

förkastades

bortföll

T

drogs tillbaka

ONU (…, …, …)

omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

EO (…, …, …)

elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

delad

delad omröstning

särsk.

särskild omröstning

äf

ändringsförslag

komp.

kompromissändringsförslag

m.d.

motsvarande del

S

ändringsförslag om strykning

=

identiska ändringsförslag

res.

resolutionsförslag

gem. res.

gemensamt förslag till resolution

sluten

sluten omröstning

1.   Multilateralt avtal om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) ***

Rekommendation: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

omröstning: godkännande

ONU

+

599, 38, 30

2.   Kontrollåtgärder för akryloylfentanyl *

Betänkande: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

632, 9, 33

3.   EU:s politiska förbindelser med Indien

Betänkande: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

520, 73, 86

4.   Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien

Betänkande: Giovanni La Via (A8-0280/2017) (majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordras)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

658, 6, 26

5.   Förslag till ändringsbudget nr 4/2017som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien

Betänkande: Jens Geier (A8-0281/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

660, 6, 27

6.   Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017) (majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordras)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

600, 83, 9

7.   EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021***I

Betänkande: Julie Girling (A8-0258/2017)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

ändringsförslag från ansvarigt utskott – sammanslagen omröstning

1–2 6–12 14–15 18–19 22 25 27–29 33–34

utskottet

 

+

 

ändringsförslag från ansvarigt utskott: särskild omröstning

5

utskottet

ONU

+

542, 119, 28

13

utskottet

ONU

+

571, 115, 6

16

utskottet

ONU

+

545, 117, 31

21

utskottet

ONU

+

527, 157, 6

23

utskottet

ONU

+

569, 93, 27

24

utskottet

ONU

+

571, 93, 27

31

utskottet

ONU

+

570, 118, 6

32

utskottet

ONU

143, 546, 4

35

utskottet

ONU

+

581, 113, 3

artikel 3d, punkt 2

36

PPE

delad

 

 

1

+

 

2

 

17

utskottet

delad

 

 

1/AN

 

2/ONU

 

artikel 3d, punkt 4, strecksats 1

42

PPE

 

+

 

20

utskottet

 

 

44

≥ 38 ledamöter

 

 

artikel 12, efter punkt 3

47

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE

 

+

 

artikel 28a, punkt 2, underpunkt 1

26

utskottet

ONU

+

547, 118, 23

45

≥ 38 ledamöter

 

 

artikel 28b, punkt 1

30

utskottet

 

+

 

46

≥ 38 ledamöter

 

 

artikel 28 b, efter punkt 2

37

PPE

 

 

skäl 3

38

PPE

 

+

 

skäl 4

39

PPE

 

+

 

3

utskottet

 

 

skäl 5

40

PPE

EO

255, 431, 7

4

utskottet

ONU

+

544, 110, 35

Efter skäl 6

41

PPE

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

3

 

4

+

 

43

≥ 38 ledamöter

 

 

omröstning: kommissionens förslag

ONU

+

601, 69, 26

Begäranden om omröstning med namnupprop

ledamöter: äf: 4, 5, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 31, 32, 35

Begäranden om särskild omröstning

PPE, ECR: äf 32

ALDE: äf 21

Begäranden om delad omröstning

Verts/ALE:

äf 41

Första delen

:

”Flera lagstiftningsakter har antagits på unionsnivå i syfte att förebygga fragmenteringen av det europeiska luftrummet för att främja flygtrafikflödet och kontrollera användningen av luftrummet, och därmed minska utsläppen.”

Andra delen

:

”Inom unionen bör systemet Corsia ses som en del av Icaos så kallade ’korg med åtgärder’, tillsammans med medlemsstaternas fullständiga genomförande av lagstiftningen om det gemensamma europeiska luftrummet, Sesar, användningen av GNSS för satellitbaserad navigation och gemensamma teknikinitiativ såsom Clean Sky I och Clean Sky II.”

Tredje delen

:

”Alla framtida auktionsintäkter från utsläppsrätter bör öronmärkas för utveckling av ovannämnda forsknings- och utvecklingsprogram, liksom för gemensamma projekt, som syftar till att utveckla en uppsättning grundläggande driftskompatibel kapacitet i alla medlemsstater. Detta gäller framför allt sådan kapacitet som förbättrar infrastrukturen för flygtrafiktjänster, tillhandahållandet av flygtrafiktjänster och användningen av luftrummet, som krävs för genomförandet av huvudplanen för den europeiska flygledningstjänsten.”

Fjärde delen

:

”Kommissionen bör rapportera till Europaparlamentet och rådet om vilka åtgärder som medlemsstaterna vidtagit för att genomföra den globala marknadsbaserade åtgärden i syfte att minska luftfartens växthusgasutsläpp, inklusive den information om hur intäkterna används som lämnats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 525/2013.”

ALDE:

äf 17

Första delen

:

”Från den 1 januari 2021 ska 50 % av utsläppsrätterna fördelas genom auktion. Denna andel får höjas som ett led i den allmänna översynen av detta direktiv.”

Andra delen

:

”Den gratis tilldelning av utsläppsrätter som återstår ska vid behov användas för att undvika en tillämpning av artikel 10a.5 mellan 2021 och 2030.”

äf 36

Första delen

:

”Från den 1 januari 2021 ska 50 % av utsläppsrätterna fördelas genom auktion,”

Andra delen

:

”förutsatt att dessa inte behövs för att undvika tillämpningen av artikel 10a.5 mellan 2021 och 2030. I så fall ska de användas i detta syfte.”

8.   Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I

Betänkande: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

ändringsförslag från ansvarigt utskott – sammanslagen omröstning

1–23 25–50 52–64

utskottet

 

+

 

ändringsförslag från ansvarigt utskott – särskild omröstning

24

utskottet

delad

 

 

1/ONU

+

391, 295, 8

2

+

 

3/EO

+

367, 320, 8

4

+

 

artikel 8.3, underpunkt 2

65

PPE

delad

 

 

1/AN

+

365, 310, 17

2/ONU

+

345, 330, 13

3/ONU

+

569, 64, 61

51

utskottet

 

 

omröstning: kommissionens förslag

ONU

+

532, 144, 20

Begäranden om omröstning med namnupprop

Verts/ALE: äf 65

Begäranden om delad omröstning

PPE:

äf 24

Första delen

:

”Den ökade hållbara användningen av avverkade träprodukter kan avsevärt begränsa växthusgasutsläppen genom substitutionseffekten (med tanke på energi- och koldioxidintensiteten i andra sektorer; t.ex. svarar cementtillverkning för ungefär 8 % av de globala koldioxidutsläppen)”

Andra delen

:

”och öka växthusgasupptaget från atmosfären. Bokföringsreglerna bör säkerställa att medlemsstaterna i sin bokföring återger förändringarna i reservoaren av avverkade träprodukter när de äger rum, i syfte att erkänna och stimulera ökad användning av avverkade träprodukter med lång livslängd”

Tredje delen

:

”i stället för användning av avverkade träprodukter för energiändamål.”

Fjärde delen

:

”För att ytterligare främja och inkludera den positiva substitutionseffekten bör kommissionen genom en delegerad akt inbegripa fler produkter i beräkningarna för avverkade träprodukter. Kommissionen bör ge vägledning om metodfrågor i samband med bokföringen av avverkade träprodukter.”

S&D:

äf 65

Första delen

:

”Den nationella kontoplanen för skogsbruket ska innehålla alla de uppgifter som anges i bilaga IV, avsnitt B och innefatta en ny referensnivå för skog baserad på oförändrade skogsförvaltningsmetoder i enlighet med bästa tillgängliga uppgifter, såsom de dokumenterats mellan 2000–2012 per skogstyp och åldersklass för nationella skogar och uttryckt i MtCO2eq per år.”

Andra delen

:

”En ökning i en medlemsstats avverkning, baserad på hållbara skogsförvaltningsmetoder och på antagen nationell politik fram till dagen för inlämningen av referensnivån för skog, ska respektera följande villkor: (a) Brukad skogsmark ska förbli en växthusgassänka. (b) Det ska i en långsiktig strategi för låga utsläpp anges på vilka sätt man ska bibehålla eller stärka växthusgassänkan och -reservoarerna fram till 2050 i syfte att fullgöra målet i artikel 4.1 i Parisavtalet, nämligen att uppnå jämvikt mellan antropogena utsläpp från källor och upptag i sänkor av växthusgaser under andra hälften av detta århundrade.”

Tredje delen

:

”Kommissionen får bevilja undantag från basperioden 2000–2012 om en medlemsstat lämnar in en motiverad begäran, med en förklaring till varför ett sådant undantag är absolut nödvändigt av skäl som rör tillgång till data, såsom tidpunkten för skogsinventering.”

Övrigt

Även Nils Torvalds (ALDE) hade undertecknat aändringsförslag 65.

9.   Enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland ***I

Betänkande: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär överenskommelse

1

utskottet

ONU

+

614, 11, 67

10.   Invändning i enlighet med artikel 105: särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll

Förslag till resolution: B8-0497/2017 (en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande av förslaget till resolution

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

Förslag till resolution B8-0497/2017 (ECR)

skäl I

punkt

originaltexten

delad

 

 

1/ONU

319, 349, 23

2

 

skäl R

punkt

originaltexten

särsk.

 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

345, 344, 7

Begäranden om omröstning med namnupprop

ECR: slutomröstning

Begäranden om särskild omröstning

ECR: skäl R

Begäranden om delad omröstning

ECR:

skäl I

Första delen

:

texten i sin helhet utom orden: ”såväl” och ”som märkning”

Andra delen

:

dessa ord

11.   Invändning i enlighet med artikel 106: genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416–4

Förslag till resolution: B8-0498/2017

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

Resolutionsförslag B8-0498/2017 (ENVI-utskottet)

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

433, 216, 31

Begäranden om omröstning med namnupprop

ENF, Verts/ALE: slutomröstning

12.   Invändning i enlighet med artikel 106: import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima

Förslag till resolution: B8-0502/2017

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

Resolutionsförslag B8-0502/2017 (ENVI-utskottet)

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

543, 100, 43

Begäranden om omröstning med namnupprop

ECR, EFDD: slutomröstning

13.   Förslag till ändringsbudget nr 3/2017: budgetresurser för sysselsättningsinitiativet för unga; tjänsteförteckningar för Acer och Sesar2

Betänkande: Jens Geier (A8-0282/2017)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

punkt 1

1

ENF

ONU

113, 555, 21

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

574, 113, 2

Begäranden om omröstning med namnupprop

ENF: äf 1

14.   Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp

Betänkande: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

punkt 18

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

 

punkt 29

punkt

originaltexten

ONU

+

351, 297, 38

punkt 34

punkt

originaltexten

ONU

+

377, 295, 16

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

386, 107, 198

Begäranden om omröstning med namnupprop

Verts/ALE: punkterna 29, 34

Begäranden om särskild omröstning

PPE: punkterna 29, 34

Begäranden om delad omröstning

S&D:

punkt 18

Första delen

:

”Europaparlamentet konstaterar att kriterium tre, enligt de årliga rapporterna, åberopades 99 gånger vid avslag 2014 och 139 gånger 2015. Parlamentet framhåller behovet av att, inom ramen för kriterium tre, göra bedömningar av nyliga vapenöverföringar från medlemsstaterna till icke-statliga aktörer, inbegripet tillhandahållande av tekniskt bistånd och utbildning, i ljuset av 2002 års gemensamma åtgärd 2002/589/Gusp om Europeiska unionens bidrag för att bekämpa destabiliserande anhopning och spridning av handeldvapen och lätta vapen.”

Andra delen

:

”Parlamentet påminner om att det i den gemensamma åtgärden anges att inga handeldvapen och lätta vapen bör överföras från medlemsstaterna till icke-statliga aktörer.”

15.   EU:s politiska förbindelser med Latinamerika

Betänkande: Javi López (A8-0268/2017)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

punkt 24

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

punkt 59

3

föredraganden

 

+

 

1

≥ 76 ledamöter

 

 

punkt 60

2

≥ 76 ledamöter

EO

+

354, 289, 36

4

föredraganden

 

 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

526, 96, 59

Begäranden om delad omröstning

ledamöter:

punkt 24

Första delen

:

”Europaparlamentet efterlyser med kraft genomförande av jämställdhet, kvinnors egenmakt och politik för att främja inkludering av kvinnor i alla sfärer av det politiska, ekonomiska och sociala livet, i syfte att stärka kvinnors aktiva deltagande i samhället, ihärdigt bekämpa kvinnomord, garantera kvinnors fysiska och psykologiska säkerhet, underlätta lika tillgång till arbetsmarknaden, ägande av mark och anställningsmöjligheter”

Andra delen

:

”samt säkerställa deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.”

Tredje delen

:

”Parlamentet betonar vikten av att förbättra flickors och kvinnors liv. Parlamentet understryker att tillgång till utbildning är avgörande för detta och skulle kunna medföra en social och ekonomisk omvandling. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang den interamerikanska konventionen om att förebygga, bestraffa och utrota våld mot kvinnor (’Belém do Pará-konventionen’) från 1994, och begär att sekretariatet i dess uppföljningsmekanism, MESECVI, ska ges en mer dominerande roll. Parlamentet välkomnar att Europarådets Istanbulkonvention trädde i kraft 2016, och uppmanar de länder i de båda regionerna som ännu inte har undertecknat konventionen att göra det.”

Övrigt

Javier Nart (ALDE) hade dragit tillbaka sitt undertecknande av ändringsförslag 2.

16.   Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer

Betänkande: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

efter punkt 78

1

≥ 76 ledamöter

ONU

+

349, 290, 42

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

578, 19, 68

Begäranden om omröstning med namnupprop

ledamöter: äf 1


13 september 2017

A8-0260/2017 — Roberts Zīle — godkännande

Ja-röster 599

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Flanagan, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Korwin-Mikke, Morvai, Saryusz-Wolski, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Morgano, Mosca, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 38

ECR : Marias

EFDD : von Storch

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Montel, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, López Bermejo, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Vallina, Viegas

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Woolfe

Nedlagda röster 30

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, O'Flynn, Parker, Reid

ENF : Annemans, Atkinson, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Fontana, de Graaff, Stuger, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Forenza, Omarjee, Vergiat, Vieu

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Paulo Rangel, Geoffrey Van Orden

Nej-röster : Neoklis Sylikiotis

A8-0284/2017 — Brice Hortefeux — separat omröstning

Ja-röster 632

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, Macovei, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Morgano, Mosca, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 9

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Elissen, de Graaff, Lechevalier, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

NI : Korwin-Mikke

Nedlagda röster 33

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Flack, Foster, Girling, Karim, McClarkin, McIntyre, Matthews, Mobarik, Nicholson, Swinburne, Van Orden

EFDD : Aker, Arnott, Batten, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Annemans, Atkinson

Verts/ALE : Joly

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Gerolf Annemans

Nedlagda röster : Charles Tannock

A8-0242/2017 — Cristian Dan Preda — separat omröstning

Ja-röster 520

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Zullo

NI : Dodds, Saryusz-Wolski

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Bütikofer, Häusling, Šoltes

Nej-röster 73

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, O'Flynn, Parker, Reid, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Carthy, Couso Permuy, Ferreira, Flanagan, Forenza, López Bermejo, Ní Riada, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Vallina, Viegas, Vieu

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

Nedlagda röster 86

ALDE : Paet

EFDD : Finch, von Storch, Valli

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat

NI : Balczó, Chauprade, James, Morvai, Woolfe

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Marco Valli

A8-0280/2017 — Giovanni La Via — separat omröstning

Ja-röster 658

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Moi, Paksas, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 6

ENF : Elissen, de Graaff, Stuger, Zijlstra

NI : James

PPE : Melo

Nedlagda röster 26

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, Winberg

ENF : Annemans, Atkinson, Marusik, Żółtek

NI : Korwin-Mikke, Woolfe

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Gerolf Annemans, Laura Ferrara, Nuno Melo

A8-0281/2017 — Jens Geier — separat omröstning

Ja-röster 660

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 6

ENF : Elissen, de Graaff, Stuger, Zijlstra

GUE/NGL : Mineur

NI : James

Nedlagda röster 27

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, Winberg

ENF : Atkinson, Marusik, Żółtek

NI : Korwin-Mikke, Woolfe

PPE : Fjellner, Hökmark

A8-0278/2017 — Petri Sarvamaa — separat omröstning

Ja-röster 600

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Tomaševski, Ujazdowski, Wiśniewska, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas

NI : Chauprade, Gollnisch, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 83

ALDE : Federley

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Girling, Henkel, Karim, Karlsson, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Zahradil, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, Elissen, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Vergiat, Vieu

NI : Balczó, Dodds, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Morvai, Sonneborn, Synadinos, Woolfe

PPE : Adaktusson

Nedlagda röster 9

ALDE : Meissner, Müller, Selimovic, Wikström

ECR : Gericke, Zīle

ENF : Annemans

PPE : Winkler Hermann, Zeller

A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 5

Ja-röster 542

ALDE : Ali, Calvet Chambon, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, van Dalen, Demesmaeker, Gericke, Girling, Karim, Karlsson, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Sernagiotto, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Chauprade, Morvai, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 119

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Griesbeck, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate

ECR : Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Balczó, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Hohlmeier

S&D : Sant

Nedlagda röster 28

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Złotowski

GUE/NGL : Sylikiotis

NI : James, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski

PPE : Polčák, Pospíšil, Spyraki

S&D : Mizzi

A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 13

Ja-röster 571

ALDE : Ali, Calvet Chambon, Cavada, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Ujazdowski, Van Bossuyt, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat

NI : Balczó, Chauprade, Morvai, Saryusz-Wolski

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 115

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Griesbeck, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

Nedlagda röster 6

ECR : Sulík, Van Orden

GUE/NGL : Sylikiotis

NI : James, Papadakis Konstantinos

Verts/ALE : Bové

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nedlagda röster : João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas

A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 16

Ja-röster 545

ALDE : Ali, Calvet Chambon, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wikström

ECR : Ashworth, van Dalen, Demesmaeker, Gericke, Girling, Karim, Karlsson, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vieu

NI : Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Sonneborn, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 117

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Sylikiotis

NI : Balczó, Dodds, Gollnisch, Korwin-Mikke, Morvai, Voigt, Woolfe

PPE : Casa, Metsola, Zammit Dimech

Nedlagda röster 31

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Złotowski

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Vergiat, Viegas

NI : James, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski

PPE : Polčák, Pospíšil

S&D : Mizzi, Sant

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas

A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 21

Ja-röster 527

ALDE : Calvet Chambon, Lambsdorff, Mazuronis, Uspaskich

ECR : Ashworth, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Ujazdowski, Van Bossuyt, Wiśniewska, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Obermayr

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vieu

NI : Chauprade, Saryusz-Wolski

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 157

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Balczó, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Morvai, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

Nedlagda röster 6

ECR : Van Orden

GUE/NGL : Sylikiotis, Vergiat

NI : James, Papadakis Konstantinos

S&D : Sant

A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 23

Ja-röster 569

ALDE : Ali, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, van Dalen, Demesmaeker, Gericke, Girling, Karlsson, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina

NI : Chauprade, Gollnisch, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 93

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Schaake, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, Elissen, de Graaff, Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Stuger, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Dodds, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Synadinos, Voigt, Woolfe

Nedlagda röster 27

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Złotowski

GUE/NGL : Vergiat, Vieu

NI : Balczó, James, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski

A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 24

Ja-röster 571

ALDE : Ali, Calvet Chambon, Cavada, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, van Dalen, Demesmaeker, Gericke, Girling, Karim, Karlsson, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina

NI : Chauprade

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 93

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, Elissen, de Graaff, Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Stuger, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Dodds, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

Nedlagda röster 27

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Złotowski

EFDD : (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL : Vergiat, Vieu

NI : Balczó, James, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski

A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 31

Ja-röster 570

ALDE : Ali, Cavada, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wikström

ECR : Ashworth, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Theocharous, Tomaševski, Ujazdowski, Van Bossuyt, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 118

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Dantin

Nedlagda röster 6

ECR : Van Orden

GUE/NGL : Sylikiotis

NI : James, Papadakis Konstantinos

Verts/ALE : Bové, Terricabras

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Michel Dantin, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas

A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 32

Ja-röster 143

ALDE : Lambsdorff

ECR : Karim, Karlsson, Marias, Škripek

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Epitideios, Fountoulis, Synadinos

PPE : Bach, Faria, Florenz, Gambús, Hohlmeier, Kósa, Pietikäinen, Rangel, Reding, Rolin, Spyraki

S&D : Balčytis, Blanco López, Bonafè, Boștinaru, Bresso, Cabezón Ruiz, Corbett, Cozzolino, Drăghici, Gomes, Grammatikakis, Jaakonsaari, Kumpula-Natri, Mavrides, Post, Sippel, Soru, Ulvskog

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 546

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Gollnisch, Korwin-Mikke, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Voigt, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blinkevičiūtė, Borzan, Brannen, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Nedlagda röster 4

GUE/NGL : Omarjee, Sylikiotis

NI : James, Papadakis Konstantinos

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Richard Corbett, Costas Mavrides, Marita Ulvskog

A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 35

Ja-röster 581

ALDE : Calvet Chambon, Cavada, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wikström

ECR : Ashworth, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Ujazdowski, Van Bossuyt, Wiśniewska, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 113

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Škripek, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

NI : Dodds, Gollnisch, Korwin-Mikke, Voigt, Woolfe

Nedlagda röster 3

ECR : Van Orden

NI : James, Papadakis Konstantinos

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Anna Maria Corazza Bildt

A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 26

Ja-röster 547

ALDE : Ali, Calvet Chambon, Cavada, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wikström

ECR : Ashworth, van Dalen, Gericke, Girling, Karim, Karlsson, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Sernagiotto, Škripek, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, James, Morvai

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 118

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Riquet, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Dodds, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

Nedlagda röster 23

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Złotowski

GUE/NGL : Sylikiotis

NI : Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski

A8-0258/2017 — Julie Girling — ÄF 4

Ja-röster 544

ALDE : Ali, Calvet Chambon, Cavada, Cornillet, Deprez, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, van Dalen, Demesmaeker, Gericke, Girling, Karim, Karlsson, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Ujazdowski, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Vallina, Vergiat

NI : Epitideios, Fountoulis, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 110

ALDE : Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Charanzová, Diaconu, Dlabajová, Huitema, Løkkegaard, Meissner, Mlinar, Müller, Nicolai, Paet, Radoš, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Väyrynen, Weber Renate

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kölmel, Lucke, McClarkin, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Starbatty, Sulík, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil, Zīle, Žitňanská

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

NI : Dodds, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Sonneborn, Voigt, Woolfe

PPE : Hohlmeier

Nedlagda röster 35

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Van Orden, Wiśniewska, Złotowski

GUE/NGL : Benito Ziluaga, Björk, Ferreira, González Peñas, Le Hyaric, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Viegas

NI : Balczó, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski

S&D : Post

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas

A8-0258/2017 — Julie Girling — kommissionens förslag

Ja-röster 601

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Marusik, Żółtek

GUE/NGL : Chrysogonos, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maštálka, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Scholz, Spinelli

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Korwin-Mikke, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 69

ALDE : Cornillet, Riquet

ECR : Halla-aho

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Ferreira, Hazekamp, de Jong, Mineur, Pimenta Lopes, Sylikiotis, Viegas

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Voigt, Woolfe

Nedlagda röster 26

ALDE : Nicolai

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Couso Permuy, González Peñas, Kari, López Bermejo, Maltese, Matias, Ní Riada, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

PPE : Pospíšil

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : Jean Arthuis, Eleonora Forenza

A8-0262/2017 — Norbert Lins — ÄF 65/1

Ja-röster 365

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Bergeron, Castaldo, Corrao, Lundgren, Paksas, Winberg

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Zanni

GUE/NGL : Kohlíček, Konečná, Maštálka

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Morvai, Saryusz-Wolski

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Bușoi, Buzek, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Ayala Sender, Boștinaru, Cristea, Dăncilă, Fajon, Frunzulică, García Pérez, Gierek, Grapini, Guillaume, Guteland, Hedh, Jaakonsaari, Keller Jan, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Liberadzki, Ludvigsson, Łybacka, Mavrides, Moisă, Nica, Nilsson, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Picierno, Piri, Poc, Poche, Post, Sehnalová, Tănăsescu, Țapardel, Ulvskog, Zemke

Verts/ALE : Andersson, Dalunde, Engström, Šoltes, Trüpel, Valero

Nej-röster 310

ECR : Demesmaeker, Fitto, Henkel, Kölmel, Lucke, Marias, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Stevens, Trebesius, Van Bossuyt, Zīle

EFDD : Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Moi, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, von Storch, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : van de Camp, de Lange, Lenaers, van Nistelrooij, Pietikäinen, Schreijer-Pierik, Thun und Hohenstein

S&D : Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fernández, Fleckenstein, Freund, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lietz, López, López Aguilar, McAvan, Mamikins, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Noichl, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Peillon, Picula, Pittella, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tang, Tarabella, Thomas, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zanonato, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

Nedlagda röster 17

ALDE : Lalonde

ECR : van Dalen

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Annemans, Marusik, Żółtek

NI : Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos

PPE : Coelho, Faria, Juvin, Rolin

S&D : Beňová, Maňka, Smolková, Zala

Verts/ALE : Škrlec

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : Inés Ayala Sender, Ignazio Corrao, Iratxe García Pérez, Sylvie Guillaume

A8-0262/2017 — Norbert Lins — ÄF 65/2

Ja-röster 345

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Legutko, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Bergeron, Castaldo, Lundgren, Paksas, Winberg

ENF : Annemans, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Kohlíček, Konečná, Maštálka

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Boștinaru, Cristea, Dăncilă, De Castro, Frunzulică, Grapini, Guteland, Hedh, Jaakonsaari, Keller Jan, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, López, López Aguilar, Ludvigsson, Moisă, Nica, Pașcu, Pavel, Poc, Poche, Sehnalová, Tănăsescu, Țapardel, Ulvskog

Verts/ALE : Šoltes

Nej-röster 330

ECR : Barekov, Demesmaeker, Fitto, Henkel, Kölmel, Loones, Lucke, Marias, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Stevens, Trebesius, Van Bossuyt, Zīle

EFDD : Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Moi, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, von Storch, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : van de Camp, de Lange, Lenaers, van Nistelrooij, Schreijer-Pierik, Thun und Hohenstein

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Liberadzki, Lietz, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tang, Tarabella, Thomas, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nedlagda röster 13

ALDE : Grigule-Pēterse

ECR : van Dalen, Sulík, Tošenovský, Zahradil

EFDD : Borrelli, Iwaszkiewicz

ENF : Marusik, Żółtek

NI : Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos

PPE : Rolin

Verts/ALE : Škrlec

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Jens Nilsson

Nej-röster : David Borrelli

A8-0262/2017 — Norbert Lins — ÄF 65/3

Ja-röster 569

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Morvai, Saryusz-Wolski

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Šoltes

Nej-röster 64

ECR : Zīle

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Tamburrano

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra

GUE/NGL : Ferreira, Kyllönen, Matias, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Sonneborn, Synadinos, Woolfe

PPE : de Grandes Pascual, Pietikäinen

S&D : Childers, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Mamikins

Nedlagda röster 61

ALDE : Grigule-Pēterse

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Marusik, Żółtek

GUE/NGL : Björk, Mineur

NI : Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos

PPE : Rolin, Thun und Hohenstein

S&D : Post

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Ramón Jáuregui Atondo, Dario Tamburrano

A8-0262/2017 — Norbert Lins — kommissionens förslag

Ja-röster 532

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Bergeron, Lundgren, Moi, Paksas, Winberg, Zullo

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, Forenza, Kohlíček, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Spinelli, Sylikiotis, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli

Verts/ALE : Andersson, Dalunde, Engström, Šoltes, Valero

Nej-röster 144

ECR : Fitto, Henkel, Marias, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Sulík, Tošenovský, Trebesius, Zahradil

EFDD : Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, von Storch, Tamburrano, Valli

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Benito Ziluaga, Chountis, Ernst, Ferreira, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kuneva, Lösing, Matias, Mineur, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Torres Martínez, Urbán Crespo, Viegas

NI : Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Voigt, Woolfe

PPE : Florenz, Thun und Hohenstein, Winkler Hermann

S&D : Rodrigues Liliana, Serrão Santos, Silva Pereira, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

Nedlagda röster 20

ALDE : Grigule-Pēterse

ECR : Campbell Bannerman, Zīle

ENF : Annemans, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Björk, Eck, Flanagan, Kari, Konečná, Maštálka, Sakorafa, Senra Rodríguez

PPE : Pieper, Rolin

S&D : Noichl

Verts/ALE : Škrlec

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : Marie-Pierre Vieu, Marco Zullo

Nedlagda röster : Michaela Šojdrová

A8-0065/2017 — Jussi Halla-aho — ÄF 1

Ja-röster 614

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vieu

NI : Chauprade, Dodds, Saryusz-Wolski

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 11

ECR : Marias

ENF : Elissen, de Graaff, Stuger, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

Nedlagda röster 67

ECR : Dohrmann, Messerschmidt, Vistisen

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Flanagan, Pimenta Lopes, Vergiat, Viegas

NI : Balczó, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Woolfe

S&D : Christensen, Kofod, Schaldemose

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nedlagda röster : William (The Earl of) Dartmouth, Mireille D'Ornano

B8-0497/2017 — resolution

Ja-röster 345

ALDE : Jakovčić

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Gollnisch, James, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Voigt, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Dăncilă, Gentile, Sippel

Nej-röster 344

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Karlsson, Ruohonen-Lerner, Zīle

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Marusik, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Synadinos

PPE : Polčák, Rolin

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nedlagda röster 7

ALDE : Cornillet, Grigule-Pēterse

ECR : Campbell Bannerman, Škripek

EFDD : von Storch

PPE : Pietikäinen, Pospíšil

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : Notis Marias, Birgit Sippel

B8-0498/2017 — resolution

Ja-röster 433

ALDE : Bilbao Barandica, Cavada, Diaconu, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Jakovčić, Marinho e Pinto, Mazuronis, Mihaylova, Müller, Nart, Pagazaurtundúa Ruiz, Ries, Rochefort, Telička, Vajgl

ECR : Barekov, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dzhambazki, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Škripek, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Arimont, Bach, Becker, Bocskor, Bogovič, Buzek, Casa, Cesa, Christoforou, Comi, Csáky, Deli, Deutsch, Dorfmann, Engel, Faria, Gardini, Grzyb, Hayes, Hetman, Karas, Kariņš, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Łukacijewska, Maletić, Malinov, Matera, Maydell, Metsola, Mussolini, Pabriks, Peterle, Petir, Pietikäinen, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Radev, Reding, Rolin, Ruas, Rübig, Schöpflin, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zwiefka

S&D : Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 216

ALDE : Ali, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Dalton, Demesmaeker, Deva, Fitto, Flack, Foster, Girling, Halla-aho, Henkel, Kamall, Karim, Kölmel, Lucke, McClarkin, McIntyre, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Zahradil

NI : Dodds, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Ayuso, Belet, Bendtsen, Böge, Boni, Brok, Buda, Bușoi, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Herranz García, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Mănescu, Mann, Marinescu, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Pieper, Pitera, Plura, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rosati, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver

S&D : Aguilera García, Ayala Sender

Nedlagda röster 31

ALDE : Cornillet, Riquet

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Atkinson, Marusik, Żółtek

PPE : Dati, Lewandowski, Saïfi, Szejnfeld, Wenta, Zeller

S&D : De Castro

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Piernicola Pedicini, Claudia Schmidt, Csaba Sógor, Eleni Theocharous

Nej-röster : Sander Loones

B8-0502/2017 — resolution

Ja-röster 543

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Cornillet, Deprez, Diaconu, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Grigule-Pēterse, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Dzhambazki, Gericke, Karlsson, Macovei, Marias, Ruohonen-Lerner, Škripek, Žitňanská

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Bendtsen, Böge, Bogovič, Buda, Bușoi, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Ponga, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schulze, Schwab, Spyraki, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 100

ALDE : van Baalen, Charanzová, Dlabajová, Harkin, Huitema, Ježek, Lambsdorff, Telička

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Lundgren, Winberg

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana

NI : Chauprade, Dodds, Gollnisch, Saryusz-Wolski, Woolfe

PPE : Boni, van de Camp, Corazza Bildt, Fjellner, Hökmark, Kalniete, Kariņš, de Lange, van Nistelrooij, Pabriks, Preda, Schreijer-Pierik, Sommer, Vălean

S&D : Boștinaru, Cristea, Dăncilă, Grapini, Nica, Pașcu, Pavel

Nedlagda röster 43

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Atkinson, Marusik, Zanni, Żółtek

NI : Korwin-Mikke

PPE : Adaktusson, Bocskor, Brok, Csáky, Deli, Deutsch, Kósa, Niedermayer, Polčák, Pospíšil, Schöpflin, Sógor, Šojdrová, Svoboda, Tőkés, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zdechovský

S&D : Silva Pereira

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Marian Harkin

Nej-röster : Jeroen Lenaers, Alojz Peterle

A8-0282/2017 — Jens Geier — ÄF 1

Ja-röster 113

ALDE : Calvet Chambon, Grigule-Pēterse, Rohde

ECR : Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Gericke, Girling, Halla-aho, Henkel, Kamall, Karim, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Zahradil

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Flanagan

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Cirio, Liese, Schreijer-Pierik

S&D : Brannen

Verts/ALE : Rivasi

Nej-röster 555

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Federley, Gerbrandy, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Marias, Mobarik, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Škripek, Ujazdowski, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Lundgren, Paksas, Winberg

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Saryusz-Wolski, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nedlagda röster 21

ECR : Ashworth

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky, Zanni

NI : Balczó, Morvai

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Marco Zanni

Nej-röster : Paul Brannen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić

A8-0282/2017 — Jens Geier — resolution

Ja-röster 574

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Hoc, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Škripek, Tomaševski, Ujazdowski, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Bergeron, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI : Balczó, Chauprade, Morvai, Saryusz-Wolski, Sonneborn

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 113

ALDE : Federley

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Halla-aho, Henkel, Kamall, Karim, Karlsson, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Zahradil, Zīle

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Hazekamp, de Jong, Mineur

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Adaktusson, Corazza Bildt, Fjellner, Hökmark

Verts/ALE : Cramer

Nedlagda röster 2

NI : Dodds, Papadakis Konstantinos

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Ruža Tomašić

Nej-röster : Marco Zanni

A8-0264/2017 — Bodil Valero — punkt 29

Ja-röster 351

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Cornillet, Deprez, Diaconu, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Fitto, Henkel, Karlsson, Kölmel, Lucke, Macovei, Starbatty, Tomaševski, Trebesius

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, González Peñas, Juaristi Abaunz, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Omarjee, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat

PPE : Adaktusson, Arimont, Becker, Bendtsen, Christoforou, Clune, Engel, Hayes, Herranz García, Karas, Kelly, Köstinger, de Lange, Lenaers, McGuinness, Malinov, Pietikäinen, Reding, Rolin, Rübig, Schmidt, Schreijer-Pierik, Vandenkendelaere

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 297

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, McClarkin, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Iwaszkiewicz, Nuttall, O'Flynn, Parker, Reid, von Storch

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Philippot, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Carthy, Ferreira, Ní Riada, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Ayuso, Bach, Belet, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kelam, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Mănescu, Mann, Marinescu, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Verheyen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

Nedlagda röster 38

ALDE : Charanzová, Dlabajová, Harkin, Takkula, Väyrynen

ECR : Demesmaeker, Loones, Škripek, Stevens, Van Bossuyt

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Chountis, Chrysogonos, Forenza, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maštálka, Mineur, Papadimoulis, Senra Rodríguez, Sylikiotis

NI : Balczó, Morvai

PPE : Faria

S&D : Hedh, Hoffmann, Post, Ulvskog

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Ivo Belet, Wim van de Camp, Lambert van Nistelrooij

A8-0264/2017 — Bodil Valero — punkt 34

Ja-röster 377

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Czarnecki, Demesmaeker, Fitto, Henkel, Karlsson, Kölmel, Loones, Lucke, Macovei, Starbatty, Stevens, Trebesius, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu

NI : Balczó, Morvai, Sonneborn

PPE : Adaktusson, Arimont, Bach, Becker, Belet, Christoforou, Engel, Faria, Karas, Köstinger, de Lange, Lenaers, Pietikäinen, Reding, Rolin, Rü