ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 47

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
8 februari 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Den parlamentariska församlingen Euronest

2018/C 47/01

Arbetsordning för den parlamentariska församlingen Euronest, antagen i Bryssel den 3 maj 2011, ändrad i Baku den 3 april 2012, i Bryssel den 29 maj 2013, i Jerevan den 18 mars 2015 och i Kiev den 1 november 2017

1

2018/C 47/02

Arbetsordning för de ständiga utskotten vid den parlamentariska församlingen Euronest antagen den 3 maj 2011 av den parlamentariska församlingen Euronest och ändrad den 29 maj 2013 i Bryssel, den 18 mars 2015 i Jerevan och den 1 november 2017 i Kiev

15


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Den parlamentariska församlingen Euronest

8.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 47/1


ARBETSORDNING

för den parlamentariska församlingen Euronest, antagen i Bryssel den 3 maj 2011, ändrad i Baku den 3 april 2012, i Bryssel den 29 maj 2013, i Jerevan den 18 mars 2015 och i Kiev den 1 november 2017

(2018/C 047/01)

Artikel 1

Tillämpningsområde och syfte

1.   Den parlamentariska församlingen Euronest är den parlamentariska institutionen för det östliga partnerskapet mellan Europeiska unionen och dess östliga partnerländer, på vilka artikel 49 i EU-fördraget i princip är tillämplig. Den parlamentariska församlingen Euronest grundas på gemensamma intressen och ömsesidiga åtaganden samt principerna om differentiering, delat ansvar och gemensamt ansvarstagande.

2.   Den parlamentariska församlingen Euronest ska vara ett parlamentariskt forum som skapar de nödvändiga förutsättningarna för att påskynda politisk associering och fördjupad ekonomisk integration mellan Europeiska unionen och dess östliga partnerländer. Församlingen ska som institution med ansvar för parlamentariska samråd, kontroll och uppföljning av det östliga partnerskapet bidra till att stärka, utveckla och synliggöra detta partnerskap.

3.   Deltagande i den parlamentariska församlingen Euronest är frivilligt, förutsatt att medlemskapskriterierna i den konstituerande akten är uppfyllda, och den parlamentariska församlingen ska verka i en anda av integration och öppenhet.

4.   Den parlamentariska församlingen Euronest ska bidra till att praktiskt stödja, främja och befästa det östliga partnerskapet genom att täcka in dess fyra tematiska plattformar:

a)

frågor med anknytning till de grundläggande värdena, däribland demokrati, rättsstatsprincipen, respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt marknadsekonomi, hållbar utveckling och goda styrelseformer,

b)

en fortsatt ekonomisk integration mellan EU och unionens östliga partnerländer, till stöd för de socioekonomiska reformerna i de östliga partnerländerna, samt avreglering av handel och investeringar i syfte att skapa konvergens med EU:s lagstiftning och normer med målet att skapa ett nätverk av djupgående och omfattande frihandelsområden,

c)

ömsesidiga mekanismer för energistöd och energitrygghet samt harmonisering av de östliga partnerländernas energipolitik och energilagstiftning,

d)

främjande av direkta kontakter och samverkan mellan människor i EU och unionens östliga partnerländer, särskilt ungdomar; främjande av kulturellt samarbete och dialog mellan kulturerna samt stöd till utbildning, forskning och utvecklingen av informations- och mediesamhället.

Euronest ska i detta sammanhang sträva efter lämplig samordning mellan sina ständiga utskott och arbetet inom de fyra tematiska plattformarna. Efter ömsesidig överenskommelse mellan utskottens medordförande och ordförandena för de tematiska plattformarna kan företrädare för Euronests utskott delta i plattformarnas sammanträden och vice versa.

Artikel 2

Sammansättning

1.   Den parlamentariska församlingen Euronest ska vara en gemensam församling och bestå av

a)

60 ledamöter av Europaparlamentet,

b)

10 medlemmar från varje deltagande parlament i de östliga partnerländerna.

2.   Ledamöterna av den parlamentariska församlingen Euronest utses av Europaparlamentet och de nationella parlamenten i de östliga partnerländerna i enlighet med de förfaranden som fastställs av Europaparlamentet respektive vart och ett av parlamenten i de östliga partnerländerna, och församlingens sammansättning bör så långt som möjligt återspegla fördelningen mellan de företrädda politiska grupperna och delegationerna. Varje deltagande parlament kan besluta att utse suppleanter till den parlamentariska församlingen enligt samma förfaranden.

3.   Den parlamentariska församlingen Euronest ska organiseras i parlamentariska delegationer som fastställs av församlingens båda delar. Ledamöterna kan också organisera sig inom ramen för sin politiska tillhörighet i den parlamentariska församlingen Euronest.

4.   De deltagande parlamenten ska främja balans mellan könen när de utser ledamöter till den parlamentariska församlingen Euronest och dess organ.

5.   Den parlamentariska församlingen Euronest ska se till att sammansättningen är balanserad inom alla dess organ när det gäller fördelningen mellan de politiska grupperna och ledamöternas nationalitet.

6.   Obesatta mandat ska alltid stå till förfogande för de parlament som tilldelats dem.

Artikel 3

Skyldigheter

1.   Den parlamentariska församlingen Euronest ska vara ett parlamentariskt forum för debatt, samråd, kontroll och uppföljning av alla frågor av intresse för det östliga partnerskapet. För dessa ändamål ska den parlamentariska församlingen bland annat anta resolutioner, rekommendationer och yttranden till toppmötena för det östliga partnerskapet, institutionerna och ministerkonferenserna för utvecklandet av det östliga partnerskapet samt till Europeiska unionens och de östliga partnerländernas institutioner.

2.   Den parlamentariska församlingen Euronest ska främja och uppmuntra till maximalt utnyttjande av de EU-program som står öppna för de östliga partnerländerna.

Artikel 4

Talmän och presidium

1.   De två delarna av den parlamentariska församlingen Euronest ska bland sina ledamöter utse ett presidium bestående av två talmän med samma ställning (en från vardera av den parlamentariska församlingens båda delar) och ett antal vice talmän (en från vardera av de deltagande partnerländerna, förutom det land som talmannen kommer från, och ett lika stort antal från Europaparlamentet). Valförfarandena och villkoren för uppdragen ska fastställas separat av respektive del.

2.   Om en ledamot i presidiet är förhindrad att närvara vid kommande presidiemöte kan denne ersättas av en ledamot i den parlamentariska församlingen Euronest som tillhör samma politiska grupp i Europaparlamentet eller samma delegation från de östliga partnerländerna. Talmännen måste underrättas skriftligen om ersättningen före sammanträdet. Om en talman ersätts ska ersättaren utföra dennes uppgifter som ledamot av presidiet, men inte talmannens uppgifter.

3.   Presidiet ska ansvara för samordningen av den parlamentariska församlingen Euronests arbete, följa upp dess verksamhet, resolutioner och rekommendationer samt etablera förbindelser med toppmötet om det östliga partnerskapet, ministerkonferenserna och grupperna med högt uppsatta tjänstemän och ambassadörer samt civilsamhällets representanter och andra organ. Presidiet företräder församlingen i förhållande till andra institutioner.

4.   Presidiet ska sammanträda på talmännens initiativ, minst två gånger per år; ett av dessa sammanträden ska hållas samtidigt som sammanträdesperioden i den parlamentariska församlingen Euronest. Presidiet är beslutfört när minst hälften av ledamöterna från den östliga delen och hälften av ledamöterna från Europaparlamentets del är närvarande.

5.   Presidiet ska utarbeta ett förslag till föredragningslista för den parlamentariska församlingen Euronest och fastställa förfaranden för församlingens verksamhetsordning.

6.   Presidiet ansvarar för frågor som gäller utskottens och arbetsgruppernas sammansättning och ansvarsområden. Presidiet ska också ansvara för att ge utskotten tillstånd att utarbeta betänkanden och förslag till resolutioner och rekommendationer. Presidiet får vidare överlämna olika frågor för behandling till utskotten, som kan utarbeta betänkanden om särskilda frågor.

7.   Presidiet fattar sina beslut med två tredjedelars majoritet bland de närvarande ledamöterna. Om en ledamot eller suppleant i presidiet som företräder en delegation från ett östligt partnerland förklarar, på uppdrag av sin delegation, att innehållet i det beslut som presidiet ska fatta är av vitalt intresse för dess land, och lämnar en skriftlig förklaring som beskriver hur landet skulle påverkas, krävs ett enhälligt beslut av presidiets ledamöter. Denna möjlighet får endast utnyttjas i undantagsfall när nationens överlevnad, säkerhet och livskraft särskilt berörs av det föreslagna beslutet och får endast avse den del av beslutet som skulle inverka på det aktuella östliga partnerlandets vitala intressen. Denna möjlighet får inte utnyttjas för att hindra presidiet från att anta ett beslut i sin helhet eller för beslut som gäller tekniska frågor eller procedurfrågor.

8.   Om kvoten vid beräkningen av närvarande ledamöter eller av antalet röster som krävs för att uppnå två tredjedelars majoritet inte är ett heltal, får denna kvot avrundas till nästa övre heltal.

Artikel 5

Förbindelser med toppmötet om det östliga partnerskapet, ministerrådet, Europeiska kommissionen och ministerkonferenser

1.   Presidiet ska fördjupa alla förbindelser med institutionerna, organen och organisationerna i det östliga partnerskapet.

2.   Företrädare för toppmötet om det östliga partnerskapet, ministerrådet, Europeiska kommissionen och ministerkonferenser som arbetar med att utveckla och befästa det östliga partnerskapet ska av presidiet inbjudas att delta i sammanträden i den parlamentariska församlingen Euronest och dess organ.

Artikel 6

Observatörer

1.   Den parlamentariska församlingen Euronest får på förslag av presidiet tillåta att företrädare från parlamenten i EU:s trojka deltar i den parlamentariska församlingens sammanträden som observatörer.

2.   Presidiet får också inbjuda företrädare från andra institutioner och organ samt andra personer att delta i sammanträdena i den parlamentariska församlingen Euronest, dess utskott och arbetsgrupper.

3.   Presidiet får också utforma informellt och tillfälligt samarbete med EU-medlemsstaternas nationella parlament.

Artikel 7

Sammanträdesperioder för den parlamentariska församlingen Euronest

1.   Den parlamentariska församlingen Euronest ska sammankallas av talmännen och i princip sammanträda en gång om året, växelvis i ett östligt partnerland och i Europaparlamentets lokaler på en av dess arbetsorter, på inbjudan från Europaparlamentet eller parlamentet i det land som står värd för sammanträdet. Under år då toppmötet för det östliga samarbetet hålls, ska den parlamentariska församlingen Euronest sammankallas strax före datumet för toppmötet.

2.   På presidiets begäran får talmännen sammankalla en extra sammanträdesperiod i den parlamentariska församlingen Euronest.

3.   Det första sammanträdet i varje sammanträdesperiod i den parlamentariska församlingen Euronest ska öppnas av Europaparlamentets talman eller av talmannen i parlamentet i det östliga partnerland som är värd för sammanträdet.

Artikel 8

Ordförandeskap för sammanträden

1.   Talmännen ska gemensamt besluta vem av dem som ska utöva ordförandeskapet vid varje enskilt sammanträde i den parlamentariska församlingen Euronest. Sammanträdesordföranden får välja att låta sig ersättas av den andra talmannen eller av någon av de vice talmännen under sammanträdet.

2.   Sammanträdesordföranden ska öppna, avbryta och avsluta församlingens sammanträden. Han eller hon ska se till att arbetsordningen efterlevs, upprätthålla ordningen, ge talare ordet, begränsa talartiden, förrätta omröstningar och tillkännage omröstningsresultat.

3.   Sammanträdesordföranden fattar beslut i frågor som uppkommer under sammanträdet, även sådana som inte föreskrivs i arbetsordningen. Om så krävs ska han eller hon samråda med presidiet.

4.   Sammanträdesordföranden får yttra sig i en debatt endast för att presentera ett ämne eller för att upprätthålla ordningen. Om han eller hon önskar delta i en debatt ska ordförandeskapet överlåtas till den andre talmannen eller till en vice talman.

Artikel 9

Föredragningslista

1.   Talmännen ska för godkännande förelägga den parlamentariska församlingen Euronest ett förslag till föredragningslista, som utarbetats av presidiet.

2.   Förslaget till föredragningslista för varje sammanträdesperiod ska innefatta två slags ärenden:

a)

Betänkanden som läggs fram av de ständiga utskotten, begränsat till i princip ett betänkande per utskott och sammanträdesperiod. Förslag till resolutioner, som även kan ingå i ett betänkande, ska läggas fram fyra veckor före öppnandet av sammanträdesperioden. Den maximala längden för resolutionsförslag fastställs i bilaga II till arbetsordningen. Presidiet kan på begäran av utskottets ordförande besluta om hur många betänkanden per sammanträde som ska bli föremål för omröstning, beroende på hur utarbetandet av dem fortskrider.

b)

Brådskande frågor som föreslås av ett ständigt utskott eller läggs fram av presidiet; brådskande frågor ska endast undantagsvis tas upp på föredragningslistan och får inte vara fler än tre per sammanträdesperiod.

3.   Ett resolutionsförslag om en brådskande fråga kan läggas fram av minst tio ledamöter av den parlamentariska församlingen Euronest från minst två delegationer eller en politisk grupp i Europaparlamentet. Ett resolutionsförslag om en brådskande fråga måste vara begränsat till punkten ”Brådskande frågor” på föredragningslistan för sammanträdesperioden, och textlängden får inte överskrida 1 000 ord. Resolutionsförslag om brådskande frågor måste inges senast 48 timmar före öppnandet av den sammanträdesperiod då de ska debatteras och gå till omröstning.

4.   Resolutionsförslag om brådskande frågor ska lämnas till presidiet, som ska kontrollera att varje resolutionsförslag uppfyller kriterierna i punkt 3, att det är uppfört på föredragningslistan och att det finns tillgängligt på den parlamentariska församlingen Euronests arbetsspråk. Presidiets förslag ska föreläggas församlingen för godkännande.

Artikel 10

Beslutförhet

1.   Den parlamentariska församlingen Euronest är beslutför när minst en tredjedel av ledamöterna från de östliga partnerländerna och en tredjedel av ledamöterna från Europaparlamentet är närvarande.

2.   Alla omröstningar är giltiga oavsett antalet deltagare i en omröstning, såvida inte sammanträdesordföranden, till följd av en begäran från minst 15 närvarande ledamöter före omröstningen, vid omröstningstillfället förklarar att beslutförhet inte föreligger. Om rösträkningen visar att beslutförhet inte föreligger, ska omröstningen föras upp på föredragningslistan för nästföljande sammanträde.

Artikel 11

Placering

1.   Ledamöterna ska placeras i alfabetisk ordning efter namn, utan hänsyn till nationalitet. Presidiet ska placeras längst fram.

2.   Företrädare för toppmötet för det östliga partnerskapet, ministerrådet, Europeiska kommissionen, ministerkonferenserna och observatörer ska placeras åtskilt från ledamöterna.

Artikel 12

Officiella språk och arbetsspråk

1.   De officiella språken för den parlamentariska församlingen Euronest ska vara de officiella språken i Europeiska unionen och de officiella språken i de östliga partnerländerna. Arbetsspråken ska vara engelska, tyska, franska och ryska. På alla arbetsorter kan Europaparlamentets berörda avdelningar, efter samtycke från det parlament som är värd för sammanträdet, tillhandahålla alla språktjänster som krävs för att göra det möjligt för respektive ledamot av den parlamentariska församlingen Euronest att delta fullt ut i överläggningarna.

2.   Det parlament som står värd för sammanträdet ska se till att arbetsdokumenten finns tillgängliga för ledamöterna på den parlamentariska församlingen Euronests arbetsspråk och när så är möjligt på samtliga officiella språk.

3.   I princip, och så långt det är möjligt, får alla ledamöter tala på något av den parlamentariska församlingen Euronests officiella språk under debatten. Inläggen ska tolkas till den parlamentariska församlingens arbetsspråk samt, om så är möjligt i enlighet med Europaparlamentets uppförandekod om flerspråkighet, till de berörda officiella EU-språken när den parlamentariska församlingen sammanträder på någon av Europaparlamentets arbetsorter.

4.   Sammanträden i utskotten och, i förekommande fall, i arbetsgrupper ska, liksom utfrågningar, hållas på arbetsspråken, dock utan att detta inverkar på de möjligheter som anges i denna arbetsordning.

5.   Texter som antas av den parlamentariska församlingen Euronest ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning på samtliga EU:s officiella språk och av parlamenten i de östliga partnerländerna på deras officiella språk i den form som de själva bedömer vara lämplig.

Artikel 13

Debatternas offentlighet

Sammanträdena i den parlamentariska församlingen Euronest ska vara offentliga, om församlingen inte beslutar annat.

Artikel 14

Rätt att tala

1.   Ledamöterna i den parlamentariska församlingen Euronest får tala efter tillstånd från sammanträdesordföranden.

2.   Företrädare för toppmötet om det östliga partnerskapet, ministerrådet, Europeiska kommissionen, ministerkonferenserna och observatörerna ska ges ordet efter tillstånd från sammanträdesordföranden.

3.   Om en talare avviker från ämnet, ska sammanträdesordföranden återkalla talaren till ordningen. Om talaren fortsätter att avvika från ämnet, har sammanträdesordföranden rätt att frånta talaren ordet för den tid han eller hon finner lämpligt.

Artikel 15

Ordningsfrågor

1.   En ledamot får ta upp en ordningsfråga eller procedurfråga och ska ha företräde att tala i högst två minuter.

2.   Sammanträdesordföranden kan på begäran och i högst två minuter ge ordet till en talare som är emot de åsikter som anförts i ordningsfrågan eller procedurfrågan.

3.   Inga fler talare får höras.

4.   Sammanträdesordföranden ska tillkännage sitt beslut om ordningsfrågan eller procedurfrågan. Om så krävs ska han eller hon samråda med presidiet.

Artikel 16

Rösträtt och röstförfaranden

1.   Varje ledamot med rösträtt ska ha en enda personlig och icke-överförbar röst.

2.   Den parlamentariska församlingen Euronest ska rösta elektroniskt. Om det inte är möjligt att genomföra en elektronisk omröstning ska den parlamentariska församlingen Euronest rösta genom handuppräckning. Om resultatet av handuppräckningen är tvetydigt, ska en ny omröstning genomföras med hjälp av färgade kort.

3.   Rösträkningen ska genomföras av ett rösträkningsutskott, som ska bestå av lika många företrädare från respektive sekretariat i de två delarna av den parlamentariska församlingen Euronest. Rösträkningsutskottet ska utses av presidiet före respektive sammanträdes början och ska rapportera resultatet av rösträkningen direkt till talmännen.

4.   Om minst 15 ledamöter lämnar in en skriftlig begäran senast kl. 18.00 dagen före omröstningen, får den parlamentariska församlingen Euronest besluta att genomföra en sluten omröstning.

5.   Den parlamentariska församlingen Euronest fattar sina beslut med enkel majoritet bland de ledamöter som deltog i omröstningen. Om minst en tiondel av de ledamöter som tillhör minst två politiska grupper i Europaparlamentet eller minst två delegationer från de östliga partnerländernas del av den parlamentariska församlingen Euronest lämnar in en omröstningsbegäran innan omröstningen inleds, ska en omröstning ske där företrädarna för de östliga partnerländerna och företrädarna för Europaparlamentet röstar separat men samtidigt (1). Den berörda texten ska anses vara antagen om den får två tredjedels majoritet av de avlagda rösterna i var och en av församlingens båda delar.

6.   Om ett textavsnitt som ska gå till omröstning innehåller två eller flera bestämmelser, hänför sig till två eller flera punkter eller kan indelas i två eller flera delar som har en egen betydelse eller ett eget normativt värde, får någon av Europaparlamentets politiska grupper eller minst fem ledamöter ur Euronests parlamentariska församling begära delad omröstning. Begäran ska inges skriftligen till de båda talmännen senast kl. 18.00 dagen före omröstningen, om inte talmännen fastställer en annan tidsfrist.

Artikel 17

Resolutioner och rekommendationer från den parlamentariska församlingen Euronest

1.   Den parlamentariska församlingen Euronest får anta resolutioner och rekommendationer riktade till toppmötet för det östliga partnerskapet och till institutioner, organ, grupper och ministerkonferenser som är avsedda att stärka det östliga partnerskapet eller riktade till Europeiska unionens och de östliga partnerländernas institutioner i frågor som gäller de olika områden som omfattas av partnerskapet.

2.   Den parlamentariska församlingen Euronest ska rösta om resolutionsförslag som ingår i betänkanden som läggs fram av de ständiga utskotten.

3.   Den parlamentariska församlingen Euronest ska också, där så är lämpligt, rösta om resolutionsförslag som rör brådskande frågor.

4.   Sammanträdesordföranden ska, där så är lämpligt, uppmana de ledamöter som lämnat in resolutionsförslag om liknande brådskande frågor att utarbeta ett gemensamt resolutionsförslag. Efter debatten ska den parlamentariska församlingen Euronest först rösta om vart och ett av dessa gemensamma resolutionsförslag med tillhörande ändringsförslag. När ett gemensamt resolutionsförslag väl har lagts fram ska alla andra förslag i samma ämne och av samma författare falla bort. Likaså ska antagandet av en gemensam resolution leda till att alla andra förslag faller bort. Om inget gemensamt resolutionsförslag antas röstar församlingen om de kvarvarande resolutionsförslagen i den ordning de har lagts fram.

Artikel 18

Meddelanden till toppmötet om det östliga partnerskapet

Presidiet för den parlamentariska församlingen Euronest ska lägga fram ett meddelande till toppmötet, eller i tillämpliga fall till ministermötet om det östliga partnerskapet, som grundats på de resolutioner och rekommendationer som antagits av den parlamentariska församlingen. De båda talmännen ska gemensamt översända meddelandet till behöriga institutioner.

Artikel 19

Förklaringar

Presidiet får brådskande utfärda förklaringar om frågor som gäller det östliga partnerskapet, samt som reaktion på naturkatastrofer, inträffade kriser eller påbörjade konflikter, när man anser det befogat eller nödvändigt med en brådskande institutionell uppmaning till de berörda parterna att avstå från våld och/eller delta i politiska förhandlingar, eller en uppmaning till solidaritet med drabbade personer och länder. Sådana förklaringar bör grundas på befintliga resolutioner och rekommendationer som antagits av den parlamentariska församlingen Euronest, och de bör så snart som möjligt översändas till alla ledamöter av den parlamentariska församlingen för kännedom. Förklaringar ska offentliggöras av de båda talmännen.

Artikel 20

Ändringsförslag

1.   Förslag till ändringar av de texter som debatteras under sammanträdet får läggas fram av minst fem ledamöter av den parlamentariska församlingen Euronest eller av en politisk grupp enligt artikel 2.3. Ändringsförslagen ska avse den text som de syftar till att ändra och ska inges skriftligen. Presidiet får besluta att ändringsförslaget inte är tillåtligt enligt dessa kriterier.

2.   Tidsfristen för att inge ändringsförslag ska tillkännages vid sammanträdesperiodens början.

3.   När en omröstning genomförs ska ändringsförslagen ha företräde framför den text de avser.

4.   Om två eller fler ändringsförslag har ingetts till samma del av en text ska det ändringsförslag som avviker mest från innehållet i ursprungstexten gå till omröstning först. Muntliga ändringsförslag får endast tas upp om de avser rättelser av faktafel eller språkfel. Inga andra muntliga ändringsförslag tas upp.

5.   Den parlamentariska församlingen Euronest ska inte behandla något ändringsförslag (inbegripet muntliga ändringsförslag) mot vilket en invändning rests på grund av vitala intressen.

Artikel 21

Frågor för skriftligt besvarande

1.   Alla ledamöter i den parlamentariska församlingen Euronest får ställa frågor för skriftligt besvarande till ministerorganen för det östliga partnerskapet, toppmötets ordförandeskap, EU:s ministerråd eller Europeiska kommissionen.

2.   Frågorna måste avse det östliga partnerskapet och särskilt dess fyra tematiska plattformar. Frågorna ska inges skriftligen till presidiet, som ska avgöra om de är tillåtliga och i så fall översända dem till motsvarande organ, tillsammans med en särskild begäran om ett skriftligt svar inom två månader från och med den dag då frågan översändes.

Artikel 22

Frågor för muntligt besvarande

1.   Under varje sammanträdesperiod ska frågestunder hållas med ministerorganen för det östliga partnerskapet, toppmötets ordförande, EU:s ministerråd och Europeiska kommissionen, vid en tidpunkt som presidiet väljer för att företrädare på högsta nivå från de nämnda institutionerna ska kunna närvara.

2.   Varje ledamot av den parlamentariska församlingen Euronest får lägga fram en fråga för muntligt besvarande. Frågorna måste avse det östliga partnerskapet och särskilt dess fyra tematiska plattformar. Om frågan läggs fram av flera ledamöter kommer endast en av dessa att ges ordet för att ställa frågan muntligen. Frågorna, som inte får överskrida 100 ord, ska inges skriftligen till presidiet inom den tidsfrist som presidiet anger. Presidiet beslutar om de är tillåtliga. Presidiet ska särskilt förklara frågor otillåtliga om de gäller ämnen som redan är upptagna på föredragningslistan för sammanträdesperioden. Frågor som förklarats tillåtliga ska vidarebefordras till berörda institutioner. De båda talmännen ska besluta om i vilken ordning de muntliga frågorna ska tas upp och frågeställarna ska delges detta beslut.

3.   Den parlamentariska församlingen Euronest ska under varje sammanträdesperiod avsätta högst två timmar för behandling av frågor för muntligt besvarande. Frågor som inte besvaras på grund av tidsbrist ska besvaras skriftligen, om inte frågeställarna drar tillbaka dem. En muntlig fråga får endast besvaras om frågeställaren är närvarande.

4.   Ministerorganen för det östliga partnerskapet, toppmötets ordförandeskap, EU:s ministerråd och Europeiska kommissionen ska uppmanas att ge ett kortfattat svar. På begäran av 20 eller fler ledamöter av den parlamentariska församlingen Euronest får svaret följas av en debatt. Sammanträdesordföranden ska fastställa en tidsgräns för denna debatt.

Artikel 23

Begäran om yttrande från den parlamentariska församlingen Euronest

På begäran av toppmötet om det östliga partnerskapet, ministerkonferenserna, Europeiska kommissionen eller andra relevanta EU-institutioner eller institutioner i de östliga partnerländerna får den parlamentariska församlingen Euronest på rekommendation av presidiet utarbeta yttranden och förslag för antagande av särskilda åtgärder med anknytning till partnerskapets olika verksamhetsområden. I sådana fall ska begäran överlämnas till presidiet, som vidarebefordrar den till den parlamentariska församlingen Euronest tillsammans med en rekommendation.

Artikel 24

Protokoll

Ett utkast till protokoll från plenarsammanträdena samt från presidiets, de ständiga utskottens och arbetsgruppernas sammanträden ska, tillsammans med deltagarlistor och texter till de beslut som antagits, utarbetas och förvaras av sekretariatet i den delegation som står som värd för sammanträdena. När utkastet till protokoll färdigställts ska övriga delegationer få en kopia av det.

Artikel 25

Ständiga parlamentsutskott

1.   För att mer ingående behandla särskilda aspekter av det östliga partnerskapet ska den parlamentariska församlingen Euronest inrätta följande fyra ständiga utskott:

utskottet för politiska frågor, mänskliga rättigheter och demokrati,

utskottet för ekonomisk integration, tillnärmning av lagstiftning och konvergens med EU:s politik,

utskottet för energitrygghet,

utskottet för sociala frågor, sysselsättning, utbildning, kultur och det civila samhället.

2.   Enligt den allmänna ordningen för den parlamentariska församlingens funktionssätt ska de ständiga parlamentsutskotten bestå av ledamöter av den parlamentariska församlingen, i enlighet med artikel 2, och fungera på ett strikt gemensamt sätt. De ständiga parlamentsutskottens befogenheter, ansvarsområden, sammansättning och förfaranden anges i bilaga I.

3.   Arbetsordningen för de ständiga parlamentsutskotten ska antas av den parlamentariska församlingen Euronest på förslag från presidiet.

Artikel 26

Tillfälliga utskott och uppföljningsutskott

Den parlamentariska församlingen Euronest får när som helst på förslag av presidiet eller församlingens ledamöter, inbegripet minst en tredjedel av dess del från de östliga partnerländerna och en tredjedel av dess del från Europaparlamentet, inrätta tillfälliga utskott eller uppföljningsutskott och när församlingen beslutar att inrätta sådana ska den fastställa utskottens ansvarsområden, sammansättning och mandat. Det får inte finnas fler än två sådana utskott samtidigt. Uppföljningsutskott måste slutföra sitt arbete inom ett år. Under särskilda omständigheter får denna period förlängas med ytterligare 6 månader.

Artikel 27

Arbetsgrupper och utfrågningar

1.   Presidiet får fatta beslut om att inrätta arbetsgrupper för en särskild aspekt av det östliga partnerskapet eller om att skicka undersökningsdelegationer till de östliga partnerländerna, länder i Europeiska unionen eller internationella organisationer, med budgetförbehåll. I samtliga fall ska presidiet fatta beslut om deras organisation, ansvarsområden och sammansättning. Dessa arbetsgrupper eller delegationer kan få i uppdrag att utarbeta betänkanden och förslag till resolutioner eller rekommendationer till den parlamentariska församlingen Euronest. Inrättade arbetsgrupper ska fortsätta sin verksamhet till dess att den parlamentariska församlingen EURONEST beslutar annat. Antalet ledamöter från varje del av en arbetsgrupp ska vara lika.

2.   Om en ledamot i arbetsgrupperna är förhindrad att närvara vid ett möte får denne ersättas av en ledamot i den parlamentariska församlingen Euronest som tillhör samma politiska grupp i Europaparlamentet eller samma delegation från de östliga partnerländerna. Medordförandena för de berörda arbetsgrupperna ska underrättas skriftligen om ersättningen före sammanträdet.

3.   Den parlamentariska församlingen Euronest kan regelbundet anordna utfrågningar, i syfte att skapa bättre förståelse mellan folken i Europeiska unionen och folken i de östliga partnerländerna, och för att öka den allmänna kunskapen om frågor som rör det östliga partnerskapet. Utfrågningarna ska anordnas under presidiets ansvar, och det ska vara möjligt att bjuda in personer som kan ge den parlamentariska församlingen Euronest förstahandsinformation om politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden av intresse.

Artikel 28

Förbindelser med parlamentariska associeringskommittéer, parlamentariska samarbetskommittéer och delegationer

1.   Den parlamentariska församlingen Euronest får inbjuda de parlamentariska associeringskommittéer, parlamentariska samarbetskommittéer och delegationer som inrättats enligt befintliga avtal, och dem som inrättas senare, att delta i församlingens arbete.

2.   Denna inbjudan kan bland annat innebära att befintliga parlamentariska associeringskommittéer, parlamentariska samarbetskommittéer och delegationer sammanträder under sammanträdesperioden för den parlamentariska församlingen Euronest.

Artikel 29

Finansiering av kostnader för organisation, medverkan, tolkning och översättning

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12.1 ska det parlament som står värd för en sammanträdesperiod i den parlamentariska församlingen Euronest, ett sammanträde i presidiet eller ett sammanträde i ett utskott eller en arbetsgrupp ansvara för de praktiska arrangemangen kring sammanträdesperioden eller sammanträdet i fråga.

2.   På förslag från presidiet får den parlamentariska församlingen Euronest rekommendera att andra parlament bidrar till att täcka utgifterna för anordnandet av en sammanträdesperiod i den parlamentariska församlingen eller ett sammanträde i ett utskott eller en arbetsgrupp.

3.   Utgifter för deltagarnas resor, uppehälle och lokala transporter ska täckas av den institution de tillhör.

4.   Kostnaderna för organisationen ska bäras av det parlament som är värd för en sammanträdesperiod i den parlamentariska församlingen Euronest, ett sammanträde i presidiet eller ett sammanträde i något av dess utskott eller arbetsgrupper, med de förbehåll som anges i nedanstående punkter.

5.   När en sammanträdesperiod i den parlamentariska församlingen Euronest, ett sammanträde i presidiet eller ett sammanträde i ett utskott eller en arbetsgrupp genomförs på en av Europaparlamentets arbetsorter ska Europaparlamentet, med tanke på den språkliga mångfalden inom parlamentet och utan att detta inverkar på artikel 12.1, tillhandahålla tolkning till Europeiska unionens officiella språk, efter behov vid varje sammanträde och i enlighet med Europaparlamentets uppförandekod för flerspråkighet.

6.   När en sammanträdesperiod i den parlamentariska församlingen Euronest, ett sammanträde i presidiet eller ett sammanträde i ett utskott eller en arbetsgrupp genomförs utanför Europaparlamentets arbetsorter ska Europaparlamentet, med tanke på den språkliga mångfalden inom parlamentet och utan att det inverkar på artikel 12.1, tillhandahålla tolkning endast till den parlamentariska församlingens arbetsspråk och till de officiella EU-språk som kommer att användas av ledamöter av Europaparlamentet i enlighet med Europaparlamentets uppförandekod för flerspråkighet.

7.   Europaparlamentet ska ansvara för översättningen av de officiella handlingar som den parlamentariska församlingen Euronest antar till Europeiska unionens officiella språk. Med tanke på den språkliga mångfalden inom Europaparlamentet ska parlamentet också, med godkännande av parlamenten i de östliga partnerländerna, ansvara för att de dokument som utarbetas under förberedandet av eller under sammanträdena i den parlamentariska församlingen Euronest och i dess organ översätts till församlingens arbetsspråk. Parlamenten i de östliga partnerländerna ska ansvara för översättningen av de officiella handlingar som den parlamentariska församlingen Euronest antar till de officiella språken i deras egna länder.

Artikel 30

Sekretariat

1.   Den parlamentariska församlingen Euronest ska biträdas av ett sekretariat bestående av tjänstemän som hämtas från vardera delen av den parlamentariska församlingen som förbereder och underlättar dess arbete.

Sekretariatet ska hjälpa till vid plenarsammanträdena samt bistå presidiet, utskotten och arbetsgrupperna. För att garantera att församlingen får professionellt och opartiskt stöd ska de två delarna underlätta ett nära samarbete och kapacitetsuppbyggande samt ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan sekretariatets olika delar.

2.   Löner och andra utgifter för sekretariatets anställda ska täckas av deras respektive parlament.

3.   Det parlament som står värd för en sammanträdesperiod i den parlamentariska församlingen Euronest, eller ett presidie-, utskotts-, eller arbetsgruppssammanträde, ska hjälpa till med organisationen av sammanträdesperioden eller sammanträdet.

Artikel 31

Tolkning av arbetsordningen

Talmännen eller – på deras begäran – presidiet ska fatta beslut i frågor som rör tolkningar av arbetsordningen.

Artikel 32

Ändring av arbetsordningen

1.   Den parlamentariska församlingen Euronest ska fatta beslut om ändringar av denna arbetsordning på grundval av förslag från presidiet.

2.   Ändringar ska antas med två tredjedelar av närvarande ledamöters röster. Om en begäran om separat omröstning i församlingens båda delar har inlämnats före omröstningens början av minst en tiondel av ledamöterna, från minst två politiska grupper i Europaparlamentet eller av minst två delegationer från de östliga partnerländernas del av den parlamentariska församlingen Euronest, ska omröstningen ske genom att företrädarna för de östliga partnerländerna i församlingen och företrädarna för Europaparlamentet röstar separat. Den berörda texten ska anses vara antagen om den får två tredjedels majoritet av de avlagda rösterna i var och en av församlingens båda delar.

3.   Om inget annat beslutats vid omröstningen, ska ändringar av arbetsordningen träda i kraft första dagen av den session som hålls efter att ändringarna antagits.


(1)  Efter ett förslag från arbetsgruppen för Euronests arbetsordning, som godkändes av den parlamentariska församlingen Euronests presidium den 17 mars 2015, beslutades att delarna ska rösta en åt gången, för att den elektroniska utrustningen ska kunna användas, och att resultatet ska tillkännages först efter det att båda delarna har röstat.


BILAGA I

STÄNDIGA UTSKOTTS BEFOGENHETER, ANSVARSOMRÅDEN, SAMMANSÄTTNING OCH FÖRFARANDEN

Artikel 1

Det ska finnas fyra ständiga parlamentsutskott med följande befogenheter och ansvarsområden:

utskottet för politiska frågor, mänskliga rättigheter och demokrati,

utskottet för ekonomisk integration, tillnärmning av lagstiftning och konvergens med EU:s politik,

utskottet för energitrygghet,

utskottet för sociala frågor, sysselsättning, utbildning, kultur och det civila samhället.

I.   Utskottet för politiska frågor, mänskliga rättigheter och demokrati

Detta utskott ska ansvara för frågor med anknytning till följande:

1.

utveckling av stabila demokratiska institutioner, frågor om styre och de politiska partiernas roll,

2.

främjandet av politisk dialog, åtgärder för att bygga upp multilateralt förtroende och bidrag till fredlig konfliktlösning,

3.

förbindelser med andra nationella och internationella organisationer och parlamentariska församlingar i frågor som ingår i dess uppgifter,

4.

fred, säkerhet och stabilitet,

5.

normer för genomförande av val, mediernas roll och reglering av medierna samt kampen mot korruption.

Utskottet ska sträva efter lämplig samordning mellan sitt eget arbete och det östliga partnerskapets plattform I.

II.   Utskottet för ekonomisk integration, tillnärmning av lagstiftning och konvergens med EU:s politik

Detta utskott ska ansvara för frågor med anknytning till följande:

1.

övervakning av de ekonomiska, finansiella och handelsrelaterade förbindelserna mellan EU och de östliga partnerländerna, med tredjeländer och med regionala organisationer,

2.

förbindelser med relevanta internationella organisationer (särskilt Världshandelsorganisationen) och med organisationer som arbetar på regional nivå för att främja ekonomisk och handelsmässig integration,

3.

harmonisering av den rättsliga miljön eller standardiseringsåtgärder inom sektorer som omfattas av internationella rättsliga instrument,

4.

frågor som rör finansieringen av partnerskapet, däribland uppföljningen av genomförandet av Europeiska investeringsbankens lån och andra instrument och mekanismer av detta slag,

5.

hållbar utveckling, naturresurser, klimatförändringar och miljöförvaltning,

6.

underlättande av sammanlänkning av transport- och telenät,

7.

investeringar i ett regionalt sammanhang och gränsöverskridande samarbete.

Utskottet ska sträva efter lämplig samordning mellan sitt eget arbete och det östliga partnerskapets plattform II.

III.   Utskottet för energitrygghet

Detta utskott ska ansvara för frågor med anknytning till följande:

1.

övervakning av utvecklingen och genomförandet av ömsesidiga mekanismer för energistöd och energitrygghet,

2.

stöd till stärkandet av kontakterna i samband med energitryggheten och beredskapen för energikriser,

3.

övervakning av harmoniseringen av de östliga partnernas energipolitik och lagstiftning samt diversifieringen av leverans- och transitvägarna,

4.

stöd till skapandet av en sammanlänkad och diversifierad energimarknad, inbegripet förnybar energi.

Utskottet ska sträva efter lämplig samordning mellan sitt eget arbete och det östliga partnerskapets plattform III.

IV.   Utskottet för sociala frågor, sysselsättning, utbildning, kultur och det civila samhället

Detta utskott ska ansvara för frågor med anknytning till följande:

1.

främjande av och stöd åt samarbetet inom kultur- och utbildningsområdena, främjande av interkulturell dialog och förbindelser med relevanta internationella organisationer och organ,

2.

social och mänsklig utveckling, frågor som rör ungdomar och jämställdhet,

3.

social integration, sociala infrastrukturer och tjänster, inklusive hälsofrågor,

4.

migration och rörlighet,

5.

arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik,

6.

övervakning av utvecklingen av informationssamhället,

7.

stöd till samarbete på områdena språkutbildning, ungdomspolitik och forskning,

8.

förbindelser med forumet för det civila samhället och med icke-statliga organisationer från EU och de östliga partnerländerna.

Utskottet ska sträva efter lämplig samordning mellan sitt eget arbete och det östliga partnerskapets plattform IV.

Artikel 2

1.   Varje ständigt utskott ska bestå av högst 30 ledamöter som så långt möjligt hämtas i lika antal från församlingens båda delar och avspeglar sammansättningen i den parlamentariska församlingen Euronest. De ständiga parlamentsutskottens storlek och sammansättning ska beslutas av den parlamentariska församlingen Euronest på förslag från presidiet.

2.   Varje ledamot av den parlamentariska församlingen Euronest har rätt att ingå i ett av de ständiga utskotten. I undantagsfall kan en ledamot tillhöra två ständiga utskott.

3.   Ledamöterna utses i enlighet med de förfaranden som fastställts av respektive parlament på ett sådant sätt att de så långt som möjligt avspeglar fördelningen av olika politiska grupper och delegationer i Europaparlamentets respektive de östliga partnerländernas del av den parlamentariska församlingen.

Artikel 3

1.   Varje utskott ska bland sina ledamöter välja ett presidium som består av två ordförande med lika ställning (en från var och en av den parlamentariska församlingens båda delar) och fyra vice ordförande (två från var och en av den parlamentariska församlingens båda delar); valförfarandena och villkoren för uppdragen ska fastställas av varje del för sig.

2.   De båda ordförandena ska gemensamt besluta vem av dem som ska leda varje sammanträde i utskottet.

3.   Utskotten får utse föredragande som ska behandla särskilda frågor inom deras behörighetsområden och utarbeta betänkanden som ska läggas fram för den parlamentariska församlingen Euronest, förutsatt att de godkänts av presidiet i enlighet med arbetsordningen.

4.   De ständiga utskotten får diskutera de punkter på föredragningslistan som inte behandlas i ett betänkande och skriftligen underrätta presidiet om att punkterna i fråga har diskuterats.

5.   Utskotten ska redogöra för sin verksamhet för den parlamentariska församlingen Euronest.

Artikel 4

1.   Utskotten ska sammanträda när de sammankallats av sina båda ordförande, högst två gånger per år. Ett av dessa tillfällen ska sammanfalla med sammanträdesperioden i den parlamentariska församlingen Euronest. Sammanträdena hålls växelvis i ett östligt partnerland och i Europaparlamentets lokaler på en av dess arbetsorter. Utskotten kan hålla gemensamma sammanträden, om medordförandena beslutar om detta.

2.   Alla ledamöter får lägga fram ändringsförslag för behandling i utskottet.

3.   När det gäller förfaranden ska arbetsordningen för den parlamentariska församlingen Euronest tillämpas på utskottssammanträden i tillämpliga delar. Ett utskott ska anses vara beslutfört när minst en tredjedel av ledamöterna från vardera delen är närvarande.

4.   Om inte ett utskott beslutar annat ska alla sammanträden vara offentliga.


BILAGA II

LÄNGDEN PÅ TEXTER

Följande begränsningar tillämpas för texter som lämnas in för översättning och kopiering:

motiveringar, förberedande arbetsdokument och sammanträdesprotokoll från arbetsgrupper och undersökningsuppdrag: 6 sidor,

resolutionsförslag som ingår i betänkanden och brådskande ärenden: 4 sidor, inklusive skälen men exklusive beaktandeleden.

En sida utgörs av en text med 1 500 tecken utan mellanslag.

Denna bilaga kan ändras av presidiet.


8.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 47/15


ARBETSORDNING

för de ständiga utskotten vid den parlamentariska församlingen Euronest antagen den 3 maj 2011 av den parlamentariska församlingen Euronest och ändrad den 29 maj 2013 i Bryssel, den 18 mars 2015 i Jerevan och den 1 november 2017 i Kiev

(2018/C 047/02)

I enlighet med artikel 25.3 i arbetsordningen för den parlamentariska församlingen Euronest och med hänsyn till presidiets förslag antar den parlamentariska församlingen Euronest härmed arbetsordningen för de ständiga utskotten.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   I arbetsordningen för de ständiga utskotten fastställs de gemensamma arbetsmekanismerna för alla de fyra ständiga utskotten vid den parlamentariska församlingen Euronest (nedan kallade utskotten):

Utskottet för politiska frågor, mänskliga rättigheter och demokrati.

Utskottet för ekonomisk integration, tillnärmning av lagstiftning och konvergens med EU:s politik.

Utskottet för energitrygghet.

Utskottet för sociala frågor, sysselsättning, utbildning, kultur och det civila samhället.

2.   Arbetsordningen för den parlamentariska församlingen Euronest ska i tillämpliga delar tillämpas på utskottssammanträden utan att detta påverkar arbetsordningen för de ständiga utskotten.

Artikel 2

Sammansättning

1.   Ett utskott ska bestå av högst 30 ledamöter, varav

15 ledamöter av Europaparlamentet och

15 ledamöter från varje deltagande parlament i de östliga partnerländerna (1).

Utskottets sammansättning ska spegla sammansättningen i den parlamentariska församlingen Euronest.

2.   Varje ledamot av den parlamentariska församlingen Euronest har rätt att ingå i ett av de ständiga utskotten. I undantagsfall kan en ledamot tillhöra två ständiga utskott.

3.   Ledamöterna utses i enlighet med de förfaranden som fastställts av respektive parlament på ett sådant sätt att de så långt som möjligt avspeglar fördelningen av olika politiska grupper och delegationer i Europaparlamentets respektive de östliga partnerländernas del av den parlamentariska församlingen.

4.   De ständiga parlamentsutskottens storlek och sammansättning ska godkännas av den parlamentariska församlingen Euronest på förslag från presidiet.

Artikel 3

Ordförandeskap och presidium

1.   Varje utskott ska bland sina ledamöter välja ett presidium som består av två ordförande med lika ställning (en från var och en av den parlamentariska församlingens båda delar) och fyra vice ordförande (två från var och en av den parlamentariska församlingens båda delar); valförfarandena och villkoren för uppdragen ska fastställas av varje del för sig.

2.   De båda ordförandena ska gemensamt besluta vem av dem som ska leda utskottssammanträdet.

Artikel 4

Suppleanter

1.   En ordinarie ledamot som inte kan närvara vid ett utskottssammanträde får ersättas av en suppleant från samma del av den parlamentariska församlingen, förutsatt att de båda ledamöterna är överens om detta. Ordföranden måste före sammanträdets början informeras om vilka ordinarie ledamöter som kommer att ersättas av suppleanter.

2.   I utskottet ska samma rättigheter och skyldigheter gälla för en suppleant som för en ordinarie ledamot.

Artikel 5

Sammanträden

1.   Utskotten ska sammanträda när de sammankallats av sina båda ordförande, högst två gånger per år. Ett av dessa tillfällen ska sammanfalla med sammanträdesperioden i den parlamentariska församlingen Euronest.

2.   På förslag från utskottets presidium ska de båda ordförandena utarbeta och lägga fram förslaget till föredragningslista för varje utskottssammanträde.

3.   Utskottens sammanträden ska hållas på arbetsspråken för den parlamentariska församlingen Euronest. Om inte de båda ordförandena beslutar annat ska alla sammanträden vara offentliga.

4.   Ordföranden ska leda sammanträdena, se till att arbetsordningen efterlevs, upprätthålla ordningen, ge talare ordet, förklara debatter avslutade, förrätta omröstningar och tillkännage omröstningsresultat.

5.   Ingen ledamot har rätt att yttra sig om inte ordföranden tilldelat ledamoten ordet. En talare får inte avbrytas förutom om det gäller en ordningsfråga. Om en talare avviker från ämnet, ska ordföranden återkalla talaren till ordningen. Andra gången detta sker har ordföranden rätt att frånta talaren ordet för återstoden av den debatt som rör detta ämne.

6.   Om en utskottsledamot uppträder störande under ett sammanträde ska ordföranden återkalla ledamoten till ordningen. Vid upprepat störande uppträdande kan ordföranden utvisa ledamoten från lokalen för återstoden av sammanträdet.

7.   Två eller fler utskott får, efter överenskommelse mellan deras presidier, hålla gemensamma sammanträden om ämnen av gemensamt intresse.

Artikel 6

Rapporter och brådskande frågor

1.   Utskotten får utse föredragande som ska behandla särskilda frågor inom deras behörighetsområden och utarbeta rapporter som ska läggas fram för den parlamentariska församlingen Euronest eller yttranden som ska läggas fram för andra utskott, förutsatt att de godkänts av presidiet. Antalet sådana rapporter ska vara begränsat till i princip en rapport per utskott och sammanträdesperiod. Presidiet kan på begäran av utskottens ordförande besluta om hur många rapporter per sammanträde som ska bli föremål för omröstning, beroende på hur utarbetandet av dem fortskrider.

2.   I undantagsfall kan ett utskott föreslå brådskande frågor för den parlamentariska församlingen Euronest. Antalet brådskande frågor ska vara begränsat i enlighet med artikel 9.2 b i arbetsordningen för den parlamentariska församlingen Euronest.

3.   Utskotten får dessutom diskutera andra punkter på föredragningslistan utan rapport och skriftligen underrätta presidiet för den parlamentariska församlingen Euronest om att punkterna tagits upp till diskussion.

4.   Utskotten ska redogöra för sin verksamhet för den parlamentariska församlingen Euronest.

Artikel 7

Beslutförhet och omröstning

1.   Ett utskott är beslutfört när minst en tredjedel av ledamöterna från varje del är närvarande. Vid gemensamma utskottssammanträden ska beslutförhet vara uppnådd när minst en fjärdedel av ledamöterna från varje del är närvarande.

2.   Alla omröstningar är giltiga oavsett antalet deltagare i en omröstning. Varje ledamot av utskottet kan dock begära att beslutförhet ska föreligga innan omröstningen hålls. Om beslutförhet inte föreligger efter denna begäran ska omröstningen senareläggas.

3.   Utskottet eller – vid ett gemensamt utskottssammanträde – utskotten ska fatta sina beslut med två tredjedels majoritet bland de ledamöter som deltog i omröstningen. Utskottet eller – vid ett gemensamt utskottssammanträde – utskotten förrättar omröstning. Varje röstberättigad ledamot har en enda personlig och icke-överförbar röst.

4.   Vid omröstning med handuppräckning ska rösträkningen genomföras av rösträkningsutskottet, som ska bestå av lika många företrädare från respektive sekretariat i varje del av den parlamentariska församlingen Euronest. Rösträkningsutskottet ska utses av utskottsordförandena före det relevanta sammanträdets början och ska rapportera om resultatet av rösträkningen direkt till ordförandena.

5.   Alla ledamöter får lägga fram ändringsförslag för behandling i utskottet, eller – vid gemensamma utskottssammanträden – i utskotten inom den tidsfrist som fastställts av ordförandena. Ändringsförslagen ska avse den text som de syftar till att ändra och ska inges skriftligen. Muntliga ändringsförslag bör tillåtas endast om de syftar till att rätta faktafel eller språkliga fel. Inga andra muntliga ändringsförslag bör tillåtas.

6.   Om minst tre utskottsledamöter som tillhör minst två politiska grupper i Europaparlamentet eller minst två delegationer från de östliga partnerländernas del av den parlamentariska församlingen Euronest lämnar in en begäran om separat omröstning innan omröstningen inleds, ska en omröstning ske där företrädarna för de östliga partnerländerna och företrädarna för Europaparlamentet röstar separat men samtidigt. Den berörda texten ska antas om den får två tredjedels majoritet av de avlagda rösterna i var och en av församlingens båda delar. Detsamma gäller vid gemensamma utskottssammanträden.

7.   En av Europaparlamentets politiska grupper eller minst en ledamot av den parlamentariska församlingen Euronest kan begära delad omröstning om ett textavsnitt som ska gå till omröstning innehåller två eller flera bestämmelser, syftar på två eller flera punkter eller kan indelas i två eller flera delar som har en egen betydelse och/eller ett eget normativt värde. Begäran ska senast kl. 18.00 dagen före omröstningen lämnas in skriftligen till ordförandena – såvida inte ordförandena har fastställt en annan tidsfrist – och kommer i princip att godtas. Detsamma gäller vid gemensamma utskottssammanträden.

Artikel 8

Andra arrangemang

1.   Det parlament som står som värd för utskottssammanträdet är ansvarigt för praktiska arrangemang, assistans och kostnader i samband med anordnandet av sammanträdet.

2.   På förslag från presidiet får den parlamentariska församlingen Euronest emellertid rekommendera att andra parlament bidrar till att täcka utgifterna för anordnandet av ett utskottssammanträde i den parlamentariska församlingen.

Artikel 9

Tolkning av arbetsordningens bestämmelser

Ordförandena eller, om de så begär, ett utskotts presidium har rätt att avgöra alla frågor som rör tolkningen av arbetsordningen för de ständiga utskotten.

Artikel 10

Ändring av arbetsordningen för de ständiga utskotten

1.   Den parlamentariska församlingen Euronest ska fatta beslut om ändringar av arbetsordningen för de ständiga utskotten på grundval av förslag från presidiet.

2.   Ändringar ska antas med två tredjedels majoritet av de ledamöter som deltog i omröstningen. Om en begäran om separat omröstning i församlingens båda delar har inlämnats före omröstningens början av minst en tiondel av ledamöterna, från minst två politiska grupper i Europaparlamentet eller minst två delegationer från de östliga partnerländernas del av den parlamentariska församlingen Euronest, ska omröstningen ske genom att företrädarna för de östliga partnerländerna i församlingen och företrädarna för Europaparlamentet röstar separat. Den berörda texten ska anses vara antagen om den får två tredjedels majoritet av de avlagda rösterna i var och en av församlingens båda delar.

3.   Om inget annat beslutats vid omröstningen, ska ändringar av arbetsordningen för de ständiga utskotten träda i kraft omedelbart efter det att ändringarna antagits.


(1)  Om ytterligare ett östeuropeiskt partnerland (Vitryssland) ansluter sig ska platserna omfördelas bland dessa partnerländer.