ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 38

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
1 februari 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2017–2018
Sammanträdena den 15–18 maj 2017
STRASBOURG

2018/C 38/01

Protokoll från sammanträdet den 15 maj 2017

1

2018/C 38/02

Protokoll från sammanträdet den 16 maj 2017

14

2018/C 38/03

Protokoll från sammanträdet den 17 maj 2017

47

2018/C 38/04

Protokoll från sammanträdet den 18 maj 2017

103


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarande

***

Godkännandeförfarande

***I

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

***II

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III

Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Förkortningar för utskottens namn

AFET

Utskottet för utrikesfrågor

DEVE

Utskottet för utveckling

INTA

Utskottet för internationell handel

BUDG

Budgetutskottet

CONT

Budgetkontrollutskottet

ECON

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EMPL

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

ENVI

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ITRE

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

IMCO

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

TRAN

Utskottet för transport och turism

REGI

Utskottet för regional utveckling

AGRI

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

PECH

Fiskeriutskottet

CULT

Utskottet för kultur och utbildning

JURI

Utskottet för rättsliga frågor

LIBE

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

AFCO

Utskottet för konstitutionella frågor

FEMM

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

PETI

Utskottet för framställningar

DROI

Underutskottet för mänskliga rättigheter

SEDE

Underutskottet för säkerhet och försvar

Förkortningar för de politiska grupperna

PPE

Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)

S&D

Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet

ECR

Gruppen Europeiska konservativa och reformister

ALDE

Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa

GUE/NGL

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

Verts/ALE

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

EFDD

Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa

ENF

Gruppen Nationernas och friheternas Europa

NI

Grupplösa

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

EUROPAPARLAMENTET SESSIONEN 2017–2018 Sammanträdena den 15–18 maj 2017 STRASBOURG

1.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/1


15 maj 2017
PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET DEN 15 MAJ 2017

(2018/C 38/01)

Innehållsförteckning

1.

Återupptagande av sessionen 3

2.

Uttalande av talmannen 3

3.

Justering av protokoll från föregående sammanträden 3

4.

De politiska gruppernas sammansättning 3

5.

Utskottens sammansättning 3

6.

Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen) 4

7.

Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) 4

8.

Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen) 5

9.

Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument) 5

10.

Inkomna dokument 6

11.

Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument) 8

12.

Avtalstexter översända av rådet 8

13.

Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner 9

14.

Arbetsplan 9

15.

Årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt) 9

16.

Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (debatt) 10

17.

Resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet (debatt) 10

18.

Utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel (debatt) 11

19.

EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020 (kortfattad redogörelse) 12

20.

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt 12

21.

Föredragningslista för nästa sammanträde 12

22.

Avslutande av sammanträdet 12
NÄRVAROLISTA 13

Protokoll från sammanträdet den 15 maj 2017

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI

Talman

1.   Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.

2.   Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av den internationella familjedagen. Han underströk att parlamentet alltid har arbetet för att det ska bli enklare att förena arbetsliv och familjeliv, och kommer att fortsätta på denna väg.

Talare:

Peter Lundgren om Marita Ulvskogs deltagande i en manifestation framför plenisalen i Bryssel,

Rosa D'Amato om rådets blockering av ett viktigt beslutsut om stöd åt de italienska regioner som drabbats av jordbävningar (talmannen påminde henne om parlamentets ställningstagande),

James Carver som återkom till sitt inlägg om Konstantinos Papadakis uttalanden om Israel (punkt 15 i protokollet av den 14.2.2017) och frågade varför presidiet inte hade uttalat sig i frågan (talmannen svarade att han ansåg att man inte bör censurera den politiska debatten så länge den håller sig inom ramarna för unionens värderingar, och att uttalandena i fråga inte var oförskämda),

Lefteris Christoforou om de spänningar som Turkiet har skapat i östra Medelhavet.

3.   Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 26 april 2017 och 27 april 2017 justerades.

4.   De politiska gruppernas sammansättning

Renato Soru kommer att ingå i S&D-gruppen från och med den 16 maj 2017.

5.   Utskottens sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från de grupplösa ledamöternas sekretariat om att följande utnämning skulle godkännas:

IMCO-utskottet: Steven Woolfe i stället för Renato Soru

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.

6.   Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han inte mottagit någon begäran om omröstning från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet om de beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagivits i protokollet från onsdagen den 26 april 2017(punkt 7 i protokollet av den 26.4.2017).

Utskotten TRAN, AFET, DEVE, BUDG och ECON hade därför kunnat inleda förhandlingarna efter att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.

7.   Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

CULT-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Föredragande: Petra Kammerevert och Sabine Verheyen (A8-0192/2017)

ITRE-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Föredragande: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

IMCO-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Rapporteure: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

PECH-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1936/2001, (EG) nr 1984/2003 och (EG) nr 520/2007 (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

Föredragande: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

LIBE-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))

Rapporteure Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

INTA-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

Föredragande: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen kan ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt i morgon, tisdagen den 16 maj 2017, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

8.   Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han onsdagen den 17 maj 2017 tillsammans med rådets ordförande skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 258/2014 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014–2020 (00017/2017/LEX – C8-0156/2017 – 2016/0110(COD))

Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskilda verksamheter för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området för finansiella tjänster för perioden 2017-2020 (00016/2017/LEX – C8-0155/2017 – 2016/0182(COD))

Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv (2018) (00010/2017/LEX – C8-0154/2017 – 2016/0259(COD))

Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 1305/2013 (00008/2017/LEX – C8-0153/2017 – 2015/0263(COD))

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (Ukraina) (00013/2017/LEX – C8-0152/2017 – 2016/0125(COD))

Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 (00004/2017/LEX – C8-0151/2017 – 2016/0023(COD))

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader (00007/2017/LEX – C8-0149/2017 – 2016/0185(COD))

Europaparlamentets och rådets beslut om användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen (00005/2017/LEX – C8-0148/2017 – 2016/0027(COD))

Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen (00062/2016/LEX – C8-0146/2017 – 2015/0269(COD))

Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskaplig rådgivning rörande den gemensamma fiskeripolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 199/2008 (omarbetning) (00006/2017/LEX – C8-0145/2017 – 2015/0133(COD))

Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang (00002/2017/LEX – C8-0139/2017 – 2014/0121(COD))

Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (00060/2016/LEX – C8-0138/2017 – 2014/0059(COD)).

9.   Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)

Följande större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt hade överlämnats (artikel 130b i arbetsordningen):

(O-000019/2017) från Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen och Julia Pitera, till kommissionen: Skillnader i fråga om produkters innehållsförteckning, sammansättning och smak mellan marknaderna i de central-/östeuropeiska och de västeuropeiska EU-medlemsstaterna (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)

10.   Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1)

från rådet och kommissionen

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL rådgivande utskott: FEMM, JURI

Förslag till rådets beslut om godtagande på Europeiska unionens vägnar av en ändring av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (07524/2017 – C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE))

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI rådgivande utskott: ITRE

Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA rådgivande utskott: AFET, AGRI

2)

från parlamentets utskott, betänkanden

*** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (09264/2016 – C8-0455/2016 – 2015/0113(NLE)) – utskottet AFET – Föredragande: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

Betänkande om genomförandet av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea (2015/2059(INI)) – utskottet INTA – Föredragande: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)) – utskottet BUDG – Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)) – utskottet BUDG – Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Betänkande om rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik (2016/2302(INI)) – utskottet REGI – Föredragande: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 genom en förlängning av programmet för perioden 2018–2020 (COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD)) – utskottet ECON – Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Betänkande om årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (2016/2097(INI)) – utskottet CONT – Föredragande: Julia Pitera (A8-0159/2017)

Betänkande om utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel (2016/2075(INI)) – utskottet INTA – Föredragande: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG (COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)) – utskottet TRAN – Föredragande: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)) – utskottet TRAN – Föredragande: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)) – utskottet TRAN – Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

*** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (13824/2016 – C8-0527/2016 – 2016/0311(NLE)) – utskottet AFET – Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

* Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Kroatien (05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS)) – utskottet LIBE – Föredragande: Claude Moraes (A8-0171/2017)

*** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan unionen och Konungariket Norge om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020 (13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE)) – utskottet LIBE – Föredragande: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

Betänkande om initiativet om resurseffektivitet: mindre matsvinn, större livsmedelssäkerhet (2016/2223(INI)) – utskottet ENVI – Föredragande: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

Betänkande om finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid (2016/2243(INI)) – utskottet ECON – Föredragande: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Betänkande om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016–2020 (COM(2016)0179 – 2016/2273(INI)) – utskottet IMCO – Föredragande: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

Betänkande om framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken (2016/2303(INI)) – utskottet REGI – Föredragande: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

*** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) (15540/2016 – C8-0024/2017 – 2016/0349(NLE)) – utskottet INTA – Föredragande: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Finland – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD)) – utskottet BUDG – Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

11.   Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

(O-000023/2017) från Bernd Lange, för utskottet INTA, till kommissionen: Höjda norska tullsatser på jordbruksprodukter / förhandlingarna nyligen om fiskehandelsprotokollet (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017),

(O-000037/2017) från Bernd Lange och Sajjad Karim, för utskottet INTA, till kommissionen: om det aktuella läget avseende tillämpningen av överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017),

(O-000038/2017) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till kommissionen: Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017),

(O-000039/2017) från Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, för GUE/NGL-gruppen, Marietje Schaake, för ALDE-gruppen, Ian Duncan, för ECR-gruppen, till kommissionen, (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik): Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodade) homosexuella män i Tjetjenien (Ryssland) (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017).

12.   Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Ghana, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan

Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till europeiska unionen

Protokoll om om anslutning till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan för att beakta Ecuadors anslutning.

13.   Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden i december 2016 finns tillgängligt på Europarl.

14.   Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden mai I 2017 (PE 603.781/PDOJ) hade delats ut. Inga ändringar hade föreslagits.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

15.   Årsrapporten för 2015om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt)

Betänkande om årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier [2016/2097(INI)] – Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Julia Pitera (A8-0159/2017)

Julia Pitera redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU

Vice talman

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Caterina Chinnici (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Nedzhmi Ali för ALDE-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Bernd Kölmel, Izaskun Bilbao Barandica, Jonathan Arnott, Patricija Šulin, Maria Grapini, António Marinho e Pinto och Beatrix von Storch.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Eleftherios Synadinos.

Talare: Marianne Thyssen och Julia Pitera.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 16.5.2017.

16.   Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000038/2017) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till kommissionen: Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Marita Ulvskog utvecklade frågan.

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: David Casa för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT

Vice talman

Talare: Javi López för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Dominique Martin för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Czesław Hoc, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Monika Smolková, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Thomas Mann, Momchil Nekov, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Romana Tomc, Verónica Lope Fontagné, Ádám Kósa och Stanislav Polčák.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver och Krzysztof Hetman.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 17.5.2017.

17.   Resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet (debatt)

Betänkande om initiativet om resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet [2016/2223(INI)] – Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

Biljana Borzan redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: James Nicholson (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Angélique Delahaye för PPE-gruppen, och Miriam Dalli för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI

Vice talman

Talare: Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, Julia Reid för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Marijana Petir, Daciana Octavia Sârbu, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Linnéa Engström, Piernicola Pedicini, Pilar Ayuso, Simona Bonafè, Bolesław G. Piecha, Anneli Jäätteenmäki, Josu Juaristi Abaunz, Michèle Rivasi, Karin Kadenbach, Jana Žitňanská, Estefanía Torres Martínez, Maria Heubuch, Andrzej Grzyb, Soledad Cabezón Ruiz, Zbigniew Kuźmiuk, Stefan Eck, Francesc Gambús, Massimo Paolucci, Ángela Vallina, Seán Kelly, Damiano Zoffoli, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Renate Sommer, Elena Gentile och Tibor Szanyi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská och Notis Marias.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME

Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Epitideios, Igor Šoltes, Miroslav Mikolášik, Michaela Šojdrová och Tomáš Zdechovský.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Biljana Borzan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 16.5.2017.

18.   Utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel (debatt)

Betänkande om utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel [2016/2075(INI)] – Utskottet för internationell handel. Föredragande: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

Tiziana Beghin redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Nedzhmi Ali (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Bendt Bendtsen för PPE-gruppen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández för S&D-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Stanislav Polčák och Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias och Ivana Maletić.

Talare: Valdis Dombrovskis och Tiziana Beghin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 i protokollet av den 16.5.2017.

19.   EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020(kortfattad redogörelse)

Betänkande om EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020 [2016/2273(INI)] – Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

Sabine Verheyen redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil och Victor Negrescu.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 16.5.2017.

20.   Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Tomáš Zdechovský, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kostas Chrysogonos, Jordi Solé, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Virginie Rozière, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Anna Záborská, Emilian Pavel, Patrick Le Hyaric, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michaela Šojdrová och Romana Tomc.

21.   Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes (”Föredragningslista” PE 603.781/OJMA).

22.   Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.45.

Klaus Welle

Generalsekreterare

Ramón Luis Valcárcel Siso

Vice talman


15 maj 2017

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Cofferati, Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Pietikäinen, Punset, Saryusz-Wolski


1.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/14


16 maj 2017
PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET DEN 16 MAJ 2017

(2018/C 38/02)

Innehållsförteckning

1.

Öppnande av sammanträdet 17

2.

Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) 17

3.

Få omplaceringen att fungera (debatt) 17

4.

Utnyttja globaliseringen fram till 2025 (debatt) 18

5.

Anförande av Moussa Faki Mahamat, ordförande för Afrikanska unionens kommission 18

6.

Omröstning 19

6.1

1 Protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet (p.g.a. Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 19

6.2

2 Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina (p.g.a. Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 20

6.3

3 Avtalet mellan EU och Norge om kompletterande bestämmelser till instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 20

6.4

4 EU:s anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) (artikel 150 i arbetsordningen) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 20

6.5

5 EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020 (omröstning) 21

6.6

6 Årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (omröstning) 21

6.7

7 Resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet (omröstning) 21

6.8

8 Utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel (omröstning) 21

7.

Röstförklaringar 22

8.

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster 22

9.

Justering av protokollet från föregående sammanträde 22

10.

EU:s strategi för Syrien (debatt) 23

11.

Situationen för kristna i Mellanöstern (debatt) 23

12.

Flyktinglägret i Dadaab (debatt) 24

13.

Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodade) homosexuella män i Tjetjenien (debatt) 25

14.

Situationen i Moldavien (debatt) 25

15.

Årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet (debatt) 26

16.

Finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid (debatt) 26

17.

Föredragningslista för nästa sammanträde 27

18.

Avslutande av sammanträdet 27
NÄRVAROLISTA 28

BILAGA I

OMRÖSTNINGSRESULTAT 30

1.

Protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet (p.g.a. Kroatiens anslutning) *** 30

2.

Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina (p.g.a. Kroatiens anslutning) *** 30

3.

Avtalet mellan EU och Norge om kompletterande bestämmelser till instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering *** 31

4.

EU:s anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) *** 31

5.

EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020 31

6.

Årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier 31

7.

Resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet 32

8.

Utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel 33

BILAGA II

RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP 34

1.

A8-0074/2017 — Helmut Scholz — godkännande 34

2.

A8-0169/2017 — Cristian Dan Preda — godkännande 35

3.

A8-0174/2017 — Tomáš Zdechovský — godkännande 37

4.

A8-0187/2017 — Fernando Ruas — godkännande 38

5.

A8-0178/2017 — Sabine Verheyen — endast en omröstning 39

6.

A8-0159/2017 — Julia Pitera — resolution 41

7.

A8-0175/2017 — Biljana Borzan — resolution 43

8.

A8-0162/2017 — Tiziana Beghin — resolution 44

Protokoll från sammanträdet den 16 maj 2017

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS

Vice talman

1.   Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.

2.   Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

utskotten BUDG och ECON, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 2015/1017 vad gäller förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)). föredragande Udo Bullmann och José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen kan ett antal ledamöter som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före onsdagen den 17 maj 2017 vid midnatt, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.

3.   Få omplaceringen att fungera (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Få omplaceringen att fungera (2017/2685(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Barbara Spinelli, Zoltán Balczó, Barbara Kudrycka, Péter Niedermüller, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Doru-Claudian Frunzulică, Lorenzo Fontana, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elly Schlein, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Bodil Valero, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Branislav Škripek, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Juan Fernando López Aguilar, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Marek Jurek, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese och Bernd Kölmel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Urtasun, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová och Nikos Androulakis.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU

Vice talman

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.14 i protokollet av den 18.5.2017.

4.   Utnyttja globaliseringen fram till 2025(debatt)

Uttalande av kommissionen: Utnyttja globaliseringen fram till 2025 (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Jeppe Kofod för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från William (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Bruno Gollnisch, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller och Ska Keller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias och Maria Grapini.

Talare: Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI

Talman

5.   Anförande av Moussa Faki Mahamat, ordförande för Afrikanska unionens kommission

Från kl. 12.05 till kl. 12.25 höll Moussa Faki Mahamat, ordförande för Afrikanska unionens kommission, ett anförande för parlamentet.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI

Vice talman

6.   Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

Talare:

Sophia in 't Veld, som begärde att parlamentet och Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) skulle uppmana FN att fortsätta att grantera ett fullständigt skydd för dr Denis Mukwege, Sacharovpristagare 2014 (talmannen noterade detta), och

Ana Gomes, som begärde att parlamentet skulle uppmana de mexikanska myndigheterna att överlämna förövarna av mordet på journalisten Javier Valdez Cardenas, som mördades i går, till rättvisan (talmannen noterade detta).

6.   1Protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet (p.g.a. Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [09264/2016 – C8-0455/2016 – 2015/0113(NLE)] – Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0201)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

6.   2Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina (p.g.a. Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [13824/2016 – C8-0527/2016 – 2016/0311(NLE)] – Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0202)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

6.   3Avtalet mellan EU och Norge om kompletterande bestämmelser till instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan unionen och Konungariket Norge om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020 [13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE)] – Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0203)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

6.   4EU:s anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) (artikel 150 i arbetsordningen) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) [15540/2016 – C8-0024/2017 – 2016/0349(NLE)] – Utskottet för internationell handel. Föredragande: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0204)

Inlägg:

Fernando Ruas (föredragande), före omröstningen.

6.   5EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020(omröstning)

Betänkande om EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020 [2016/2273(INI)] – Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0205)

6.   6Årsrapporten för 2015om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (omröstning)

Betänkande om årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier [2016/2097(INI)] – Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Julia Pitera (A8-0159/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0206)

6.   7Resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet (omröstning)

Betänkande om initiativet om resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet [2016/2223(INI)] – Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0207)

6.   8Utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel (omröstning)

Betänkande om utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel [2016/2075(INI)] – Utskottet för internationell handel. Föredragande: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0208)

7.   Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation Cristian Dan Preda – A8-0169/2017

Monica Macovei

Betänkande Sabine Verheyen – A8-0178/2017

Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Diane James, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský och Steven Woolfe

Betänkande Julia Pitera – A8-0159/2017

Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Diane James, Jiří Pospíšil och Seán Kelly

Betänkande Biljana Borzan – A8-0175/2017

Momchil Nekov, Urszula Krupa, Anna Maria Corazza Bildt, Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Franc Bogovič, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Frédérique Ries, Tomáš Zdechovský och Seán Kelly

Betänkande Tiziana Beghin – A8-0162/2017

Adam Szejnfeld, Diane James, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský och Steven Woolfe.

8.   Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Frédérique Ries meddelade att han, eftersom han inte hade sitt röstkort, varken hade kunnat delta i de elektroniska omröstningarna eller i omröstningarna med namnupprop.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.35 och återupptogs kl. 15.20.)

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Vice talman

9.   Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

10.   EU:s strategi för Syrien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s strategi för Syrien (2017/2654(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Victor Boștinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Udo Voigt, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, även om hur debatten var organiserad, och som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Eleftherios Synadinos, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok och Francisco Assis.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI

Vice talman

Talare: Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Stanislav Polčák, Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor och Costas Mavrides.

Talare: Federica Mogherini.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS

Vice talman

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.11 i protokollet av den 18.5.2017.

(Plenarsammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI

Vice talman

11.   Situationen för kristna i Mellanöstern (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för kristna i Mellanöstern (2017/2686(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Arne Lietz för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, och Franz Obermayr för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS

Vice talman

Talare: Bruno Gollnisch, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Ryszard Antoni Legutko, Beatriz Becerra Basterrechea, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Eleftherios Synadinos, Michèle Alliot-Marie, Javi López, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Mario Borghezio, Lars Adaktusson, Marlene Mizzi, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, György Hölvényi, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, László Tőkés, Laima Liucija Andrikienė, Lefteris Christoforou och Marisa Matias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Notis Marias och Anna Záborská.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

12.   Flyktinglägret i Dadaab (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Flyktinglägret i Dadaab (2017/2687(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI

Vice talman

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Marina Albiol Guzmán, Fabio Massimo Castaldo, Pier Antonio Panzeri, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.13 i protokollet av den 18.5.2017.

13.   Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodade) homosexuella män i Tjetjenien (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000039/2017) från Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán och Gabriele Zimmer, för GUE/NGL-gruppen, Marietje Schaake, för ALDE-gruppen, Ian Duncan, för ECR-gruppen till kommissionen (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik): Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodade) homosexuella män i Tjetjenien (Ryssland) (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017)

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius och Mark Demesmaeker utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, besvarade frågan.

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Fredrick Federley för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.15 i protokollet av den 18.5.2017.

14.   Situationen i Moldavien (debatt)

Uttalande av kommissionen: Situationen i Moldavien (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Andi Cristea för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Marian-Jean Marinescu och Francisco Assis.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND

Vice talman

Talare: Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev och Siegfried Mureșan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

15.   Årsrapporten 2014om subsidiaritet och proportionalitet (debatt)

Betänkande om årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet [2015/2283(INI)] – Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

Sajjad Karim redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Kazimierz Michał Ujazdowski (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Mady Delvaux för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Marie-Christine Boutonnet för ENF-gruppen, Pavel Svoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneleen Van Bossuyt, Gilles Lebreton, Emil Radev och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Brian Hayes.

Talare: Notis Marias om hur ögonkontaktsförfarandet tillämpades (talmannen gav förklarande information).

Talare: Christos Stylianides och Sajjad Karim.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 17.5.2017.

16.   Finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid (debatt)

Betänkande om finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid [2016/2243(INI)] – Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Cora van Nieuwenhuizen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Dita Charanzová (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Brian Hayes för PPE-gruppen, Cătălin Sorin Ivan för S&D-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Othmar Karas, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan, Eva Maydell och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Valdis Dombrovskis och Cora van Nieuwenhuizen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 17.5.2017.

17.   Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes (”Föredragningslista” PE 603.781/OJME).

18.   Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.45.

Klaus Welle

Generalsekreterare

Rainer Wieland

Vice talman


16 maj 2017

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Cofferati, Crowley, Händel, Hazekamp, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski


16 maj 2017

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Förkortningar och symboler

+

antogs

förkastades

bortföll

T

drogs tillbaka

ONU (…, …, …)

omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

EO (…, …, …)

elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

delad

delad omröstning

särsk.

särskild omröstning

äf

ändringsförslag

komp.

kompromissändringsförslag

m.d.

motsvarande del

S

ändringsförslag om strykning

=

identiska ändringsförslag

res.

resolutionsförslag

gem. res.

gemensamt förslag till resolution

sluten

sluten omröstning

1.   Protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet (p.g.a. Kroatiens anslutning) ***

Rekommendation: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

omröstning: godkännande

ONU

+

585, 52, 15

2.   Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina (p.g.a. Kroatiens anslutning) ***

Rekommendation: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

omröstning: godkännande

ONU

+

592, 54, 21

3.   Avtalet mellan EU och Norge om kompletterande bestämmelser till instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering ***

Rekommendation: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

omröstning: godkännande

ONU

+

561, 33, 77

4.   EU:s anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) ***

Rekommendation: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

omröstning: godkännande

ONU

+

617, 57, 5

5.   EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020

Betänkande: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

570, 70, 36

6.   Årsrapporten för 2015om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier

Betänkande: Julia Pitera (A8-0159/2017)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

punkt 6

5

S&D

 

+

 

punkt 20

10

S&D

EO

290, 355, 33

efter punkt 20

11

S&D

EO

+

373, 246, 58

punkt 25

12

S&D

EO

+

330, 323, 23

punkt 35

6

S&D

 

+

 

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

 

2

 

efter punkt 50

3

EFDD

 

 

punkt 51

13

S&D

EO

+

361, 286, 25

efter punkt 53

4

EFDD

 

+

 

punkt 56

14

S&D

EO

240, 404, 33

punkt 69

7

S&D

 

+

 

punkt 71

15

S&D

 

 

punkt 72

1

Verts/ALE

 

+

 

efter punkt 72

2

Verts/ALE

 

+

 

punkt 85

8

S&D

EO

299, 355, 24

efter skäl F

9

S&D

EO

+

371, 279, 27

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

553, 67, 56

Begäranden om delad omröstning

S&D:

punkt 35

Första delen

:

Texten i sin helhet utom orden ”med det högsta antalet anmälda oriktigheter – Rumänien, Italien, Spanien, Polen, Ungern, Portugal och Litauen”

Andra delen

:

dessa ord

7.   Resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet

Betänkande: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

punkt 63

2

≥ 76 ledamöter

 

+

 

punkt 65

punkt

originaltexten

särsk.

+

 

punkt 75

3

≥ 76 ledamöter

EO

230, 435, 5

punkt 79

punkt

originaltexten

särsk.

+

 

punkt 115

punkt

originaltexten

särsk.

+

 

punkt 117

punkt

originaltexten

särsk. / EO

321, 333, 16

punkt 119

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

skäl AI

1

≥ 76 ledamöter

 

+

 

skäl D

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2 / EO

+

372, 295, 8

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

623, 33, 20

Begäranden om särskild omröstning

≥ 76 ledamöter: punkterna 65, 79, 115, 117

Begäranden om delad omröstning

≥ 76 ledamöter:

skäl D

Första delen

:

”För varje kilo livsmedel som produceras släpps 4,5 kg koldioxid ut i atmosfären enligt aktuella studier. De cirka 89 miljoner ton livsmedel som slängs i Europa genererar 170 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, fördelat enligt följande: livsmedelsindustrin 59 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, inhemsk konsumtion 78 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år och övriga 33 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Produktionen av de 30 % livsmedel som i slutändan inte konsumeras står för ytterligare 50 % av det vatten som används till bevattning,”

Andra delen

:

”samtidigt som det krävs 5–10 ton vatten för att producera ett kilo nötkött.”

punkt 119

Första delen

:

”Europaparlamentet hoppas att den landningsskyldighet i den gemensamma fiskeripolitiken som just nu håller på att fasas in kommer att leda till mer selektiva fiskeredskap och fiskemetoder, och slutligen till att en mindre mängd fisk kastas ut till havs.”

Andra delen

:

”Parlamentet noterar dock att landningsskyldigheten inte gäller all fisk och att det därför behövs ytterligare åtgärder.”

8.   Utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel

Betänkande: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

468, 89, 82


16 maj 2017

1.   A8-0074/2017 — Helmut Scholz — godkännande

Ja-röster 585

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Petersen, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Iwaszkiewicz, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Briois, Kappel, Mayer Georg, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, De Masi, Eck, Flanagan, Forenza, González Peñas, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Korwin-Mikke, Kovács, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 52

ECR : Marias, Tomaševski

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Nuttall, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Arnautu, Atkinson, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Stuger, Troszczynski, Zijlstra

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Viegas

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

Nedlagda röster 15

EFDD : Mach

ENF : Annemans, Bizzotto, Ciocca, Fontana, Marusik, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Chountis, Hadjigeorgiou, López Bermejo, Omarjee, Sylikiotis, Vallina

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Daniel Caspary

Nej-röster : Steeve Briois

2.   A8-0169/2017 — Cristian Dan Preda — godkännande

Ja-röster 592

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Petersen, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Iwaszkiewicz, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Zimmer

NI : Chauprade, Dodds, Korwin-Mikke

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 54

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Nuttall, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Stuger, Troszczynski, Zijlstra

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Viegas

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

Nedlagda röster 21

EFDD : Mach

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Marusik, Mayer Georg, Salvini, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Chountis, Hadjigeorgiou, López Bermejo, Omarjee, Sylikiotis, Vallina

NI : Balczó, Kovács

3.   A8-0174/2017 — Tomáš Zdechovský — godkännande

Ja-röster 561

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Iwaszkiewicz, Moi, Paksas, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Salvini, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : de Jong, Konečná, Kyllönen, Omarjee

NI : Balczó, Chauprade, Korwin-Mikke, Kovács, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 33

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Parker, Reid, Seymour

ENF : Annemans, Atkinson, de Graaff, Stuger, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Chountis, Hadjigeorgiou, López Bermejo, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Vallina

NI : Epitideios, Fountoulis, James, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

Nedlagda röster 77

ECR : Bashir, Campbell Bannerman, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Kamall, Karim, McIntyre, Procter, Swinburne, Tannock, Van Orden

EFDD : Lundgren, Mach, Nuttall, Winberg

ENF : Aliot, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Troszczynski, Vilimsky

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Dodds, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie

4.   A8-0187/2017 — Fernando Ruas — godkännande

Ja-röster 617

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Kovács, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 57

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Nuttall, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

Nedlagda röster 5

ENF : Annemans

GUE/NGL : Ferreira, Kari, Pimenta Lopes, Viegas

5.   A8-0178/2017 — Sabine Verheyen — endast en omröstning

Ja-röster 570

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Ernst, Kohlíček, Konečná, Kyllönen, Michels, Scholz, Spinelli

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Kovács, Synadinos, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 70

ECR : Halla-aho, Karlsson, Marias, Vistisen

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Mach, Nuttall, Parker, Reid, Seymour, von Storch

ENF : Aliot, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Stuger, Troszczynski, Zijlstra

GUE/NGL : Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, De Masi, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Le Hyaric, Maltese, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Viegas

NI : Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

Nedlagda röster 36

ECR : Swinburne

EFDD : Iwaszkiewicz, Lundgren, Winberg

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Chrysogonos, González Peñas, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, López Bermejo, Lösing, Matias, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

NI : Korwin-Mikke

Verts/ALE : Bové

6.   A8-0159/2017 — Julia Pitera — resolution

Ja-röster 553

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Demesmaeker, Karlsson, Loones, Lucke, Macovei, Stevens, Van Bossuyt, Zīle

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Kovács, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 67

ECR : Bashir, Campbell Bannerman, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Henkel, Kamall, Karim, Kölmel, McIntyre, Nicholson, Procter, Starbatty, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Zahradil

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Nuttall, Parker, Reid, Seymour, von Storch

ENF : Arnautu, Atkinson, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

NI : Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

Nedlagda röster 56

ALDE : van Baalen, Huitema, van Nieuwenhuizen

ECR : Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dzhambazki, Fitto, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Sulík, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Vistisen, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Lundgren, Winberg

ENF : Aliot, Bay, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Le Pen Marine, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Vilimsky, Zanni

NI : Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Pospíšil

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : Louis Aliot, Nicolas Bay

Nedlagda röster : Steeve Briois

7.   A8-0175/2017 — Biljana Borzan — resolution

Ja-röster 623

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Troszczynski, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Synadinos, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 33

ALDE : Vajgl

ECR : Fitto, Henkel, Kölmel, Starbatty, Sulík, Trebesius

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Reid, Seymour, von Storch

ENF : Atkinson, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Senra Rodríguez

NI : James, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

Nedlagda röster 20

ALDE : van Baalen, Huitema, van Nieuwenhuizen

ECR : Tošenovský, Zahradil

EFDD : Gill Nathan, Lundgren, Winberg

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Carthy, Lösing, Ní Riada

PPE : Reul, Sommer

Verts/ALE : Giegold

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Sabine Lösing, Ivo Vajgl

8.   A8-0162/2017 — Tiziana Beghin — resolution

Ja-röster 468

ALDE : Ali, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Gericke, Macovei, Sulík, Vistisen

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Benito Ziluaga, Björk, Chrysogonos, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Kovács, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Coelho, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Verheyen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fernández, Fleckenstein, Freund, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Harms, Jávor, Ždanoka

Nej-röster 89

ECR : Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McIntyre, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Swinburne, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Iwaszkiewicz, von Storch

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Zarianopoulos

Verts/ALE : Andersson, Dalunde, Engström, Valero

Nedlagda röster 82

ECR : Demesmaeker, Karlsson, Loones, Škripek, Stevens, Tomaševski, Van Bossuyt, Žitňanská

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Carver, Coburn, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Mach, Parker, Seymour, Winberg

ENF : Atkinson

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Boylan, Carthy, Chountis, Ferreira, Flanagan, Hadjigeorgiou, Kari, López Bermejo, Ní Riada, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Vallina, Viegas

S&D : Guteland, Hedh, Ludvigsson, Nilsson, Ulvskog

Verts/ALE : Albrecht, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Vana

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Marlene Mizzi


1.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/47


17 maj 2017
PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET DEN 17 MAJ 2017

(2018/C 38/03)

Innehållsförteckning

1.

Öppnande av sammanträdet 51

2.

Uttalande av talmannen 51

3.

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag) 51

4.

Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (ingivna resolutionsförslag) 53

5.

Situationen i Ungern (ingivna resolutionsförslag) 53

6.

Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 29 april 2017 (debatt) 54

7.

Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) 54

8.

Förberedelse av G7-toppmötet (debatt) 55

9.

Högtidligt möte – Förenta nationerna 55

10.

Omröstning 55

10.1

1 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 56

10.2

2 Årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 56

10.3

3 Finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 56

10.4

4 Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Kroatien * (omröstning) 56

10.5

5 Invändning mot en delegerad akt: Identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (omröstning) 57

10.6

6 Invändning enligt artikel 106 i arbetsordningen: GMO-bomull GHB119 (omröstning) 57

10.7

7 Invändning enligt artikel 106 i arbetsordningen: GMO-majs DAS-40278–9 (omröstning) 57

10.8

8 Situationen i Ungern (omröstning) 58

10.9

9 Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (omröstning) 58

11.

Röstförklaringar 58

12.

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster 59

13.

Justering av protokollet från föregående sammanträde 59

14.

Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen) 59

15.

Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen) 60

16.

ECB:s befogenheter och kontroll (debatt om en aktuell fråga) 60

17.

Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden ***I (debatt) 61

18.

Genomförandet av förordning (EU) 2017/458 om stärkandet av kontroller vid de yttre gränserna (debatt) 61

19.

Vägtransporter i Europeiska unionen (debatt) 62

20.

Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea (debatt) 63

21.

Läget i genomförandet av hållbarhetspakten i Bangladesh (debatt) 63

22.

Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021 – Höjda norska tullsatser på jordbruksprodukter/förhandlingarna nyligen om fiskehandelsprotokollet (debatt) 64

23.

Föredragningslista för nästa sammanträde 64

24.

Avslutande av sammanträdet 64
NÄRVAROLISTA 65

BILAGA I

OMRÖSTNINGSRESULTAT 67

1.

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems 67

2.

Årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet 67

3.

Finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid 68

4.

Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Kroatien * 68

5.

Invändning mot en delegerad akt: Identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister 68

6.

Invändning enligt artikel 106 i arbetsordningen: GMO-bomull GHB119 68

7.

Invändning enligt artikel 106 i arbetsordningen: GMO-majs DAS-40278–9 69

8.

Situationen i Ungern 69

9.

Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande 70

BILAGA II

RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP 71

1.

A8-0196/2017 — Petri Sarvamaa — endast en omröstning 71

2.

A8-0114/2017 — Sajjad Karim — endast en omröstning 72

3.

A8-0176/2017 — Cora van Nieuwenhuizen — endast en omröstning 74

4.

A8-0171/2017 — Claude Moraes — rådets utkast till beslut 75

5.

B8-0294/2017 — resolution 77

6.

B8-0293/2017 — resolution 78

7.

B8-0292/2017 — resolution 80

8.

B8-0295/2017 — äf 5 82

9.

B8-0295/2017 — äf 1 83

10.

B8-0295/2017 — äf 6 85

11.

B8-0295/2017 — punkt 7 86

12.

B8-0295/2017 — resolution 88

13.

B8-0298/2017 — äf 9 90

14.

B8-0298/2017 — äf 12 91

15.

B8-0298/2017 — äf 13 93

16.

B8-0298/2017 — punkt 26/1 94

17.

B8-0298/2017 — äf 1 96

18.

B8-0298/2017 — äf 2 97

19.

B8-0298/2017 — skäl G 99

20.

B8-0298/2017 — äf 6 101

Protokoll från sammanträdet den 17 maj 2017

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI

Talman

1.   Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.10.

2.   Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av den internationella dagen mot homofobi och transfobi, och påminde om att parlamentet i morgon skulle rösta om de resolutionsförslag som inlämnats som avslutning på debatten om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodade) homosexuella män i Tjetjenien (Ryssland) (punkt 13 i protokollet av den 16.5.2017).

3.   Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.

Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema (2017/2681(RSP))

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei och Notis Marias, för ECR-gruppen, om Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema (B8-0361/2017),

Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema (B8-0363/2017),

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post och Cécile Kashetu Kyenge, för S&D-gruppen, om Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema (B8-0365/2017),

Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen, om Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema (B8-0366/2017),

Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema (B8-0368/2017),

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema B8-0372/2017).

II.

Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (2017/2682(RSP))

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek och Monica Macovei, för ECR-gruppen, om Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (B8-0369/2017),

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas och Piernicola Pedicini, för EFDD-gruppen, om Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (B8-0371/2017),

Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, om Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (B8-0373/2017),

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post och Ana Gomes, för S&D-gruppen, om Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (B8-0374/2017),

Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva och Kostas Chrysogonos, för GUE/NGL-gruppen, om Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (B8-0375/2017),

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (B8-0376/2017),

Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, sur l'Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (B8-0377/2017).

III.

Sydsudan (2017/2683(RSP))

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om Sydsudan (B8-0358/2017),

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga och Monica Macovei, för ECR-gruppen, om Sydsudan (B8-0359/2017),

Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, om Sydsudan (B8-0360/2017),

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post och Jytte Guteland, för S&D-gruppen, om Sydsudan (B8-0362/2017),

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk och Javier Couso Permuy, för GUE/NGL-gruppen, om Sydsudan (B8-0364/2017),

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om Sydsudan (B8-0367/2017),

Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om Sydsudan (B8-0370/2017).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.

4.   Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000038/2017) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till kommissionen: Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Debatten hade hållits den 15 maj 2017(punkt 16 i protokollet av den 15.5.2017).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

Thomas Händel, för utskottet EMPL, om den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 17.5.2017.

5.   Situationen i Ungern (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Situationen i Ungern (2017/2656(RSP))

Debatten hade hållits den 26 april 2017(punkt 14 i protokollet av den 26.4.2017).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

Birgit Sippel, Péter Niedermüller et Silvia Costa, au nom du groupe S&D, Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck et Louis Michel, au nom du groupe ALDE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez et Miguel Urbán Crespo, au nom du groupe GUE/NGL, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde et Sven Giegold, au nom du groupe Verts/ALE, om situationen i Ungern (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017),

Manfred Weber för PPE-gruppen, om situationen i Ungern (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 17.5.2017.

6.   Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 29 april 2017(debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 29 april 2017 (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Raffaele Fitto för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, Steven Woolfe, grupplös, och Herbert Reul.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME

Vice talman

Talare: Luke Ming Flanagan ställde en fråga (”blått kort”) till Herbert Reul, som besvarade frågan, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel och Elmar Brok.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi och Jean-Paul Denanot.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI

Talman

Talare: Michel Barnier (huvudförhandlare) och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME

Vice talman

7.   Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att hon hade mottagit en begäran om omröstning i parlamentet i enlighet med artikel 69c.2 från grupperna GUE/NGL, ALDE, EFDD och ECR om CULT-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar baserat på betänkandet om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden (Föredragande: Sabine Verheyen och Petra Kammerevert) (A8-0192/2017), som tillkännagivits i protokollet från måndagen den 15 maj 2017(punkt 7 i protokollet av den 15.5.2017).

Omröstningen om CULT-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar kommer att äga rum i morgon, torsdagen den 18 maj 2017.

Talmannen meddelade att hon inte hade mottagit någon begäran om omröstning om besluten i utskotten INTA, ITRE, IMCO, PECH och LIBE att inleda interinstitutionella förhandlingar, som tillkännagivits i protokollet från måndagen den 15 maj 2017(punkt 7 i protokollet av den 15.5.2017).

Utskotten INTA, ITRE, IMCO, PECH et LIBE kan således inleda interinstitutionella förhandlingar efter det att den tidsfrist som anges i artikel 69c.2 i arbetsordningen har löpt ut.

8.   Förberedelse av G7-toppmötet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av G7-toppmötet (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) och Carmelo Abela (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Matteo Salvini för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica och Jeppe Kofod.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini.

Talare: Carmelo Abela och Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI

Talman

9.   Högtidligt möte – Förenta nationerna

Kl. 12.05–12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av ett anförande av António Guterres, Förenta nationernas generalsekreterare.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF

Vice talman

10.   Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

10.   1Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems [COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD)] – Budgetutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0209)

10.   2Årsrapporten 2014om subsidiaritet och proportionalitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet [2015/2283(INI)] – Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0210)

10.   3Finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid [2016/2243(INI)] – Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0211)

10.   4Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Kroatien * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Kroatien [05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS)] – Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 4)

FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0212)

10.   5Invändning mot en delegerad akt: Identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen, av Roberto Gualtieri, för utskottet ECON, Claude Moraes och Judith Sargentini för utskottet LIBE, om kommissionens delegerade förordning (EU) av den 24 mars 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller avlägsnande av Guyana från tabellen i punkt 1 i bilagan och tillägg av Etiopien till den tabellen (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0213)

10.   6Invändning enligt artikel 106 i arbetsordningen: GMO-bomull GHB119 (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, av Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis och Sirpa Pietikäinen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB119 (BCS-GHØØ5-8) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D050182 – 2017/2675(RSP)) – Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet – Föredragande: Bart Staes (B8-0293/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0214)

10.   7Invändning enligt artikel 106 i arbetsordningen: GMO-majs DAS-40278–9 (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, av Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis och Sirpa Pietikäinen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen DAS-40278–9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (2017/2674(RSP)) – Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (B8-0292/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0215)

10.   8Situationen i Ungern (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Situationen i Ungern (2016/2798(RSP))

Debatten hade ägt rum den 26 april 2017(punkt 14 i protokollet av den 26.4.2017).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 17 maj 2017(punkt 4 i protokollet av den 17.5.2017).

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG (B8-0295/2017)

Antogs (P8_TA(2017)0216)

(Resolutionsförslag B8-0296/2017 bortföll.)

10.   9Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0217)

11.   Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Sajjad Karim – A8-0114/2017

Krisztina Morvai, Notis Marias, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil och Branislav Škripek

Betänkande Cora van Nieuwenhuizen – A8-0176/2017

Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Notis Marias och Petras Auštrevičius

Situationen i Ungern (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)

Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Marek Jurek och Jan Zahradil

Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017)

Igor Šoltes, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias och Jiří Pospíšil.

12.   Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.10 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND

Vice talman

13.   Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

14.   Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller Campylobacter i slaktkroppar av slaktkycklingar (D043211/04 – 2017/2678(RPS) – tidsfrist: 5 augusti 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av kaliumkarbonat (E 501) på skalade, skurna och hackade frukter, bär och grönsaker (D050365/02 – 2017/2671(RPS) – tidsfrist: 3 juli 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens direktiv om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG vad gäller principer och riktlinjer för god tillverkningssed för humanläkemedel (D050582/03 – 2017/2684(RPS) – tidsfrist: 10 augusti 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens beslut om ändring av beslut 2013/162/EU för att revidera medlemsstaternas årliga utsläppstilldelningar för perioden 2017–2020 (D050685/01 – 2017/2670(RPS) – tidsfrist: 29 juli 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen) rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

Kommissionens beslut om specificering, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG, av standarden EN ISO 17944:2014 som standard för mikrobiologiska metoders likvärdighet (D050748/01 – 2017/2679(RPS) – tidsfrist: 9 augusti 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Kommissionens beslut om ändring av beslut 2014/256/EU i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till konverterade pappersprodukter (D050903/02 – 2017/2677(RPS) – tidsfrist: 4 augusti 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. Commission Regulation implementing Regulation (EG) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society for the reference year 2018 (D050905/02 – 2017/2697(RPS) – tidsfrist: 16 augusti 2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE.

15.   Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerad akt hade översänts till parlamentet:

Kommissionens delegerade förordning om rättelse av vissa språkversioner av genomförandeförordning (EU) nr 1333/2011 om fastställande av handelsnormer för bananer, bestämmelser för kontroll av efterlevnad av dessa handelsnormer och om villkor för anmälningar i banansektorn (C(2017)02827 – 2017/2673(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 3 maj 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

16.   ECB:s befogenheter och kontroll (debatt om en aktuell fråga)

ECB:s befogenheter och kontroll (2017/2690(RSP))

Talare: Joachim Starbatty, som inledde debatten.

Talare: Carmelo Abela (rådets tjänstgörande ordförande) och Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Brian Hayes för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan och Pedro Silva Pereira.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI

Vice talman

Talare: Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík och Marisa Matias.

Talare: Andrus Ansip.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

17.   Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden [COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)] – Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Carlos Zorrinho (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Marco Zullo (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Sabine Verheyen (föredragande av yttrande från utskottet CULT) och Angelika Niebler för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI

Vice talman

Talare: Victor Negrescu för S&D-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Stanislav Polčák, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, och Lampros Fountoulis, grupplös, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle och Bogdan Brunon Wenta.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec och Notis Marias.

Talare: Andrus Ansip och Jean-Marie Cavada.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 18.5.2017.

18.   Genomförandet av förordning (EU) 2017/458 om stärkandet av kontroller vid de yttre gränserna (debatt)

Uttalande av kommissionen: Genomförandet av förordning (EU) 2017/458 om stärkandet av kontroller vid de yttre gränserna (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Kinga Gál för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade två frågor (”blått kort”) från Tomáš Zdechovský och Monica Macovei, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, och Georgios Epitideios, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT

Vice talman

Talare: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev och Marijana Petir.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec och Eleftherios Synadinos.

Talare: Andrus Ansip.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

19.   Vägtransporter i Europeiska unionen (debatt)

Uttalande av kommissionen: Vägtransporter i Europeiska unionen (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Peter Lundgren för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto och Andor Deli.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS

Vice talman

Talare: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka och Agnes Jongerius.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec och Deirdre Clune.

Talare: Phil Hogan.

Talare: Peter van Dalen och Michael Cramer pour poser une question à Phil Hogan à laquelle celui-ci répond.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

Karima Delli, för utskottet TRAN, om vägtransporter i Europeiska unionen (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.12 i protokollet av den 18.5.2017.

20.   Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea (debatt)

Betänkande om genomförandet av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea [2015/2059(INI)] – Utskottet för internationell handel. Föredragande: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Adam Szejnfeld redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen, Joachim Schuster för S&D-gruppen, Joachim Starbatty för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Paul Rübig, David Martin, Jan Zahradil, Anne-Marie Mineur, Eduard Kukan, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz och Bernd Lange.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Paloma López Bermejo.

Talare: Cecilia Malmström och Adam Szejnfeld.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.9 i protokollet av den 18.5.2017.

21.   Läget i genomförandet av hållbarhetspakten i Bangladesh (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000037/2017) från Bernd Lange och Sajjad Karim, för utskottet INTA, till kommissionen: om det aktuella läget avseende tillämpningen av överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017)

Bernd Lange utvecklade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI

Vice talman

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Fernando Ruas för PPE-gruppen, Agnes Jongerius för S&D-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Angelo Ciocca för ENF-gruppen, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert och Arne Lietz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Jiří Pospíšil.

Talare: Cecilia Malmström.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: juni sammanträdesperiod.

22.   Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021– Höjda norska tullsatser på jordbruksprodukter/förhandlingarna nyligen om fiskehandelsprotokollet (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021, avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014–2021, tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge samt tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island [06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE)] – Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Borrelli (A8-0072/2017)

Fråga för muntligt besvarande (O-000023/2017) från Bernd Lange, för utskottet INTA, till kommissionen: Höjda norska tullsatser på jordbruksprodukter/förhandlingarna nyligen om fiskehandelsprotokollet (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Bernd Lange utvecklade frågan och David Borrelli redogjorde för rekommendationen.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen), som också besvarade frågan.

Talare: Artis Pabriks för PPE-gruppen, Nicola Danti för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen och Christel Schaldemose.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Phil Hogan och David Borrelli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.4 i protokollet av den 18.5.2017.

23.   Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes (”Föredragningslista” PE 603.781/OJJE).

24.   Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.20.

Klaus Welle

Generalsekreterare

Pavel Telička

Vice talman


17 maj 2017

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski


17 maj 2017

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Förkortningar och symboler

+

antogs

förkastades

bortföll

T

drogs tillbaka

ONU (…, …, …)

omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

EO (…, …, …)

elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

delad

delad omröstning

särsk.

särskild omröstning

äf

ändringsförslag

komp.

kompromissändringsförslag

m.d.

motsvarande del

S

ändringsförslag om strykning

=

identiska ändringsförslag

res.

resolutionsförslag

gem. res.

gemensamt förslag till resolution

sluten

sluten omröstning

1.   Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017) (kvalificerad majoritet erfordrades och 3/5 av de avgivna rösterna)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

554, 70, 8

2.   Årsrapporten 2014om subsidiaritet och proportionalitet

Betänkande: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

545, 25, 90

3.   Finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid

Betänkande: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

544, 107, 14

4.   Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Kroatien *

Betänkande: Claude Moraes (A8-0171/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

omröstning: förslaget till rådets beslut

ONU

+

592, 69, 15

5.   Invändning mot en delegerad akt: Identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister

resolutionsförslag: B8-0294/2017 (kvalificerad majoritet krävs för antagande av resolutionsförslaget)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

resolutionsförslag B8-0294/2017 (LIBE-utskottet, ECON-utskottet)

efter skäl H

1

PPE

EO

314, 339, 24

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

392, 80, 207

Begäranden om omröstning med namnupprop

Verts/ALE: slutomröstning

6.   Invändning enligt artikel 106 i arbetsordningen: GMO-bomull GHB119

resolutionsförslag: B8-0293/2017

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

resolutionsförslag B8-0293/2017 (ENVI-utskottet)

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

425, 230, 27

Begäranden om omröstning med namnupprop

Verts/ALE, ENF: slutomröstning

7.   Invändning enligt artikel 106 i arbetsordningen: GMO-majs DAS-40278–9

resolutionsförslag: B8-0292/2017

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

resolutionsförslag B8-0292/2017 (ENVI-utskottet)

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

435, 216, 34

Begäranden om omröstning med namnupprop

Verts/ALE, ENF: slutomröstning

8.   Situationen i Ungern

resolutionsförslag: B8-0295/2017, B8-0296/2017

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

resolutionsförslag B8-0295/2017 (S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)

punkt 2

5

ENF

ONU

77, 570, 19

efter punkt 2

1

ECR

ONU

152, 521, 8

punkt 3

6

ENF

ONU

85, 520, 58

efter punkt 3

4

ALDE

 

+

 

efter punkt 5

7

ALDE

 

+

 

2

PPE

ONU

 

punkt 6

punkt

originaltexten

särsk./EO

+

344, 318, 18

punkt 7

punkt

originaltexten

ONU

+

342, 303, 38

punkt 8

3

PPE

 

 

punkt

originaltexten

särsk./EO

+

346, 311, 29

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

393, 221, 64

resolutionsförslag B8-0296/2017 (PPE)

punkt 2

2

ENF

ONU

 

punkt 3

3

ENF

ONU

 

efter punkt 4

1

PPE

ONU

 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

 

Begäranden om omröstning med namnupprop

ECR: äf 1 (B8-0295/2017)

ENF: punkt 7, äf 2, 5, 6, slutomröstning (B8-0295/2017), äf 1, 2, 3, slutomröstning (B8-0296/2017)

Begäranden om särskild omröstning

PPE: punkterna 6, 7, 8 (B8-0295/2017)

9.   Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

resolutionsförslag: B8-0298/2017

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

resolutionsförslag B8-0298/2017 (EMPL-utskottet)

punkt 1

9

ENF

ONU

76, 604, 8

punkt 4

10

ENF

 

 

punkt 5

11

ENF

 

 

punkt 6

12

ENF

ONU

62, 555, 70

punkt 7

13

ENF

ONU

51, 608, 24

punkt 8

14

ENF

 

 

punkt 26

punkt

originaltexten

delad

 

 

1/ONU

+

530, 71, 89

2

+

 

skäl A

1

ENF

ONU

63, 615, 10

skäl B

2

ENF

ONU

55, 612, 16

skäl D

3

ENF

 

 

skäl F

4

ENF

 

 

skäl G

5

ENF

 

 

punkt

originaltexten

ONU

+

592, 44, 56

skäl H

6

ENF

ONU

62, 604, 13

skäl I

7

ENF

 

 

efter skäl J

8

ENF

 

 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

 

+

 

Begäranden om omröstning med namnupprop

ENF: äf 1, 2, 6, 9, 12, 13, skäl G

Begäranden om delad omröstning

ENF:

punkt 26

Första delen

:

”Europaparlamentet betonar behovet av en bättre förståelse av kvalifikationer som förvärvats utanför EU, i syfte att validera och erkänna dem och för att främja migranters och flyktingars integration i det europeiska samhället, på EU:s arbetsmarknad och i EU:s utbildningssystem.”

Andra delen

:

”Parlamentet välkomnar i detta sammanhang rekommendationen som lägger grunden för förbindelser mellan tredjeländers nationella och regionala referensramar för kvalifikationer, medlemsstaternas nationella referensramar för kvalifikationer och den europeiska referensramen för kvalifikationer, i synnerhet alternativet med strukturerade dialoger med EU:s grannländer som har ett associeringsavtal med EU, som möjligen resulterar i att deras nationella referensramar för kvalifikationer starkare kopplas till den europeiska referensramen för kvalifikationer och till EU, samt främja stöd (till exempel genom utvecklingsbistånd) till tredjeländer för utveckling av nationella referensramar för kvalifikationer.”


17 maj 2017

1.   A8-0196/2017 — Petri Sarvamaa — endast en omröstning

Ja-röster 554

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Gerbrandy, Goerens, Griesbeck, Grigule, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR : Barekov, Belder, Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Złotowski

EFDD : Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Paksas, Tamburrano, Valli

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Martin Dominique, Mayer Georg, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI : Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 70

ALDE : Federley

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fox, Hannan, Henkel, Kamall, Karim, Karlsson, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Procter, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská

EFDD : Agnew, Arnott, Bours, Carver, Collins, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Maltese, Vergiat

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, James, Kovács, Morvai, Woolfe

PPE : Adaktusson, Winkler Hermann

Nedlagda röster 8

ALDE : Meissner, Müller, Selimovic, Wikström

ECR : Gericke, Zīle

PPE : Jahr, Zeller

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Angelo Ciocca, Rachida Dati, Luke Ming Flanagan, Piernicola Pedicini, Franck Proust, Rainer Wieland

2.   A8-0114/2017 — Sajjad Karim — endast en omröstning

Ja-röster 545

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, González Peñas, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kyllönen, López Bermejo, Mineur, Omarjee, Sánchez Caldentey, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Kovács, Morvai, Synadinos, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Andersson, Dalunde, Engström, Šoltes, Staes, Turmes, Valero

Nej-röster 25

ALDE : Calvet Chambon

EFDD : Agnew, Bours, Carver, Collins, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Seymour, von Storch

ENF : Atkinson, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Chountis, Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

Nedlagda röster 90

EFDD : Arnott

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky

GUE/NGL : Anderson Martina, Boylan, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vergiat, Zimmer

NI : Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Vana, Ždanoka

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Franck Proust, Rainer Wieland

Nej-röster : Luke Ming Flanagan

3.   A8-0176/2017 — Cora van Nieuwenhuizen — endast en omröstning

Ja-röster 544

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Paksas

ENF : Kappel

GUE/NGL : Kyllönen

NI : Chauprade, Dodds, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 107

EFDD : Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Collins, Corrao, D'Amato, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Parker, Pedicini, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

Verts/ALE : Bové, Buchner, Bütikofer

Nedlagda röster 14

ENF : Bay, Le Pen Marine, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Kohlíček, Konečná, Omarjee

NI : Balczó, Kovács, Morvai

Verts/ALE : Hudghton, Rivasi, Smith

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Reinhard Bütikofer, Franck Proust

Nej-röster : Nicolas Bay, Marine Le Pen

4.   A8-0171/2017 — Claude Moraes — rådets utkast till beslut

Ja-röster 592

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : de Jong, Konečná, Kyllönen, Mineur, Omarjee

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Kovács, Morvai, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 69

ECR : Marias

EFDD : (The Earl of) Dartmouth, von Storch

ENF : Aliot, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

Nedlagda röster 15

EFDD : Agnew, Arnott, Bours, Carver, Collins, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Seymour

ENF : Atkinson, Żółtek

GUE/NGL : Sakorafa, Spinelli

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nedlagda röster : William (The Earl of) Dartmouth

5.   B8-0294/2017 — resolution

Ja-röster 392

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Gericke, Gosiewska, Macovei, Marias

EFDD : Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Monot, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt

PPE : Cicu, Cirio, Ferber, Hohlmeier, Martusciello, Niebler, Pabriks, Rolin, Šuica

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 80

ALDE : Kallas

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : (The Earl of) Dartmouth

ENF : Atkinson, de Graaff, Stuger, Zijlstra

NI : Chauprade, Dodds, Woolfe

PPE : Brok, Caspary, Dorfmann, Jahr, Langen, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Schöpflin, Thun und Hohenstein, Wieland

Nedlagda röster 207

ALDE : Mazuronis

EFDD : Agnew, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, Farage, Gill Nathan, Lundgren, Mach, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

NI : James, Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Jáuregui Atondo

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Albert Deß, Ramón Jáuregui Atondo

Nedlagda röster : William (The Earl of) Dartmouth

6.   B8-0293/2017 — resolution

Ja-röster 425

ALDE : Arthuis, Bilbao Barandica, Cavada, Deprez, Diaconu, Griesbeck, Grigule, Harkin, Jakovčić, Mazuronis, Mihaylova, Müller, Pagazaurtundúa Ruiz, Ries, Riquet, Rochefort, Toom, Weber Renate

ECR : Barekov, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dzhambazki, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Škripek, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Paksas, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE : Arimont, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Casa, Comi, Csáky, Deli, Deutsch, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Florenz, Gál, Gardini, Grzyb, Gyürk, Hölvényi, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Malinov, Maydell, Pabriks, Peterle, Petir, Radev, Reding, Rolin, Rübig, Schmidt, Schöpflin, Siekierski, Sógor, Spyraki, Šuica, Tolić, Urutchev, Vaidere, Vozemberg-Vrionidi, Zovko, Zver

S&D : Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 230

ALDE : Ali, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Charanzová, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Petersen, Radoš, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Demesmaeker, Deva, Fitto, Foster, Fox, Girling, Halla-aho, Hannan, Henkel, Kamall, Karim, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Procter, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Zahradil

EFDD : Agnew, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Seymour

ENF : Marusik, Żółtek

NI : Dodds, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Ayuso, Balz, Belet, Böge, Brok, Buda, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gabriel, Gahler, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kelly, Koch, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Thun und Hohenstein, Tomc, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Ayala Sender

Nedlagda röster 27

EFDD : Arnott

ENF : Atkinson

NI : James

PPE : Buzek, Cadec, Collin-Langen, Corazza Bildt, Łukacijewska, Pospíšil, Saïfi, Szejnfeld, Tőkés, Țurcanu, Ungureanu, Zeller

S&D : Blanco López, Cabezón Ruiz, De Castro, Fernández, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Jáuregui Atondo, López, López Aguilar, Rodríguez-Piñero Fernández

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Soledad Cabezón Ruiz, Lefteris Christoforou, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Aldo Patriciello, Romana Tomc, Ivo Vajgl

Nedlagda röster : Rachida Dati

7.   B8-0292/2017 — resolution

Ja-röster 435

ALDE : Arthuis, Bilbao Barandica, Cavada, Deprez, Diaconu, Griesbeck, Grigule, Harkin, Jakovčić, Mazuronis, Mihaylova, Müller, Pagazaurtundúa Ruiz, Ries, Riquet, Rochefort, Takkula, Telička, Toom, Vajgl, Weber Renate

ECR : Barekov, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dzhambazki, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Škripek, Swinburne, Tomaševski, Tomašić, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Paksas, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE : Arimont, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Cirio, Comi, Csáky, Deli, Deutsch, Engel, Erdős, Faria, Ferber, Gabriel, Gál, Gardini, Grzyb, Gyürk, Hohlmeier, Hölvényi, Jazłowiecka, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kyrtsos, Lavrilleux, Łukacijewska, McGuinness, Malinov, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Pabriks, Peterle, Petir, Radev, Reding, Rolin, Rübig, Schmidt, Schöpflin, Siekierski, Spyraki, Šuica, Tolić, Urutchev, Vaidere, Vozemberg-Vrionidi, Wenta, Zovko, Zver

S&D : Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blinkevičiūtė, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 216

ALDE : Ali, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Charanzová, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Petersen, Radoš, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Demesmaeker, Deva, Fitto, Foster, Fox, Girling, Halla-aho, Hannan, Henkel, Kamall, Karim, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Nicholson, Procter, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Zahradil

EFDD : Agnew, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Seymour

NI : Dodds, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Ayuso, Balz, Belet, Böge, Brok, Buda, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Clune, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Hayes, Herranz García, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Joulaud, Kalinowski, Kelly, Koch, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Maletić, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Thun und Hohenstein, Tomc, Țurcanu, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Ayala Sender

Nedlagda röster 34

ALDE : Uspaskich

EFDD : Arnott, Batten

ENF : Atkinson, Marusik, Żółtek

NI : James

PPE : Cadec, Christoforou, Coelho, Collin-Langen, Hetman, McAllister, Niebler, Pieper, Pospíšil, Saïfi, Szejnfeld, Tőkés, Ungureanu, Zdrojewski, Zeller

S&D : Blanco López, Bonafè, De Castro, Fernández, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Jáuregui Atondo, López, López Aguilar, Rodríguez-Piñero Fernández

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Ivana Maletić, Aldo Patriciello, Romana Tomc

Nedlagda röster : Rachida Dati

8.   B8-0295/2017 — äf 5

Ja-röster 77

ECR : Czesak, Dzhambazki, Gosiewska, Hoc, Jurek, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ujazdowski, Vistisen, Wiśniewska, Złotowski

EFDD : Agnew, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Gill Nathan, Mach, Paksas, Parker, Seymour, von Storch

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Kefalogiannis, Tolić, Zovko

S&D : McAvan

Nej-röster 570

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Fitto, Foster, Fox, Gericke, Girling, Halla-aho, Hannan, Henkel, Kamall, Karim, Karlsson, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Zīle, Žitňanská

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Pedicini, Tamburrano, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Chauprade, Dodds

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana

Nedlagda röster 19

ALDE : Mazuronis

ECR : Czarnecki, Fotyga, Karski, Škripek, Sulík, Swinburne, Tošenovský, Zahradil

EFDD : Arnott, Batten, Iwaszkiewicz, Lundgren, Valli, Winberg

ENF : Żółtek

NI : Balczó, Kovács, Morvai

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : Manolis Kefalogiannis, Linda McAvan, Željana Zovko

9.   B8-0295/2017 — äf 1

Ja-röster 152

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Paksas, Parker, Pedicini, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Boylan, Carthy, Konečná, Ní Riada

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Bocskor, Csáky, Deli, Deutsch, Erdős, Hölvényi, Kósa, Petir, Schöpflin, Tőkés, Tolić, Winkler Iuliu, Záborská, Zovko

Nej-röster 521

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Demesmaeker, Loones, Macovei, Stevens, Van Bossuyt

EFDD : Zullo

ENF : de Graaff, Stuger, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nedlagda röster 8

ALDE : Mazuronis

ECR : van Dalen, Karlsson

GUE/NGL : Kohlíček

NI : James

PPE : Salini, Šulin, Zver

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Marco Zullo

Nej-röster : Željana Zovko

10.   B8-0295/2017 — äf 6

Ja-röster 85

ECR : Czarnecki, Czesak, Dzhambazki, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sulík, Tomaševski, Tošenovský, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Gill Nathan, Lundgren, Mach, Paksas, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Tolić, Zovko

Nej-röster 520

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Belder, van Dalen, Gericke, Girling, Karlsson, Macovei, Marias, Žitňanská

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nedlagda röster 58

ALDE : Mazuronis

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Demesmaeker, Deva, Fitto, Foster, Fox, Halla-aho, Hannan, Henkel, Kamall, Karim, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomašić, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Zīle

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Żółtek

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Kovács, Morvai

S&D : Frunzulică, Keller Jan

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : Željana Zovko

11.   B8-0295/2017 — punkt 7

Ja-röster 342

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Karlsson, Macovei

EFDD : Borrelli

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

PPE : Adaktusson, Arimont, Bach, Belet, Boni, Corazza Bildt, Engel, Faria, Fjellner, Herranz García, Hökmark, Lamassoure, Lavrilleux, Preda, Radev, Reding, Rolin, Saïfi, Štětina, Thun und Hohenstein, Vandenkendelaere

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana

Nej-röster 303

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Paksas, Parker, Seymour, von Storch

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Konečná, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Ayuso, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, Cadec, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Langen, La Via, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

Nedlagda röster 38

ALDE : Mazuronis

ECR : Demesmaeker, Loones, Stevens, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

GUE/NGL : Chountis, De Masi, Hadjigeorgiou, Kohlíček, Sylikiotis

NI : Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : van de Camp, de Lange, Lenaers, Malinov, van Nistelrooij, Salini, Schreijer-Pierik

S&D : Fernández, Frunzulică, Keller Jan

Verts/ALE : Ždanoka

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Jonás Fernández, Charles Goerens

Nej-röster : Esther Herranz García, Massimiliano Salini

12.   B8-0295/2017 — resolution

Ja-röster 393

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Karlsson, Macovei

ENF : Atkinson

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

PPE : Adaktusson, Arimont, Bach, Belet, Bendtsen, Boni, Buzek, van de Camp, Casa, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Dorfmann, Ehler, Engel, Faria, Fernandes, Fjellner, Gambús, Hayes, Hökmark, Hübner, Jazłowiecka, Kefalogiannis, Kelly, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Łukacijewska, McGuinness, Malinov, Melo, Metsola, Monteiro de Aguiar, van Nistelrooij, Olbrycht, Patriciello, Pitera, Plura, Ponga, Preda, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Schreijer-Pierik, Spyraki, Štefanec, Štětina, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Vandenkendelaere, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Zdrojewski, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana

Nej-röster 221

ALDE : Grigule

ECR : Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Paksas, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Ayuso, Balz, Bocskor, Böge, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Comi, Csáky, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gyürk, Herranz García, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Iturgaiz, Jahr, Kalniete, Kariņš, Kelam, Koch, Kósa, Kuhn, Langen, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, Maletić, Mann, Martusciello, Mato, Maullu, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Mussolini, Nagy, Niebler, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sarvamaa, Saudargas, Schöpflin, Schulze, Sógor, Šojdrová, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zeller, Zovko, Zver

Nedlagda röster 64

ALDE : Mazuronis

ECR : Marias

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Ferreira, Kohlíček, Konečná, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Becker, Bogovič, Brok, Buda, Cadec, Christoforou, Collin-Langen, Danjean, Delahaye, Gabriel, Grossetête, Grzyb, Hetman, Joulaud, Kalinowski, Karas, Köstinger, Kovatchev, Marinescu, Maydell, Mureșan, Muselier, Niedermayer, Novakov, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Proust, Radev, Rübig, Sander, Schmidt, Schwab, Siekierski, Sommer, Urutchev, Verheyen, Wenta

Verts/ALE : Ždanoka

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Jakop Dalunde, Charles Goerens, Benedek Jávor, Marlene Mizzi, Bogdan Brunon Wenta

Nej-röster : Janice Atkinson, Aldo Patriciello

Nedlagda röster : Rachida Dati, Elisabeth Morin-Chartier

13.   B8-0298/2017 — äf 9

Ja-röster 76

ALDE : Rochefort

ECR : Fitto, Henkel, Kölmel, Lucke, Sulík, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : de Jong, Mineur

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt, Woolfe

Nej-röster 604

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Deva, Dzhambazki, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Farage, Ferrara, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Chauprade, Korwin-Mikke

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nedlagda röster 8

ALDE : Mazuronis, Väyrynen

ECR : Demesmaeker, Loones, Stevens, Van Bossuyt

GUE/NGL : Kari

NI : Dodds

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : Robert Rochefort

14.   B8-0298/2017 — äf 12

Ja-röster 62

ALDE : Rochefort

ECR : Girling, Macovei

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Mach, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Synadinos, Voigt, Woolfe

Nej-röster 555

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Karlsson, Marias, Žitňanská

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Korwin-Mikke

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nedlagda röster 70

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Żółtek

GUE/NGL : de Jong, Mineur

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Kovács, Morvai

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : Robert Rochefort

15.   B8-0298/2017 — äf 13

Ja-röster 51

EFDD : Lundgren, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Boylan, Carthy, de Jong, Mineur, Ní Riada

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt, Woolfe

Nej-röster 608

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Škripek, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Chauprade, Korwin-Mikke

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nedlagda röster 24

ECR : Demesmaeker, Loones, Piecha, Sernagiotto, Stevens, Van Bossuyt, Vistisen

EFDD : Agnew, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Seymour, von Storch

ENF : Atkinson

NI : Dodds

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Dominique Martin

16.   B8-0298/2017 — punkt 26/1

Ja-röster 530

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Karlsson, Macovei

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 71

ECR : Barekov, Fitto, Henkel, Kölmel, Lucke, Marias, Starbatty, Trebesius, Vistisen

EFDD : Agnew, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Seymour, von Storch

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt

PPE : Martusciello

S&D : Christensen

Nedlagda röster 89

ALDE : Grigule, Mazuronis

ECR : Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

GUE/NGL : de Jong, Mineur

NI : Chauprade, Dodds

PPE : Bocskor, Deli, Deutsch, Erdős, Gyürk, Hölvényi, Kósa, Schöpflin, Sógor

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nedlagda röster : Kinga Gál

17.   B8-0298/2017 — äf 1

Ja-röster 63

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Parker, Seymour, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Kari

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt, Woolfe

S&D : dos Santos

Nej-röster 615

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Chauprade

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nedlagda röster 10

EFDD : von Storch

ENF : de Graaff, Stuger, Zijlstra

GUE/NGL : Anderson Martina, Boylan, Carthy, de Jong, Mineur, Ní Riada

18.   B8-0298/2017 — äf 2

Ja-röster 55

ECR : Vistisen

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Mach, Parker, Seymour, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Synadinos, Voigt

Nej-röster 612

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Deva, Dzhambazki, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Marusik, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Chauprade, Dodds, James, Korwin-Mikke, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nedlagda röster 16

ECR : Demesmaeker, Fitto, Henkel, Kölmel, Loones, Lucke, Starbatty, Stevens, Trebesius, Van Bossuyt

EFDD : von Storch

GUE/NGL : de Jong, Mineur

NI : Balczó, Kovács, Morvai

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Dominique Martin

19.   B8-0298/2017 — skäl G

Ja-röster 592

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Trebesius, Van Orden, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Schaffhauser, Vilimsky

GUE/NGL : Anderson Martina, Boylan, Carthy, De Masi, Kyllönen, Lösing, Ní Riada, Papadimoulis, Spinelli, Zimmer

NI : Chauprade, Dodds, Le Pen Jean-Marie

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 44

ALDE : Kyuchyuk

ECR : Karlsson, Marias

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Finch, Gill Nathan, Mach, Parker, Seymour, von Storch

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, de Graaff, Le Pen Marine, Marusik, Salvini, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, James, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Arimont, La Via

S&D : Tarabella, Ulvskog

Nedlagda röster 56

ECR : Demesmaeker, Loones, Stevens, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Zahradil

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Aliot, Goddyn, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas

NI : Balczó, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Pascal Arimont, Marc Tarabella, Marita Ulvskog

Nej-röster : Louis Aliot, Dominique Bilde, Bruno Gollnisch

Nedlagda röster : Dimitrios Papadimoulis

20.   B8-0298/2017 — äf 6

Ja-röster 62

ECR : Škripek

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Mach, Moi, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : de Jong, Mineur

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Maullu

S&D : Costa

Nej-röster 604

ALDE : Ali, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Dodds

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nedlagda röster 13

ECR : Demesmaeker, Loones, Stevens, Van Bossuyt, Vistisen

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL : Kohlíček

NI : Morvai


1.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/103


18 maj 2017
PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET DEN 18 MAJ 2017

(2018/C 38/04)

Innehållsförteckning

1.

Öppnande av sammanträdet 108

2.

Interinstitutionella förhandlingar (godkännande) (artikel 69 c) 108

3.

Att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (ingivna resolutionsförslag) 108

4.

EU:s strategi för Syrien (ingivna resolutionsförslag) 109

5.

Flyktinglägret i Dadaab (ingivna resolutionsförslag) 109

6.

Få omplaceringen att fungera (ingivna resolutionsförslag) 110

7.

Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (ingivna resolutionsförslag) 110

8.

Rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik – Framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken (debatt) 111

9.

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt) 112

9.1

1 Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema 112

9.2

2 Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina 112

9.3

3 Sydsudan 113

10.

Parlamentets sammansättning 113

11.

Omröstning 114

11.1

1 Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema (omröstning) 114

11.2

2 Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (omröstning) 115

11.3

3 Sydsudan (omröstning) 115

11.4

4 Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 116

11.5

5 Rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 117

11.6

6 Framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 117

11.7

7 Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden ***I (omröstning) 117

11.8

8 Besut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden ***I (omröstning) 118

11.9

9 Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea (omröstning) 118

11.10

10 Att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (omröstning) 118

11.11

11 EU:s strategi för Syrien (omröstning) 119

11.12

12 Vägtransporter i Europeiska unionen (omröstning) 120

11.13

13 Flyktinglägret i Dadaab (omröstning) 120

11.14

14 Få omplaceringen att fungera (omröstning) 120

11.15

15 Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (omröstning) 121

12.

Röstförklaringar 121

13.

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster 122

14.

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen 122

15.

Justering av protokollet från föregående sammanträde 123

16.

Större interpellationer (debatt) 123

17.

Inkomna dokument 123

18.

Framställningar 124

19.

Beslut om vissa dokument 125

20.

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden 127

21.

Datum för nästa sammanträdesperiod 128

22.

Avbrytande av sessionen 128
NÄRVAROLISTA 131

BILAGA I

OMRÖSTNINGSRESULTAT 132

1.

Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema 132

2.

Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina 133

3.

Sydsudan 134

4.

Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021 *** 134

5.

Rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik 135

6.

Framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken 135

7.

Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden ***I 135

8.

Samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden ***I 135

9.

Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea 136

10.

Att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern 136

11.

EU:s strategi för Syrien 137

12.

Vägtransporter i Europeiska unionen 138

13.

Flyktinglägret i Dadaab 141

14.

Få omplaceringen att fungera 142

15.

Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien 142

BILAGA II

RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP 143

1.

RC-B8-0358/2017 – äf 1 143

2.

A8-0072/2017 – David Borrelli – godkännande 144

3.

A8-0139/2017 – Andrey Novakov – endast en omröstning 145

4.

A8-0180/2017 – Ruža Tomašić – endast en omröstning 147

5.

A8-0378/2016 – Jean-Marie Cavada – äf 54 148

6.

A8-0123/2017 – Adam Szejnfeld – äf 8 150

7.

A8-0123/2017 – Adam Szejnfeld – äf 9 151

8.

A8-0123/2017 – Adam Szejnfeld – äf 10 153

9.

A8-0123/2017 – Adam Szejnfeld – äf 12 154

10.

A8-0123/2017 – Adam Szejnfeld – äf 13 156

11.

A8-0123/2017 – Adam Szejnfeld – äf 14 157

12.

A8-0123/2017 – Adam Szejnfeld – äf 16 158

13.

A8-0123/2017 – Adam Szejnfeld – äf 1 160

14.

A8-0123/2017 – Adam Szejnfeld – äf 17 161

15.

A8-0123/2017 – Adam Szejnfeld – resolution 163

16.

RC-B8-0345/2017 – punkt 7 164

17.

RC-B8-0345/2017 – skäl E 166

18.

RC-B8-0331/2017 – punkt 15/2 168

19.

B8-0290/2017 – äf 7 169

20.

B8-0290/2017 – punkt 8/2 171

21.

B8-0290/2017 – punkt 11/1 172

22.

B8-0290/2017 – punkt 11/2 174

23.

B8-0290/2017 – äf 11 175

24.

B8-0290/2017 – äf 2 177

25.

B8-0290/2017 – punkt 26 178

26.

B8-0290/2017 – äf 8 180

27.

B8-0290/2017 – punkt 47/2 181

28.

B8-0290/2017 – punkt 47/3 183

29.

RC-B8-0300/2017 – resolution 184

30.

B8-0340/2017 – resolution 186

Protokoll från sammanträdet den 18 maj 2017

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI

Vice talman

1.   Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.

2.   Interinstitutionella förhandlingar (godkännande) (artikel 69 c)

Talmannen meddelade att han inte mottagit någon begäran rörande de beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagivits i protokollet från tisdagen den 16 maj 2017 (punkt 2 i protokollet av den 16.5.2017).

Utskotten BUDG och ECON hade därför kunnat inleda förhandlingarna efter att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.

3.   Att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen på Västbanken, inklusive bosättningarna (2016/2998(RSP))

Debatten hade hållits den 22 november 2016(punkt 11 i protokollet av den 22.11.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé och Pascal Durand, för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo, om att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017),

Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post och Edouard Martin, för S&D-gruppen, om att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017),

Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen, om att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017),

Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva och Martina Michels, för GUE/NGL-gruppen, om att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017),

Hilde Vautmans och Marietje Schaake för ALDE-gruppen, om att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Omröstning: punkt 11.10 i protokollet av den 18.5.2017.

4.   EU:s strategi för Syrien (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s strategi för Syrien (2017/2654(RSP))

Debatten hade hållits den 16 maj 2017(punkt 10 i protokollet av den 16.5.2017).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein och Neena Gill, för S&D-gruppen, om EU:s strategi för Syrien (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017),

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga och Mark Demesmaeker, för ECR-gruppen, om EU:s strategi för Syrien (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017),

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea och Rolandas Paksas, au nom du groupe EFDD, om EU:s strategi för Syrien (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017),

Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo och Ángela Vallina, för GUE/NGL-gruppen, om Syrien (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017),

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om EU:s strategi för Syrien (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017),

Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics och Claude Turmes, för Verts/ALE-gruppen, om EU:s strategi för Syrien (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017),

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica och Bogdan Andrzej Zdrojewski, för PPE-gruppen, om EU:s strategi för Syrien (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Omröstning: punkt 11.11 i protokollet av den 18.5.2017.

5.   Flyktinglägret i Dadaab (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Flyktinglägret i Dadaab (2017/2687(RSP))

Debatten hade hållits den 16 maj 2017(punkt 12 i protokollet av den 16.5.2017).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

Elena Valenciano och Maria Arena, för S&D-gruppen, om flyktinglägret i Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0300/2017),

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga och Monica Macovei, för ECR-gruppen, om flyktinglägret i Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0332/2017),

Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Paul Rübig, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga och Željana Zovko för PPE-gruppen, om flyktinglägret i Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0334/2017),

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis och Takis Hadjigeorgiou, för GUE/NGL-gruppen, om flyktinglägret i Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0336/2017),

Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen, om flyktinglägret i Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0339/2017).

Omröstning: punkt 11.13 i protokollet av den 18.5.2017.

6.   Få omplaceringen att fungera (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Få omplaceringen att fungera (2017/2685(RSP))

Debatten hade hållits den 16 maj 2017(punkt 3 i protokollet av den 16.5.2017).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera och Michał Boni för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos och Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans och Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva och Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara, Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo, om att få omplaceringen att fungera (2017/2685(RSP)) (B8-0340/2017),

Helga Stevens, Branislav Škripek och Monica Macovei för ECR-gruppen, om att få omplaceringen att fungera (2017/2685(RSP)) (B8-0343/2017),

Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton och Harald Vilimsky för ENF-gruppen, om att få omplaceringen att fungera (2017/2685(RSP)) (B8-0344/2017).

Omröstning: punkt 11.14 i protokollet av den 18.5.2017.

7.   Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000039/2017) från Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán och Gabriele Zimmer, för GUE/NGL-gruppen, Marietje Schaake, för ALDE-gruppen, Ian Duncan, för ECR-gruppen, till kommissionen: Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (2017/2988(RSP)) (B8-0219/2017)

Debatten hade hållits den 16 maj 2017(punkt 13 i protokollet av den 16.5.2017).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen, om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (Ryssland) (2017/2688(RSP)) (B8-0349/2017),

Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen, om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (2017/2688(RSP)) (B8-0350/2017),

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun och Terry Reintke, för Verts/ALE-gruppen, om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (2017/2688(RSP)) (B8-0351/2017),

Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz och Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen, om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (Ryssland) (2017/2688(RSP)) (B8-0353/2017),

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (Ryssland) (2017/2688(RSP)) (B8-0355/2017),

Sandra Kalniete, Michael Gahler och Anna Maria Corazza Bildt, för PPE-gruppen, om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (2017/2688(RSP)) (B8-0356/2017).

Omröstning: punkt 11.15 i protokollet av den 18.5.2017.

8.   Rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik – Framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken (debatt)

Betänkandeom rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik [2016/2302(INI)] – Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

Betänkande om framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken [2016/2303(INI)] – Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Andrey Novakov och Ruža Tomašić redogjorde för betänkandena.

Talare: Daniele Viotti (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Miguel Viegas (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Maria Spyraki för PPE-gruppen, Liliana Rodrigues för S&D-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Mirosław Piotrowski, Iskra Mihaylova, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Tibor Szanyi, Dimitrios Papadimoulis, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Stanislav Polčák, Jakop Dalunde, Raymond Finch, som avböjde en fråga (”blått kort”) från Franc Bogovič, och Eleftherios Synadinos.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA

Vice talman

Talare: Ramón Luis Valcárcel Siso, Momchil Nekov, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Martina Anderson, Franc Bogovič och Viorica Dăncilă.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andor Deli, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Julie Ward, Stanislav Polčák, Maria Grapini och Victor Negrescu.

Talare: Corina Crețu, Andrey Novakov och Ruža Tomašić.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.5 i protokollet av den 18.5.2017 och punkt 11.6 i protokollet av den 18.5.2017.

9.   Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 17.5.2017.)

9.   1Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema

Resolutionsförslag B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 och B8-0372/2017(2017/2681(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Brunon Wenta och António Marinho e Pinto redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, och Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo och Stanislav Polčák.

Talare: Corina Crețu, för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.1 i protokollet av den 18.5.2017.

9.   2Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina

Resolutionsförslag B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 och B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Jordi Solé, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Tunne Kelam och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, och Josef Weidenholzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Julie Ward, Jean-Paul Denanot och Notis Marias.

Talare: Corina Crețu, för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.2 i protokollet av den 18.5.2017.

9.   3Sydsudan

Resolutionsförslag B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 och B8-0370/2017 (2017/2683(RSP))

Ignazio Corrao, Bas Belder, Jordi Solé, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Tomáš Zdechovský och Javier Nart redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Jytte Guteland för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Maria Grapini och Marek Jurek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Pavel Svoboda, Notis Marias och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Corina Crețu, för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 18.5.2017.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK

Vice talman

Talare: Tunne Kelam, om situationen för Krimtatarerna; Sotirios Zarianopoulos och Eleonora Forenza om den ukrainske presidentens, Petro Porochenko, besök i går i Strasbourg.

10.   Parlamentets sammansättning

Sylvie Goulard och Marielle de Sarnez har utnämnts till försvarsminister respektive europaminister vid ministeriet för europafrågor och utrikesfrågor, med verkan från den 18 maj 2017.

Detta noterades av parlamentet, i enlighet med artikel 3.2 andra stycket, som, i enlighet med artikel 7.1 i lagen om val av ledamöter till Europaparlamentet genom allmänna och direkta val samt artikel 3.2 andra stycket och artikel 4.1 i arbetsordningen, fastställde att deras platser var vakanta från och med den 18 maj 2017.

11.   Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

11.   1Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 och B8-0372/2017 (2017/2681(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0361/2017 (ersätter B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 och B8-0372/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness och Giovanni La Via, för PPE-gruppen,

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post och Cécile Kashetu Kyenge, för S&D-gruppen,

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei och Arne Gericke, för ECR-gruppen,

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl och María Teresa Giménez Barbat, för ALDE-gruppen,

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen,

Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun och Davor Škrlec, för Verts/ALE-gruppen,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen,

Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2017)0218)

11.   2Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 och B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0369/2017 (ersätter B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 och B8-0377/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere och Giovanni La Via, för PPE-gruppen,

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post och Ana Gomes, för S&D-gruppen,

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke och Urszula Krupa, för ECR-gruppen,

Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl och María Teresa Giménez Barbat, för ALDE-gruppen,

Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun och Davor Škrlec, för Verts/ALE-gruppen,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini och Laura Ferrara, för EFDD-gruppen,

Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2017)0219)

(Resolutionsförslag B8-0375/2017 bortföll.)

Inlägg:

Charles Tannock presenterade muntliga ändringar till ändringsförslag 2 och skäl M. De muntliga ändringarna beaktades.

11.   3Sydsudan (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 och B8-0370/2017 (2017/2683RSP))

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION B8-0358/2017 (ersätter B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 och B8-0370/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk, Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness och Giovanni La Via, för PPE-gruppen,

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post och Jytte Guteland, för S&D-gruppen,

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská och Arne Gericke, för ECR-gruppen,

Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl och María Teresa Giménez Barbat, för ALDE-gruppen,

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos och Merja Kyllönen, för GUE/NGL-gruppen,

Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec och Judith Sargentini, för Verts/ALE-gruppen,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen,

Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2017)0220)

11.   4Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021*** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021, avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014–2021, tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge samt tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island [06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE)] – Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Borrelli (A8-0072/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0221)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalen och protokollen.

11.   5Rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkandeom rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik [2016/2302(INI)] – Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0222)

11.   6Framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken [2016/2303(INI)] – Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0223)

11.   7Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden [COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)] – Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0224)

11.   8Besut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden [COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)] – Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Sabine Verheyen och Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (sluten omröstning)

Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 18.5.2017) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 8)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Hannu Takkula för ALDE-gruppen, som begärde att omröstningen skulle skjutas upp, i enlighet med arttikel 190 i arbetsordningen, Angel Dzhambazki som stödde begäran, och Sabine Verheyen som motsatte sig den.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (245 röster för, 353 röster emot, 25 nedlagda röster).

11.   9Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea (omröstning)

Betänkande om genomförandet av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea [2015/2059(INI)] – Utskottet för internationell handel. Föredragande: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0225)

11.   10Att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen på Västbanken, inklusive bosättningarna (2016/2998(RSP))

Debatten hade ägt rum den 22 november 2016(punkt 11 i protokollet av den 22.11.2016)).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 18 maj 2017(punkt 2 i protokollet av den 18.5.2017).

Resolutionsförslag B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 och B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0345/2017 (ersätter B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 och B8-0354/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Antonio López-Istúriz White, för PPE-gruppen,

Victor Boștinaru och Elena Valenciano, för S&D-gruppen,

Charles Tannock och Anders Primdahl Vistisen, för ECR-gruppen,

Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen,

Tamás Meszerics, Bart Staes och Jill Evans, för Verts/ALE-gruppen,

Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2017)0226)

(Resolutionsförslag B8-0348/2017 bortföll.)

11.   11EU:s strategi för Syrien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 och B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0331/2017 (ersätter B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 och B8-0342/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Tokia Saïfi, för PPE-gruppen,

Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein och Neena Gill, för S&D-gruppen,

Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0227)

(Resolutionsförslag B8-0335/2017 bortföll.)

11.   12Vägtransporter i Europeiska unionen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0290/2017 (2017/2545(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0228)

11.   13Flyktinglägret i Dadaab (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 och B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0300/2017 (ersätter B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 och B8-0339/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev och Joachim Zeller, för PPE-gruppen,

Maria Arena och Elena Valenciano, för S&D-gruppen,

Charles Tannock för ECR-gruppen,

Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0229)

(Resolutionsförslag B8-0336/2017 bortföll.)

11.   14Få omplaceringen att fungera (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0340/2017, B8-0343/2017 och B8-0344/2017 (2017/2685(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0340/2017

Antogs (P8_TA(2017)0230)

(Resolutionsförslagen B8-0343/2017 och B8-0344/2017 bortföll.)

11.   15Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 och B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades) (Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 15)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0349/2017 (ersätter B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 och B8-0356/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler och Anna Maria Corazza Bildt, för PPE-gruppen,

Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen,

Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen,

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis och Dennis de Jong, för GUE/NGL-gruppen,

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini och Molly Scott Cato, för Verts/ALE-gruppen,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto och Piernicola Pedicini.

Antogs (P8_TA(2017)0231)

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT

Vice talman

12.   Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation David Borrelli – A8-0072/2017

Daniel Hannan

Betänkande Andrey Novakov – A8-0139/2017

Andrejs Mamikins

Betänkande Ruža Tomašić – A8-0180/2017

Igor Šoltes och Momchil Nekov

Betänkande Jean-Marie Cavada – A8-0378/2016

Michaela Šojdrová och Momchil Nekov

Betänkande Adam Szejnfeld – A8-0123/2017

Michaela Šojdrová, Marian Harkin och Seán Kelly

Att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (2016/2998(RSP)) – RC-B8-0345/2017

Ana Gomes

EU:s strategi för Syrien (2017/2654(RSP)) – RC-B8-0331/2017

Andrejs Mamikins och José Inácio Faria

Vägtransporter i Europeiska unionen (2017/2545(RSP)) – B8-0290/2017

Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki och Lucy Anderson

Flyktinglägret i Dadaab (2017/2687(RSP)) – RC-B8-0300/2017

Jens Rohde

Få omplaceringen att fungera – (2017/2685(RSP)) – RC-B8-0340/2017

Andrejs Mamikins.

13.   Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.05 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA

Vice talman

14.   Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD))

hänvisat till ansvarigt utskott: CONT, LIBE

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att anta sin ståndpunkt började således löpa följande dag, den 19 maj 2017.

15.   Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

16.   Större interpellationer (debatt)

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-00019/2017) de Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen och Julia Pitera, till kommissionen: Skillnader i fråga om produkters innehållsförteckning, sammansättning och smak mellan marknaderna i de central-/östeuropeiska och de västeuropeiska EU-medlemsstaterna (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)

Dubravka Šuica utvecklade frågan.

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein för PPE-gruppen, Viorica Dăncilă för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Igor Šoltes, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Alojz Peterle, Biljana Borzan, Jozo Radoš, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Dita Charanzová, Mihai Țurcanu, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Momchil Nekov och Daniel Buda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Monika Smolková och Urszula Krupa.

Talare: Corina Crețu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

17.   Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1)

från rådet och kommissionen

Förslag till Rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Kigaliändringen av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

2)

från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen):

Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om hjälp till personer med funktionsnedsättning (B8-0265/2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL rådgivande utskott: LIBE

Sophie Montel. Förslag till resolution om förhandlingarna om ett frihandelsavtal med Mercosur (B8-0266/2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA rådgivande utskott: AGRI

Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om andningsbesvär (B8-0267/2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Paloma López Bermejo. Förslag till resolution om silikos som en yrkessjukdom (B8-0269/2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI rådgivande utskott: EMPL

Aldo Patriciello. Förslag till resolution om utvecklingen av ett harmoniserat europeiskt system för insamling av uppgifter om onlinevåldtäkt i syfte att kartlägga vilka åtgärder som vidtas för att bekämpa sexuella cybertrakasserier i EU (B8-0278/2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: FEMM

Dominique Bilde. Förslag till resolution om främjande av användningen av blindskrift (B8-0279/2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skapandet av en europeisk plan för utrotning av hepatit C (B8-0280/2017)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

18.   Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 15 maj 2017

(*) Namnet konfidentiellt Roland Van der Hoek (nr 0247/2017); Steffi Altrock (nr 0248/2017); Carrie Ann Hannan (nr 0249/2017); Ewa Pokusińska-Martowicz (nr 0250/2017); David Nudd (nr 0251/2017); Dorota Białoń (nr 0252/2017); Evangelos Tsiompanidis (nr 0253/2017); Alexandru Mihai Petrescu (nr 0254/2017); (*) (nr 0255/2017); (*) (nr 0256/2017); Martin Keatings (nr 0257/2017); (*) (nr 0258/2017); (*) (nr 0259/2017); (*) (nr 0260/2017); José Martínez Rodríguez (nr 0261/2017); (*) (nr 0262/2017); Massimo Terrile (nr 0263/2017); Ella Wade (nr 0264/2017); Daniela Faccio Peláez (nr 0265/2017); (*) (nr 0266/2017); Monia Tondini (nr 0267/2017); Michele Chimienti (nr 0268/2017); (*) (nr 0269/2017); Antonis Theocharous (nr 0270/2017); Benjamin Rzepka (nr 0271/2017); (*) (nr 0272/2017); (*) (nr 0273/2017); José Francisco Torres Valls (nr 0274/2017); Justo Joaquín Botella Sánchez (nr 0275/2017); (*) (nr 0276/2017); Annunziata Stano (nr 0277/2017); Cosmery Calò (nr 0278/2017); Caterina Pavone (nr 0279/2017); (*) (nr 0280/2017); (*) (nr 0281/2017); Carlos Gutiérrez Espín (nr 0282/2017); Letizia Spaventa (nr 0283/2017); Tom Murphy (nr 0284/2017); (*) (nr 0285/2017); (*) (nr 0286/2017); (*) (nr 0287/2017); (*) (nr 0288/2017); (*) (nr 0289/2017); (*) (nr 0290/2017); (*) (nr 0291/2017); (*) (nr 0292/2017); (*) (nr 0293/2017); (*) (nr 0294/2017); (*) (nr 0295/2017); (*) (nr 0296/2017); Benedict Garrett (nr 0297/2017); János Méry (nr 0298/2017); (*) (nr 0299/2017); Ryszard Florek (nr 0300/2017); (*) (nr 0301/2017); Ivan Bisconti (nr 0302/2017); (*) (nr 0303/2017); (*) (nr 0304/2017); Jorge André Moreira (nr 0305/2017); (*) (nr 0306/2017); Fiona Godfrey (nr 0307/2017); José Martínez Rodríguez (nr 0308/2017); Flavio Miccono (nr 0309/2017); (*) (nr 0310/2017); (*) (nr 0311/2017); (*) (nr 0312/2017); (*) (nr 0314/2017); (*) (nr 0315/2017); Simon Baraldi (nr 0316/2017); Simon Baraldi (nr 0317/2017); (*) (nr 0318/2017); (*) (nr 0319/2017); Detlef Zöllner (nr 0320/2017); (*) (nr 0321/2017); (*) (nr 0322/2017); (*) (nr 0323/2017); (*) (nr 0324/2017); (*) (nr 0325/2017); (*) (nr 0326/2017); Alberto Cirio (nr 0327/2017); (*) (nr 0328/2017); (*) (nr 0329/2017); Sándor Gáspár (nr 0330/2017); (*) (nr 0331/2017); (*) (nr 0332/2017); (*) (nr 0333/2017); (*) (nr 0334/2017); Juan Cruz Gárriz Ezcurra (nr 0335/2017); (*) (nr 0336/2017); (*) (nr 0337/2017); Guido Serra (nr 0338/2017); José Antonio Pallarés García (nr 0339/2017); (*) (nr 0340/2017); (*) (nr 0341/2017); (*) (nr 0342/2017); (*) (nr 0343/2017); (*) (nr 0344/2017); (*) (nr 0345/2017); (*) (nr 0346/2017 ); (*) (nr 0347/2017); (*) (nr 0348/2017); (*) (nr 0349/2017); (*) (nr 0350/2017); Roderick O'Sullivan (nr 0351/2017); (*) (nr 0352/2017); (*) (nr 0353/2017); Tanja Žagar (nr 0354/2017); Ágnes Tímea Szabó (nr 0355/2017); Ulrich Pompe (nr 0356/2017); Monika Waldkirch (nr 0357/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr 0358/2017); (*) (nr 0359/2017); (*) (nr 0360/2017); (*) (nr 0361/2017); Alberto Cirio (nr 0362/2017); (*) (nr 0363/2017); Simon Baraldi (nr 0364/2017); Chukwudi Onyeabor (nr 0365/2017); Mario Cuellar Brenes (nr 0366/2017); Benjamin Rzepka (nr 0367/2017); Simon Baraldi (nr 0368/2017); Carlos Quirosa Almuedo (nr 0369/2017); (*) (nr 0370/2017); David Naert (Belgian Professional Sportwriters Association) (nr 0371/2017); (*) (nr 0372/2017); Andreas Scherer (nr 0373/2017); (*) (nr 0374/2017); Marco Bazzoni (nr 0375/2017); Marco Bazzoni (nr 0376/2017); Fotios Batzios (nr 0377/2017); José Miguel Ballester Sucarrats (nr 0378/2017); (*) (nr 0379/2017); (*) (nr 0380/2017); (*) (nr 0381/2017); (*) (nr 0382/2017); Crina Petrariu (nr 0383/2017); Botond Boer (nr 0384/2017); (*) (nr 0385/2017); Gini Blake (nr 0386/2017); Vivian Ingrid Todoran (nr 0387/2017); (*) (nr 0388/2017); Mario Carrillo Salagre (nr 0389/2017); Fotios Batzios (nr 0390/2017); Francisco Milde (nr 0391/2017); (*) (nr 0392/2017); (*) (nr 0393/2017); (*) (nr 0394/2017); Jens Genzer (nr 0395/2017); (*) (nr 0396/2017); Rocío Sánchez López-Ibáñez (nr 0397/2017); Laura Ferrara (nr 0398/2017); (*) (nr 0399/2017); (*) (nr 0400/2017); (*) (nr 0401/2017); Véronique Desrame (nr 0402/2017); Christopher Blackmore (nr 0403/2017).

Framställningen nr 0313/2017 hade tagits bort från registret eftersom framställaren hade dragit tillbaka den efter registreringen.

Talmannen meddelade att han den 15 maj 2017 till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.15 i arbetsordningen.

19.   Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 45 i arbetsordningen) (Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6 april 2017)

AFCO-utskottet

Europaparlamentets sammansättning (2017/2054(INL))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 46 i arbetsordningen) (Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 maj 2017)

TRAN-utskottet

Manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar (2017/2064(INL))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen) (Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6 april 2017)

BUDG-utskottet

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel (2017/2053(INI))

(rådgivande utskott: AFCO, AGRI, ENVI, EMPL, ECON, CONT, INTA)

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 (2017/2052(INI))

(rådgivande utskott: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, INTA, TRAN, REGI)

ENVI-utskottet

Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i samband med målen för hållbar utveckling till 2030 (JOIN(2016)0049 – 2017/2055(INI))

(rådgivande utskott: PECH, TRAN (artikel 54 i arbetsordningen)) (Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 maj 2017)

INTA-utskottet

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken (2017/2070(INI))

(rådgivande utskott: EMPL)

En digital handelsstrategi (2017/2065(INI))

(rådgivande utskott: ITRE, LIBE, IMCO)

BUDG-utskottet

Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (2017/2071(INI))

(rådgivande utskott: INTA, REGI, ECON (artikel 54 i arbetsordningen))

ECON-utskottet

Bankunionen – årsrapport 2017 (2017/2072(INI))

Handlingsplan för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (COM(2017)0139 – 2017/2066(INI))

(rådgivande utskott: IMCO)

IMCO-utskottet

Genomförandet av direktiv 2005/36/EG vad gäller reglering och behovet av reform inom de fria yrkena (2017/2073(INI))

(rådgivande utskott: EMPL)

TRAN-utskottet

En europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem (COM(2016)0766 – 2017/2067(INI))

(rådgivande utskott: LIBE, IMCO)

LIBE-utskottet

Bekämpning av it-brottslighet (2017/2068(INI))

(rådgivande utskott: ITRE, INTA, IMCO)

PETI-utskottet

Rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring (2017/2069(INI))

(rådgivande utskott: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (artikel 54 i arbetsordningen))

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

hänvisat till ansvarigt utskott: JURI rådgivande utskott: PETI, CULT, EMPL, INTA, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

Åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE rådgivande utskott: AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen) (Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6 april 2017)

ENVI-utskottet

Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i samband med målen för hållbar utveckling till 2030 (JOIN(2016)0049 – 2017/2055(INI))

(rådgivande utskott: PECH, TRAN (artikel 54 i arbetsordningen)) (Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 maj 2017)

BUDG-utskottet

Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (2017/2071(INI))

(rådgivande utskott: INTA, REGI, ECON (artikel 54 i arbetsordningen))

PETI-utskottet

Rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring (2017/2069(INI))

(rådgivande utskott: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (artikel 54 i arbetsordningen))

Beslut om att inleda förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen) (Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6 april 2017)

Unionens certifieringssystem för säkerhetskontrollutrustning inom luftfarten (COM(2016)0491 – C8-0366/2016 – 2016/0236(COD))

utskott: IMCO, TRAN

(rådgivande utskott: LIBE) (Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11 maj 2017)

Styrning av energiunionen (COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

utskott: ENVI, ITRE

(rådgivande utskott: DEVE, AGRI, BUDG, ECON, IMCO)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 108 i arbetsordningen)

AFET-utskottet

Rekommendationer till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om förhandlingarna om ett övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan (2017/2056(INI))

INTA-utskottet

Rekommendationer till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om förhandlingarna om moderniseringen av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile (2017/2057(INI))

20.   Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.

21.   Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 31 maj 2017 – 1 juni 2017.

22.   Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 15.40.

Klaus Welle

Generalsekreterare

Antonio Tajani

Talman


18 maj 2017

ALDE: Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR: Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF: Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL: Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI: Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE: Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


18 maj 2017

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureșan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski, Žitňanská


18 maj 2017

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Förkortningar och symboler

+

antogs

förkastades

bortföll

T

drogs tillbaka

ONU (…, …, …)

omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

EO (…, …, …)

elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

delad

delad omröstning

särsk.

särskild omröstning

äf

ändringsförslag

komp.

kompromissändringsförslag

m.d.

motsvarande del

S

ändringsförslag om strykning

=

identiska ändringsförslag

res.

resolutionsförslag

gem. res.

gemensamt förslag till resolution

sluten

sluten omröstning

1.   Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema

resolutionsförslag: B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017, B8-0372/2017

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0361/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel)

punkt 9

punkt

originaltexten

särsk.

+

 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

 

+

 

resolutionsförslag från politiska grupper

B8-0361/2017

 

ECR

 

 

B8-0363/2017

 

Verts/ALE, EFDD

 

 

B8-0365/2017

 

S&D

 

 

B8-0366/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0368/2017

 

PPE

 

 

B8-0372/2017

 

ALDE

 

 

Begäranden om särskild omröstning

ECR: punkt 9

2.   Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina

resolutionsförslag: B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017, B8-0377/2017

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0369/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel)

punkt 1

2

Verts/ALE

 

+

ändrat muntligen

efter punkt 3

3

Verts/ALE

EO

+

278, 250, 93

punkt 11

punkt

originaltexten

särsk./EO

+

328, 274, 25

skäl M

 

originaltexten

 

 

ändrat muntligen

efter skäl M

1

Verts/ALE

EO

+

294, 245, 88

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

 

+

 

resolutionsförslag från politiska grupper

B8-0369/2017

 

ECR

 

 

B8-0371/2017

 

EFDD

 

 

B8-0373/2017

 

Verts/ALE

 

 

B8-0374/2017

 

S&D

 

 

B8-0375/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0376/2017

 

PPE

 

 

B8-0377/2017

 

ALDE

 

 

Begäranden om särskild omröstning

S&D: punkt 11

Övrigt

Charles Tannock hade lagt fram muntliga ändringar till punkt 1 (äf 2) och skäl M:

1. Europaparlamentet uppmanar Etiopiens regering att mot borgen omedelbart frige och lägga ned alla åtal mot dr Gudina, dr Fikru Maru och alla andra politiska fångar samt att lägga ned utredningarna om Berhanu Nega och Jawar Mohammed, som åtalades i sin frånvaro och för närvarande är i exil. Parlamentet betonar att det är en förutsättning för att varje dialog med oppositionen ska framstå som trovärdig att ledande oppositionspolitiker, såsom dr Merera Gudina, friges. Parlamentet uppmanar EU:s höge representant att uppbåda EU:s medlemsstater till att i brådskande ordning arbeta för att det under FN:s ledning görs en trovärdig, insynsmedgivande och oberoende undersökning av de fall där protesterande dödats, och att utöva påtryckningar på Etiopiens regering att samtycka till detta.

M. Andra aktivister, journalister och människorättsförsvarare, bland dem Getachew Shiferaw (chefredaktör för Negere Ethiopia), Fikadu Mirkana (från Oromias organisation för radio och tv), Eskinder Nega (en prominent journalist), Bekele Gerba (en fredsaktivist från Oromofolket), och Andargachew Tsige (en oppositionsledare) har också gripits eller sitter i förvar. Internetaktivisten Yonathan Tesfaye har dömts enligt antiterrorismlagstiftning för kommentarer han gjorde på Facebook och står inför mellan 10 till 20 års fängelse.

3.   Sydsudan

resolutionsförslag: B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017, B8-0370/2017

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0358/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel)

efter punkt 13

1

GUE/NGL

ONU

264, 351, 8

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

 

+

 

resolutionsförslag från politiska grupper

B8-0358/2017

 

EFDD

 

 

B8-0359/2017

 

ECR

 

 

B8-0360/2017

 

Verts/ALE

 

 

B8-0362/2017

 

S&D

 

 

B8-0364/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0367/2017

 

PPE

 

 

B8-0370/2017

 

ALDE

 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop

GUE/NGL: äf 1

4.   Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021***

Rekommendation: David Borrelli (A8-0072/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

omröstning: godkännande

ONU

+

570, 38, 23

5.   Rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik

Betänkande: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

497, 69, 62

6.   Framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken

Betänkande: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

endast en omröstning

ONU

+

580, 45, 3

7.   Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden ***I

Betänkande: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

Preliminär överenskommelse

preliminär överenskommelse

54

utskottet

ONU

+

586, 34, 8

8.   Samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden ***I

Betänkande: Sabine Verheyen och Petra Kammerevert (A8-0192/2017) (sluten omröstning (artikel 180a, punkt 2 i arbetsordningen))

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

omröstning: beslut om att inleda förhandlingar

sluten

+

314, 266, 41

Övrigt

Omröstning begärd av GUE/NGL-gruppen, ALDE-gruppen, EFDD-gruppen och ECR-gruppen (artikel 69d, punkt 2 i arbetsordningen).

Sluten omröstning begärd av GUE/NGL-gruppen, ALDE-gruppen och ECR-gruppen (artikel 180a, punkt 2 i arbetsordningen).

9.   Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea

Betänkande: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

efter punkt 1

8

GUE/NGL

ONU

131, 467, 24

9

GUE/NGL

ONU

129, 484, 9

punkt 2

10

GUE/NGL

ONU

91, 489, 44

punkt 4

11S

GUE/NGL

 

 

punkt 5

12

GUE/NGL

ONU

90, 523, 10

punkt 7, efter led d

13

GUE/NGL

ONU

128, 482, 15

punkt 8

14

GUE/NGL

ONU

133, 487, 6

punkt 9

15

GUE/NGL

 

 

punkt 10

16

GUE/NGL

ONU

153, 465, 4

1

Verts/ALE

ONU

153, 463, 6

punkt 11

2S

Verts/ALE

 

 

17

GUE/NGL

ONU

80, 475, 69

efter beaktandeled 9

3

GUE/NGL

 

 

beaktandeled 10

4

GUE/NGL

 

 

skäl D

5

GUE/NGL

 

 

skäl E, strecksats 1

6

GUE/NGL

 

 

skäl E, strecksats 11

7

GUE/NGL

 

 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

468, 118, 39

Begäranden om omröstning med namnupprop

Verts/ALE: äf 1

GUE/NGL: äf 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17

10.   Att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern

resolutionsförslag: B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0345/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, och andra)

punkt 5

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt 7

punkt

originaltexten

ONU

+

479, 88, 56

skäl E

punkt

originaltexten

ONU

+

521, 54, 46

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

 

+

 

resolutionsförslag från politiska grupper

B8-0345/2017

 

Verts/ALE

 

 

B8-0346/2017

 

S&D

 

 

B8-0347/2017

 

ECR

 

 

B8-0348/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0352/2017

 

ALDE

 

 

B8-0354/2017

 

PPE

 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop

EFDD: punkt 7, skäl E

Begäranden om delad omröstning

EFDD:

punkt 5

Första delen

:

texten i sin helhet utom orden ”mot israeler”

Andra delen

:

dessa ord

Övrigt

Margrete Auken och Reinhard Bütikofer (Verts/ALE-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-0345/2017.

11.   EU:s strategi för Syrien

resolutionsförslag: B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0331/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)

efter punkt 6

3

EFDD

 

 

efter punkt 7

4

EFDD

 

 

punkt 15

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2/ONU

+

508, 98, 18

efter skäl E

1

EFDD

 

 

efter skäl F

2

EFDD

 

 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

 

+

 

resolutionsförslag från politiska grupper

B8-0331/2017

 

S&D

 

 

B8-0333/2017

 

ECR

 

 

B8-0335/2017

 

EFDD

 

 

B8-0337/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0338/2017

 

ALDE

 

 

B8-0341/2017

 

Verts/ALE

 

 

B8-0342/2017

 

PPE

 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop

S&D: punkt 15 (andra delen)

Begäranden om delad omröstning

ECR:

punkt 15

Första delen

:

texten i sin helhet utom orden ”inklusive genom vidarebosättning och inresetillstånd på humanitära grunder”

Andra delen

:

dessa ord

12.   Vägtransporter i Europeiska unionen

resolutionsförslag: B8-0290/2017

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

resolutionsförslag B8-0290/2017 (TRAN-utskottet)

efter punkt 3

7

Verts/ALE

ONU

+

318, 287, 15

punkt 4

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt 8

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2/ONU

248, 354, 19

punkt 11

punkt

originaltexten

delad

 

 

1/ONU

+

485, 103, 30

2/ONU

198, 398, 22

punkt 16

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2/EO

+

306, 300, 8

punkt 17

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

efter punkt 19

11

Verts/ALE

ONU

+

335, 270, 9

punkt 20

punkt

originaltexten

särsk.

+

 

efter punkt 23

2

S&D

ONU

+

336, 268, 9

punkt 26

3

S&D

EO

280, 308, 24

punkt

originaltexten

ONU

+

421, 183, 8

punkt 27

punkt

originaltexten

särsk.

+

 

efter punkt 27

8

Verts/ALE

ONU

161, 442, 8

punkt 32

9

Verts/ALE

 

 

punkt

originaltexten

 

+

 

efter punkt 33

10

Verts/ALE

 

+

 

efter punkt 38

4

S&D

 

 

punkt 44

5

S&D

 

+

 

punkt 47

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2/ONU

+

330, 270, 12

3/ONU

+

342, 260, 8

punkt 48

6

S&D

 

+

 

efter beaktandeled 17

1

S&D

EO

+

309, 287, 10

skäl E

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2/EO

+

503, 102, 1

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

 

+

 

Begäranden om omröstning med namnupprop

ENF: punkterna 8 (andra delen), 26

S&D: äf 2

Verts/ALE: äf 7, 8, 11, punkterna 11, 26

EFDD: punkt 47 (andra och tredje delen)

Begäranden om särskild omröstning

EFDD: punkt 26

GUE/NGL: punkterna 26, 32

ECR: punkterna 20, 27

Begäranden om delad omröstning

GUE/NGL:

punkt 4

Första delen

:

texten i sin helhet utom orden ”tillväxten i EU och att den ekonomiska situationen är nära knuten till konkurrenskraften inom EU:s vägtransportsektor”

Andra delen

:

dessa ord

skäl E

Första delen

:

texten i sin helhet utom orden ”ytterligare ekonomisk tillväxt och sysselsättning och främjandet av konkurrenskraft och”

Andra delen

:

dessa ord

ECR:

punkt 17

Första delen

:

”Europaparlamentet anser att lagstiftningskrav bör stå i proportion till den typ av verksamhet som företaget bedriver och företagets storlek.”

Andra delen

:

”Parlamentet ställer sig emellertid tveksamt till om det även i fortsättningen finns grunder för att bevilja undantag för lätta nyttofordon från att tillämpa ett antal EU-bestämmelser, eftersom de i allt högre grad används i internationella godstransporter, och ber kommissionen att lägga fram en diagnostisk rapport om de ekonomiska, miljömässiga och säkerhetsmässiga konsekvenserna av denna ökade användning.”

≥ 38 ledamöter

punkt 16

Första delen

:

texten i sin helhet utom orden ”förenkling och”

Andra delen

:

dessa ord

PPE, ECR, ENF:

punkt 8

Första delen

:

”Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att samarbeta närmare med Euro Contrôle Route och nätverket för europeiska trafikpolisen (Tispol) för att förbättra verkställandet av vägtransportlagstiftningen i Europa och bygga upp en stark mekanism för att säkerställa ett jämlikt och korrekt genomförande av det befintliga regelverket, närmare bestämt genom att stödja medlemsstaterna med certifiering, standardisering, teknisk expertis, insamling av uppgifter, utbildning och inspektionsuppdrag och genom att sköta plattformar för informationsutbyte mellan nationella experter och myndigheter.”

Andra delen

:

”Parlamentet anser att man bör överväga inrättandet av en europeisk vägtrafikmyndighet för att säkerställa korrekt genomförande av EU:s lagstiftning och främja standardisering i alla medlemsstater.”

S&D, ≥ 38 ledamöter:

punkt 11

Första delen

:

”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter som finns att minska de byråkratiska och ekonomiska bördorna av olika nationella lagstiftningar i syfte att underlätta friheten att tillhandahålla transporttjänster i hela EU.”

Andra delen

:

”När det gäller exempelvis sociala villkor anser parlamentet att mobila arbetstagare bör ha möjlighet att rapportera för längre perioder, även när personen i fråga arbetar för flera olika entreprenörer, oberoende av antalet uppdrag.”

EFDD, S&D, ≥ 38 ledamöter:

punkt 47

Första delen

:

”Europaparlamentet konstaterar att det fortfarande är vanligt med tomma fordon i vägtransportsektorn, vilket har en negativ inverkan på miljön. Parlamentet konstaterar att nästan en fjärdedel (23,2 %) av alla fordonskilometer för tunga godsfordon i EU 2012 kördes av ett tomt fordon”

Andra delen

:

”och att de höga siffrorna för tomma fordon beror på nuvarande restriktioner för cabotagetransporter, som begränsar transportföretagens möjligheter att ytterligare öka godslasterna, och därmed miljöeffektiviteten.”

Tredje delen

:

”Parlamentet betonar därför de positiva effekter som ett marknadsöppnande skulle kunna få för vägtransporternas miljöeffektivitet.”

13.   Flyktinglägret i Dadaab

resolutionsförslag: B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0300/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)

punkt 8

punkt

originaltexten

särsk.

+

 

punkt 15

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

skäl W

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

489, 31, 67

resolutionsförslag från politiska grupper

B8-0300/2017

 

S&D

 

 

B8-0332/2017

 

ECR

 

 

B8-0334/2017

 

PPE

 

 

B8-0336/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0339/2017

 

ALDE

 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop

S&D: slutomröstning

Begäranden om särskild omröstning

GUE/NGL: punkt 8

Begäranden om delad omröstning

GUE/NGL:

punkt 15

Första delen

:

”Europaparlamentet framhåller behovet av en bättre gränsförvaltning mellan Somalia och landets grannländer, som betraktas som ett område där nätverk som bedriver handel med och smugglar människor, vapen, narkotika och andra olagliga varor får härja fritt och därigenom finansierar brottslig verksamhet eller terroristverksamhet.”

Andra delen

:

”Parlamentet förväntar sig att EU:s utbildningsuppdrag i Somalia arbetar i nära samarbete med Amisom och myndigheterna i Somalia och utbyter bästa praxis om förbättrad gränsförvaltning i syfte att gripa människohandlare och människosmugglare.”

skäl W

Första delen

:

”EU har fördelat 286 miljoner euro genom Europeiska utvecklingsfonden för perioden 2014–2020, med fokus på genomförandet av ’pakten’ och i synnerhet stats- och fredsbyggande arbete, trygg livsmedelsförsörjning, motståndskraft och utbildning.”

Andra delen

:

”EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika undertecknades vid toppmötet i Valetta den 12 november 2015 och utformades för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till destabilisering, tvångsförflyttning och irreguljär migration genom främjande av motståndskraft, ekonomiska möjligheter, lika möjligheter, säkerhet och utveckling. EU svarar på de livräddande och grundläggande behov som flyktingar bosatta i kenyanska flyktingläger har.”

14.   Få omplaceringen att fungera

resolutionsförslag: B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

resolutionsförslag B8-0340/2017 (PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

ONU

+

398, 134, 41

resolutionsförslag från politiska grupper

B8-0343/2017

 

ECR

 

 

B8-0344/2017

 

ENF

 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop

ENF: slutomröstning (B8-0340/2017)

15.   Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien

resolutionsförslag: B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017, B8-0356/2017

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO – anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0349/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, och andra)

omröstning: resolution (texten i sin helhet)

 

+

 

resolutionsförslag från politiska grupper

B8-0349/2017

 

S&D

 

 

B8-0350/2017

 

ECR

 

 

B8-0351/2017

 

Verts/ALE

 

 

B8-0353/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0355/2017

 

ALDE

 

 

B8-0356/2017

 

PPE

 

 


18 maj 2017

1.   RC-B8-0358/2017 – äf 1

Ja-röster 264

ECR : Czarnecki

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 351

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Paksas, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Szanyi

Nedlagda röster 8

ENF : Marusik

GUE/NGL : Albiol Guzmán, de Jong, Konečná, López Bermejo, Mineur, Vallina

PPE : Faria

2.   A8-0072/2017 – David Borrelli – godkännande

Ja-röster 570

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 38

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Mach, Parker, Reid, Seymour

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

PPE : Bendtsen

Nedlagda röster 23

EFDD : Iwaszkiewicz, von Storch

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Marusik, Salvini, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Ferreira, Hadjigeorgiou, López Bermejo, Omarjee, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Vallina, Viegas

NI : James, Korwin-Mikke

3.   A8-0139/2017 – Andrey Novakov – endast en omröstning

Ja-röster 497

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dzhambazki, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Macovei, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Paksas

GUE/NGL : Carthy, Konečná, Kyllönen

NI : Chauprade, Dodds

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 69

ECR : Marias, Vistisen

EFDD : Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Atkinson, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, de Graaff, Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Björk, Chountis, De Masi, Ferreira, Flanagan, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Matias, Mineur, Omarjee, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Viegas

NI : Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

Nedlagda röster 62

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Demesmaeker, Deva, Foster, Fox, Hannan, Henkel, Karlsson, Kölmel, Loones, Lucke, McIntyre, Nicholson, Procter, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Trebesius, Van Bossuyt

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Montel, Schaffhauser, Troszczynski

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Chrysogonos, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Kouloglou, Kuneva, López Bermejo, Maltese, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Gollnisch

PPE : Spyraki

4.   A8-0180/2017 – Ruža Tomašić – endast en omröstning

Ja-röster 580

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Bizzotto, Ciocca, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea , Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 45

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Borghezio, Boutonnet, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

NI : Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

Nedlagda röster 3

ECR : Karlsson, Sulík

NI : Balczó

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Nej-röster : Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Marco Zanni

5.   A8-0378/2016 – Jean-Marie Cavada – äf 54

Ja-röster 586

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Agea, Aiuto, Beghin, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, de Graaff, Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Korwin-Mikke

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 34

ECR : Vistisen

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Lundgren, Mach, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Monot, Montel, Schaffhauser, Troszczynski

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Synadinos, Woolfe

PPE : Hayes

Nedlagda röster 8

EFDD : Adinolfi, Borrelli

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Viegas

NI : Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ja-röster : Brian Hayes

6.   A8-0123/2017 – Adam Szejnfeld – äf 8

Ja-röster 131

ALDE : Vajgl

ECR : Marias

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Monot, Montel, Schaffhauser, Troszczynski

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Gollnisch, Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Rolin

S&D : Bayet, Childers, Guerrero Salom, Manscour, Nekov, Noichl, Szanyi, Tarabella

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Nej-röster 467

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Annemans, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont,